TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C"

Transkrypt

1 TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 23 roku o dzia alnoêci ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 124 poz z 23 roku, z póêniejszymi zmianami), art. 8 ust. 1 w zwiàzku z art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 22 maja 23 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152, z 23 roku, z póêniejszymi zmianami), a tak e na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym z dnia 1 stycznia 26 roku, ustala si wysokoêç sk adek ubezpieczeniowych za ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów Niniejsza taryfa ma zastosowanie przy zawieraniu umów ubezpieczenia z osobami fizycznymi. 2. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA w Sopocie, zwane dalej Ubezpieczycielem lub STU Ergo Hestia SA wprowadza na podstawie niniejszej taryfy zasady ustalania sk adek ubezpieczeniowych w trzech grupach ubezpieczeƒ: 1) obowiàzkowym ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium paƒstw, których biura narodowe sà Sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia (grupa A), 2) odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. na terytorium paƒstw, których biura narodowe sà sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia mi dzy Biurami Narodowymi Regulaminu Wewn trznego tzw. Systemu Zielonej Karty (grupa B), 3) odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium paƒstw, których biura narodowe sà sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia mi dzy Biurami Narodowymi (grupa C). 3. Zasady ustalania wysokoêci sk adki za ubezpieczenia z poszczególnych grup zosta y okreêlone w treêci paragrafów: 1) dla grupy A w 2-9, 2) dla grupy B w 1-14, 3) dla grupy C w 15. TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY A 2 1. Sk adk za ubezpieczenie ustala si i pobiera w z otych polskich z zaokràgleniem w gór do pe nego z otego na podstawie taryfy sk adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia 2. Sk adka op acana jest jednorazowo w dniu zawarcia 3. Je eli Ubezpieczajàcy zawiera równoczeênie ubezpieczenie autocasco tego samego pojazdu, sk adka za dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia mo e byç op acana w ratach. WysokoÊç i liczb rat oraz terminy ich p atnoêci ustala si tak jak w ubezpieczeniu autocasco. 4. Sk adk ustala si i pobiera za okres 12 miesi cy, chyba e w umowie ustalono krótszy okres ubezpieczenia Umow ubezpieczenia zawiera si na okres dwunastu miesi cy. 2. Umow ubezpieczenia na czas okreêlony, krótszy od dwunastu miesi cy, ale nie krótszy ni 3 dni, zwanà dalej ubezpieczeniem krótkoterminowym, zawiera si je eli pojazd mechaniczny jest: 1) zarejestrowany czasowo1, 2) zarejestrowany za granicà, 3) pojazdem wolnobie nym2, 4) pojazdem historycznym. 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy od dwunastu miesi cy sk adk op aca si wed ug poni szej Tabeli frakcyjnej: Okres ubezpieczenia Sk adka 4 1. W przypadku podwy szenia minimalnej sumy gwarancyjnej, okreêlonej w art. 36 Ustawy z dnia 22 maja 23 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, pobiera si sk adk dodatkowà, która ustalana jest przez Biuro Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA. 2. Podwy szenie minimalnych sum gwarancyjnych wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA. 1 Okres ubezpieczenia na czas rejestracji czasowej pojazdu nie krócej ni 3 dni. 2 Okres ubezpieczenia nie krótszy ni 3 miesiàce. KM/TS55/ dni za ka dy nast pny miesiàc (m-c rozpocz ty liczony jest jako pe ny) 17,5 % sk adki podstawowej za 12-miesi czny okres ubezpieczenia 15 % sk adki podstawowej za 12-miesi czny okres ubezpieczenia

2 5 1. WysokoÊç stawki podstawowej za ubezpieczenie uzale niona jest od pozycji taryfowej danego pojazdu, rodzaju pojazdu, pojemnoêci skokowej silnika oraz strefy regionalnej w aêciwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego. 2. Zastosowanie innych stawek ni okreêlone w niniejszej taryfie jest mo liwe wy àcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA Sk adk nale nà za ubezpieczenie oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adki podstawowej wynikajàcej z Tabeli (Za àcznik nr 1) przys ugujàce Ubezpieczonemu zni ki i zwy ki. 2. Ubezpieczyciel stosuje nast pujàce zni ki lub zwy ki w op acie sk adki (w % sk adki podstawowej) za: WysokoÊç zwy ki Ryzyko lub zni ki 1) ubezpieczenie przez osob fizycznà (wspó ma onka) drugiego samochodu 5 % osobowego w STU Ergo Hestia SA 2) bezszkodowà kontynuacj ubezpieczenia OC komunikacyjnego w STU Ergo Hestia SA po: a) 1 roku 5 % b) 2 latach 1 % c) 3 latach 15 % d) 4 latach i wi cej 15 % oraz dodatkowo 1% za ka dy kolejny rok, àcznie nie wi cej ni 2% 3) ubezpieczenie pojazdu fabrycznie nowego 5 % 4) roz o enie p atnoêci sk adki na: a) dwie raty +4 % b) cztery raty +8 % 5) ubezpieczenie pojazdów o okresie eksploatacji: a) pow. 5 lat +5 % b) pow. 1 lat +1 % 6) wiek posiadacza pojazdu: a) do 25 lat (w àcznie) +5 % b) powy ej 25 lat do 28 lat (w àcznie), nie posiadajàcego zni ek z tytu u przebiegu ubezpieczenia +5 % c) powy ej 25 lat do 28 lat (w àcznie), posiadajàcego do 3% zni ki z tytu u przebiegu ubezpieczenia % d) wiek posiadacza pojazdu powy ej 25 lat do 28 lat (w àcznie), posiadajàcego powy ej 3% zni ki z tytu u przebiegu ubezpieczenia nie stosuje si zwy ki 7) posiadanie uprawnieƒ do prowadzenia pojazdów mechanicznych danej kategorii, +2 % w aêciwej dla ubezpieczanego pojazdu, krócej ni przez okres 3 lat 8) brak uprawnieƒ do prowadzenia pojazdów mechanicznych danej kategorii, +2 % w aêciwej dla ubezpieczanego pojazdu 9) ubezpieczenie pojazdów przeznaczonych do: a) prowadzenia praktycznej nauki jazdy +2 % b) zarobkowego wynajmu pojazdu +2 % c) jazd próbnych oraz u ywanego jako rekwizytu +2 % d) jazd wyêcigowych, rajdów, treningów i konkursów % 1) bezszkodowoêç/szkodowoêç wg za. Nr 3 11) zawarcie ubezpieczenia w ramach pakietu Hestia 7, Hestia 77, oferowanego 2 % przez STU Ergo Hestia SA 3. W przypadku ubezpieczenia pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy, zarobkowego wynajmowania pojazdu, jazd próbnych, jazd wyêcigowych, rajdów, treningów, konkursów oraz pojazdu u ywanego jako rekwizytu nie majà zastosowania zwy ki lub zni ki sk adki okreêlone w ust. 2 z wyjàtkiem zwy ek sk adki okreêlonych w ust. 2 pkt 4) oraz pkt 9). 4. Minimalna wysokoêç sk adki po uwzgl dnieniu zni ek i zwy ek wymienionych w ust. 2, nie mo e byç mniejsza ni 3 % sk adki podstawowej i nie mo e wynosiç mniej ni z. 5. Zni ki i zwy ki, o których mowa w ust. 2, nie obowiàzujà przy ubezpieczeniu krótkoterminowym oraz przy ubezpieczeniu pojazdów zarejestrowanych za granicà. 6. Zwy k sk adki, o której mowa w ust 2 pkt 6) - 8) stosuje si tak e wtedy, gdy minimum jeden ze wspó posiadaczy (wspó w aêcicieli) spe nia kryterium wieku lub okresu posiadania uprawnieƒ. 7. Zwy k sk adki, o której mowa w ust. 2 pkt 7) i 8) nie stosuje si w przypadku ma onków b dàcych wspó w aêcicielami (wspó posiadaczami) Posiadaczowi pojazdu nale y si zwrot sk adki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku: 1) przejêcia prawa w asnoêci pojazdu pod warunkiem, e umowa zostanie wypowiedziana przez nabywc pojazdu w terminie 3 dni od dnia nabycia pojazdu, 2) wyrejestrowania pojazdu lub udokumentowania trwa ej i zupe nej utraty posiadania pojazdu w okolicznoêciach nie powodujàcych zmiany posiadacza. 2. Sk adk za niewykorzystany okres ubezpieczenia zwraca si na wniosek Ubezpieczajàcego po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentów potwierdzajàcych zdarzenie uprawniajàce do zwrotu sk adki. 3. WysokoÊç sk adki podlegajàcej zwrotowi ustala si w wysokoêci 1/12 sk adki za ka dy niewykorzystany miesiàc ubezpieczenia w dwunastomiesi cznym okresie ubezpieczenia, miesiàc rozpocz ty uwa a si za pe ny. 4. Sk adka nie podlega zwrotowi, je eli w okresie poprzedzajàcym wyrejestrowanie lub przeniesienie prawa w asnoêci wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania z tytu u ubezpieczenia OC Wprowadza si podzia na strefy regionalne zgodnie z pocztowymi numerami adresowymi Poczty Polskiej, zwanymi dalej kodami. 2. Ustalenie strefy regionalnej nast puje poprzez porównanie kodu miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego z za àczonym do niniejszej taryfy wykazem kodów i odpowiadajàcych im stref (Za àcznik nr 4). 3. Zastosowanie innej strefy regionalnej ni wynikajàca z niniejszej taryfy wymaga pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA Okres przebiegu ubezpieczenia (poziom szkodowoêci) ustala si indywidualnie dla ka dego Ubezpieczonego zgodnie z Tabelà stanowiàcà Za àcznik nr Zawarcie umowy ubezpieczenia z zastosowaniem zni ek lub zwy ek za przebieg ubezpieczenia mo e nastàpiç pod warunkiem z o enia, przez przynajmniej jednego z Ubezpieczonych (wspó w aêcicieli), zaêwiadczenia 2 KM/TS55/63

3 o przebiegu ubezpieczenia, potwierdzajàcego wysokoêç nabytych zni ek lub zwy ek. 3. Ubezpieczyciel na podstawie z o onego zaêwiadczenia, o którym mowa w ust. 2, ustali klas taryfowà w aêciwà dla Ubezpieczonego, dzielàc podany w zaêwiadczeniu (zaêwiadczeniach) okres ubezpieczenia na 12-miesi czne okresy, poczàwszy od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i przyporzàdkowujàc im szkody jakie w nich wystàpi y. 4. W przypadku, gdy w wyniku dokonania podzia u o którym mowa w ust. 3, pozostanie nie zakwalifikowana do adnego 12-miesi cznego okresu cz Êç przebiegu ubezpieczenia (np. 5 miesi cy) to b dzie ona rozpatrywana àcznie z ostatnim 12-miesi cznym okresem poprzedzajàcym zawarcie umowy. 5. Zni k lub zwy k za przebieg ubezpieczenia ustala si dla Ubezpieczonego (w aêciciela pojazdu) przez porównanie iloêci szkód jakie wystàpi y w poszczególnych 12-miesi cznych okresach, z zastrze eniem ust. 4, i okreêleniu odpowiedniej klasy taryfowej dla nast pujàcych po sobie 12-miesi cznych okresów, a do ustalenia klasy taryfowej na dzieƒ z o enia wniosku o ubezpieczenie. 6. W przypadku, gdy Ubezpieczony przedstawi zaêwiadczenie o przebiegu ubezpieczenia, w którym nie b dzie informacji o okresach ubezpieczenia i szkodach a podana b dzie wysokoêç wypracowanej zni ki lub zwy ki w ostatnim (mijajàcym) okresie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel b dzie honorowa wysokoêç tej zni ki lub zwy ki z zastrze eniem ust. 11. W przypadku zaêwiadczenia od zagranicznego Zak adu Ubezpieczeƒ, Ubezpieczyciel b dzie je honorowa pod warunkiem do àczenia przez Ubezpieczonego jego t umaczenia przez t umacza przysi g ego. 7. W przypadku, gdy Ubezpieczony w zamian za zaêwiadczenie o przebiegu ubezpieczenia przedstawi orygina polisy ubezpieczenia, na której b dzie podana wysokoêç udzielonej zni ki przez poprzedniego Ubezpieczyciela, STU Ergo Hestia SA b dzie honorowa a wysokoêç tej zni ki lub zwy ki, z zastrze eniem ust. 11, pod warunkiem z o enia przez Ubezpieczonego pisemnego oêwiadczenia o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia w ostatnim roku. 8. W przypadku pojazdów b dàcych przedmiotem wspó w asnoêci, do ustalenia wysokoêci nale nej sk adki przyjmuje si uprawnienia w aêciciela, który posiada najwi ksze zni ki/zwy ki z tytu u bezszkodowego/szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Je eli jeden ze wspó w aêcicieli posiada uprawnienia do zni ki sk adki i jednoczeênie którykolwiek z nich obcià ony jest zwy kà, wówczas przy kalkulacji sk adki stosuje si klas taryfowà odpowiednià dla wspó w aêciciela obj tego zwy kà sk adki z tytu u szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Przebieg ubezpieczenia jednego pojazdu ma wp yw na uprawnienia wszystkich wspó w aêcicieli. 9. Na podstawie zaêwiadczenia o przebiegu ubezpieczenia, z uwzgl dnieniem ust. 8, Ubezpieczyciel ustali zni k lub zwy k sk adki w ubezpieczeniu wszystkich posiadanych przez Ubezpieczonego pojazdów zastosowana zostanie jedna klasa taryfowa. W przypadku szkody, zmiana klasy taryfowej nast puje w odniesieniu do wszystkich umów ubezpieczenia zawieranych po dacie zg oszenia szkody. 1. W przypadku pojazdów b dàcych przedmiotem leasingu lub przew aszczenia na zabezpieczenie kredytu, zni k lub zwy k za przebieg ubezpieczenia ustala si dla leasingobiorcy/kredytobiorcy. 11. Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do obni ki sk adki z tytu u przebiegu ubezpieczenia, je eli okres przerwy w ciàg oêci ubezpieczenia nie przekracza 24 miesi cy. Posiadacz pojazdu zachowuje tak e uprawnienia do obni ki sk adki z tytu u przebiegu ubezpieczenia, je eli okres przerwy w ciàg oêci ubezpieczenia przekracza 24 miesiàce jednak nie przekracza 5 lat, je eli posiada co najmniej 5-letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA lub 1-letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia u poprzednich Ubezpieczycieli. TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY B i C 1 1. Sk adk za ubezpieczenie ustala si i pobiera w z otych polskich, z zaokràgleniem w gór do pe nego z otego na podstawie taryfy sk adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia 2. Sk adk podstawowà ustalonà w EURO okreêlonà w Za àczniku nr 2B do niniejszej taryfy przelicza si na z ote polskie stosujàc Êredni kurs NBP z dnia zawarcia umowy. 3. Sk adka op acana jest jednorazowo w dniu zawarcia 4. Je eli Ubezpieczajàcy zawiera równoczeênie ubezpieczenie autocasco tego samego pojazdu sk adka za 12-miesi czny okres ubezpieczenia mo e byç op acana w ratach za wyjàtkiem pojazdów zakwalifikowanych do grupy C. WysokoÊç i liczb rat oraz terminy ich p atnoêci ustala si tak jak w ubezpieczeniu autocasco Umow ubezpieczenia zawiera si na okres: 1) nie krótszy ni 15 dni i nie d u szy ni dwanaêcie miesi cy w odniesieniu do posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w sta e polskie tablice rejestracyjne, 2) nie krótszy ni 3 dni i nie d u szy ni 12 miesi cy w odniesieniu do posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne. 2. Dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane na terytorium krajów b dàcych cz onkami Systemu Zielonej Karty jest polisa wraz z certyfikatem Mi dzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (druk Zielonej Karty). 3. Dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadajàcych zagraniczne tablice rejestracyjne jest Polisa ubezpieczenia granicznego. 4. Wzory dokumentów, o których jest mowa w ust. 2 i 3 okreêlane sà przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 12 W przypadku podwy szenia minimalnej sumy gwarancyjnej, okreêlonej w art. 36 Ustawy z dnia 22 maja 23 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zastosowanie majà postanowienia WysokoÊç stawki podstawowej za ubezpieczenie uzale niona jest od rodzaju pojazdu i pojemnoêci skokowej silnika. KM/TS55/63 3

4 2. Sk adk nale nà za ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym (grupa B) oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adki podstawowej wynikajàcej z Tabeli (Za àcznik nr 2A, 2B) przys ugujàce Ubezpieczonemu zni ki i zwy ki. 3. Ubezpieczyciel stosuje nast pujàce zwy ki w op acie sk adki (w % sk adki podstawowej) za ubezpieczenie pojazdów przeznaczonych do: Ryzyko 4. Sk adka jest p atna jednorazowo. WysokoÊç zwy ki a) prowadzenia praktycznej nauki jazdy +2% b) zarobkowego wynajmu pojazdu +2% c) jazd próbnych oraz u ywanego jako rekwizytu +2% d) jazd wyêcigowych, rajdów, treningów i konkursów % Posiadaczowi pojazdu nale y si zwrot sk adki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku: 1) przejêcia prawa w asnoêci pojazdu, 2) wyrejestrowania pojazdu. 2. Sk adk za niewykorzystany okres ubezpieczenia zwraca si na wniosek Ubezpieczajàcego po przedstawieniu dokumentów potwierdzajàcych zdarzenie uprawniajàce do zwrotu sk adki. 3. WysokoÊç sk adki podlegajàcej zwrotowi ustala si w wysokoêci 1/12 sk adki za ka dy niewykorzystany miesiàc ubezpieczenia w 12-miesi cznym okresie ubezpieczenia, miesiàc rozpocz ty uwa a si za pe ny. 4. Sk adka nie podlega zwrotowi, je eli w okresie poprzedzajàcym wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania Sk adk nale nà za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadajàcych zagraniczne tablice rejestracyjne (grupa C) ustala si w wysokoêci sk adki podstawowej wynikajàcej z Tabeli stanowiàcej Za àcznik nr 5 do niniejszej taryfy. 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres d u szy ni 3 dni, nie przekraczajàcy jednak 12 miesi cy, sk adk wynikajàcà z Tabeli sk adek nale y pomno yç przez iloêç miesi cy udzielanej ochrony. 3. Do ubezpieczeƒ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadajàcych zagraniczne tablice rejestracyjne (grupa C) stosuje si odpowiednio postanowienia POSTANOWIENIA KO COWE W umowach ubezpieczenia zawieranych na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dla ryzyk zastrze onych do kompetencji Centrali STU Ergo Hestia SA oraz w szczególnych okolicznoêciach majàcych wp yw na ocen ryzyka, stosowane sà stawki taryfowe uchwalane ka dorazowo przez Zarzàd STU Ergo Hestia SA lub ustalane przez pe nomocnika ustanowionego w tym zakresie uchwa à Zarzàdu STU Ergo Hestia SA. 2. Zarzàd STU Ergo Hestia SA mo e wprowadziç na danym terenie inne stawki ni okreêlone w taryfie, jeêli zachodzi taka potrzeba ze wzgl dów finansowych lub akwizycyjnych. 17 Niniejsza taryfa sk adek wchodzi w ycie z dniem 1 marca 26 roku. 4 KM/TS55/63

5 Za àcznik nr 1 do taryfy sk adek OC TABELA SK ADKI PODSTAWOWEJ DLA UBEZPIECZE POJAZDÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY A Grupa pojazdów wed ug rodzaju, przeznaczenia lub pojemnoêci silnika (cm 3 ) Strefa i sk adka w PLN za okres 12 miesi cy I II III IV V VI VII VIII IX X XI Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy samochody osobowe, ci arowo - osobowe, terenowe i mini-mikrobusy o pojemnoêci silnika do 9 cm J4-1 jw. od cm J4-2 jw. od cm J4-3 jw. od cm J4-4 jw. od cm J4-5 jw. od 281 cm 3 i wi cej J4-6 Pozosta e pojazdy wg rodzaju lub przeznaczenia motorowery i wózki inwalidzkie J4-7 ciàgniki rolnicze 26 J4-8 przyczepy (bez campingowych) i naczepy wszystkie 18 J4-9 samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci do 2,5 ton J4-1 pojazdy campingowe samochody 14 J4-14 pojazdy campingowe przyczepy 2 J4-14 pojazdy wolnobie ne 35 J4-18 Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy dla motocykli quadów J4-16 Za àcznik nr 2A do taryfy sk adek OC TABELA SK ADKI PODSTAWOWEJ DLA UBEZPIECZE POJAZDÓW W RUCHU ZAGRANICZNYM DLA POSIADACZY, KTÓRZY ZAWARLI UMOW UBEZPIECZENIA OC W STU ERGO HESTIA SA (GRUPA B) Grupa pojazdów wed ug rodzaju, przeznaczenia lub pojemnoêci silnika (cm 3 ) Sk adka w PLN za okres 12 miesi cy Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy samochody: osobowe, ci arowo-osobowe, terenowe i mini-mikrobusy o pojemnoêci silnika do 9 cm3 5 J5-1 jw. od cm3 5 J5-2 jw. od cm3 5 J5-3 jw. od cm3 5 J5-4 jw. od cm3 5 J5-5 jw. od 281 cm3 i wi cej 5 J5-6 motorowery i wózki inwalidzkie 5 J5-7 ciàgniki rolnicze 5 J5-8 przyczepy (bez campingowych) i naczepy wszystkie 5 J5-9 samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci do 2,5 tony 5 J5-1 pojazdy campingowe-samochód 5 pojazdy campingowe-przyczepa 5 J5-14 pojazdy specjalne 5 J5-15 Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy dla motocykli i quadów J5-16 KM/TS55/63 5

6 Za àcznik nr 2B do taryfy sk adek OC TABELA SK ADKI PODSTAWOWEJ DLA UBEZPIECZE POJAZDÓW W RUCHU ZAGRANICZNYM DLA POSIADACZY, KTÓRZY ZAWARLI UBEZPIECZENIE OC W INNYM ZAK ADZIE UBEZPIECZE (GRUPA B) Grupa pojazdów wg rodzaju, przeznaczenia lub pojemnoêci silnika (cm 3 ) Sk adka w EURO za okres ubezpieczenia Za okres 15 dni Za ka dy miesiàc Za okres 12 miesi cy Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy samochody osobowe, ci arowo - osobowe, terenowe i mini-mikrobusy o pojemnoêci silnika do 9 cm 3 5 J5-1 jw. od cm 3 5 J5-2 jw. od cm 3 5 J5-3 jw. od cm J5-4 jw. od cm J5-5 jw. od 281 cm 3 i wi cej J5-6 motorowery i wózki inwalidzkie J5-7 ciàgniki rolnicze 5 49 J5-8 przyczepy (bez campingowych) i naczepy wszystkie J5-9 samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci do 2,5 ton J5-1 pojazdy campingowe samochody pojazdy campingowe przyczepa J5-14 Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy dla pojazdów specjalnych Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy dla motocykli i quadów J5-15 J5-16 Za àcznik nr 3 do taryfy sk adek OC TABELA PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA BEZSZKODOWOÂCI/SZKODOWOÂCI Pe ne lata bez szkody - Klasa taryfowa WysokoÊç zwy ki/zni ki sk adki podstawowej +2% 1 szkoda w ostatnim roku powoduje zmian klasy taryfowej na: 2 i wi cej szkód w ostatnim roku powoduje zmian klasy taryfowej na: % % % % % % % % % i wi cej 8 6% 6 4 Uwaga: po ka dym 12-miesi cznym okresie bezszkodowego ubezpieczenia OC nast puje przemieszczenie o jednà klas taryfowà w dó. 6 KM/TS55/63

7 Za àcznik nr 5 do taryfy sk adek OC TABELA SK ADKI PODSTAWOWEJ DLA UBEZPIECZE POJAZDÓW ZAOPATRZONYCH W ZAGRANICZNE TABLICE REJESTRACYJNE (GRUPA C) Grupa pojazdów wg rodzaju, przeznaczenia lub pojemnoêci silnika (cm 3 ) samochody osobowe, ci arow-osobowe, terenowe i mini-mikrobusy o pojemnoêci silnika do 9 cm 3 jw. od cm 3 jw. od cm 3 jw. od cm 3 jw. od cm 3 jw. od 281 cm 3 i wi cej motocykle i motorowery ciàgniki rolnicze przyczepy (bez campingowych) i naczepy wszystkie Sk adka w PLN za okres 3 dni Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy J6- samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci do 2,5 ton pojazdy campingowe - samochody pojazdy campingowe - przyczepa 3 KM/TS55/63 7

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP.

1. Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP. regulamin promocji Telefon z Planem Biznes Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP. Promocja obowiàzuje na terenie ca ej

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych dotyczący szkód powstałych w 2014r. i zgłoszonych w okresie 01.01.2014-31.03.2016r. Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Projekt umowy

Załącznik nr 1 Projekt umowy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na rok 2011/2013 Nr ZP/NIFC-13/2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1 cennik us ugi Centrala DIATONIS 1 Ceny central Profil Sprzeda Tabela 1 Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda jednego portu w ramach Centrali (z ) Centrala 1) 5) DIATONIS XS (8-12 portów) e-diatonis

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. 539 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla: 1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, 2) wysokoêç i zasady

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Do celu z AVIVA. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Regulamin Programu Do celu z AVIVA. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ). Regulamin Programu Do celu z AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ). 2. Organizatorami Programu są: BC Consulting sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 94 6366 Poz. 925 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiàzany

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1) Dziennik Ustaw Nr 115 8733 Poz. 964 964 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1) Art. 1. 1. Ustawa okreêla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Szkodowość z ubezpieczeń Miasta Łodzi. w roku ubezpieczeniowym 2012. Raport szkodowości za rok 2012 1

RAPORT. Szkodowość z ubezpieczeń Miasta Łodzi. w roku ubezpieczeniowym 2012. Raport szkodowości za rok 2012 1 RAPORT Szkodowość z ubezpieczeń Miasta Łodzi w roku ubezpieczeniowym 2012 Raport szkodowości za rok 2012 1 Opracowanie zostało sporządzone przez Biuro Brokerów Maxima Fides Sp. z o.o., wg. wytycznych Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 90 6529 Poz. 1000 1000 ROZPORZÑDZENE RADY MNSTRÓW z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie op at zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów przemys owych, znaków towarowych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. neostrada tp instalacja i aktywacja us ugi 250,00 55,00 305,00

1. neostrada tp instalacja i aktywacja us ugi 250,00 55,00 305,00 cennik neostrada tp Tabela 1 instalacyjna i aktywacyjna neostrada tp instalacja i aktywacja us ugi 250,00 55,00 305,00 neostrada tp aktywacja us ugi na àczu TP, na którym jest Êwiadczona us uga telefoniczna

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

BS/M/Ż/S/K 22.12.2015 r. 7.03.2016 r.

BS/M/Ż/S/K 22.12.2015 r. 7.03.2016 r. BS/M/Ż/S/K 22.12.2015 r. 7.03.2016 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników, kierowców, pilotów,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Lp. Za àcznik nr 4 MINIMALNA SUMA GWARANCYJNA UBEZPIECZENIA OC PRZEDSI BIORCÓW PROWADZÑCYCH DZIA ALNOÂå LOTNICZÑ W ZAKRESIE OBS UGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Bardziej szczegółowo