Dziennik Ustaw Nr Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 175 i ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej Na podstawie art. 147m pkt 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 1) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej (Dz. U. Nr 118, poz. 801) wprowadza si nast pujàce zmiany: 1) w 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy paƒstwowej, zapewnieniu bezpieczeƒstwa w komunikacji mi dzynarodowej lub rozpoznawaniu i przeciwdzia aniu zagro eniom terroryzmem, je eli spe ni nast pujàce warunki: ; 2) w 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku wydzielenia kontyngentu do udzia u w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy paƒ- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz stwowej, zapewnieniu bezpieczeƒstwa w komunikacji mi dzynarodowej lub rozpoznawaniu i przeciwdzia aniu zagro eniom terroryzmem, Komendant G ówny Stra y Granicznej niezw ocznie po otrzymaniu decyzji, o której mowa w art. 147d ust. 1 pkt 1 ustawy, podaje do wiadomoêci funkcjonariuszy informacj o tworzeniu kontyngentu na piêmie oraz przez jej umieszczenie na stronach intranetowych jednostek organizacyjnych Stra y Granicznej. ; 3) w 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy paƒstwowej, zapewnieniu bezpieczeƒstwa w komunikacji mi dzynarodowej lub rozpoznawaniu i przeciwdzia aniu zagro eniom terroryzmem, funkcjonariuszowi delegowanemu do pe nienia s u by w tym kontyngencie mo na, za jego zgodà, w ramach tego samego delegowania, przed u yç czas delegowania jeden raz na okres do 6 miesi cy;. 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. W. Pawlak 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem Êrodków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên. zm. 1) ) zarzàdza si, co nast puje: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz Ustala si Program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem Êrodków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008, stanowiàcy za àcznik do rozporzàdzenia. 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia, z mocà od dnia 1 stycznia 2008 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 176 Cz Êç 1 Za àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. (poz. 176) Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem przewidywanej wysokoêci ich finansowania, w tym ze Êrodków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 w tys. z

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 176

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 176 Kolumna 9 inne** lp. 36 dotyczy Êrodków z po yczki EBI Projekt Dróg Tranzytowych (w ramach rezerwy bud etu paƒstwa cz. 83 poz. 5) lp. 38 dotyczy Êrodków inwestora prywatnego

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 176 Cz Êç 2 Przewidywana wysokoêç kredytów wymaganych do zaciàgni cia przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w roku 2008, w zakresie niezb dnym do realizacji zadaƒ rzeczowych okreêlonych w cz Êci 1 W roku 2008 planowane jest: 1) anulowanie niewyp aconej cz Êci kredytu zaciàgni tego w 2005 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym przeznaczonego na finansowanie przedsi wzi cia Wyd u enie Autostrady A-2 A do wysokoêci Êrodków, które nie b dà wykorzystane, tj. 56 mln euro; 2) anulowanie niewyp aconej cz Êci kredytu zaciàgni tego w 2006 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym przeznaczonego na finansowanie przedsi wzi cia Projekt Budowy Autostrad w Polsce A do wysokoêci Êrodków, które nie b dà wykorzystane, tj. 280 mln euro; 3) zaciàgni cie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów lub emisja obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego na àcznà kwot do mln z. Cz Êç 3 Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez spó ki, które zawar y umowy o budow i eksploatacj albo wy àcznie eksploatacj autostrad, oraz przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 1. Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez spó ki, które zawar y umowy o budow i eksploatacj albo wy àcznie eksploatacj autostrad: A-1 Gdaƒsk Grudziàdz w trakcie realizacji przez spó k Gdaƒsk Transport Company S.A. na podstawie Umowy o Budow i Eksploatacj Autostrady A-1, zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r., pomi dzy Skarbem Paƒstwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdaƒsk Transport Company S.A., zmienionej nast pnie dnia 28 lipca 2005 r. A-1 Stryków Pyrzowice procedura przetargowa na etapie przygotowania ofert w przetargu ograniczonym A-2 Âwiecko Nowy TomyÊl w trakcie negocjacji A-2 Konin Stryków w trakcie procedury przetargowej na pobór op at za przejazd A-2 Stryków Konotopa procedura przetargowa na etapie przygotowania ofert w przetargu ograniczonym A-4 Wroc aw Katowice w trakcie procedury przetargowej na pobór op at za przejazd 2. W 2008 r. przewiduje si wyp at z Krajowego Funduszu Drogowego w wysokoêci do 35 mln z dla spó ki Gdaƒsk Transport Company S.A. z tytu u wynagrodzenia za dost pnoêç autostrady A-1 odcinek Gdaƒsk Nowe Marzy. 3. OkreÊlone w cz Êci 1 drogowe projekty inwestycyjne sà przewidziane do realizacji przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Cz Êç 4 àczna kwota przewidywanych wyp at z tytu u zdarzeƒ okreêlonych w umowach o budow i eksploatacj albo wy àcznie eksploatacj autostrad, za które odpowiedzialnoêç odszkodowawczà przyjmuje Skarb Paƒstwa Na rok 2008 w Krajowym Funduszu Drogowym utrzymuje si rezerw utworzonà w poprzednim okresie programowania w wysokoêci z jako zabezpieczenie Êrodków na wyp aty z tytu u: 1) zdarzeƒ odszkodowawczych okreêlonych w umowach o budow i eksploatacj albo wy àcznie eksploatacj autostrad oraz 2) innych p atnoêci na rzecz spó ek, które zawar y umowy o budow i eksploatacj albo wy àcznie eksploatacj autostrad.

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 176 Cz Êç 5 Zakres i termin gwarancji i por czeƒ Skarbu Paƒstwa dla wyp at ze Êrodków Krajowego Funduszu Drogowego wynikajàcych z umowy o budow i eksploatacj albo wy àcznie eksploatacj autostrady W dniu 26 lipca 2005 r. Rada Ministrów uchwa à nr 194/2005 udzieli a gwarancji Skarbowi Paƒstwa dla wyp at ze Êrodków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spó ki Gdaƒsk Transport Company S.A. wynikajàcych z Umowy o Budow i Eksploatacj Autostrady A-1 zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r. pomi dzy Skarbem Paƒstwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury oraz Gdaƒsk Transport Company S.A., zmienionej dnia 28 lipca 2005 r. dla odcinka autostrady A-1 Gdaƒsk Grudziàdz (w ze Rusocin w ze Nowe Marzy). Uchwa a obj a gwarancjà Skarbu Paƒstwa wyp aty ze Êrodków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spó ki Gdaƒsk Transport Company S.A. przeznaczone na sp at kredytów zaciàganych przez spó k na realizacj budowy, wed ug zgodnej z umowà nast pujàcej specyfikacji: Kredytodawca Zakres kredytu Zakres gwarancji Termin gwarancji Europejski Bank Inwestycyjny Nordycki Bank Inwestycyjny 500 mln euro 600 mln euro 31 stycznia 2040 r. 140 mln euro 168 mln euro 31 stycznia 2040 r. àczna maksymalna kwota gwarancji wyp at ze Êrodków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spó ki Gdaƒsk Transport Company S.A. nie mo e przekroczyç kwoty 768 mln euro. Cz Êç 6 àczna kwota przewidywanych wyp at z tytu u finansowania kosztów utworzenia drogowych spó ek specjalnego przeznaczenia, w tym Êrodków na pokrycie kapita u zak adowego i kosztów podj cia dzia alnoêci przez spó ki, finansowania kosztów podwy szenia kapita u zak adowego, wyp aty wynagrodzenia dla spó ek oraz finansowania przedsi wzi ç drogowych powierzonych drogowym spó kom specjalnego przeznaczenia W 2008 r. przewiduje si wyp at z Krajowego Funduszu Drogowego w wysokoêci do 10 mln z z tytu u finansowania kosztów utworzenia drogowych spó ek specjalnego przeznaczenia, w tym Êrodków na pokrycie kapita u zak adowego i kosztów podj cia dzia alnoêci spó ek.

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Dziennik Ustaw Nr 223 12367 Poz. 1459 1459 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady finansowania ze Êrodków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5547 Poz. 603 603 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzàcym zak ady pracy chronionej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. 1599 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadaƒ wykonywanych w ramach przygotowaƒ obronnych paƒstwa przez organy administracji rzàdowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich Dziennik Ustaw Nr 226 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.31 15:40:16 +01'00' 18255 Poz. 1824 v.p l 1824 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 listopada 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 listopada 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

SK ADNIKI PRZYCHODU PRACOWNIKÓW PODLEGAJÑCE WLICZENIU DO PODSTAWY WYMIARU ÂWIADCZE EMERYTALNO-RENTOWYCH ORAZ KAPITA U POCZÑTKOWEGO

SK ADNIKI PRZYCHODU PRACOWNIKÓW PODLEGAJÑCE WLICZENIU DO PODSTAWY WYMIARU ÂWIADCZE EMERYTALNO-RENTOWYCH ORAZ KAPITA U POCZÑTKOWEGO ZAK AD UBEZPIECZE SPO ECZNYCH SK ADNIKI PRZYCHODU PRACOWNIKÓW PODLEGAJÑCE WLICZENIU DO PODSTAWY WYMIARU ÂWIADCZE EMERYTALNO-RENTOWYCH ORAZ KAPITA U POCZÑTKOWEGO Wed ug stanu prawnego obowiàzujàcego do

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Lp. Za àcznik nr 4 MINIMALNA SUMA GWARANCYJNA UBEZPIECZENIA OC PRZEDSI BIORCÓW PROWADZÑCYCH DZIA ALNOÂå LOTNICZÑ W ZAKRESIE OBS UGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 wrzeênia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 wrzeênia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 173 11144 Poz. 1420 1420 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 wrzeênia 2002 r. w sprawie trybu sk adania ofert przez zespo y ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu

Bardziej szczegółowo

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R.

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. M I N I S T E R S T WO S K A R B U PA S T WA SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA SKARBU PA STWA MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. WARSZAWA 2005 SYNTEZA Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje bankowe

Nowe regulacje bankowe Nowe regulacje bankowe Warszawa, paêdziernik 2004 r. Autorzy artyku ów zamieszczonych w niniejszej publikacji sà pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Brali aktywny udzia w opracowywaniu projektów omawianych

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo