TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C"

Transkrypt

1 TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 23 roku o dzia alnoêci ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 124 poz z 23 roku, z póêniejszymi zmianami), art. 8 ust. 1 w zwiàzku z art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 22 maja 23 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152, z 23 roku, z póêniejszymi zmianami), a tak e na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym z dnia 1 stycznia 26 roku, ustala si wysokoêç sk adek ubezpieczeniowych za ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów Niniejsza taryfa ma zastosowanie przy zawieraniu umów ubezpieczenia z osobami fizycznymi. 2. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA w Sopocie, zwane dalej Ubezpieczycielem lub STU Ergo Hestia SA wprowadza na podstawie niniejszej taryfy zasady ustalania sk adek ubezpieczeniowych w trzech grupach ubezpieczeƒ: 1) obowiàzkowym ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium paƒstw, których biura narodowe sà Sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia (grupa A), 2) odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. na terytorium paƒstw, których biura narodowe sà sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia mi dzy Biurami Narodowymi Regulaminu Wewn trznego tzw. Systemu Zielonej Karty (grupa B), 3) odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium paƒstw, których biura narodowe sà sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia mi dzy Biurami Narodowymi (grupa C). 3. Zasady ustalania wysokoêci sk adki za ubezpieczenia z poszczególnych grup zosta y okreêlone w treêci paragrafów: 1) dla grupy A w 2-9, 2) dla grupy B w 1-14, 3) dla grupy C w 15. TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY A 2 1. Sk adk za ubezpieczenie ustala si i pobiera w z otych polskich z zaokràgleniem w gór do pe nego z otego na podstawie taryfy sk adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia 2. Sk adka op acana jest jednorazowo w dniu zawarcia 3. Je eli Ubezpieczajàcy zawiera równoczeênie ubezpieczenie autocasco tego samego pojazdu, sk adka za dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia mo e byç op acana w ratach. WysokoÊç i liczb rat oraz terminy ich p atnoêci ustala si tak jak w ubezpieczeniu autocasco. 4. Sk adk ustala si i pobiera za okres 12 miesi cy, chyba e w umowie ustalono krótszy okres ubezpieczenia Umow ubezpieczenia zawiera si na okres dwunastu miesi cy. 2. Umow ubezpieczenia na czas okreêlony, krótszy od dwunastu miesi cy, ale nie krótszy ni 3 dni, zwanà dalej ubezpieczeniem krótkoterminowym, zawiera si je eli pojazd mechaniczny jest: 1) zarejestrowany czasowo1, 2) zarejestrowany za granicà, 3) pojazdem wolnobie nym2, 4) pojazdem historycznym. 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy od dwunastu miesi cy sk adk op aca si wed ug poni szej Tabeli frakcyjnej: Okres ubezpieczenia Sk adka 4 1. W przypadku podwy szenia minimalnej sumy gwarancyjnej, okreêlonej w art. 36 Ustawy z dnia 22 maja 23 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, pobiera si sk adk dodatkowà, która ustalana jest przez Biuro Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA. 2. Podwy szenie minimalnych sum gwarancyjnych wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA. 1 Okres ubezpieczenia na czas rejestracji czasowej pojazdu nie krócej ni 3 dni. 2 Okres ubezpieczenia nie krótszy ni 3 miesiàce. KM/TS55/ dni za ka dy nast pny miesiàc (m-c rozpocz ty liczony jest jako pe ny) 17,5 % sk adki podstawowej za 12-miesi czny okres ubezpieczenia 15 % sk adki podstawowej za 12-miesi czny okres ubezpieczenia

2 5 1. WysokoÊç stawki podstawowej za ubezpieczenie uzale niona jest od pozycji taryfowej danego pojazdu, rodzaju pojazdu, pojemnoêci skokowej silnika oraz strefy regionalnej w aêciwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego. 2. Zastosowanie innych stawek ni okreêlone w niniejszej taryfie jest mo liwe wy àcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA Sk adk nale nà za ubezpieczenie oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adki podstawowej wynikajàcej z Tabeli (Za àcznik nr 1) przys ugujàce Ubezpieczonemu zni ki i zwy ki. 2. Ubezpieczyciel stosuje nast pujàce zni ki lub zwy ki w op acie sk adki (w % sk adki podstawowej) za: WysokoÊç zwy ki Ryzyko lub zni ki 1) ubezpieczenie przez osob fizycznà (wspó ma onka) drugiego samochodu 5 % osobowego w STU Ergo Hestia SA 2) bezszkodowà kontynuacj ubezpieczenia OC komunikacyjnego w STU Ergo Hestia SA po: a) 1 roku 5 % b) 2 latach 1 % c) 3 latach 15 % d) 4 latach i wi cej 15 % oraz dodatkowo 1% za ka dy kolejny rok, àcznie nie wi cej ni 2% 3) ubezpieczenie pojazdu fabrycznie nowego 5 % 4) roz o enie p atnoêci sk adki na: a) dwie raty +4 % b) cztery raty +8 % 5) ubezpieczenie pojazdów o okresie eksploatacji: a) pow. 5 lat +5 % b) pow. 1 lat +1 % 6) wiek posiadacza pojazdu: a) do 25 lat (w àcznie) +5 % b) powy ej 25 lat do 28 lat (w àcznie), nie posiadajàcego zni ek z tytu u przebiegu ubezpieczenia +5 % c) powy ej 25 lat do 28 lat (w àcznie), posiadajàcego do 3% zni ki z tytu u przebiegu ubezpieczenia % d) wiek posiadacza pojazdu powy ej 25 lat do 28 lat (w àcznie), posiadajàcego powy ej 3% zni ki z tytu u przebiegu ubezpieczenia nie stosuje si zwy ki 7) posiadanie uprawnieƒ do prowadzenia pojazdów mechanicznych danej kategorii, +2 % w aêciwej dla ubezpieczanego pojazdu, krócej ni przez okres 3 lat 8) brak uprawnieƒ do prowadzenia pojazdów mechanicznych danej kategorii, +2 % w aêciwej dla ubezpieczanego pojazdu 9) ubezpieczenie pojazdów przeznaczonych do: a) prowadzenia praktycznej nauki jazdy +2 % b) zarobkowego wynajmu pojazdu +2 % c) jazd próbnych oraz u ywanego jako rekwizytu +2 % d) jazd wyêcigowych, rajdów, treningów i konkursów % 1) bezszkodowoêç/szkodowoêç wg za. Nr 3 11) zawarcie ubezpieczenia w ramach pakietu Hestia 7, Hestia 77, oferowanego 2 % przez STU Ergo Hestia SA 3. W przypadku ubezpieczenia pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy, zarobkowego wynajmowania pojazdu, jazd próbnych, jazd wyêcigowych, rajdów, treningów, konkursów oraz pojazdu u ywanego jako rekwizytu nie majà zastosowania zwy ki lub zni ki sk adki okreêlone w ust. 2 z wyjàtkiem zwy ek sk adki okreêlonych w ust. 2 pkt 4) oraz pkt 9). 4. Minimalna wysokoêç sk adki po uwzgl dnieniu zni ek i zwy ek wymienionych w ust. 2, nie mo e byç mniejsza ni 3 % sk adki podstawowej i nie mo e wynosiç mniej ni z. 5. Zni ki i zwy ki, o których mowa w ust. 2, nie obowiàzujà przy ubezpieczeniu krótkoterminowym oraz przy ubezpieczeniu pojazdów zarejestrowanych za granicà. 6. Zwy k sk adki, o której mowa w ust 2 pkt 6) - 8) stosuje si tak e wtedy, gdy minimum jeden ze wspó posiadaczy (wspó w aêcicieli) spe nia kryterium wieku lub okresu posiadania uprawnieƒ. 7. Zwy k sk adki, o której mowa w ust. 2 pkt 7) i 8) nie stosuje si w przypadku ma onków b dàcych wspó w aêcicielami (wspó posiadaczami) Posiadaczowi pojazdu nale y si zwrot sk adki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku: 1) przejêcia prawa w asnoêci pojazdu pod warunkiem, e umowa zostanie wypowiedziana przez nabywc pojazdu w terminie 3 dni od dnia nabycia pojazdu, 2) wyrejestrowania pojazdu lub udokumentowania trwa ej i zupe nej utraty posiadania pojazdu w okolicznoêciach nie powodujàcych zmiany posiadacza. 2. Sk adk za niewykorzystany okres ubezpieczenia zwraca si na wniosek Ubezpieczajàcego po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentów potwierdzajàcych zdarzenie uprawniajàce do zwrotu sk adki. 3. WysokoÊç sk adki podlegajàcej zwrotowi ustala si w wysokoêci 1/12 sk adki za ka dy niewykorzystany miesiàc ubezpieczenia w dwunastomiesi cznym okresie ubezpieczenia, miesiàc rozpocz ty uwa a si za pe ny. 4. Sk adka nie podlega zwrotowi, je eli w okresie poprzedzajàcym wyrejestrowanie lub przeniesienie prawa w asnoêci wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania z tytu u ubezpieczenia OC Wprowadza si podzia na strefy regionalne zgodnie z pocztowymi numerami adresowymi Poczty Polskiej, zwanymi dalej kodami. 2. Ustalenie strefy regionalnej nast puje poprzez porównanie kodu miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego z za àczonym do niniejszej taryfy wykazem kodów i odpowiadajàcych im stref (Za àcznik nr 4). 3. Zastosowanie innej strefy regionalnej ni wynikajàca z niniejszej taryfy wymaga pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA Okres przebiegu ubezpieczenia (poziom szkodowoêci) ustala si indywidualnie dla ka dego Ubezpieczonego zgodnie z Tabelà stanowiàcà Za àcznik nr Zawarcie umowy ubezpieczenia z zastosowaniem zni ek lub zwy ek za przebieg ubezpieczenia mo e nastàpiç pod warunkiem z o enia, przez przynajmniej jednego z Ubezpieczonych (wspó w aêcicieli), zaêwiadczenia 2 KM/TS55/63

3 o przebiegu ubezpieczenia, potwierdzajàcego wysokoêç nabytych zni ek lub zwy ek. 3. Ubezpieczyciel na podstawie z o onego zaêwiadczenia, o którym mowa w ust. 2, ustali klas taryfowà w aêciwà dla Ubezpieczonego, dzielàc podany w zaêwiadczeniu (zaêwiadczeniach) okres ubezpieczenia na 12-miesi czne okresy, poczàwszy od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i przyporzàdkowujàc im szkody jakie w nich wystàpi y. 4. W przypadku, gdy w wyniku dokonania podzia u o którym mowa w ust. 3, pozostanie nie zakwalifikowana do adnego 12-miesi cznego okresu cz Êç przebiegu ubezpieczenia (np. 5 miesi cy) to b dzie ona rozpatrywana àcznie z ostatnim 12-miesi cznym okresem poprzedzajàcym zawarcie umowy. 5. Zni k lub zwy k za przebieg ubezpieczenia ustala si dla Ubezpieczonego (w aêciciela pojazdu) przez porównanie iloêci szkód jakie wystàpi y w poszczególnych 12-miesi cznych okresach, z zastrze eniem ust. 4, i okreêleniu odpowiedniej klasy taryfowej dla nast pujàcych po sobie 12-miesi cznych okresów, a do ustalenia klasy taryfowej na dzieƒ z o enia wniosku o ubezpieczenie. 6. W przypadku, gdy Ubezpieczony przedstawi zaêwiadczenie o przebiegu ubezpieczenia, w którym nie b dzie informacji o okresach ubezpieczenia i szkodach a podana b dzie wysokoêç wypracowanej zni ki lub zwy ki w ostatnim (mijajàcym) okresie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel b dzie honorowa wysokoêç tej zni ki lub zwy ki z zastrze eniem ust. 11. W przypadku zaêwiadczenia od zagranicznego Zak adu Ubezpieczeƒ, Ubezpieczyciel b dzie je honorowa pod warunkiem do àczenia przez Ubezpieczonego jego t umaczenia przez t umacza przysi g ego. 7. W przypadku, gdy Ubezpieczony w zamian za zaêwiadczenie o przebiegu ubezpieczenia przedstawi orygina polisy ubezpieczenia, na której b dzie podana wysokoêç udzielonej zni ki przez poprzedniego Ubezpieczyciela, STU Ergo Hestia SA b dzie honorowa a wysokoêç tej zni ki lub zwy ki, z zastrze eniem ust. 11, pod warunkiem z o enia przez Ubezpieczonego pisemnego oêwiadczenia o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia w ostatnim roku. 8. W przypadku pojazdów b dàcych przedmiotem wspó w asnoêci, do ustalenia wysokoêci nale nej sk adki przyjmuje si uprawnienia w aêciciela, który posiada najwi ksze zni ki/zwy ki z tytu u bezszkodowego/szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Je eli jeden ze wspó w aêcicieli posiada uprawnienia do zni ki sk adki i jednoczeênie którykolwiek z nich obcià ony jest zwy kà, wówczas przy kalkulacji sk adki stosuje si klas taryfowà odpowiednià dla wspó w aêciciela obj tego zwy kà sk adki z tytu u szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Przebieg ubezpieczenia jednego pojazdu ma wp yw na uprawnienia wszystkich wspó w aêcicieli. 9. Na podstawie zaêwiadczenia o przebiegu ubezpieczenia, z uwzgl dnieniem ust. 8, Ubezpieczyciel ustali zni k lub zwy k sk adki w ubezpieczeniu wszystkich posiadanych przez Ubezpieczonego pojazdów zastosowana zostanie jedna klasa taryfowa. W przypadku szkody, zmiana klasy taryfowej nast puje w odniesieniu do wszystkich umów ubezpieczenia zawieranych po dacie zg oszenia szkody. 1. W przypadku pojazdów b dàcych przedmiotem leasingu lub przew aszczenia na zabezpieczenie kredytu, zni k lub zwy k za przebieg ubezpieczenia ustala si dla leasingobiorcy/kredytobiorcy. 11. Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do obni ki sk adki z tytu u przebiegu ubezpieczenia, je eli okres przerwy w ciàg oêci ubezpieczenia nie przekracza 24 miesi cy. Posiadacz pojazdu zachowuje tak e uprawnienia do obni ki sk adki z tytu u przebiegu ubezpieczenia, je eli okres przerwy w ciàg oêci ubezpieczenia przekracza 24 miesiàce jednak nie przekracza 5 lat, je eli posiada co najmniej 5-letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA lub 1-letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia u poprzednich Ubezpieczycieli. TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY B i C 1 1. Sk adk za ubezpieczenie ustala si i pobiera w z otych polskich, z zaokràgleniem w gór do pe nego z otego na podstawie taryfy sk adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia 2. Sk adk podstawowà ustalonà w EURO okreêlonà w Za àczniku nr 2B do niniejszej taryfy przelicza si na z ote polskie stosujàc Êredni kurs NBP z dnia zawarcia umowy. 3. Sk adka op acana jest jednorazowo w dniu zawarcia 4. Je eli Ubezpieczajàcy zawiera równoczeênie ubezpieczenie autocasco tego samego pojazdu sk adka za 12-miesi czny okres ubezpieczenia mo e byç op acana w ratach za wyjàtkiem pojazdów zakwalifikowanych do grupy C. WysokoÊç i liczb rat oraz terminy ich p atnoêci ustala si tak jak w ubezpieczeniu autocasco Umow ubezpieczenia zawiera si na okres: 1) nie krótszy ni 15 dni i nie d u szy ni dwanaêcie miesi cy w odniesieniu do posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w sta e polskie tablice rejestracyjne, 2) nie krótszy ni 3 dni i nie d u szy ni 12 miesi cy w odniesieniu do posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne. 2. Dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane na terytorium krajów b dàcych cz onkami Systemu Zielonej Karty jest polisa wraz z certyfikatem Mi dzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (druk Zielonej Karty). 3. Dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadajàcych zagraniczne tablice rejestracyjne jest Polisa ubezpieczenia granicznego. 4. Wzory dokumentów, o których jest mowa w ust. 2 i 3 okreêlane sà przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 12 W przypadku podwy szenia minimalnej sumy gwarancyjnej, okreêlonej w art. 36 Ustawy z dnia 22 maja 23 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zastosowanie majà postanowienia WysokoÊç stawki podstawowej za ubezpieczenie uzale niona jest od rodzaju pojazdu i pojemnoêci skokowej silnika. KM/TS55/63 3

4 2. Sk adk nale nà za ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym (grupa B) oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adki podstawowej wynikajàcej z Tabeli (Za àcznik nr 2A, 2B) przys ugujàce Ubezpieczonemu zni ki i zwy ki. 3. Ubezpieczyciel stosuje nast pujàce zwy ki w op acie sk adki (w % sk adki podstawowej) za ubezpieczenie pojazdów przeznaczonych do: Ryzyko 4. Sk adka jest p atna jednorazowo. WysokoÊç zwy ki a) prowadzenia praktycznej nauki jazdy +2% b) zarobkowego wynajmu pojazdu +2% c) jazd próbnych oraz u ywanego jako rekwizytu +2% d) jazd wyêcigowych, rajdów, treningów i konkursów % Posiadaczowi pojazdu nale y si zwrot sk adki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku: 1) przejêcia prawa w asnoêci pojazdu, 2) wyrejestrowania pojazdu. 2. Sk adk za niewykorzystany okres ubezpieczenia zwraca si na wniosek Ubezpieczajàcego po przedstawieniu dokumentów potwierdzajàcych zdarzenie uprawniajàce do zwrotu sk adki. 3. WysokoÊç sk adki podlegajàcej zwrotowi ustala si w wysokoêci 1/12 sk adki za ka dy niewykorzystany miesiàc ubezpieczenia w 12-miesi cznym okresie ubezpieczenia, miesiàc rozpocz ty uwa a si za pe ny. 4. Sk adka nie podlega zwrotowi, je eli w okresie poprzedzajàcym wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania Sk adk nale nà za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadajàcych zagraniczne tablice rejestracyjne (grupa C) ustala si w wysokoêci sk adki podstawowej wynikajàcej z Tabeli stanowiàcej Za àcznik nr 5 do niniejszej taryfy. 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres d u szy ni 3 dni, nie przekraczajàcy jednak 12 miesi cy, sk adk wynikajàcà z Tabeli sk adek nale y pomno yç przez iloêç miesi cy udzielanej ochrony. 3. Do ubezpieczeƒ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadajàcych zagraniczne tablice rejestracyjne (grupa C) stosuje si odpowiednio postanowienia POSTANOWIENIA KO COWE W umowach ubezpieczenia zawieranych na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dla ryzyk zastrze onych do kompetencji Centrali STU Ergo Hestia SA oraz w szczególnych okolicznoêciach majàcych wp yw na ocen ryzyka, stosowane sà stawki taryfowe uchwalane ka dorazowo przez Zarzàd STU Ergo Hestia SA lub ustalane przez pe nomocnika ustanowionego w tym zakresie uchwa à Zarzàdu STU Ergo Hestia SA. 2. Zarzàd STU Ergo Hestia SA mo e wprowadziç na danym terenie inne stawki ni okreêlone w taryfie, jeêli zachodzi taka potrzeba ze wzgl dów finansowych lub akwizycyjnych. 17 Niniejsza taryfa sk adek wchodzi w ycie z dniem 1 marca 26 roku. 4 KM/TS55/63

5 Za àcznik nr 1 do taryfy sk adek OC TABELA SK ADKI PODSTAWOWEJ DLA UBEZPIECZE POJAZDÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY A Grupa pojazdów wed ug rodzaju, przeznaczenia lub pojemnoêci silnika (cm 3 ) Strefa i sk adka w PLN za okres 12 miesi cy I II III IV V VI VII VIII IX X XI Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy samochody osobowe, ci arowo - osobowe, terenowe i mini-mikrobusy o pojemnoêci silnika do 9 cm J4-1 jw. od cm J4-2 jw. od cm J4-3 jw. od cm J4-4 jw. od cm J4-5 jw. od 281 cm 3 i wi cej J4-6 Pozosta e pojazdy wg rodzaju lub przeznaczenia motorowery i wózki inwalidzkie J4-7 ciàgniki rolnicze 26 J4-8 przyczepy (bez campingowych) i naczepy wszystkie 18 J4-9 samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci do 2,5 ton J4-1 pojazdy campingowe samochody 14 J4-14 pojazdy campingowe przyczepy 2 J4-14 pojazdy wolnobie ne 35 J4-18 Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy dla motocykli quadów J4-16 Za àcznik nr 2A do taryfy sk adek OC TABELA SK ADKI PODSTAWOWEJ DLA UBEZPIECZE POJAZDÓW W RUCHU ZAGRANICZNYM DLA POSIADACZY, KTÓRZY ZAWARLI UMOW UBEZPIECZENIA OC W STU ERGO HESTIA SA (GRUPA B) Grupa pojazdów wed ug rodzaju, przeznaczenia lub pojemnoêci silnika (cm 3 ) Sk adka w PLN za okres 12 miesi cy Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy samochody: osobowe, ci arowo-osobowe, terenowe i mini-mikrobusy o pojemnoêci silnika do 9 cm3 5 J5-1 jw. od cm3 5 J5-2 jw. od cm3 5 J5-3 jw. od cm3 5 J5-4 jw. od cm3 5 J5-5 jw. od 281 cm3 i wi cej 5 J5-6 motorowery i wózki inwalidzkie 5 J5-7 ciàgniki rolnicze 5 J5-8 przyczepy (bez campingowych) i naczepy wszystkie 5 J5-9 samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci do 2,5 tony 5 J5-1 pojazdy campingowe-samochód 5 pojazdy campingowe-przyczepa 5 J5-14 pojazdy specjalne 5 J5-15 Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy dla motocykli i quadów J5-16 KM/TS55/63 5

6 Za àcznik nr 2B do taryfy sk adek OC TABELA SK ADKI PODSTAWOWEJ DLA UBEZPIECZE POJAZDÓW W RUCHU ZAGRANICZNYM DLA POSIADACZY, KTÓRZY ZAWARLI UBEZPIECZENIE OC W INNYM ZAK ADZIE UBEZPIECZE (GRUPA B) Grupa pojazdów wg rodzaju, przeznaczenia lub pojemnoêci silnika (cm 3 ) Sk adka w EURO za okres ubezpieczenia Za okres 15 dni Za ka dy miesiàc Za okres 12 miesi cy Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy samochody osobowe, ci arowo - osobowe, terenowe i mini-mikrobusy o pojemnoêci silnika do 9 cm 3 5 J5-1 jw. od cm 3 5 J5-2 jw. od cm 3 5 J5-3 jw. od cm J5-4 jw. od cm J5-5 jw. od 281 cm 3 i wi cej J5-6 motorowery i wózki inwalidzkie J5-7 ciàgniki rolnicze 5 49 J5-8 przyczepy (bez campingowych) i naczepy wszystkie J5-9 samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci do 2,5 ton J5-1 pojazdy campingowe samochody pojazdy campingowe przyczepa J5-14 Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy dla pojazdów specjalnych Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy dla motocykli i quadów J5-15 J5-16 Za àcznik nr 3 do taryfy sk adek OC TABELA PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA BEZSZKODOWOÂCI/SZKODOWOÂCI Pe ne lata bez szkody - Klasa taryfowa WysokoÊç zwy ki/zni ki sk adki podstawowej +2% 1 szkoda w ostatnim roku powoduje zmian klasy taryfowej na: 2 i wi cej szkód w ostatnim roku powoduje zmian klasy taryfowej na: % % % % % % % % % i wi cej 8 6% 6 4 Uwaga: po ka dym 12-miesi cznym okresie bezszkodowego ubezpieczenia OC nast puje przemieszczenie o jednà klas taryfowà w dó. 6 KM/TS55/63

7 Za àcznik nr 5 do taryfy sk adek OC TABELA SK ADKI PODSTAWOWEJ DLA UBEZPIECZE POJAZDÓW ZAOPATRZONYCH W ZAGRANICZNE TABLICE REJESTRACYJNE (GRUPA C) Grupa pojazdów wg rodzaju, przeznaczenia lub pojemnoêci silnika (cm 3 ) samochody osobowe, ci arow-osobowe, terenowe i mini-mikrobusy o pojemnoêci silnika do 9 cm 3 jw. od cm 3 jw. od cm 3 jw. od cm 3 jw. od cm 3 jw. od 281 cm 3 i wi cej motocykle i motorowery ciàgniki rolnicze przyczepy (bez campingowych) i naczepy wszystkie Sk adka w PLN za okres 3 dni Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy J6- samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci do 2,5 ton pojazdy campingowe - samochody pojazdy campingowe - przyczepa 3 KM/TS55/63 7

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo