Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia INDEKS PRE/08/07/18

2

3 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia stosuje si do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi zawieranych przez AXA ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. z Ubezpieczajàcymi. Definicje 2 OkreÊlenia u yte w OWU oraz w innych dokumentach stanowiàcych integralnà cz Êç umowy ubezpieczenia oznaczajà: 1) alokacja procentowy podzia sk adki podstawowej lub odpowiednio sk adki dodatkowej pomi dzy wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapita owe w celu nabycia jednostek uczestnictwa tych funduszy, ustalony przez Ubezpieczajàcego; 2) Beneficjent wykupu Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony uprawniony do otrzymania wartoêci polisy lub jej cz Êci z wy àczeniem przypadku okreêlonego w 8 OWU; 3) data rozpocz cia ochrony okreêlony w polisie dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia lub odpowiednio nast pny dzieƒ po up ywie terminu do z o enia sprzeciwu w przypadku okreêlonym w 4 ust. 5 OWU, w którym rozpoczyna si odpowiedzialnoêç Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej; 4) dzieƒ przeliczenia termin nabycia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego przypadajàcy nie póêniej ni w terminie 4 dni roboczych od dnia zap aty sk adki podstawowej lub odpowiednio sk adki dodatkowej bàdê od dnia umorzenia jednostek wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapita owych podlegajàcych konwersji; 5) dzieƒ umorzenia termin umorzenia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego przypadajàcy nie póêniej ni w terminie 3 dni roboczych od dnia akceptacji przez Towarzystwo dyspozycji lub wniosku Ubezpieczajàcego lub Uposa onego, lub odpowiednio od dnia pobrania przez Towarzystwo odpowiedniej op aty; 6) jednostka uczestnictwa cz Êç ubezpieczeniowego funduszu kapita owego stanowiàca proporcjonalny udzia w aktywach netto tego funduszu; 7) konwersja nabycie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego za Êrodki uzyskane z umorzenia jednostek uczestnictwa innego funduszu; 8) OWU niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia; 9) polisa dokument wystawiany przez Towarzystwo, potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia; 10) prolongata okres 90 dni od dnia wymagalnoêci sk adki podstawowej najwczeêniej wymaganej, w którym Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoêç z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej mimo zaleg oêci w zap acie sk adki podstawowej przez Ubezpieczajàcego; 11) rachunek dodatkowy wyodr bniony rachunek jednostek uczestnictwa, na którym ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa nabyte za Êrodki pochodzàce ze sk adek dodatkowych; 12) rachunek nadp at ewidencja Êrodków pieni nych Ubezpieczajàcego wp aconych z tytu u sk adek podstawowych i sk adek dodatkowych w wysokoêci innej ni wymagana zgodnie z umowà ubezpieczenia. Ârodki zewidencjonowane na rachunku nadp at sà nieoprocentowane; 13) rachunek podstawowy wyodr bniony rachunek jednostek uczestnictwa, na którym ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa nabyte za Êrodki pochodzàce ze sk adek podstawowych; 14) rocznica polisy dzieƒ w ka dym roku kalendarzowym obowiàzywania umowy ubezpieczenia, odpowiadajàcy dacie rozpocz cia ochrony, a je eli nie ma takiego dnia w danym roku ostatni dzieƒ miesiàca kalendarzowego, w którym przypada data rozpocz cia ochrony; 15) rok polisy 12-miesi czny okres rozpoczynajàcy si od daty rozpocz cia ochrony; 16) sk adka dodatkowa sk adka nieobowiàzkowa z tytu u umowy ubezpieczenia op acana przez Ubezpieczajàcego w dowolnym okresie obowiàzywania umowy ubezpieczenia; 17) sk adka podstawowa sk adka obowiàzkowa z tytu u umowy ubezpieczenia op acana przez Ubezpieczajàcego; 18) Strony Towarzystwo i Ubezpieczajàcy; 19) suma ubezpieczenia kwota okreêlona w polisie, którà Towarzystwo zobowiàzuje si wyp aciç w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u ochrony ubezpieczeniowej; 20) Êwiadczenie ubezpieczeniowe kwota nale na osobom uprawnionym w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej; 21) Towarzystwo AXA ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. z siedzibà w Warszawie; 22) Ubezpieczajàcy osoba fizyczna, która w dniu podpisania wniosku ubezpieczeniowego ukoƒczy a 18. rok ycia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoêci prawnej, która zawar a umow ubezpieczenia i jest zobowiàzana do op acania sk adek podstawowych; 23) ubezpieczeniowy fundusz kapita owy lub fundusz ubezpieczeniowy fundusz kapita owy oferowany przez Towarzystwo w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, stanowiàcy wydzielony fundusz aktywów lokowanych zgodnie z postanowieniami regulaminu w aêciwego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego; 24) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczajàcy zawar umow ubezpieczenia; 25) umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi zawarta na podstawie OWU; 26) Uposa ony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoêci prawnej, wskazana przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego na wypadek Êmierci Ubezpieczonego lub wartoêci polisy w przypadku okreêlonym w 8 OWU; 27) wartoêç dodatkowa polisy cz Êç wartoêci polisy stanowiàca sum iloczynów liczby jednostek uczestnictwa ka dego z ubezpieczeniowych funduszy kapita owych zewidencjonowanych na rachunku dodatkowym i ceny jednostki uczestnictwa danego funduszu obowiàzujàcej w dniu, na który jest ustalana wartoêç dodatkowa polisy; 28) wartoêç podstawowa polisy cz Êç wartoêci polisy stanowiàca sum iloczynów liczby jednostek uczestnictwa ka dego z ubezpieczeniowych funduszy kapita owych zewidencjonowanych na rachunku podstawowym i ceny jednostki uczestnictwa danego funduszu obowiàzujàcej w dniu, na który jest ustalana wartoêç podstawowa polisy; 29) wartoêç polisy suma wartoêci podstawowej polisy i wartoêci dodatkowej polisy; 30) wniosek ubezpieczeniowy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia sk adany przez Ubezpieczajàcego na formularzu dostarczonym przez Towarzystwo. 1

4 Umowa ubezpieczenia 3 1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na warunkach okreêlonych w OWU, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta na warunkach odmiennych od okreêlonych w OWU. W takim przypadku Towarzystwo jest zobowiàzane, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, do przedstawienia Ubezpieczajàcemu na piêmie ró nic mi dzy postanowieniami OWU a umowà ubezpieczenia, chyba e umowa ubezpieczenia jest zawierana w drodze negocjacji. 3. Wniosek ubezpieczeniowy, OWU, polisa, za àczniki do polisy, regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapita owych, Tabela op at i limitów oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony, stanowià integralnà cz Êç umowy ubezpieczenia i okreêlajà warunki umowy ubezpieczenia. Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia 4 1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, stanowiàcego ofert zawarcia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego. 2. Towarzystwo mo e nie zaakceptowaç wniosku ubezpieczeniowego i odmówiç zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. W przypadku odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia Towarzystwo zwraca Ubezpieczajàcemu wp aconà sk adk podstawowà, o ile zosta a op acona, w terminie 14 dni od dnia odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku przyj cia oferty Ubezpieczajàcego okreêlonej we wniosku ubezpieczeniowym Towarzystwo wystawia polis i dor cza jà Ubezpieczajàcemu. 5. Je eli umowa ubezpieczenia zawiera postanowienia odbiegajàce na niekorzyêç Ubezpieczajàcego od warunków okreêlonych w OWU lub okreêlonych przez Ubezpieczajàcego we wniosku ubezpieczeniowym, Towarzystwo zwróci Ubezpieczajàcemu na piêmie uwag na te ró nice wraz z dor czeniem polisy, wyznaczajàc 14-dniowy termin na zg oszenie sprzeciwu. 6. W przypadku niezg oszenia przez Ubezpieczajàcego sprzeciwu w terminie okreêlonym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w dacie rozpocz cia ochrony wskazanej w polisie. 7. W przypadku zg oszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta lub zostaje zawarta po ustaleniu jej warunków przez Strony. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczenie obejmuje Êmierç Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Âwiadczenie ubezpieczeniowe 6 Âwiadczenie ubezpieczeniowe nale ne w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej stanowi sum ubezpieczenia powi kszonà o wartoêç polisy. Czas trwania odpowiedzialnoêci Towarzystwa 7 1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna si w dacie rozpocz cia ochrony wskazanej w polisie. 2. Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoêç z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiàzywania umowy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoêci z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej po up ywie okresu prolongaty do dnia wznowienia op acania sk adki podstawowej, o ile nie nastàpi o zawieszenie op acania sk adki podstawowej zgodnie z 19 OWU. 4. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej wygasa z dniem: 1) Êmierci Ubezpieczonego; 2) rozwiàzania umowy ubezpieczenia; 3) odstàpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego. Wy àczenie odpowiedzialnoêci Towarzystwa 8 1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej jest wy àczona w razie Êmierci Ubezpieczonego wskutek samobójstwa, pope nionego przez Ubezpieczonego w okresie 2 lat od daty rozpocz cia ochrony. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Towarzystwo jest zobowiàzane do wyp aty na rzecz osób uprawnionych do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego wy àcznie wartoêci polisy. Ubezpieczony 9 Ubezpieczonym mo e byç osoba fizyczna, która w dniu podpisania przez Ubezpieczajàcego wniosku ubezpieczeniowego nie ukoƒczy a 70. roku ycia. Uposa ony We wniosku ubezpieczeniowym Ubezpieczony mo e wskazaç jednà lub wi cej osób jako Uposa onych. 2. W okresie obowiàzywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony mo e dokonaç zmiany Uposa onych. 3. W przypadku wskazania wi cej ni jednej osoby jako Uposa onego Ubezpieczony mo e okreêliç procentowy udzia ka dej z tych osób w Êwiadczeniu ubezpieczeniowym bàdê w przypadku okreêlonym w 8 OWU w wartoêci polisy. 4. W przypadku nieokreêlenia procentowego udzia u Uposa onych w Êwiadczeniu ubezpieczeniowym bàdê w przypadku okreêlonym w 8 OWU w wartoêci polisy lub wskazania udzia ów, których suma nie stanowi 100%, Towarzystwo przyjmuje, e udzia y Uposa onych sà równe Uposa ony nabywa prawo do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego bàdê wartoêci polisy w przypadku okreêlonym w 8 2

5 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia OWU z chwilà Êmierci Ubezpieczonego, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Je eli Uposa ony zmar przed Êmiercià Ubezpieczonego albo je eli umyêlnie przyczyni si do Êmierci Ubezpieczonego, jego prawo przypada pozosta ym Uposa onym proporcjonalnie do przypadajàcych im procentowych udzia ów w Êwiadczeniu ubezpieczeniowym bàdê w przypadku okreêlonym w 8 OWU w wartoêci polisy. 3. Je eli w chwili Êmierci Ubezpieczonego nie ma Uposa onych lub wszyscy umyêlnie przyczynili si do jego Êmierci, Êwiadczenie ubezpieczeniowe bàdê w przypadku okreêlonym w 8 OWU wartoêç polisy przypada spadkobiercom Ubezpieczonego. 4. Za osob, która zmar a przed Êmiercià Ubezpieczonego uwa a si równie osob, która zmar a jednoczeênie z Ubezpieczonym. Beneficjent wykupu Beneficjentem wykupu mo e byç Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony. 2. Beneficjenta wykupu wskazuje Ubezpieczajàcy we wniosku ubezpieczeniowym. 3. Je eli Beneficjent wykupu nie zosta wskazany we wniosku ubezpieczeniowym, Beneficjentem wykupu jest Ubezpieczajàcy. 4. W okresie obowiàzywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy mo e dokonaç zmiany Beneficjenta wykupu. 5. Beneficjent wykupu jest uprawniony do otrzymania, wy àcznie na wniosek Ubezpieczajàcego: 1) wartoêci polisy z wy àczeniem przypadku okreêlonego w 8 OWU; 2) cz Êci wartoêci podstawowej polisy; 3) wartoêci dodatkowej polisy; 4) cz Êci wartoêci dodatkowej polisy. 6. W przypadku Êmierci Beneficjenta wykupu po z o eniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Êrodki nale ne Beneficjentowi wykupu przypadajà jego spadkobiercom. Obowiàzki Ubezpieczajàcego Ubezpieczajàcy ma obowiàzek op acaç sk adk podstawowà. 2. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do powiadomienia Towarzystwa o ka dej zmianie swojego adresu korespondencyjnego. 3. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zosta a zawarta na rzecz osoby trzeciej, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do przekazania Ubezpieczonemu: 1) przed wyra eniem przez Ubezpieczajàcego zgody na zmian warunków umowy lub zmian prawa w aêciwego dla umowy ubezpieczenia informacji w tym zakresie wraz z okreêleniem wp ywu tych zmian na wartoêç Êwiadczeƒ przys ugujàcych z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia; 2) informacji o wysokoêci Êwiadczeƒ przys ugujàcych z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia, w tym o wartoêci polisy, niezw ocznie po przekazaniu tych informacji Ubezpieczajàcemu przez Towarzystwo. 4. W przypadku nieprzekazania przez Ubezpieczajàcego Ubezpieczonemu informacji zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu, Ubezpieczajàcy ponosi wobec Ubezpieczonego odpowiedzialnoêç na zasadach ogólnych. Obowiàzki Towarzystwa Towarzystwo jest zobowiàzane do potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy i dor czenie jej Ubezpieczajàcemu. 2. Towarzystwo jest zobowiàzane do wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego, wartoêci polisy lub odpowiednio jej cz Êci, zgodnie z zasadami okreêlonymi w OWU. 3. Towarzystwo ma obowiàzek dokonywania alokacji sk adek podstawowych i sk adek dodatkowych zgodnie z dyspozycjà Ubezpieczajàcego. 4. Towarzystwo jest zobowiàzane do dokonywania terminowej wyceny jednostek uczestnictwa. 5. Towarzystwo jest zobowiàzane do sporzàdzania i publikowania sprawozdaƒ ubezpieczeniowych funduszy kapita owych zgodnie z przepisami o dzia alnoêci ubezpieczeniowej. 6. Towarzystwo jest zobowiàzane do przekazania Ubezpieczajàcemu: 1) przed wyra eniem przez Ubezpieczajàcego zgody na zmian warunków umowy ubezpieczenia lub zmian prawa w aêciwego dla umowy ubezpieczenia informacji w tym zakresie wraz z okreêleniem wp ywu tych zmian na wartoêç Êwiadczeƒ przys ugujàcych z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia; 2) nie rzadziej ni raz w roku informacji o wysokoêci Êwiadczeƒ przys ugujàcych z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia, w tym o wartoêci polisy. Sk adka podstawowa WysokoÊç sk adki podstawowej i cz stotliwoêç jej op acania sà ustalane przed zawarciem umowy ubezpieczenia na podstawie wniosku ubezpieczeniowego. 2. Minimalnà wysokoêç sk adki podstawowej oraz dopuszczalnà wysokoêç sumy sk adek podstawowych w pierwszym roku polisy okre- Êla Tabela op at i limitów. 3. Sk adka podstawowa mo e byç op acana: miesi cznie, kwartalnie, pó rocznie lub rocznie. Zasady p atnoêci sk adki podstawowej Sk adka podstawowa powinna byç p acona na rachunek bankowy Towarzystwa w wysokoêci i w terminach okreêlonych w umowie ubezpieczenia. 2. Sk adk podstawowà uznaje si za zap aconà w dniu uznania rachunku bankowego Towarzystwa, wskazanego w polisie jako w aêciwy do jej op acania, kwotà nale nej sk adki podstawowej bàdê w dniu wymagalnoêci sk adki podstawowej, je eli Êrodki zewidencjonowane na rachunku nadp at podlegajà zaliczeniu na jej poczet lub Ubezpieczajàcy wp aci kwot nale nej sk adki podstawowej przed terminem jej wymagalnoêci. 3. W razie zaleg oêci w op acaniu sk adki podstawowej Towarzystwo zalicza otrzymanà wp at z tytu u sk adki podstawowej w pierwszej kolejnoêci na poczet sk adki podstawowej najwczeêniej wymaganej. 4. Ubezpieczajàcy nie jest zobowiàzany do dokonania zap aty sk adki podstawowej, je eli Êrodki zewidencjonowane na rachunku nadp at podlegajà zaliczeniu na jej poczet. W takim przypadku Towarzystwo zewidencjonuje Êrodki wp acone z tytu u tej sk adki podstawowej na rachunku nadp at. 3

6 5. W drugim roku polisy, pod warunkiem op acenia przez Ubezpieczajàcego wszystkich nale nych sk adek podstawowych za pierwszy rok polisy, pierwsza wymagalna i wp acona w tym okresie sk adka podstawowa przed dokonaniem alokacji zostanie zwi kszona o 10% wartoêci sumy sk adek podstawowych wymagalnych i wp aconych przez Ubezpieczajàcego za pierwszy rok polisy. 6. W trzecim roku polisy, pod warunkiem op acenia przez Ubezpieczajàcego wszystkich nale nych sk adek podstawowych za drugi rok polisy, pierwsza wymagalna i wp acona w tym okresie sk adka podstawowa przed dokonaniem alokacji zostanie zwi kszona o 10% wartoêci sumy sk adek podstawowych wymagalnych i wp aconych przez Ubezpieczajàcego za pierwszy rok polisy. 7. Je eli Ubezpieczajàcy dokona nadp aty sk adki podstawowej zgodnie z postanowieniami 17 OWU, dla okreêlenia wartoêci sumy sk adek podstawowych, o której mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, zlicza si wy àcznie sk adki podstawowe wymagalne i wp acone przez Ubezpieczajàcego za pierwszy rok polisy. 8. W razie zaleg oêci w op acaniu sk adki podstawowej wartoêç sumy sk adek podstawowych, o której mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, nie jest zaliczana na poczet wymagalnych i nieop aconych przez Ubezpieczajàcego sk adek podstawowych. Nadp ata sk adki podstawowej Ubezpieczajàcy mo e dokonaç nadp aty sk adki podstawowej za wi cej ni jeden pe ny okres p atnoêci okreêlony w polisie, pod warunkiem uprzedniego z o enia zawiadomienia o zamiarze dokonania nadp aty, nie póêniej jednak ni w terminie 14 dni przed jej dokonaniem. 2. Je eli Ubezpieczajàcy dokona nadp aty sk adki podstawowej zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, nadp ata jest ewidencjonowana na rachunku nadp at i zaliczana na poczet kolejnych sk adek podstawowych w terminach ich wymagalnoêci. Je eli nadp ata przewy sza sum sk adek podstawowych wymagalnych za okres zadeklarowany przez Ubezpieczajàcego we wniosku, do kwoty przewy szajàcej sum sk adek podstawowych wymagalnych za ten okres stosuje si odpowiednio postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. Je eli Ubezpieczajàcy dokona nadp aty sk adki podstawowej bez powiadomienia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, kwota w wysokoêci sk adki podstawowej wymagalnej w terminie 14 dni od dnia dokonania nadp aty zostanie zaliczona na poczet tej sk adki podstawowej w terminie jej wymagalnoêci. Je eli pozosta a kwota nadp aty jest: 1) nie ni sza ni minimalna wysokoêç sk adki dodatkowej okreêlona w Tabeli op at i limitów Towarzystwo dokona alokacji Êrodków pochodzàcych z nadp aty na zasadach dotyczàcych alokacji sk adki dodatkowej i zewidencjonuje nabyte za nie jednostki uczestnictwa na rachunku dodatkowym. Je eli Ubezpieczajàcy nie okreêli zasad alokacji sk adki dodatkowej Towarzystwo dokona alokacji nadp aty na zasadach dotyczàcych alokacji sk adki podstawowej i zewidencjonuje nabyte jednostki uczestnictwa na rachunku dodatkowym; 2) ni sza ni minimalna wysokoêç sk adki dodatkowej okreêlona w Tabeli op at i limitów Towarzystwo zewidencjonuje nadp at na rachunku nadp at. Prolongata Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do 90-dniowego okresu prolongaty p atnoêci sk adki podstawowej liczonego od dnia wymagalnoêci sk adki podstawowej. 2. Prolongata nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op acenia wymagalnej sk adki podstawowej i nie skutkuje zmianà terminu jej wymagalnoêci. Zawieszenie op acania sk adki podstawowej Zawieszenie op acania sk adki podstawowej mo e nastàpiç poczàwszy od piàtej rocznicy polisy pod warunkiem op acenia wszystkich nale nych sk adek podstawowych za okres pierwszych pi ciu lat polisy. 2. Zawieszenie op acania sk adki podstawowej nast puje: 1) na wniosek Ubezpieczajàcego dor czony Towarzystwu przed up ywem okresu prolongaty bàdê 2) po up ywie okresu prolongaty, je eli w tym terminie nie zosta y zap acone wymagalne sk adki podstawowe, o ile Ubezpieczajàcy nie z o y wniosku o wyp at wartoêci polisy. 3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany wskazaç okres zawieszenia op acania sk adki podstawowej. Je eli okres zawieszenia op acania sk adki podstawowej nie zostanie wskazany przez Ubezpieczajàcego, zawieszenie op acania sk adki podstawowej nast puje na czas nieokreêlony. 4. W przypadku gdy zawieszenie op acania sk adki podstawowej nastàpi o na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, na czas okreêlony, wznowienie op acania sk adki podstawowej nastàpi z dniem wymagalnoêci sk adki podstawowej przypadajàcym bezpoêrednio po up ywie okresu zadeklarowanego we wniosku, chyba e Ubezpieczajàcy z o y wniosek o skrócenie terminu zawieszenia op acania sk adki podstawowej, a Towarzystwo wyrazi zgod na skrócenie tego terminu. 5. W przypadku gdy zawieszenie op acania sk adki podstawowej nastàpi o na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, na czas nieokreêlony, bàdê na zasadach okreêlonych w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, wznowienie op acania sk adki podstawowej nastàpi z dniem wymagalnoêci sk adki podstawowej przypadajàcym bezpoêrednio po z o- eniu przez Ubezpieczajàcego wniosku o wznowienie op acania sk adki podstawowej, o ile Ubezpieczajàcy nie wniós o wznowienie op acania sk adki podstawowej w terminie póêniejszym, a Towarzystwo wyrazi o na to zgod. 6. W okresie zawieszenia op acania sk adki podstawowej Ubezpieczajàcy mo e dokonywaç wp at wy àcznie z tytu u sk adki dodatkowej. Pozosta e wp aty sà ewidencjonowane na rachunku nadp at. 7. Zawieszenie op acania sk adki podstawowej skutkuje wyd u eniem okresu okreêlonego w 44 OWU, w którym jest nale na op ata likwidacyjna, o okres na jaki nastàpi o zawieszenie op acania sk adki podstawowej. Dla celów ustalenia okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzajàcym, przyjmuje si, e ka dy rozpocz ty miesiàc kalendarzowy okresu zawieszenia op acania sk adki podstawowej jest liczony jako pe ny miesiàc. Zmiana cz stotliwoêci op acania sk adki podstawowej W ka dà rocznic polisy Ubezpieczajàcy mo e dokonaç zmiany cz stotliwoêci op acania sk adki podstawowej. 2. W celu dokonania zmiany cz stotliwoêci op acania sk adki podstawowej Ubezpieczajàcy powinien dor czyç Towarzystwu wniosek nie póêniej ni w terminie 30 dni przed rocznicà polisy. 3. Warunkiem wyra enia przez Towarzystwo zgody na zmian cz stotliwoêci op acania sk adki podstawowej jest op acenie przez Ubezpieczajàcego wszystkich sk adek podstawowych wymagalnych do dnia dor czenia wniosku Towarzystwu. 4

7 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia 4. Towarzystwo przesy a Ubezpieczajàcemu decyzj o wyra eniu zgody lub o odmowie wyra enia zgody na zmian cz stotliwoêci op acania sk adki podstawowej w terminie 14 dni od dnia dor czenia wniosku Towarzystwu. Zmiana wysokoêci sk adki podstawowej W ka dà rocznic polisy Ubezpieczajàcy mo e dokonaç zmiany wysokoêci op acanej sk adki podstawowej, z zastrze eniem e w okresie pierwszych pi ciu lat polisy sk adka podstawowa nie mo e ulec obni eniu poni ej wysokoêci sk adki podstawowej obowiàzujàcej w dacie rozpocz cia ochrony. 2. Poczàwszy od piàtej rocznicy polisy Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo obni enia wysokoêci sk adki podstawowej, z zastrze eniem e sk adka podstawowa nie mo e byç ni sza od minimalnej wysokoêci okreêlonej w Tabeli op at i limitów. 3. Sk adka podstawowa mo e zostaç podwy szona o kwot nie ni szà ni okreêlona w Tabeli op at i limitów. 4. W celu dokonania zmiany wysokoêci sk adki podstawowej Ubezpieczajàcy powinien dor czyç Towarzystwu wniosek nie póêniej ni w terminie 30 dni przed rocznicà polisy. 5. Warunkiem wyra enia przez Towarzystwo zgody na zmian wysokoêci sk adki podstawowej jest op acenie przez Ubezpieczajàcego wszystkich sk adek podstawowych wymagalnych do dnia dor czenia wniosku Towarzystwu. 6. Towarzystwo przesy a Ubezpieczajàcemu decyzj o wyra eniu zgody lub odmowie wyra enia zgody na zmian wysokoêci sk adki podstawowej w terminie 14 dni od dnia dor czenia wniosku Towarzystwu. Indeksacja sk adki podstawowej W ka dym roku polisy Towarzystwo mo e zaproponowaç Ubezpieczajàcemu podwy szenie sk adki podstawowej o wskaênik ustalony przez Towarzystwo na podstawie 12-miesi cznego wskaênika wzrostu cen towarów i us ug opublikowanego przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego nie póêniej ni na 3 miesiàce przed rocznicà polisy, nie mniej jednak ni o 3%. 2. Towarzystwo przesy a Ubezpieczajàcemu propozycj podwy szenia sk adki podstawowej nie póêniej ni w terminie 30 dni przed rocznicà polisy. 3. W przypadku niewyra enia zgody na propozycj podwy szenia sk adki podstawowej Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany dor czyç Towarzystwu zawiadomienie o odmowie zgody na propozycj podwy szenia sk adki podstawowej nie póêniej ni w terminie 14 dni przed rocznicà polisy, od której podwy szenie wysokoêci sk adki podstawowej ma byç dokonane. Strony ustalajà, e niedor czenie Towarzystwu zawiadomienia o odmowie zgody na propozycj podwy szenia sk adki podstawowej w terminie okreêlonym w zdaniu poprzedzajàcym oznacza akceptacj propozycji Towarzystwa. Sk adka dodatkowa Ubezpieczajàcy ma prawo op acania sk adki dodatkowej w ka dym czasie obowiàzywania umowy ubezpieczenia. 2. Sk adk dodatkowà uznaje si za zap aconà w dniu uznania rachunku bankowego Towarzystwa z tytu u sk adki dodatkowej, wskazanego w polisie jako w aêciwy do jej op acania, o ile wp acona kwota jest nie ni sza ni minimalna wysokoêç sk adki dodatkowej okreêlona w Tabeli op at i limitów. 3. W razie zaleg oêci w op acaniu sk adki podstawowej, o ile na rachunku nadp at brak Êrodków na pokrycie kolejnej wymagalnej sk adki podstawowej, wp aconà przez Ubezpieczajàcego kwot z tytu u sk adki dodatkowej Towarzystwo zalicza w pierwszej kolejnoêci na poczet sk adki podstawowej najwczeêniej wymaganej. Pozosta a kwota powi kszona o Êrodki pieni ne wp acone przez Ubezpieczajàcego na rachunek bankowy wskazany w polisie jako w aêciwy do op acania sk adki dodatkowej i zewidencjonowane na rachunku nadp at, o ile jest: 1) nie ni sza ni minimalna wysokoêç sk adki dodatkowej okreêlona w Tabeli op at i limitów podlega alokacji na zasadach dotyczàcych sk adki dodatkowej, a nabyte za nià jednostki uczestnictwa sà ewidencjonowane na rachunku dodatkowym. Je eli Ubezpieczajàcy nie okreêli zasad alokacji sk adki dodatkowej Towarzystwo dokona alokacji tej kwoty na zasadach dotyczàcych sk adki podstawowej, a nabyte za nià jednostki uczestnictwa zewidencjonuje na rachunku dodatkowym; 2) ni sza ni minimalna wysokoêç sk adki dodatkowej okreêlona w Tabeli op at i limitów Towarzystwo zewidencjonuje jà na rachunku nadp at, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 4 niniejszego paragrafu. 4. Je eli kwota wp acona przez Ubezpieczajàcego z tytu u sk adki dodatkowej jest ni sza ni minimalna wysokoêç sk adki dodatkowej okreêlona w Tabeli op at i limitów, Ubezpieczajàcy mo e dokonaç dop aty do minimalnej wysokoêci sk adki dodatkowej w terminie 14 dni od dnia dokonania wp aty. W przypadku gdy Ubezpieczajàcy nie dokona dop aty, o której mowa w zdaniu poprzedzajàcym, Towarzystwo zewidencjonuje wp acone Êrodki na rachunku nadp at. Rachunek podstawowy Towarzystwo prowadzi na rzecz Ubezpieczajàcego rachunek podstawowy, na którym sà ewidencjonowane jednostki uczestnictwa nabywane za sk adk podstawowà. 2. Sk adka podstawowa podlega alokacji zgodnie z dyspozycjà Ubezpieczajàcego i jest przeliczana na jednostki uczestnictwa. 3. Liczba jednostek uczestnictwa danego funduszu nabywanych za sk adk podstawowà jest równa ilorazowi kwoty przypadajàcej na nabycie jednostek uczestnictwa tego funduszu i ceny jego jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu przeliczenia. Rachunek dodatkowy Towarzystwo prowadzi na rzecz Ubezpieczajàcego rachunek dodatkowy, na którym sà ewidencjonowane jednostki uczestnictwa nabywane za sk adk dodatkowà. 2. Sk adka dodatkowa podlega alokacji zgodnie z dyspozycjà Ubezpieczajàcego i jest przeliczana na jednostki uczestnictwa. 3. Liczba jednostek uczestnictwa danego funduszu nabywanych za sk adk dodatkowà jest równa ilorazowi kwoty przypadajàcej na nabycie jednostek uczestnictwa tego funduszu i ceny jego jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu przeliczenia. 4. Je eli Ubezpieczajàcy nie okreêli odr bnych zasad alokacji sk adki dodatkowej, Towarzystwo dokona alokacji sk adki dodatkowej na zasadach dotyczàcych sk adki podstawowej, obowiàzujàcych w dniu dokonania alokacji sk adki dodatkowej, a nabyte za nià jednostki uczestnictwa zewidencjonuje na rachunku dodatkowym. 5

8 Alokacja We wniosku ubezpieczeniowym Ubezpieczajàcy sk ada dyspozycj alokacji sk adki podstawowej i dodatkowej. Ubezpieczajàcy mo e równie z o yç odr bnà dyspozycj alokacji sk adki dodatkowej. 2. W okresie obowiàzywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy jest uprawniony do zmiany dyspozycji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Alokacja okreêla procentowy udzia ubezpieczeniowych funduszy kapita owych w sk adce podstawowej i odpowiednio w sk adce dodatkowej z dok adnoêcià do jednego procentu, z zastrze eniem e udzia jednostek uczestnictwa jednego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego w sk adce podstawowej oraz odpowiednio w sk adce dodatkowej nie mo e byç ni szy ni 10%. 4. Towarzystwo dokonuje zmiany alokacji sk adki podstawowej lub sk adki dodatkowej zgodnie z dyspozycjà Ubezpieczajàcego nie póêniej ni w terminie 3 dni roboczych od dnia z o enia dyspozycji przez Ubezpieczajàcego. 5. Towarzystwo nie pobiera op at za dokonanie czterech pierwszych zmian alokacji sk adki podstawowej lub sk adki dodatkowej w danym roku polisy. Dokonanie ka dej kolejnej zmiany alokacji sk adki podstawowej lub sk adki dodatkowej podlega op acie okreêlonej w Tabeli op at i limitów. 6. WartoÊç, o której mowa w 16 ust. 5 6 OWU, stanowi element sk adki podstawowej i podlega alokacji zgodnie ze z o onà przez Ubezpieczajàcego dyspozycjà alokacji sk adki podstawowej. Ubezpieczajàcy nie jest uprawniony do z o enia odr bnej dyspozycji w przedmiocie alokacji tej kwoty. Konwersja W okresie obowiàzywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy jest uprawniony do dokonywania konwersji jednostek uczestnictwa w ramach rachunku podstawowego bàdê odr bnie w ramach rachunku dodatkowego. 2. W celu dokonania konwersji Ubezpieczajàcy powinien z o yç Towarzystwu dyspozycj konwersji. 3. Konwersji dokonuje si poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa wed ug ceny obowiàzujàcej w dniu umorzenia i przeliczenie uzyskanych Êrodków na jednostki uczestnictwa innego funduszu wed ug ich ceny z dnia przeliczenia. 4. Towarzystwo nie pobiera op at za dokonanie czterech pierwszych konwersji w danym roku polisy. Kolejne konwersje w danym roku polisy, dokonane przez Towarzystwo na wniosek Ubezpieczajàcego, podlegajà op acie okreêlonej w Tabeli op at i limitów. Wyp ata cz Êci wartoêci polisy Poczàwszy od piàtej rocznicy polisy, pod warunkiem op acenia przez Ubezpieczajàcego wszystkich sk adek podstawowych wymagalnych w okresie pierwszych pi ciu lat polisy, Ubezpieczajàcy mo- e dokonaç wyp aty cz Êci wartoêci podstawowej polisy na rzecz Beneficjenta wykupu. Towarzystwo odmówi wyp aty i poinformuje Ubezpieczajàcego, je eli wysokoêç Êrodków przeznaczonych do wyp aty lub wartoêç podstawowa polisy po dokonaniu wnioskowanej wyp aty by yby ni sze ni okreêlone w Tabeli op at i limitów. 2. W okresie obowiàzywania umowy Ubezpieczajàcy mo e dokonaç wyp aty na rzecz Beneficjenta wykupu: 1) wartoêci dodatkowej polisy; 2) cz Êci wartoêci dodatkowej polisy. Towarzystwo odmówi wyp aty i poinformuje Ubezpieczajàcego, je eli wysokoêç Êrodków przeznaczonych do wyp aty lub wartoêç dodatkowa polisy po dokonaniu wnioskowanej wyp aty by yby ni sze ni okreêlone w Tabeli op at i limitów. 3. W celu dokonania wyp aty cz Êci wartoêci podstawowej polisy, wartoêci dodatkowej polisy lub odpowiednio cz Êci wartoêci dodatkowej polisy, Ubezpieczajàcy powinien dor czyç Towarzystwu wniosek o dokonanie wyp aty. 4. W celu dokonania wyp aty cz Êci wartoêci podstawowej polisy, wartoêci dodatkowej polisy lub odpowiednio cz Êci wartoêci dodatkowej polisy, Towarzystwo umarza jednostki uczestnictwa zewidencjonowane na rachunku podstawowym lub odpowiednio na rachunku dodatkowym, po cenie jednostek uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu ich umorzenia. Je eli we wniosku o dokonanie wyp aty cz Êci wartoêci podstawowej polisy lub odpowiednio cz Êci wartoêci dodatkowej polisy, Ubezpieczajàcy nie wskaza ubezpieczeniowych funduszy kapita- owych, których jednostki uczestnictwa podlegajà umorzeniu, Towarzystwo dokona umorzenia jednostek uczestnictwa proporcjonalnie do wartoêci jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapita owych zewidencjonowanych na rachunku podstawowym oraz odpowiednio na rachunku dodatkowym. 5. Towarzystwo dokonuje jednorazowej wyp aty cz Êci wartoêci podstawowej polisy, cz Êci wartoêci dodatkowej polisy oraz odpowiednio wartoêci dodatkowej polisy, w terminie 10 dni roboczych od dnia dor czenia Towarzystwu wniosku o dokonanie wyp aty, pod warunkiem przedstawienia przez Ubezpieczajàcego potwierdzonej przez notariusza lub przedstawiciela Towarzystwa kopii dokumentu potwierdzajàcej jego to samoêç oraz to samoêç Ubezpieczonego, je elii Ubezpieczony jest Beneficjentem wykupu. 6. Kwota cz Êci wartoêci podstawowej polisy przeznaczona do wyp aty jest pomniejszana o nale nà op at likwidacyjnà oraz op at od wykupu w wysokoêci okreêlonej w Tabeli op at i limitów. 7. W przypadku niespe nienia warunków, o których mowa w ust. 1 lub odpowiednio w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, bàdê gdy kwota do wyp aty by aby ni sza od nale nej op aty likwidacyjnej i op aty od wykupu, Towarzystwo odmówi zgody na dokonanie wyp aty i przeêle Ubezpieczajàcemu informacj o odmowie jej dokonania. Wyp ata wartoêci polisy Je eli umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiàzaniu na skutek okolicznoêci, o których mowa w 33 pkt 1) oraz pkt. 3) 4) OWU, Towarzystwo dokona umorzenia jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku podstawowym oraz na rachunku dodatkowym po cenie jednostek uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu wyceny danego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego nast pujàcego nie póêniej ni w terminie 24 dni od dnia rozwiàzania umowy ubezpieczenia. Ârodki pieni ne uzyskane z tytu u umorzenia jednostek uczestnictwa, zgodnie z zasadami okreêlonymi w zdaniu poprzedzajàcym, nie sà oprocentowane oraz nie podlegajà alokacji i sà przechowywane przez Towarzystwo do czasu wyp aty wartoêci polisy na rzecz Beneficjenta wykupu. 2. W celu dokonania wyp aty wartoêci polisy Ubezpieczajàcy powinien dor czyç Towarzystwu wniosek o dokonanie wyp aty wartoêci polisy oraz przed o yç potwierdzonà przez notariusza lub przedstawiciela Towarzystwa kopi dokumentu potwierdzajàcego jego to samoêç oraz to samoêç Ubezpieczonego, je eli Ubezpieczony jest Beneficjentem wykupu. Z o enie wniosku o wyp at skutkuje rozwiàzaniem umowy ubezpieczenia. Postanowienie ust. 1 zdanie pierwsze stosuje si odpowiednio. 6

9 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia 3. Towarzystwo dokonuje jednorazowej wyp aty wartoêci polisy w terminie 30 dni od dnia dor czenia Towarzystwu wniosku i przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 4. Kwota wartoêci polisy przeznaczona do wyp aty jest pomniejszana o nale nà op at likwidacyjnà oraz op at od wykupu w wysokoêci okreêlonej w Tabeli op at i limitów. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy mo e wypowiedzieç umow ubezpieczenia poprzez dor czenie Towarzystwu oêwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci. 2. Ubezpieczajàcy mo e odwo aç dor czone Towarzystwu oêwiadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, je eli: 1) nie z o y wniosku o wyp at wartoêci polisy zgodnie z postanowieniami 29 ust. 2 OWU, albo 2) z o y wniosek o wyp at wartoêci polisy zgodnie z postanowieniami 29 ust. 2 OWU o ile przed dniem rozpoznania odwo ania oêwiadczenia o wypowiedzeniu umowy Towarzystwo nie dokona o umorzenia jednostek uczestnictwa w celu dokonania wyp aty wartoêci polisy. 3. Je eli oêwiadczenie Ubezpieczajàcego o wypowiedzeniu umowy zosta o skutecznie odwo ane, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, Towarzystwo pobiera op at operacyjnà w wysokoêci okreêlonej w Tabeli op at i limitów w przypadku, gdy Ubezpieczajàcy z o y oêwiadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia przed up ywem piàtej rocznicy polisy. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy mo e odstàpiç od umowy ubezpieczenia poprzez z o enie Towarzystwu oêwiadczenia o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia w formie pisemnej, pod rygorem niewa noêci, w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, a je eli Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 15 dni. 2. W przypadku odstàpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego Towarzystwo zwraca Ubezpieczajàcemu wp aconà przez niego sk adk podstawowà i sk adk dodatkowà: 1) powi kszonà bàdê pomniejszonà o kwot wynikajàcà z ró nicy cen jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku podstawowym i na rachunku dodatkowym Ubezpieczajàcego, obowiàzujàcych w dniu umorzenia i w dniu przeliczenia, oraz 2) pomniejszonà o op aty pobrane przez Towarzystwo, nale ne w okresie, w którym Towarzystwo ponosi o odpowiedzialnoêç z tytu u ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 10 dni roboczych od dnia dor czenia Towarzystwu oêwiadczenia o odstàpieniu Ubezpieczajàcego od umowy ubezpieczenia. 3. W celu ustalenia kwoty nale nej Ubezpieczajàcemu w zwiàzku z odstàpieniem od umowy ubezpieczenia Towarzystwo umarza jednostki uczestnictwa zewidencjonowane na rachunku podstawowym oraz na rachunku dodatkowym, po cenie jednostek uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu umorzenia. Wznowienie umowy ubezpieczenia W przypadku zaleg oêci w zap acie sk adki podstawowej po up ywie okresu prolongaty, je eli okres prolongaty rozpoczà si przed piàtà rocznicà polisy, Ubezpieczajàcy mo e dor czyç Towarzystwu wniosek o wznowienie umowy ubezpieczenia w terminie 90 dni od dnia zakoƒczenia okresu prolongaty, je eli do dnia up ywu tego okresu Ubezpieczajàcy op aci wymagalne sk adki podstawowe. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Êrodki pieni ne uzyskane z umorzenia jednostek uczestnictwa po up ywie okresu prolongaty, stosownie do 29 ust. 1 OWU, w cz Êci pochodzàcej z umorzenia jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku podstawowym, podlegajà alokacji zgodnie z zasadami dotyczàcymi sk adki podstawowej, a w pozosta ej cz Êci zgodnie z zasadami dotyczàcymi sk adki dodatkowej. 3. W przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Towarzystwo pobiera op at operacyjnà z tytu u wznowienia op acania sk adki podstawowej w wysokoêci okreêlonej w Tabeli op at i limitów. Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia 33 Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu: 1) z dniem z o enia Towarzystwu oêwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, chyba e w oêwiadczeniu Ubezpieczajàcy wskaza termin póêniejszy; 2) z dniem Êmierci Ubezpieczonego; 3) po up ywie 90 dni od dnia zakoƒczenia okresu prolongaty je eli wymagalne sk adki podstawowe nie zosta y zap acone w tym terminie mimo uprzedniego wezwania przez Towarzystwo do ich zap aty w terminie nie krótszym ni 7 dni, je eli okres prolongaty rozpoczà si przed piàtà rocznicà polisy, chyba e do dnia up ywu tego okresu Ubezpieczajàcy op aci wymagalne sk adki podstawowe i dor czy Towarzystwu wniosek o wznowienie umowy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 32 OWU; 4) z dniem, w którym wartoêç podstawowa polisy jest ni sza ni minimalna wartoêç podstawowa polisy okreêlona w Tabeli op at i limitów, o ile od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia up yn o wi cej ni 5 lat. Wyp ata Êwiadczenia ubezpieczeniowego W przypadku Êmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wyp aca Êwiadczenie ubezpieczeniowe. 2. Podstawà wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego jest przedstawienie Towarzystwu przez osob uprawnionà nast pujàcych dokumentów lub ich kopii potwierdzonych przez notariusza lub przedstawiciela Towarzystwa: 1) dokumentu potwierdzajàcego to samoêç osoby uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego; 2) skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego; 3) odpisu postanowienia sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku gdy osobà uprawnionà jest spadkobierca Ubezpieczonego; 4) innych dokumentów koniecznych do ustalenia odpowiedzialno- Êci Towarzystwa. 3. Dokumenty urz dowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) 4) niniejszego paragrafu, sporzàdzone w j zyku obcym, przed z o eniem Towarzystwu powinny zostaç potwierdzone za zgodnoêç z prawem miejsca ich wystawienia i przet umaczone na j zyk polski przez t umacza przysi g ego. 4. W celu dokonania wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo umarza jednostki uczestnictwa zewidencjonowane na rachunku podstawowym oraz na rachunku dodatkowym, po cenie jednostek uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu umorzenia. 7

10 5. Towarzystwo dokonuje jednorazowej wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego w terminie 30 dni od dor czenia Towarzystwu wniosku o wyp at tego Êwiadczenia oraz dokumentów àdanych przez Towarzystwo, koniecznych do dokonania wyp aty. Forma wyp aty Wszelkie wyp aty na rzecz osób uprawnionych z tytu u umowy ubezpieczenia sà dokonywane przez Towarzystwo w formie bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycjà osoby uprawnionej. 2. W przypadku dokonania wyp aty przekazem pocztowym Towarzystwo potràci z kwoty wyp acanej Beneficjentowi wykupu nale nà op at z tytu u przekazu pocztowego. Ubezpieczeniowe fundusze kapita owe W celu inwestowania Êrodków pochodzàcych ze sk adek podstawowych oraz sk adek dodatkowych Towarzystwo oferuje Ubezpieczajàcym ubezpieczeniowe fundusze kapita owe, ró niàce si strukturà i kategoriami lokat, a tym samym wynikami inwestycyjnymi i profilem ryzyka. 2. Prawo ustalenia alokacji, a tym samym prawo wyboru ubezpieczeniowych funduszy kapita owych, w których jednostki uczestnictwa b dà inwestowane Êrodki pochodzàce ze sk adek podstawowych lub sk adek dodatkowych, przys uguje Ubezpieczajàcemu. 3. Ryzyko inwestycyjne zwiàzane z inwestowaniem Êrodków pochodzàcych ze sk adek podstawowych oraz sk adek dodatkowych w jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapita owych ponosi Ubezpieczajàcy Ubezpieczeniowy fundusz kapita owy jest podzielony na jednostki uczestnictwa o równej wartoêci. 2. WartoÊç aktywów netto ubezpieczeniowego funduszu kapita owego jest ustalana zgodnie z postanowieniami jego regulaminu. 3. Zmiana wartoêci aktywów netto ubezpieczeniowego funduszu kapita owego jest odzwierciedlona w zmianie wartoêci jednostki uczestnictwa tego funduszu. 4. Cen jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita- owego, po której nabywane i umarzane sà jednostki uczestnictwa tego funduszu, ustala si w dniach wyceny poprzez podzielenie wartoêci aktywów netto przez liczb jednostek uczestnictwa tego funduszu. Cenà jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego, obowiàzujàcà w danym dniu, jest cena ustalona w dniu wyceny tego funduszu okreêlonym w regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapita owych, poprzedzajàcym ten dzieƒ. 5. Kategorie lokat, limity inwestycyjne, terminy dokonywania wyceny oraz zasady ustalania ceny jednostki uczestnictwa danego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego okreêla regulamin w aêciwego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego Towarzystwo zastrzega sobie prawo po àczenia lub podzielenia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego poprzez zwi kszenie lub zmniejszenie ich liczby skutkujàce odpowiednià zmianà ich ceny. 2. Po àczenie lub podzielenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego nie ma wp ywu na wartoêç aktywów tego funduszu ani na wartoêç polisy. 3. Po àczenie lub podzielenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia W okresie obowiàzywania umowy ubezpieczenia Towarzystwo jest uprawnione do likwidacji oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapita owych oraz do wprowadzenia do oferty innych funduszy. Likwidacja ubezpieczeniowych funduszy kapita owych oraz wprowadzenie do oferty innych funduszy nie stanowià zmiany umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapita owego, nie póêniej ni w terminie 60 dni przed datà likwidacji, Towarzystwo zawiadamia Ubezpieczajàcego o terminie i warunkach likwidacji funduszu, wyznaczajàc mu 30-dniowy termin, w którym mo e z o yç dyspozycj dokonania konwersji oraz zmiany alokacji w cz Êci dotyczàcej jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu. 3. Je eli Ubezpieczajàcy z o y dyspozycje, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Towarzystwo dokona konwersji jednostek uczestnictwa zlikwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapita- owego na jednostki uczestnictwa funduszu wskazanego przez Ubezpieczajàcego oraz dokona zmiany alokacji. 4. Je eli Ubezpieczajàcy nie z o y w zakreêlonym terminie dyspozycji konwersji jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Towarzystwo dokona konwersji jednostek uczestnictwa likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego na jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego o zbli onym, wed ug przekonania Towarzystwa, profilu ryzyka wskazanego Ubezpieczajàcemu w piêmie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 5. Je eli Ubezpieczajàcy nie z o y w zakreêlonym terminie dyspozycji zmiany alokacji w cz Êci dotyczàcej jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Towarzystwo dokona zmiany alokacji, okreêlajàc procentowy podzia sk adki podstawowej lub odpowiednio sk adki dodatkowej zgodnie z zasadami okreêlonymi w ust. 4 niniejszego paragrafu. 6. Je eli w terminie 30 dni przed dniem likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapita owego Ubezpieczajàcy z o y dyspozycj konwersji bàdê zmiany alokacji sk adki podstawowej lub sk adki dodatkowej, która mia aby skutkowaç nabyciem jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu, Towarzystwo odmówi realizacji takiej dyspozycji, informujàc o tym Ubezpieczajàcego w terminie 14 dni od dnia z o enia takiej dyspozycji. 7. Towarzystwo nie pobiera op at za dokonanie konwersji i zmian alokacji w przypadku okreêlonym w niniejszym paragrafie. Op aty Towarzystwo pobiera nast pujàce op aty: 1) op at za ryzyko ubezpieczeniowe; 2) op at administracyjnà; 3) op at za zarzàdzanie; 4) op at likwidacyjnà; 5) op at od wykupu; 6) op at operacyjnà. 2. Je eli umowa ubezpieczenia uleg a rozwiàzaniu, Towarzystwo pobiera op aty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) 3), w wysokoêci proporcjonalnej do okresu za który sà nale ne. 3. WysokoÊç op at oraz limitów, o których mowa w niniejszych OWU, okreêla Tabela op at i limitów. 4. Op aty pobierane przez Towarzystwo odliczane sà odpowiednio z rachunku podstawowego lub z rachunku dodatkowego, propor- 8

11 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia cjonalnie do udzia u ka dego z funduszy odpowiednio w wartoêci podstawowej polisy lub w wartoêci dodatkowej polisy. Op ata za ryzyko ubezpieczeniowe Op ata za ryzyko ubezpieczeniowe jest pobierana za okres udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej. 2. Op ata za ryzyko ubezpieczeniowe jest ustalana kwotowo na podstawie wieku Ubezpieczonego. 3. Op ata za ryzyko ubezpieczeniowe jest pobierana na koniec ka dego miesiàca kalendarzowego, w którym Towarzystwo ponosi o odpowiedzialnoêç z tytu u udzielania ochrony ubezpieczeniowej, poprzez proporcjonalne umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapita owych, zewidencjonowanych na rachunku podstawowym Ubezpieczajàcego wed ug cen jednostek uczestnictwa obowiàzujàcych w dniu umorzenia. cz Êci wartoêci polisy, poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa. Pozosta a cz Êç op aty za zarzàdzanie jest pobierana na koniec miesiàca kalendarzowego, w którym konwersja lub wyp ata cz Êci wartoêci polisy zosta a dokonana. 5. Je eli w dacie pobrania op aty wartoêç jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita owego, za zarzàdzanie którym op ata jest pobierana, zewidencjonowanych odpowiednio na rachunku podstawowym lub rachunku dodatkowym jest ni sza od nale nej op aty za zarzàdzanie, Towarzystwo pobiera pozosta à cz Êç op aty za zarzàdzanie poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa pozosta ych funduszy w proporcji, w jakiej wartoêç tych jednostek uczestnictwa pozostaje odpowiednio do wartoêci podstawowej lub wartoêci dodatkowej. 6. Niezale nie od op aty pobieranej zgodnie z postanowieniami ust. 1 5 niniejszego paragrafu, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapita owych okreêlonych w Tabeli op at i limitów, Towarzystwo pobiera równie op at za zarzàdzanie w wysokoêci i na warunkach okreêlonych w regulaminach tych funduszy. Op ata administracyjna Op ata administracyjna jest pobierana za obs ug umowy ubezpieczenia przez Towarzystwo. 2. Op ata administracyjna jest okreêlona kwotowo. 3. Op ata administracyjna jest pobierana na koniec ka dego miesiàca kalendarzowego, poprzez proporcjonalne umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapita- owych zewidencjonowanych na rachunku podstawowym Ubezpieczajàcego wed ug cen jednostek uczestnictwa obowiàzujàcych w dniu umorzenia. 4. W ka dym roku kalendarzowym Towarzystwo mo e dokonaç indeksacji op aty administracyjnej o wskaênik ustalony przez Towarzystwo na podstawie 12-miesi cznego wskaênika wzrostu cen towarów i us ug publikowanego przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego na koniec trzeciego kwarta u poprzedniego roku kalendarzowego z ostatnich 12 miesi cy. Indeksacja op aty administracyjnej zgodnie z zasadami okreêlonymi w zdaniu poprzedzajàcym nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia. Op ata za zarzàdzanie Op ata za zarzàdzanie jest pobierana odr bnie za zarzàdzanie aktywami ka dego ubezpieczeniowego funduszu kapita owego, którego jednostki uczestnictwa by y zewidencjonowane na rachunku podstawowym i rachunku dodatkowym Ubezpieczajàcego. 2. Op ata za zarzàdzanie jest okreêlona procentowo, w stosunku do wartoêci jednostek uczestnictwa ka dego z ubezpieczeniowych funduszy kapita owych, zewidencjonowanych odpowiednio na rachunku podstawowym lub na rachunku dodatkowym. 3. Op ata za zarzàdzanie jest naliczana w ka dym dniu obowiàzywania umowy ubezpieczenia. 4. Op ata za zarzàdzanie jest pobierana na koniec ka dego miesiàca kalendarzowego, poprzez proporcjonalne umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapita- owych zewidencjonowanych na rachunku podstawowym oraz na rachunku dodatkowym wed ug cen jednostek uczestnictwa obowiàzujàcych w dniu umorzenia. W przypadku konwersji lub wyp aty cz Êci wartoêci polisy Towarzystwo pobierze cz Êç op aty za zarzàdzanie za okres do dnia odpowiednio dokonania konwersji lub wyp aty Op ata likwidacyjna Op ata likwidacyjna jest pobierana od kwot nale nych Ubezpieczajàcemu z tytu u: 1) wyp aty wartoêci polisy, z wy àczeniem wyp aty wartoêci polisy wskutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego w przypadku okreêlonym w 51 ust. 8; 2) wyp aty cz Êci wartoêci podstawowej polisy; w przypadku z o enia wniosku o dokonanie takiej wyp aty lub w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego w okresie pierwszych dziesi ciu lat polisy, z zastrze eniem postanowieƒ 19 ust. 7 OWU. 2. Op ata likwidacyjna stanowi iloczyn wskaênika okreêlonego w Tabeli op at i limitów oraz àcznej wysokoêci sk adki podstawowej nale nej za pierwszy rok polisy, z zastrze eniem e w przypadku wyp aty cz - Êci wartoêci podstawowej polisy op ata likwidacyjna jest pobierana w proporcji, w jakiej kwota cz Êci wartoêci podstawowej polisy pozostaje w dniu naliczenia op aty likwidacyjnej do wartoêci podstawowej polisy. 3. Op ata likwidacyjna jest pobierana przez Towarzystwo w dniu umorzenia jednostek uczestnictwa, dokonanego w celu wyp aty wartoêci polisy lub cz Êci wartoêci podstawowej polisy poprzez potràcenie op aty likwidacyjnej z kwoty nale nej Beneficjentowi wykupu. 4. Je eli wartoêç podstawowa polisy jest ni sza od nale nej op aty likwidacyjnej, Towarzystwo pobiera op at likwidacyjnà w wysokoêci wartoêci podstawowej polisy. Op ata od wykupu Op ata od wykupu jest pobierana od kwot nale nych Ubezpieczajàcemu z tytu u: 1) wyp aty wartoêci polisy, z wy àczeniem wyp aty wartoêci polisy wskutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego w przypadku okreêlonym w 51 ust. 8; 2) wyp aty cz Êci wartoêci podstawowej polisy; w przypadku z o enia wniosku o dokonanie takiej wyp aty w okresie pierwszych dwudziestu lat polisy. 2. Op ata od wykupu jest okreêlona procentowo w stosunku w jakim w dniu jej naliczenia pozostaje do wyp aty wartoêci podstawowej polisy lub odpowiednio do wyp aty cz Êci wartoêci podstawowej. 9

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PRO/11/02/07 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną Ubezpieczenia na życie Indywidualne Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA PLAN ZABEZPIECZENIA D UGOTERMINOWYCH POTRZEB RODZINY Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 4 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Mix OW-R-MIX-110401 (ZA-111220-R-MIX-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Specjalnie dla...

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Specjalnie dla... Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Specjalnie dla... Na życie Ubezpieczenia na Życie Indywidualne Specjalnie dla Ciebie 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA Artyku I Postanowienia ogólne... 5 Artyku II Defi nicje... 5 Artyku III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci... 6 Artyku IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM Artyku I Postanowienia ogólne... 7 Artyku II Definicje... 7 Artyku III Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 8 Artyku IV Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia OWU FPP3_04.2013 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia (zwane dalej OWU ) stanowią podstawę zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP.

1. Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP. regulamin promocji Telefon z Planem Biznes Organizatorem promocji Telefon z Planem Biznes, zwanej dalej Promocjà, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej TP. Promocja obowiàzuje na terenie ca ej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr UB/02/2008/SWBA Certyfikat uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Obowiązuje od 3 listopada 2014 roku generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia - Generali Życie T.U. S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie, zwane dalej Ogólnymi Warunkami,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 90 6529 Poz. 1000 1000 ROZPORZÑDZENE RADY MNSTRÓW z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie op at zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów przemys owych, znaków towarowych,

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 5 Obowiązki Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016)

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016) Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016) Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan ubezpieczenia indeks DP/04/01/15 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie z przyszłoêcià

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita owych 1)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita owych 1) Dziennik Ustaw Nr 228 12699 Poz. 1507 1507 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita owych 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla: 1) rodzaje Êwiadczeƒ pieni nych wyp acanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

1. neostrada tp instalacja i aktywacja us ugi 250,00 55,00 305,00

1. neostrada tp instalacja i aktywacja us ugi 250,00 55,00 305,00 cennik neostrada tp Tabela 1 instalacyjna i aktywacyjna neostrada tp instalacja i aktywacja us ugi 250,00 55,00 305,00 neostrada tp aktywacja us ugi na àczu TP, na którym jest Êwiadczona us uga telefoniczna

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1) Dziennik Ustaw Nr 115 8733 Poz. 964 964 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac 1) Art. 1. 1. Ustawa okreêla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. 2061 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Na podstawie art. 82 6, art. 82a 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Styczeń 2016 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy KOD: ALI/UFK/OWU-02/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE (INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMNJ/14/11/03

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo