Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank"

Transkrypt

1 Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej MetLife - MetLife Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Przemysłowa MetLife Limited - MetLife Limited, z siedzibà w Edynburgu, Princes Exchange, 1 Earl Grey Street, Edynburg EH3 9AQ, Wielka Brytania, zarejestrowanym w Szkocji,, pod numerem MetLife Insurance - MetLife Insurance Limited, z siedzibà w Londynie, 8th Floor, No. 1 Minster Court, Mincing Lane, Londyn EC3R 7YL, Wielka Brytania, zarejestrowanym w Anglii,, pod numerem Klient - osoba fizyczna posiadajàca pe nà zdolnoêç do czynnoêci prawnych, która zawar a z Bankiem umow o Konto Osobiste. 6. Konto Osobiste - rachunek bankowy lub zbiór rachunków bankowych Klienta prowadzonych w PLN lub innej walucie zgodnie z obowiàzujàcym prawem, otwartych na rzecz Klienta przez Bank na podstawie Umowy Rachunku Bankowego Konto Osobiste Citibank. 7. Linia Kredytowa Citibank - limit kredytowy przyznany Klientowi Banku w rachunku bie àcym w z otych. 8. Regulamin - niniejszy Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank. 9. Wystàpienie - odnosi si do odstàpienia i rezygnacji II. Ubezpieczenie Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ 1. Ubezpieczenie Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ jest dobrowolnym ubezpieczeniem na ycie. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego oraz Êmierç Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku. Klient mo e zg osiç ch ç obj cia go ochronà ubezpieczeniowà w powy szym zakresie, jeêli w dniu jej rozpocz cia ma ukoƒczony 18 rok ycia oraz nie ukoƒczy 60 roku ycia. Ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife. 2. Szczegó owe warunki ochrony ubezpieczeniowej zawarte sà w wydanych przez MetLife Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ, dost pnych w Oddzia ach Banku. 3. Op aty za ochron ubezpieczeniowà i sumy ubezpieczenia okreêlone sà w Tabeli op at ubezpieczeniowych stanowiàcej za àcznik do niniejszego Regulaminu. Op ata pobierana jest z Konta Osobistego ostatniego roboczego dnia miesiàca kalendarzowego z góry, za nast pny miesiàc ochrony. Wniesienie op aty jest równoznaczne z obj ciem Klienta ochronà ubezpieczeniowà w nast pnym miesiàcu kalendarzowym. 4. Pierwsza op ata od Klienta pobierana jest ostatniego roboczego dnia miesiàca kalendarzowego, z góry za pierwszy miesiàc ochrony. 5. W miesiàcu, w którym brak Êrodków na Koncie Osobistym uniemo liwi pobranie op aty, ochrona ubezpieczeniowa na kolejny miesiàc zostanie zawieszona. Przywrócenie ochrony ubezpieczeniowej odb dzie si automatycznie w kolejnym terminie pobrania op aty, pod warunkiem, e na Koncie Osobistym znajdowaç si b dà Êrodki wystarczajàce na jej pokrycie. 6. Klienci pragnàcy zmieniç wariant ubezpieczenia Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ zobowiàzani sà zg osiç ten fakt najpóêniej na 2 dni robocze przed koƒcem miesiàca. W tym przypadku nowy wariant ochrony b dzie obowiàzywa od miesiàca nast pnego. 7. W przypadku wystàpienia z ubezpieczenia Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ Klient jest zobowiàzany zg osiç ten fakt w Banku co najmniej dwa dni robocze przed datà pobrania op aty ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa b dzie trwaç do koƒca miesiàca kalendarzowego, za który op ata zosta a pobrana. Op ata pobrana za miesiàc ochrony nie podlega zwrotowi. Je eli wystàpienie zostanie zg oszone póêniej ni dwa dni robocze przed datà pobrania op aty ubezpieczeniowej, op ata zostanie pobrana i ochrona ubezpieczeniowa b dzie trwa a kolejny miesiàc.

2 8. Klient mo e odstàpiç od ubezpieczenia Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ, bez ponoszenia kosztów z tytu u ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni od dnia pobrania z Konta Osobistego pierwszej wymagalnej op aty ubezpieczeniowej, pod warunkiem z o enia oêwiadczenia o odstàpieniu od ubezpieczenia za poêrednictwem Banku. OÊwiadczenie o odstàpieniu Klienta jest skuteczne wobec MetLife z dniem otrzymania oêwiadczenia przez Bank. 9. Osoby, które przystàpi y do ubezpieczenia Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ przed 12 paêdziernika 2003 r. i zmieniajà rodzaj posiadanego Konta Osobistego, mogà albo pozostaç przy starym wariancie ochrony, albo wybraç jeden z wariantów dost pnych w ofercie obowiàzujàcej od 12 paêdziernika 2003 r. 10. W przypadku, gdy Klient wypowiada umow o Konto Osobiste, jednoczeênie oznacza to wystàpienie z ubezpieczenia Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ, przy czym ochrona ubezpieczeniowa trwa do koƒca miesiàca kalendarzowego, za który wniesiono op at. MetLife mo e odmówiç spe nienia Êwiadczenia w przypadkach opisanych w paragrafie Ograniczenia odpowiedzialnoêci Zak adu Ubezpieczeƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ, a w szczególnoêci gdy: 1) Âmierç nastàpi a mi dzy innymi wskutek: a) samobójstwa pope nionego w ciàgu pierwszych 12 miesi cy od daty rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej, b) chorób rozpoznanych w okresie ostatnich 12 miesi cy poprzedzajàcych dat rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej lub w okresie pierwszych 28 dni od daty rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pojedynczego Ubezpieczonego, 2) Nieszcz Êliwy wypadek i zgon nastàpi y mi dzy innymi bezpoêrednio lub poêrednio wskutek: a) realizowania czynnoêci zawodowych, do wykonywania których wymagane sà zezwolenia, patenty lub inne uprawnienia, a Ubezpieczony ich nie posiada lub przekroczy wynikajàce z nich uprawnienia, b) realizowania czynnoêci zawodowych zwiàzanych z pracà o ryzykownym charakterze, c) udzia u w zaj ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze. III. Ubezpieczenie Hospitalizacja Plus 1. Ubezpieczenie Hospitalizacja Plus jest dobrowolnym ubezpieczeniem na ycie. Zakres ubezpieczenia obejmuje: Êmierç Ubezpieczonego, Êmierç Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku oraz pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszcz Êliwym wypadkiem. Klient mo e zg osiç ch ç obj cia go ochronà ubezpieczeniowà w powy szym zakresie, jeêli w dniu jej rozpocz cia ma ukoƒczony 18 rok ycia oraz nie ukoƒczy 59 roku ycia. Ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife. 2. Szczegó owe warunki ochrony ubezpieczeniowej zawarte sà w wydanych przez MetLife Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hospitalizacja Plus, dost pnych w Oddzia ach Banku. 3. Op aty za ochron ubezpieczeniowà i Sumy ubezpieczenia okreêlone sà w Tabeli op at ubezpieczeniowych stanowiàcej za àcznik do niniejszego Regulaminu. Op ata pobierana jest ostatniego roboczego dnia miesiàca kalendarzowego z góry, za nast pny miesiàc ochrony. Wniesienie op aty jest równoznaczne z obj ciem Klienta ochronà ubezpieczeniowà w nast pnym miesiàcu kalendarzowym. 4. Pierwsza op ata od Klienta pobierana jest ostatniego roboczego dnia miesiàca kalendarzowego, z góry za pierwszy miesiàc ochrony. 5. W miesiàcu, w którym brak Êrodków na Koncie Osobistym uniemo liwi pobranie op aty, ochrona ubezpieczeniowa na kolejny miesiàc zostanie zawieszona. Przywrócenie ochrony ubezpieczeniowej odb dzie si automatycznie w kolejnym terminie pobrania op aty, pod warunkiem, e na Koncie Osobistym znajdowaç si b dà Êrodki wystarczajàce na jej pokrycie. 6. Klienci pragnàcy zmieniç wariant ubezpieczenia Hospitalizacja Plus zobowiàzani sà zg osiç ten fakt najpóêniej na 2 dni robocze przed koƒcem miesiàca. W tym przypadku nowy wariant ochrony b dzie obowiàzywa od miesiàca nast pnego. 7. W przypadku wystàpienia Klienta z ubezpieczenia Hospitalizacja Plus w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, ochrona b dzie trwaç do koƒca miesiàca kalendarzowego, za który op ata zosta a pobrana. Op ata pobrana za dany miesiàc ochrony nie podlega zwrotowi.

3 8. Klient mo e odstàpiç od ubezpieczenia Hospitalizacja Plus bez ponoszenia kosztów ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni od dnia pobrania z Konta Osobistego pierwszej wymagalnej op aty ubezpieczeniowej, pod warunkiem z o enia oêwiadczenia o odstàpieniu od ubezpieczenia za poêrednictwem Banku. OÊwiadczenie o odstàpieniu Klienta jest skuteczne wobec MetLife z dniem otrzymania oêwiadczenia przez Bank. 9. W przypadku wystàpienia z ubezpieczenia Hospitalizacja Plus Klient jest zobowiàzany zg osiç ten fakt w Banku co najmniej dwa dni robocze przed datà pobrania op aty ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa b dzie trwaç do koƒca miesiàca kalendarzowego, za który op ata zosta a pobrana. Op ata pobrana za miesiàc ochrony nie podlega zwrotowi. Je eli wystàpienie zostanie zg oszone póêniej ni dwa dni robocze przed datà pobrania op aty ubezpieczeniowej, op ata zostanie pobrana i ochrona ubezpieczeniowa b dzie trwa a przez kolejny miesiàc. 10. W przypadku, gdy Klient wypowiada umow o Konto Osobiste, jednoczeênie oznacza to wystàpienie z ubezpieczenia Hospitalizacja Plus, przy czym ochrona ubezpieczeniowa trwa do koƒca miesiàca kalendarzowego, za który wniesiono op at. 11. MetLife mo e odmówiç spe nienia Êwiadczenia w przypadkach opisanych w paragrafie Ograniczenia odpowiedzialnoêci Zak adu Ubezpieczeƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hospitalizacja Plus, a w szczególnoêci gdy: 1) Âmierç zosta a spowodowana mi dzy innymi wskutek: a) samobójstwa pope nionego w ciàgu pierwszych 12 miesi cy od daty rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej, b) chorób rozpoznanych w okresie ostatnich 12 miesi cy poprzedzajàcych dat rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej lub w okresie pierwszych 28 dni od daty rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pojedynczego Ubezpieczonego, 2) Zdarzenie ubezpieczeniowe zaistnia o wskutek nieszcz Êliwego wypadku, gdy hospitalizacja lub Êmierç nastàpi y mi dzy innymi bezpoêrednio lub poêrednio wskutek: a) wykonywania pracy albo udzia u w zaj ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze oraz czynnoêci zawodowych, do wykonywania których wymagane sà odpowiednie licencje, zezwolenia, patenty lub inne uprawnienia, a ubezpieczony uprawnieƒ tych nie posiada lub je przekroczy, b) poddania si przez ubezpieczonego jakiemukolwiek leczeniu szpitalnemu bàdê zabiegom chirurgicznym i diagnostycznym z powodu choroby, nie b dàcej wynikiem obra eƒ fizycznych doznanych wskutek nieszcz Êliwego wypadku. IV. Ubezpieczenie Bezpieczna Linia Kredytowa 1. Ubezpieczenie Bezpieczna Linia Kredytowa jest dobrowolnym ubezpieczeniem posiadaczy Linii Kredytowej Citibank zwalniajàcym ubezpieczonego i jego spadkobierców, w przypadku wyp aty Êwiadczenia ubezpieczeniowego, z obowiàzku sp acenia salda zad u enia na rachunku Linii Kredytowej Citibank, jakie istnia o w dniu zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego do wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczna Linia Kredytowa. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje Êmierç ubezpieczonego oraz trwa à i ca kowità niezdolnoêç ubezpieczonego do pracy. Klient mo e zg osiç ch ç obj cia go ochronà ubezpieczeniowà w powy szym zakresie, jeêli w dniu jej rozpocz cia ma ukoƒczony 18 rok ycia oraz nie ukoƒczy 60 roku ycia, a w przypadku ryzyka trwa ej i ca kowitej niezdolnoêç ubezpieczonego do pracy, dodatkowo, pod warunkiem, e posiada zdolnoêç zarobkowania. Ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Limited - w zakresie Êmierci ubezpieczonego i MetLife Insurance - w zakresie trwa ej i ca kowitej niezdolnoêci ubezpieczonego do pracy. 2. Szczegó owe warunki ochrony ubezpieczeniowej zawarte sà w wydanych przez MetLife Limited i MetLife Insurance Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczna Linia Kredytowa, dost pnych w oddzia ach Banku. 3. Op aty za ochron ubezpieczeniowà okreêlone sà w Tabeli op at ubezpieczeniowych stanowiàcej za àcznik do niniejszego Regulaminu. Op ata za miesiàc ochrony naliczana jest ostatniego roboczego dnia miesiàca kalendarzowego z do u i pobierana w kolejnym miesiàcu pod warunkiem zasilenia rachunku Konta Osobistego kwotà przynajmniej równà kwocie naliczonej op aty, z zastrze eniem warunków Umowy o Lini Kredytowà Citibank. 4. JeÊli stan Êrodków na Koncie Osobistym uniemo liwi pobranie op aty za dany okres ochrony ubezpieczeniowej, ochrona ubezpieczeniowa nie zostanie udzielona. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie ponownie udzielona, automatycznie, z chwilà pobrania kolejnej naliczonej op aty za nast pny okres ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem, e na Koncie Osobistym znajdowaç si b dà Êrodki wystarczajàce na jej pokrycie.

4 5. Ubezpieczony mo e zrezygnowaç z ubezpieczenia Bezpieczna Linia Kredytowa w ka dym czasie obowiàzywania Umowy ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia Bezpieczna Linia Kredytowa ubezpieczony jest zobowiàzany zg osiç ten fakt w Banku, na co najmniej dwa dni robocze przed datà naliczenia op aty ubezpieczeniowej. Je eli ubezpieczony nie dochowa terminu wskazanego powy ej i zg osi rezygnacj z ubezpieczenia Bezpieczna Linia Kredytowa, w którymkolwiek z dwóch dni roboczych poprzedzajàcych dat naliczenia op aty, dyspozycja stanie si skuteczna z koƒcem kolejnego miesiàca kalendarzowego.. 6. Klient mo e odstàpiç od ubezpieczenia Bezpieczna Linia Kredytowa, bez ponoszenia kosztów z tytu u ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni od ostatniego dnia pierwszego okresu ochrony, pod warunkiem z o enia oêwiadczenia o odstàpieniu od ubezpieczenia za poêrednictwem Banku. OÊwiadczenie o odstàpieniu Klienta jest skuteczne wobec MetLife Limited i MetLife Insurance z dniem otrzymania oêwiadczenia przez Bank. 7. W przypadku, gdy Klient wypowiada umow o Konto Osobiste, lub Umow Linii Kredytowej Citibank jednoczeênie oznacza to rezygnacj z ubezpieczenia Bezpieczna Linia Kredytowa, przy czym ochrona ubezpieczeniowa trwa do koƒca miesiàca kalendarzowego, za który wniesiono op at. 8. Zak ad Ubezpieczeƒ mo e odmówiç spe nienia Êwiadczenia w przypadkach opisanych w paragrafie regulujàcym ograniczenia odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczna Linia Kredytowa, a w szczególnoêci w przypadku: a) samobójstwa pope nionego w ciàgu pierwszych 12 miesi cy od daty rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej, b) chorób rozpoznanych w okresie ostatnich 24 miesi cy poprzedzajàcych dat rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej lub w okresie pierwszych 28 dni od daty rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pojedynczego Ubezpieczonego, c) udzia u w zaj ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególnoêci zwiàzanych z ryzykiem: uprawiania sportów spadochronowych, wspinaczki, speleologii, nurkowania przy u yciu akwalungu, wszelkiego rodzaju wyêcigów z wy àczeniem biegów lekkoatletycznych i p ywania, d) choroby psychicznej lub choroby umys owej, komplikacji spowodowanych cià à lub porodem, nieuzasadnionego nieskorzystania z pomocy lub porady lekarskiej oraz nieprzestrzegania zaleceƒ lekarskich, e) spo ycia, spo ywania lub pozostawania Ubezpieczonego pod wp ywem alkoholu, za ycia Êrodków odurzajàcych lub psychotropowych, pobudzajàcych, halucynogennych, narkotyków, innych Êrodków o podobnym dzia aniu, je eli nie zosta y zalecone przez lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia. V. Bezpieczny Ka dy Dzieƒ, Hospitalizacja Plus Bezpieczna Linia Kredytowa - zagadnienia ogólne 1. W przypadku zajêcia zdarzenia obj tego ubezpieczeniem, osoba zg aszajàca poinformuje na piêmie Bank o zajêciu takiego zdarzenia i przeka e MetLife, lub, w przypadku ubezpieczenia Bezpieczna Linia Kredytowa, Agentowi ds. roszczeƒ wszystkie dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, zgodnie ze stosownymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ, Bezpieczna Linia Kredytowa oraz Hospitalizacja Plus. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialnoêci za nienale yte wykonywanie zobowiàzaƒ przez MetLife, MetLife Insurance, MetLife Limited oraz za jakoêç informacji i wyjaênieƒ udzielanych przez MetLife MetLife Insurance, MetLife Limited w zwiàzku z treêcià Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ, Bezpieczna Linia Kredytowa oraz Hospitalizacja Plus i umowy ubezpieczenia. 3. Wszelkie wàtpliwoêci, zapytania bàdê reklamacje, dotyczàce ubezpieczeƒ Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ, Bezpieczna Linia Kredytowa oraz Hospitalizacja Plus przyjmowane sà drogà listownà, faxem, telefonicznie, elektronicznie oraz w oddzia ach Banku. 4. Oprócz przypadków okreêlonych w pkt. 6, Bank b dzie informowa Klienta o zmianie Regulaminu. Bank przeêle na ostatni wskazany przez Klienta adres do korespondencji pe ny tekst wprowadzonych zmian. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo rezygnacji z ubezpieczenia, informujàc o tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Bank mo e przes aç zmian Regulaminu wraz z wyciàgiem z Konta Osobistego. 5. Bank jest uprawniony do zmiany Regulaminu z wa nych przyczyn, w tym w szczególnoêci w przypadku: 1) zmiany powszechnie obowiàzujàcych przepisów prawa, 2) zmiany warunków, któregokolwiek z ubezpieczeƒ okreêlonych w niniejszym Regulaminie. 6. Zmiany Tabeli op at ubezpieczeniowych nie wymagajà wypowiedzenia dotychczasowych warunków ubezpieczenia. Niniejszy Regulamin obowiàzuje klientów, którzy przystàpili do ubezpieczeƒ Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ Bezpieczna Linia Kredytowa i Hospitalizacja Plus od dnia 21 paêdziernika 2005 r.

5 Tabele op at ubezpieczeniowych - za àcznik do Regulaminu Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Hospitalizacja Plus - op ata miesi czna uzale niona od wybranej wysokoêci sumy ubezpieczenia: Pakiet standardowy: w wyniku NW PLN b) suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci PLN, Op ata miesi czna: c) dzienne Êwiadczenie szpitalne: 29,99 PLN PLN (hospitalizacja w wyniku NW) PLN (hospitalizacja na OIOM w wyniku NW) Pakiet srebrny w wyniku NW PLN b) suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci PLN, Op ata miesi czna: c) dzienne Êwiadczenie szpitalne: 37,99 PLN PLN (hospitalizacja w wyniku NW) PLN (hospitalizacja na OIOM w wyniku NW) Pakiet z oty w wyniku NW PLN b) suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci PLN, Op ata miesi czna: c) dzienne Êwiadczenie szpitalne: 45,99 PLN PLN (hospitalizacja w wyniku NW) PLN (hospitalizacja na OIOM w wyniku NW) Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ - miesi czna op ata uzale niona od wybranej wysokoêci sumy ubezpieczenia: Wariant I: w wyniku NW PLN, b) suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci w Êrodkach komunikacji PLN c) suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci PLN. Op ata miesi czna: 19,98 PLN Wariant II: w wyniku NW PLN, b) suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci w Êrodkach komunikacji PLN c) suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci PLN. Op ata miesi czna: 27,99 PLN Wariant III: w wyniku NW PLN, b) suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci w Êrodkach komunikacji PLN c) suma ubezpieczenia na wypadek Êmierci PLN. Op ata miesi czna: 36,99 PLN

6 Ochrona Bezpieczny ka dy dzieƒ - miesi czna op ata uzale niona od rodzaju posiadanego Konta Osobistego (dla osób, które przystàpi y do ubezpieczenia przed dniem r.) w wyniku NW PLN, CitiKonto 8,99 PLN b) Êmierci PLN w wyniku NW PLN, CitiOne 14,99 PLN b) Êmierci PLN w wyniku NW PLN, CitiGold 19,99 PLN b) Êmierci PLN Bezpieczna Linia Kredytowa Op ata obliczana dziennie i pobierana miesi cznie Dla Linii Kredytowych Citibank z jednym posiadaczem Dla Linii Kredytowych Citibank prowadzonych na zasadzie wspó w asnoêci 0,36% Salda Zad u enia miesi cznie 0,72% Salda Zad u enia miesi cznie Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru Sàdowego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokoêç kapita u zak adowego wynosi z otych, kapita zosta w pe ni op acony. 02/2011

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Cennik us ug prowizje i op aty

Cennik us ug prowizje i op aty Cennik us ug prowizje i op aty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesi czna op ata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znosz ce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo