Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo"

Transkrypt

1 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16

2 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo (OWU) regulujà zasady, na jakich Towarzystwo obejmuje ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczonych. Definicje 2 OkreÊlenia u yte w OWU oraz w innych dokumentach stanowiàcych integralnà cz Êç umowy ubezpieczenia oznaczajà: 1) alokacja sk adki inwestycyjnej cz Êç sk adki inwestycyjnej przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa; 2) certyfikat uczestnictwa dokument wystawiany przez Towarzystwo Ubezpieczonemu, potwierdzajàcy przystàpienie do umowy ubezpieczenia zawartej na jego rzecz oraz warunki, na jakich zosta a zawarta; 3) data rozpocz cia ochrony nast pny dzieƒ po dniu podpisania deklaracji przystàpienia i op aceniu sk adki inwestycyjnej; 4) deklaracja przystàpienia wniosek o przystàpienie do umowy ubezpieczenia sk adany przez Ubezpieczonego na formularzu Towarzystwa; 5) dzieƒ przeliczenia termin nabycia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego, przypadajàcy nie póêniej ni w terminie 4 dni roboczych od daty rozpocz cia ochrony; 6) dzieƒ umorzenia termin umorzenia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego, przypadajàcy nie póêniej ni w terminie 4 dni roboczych od dnia akceptacji przez Towarzystwo dyspozycji lub wniosku Ubezpieczonego lub Uposa onego, lub odpowiednio od dnia pobrania przez Towarzystwo odpowiedniej op aty; 7) jednostka uczestnictwa cz Êç ubezpieczeniowego funduszu kapita owego stanowiàca proporcjonalny udzia w aktywach netto tego funduszu; 8) konwersja nabycie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego za Êrodki uzyskane z umorzenia jednostek uczestnictwa innego funduszu; 9) rachunek indywidualny wyodr bniony dla ka dego Ubezpieczonego rachunek jednostek uczestnictwa, na którym ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa nabyte za Êrodki pochodzàce ze sk adki inwestycyjnej; 10) rok ochrony 12-miesi czny okres rozpoczynajàcy si od daty rozpocz cia ochrony okreêlonej w certyfikacie uczestnictwa; 11) sk adka inwestycyjna sk adka obowiàzkowa w z otych polskich z tytu u przystàpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia; 12) suma ubezpieczenia kwota okreêlona w certyfikacie uczestnictwa, którà Towarzystwo zobowiàzuje si wyp aciç w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u ochrony ubezpieczeniowej; 13) Êwiadczenie ubezpieczeniowe kwota nale na osobom uprawnionym w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej; 14) Towarzystwo AXA ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna z siedzibà w Warszawie (00-867) przy ul. Ch odnej 51, wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sàd Gospodarczy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS , posiadajàca kapita zak adowy w wysokoêci ,00 z wp acony w ca oêci, NIP ; 15) Ubezpieczajàcy Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Pu awskiej 107, VI p., Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS , posiadajàca kapita zak adowy w wysokoêci ,00 z, NIP ; 16) ubezpieczeniowy fundusz kapita owy Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita owy Aktywny Portfel Funduszy, oferowany przez Towarzystwo w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, stanowiàcy wydzielony fundusz aktywów lokowanych zgodnie z postanowieniami regulaminu tego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego, stanowiàcego za àcznik do OWU, bàdê inny ubezpieczeniowy fundusz kapita owy wprowadzony do oferty zgodnie z postanowieniami 18 OWU; 17) Ubezpieczony osoba fizyczna, posiadajàca pe nà zdolnoêç do czynnoêci prawnych, na rzecz której Ubezpieczajàcy zawar umow ubezpieczenia; która w dniu podpisania deklaracji przystàpienia ukoƒczy a 18. rok ycia; 18) umowa ubezpieczenia umowa grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym zawarta pomi dzy Towarzystwem a Ubezpieczajàcym; 19) Uposa ony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoêci prawnej, której ustawa przyznaje zdolnoêç prawnà, wskazana przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego na wypadek Êmierci Ubezpieczonego lub wartoêci rachunku indywidualnego w przypadku okreêlonym w 7 OWU; 20) wartoêç rachunku indywidualnego iloczyn liczby jednostek uczestnictwa funduszu zewidencjonowanych na rachunku indywidualnym i ceny jednostki uczestnictwa funduszu obowiàzujàcej w dniu, na który jest ustalana wartoêç rachunku. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie Ubezpieczonych. 2. Ubezpieczenie obejmuje Êmierç Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Przystàpienie do umowy ubezpieczenia 4 1. Warunkiem przystàpienia do umowy ubezpieczenia jest: 1) z o enie deklaracji przystàpienia i przyj cie jej przez Towarzystwo; 2) op acenie sk adki indywidualnej w kwocie nie ni szej ni minimalna wysokoêç sk adki inwestycyjnej okreêlona w Tabeli op at i limitów. 2. Do umowy ubezpieczenia mo e przystàpiç osoba fizyczna, która w dniu podpisania deklaracji przystàpienia ukoƒczy a 18. rok ycia. 3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo odmowy obj cia ochronà ubezpieczeniowà osoby zg oszonej przez Ubezpieczajàcego niezgodnie z postanowieniami ust. 1 2 niniejszego paragrafu i zwrotu na rachunek bankowy osoby przyst pujàcej do umowy ubezpieczenia wp aconej sk adki inwestycyjnej, w terminie 10 dni roboczych od dnia odmowy obj cia tej osoby ochronà ubezpieczeniowà. 4. Towarzystwo potwierdza obj cie Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà poprzez wystawienie certyfikatu uczestnictwa, który dor cza ka demu Ubezpieczonemu za poêrednictwem Ubezpieczajàcego. 1

3 Âwiadczenie ubezpieczeniowe 5 1. Âwiadczenie ubezpieczeniowe nale ne w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa stanowi suma ubezpieczenia powi kszona o wartoêç rachunku indywidualnego. 2. WysokoÊç sumy ubezpieczenia okreêlona jest w Tabeli op at i limitów. Czas trwania odpowiedzialnoêci Towarzystwa 6 1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu rozpoczyna si w dacie rozpocz cia ochrony wskazanej w certyfikacie uczestnictwa. 2. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu wygasa z dniem: 1) Êmierci Ubezpieczonego; 2) z o enia przez Ubezpieczonego rezygnacji z ubezpieczenia; 3) w którym wartoêç rachunku indywidualnego jest ni sza ni minimalna wartoêç rachunku indywidualnego okreêlona w Tabeli op at i limitów; 4) odstàpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z postanowieniami 22 OWU. Wy àczenie odpowiedzialnoêci Towarzystwa 7 1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej jest wy àczona w razie Êmierci Ubezpieczonego wskutek samobójstwa, pope nionego przez Ubezpieczonego w okresie, 2 lat od daty rozpocz cia ochrony. 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Towarzystwo jest zobowiàzane do wyp aty na rzecz uprawnionych do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego wy àcznie wartoêci rachunku indywidualnego. Uposa ony 8 1. W deklaracji przystàpienia Ubezpieczony mo e wskazaç jednego lub wi cej Uposa onych. 2. W ka dym czasie Ubezpieczony mo e dokonaç zmiany Uposa onych. 3. W przypadku wskazania wi cej ni jednego Uposa onego, Ubezpieczony mo e okreêliç procentowy udzia ka dego z Uposa onych w Êwiadczeniu ubezpieczeniowym bàdê w przypadku okreêlonym w 7 OWU w wartoêci rachunku indywidualnego. 4. W przypadku nieokreêlenia procentowego udzia u Uposa onych w Êwiadczeniu ubezpieczeniowym bàdê w przypadku okreêlonym w 7 OWU w wartoêci rachunku indywidualnego lub wskazania udzia ów, których suma nie stanowi 100%, Towarzystwo przyjmuje, e udzia y Uposa onych sà równe Uposa ony nabywa prawo do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego bàdê wartoêci rachunku indywidualnego w przypadku okreêlonym w 7 OWU z chwilà Êmierci Ubezpieczonego, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Je eli Uposa ony zmar przed Êmiercià Ubezpieczonego albo je eli umyêlnie przyczyni si do Êmierci Ubezpieczonego, jego prawo przypada pozosta ym Uposa onym proporcjonalnie do przypadajàcych im procentowych udzia ów w Êwiadczeniu ubezpieczeniowym bàdê w przypadku okreêlonym w 7 OWU w wartoêci rachunku indywidualnego. 3. Je eli w chwili Êmierci Ubezpieczonego nie ma Uposa onych lub wszyscy umyêlnie przyczynili si do jego Êmierci, Êwiadczenie ubezpieczeniowe bàdê w przypadku okreêlonym w 7 OWU wartoêç rachunku indywidualnego przypada spadkobiercom Ubezpieczonego. 4. Za osob która zmar a przed Êmiercià Ubezpieczonego uwa a si równie osob, która zmar a jednoczeênie z Ubezpieczonym. Obowiàzki Towarzystwa Towarzystwo jest zobowiàzane do potwierdzenia obj cia Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà, zgodnie z umowà ubezpieczenia poprzez wystawienie certyfikatu uczestnictwa i dor czenie go Ubezpieczonemu. 2. Towarzystwo jest zobowiàzane do wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego, wartoêci rachunku indywidualnego lub odpowiednio jej cz Êci, zgodnie z zasadami okreêlonymi w OWU. 3. Towarzystwo jest zobowiàzane do dokonywania terminowej wyceny jednostek uczestnictwa. 4. Towarzystwo jest zobowiàzane do sporzàdzania i publikowania sprawozdaƒ ubezpieczeniowego funduszu kapita owego zgodnie z przepisami o dzia alnoêci ubezpieczeniowej. 5. Towarzystwo jest zobowiàzane do przekazania Ubezpieczonemu nie rzadziej ni raz w roku informacji o wysokoêci Êwiadczeƒ przys ugujàcych z tytu u umowy ubezpieczenia, w tym o wartoêci rachunku indywidualnego. Obowiàzki Ubezpieczonego i Ubezpieczajàcego Ubezpieczony jest zobowiàzany do powiadamiania Ubezpieczajàcego o ka dej zmianie swojego adresu korespondencyjnego. 2. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do przyjmowania oêwiadczeƒ Ubezpieczonych zwiàzanych z umowà ubezpieczenia i przekazywania ich Towarzystwu. 3. Obowiàzki okreêlone w ust. 1 i 2 nie wyczerpujà obowiàzków Ubezpieczonego i Ubezpieczajàcego, które zosta y okreêlone w OWU. Sk adka inwestycyjna Minimalnà wysokoêç sk adki inwestycyjnej okreêla Tabela op at i limitów. 2. Sk adka inwestycyjna jest op acana jednorazowo za okres, w którym Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoêç z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Zasady p atnoêci sk adki inwestycyjnej Sk adka inwestycyjna powinna byç wp acona na rachunek bankowy Towarzystwa w wysokoêci zadeklarowanej w deklaracji przystàpienia. 2

4 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo 2. Sk adk inwestycyjnà uznaje si za zap aconà w dniu uznania rachunku bankowego Towarzystwa, wskazanego przez Towarzystwo jako w aêciwy do jej op acania, kwotà nale nej sk adki inwestycyjnej. 3. Je eli sk adka inwestycyjna zosta a wp acona w kwocie przewy szajàcej wysokoêç nale nej sk adki inwestycyjnej, okreêlonej w deklaracji przystàpienia, uznaje si e Ubezpieczony dokona zmiany deklaracji przystàpienia w zakresie zmiany zadeklarowanej wysoko- Êci sk adki inwestycyjnej. W takim przypadku Towarzystwo wystawi certyfikat uczestnictwa ze wskazaniem zmienionej wysokoêci sk adki inwestycyjnej. Zmiana deklaracji przystàpienia, o której mowa w zdaniu poprzedzajàcym niniejszego ust pu, nie skutkuje podwy szeniem sumy ubezpieczenia. 4. Z zachowaniem postanowieƒ 12 ust. 1 OWU, je eli sk adka inwestycyjna zosta a wp acona w kwocie ni szej ni wysokoêç nale nej sk adki inwestycyjnej, okreêlonej w deklaracji przystàpienia, uznaje si e Ubezpieczony dokona zmiany deklaracji przystàpienia w zakresie zmiany zadeklarowanej wysokoêci sk adki inwestycyjnej. W takim przypadku Towarzystwo wystawi certyfikat uczestnictwa ze wskazaniem zmienionej wysokoêci sk adki inwestycyjnej. Zmiana deklaracji przystàpienia, o której mowa w zdaniu poprzedzajàcym niniejszego ust pu, nie skutkuje zmianà wysokoêci sumy ubezpieczenia. Rachunek indywidualny Towarzystwo prowadzi na rzecz ka dego z Ubezpieczonych odr bny rachunek indywidualny, na którym sà ewidencjonowane jednostki uczestnictwa nabyte za sk adk inwestycyjnà. 2. Sk adka inwestycyjna jest przeliczana na jednostki uczestnictwa. 3. Liczba jednostek uczestnictwa nabywanych za sk adk inwestycyjnà jest równa ilorazowi kwoty przypadajàcej na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu i ceny jego jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu przeliczenia. Ubezpieczeniowy fundusz kapita owy 15 W celu inwestowania Êrodków pochodzàcych ze sk adki inwestycyjnej Towarzystwo oferuje Ubezpieczonym ubezpieczeniowy fundusz kapita owy Ubezpieczeniowy fundusz kapita owy jest podzielony na jednostki uczestnictwa o równej wartoêci. 2. WartoÊç aktywów netto ubezpieczeniowego funduszu kapita owego jest ustalana zgodnie z postanowieniami jego regulaminu. 3. Zmiana wartoêci aktywów netto ubezpieczeniowego funduszu kapita owego jest odzwierciedlona w zmianie wartoêci jednostki uczestnictwa tego funduszu. 4. Cen jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita- owego, po której nabywane i umarzane sà jednostki uczestnictwa tego funduszu, ustala si w dniach wyceny tego funduszu poprzez podzielenie wysokoêci aktywów netto tego funduszu przez liczb jednostek uczestnictwa tego funduszu. 5. Kategorie lokat, limity inwestycyjne, terminy dokonywania wyceny oraz zasady ustalania ceny jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego okreêla jego regulamin Towarzystwo zastrzega sobie prawo po àczenia lub podzielenia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego poprzez zwi kszenie lub zmniejszenie ich liczby, skutkujàce odpowiednià zmianà ich ceny. 2. Zasady po àczenia i podzia u jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego okreêlone sà w jego regulaminie. 3. Po àczenie lub podzielenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia W okresie udzielania danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo jest uprawnione do likwidacji oferowanego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego oraz do wprowadzenia do oferty innych funduszy. Likwidacja ubezpieczeniowego funduszu kapita owego oraz wprowadzenie do oferty innych funduszy nie stanowià zmiany OWU. 2. W przypadku likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapita owego, nie póêniej ni w terminie 60 dni przed datà likwidacji, Towarzystwo zawiadamia Ubezpieczonego o terminie i warunkach likwidacji funduszu, wyznaczajàc mu 30-dniowy termin, w którym mo e z o yç dyspozycj dokonania konwersji jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu. 3. Je eli Ubezpieczony z o y dyspozycj, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Towarzystwo dokona konwersji jednostek uczestnictwa likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego na jednostki uczestnictwa funduszu wskazanego przez Ubezpieczonego zgodnie z dyspozycjà Ubezpieczonego. 4. Je eli Ubezpieczony nie z o y w okreêlonym terminie dyspozycji konwersji jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Towarzystwo dokona konwersji jednostek uczestnictwa likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego na jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego, o zbli onym wed ug najlepszej wiedzy Towarzystwa profilu ryzyka, wskazanego Ubezpieczonemu w piêmie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wyp ata cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego W okresie udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu Ubezpieczony mo e dokonaç wyp aty cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego. 2. Towarzystwo odmówi wyp aty, je eli wysokoêç Êrodków przeznaczonych do wyp aty lub wartoêç rachunku indywidualnego po dokonaniu wnioskowanej wyp aty by yby ni sze ni okreêlone w Tabeli op at i limitów. 3. W celu dokonania wyp aty cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego Ubezpieczony powinien dor czyç Towarzystwu wniosek o dokonanie wyp aty rachunku indywidualnego na zasadach opisanych w ust. 4 7 niniejszego paragrafu. 4. Wniosek o dokonanie wyp aty cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego jest sk adany przez Ubezpieczonego za poêrednictwem Ubezpieczajàcego na formularzu Towarzystwa. Je eli wniosek o dokonanie wyp aty nie zosta z o ony na formularzu Towarzystwa, Ubezpieczony jest dodatkowo zobowiàzany dor czyç Towarzystwu potwierdzonà przez notariusza lub osob upowa nionà przez Ubezpieczajàcego kopi dokumentu poêwiadczajàcego jego to samoêç. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 mo e byç z o ony przez Ubezpieczonego tak e z wykorzystaniem Êrodków porozumiewania si na odleg oêç, udost pnionych przez Towarzystwo Ubezpieczajàcemu. 6. Je eli Ubezpieczony sk ada wniosek o dokonanie wyp aty w trybie opisanym w ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu Ubezpieczony obowiàzany jest okazaç przedstawicielowi Ubezpieczajàcego dokument potwierdzajàcy jego to samoêç. 3

5 7. Je eli wniosek o dokonanie wyp aty zosta z o ony przez Ubezpieczonego Towarzystwu bez udzia u Ubezpieczajàcego, Ubezpieczony wraz z wnioskiem zobowiàzany jest dor czyç Towarzystwu potwierdzonà przez notariusza lub osob upowa nionà przez Ubezpieczajàcego kopi dokumentu poêwiadczajàcego jego to samoêç. 8. W celu dokonania wyp aty cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego Towarzystwo umarza jednostki uczestnictwa zewidencjonowane na rachunku indywidualnym, zgodnie z wnioskiem Ubezpieczonego, po cenie jednostek uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu umorzenia. 9. Towarzystwo dokonuje jednorazowej wyp aty cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego w terminie do 10 dni roboczych od dnia dor czenia Towarzystwu wniosku. Je eli zgodnie z postanowieniami OWU Ubezpieczony zobowiàzany jest dor czyç Towarzystwu kopi dokumentu potwierdzajàcego jego to samoêç, bieg terminu, o którym mowa powy ej, rozpoczyna si od dnia dor czenia Towarzystwu wniosku wraz z wymaganà kopià dokumentu. 10. W przypadku rozbie noêci pomi dzy treêcià dyspozycji Ubezpieczonego z o onà z wykorzystaniem Êrodków porozumiewania si na odleg oêç a potwierdzeniem tej dyspozycji z o onym w formie pisemnej, za wià àcà dla Towarzystwa uznaje si dyspozycj z o onà w formie pisemnej. 11. Kwota cz Êci wartoêci rachunku inwestycyjnego przeznaczona do wyp aty jest pomniejszana o nale nà op at likwidacyjnà w wysoko- Êci okreêlonej w Tabeli op at i limitów. 12. W przypadku niespe nienia warunków, o których mowa w ust. 2 Towarzystwo odmówi zgody na dokonanie wyp aty i przeêle Ubezpieczonemu informacj o odmowie jej dokonania. 13. W przypadku dokonania wyp aty przekazem pocztowym Towarzystwo potràci z kwoty wyp acanej Ubezpieczonemu nale nà op at z tytu u przekazu pocztowego. Wyp ata wartoêci rachunku indywidualnego W przypadku wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu Ubezpieczonemu na skutek okolicznoêci, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 2) lub 3), Towarzystwo dokona umorzenia jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku indywidualnym po cenie jednostek uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapita owego nast pujàcym nie póêniej ni w terminie 10 dni roboczych od dnia wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej. 2. Ârodki pieni ne uzyskane z tytu u umorzenia jednostek uczestnictwa zgodnie z zasadami okreêlonymi w ust. 1 nie sà oprocentowane oraz nie podlegajà alokacji i sà przechowywane przez Towarzystwo do czasu wyp aty wartoêci rachunku indywidualnego na rzecz Ubezpieczonego. 3. W celu dokonania wyp aty wartoêci rachunku indywidualnego Ubezpieczony powinien dor czyç Towarzystwu wniosek o dokonanie wyp aty rachunku indywidualnego na zasadach opisanych w ust. 4 7 niniejszego paragrafu. 4. Wniosek o dokonanie wyp aty wartoêci rachunku indywidualnego jest sk adany przez Ubezpieczonego za poêrednictwem Ubezpieczajàcego na formularzu Towarzystwa. Je eli wniosek o dokonanie wyp aty nie zosta z o ony na formularzu Towarzystwa, Ubezpieczony jest dodatkowo zobowiàzany dor czyç Towarzystwu potwierdzonà przez notariusza lub osob upowa nionà przez Ubezpieczajàcego kopi dokumentu poêwiadczajàcego jego to samoêç. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, mo e byç z o ony przez Ubezpieczonego tak e z wykorzystaniem Êrodków porozumiewania si na odleg oêç, udost pnionych przez Towarzystwo Ubezpieczajàcemu. 6. Je eli Ubezpieczony sk ada wniosek o dokonanie wyp aty w trybie opisanym w ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu, obowiàzany jest okazaç osobie upowa nionej przez Ubezpieczajàcego dokument potwierdzajàcy jego to samoêç. 7. Je eli wniosek o dokonanie wyp aty zosta z o ony przez Ubezpieczonego Towarzystwu bez udzia u Ubezpieczajàcego, Ubezpieczony wraz z wnioskiem zobowiàzany jest dor czyç Towarzystwu potwierdzonà przez notariusza lub osob upowa nionà przez Ubezpieczajàcego kopi dokumentu poêwiadczajàcego jego to samoêç. 8. Z o enie wniosku o wyp at wartoêci rachunku indywidualnego skutkuje wystàpieniem z ubezpieczenia. Postanowienie ust. 1 stosuje si odpowiednio. 9. Towarzystwo dokonuje jednorazowej wyp aty wartoêci rachunku indywidualnego w terminie do 10 dni roboczych od dnia dor czenia Towarzystwu wniosku. Je eli zgodnie z postanowieniami OWU Ubezpieczony zobowiàzany jest dor czyç Towarzystwu kopi dokumentu potwierdzajàcego jego to samoêç, bieg terminu, o którym mowa powy ej, rozpoczyna si od dnia dor czenia Towarzystwu wniosku wraz z wymaganà kopià dokumentu. 10. W przypadku rozbie noêci pomi dzy treêcià dyspozycji Ubezpieczonego z o onà z wykorzystaniem Êrodków porozumiewania si na odleg oêç a potwierdzeniem tej dyspozycji z o onym w formie pisemnej, za wià àcà dla Towarzystwa uznaje si dyspozycj z o onà w formie pisemnej. 11. Kwota wartoêci rachunku indywidualnego przeznaczona do wyp aty jest pomniejszana o nale nà op at likwidacyjnà w wysokoêci okre- Êlonej w Tabeli op at i limitów. 12. W przypadku dokonania wyp aty przekazem pocztowym Towarzystwo potràci z kwoty wyp acanej Ubezpieczonemu nale nà op at z tytu u przekazu pocztowego. Rezygnacja z ubezpieczenia Ubezpieczony mo e w ka dym czasie wystàpiç z ubezpieczenia poprzez dor czenie Towarzystwu oêwiadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci. 2. Ubezpieczony mo e odwo aç w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci dor czone Towarzystwu oêwiadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, je eli: 1) nie z o y wniosku o wyp at wartoêci rachunku indywidualnego zgodnie z postanowieniami 20 OWU, albo 2) z o y wniosek o wyp at wartoêci rachunku indywidualnego zgodnie z postanowieniami 20 OWU o ile przed dniem z o enia odwo ania oêwiadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia Towarzystwo nie dokona o umorzenia jednostek uczestnictwa w celu dokonania wyp aty wartoêci rachunku indywidualnego. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy mo e odstàpiç od umowy ubezpieczenia poprzez z o enie Towarzystwu oêwiadczenia o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku odstàpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu wp aconà przez niego sk adk inwestycyjnà: 1) powi kszonà bàdê pomniejszonà o kwot wynikajàcà z ró nicy cen jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku indywidualnym, obowiàzujàcych w dniu umorzenia i w dniu nabycia, oraz 4

6 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo 2) pomniejszonà o op aty pobrane przez Towarzystwo, nale ne w okresie w którym Towarzystwo ponosi o odpowiedzialnoêç z tytu u ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 10 dni roboczych od dnia dor czenia Towarzystwu oêwiadczenia o odstàpieniu Ubezpieczajàcego od umowy ubezpieczenia. Wyp ata Êwiadczenia ubezpieczeniowego W przypadku Êmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wyp aca Êwiadczenie ubezpieczeniowe. 2. Podstawà wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego jest przedstawienie Towarzystwu przez osob uprawnionà nast pujàcych dokumentów lub ich kopii potwierdzonych przez notariusza lub osob upowa nionà przez Ubezpieczajàcego: 1) dokumentu poêwiadczajàcego to samoêç osoby uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego; 2) skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego; 3) odpisu prawomocnego postanowienia sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku, w przypadku gdy osobà uprawnionà jest spadkobierca Ubezpieczonego; 4) innych dokumentów koniecznych do ustalenia odpowiedzialno- Êci Towarzystwa. 3. Dokumenty urz dowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) 4) niniejszego paragrafu, sporzàdzone w j zyku obcym, przed z o eniem Towarzystwu powinny zostaç potwierdzone za zgodnoêç z prawem miejsca ich wystawienia i przet umaczone na j zyk polski przez t umacza przysi g ego. 4. W celu dokonania wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo umarza jednostki uczestnictwa zewidencjonowane na rachunku indywidualnym zmar ego Ubezpieczonego, po cenie jednostek uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu umorzenia. 5. Towarzystwo dokonuje jednorazowej wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego w terminie 30 dni od dor czenia Towarzystwu wniosku o wyp at tego Êwiadczenia oraz dokumentów àdanych przez Towarzystwo, koniecznych do dokonania wyp aty. Forma wyp aty 24 Wszelkie wyp aty na rzecz osób uprawnionych z tytu u umowy ubezpieczenia sà dokonywane przez Towarzystwo w formie bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycjà osoby uprawnionej. Op aty Towarzystwo pobiera nast pujàce op aty: 1) op at za ryzyko ubezpieczeniowe; 2) op at za zarzàdzanie; 3) op at likwidacyjnà. 2. Je eli Ubezpieczony wystàpi z ubezpieczenia, Towarzystwo pobiera op aty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) 2), w wysokoêci proporcjonalnej do okresu, za który sà nale ne. 3. WysokoÊç op at oraz limitów, o których mowa w niniejszych OWU, okreêla Tabela op at i limitów. 4. Op aty pobierane przez Towarzystwo odliczane sà z rachunku indywidualnego. Op ata za ryzyko ubezpieczeniowe Op ata za ryzyko ubezpieczeniowe jest ustalana kwotowo na podstawie wieku Ubezpieczonego. 2. Op ata za ryzyko ubezpieczeniowe jest pobierana na koniec ka dego miesiàca kalendarzowego, w którym Towarzystwo ponosi o odpowiedzialnoêç z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej, poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego zewidencjonowanych na rachunku indywidualnym Ubezpieczonego, wed ug cen jednostek uczestnictwa obowiàzujàcych w dniu umorzenia. Op ata za zarzàdzanie Op ata za zarzàdzanie jest pobierana za zarzàdzanie aktywami ubezpieczeniowego funduszu kapita owego, którego jednostki uczestnictwa by y zewidencjonowane na rachunku indywidualnym danego Ubezpieczonego. 2. Op ata za zarzàdzanie jest okreêlona procentowo w stosunku do wartoêci jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego zewidencjonowanych na rachunku indywidualnym. 3. Op ata za zarzàdzanie jest naliczana w ka dym dniu udzielania danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. 4. Op ata za zarzàdzanie jest pobierana na koniec ka dego miesiàca kalendarzowego, poprzez proporcjonalne umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita- owego zewidencjonowanych na rachunku indywidualnym, wed ug cen jednostek uczestnictwa obowiàzujàcych w dniu umorzenia. W przypadku wyp aty cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego Towarzystwo pobierze cz Êç op aty za zarzàdzanie za okres do dnia wyp aty cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego, poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa. Pozosta a cz Êç op aty za zarzàdzanie jest pobierana na koniec miesiàca kalendarzowego, w którym wyp ata cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego zosta a dokonana. 5. Niezale nie od op aty pobieranej zgodnie z postanowieniami ust. 1 4 niniejszego paragrafu, z aktywów brutto ubezpieczeniowego funduszu kapita owego pobierana jest równie op ata za zarzàdzanie w wysokoêci i na warunkach okreêlonych w regulaminie tego funduszu. Op ata likwidacyjna Op ata likwidacyjna jest pobierana od kwot nale nych Ubezpieczonemu z tytu u: 1) wyp aty wartoêci rachunku indywidualnego; 2) wyp aty cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego. 2. Op ata likwidacyjna jest okreêlona procentowo, w stosunku w jakim w dniu jej naliczenia pozostaje do wyp aty wartoêci rachunku indywidualnego lub odpowiednio do wyp aty cz Êci rachunku indywidualnego. 3. Op ata likwidacyjna jest pobierana przez Towarzystwo w dniu umorzenia jednostek uczestnictwa, dokonanego w celu wyp aty warto- Êci rachunku indywidualnego lub cz Êci wartoêci rachunku indywidualnego poprzez potràcenie op aty likwidacyjnej z kwoty nale nej Ubezpieczonemu. 5

7 Skargi i za alenia Osoba zainteresowana mo e wnosiç skargi i za alenia do Zarzàdu Towarzystwa. 2. Skargi i za alenia powinny byç sk adane na piêmie w siedzibie Towarzystwa lub przesy ane na adres Towarzystwa. Powinny one okreêlaç dane umo liwiajàce identyfikacj osoby zg aszajàcej skarg lub za alenie oraz przedmiot skargi lub za alenia. 3. Skargi i za alenia sà rozpatrywane niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w terminie 30 dni od dnia dor czenia Towarzystwu. W przypadku gdy rozpatrzenie skargi lub za alenia nie jest mo liwe w tym terminie, Towarzystwo poinformuje o tym osob, która zg osi a skarg lub za- alenie, oraz rozpatrzy skarg lub za alenie najpóêniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci rozpatrzenie skargi lub za alenia sta o si mo liwe. 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub za alenia zawiadamia si osob, która zg osi a skarg lub za alenie, niezw ocznie po rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z tà osobà. 5. Niezale nie od trybu okreêlonego w niniejszym paragrafie organem uprawnionym do rozpatrywania skarg i za aleƒ na dzia alnoêç Towarzystwa jest Rzecznik Ubezpieczonych. Sàd w aêciwy do rozstrzygania sporów 30 Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo na wytoczyç przed sàdem powszechnym w aêciwym dla siedziby Towarzystwa, Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Informacja o przepisach podatkowych Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym kwot otrzymanych przez osoby fizyczne z tytu u ubezpieczeƒ na ycie okreêla ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póên. zm.). 2. Kwoty otrzymane przez osoby fizyczne z tytu u ubezpieczeƒ na ycie sà wolne od podatku, z wyjàtkiem dochodu z tytu u inwestowania sk adki ubezpieczeniowej w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, w przypadku ubezpieczeƒ zwiàzanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi. 3. Kwoty otrzymane przez osoby prawne z tytu u ubezpieczeƒ na ycie podlegajà opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z zasadami okreêlonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z póên. zm.). Postanowienia koƒcowe O ile OWU nie stanowià inaczej, odwo anie oêwiadczenia, w tym wniosku lub dyspozycji, jest skuteczne, je eli zosta o dor czone Towarzystwu nie póêniej ni z tym wnioskiem lub dyspozycjà. 2. W przypadku dor czenia Towarzystwu kolejnej dyspozycji przed up ywem terminu na wykonanie poprzedniej dyspozycji okreêlony w OWU termin realizacji kolejnej dyspozycji ulega wyd u eniu i jest liczony poczàwszy od dnia, w którym up ynà termin realizacji poprzedniej dyspozycji. 3. Towarzystwo odmówi realizacji dyspozycji, je eli wniosek lub dokument dyspozycji zosta y wype nione nieprawid owo lub sà niekompletne. 4. W przypadku niepowiadomienia Towarzystwa o zmianie adresu Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, pisma przes ane do tych osób na ostatni adres wskazany Towarzystwu wywierajà skutki nimi przewidziane po up ywie 30 dni od daty nadania w placówce pocztowej. 5. Wszelkie oêwiadczenia i zawiadomienia dotyczàce umowy ubezpieczenia powinny byç dokonywane na piêmie. OÊwiadczenia i zawiadomienia sk adane Towarzystwu powinny byç przesy ane na adres siedziby Towarzystwa bàdê sk adane osobiêcie w jego siedzibie. 6. Regulamin ubezpieczeniowego funduszu kapita owego mo e ulegaç zmianie w okresie obowiàzywania umowy ubezpieczenia. W takim przypadku Towarzystwo jest zobowiàzane dor czyç Ubezpieczajàcemu i Ubezpieczonemu informacj o zmianie regulaminu. Zmiana nazwy funduszu, zasad zarzàdzania funduszem, a tak e zmiany wynikajàce z bezwzgl dnie obowiàzujàcych przepisów prawa powszechnego nie stanowià zmiany OWU. 7. Tabela op at i limitów mo e zostaç zmieniona w okresie udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu wy àcznie na korzyêç Ubezpieczonego. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzajàcym, nie stanowi zmiany OWU. 33 W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje si przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej. 34 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta y zatwierdzone uchwa à Zarzàdu Towarzystwa nr 1/04/03/2009 z dnia 4 marca 2009 r. Prezes Zarzàdu Maciej Szwarc Cz onek Zarzàdu Janusz Arczewski 6

8 AXA to bezpieczeƒstwo finansowe Zapewniamy kompleksowe rozwiàzania finansowe Tobie i Twojej rodzinie przez ca e ycie. AXA jest jednà z najwi kszych grup ubezpieczeniowych Êwiata, której zaufa o ponad 67 milionów klientów w 55 krajach. Spó ki AXA w Polsce oferujà indywidualne i grupowe ubezpieczenia na ycie, ubezpieczenia na ycie z funduszami kapita owymi, otwarty fundusz emerytalny, ubezpieczenia majàtkowe kierowane do klientów korporacyjnych oraz ubezpieczenia zdrowotne, turystyczne i komunikacyjne. Milionom klientów na Êwiecie nasza marka kojarzy si z bezpieczeƒstwem, profesjonalizmem oraz doskona ym dopasowaniem produktów do ich potrzeb. AXA ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. ul. Ch odna 51, Warszawa, tel , fax , Nr KRS 41216, NIP , Kapita zak adowy: z wp acony w ca oêci

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr UB/02/2008/SWBA Certyfikat uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PRO/11/02/07 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną Ubezpieczenia na życie Indywidualne Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP.

1. Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP. regulamin promocji Telefon z Planem Biznes Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP. Promocja obowiàzuje na terenie ca ej

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 94 6366 Poz. 925 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiàzany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMNJ/14/11/03

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1) Dziennik Ustaw Nr 115 8733 Poz. 964 964 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1) Art. 1. 1. Ustawa okreêla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. 2061 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Na podstawie art. 82 6, art. 82a 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ; brzmienie od 2008 04 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA Artyku I Postanowienia ogólne... 5 Artyku II Defi nicje... 5 Artyku III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci... 6 Artyku IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA PLAN ZABEZPIECZENIA D UGOTERMINOWYCH POTRZEB RODZINY Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 4 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. 1914 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okreêlenia niektórych wzorów oêwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo