O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)"

Transkrypt

1 O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS )

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Twoja Perspektywa, zwane dalej OWU, stanowià podstaw zawarcia Umowy pomi dzy Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. a Ubezpieczajàcym i majà zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystàpili do Umowy, w zwiàzku z zawarciem umowy Rachunku bankowego prowadzonego przez Ubezpieczajàcego. 2. OWU, Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, szczegó owe regulaminy dotyczàce dodatkowych us ug oferowanych przez Ubezpieczyciela zwiàzanych z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita- owymi, Polisy, za àczniki do Polis oraz inne dokumenty wystawione przez Ubezpieczyciela w zwiàzku z Umowà lub uzgodnione przez strony Umowy stanowià jej integralnà cz Êç. Informacje ogólne DEFINICJE 2 1. We wszelkich dokumentach zwiàzanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy zawartej na podstawie OWU, u ywa si terminów, które zdefiniowane sà nast pujàco: 1) Aktywa Netto aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego pomniejszone o jego zobowiàzania. 2) Cena Jednostki Funduszu wartoêç wynikajàca z podzielenia wartoêci Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego przez liczb jednostek tego funduszu, po której Ubezpieczyciel zapisuje lub odpisuje Jednostki Funduszu na Rachunku Jednostek Funduszy. 3) Cz Êç Bazowa Rachunku cz Êç Êrodków zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy, pochodzàcych ze Sk adki Regularnej nale nej za Okres Bazowy. 4) Cz Êç Wolna Rachunku cz Êç Êrodków zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy, pochodzàcych ze Sk adki Regularnej nale nej po Okresie Bazowym oraz ze Sk adki Dodatkowej. 5) Data Do ycia okreêlony w Polisie dzieƒ, w którym koƒczy si Okres Ubezpieczenia i Ubezpieczony nabywa prawo do Âwiadczenia z tytu u Do ycia. 6) Dzieƒ Wyceny dzieƒ, w którym ustalane sà Ceny Jednostek Funduszy. 7) Fundusz Inwestycyjny fundusz inwestycyjny dzia ajàcy na terytorium paƒstw cz onkowskich Unii Europejskiej lub fundusz inwestycyjny emitujàcy jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do publicznego obrotu na rynkach regulowanych poza granicami paƒstw cz onkowskich Unii Europejskiej. 8) Jednostki Funduszu cz Êci Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego stanowiàce proporcjonalny udzia w jego Aktywach Netto. 9) Konwersja zamiana, na podstawie wskazania Ubezpieczonego, cz Êci lub ca oêci Pozycji Inwestycyjnych na inne Pozycje Inwestycyjne dost pne w ramach Umowy. 10) Miesiàc Polisy okres miesi czny, którego poczàtkiem jest wskazany w Polisie dzieƒ poczàtku Okresu Ubezpieczenia, a w okresach kolejnych dzieƒ, który datà odpowiada dniowi poczàtku Okresu Ubezpieczenia, a je eli takiego dnia nie ma ostatni dzieƒ miesiàca kalendarzowego; powy szy okres up ywa z poczàtkiem pierwszego dnia okresu kolejnego. 11) Minimalne Saldo wyra ona kwotowo WartoÊç Cz Êci Bazowej Rachunku, jaka po dokonaniu cz Êciowej wyp aty Âwiadczenia Wykupu musi pozostaç na Rachunku Jednostek Funduszy. Kwota ta podlega indeksacji zgodnie z OWU. 12) Okres Bazowy okres pierwszych siedmiu Lat Polisy, z zastrze eniem 16 ust ) Okres Ubezpieczenia okres, w którym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç w stosunku do danego Ubezpieczonego, który przystàpi do Umowy. 14) Polisa dokument potwierdzajàcy przystàpienie Ubezpieczonego do Umowy i okreêlajàcy stosunek prawny àczàcy Ubezpieczonego z Ubezpieczycielem. 15) Portfel Modelowy (PM) zestaw Jednostek Funduszy, konstruowany na podstawie bie àcych rekomendacji profesjonalnego zewn trznego doradcy Ubezpieczyciela, dzia ajàcego na podstawie odpowiedniego zezwolenia organu nadzoru; rekomendacje zewn trznego doradcy okreêlajà sk ad procentowy Jednostek Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych w danym Portfelu Modelowym. 16) Pozycja Inwestycyjna Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita owy, Portfel Modelowy lub inna us uga oferowana przez Ubezpieczyciela na podstawie szczegó owych regulaminów, zwiàzana z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi, wskazywana przez Ubezpieczonego w dyspozycji inwestowania sk adek lub dyspozycji Konwersji. 17) Rachunek Jednostek Funduszy wyodr bniony dla danego Ubezpieczonego, który przystàpi do Umowy, rejestr Êrodków prowadzony przez Ubezpieczyciela, na którym zapisywana jest wartoêç Êrodków Cena Jednostki Funduszu Cz Êç Bazowa Cz Êç Wolna Data Do ycia Konwersja Minimalne Saldo Okres Bazowy Okres Ubezpieczenia Polisa Pozycja Inwestycyjna Rachunek Jednostek Funduszy 1

3 Sk adka Regularna Sk adka Dodatkowa Âwiadczenia z Umowy Ubezpieczajàcy Ubezpieczony Umowa Uposa ony WartoÊç Rachunku stanowiàcych podstaw dla ustalenia wysokoêci Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, wyra ony poprzez Jednostki Funduszy lub w przypadkach okreêlonych w OWU bezpoêrednio w gotówce, którego aktualna wartoêç ustalana jest w oparciu o Ceny Jednostek Funduszy. W ramach Rachunku Jednostek Funduszy wyró nia si Cz Êç Bazowà oraz Cz Êç Wolnà. 18) Rachunek bankowy rachunek bankowy dla przedsi biorców osób fizycznych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà na podstawie wpisu do ewidencji dzia alnoêci gospodarczej, prowadzony przez Ubezpieczajàcego, na podstawie zawartej umowy rachunku bankowego Rachunek Tax Care Plus lub Rachunek Tax Care Ksi gowoêç Plus. 19) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych regulamin zawierajàcy, w szczególnoêci charakterystyk aktywów wchodzàcych w sk ad Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne, stanowiàcy integralnà cz Êç OWU. 20) Rocznica Polisy dzieƒ odpowiadajàcy dniowi wskazanemu w Polisie jako dzieƒ poczàtku Okresu Ubezpieczenia w kolejnych Latach Polisy, przy czym za rocznic dnia 29 lutego uwa a si ostatni dzieƒ lutego ka dego nast pnego Roku Polisy. 21) Rok Polisy okres mi dzy kolejnymi Rocznicami Polisy, pierwszy Rok Polisy rozpoczyna si w dniu poczàtku Okresu Ubezpieczenia. 22) Sk adka Regularna wynikajàca z przystàpienia Ubezpieczonego do Umowy, kwota wp acana w terminach i wysokoêci wskazanej w Polisie. 23) Sk adka Dodatkowa kwota wp acana dobrowolnie niezale nie od Sk adki Regularnej, w dowolnych terminach, nie wczeêniej jednak ni po przystàpieniu Ubezpieczonego do Umowy. 24) Âwiadczenie z tytu u Do ycia kwota Êwiadczenia z Umowy wyp acana przez Ubezpieczyciela w przypadku do ycia przez Ubezpieczonego Daty Do ycia. 25) Âwiadczenie z tytu u Âmierci kwota Êwiadczenia z Umowy wyp acana przez Ubezpieczyciela w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia. 26) Âwiadczenie Wykupu kwota Êwiadczenia z Umowy wyp acana przez Ubezpieczyciela w przypadkach okreêlonych w OWU, z przyczyn innych ni do ycie przez Ubezpieczonego Daty Do ycia lub Êmierç Ubezpieczonego. 27) Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Ubezpieczyciela na zasadach okreêlonych w ) Ubezpieczajàcy Getin Noble Bank S.A., zawierajàcy Umow z Ubezpieczycielem. 29) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita owy (UFK) wydzielony fundusz aktywów Ubezpieczyciela. 30) Ubezpieczony osoba fizyczna, która na skutek zawarcia umowy Rachunku bankowego przystàpi a do Umowy, a której ycie jest przedmiotem Umowy. 31) Ubezpieczyciel Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 32) Umowa umowa ubezpieczenia zawarta mi dzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczajàcym na podstawie OWU. 33) Uposa ony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej, wskazana jako uprawniona do otrzymania Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, na warunkach okreêlonych w OWU. 34) Uposa ony Zast pczy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej, wskazana jako uprawniona do otrzymania Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, na warunkach okreêlonych w OWU, jeêli Uposa ony zmar przed Êmiercià Ubezpieczonego lub utraci prawo do tego Êwiadczenia lub w przypadku braku wskazania Uposa onego. 35) WartoÊç Cz Êci Bazowej Rachunku stanowiàca Cz Êç Bazowà Rachunku wartoêç Êrodków zapisanych w danym dniu na Rachunku Jednostek Funduszy, obliczona jako liczba Jednostek Funduszy pomno ona przez w aêciwe Ceny Jednostek Funduszy, powi kszona o wartoêç gotówki. 36) WartoÊç Cz Êci Wolnej Rachunku stanowiàca Cz Êç Wolnà Rachunku wartoêç Êrodków zapisanych w danym dniu na Rachunku Jednostek Funduszy, obliczona jako liczba Jednostek Funduszy pomno ona przez w aêciwe Ceny Jednostek Funduszy, powi kszona o wartoêç gotówki. 37) WartoÊç Rachunku wartoêç wszystkich Êrodków zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy równa sumie WartoÊci Cz Êci Bazowej Rachunku oraz WartoÊci Cz Êci Wolnej Rachunku. 38) WartoÊç Portfela Modelowego àczna wartoêç Jednostek Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych w danym Portfelu Modelowym, zapisana na Rachunku Jednostek Funduszy, ustalana w oparciu o Ceny Jednostek Funduszy. W ka dym miejscu, gdzie postanowienia OWU pos ugujà si poj ciami zwiàzanymi z Polisà, w szczególnoêci z poj ciami takimi jak: Rachunek Jednostek Funduszy, Sk adka Regularna, Sk adka Dodatkowa, Âwiadczenia wyp acane z Umowy, Minimalne Saldo oraz op aty, nale y to odnosiç odr bnie do ka dej z Polis w ramach Umowy. 2

4 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem Umowy jest ycie Ubezpieczonego oraz inwestowanie Êrodków pochodzàcych ze sk adek wp acanych z tytu u Umowy w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych w okresie, na jaki Ubezpieczony przystàpi do Umowy. Celem Umowy nie jest realizacja zysków w krótkim horyzoncie czasowym. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje nast pujàce zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) do ycie przez Ubezpieczonego Daty Do ycia, 2) Êmierç Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia. Przedmiot i zakres Umowy WYSOKOÂCI ÂWIADCZE 4 1. W przypadku zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w 3 ust. 2 pkt 1), Ubezpieczyciel wyp aca Ubezpieczonemu Âwiadczenie z tytu u Do ycia w wysokoêci kwoty równej WartoÊci Rachunku. 2. W przypadku zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w 3 ust. 2 pkt 2), Ubezpieczyciel wyp aca Uposa onemu lub innej osobie uprawnionej, Âwiadczenie z tytu u Âmierci w wysokoêci wy szej z nast pujàcych kwot: 1) kwoty równej WartoÊci Rachunku powi kszonej o kwot równà pi ç procent WartoÊci Cz Êci Bazowej Rachunku lub 2) kwoty równej sumie wp aconych Sk adek Regularnych i Sk adek Dodatkowych, zmniejszonej o wartoêç Êrodków odpisanych z Rachunku Jednostek Funduszy w zwiàzku z cz Êciowymi wyp atami Âwiadczenia Wykupu. 3. W przypadku zajêcia zdarzeƒ okreêlonych w OWU, innych ni wskazane w 3 ust. 2, Ubezpieczyciel wyp aca Ubezpieczonemu Âwiadczenie Wykupu w wysokoêci kwoty nie wy szej ni kwota odpowiadajàca WartoÊci Cz Êci Wolnej Rachunku, powi kszonej o okreêlony procent WartoÊci Cz Êci Bazowej Rachunku, wskazany w ust. 15 Za àcznika nr 1 do OWU. Âwiadczenie Do ycia Âwiadczenie z tytu u Âmierci Âwiadczenie Wykupu UMOWA 5 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreêlony. 2. Ubezpieczajàcy mo e odstàpiç od Umowy w terminie 7 dni, liczàc od daty zawarcia Umowy, w formie pisemnej, z zastrze eniem 29 ust. 2. Odstàpienie od Umowy skutkuje utratà wa noêci z o onych przez Ubezpieczonych Deklaracji Przystàpienia. Ubezpieczyciel niezw ocznie poinformuje Ubezpieczonych o odstàpieniu przez Ubezpieczajàcego od Umowy oraz o fakcie utraty wa noêci z o onych przez nich Deklaracji Przystàpienia. 3. Wszystkie dane Ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do otrzymania Êwiadczenia, uzyskane przez Ubezpieczyciela w zwiàzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, stanowià jej integralnà cz Êç. 4. W ka dym czasie trwania Umowy, Ubezpieczajàcy ma prawo do rozwiàzania Umowy, na zasadach okreêlonych w 10. Czas trwania Umowy PRZYSTÑPIENIE DO UMOWY 6 1. Przystàpienie do Umowy nast puje na Okres Ubezpieczenia 15, 20, 25 albo 30 Lat Polisy, wskazywany przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystàpienia. D ugoêç Okresu Ubezpieczenia, na jaki mo e nastàpiç przystàpienie do Umowy, zale y od wieku Ubezpieczonego na dzieƒ podpisania Deklaracji Przystàpienia do Umowy, z zastrze eniem, i koniec Okresu Ubezpieczenia nie mo e byç dniem póêniejszym ni dzieƒ bezpoêrednio poprzedzajàcy dzieƒ ukoƒczenia przez Ubezpieczonego 75 roku ycia. Wiek Ubezpieczonego dla danego Okresu Ubezpieczenia zosta szczegó owo okreêlony w tabeli wskazanej w ust. 1 Za àcznika nr 1 do OWU. 2. Warunkiem przystàpienia do Umowy jest àczne spe nienie nast pujàcych przes anek: 1) zawarcie umowy Rachunku bankowego, 2) z o enie prawid owo wype nionej, kompletnej Deklaracji Przystàpienia do Umowy, podpisanej przez osob, która ma byç Ubezpieczonym, 3) zap ata Sk adki Regularnej, 4) z o enie dodatkowych dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2). 3. Ubezpieczyciel mo e: 1) zwróciç Deklaracj Przystàpienia do Umowy do uzupe nienia - w przypadku niewype nienia Deklaracji Przystàpienia, zgodnie z ust. 2 pkt 2), 2) za àdaç dodatkowych dokumentów i informacji niezb dnych do podj cia decyzji o wyra eniu zgody na przystàpienie Ubezpieczonego do Umowy. Okres Ubezpieczenia Warunki przystàpienia 3

5 Polisa Prawo do sprzeciwu Poczàtek Okresu Ubezpieczenia 4. W przypadku nie wp yni cia Sk adki Regularnej lub braku dodatkowych dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 3, wa noêç Deklaracji Przystàpienia do Umowy wygasa z up ywem 90 dni od daty jej podpisania. 5. W przypadku spe nienia àcznie warunków wskazanych w ust. 2, Ubezpieczyciel wystawia Polis w terminie 7 dni od dnia ich spe nienia. Ubezpieczyciel dor cza Polis Ubezpieczonemu niezw ocznie po jej wystawieniu. 6. W przypadku, gdy Polisa zawiera postanowienia, które odbiegajà na niekorzyêç Ubezpieczonego od treêci z o onej przez Ubezpieczonego Deklaracji Przystàpienia do Umowy lub OWU, Ubezpieczyciel przy dor czeniu Polisy pisemnie powiadamia o tym Ubezpieczonego, wyznaczajàc mu siedmiodniowy termin na zg oszenie sprzeciwu. 7. W przypadku braku sprzeciwu wskazanego w ust. 6, przystàpienie do Umowy staje si skuteczne od nast pnego dnia po up ywie wyznaczonego siedmiodniowego terminu na zg oszenie sprzeciwu. 8. Z zastrze eniem ust. 7, za dzieƒ przystàpienia do Umowy uznaje si dzieƒ poczàtku Okresu Ubezpieczenia, wskazany w Polisie. 9. Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wydaje duplikat Polisy. Od daty wydania duplikatu, orygina traci wa noêç. Za wydanie duplikatu Polisy, Ubezpieczyciel pobierze op at operacyjnà w wysokoêci wskazanej w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. Zmiana Daty Do ycia Poczàtek odpowiedzialnoêci Ograniczenia wysokoêci Âwiadczenia ZMIANA DATY DO YCIA 7 1. Ubezpieczony w okresie 45 dni przed Datà Do ycia okreêlonà w Polisie, ma prawo z o yç wniosek o zmian Daty Do ycia, która zostanie dokonana pod warunkiem wyra enia zgody przez Ubezpieczyciela oraz z zastrze- eniem, e wnioskowana Data Do ycia nie mo e byç dniem wczeêniejszym ni dotychczasowa Data Do ycia, ani dniem póêniejszym ni dzieƒ bezpoêrednio poprzedzajàcy dzieƒ ukoƒczenia przez Ubezpieczonego 76 roku ycia. Za zmian Daty Do ycia, Ubezpieczyciel pobierze op at operacyjnà w wysokoêci wskazanej w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. 2. Wnioskowana Data Do ycia musi byç dniem, który datà odpowiada dniowi dotychczasowej Daty Do ycia w kolejnych latach. 3. W przypadku akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, potwierdzonej przez Ubezpieczyciela w formie pisemnej, w okresie od dnia stanowiàcego dotychczasowà Dat Do ycia do dnia wnioskowanej i zaakceptowanej przez Ubezpieczyciela Daty Do ycia: 1) Ubezpieczajàcy zwolniony jest z obowiàzku op acania Sk adek Regularnych, zachowujàc prawo do dokonywania wp at Sk adek Dodatkowych, 2) dokonywanie ca kowitej lub cz Êciowej wyp aty Âwiadczenia Wykupu odbywa si na zasadach okreêlonych w 24, z zastrze eniem, i wysokoêç Âwiadczenia Wykupu jest równa WartoÊci Rachunku, 3) Ubezpieczyciel pobiera op aty, wskazane w 25 ust. 1. ODPOWIEDZIALNOÂå UBEZPIECZYCIELA 8 1. Z zastrze eniem 13, odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela rozpoczyna si w dniu wskazanym w Polisie jako poczàtek Okresu Ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni w dniu zap aty Sk adki Regularnej. 2. Ubezpieczyciel ma prawo ograniczyç wysokoêç Âwiadczenia z tytu u Âmierci do wysokoêci kwoty równej WartoÊci Rachunku, w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe wskazane w 3 ust. 2 pkt 2), spowodowane zosta o lub wynik o bezpoêrednio lub poêrednio w nast pstwie: 1) wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego po spo yciu alkoholu lub za yciu Êrodków dzia ajàcych na centralny uk ad nerwowy, 2) nadu ycia alkoholu, nie zaleconego przez lekarza za ycia narkotyków lub Êrodków dzia ajàcych na centralny uk ad nerwowy, pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa umyêlnego, 3) umyêlnego samouszkodzenia cia a lub samobójstwa, je eli czyn dokonany zosta w ciàgu pierwszych dwóch lat trwania Polisy, 4) wojny, dzia aƒ zbrojnych, zamieszek lub Êwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy. 3. W przypadku zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w 3 ust. 2 pkt 2) w okresie pierwszych dwóch Lat Polisy, Ubezpieczyciel ograniczy wysokoêç Âwiadczenia z tytu u Âmierci do wysokoêci kwoty równej WartoÊci Rachunku, je eli Êmierç Ubezpieczonego spowodowana by a chorobà, która by a zdiagnozowana, leczona lub której objawy wyst powa y w okresie 12 miesi cy przed dniem przystàpienia Ubezpieczonego do Umowy. 4. Ubezpieczyciel ma prawo ograniczyç wysokoêç Âwiadczenia z tytu u Âmierci do wysokoêci kwoty równej Âwiadczeniu Wykupu, w przypadku zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w 3 ust. 2 pkt 2) 4

6 wskutek okolicznoêci, których Ubezpieczony nie poda do wiadomoêci Ubezpieczyciela lub poda nieprawdziwe, a w szczególnoêci zatai chorob Ubezpieczonego, jeêli: 1) Ubezpieczyciel zapytywa o nie w Deklaracji Przystàpienia do Umowy, z wyjàtkiem przypadku, gdy przystàpienie zosta o potwierdzone Polisà mimo braku odpowiedzi, oraz 2) zdarzenie ubezpieczeniowe wskazane w 3 ust. 2 pkt 2) nastàpi o w okresie pierwszych trzech lat od przystàpienia do Umowy. 5. Wyp ata Âwiadczenia Wykupu, o której mowa w ust. 3, nast puje na podstawie wniosku o wyp at Êwiadczenia; na potrzeby ustalenia wysokoêci Âwiadczenia Wykupu przez dzieƒ wygaêni cia Polisy rozumie si dzieƒ dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela dokumentu, o którym mowa w 22 ust. 1 pkt 4). Âwiadczenie Wykupu obliczane jest zgodnie z 24 i wyp acane w terminie okreêlonym w 21 ust Je eli w Deklaracji Przystàpienia do Umowy zosta b dnie podany wiek Ubezpieczonego, to wysokoêç op at pobranych z tytu u ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowego, zostanie skorygowana do wysokoêci op at, jakie powinny byç pobrane dla rzeczywistego wieku Ubezpieczonego w dniu rozpocz cia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego ograniczona jest do wysokoêci Êwiadczeƒ okreêlonych w OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela wygasa w najbli szej z nast pujàcych dat: 1) do ycia przez Ubezpieczonego Daty Do ycia, z zastrze eniem 7, 2) Êmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia, 3) wygaêni cia Polisy, zgodnie z 11. Zakres odpowiedzialnoêci ROZWIÑZANIE UMOWY Umowa ulega rozwiàzaniu wskutek: 1) odstàpienia od Umowy przez Ubezpieczajàcego, zgodnie z 5 ust. 2 - z dniem dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela oêwiadczenia Ubezpieczajàcego o odstàpieniu, 2) rozwiàzania Umowy przez Ubezpieczajàcego, z zachowaniem 6 - miesi cznego okresu wypowiedzenia - z ostatnim dniem miesiàca kalendarzowego. Przypadki rozwiàzania Umowy WYGAÂNI CIE POLISY Polisa ulega wygaêni ciu wskutek: 1) wypowiedzenia Polisy przez Ubezpieczonego - z dniem dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela oêwiadczenia Ubezpieczonego o wypowiedzeniu, z zastrze eniem ust. 2, 2) niezap acenia Sk adki Regularnej w przypadku, o którym mowa w 14 ust. 7 pkt 1) - z up ywem ostatniego dnia 45 - dniowego okresu, wskazanego w 14 ust. 6, 3) Êmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia - z dniem dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela dokumentu, o którym mowa w 22 ust. 1 pkt 4), z zastrze eniem ust. 4, 4) do ycia przez Ubezpieczonego Daty Do ycia - z dniem Daty Do ycia, 5) wyp aty Âwiadczenia Wykupu - z dniem dor czenia wniosku o ca kowità wyp at Âwiadczenia Wykupu, z zastrze eniem ust Wypowiedzenie Polisy oraz wyp ata Âwiadczenia Wykupu, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 5) jest mo liwe po przekszta ceniu Polisy w Polis indywidualnà. 3. Z zastrze eniem ust. 4, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) i pkt 5), Ubezpieczyciel dokona wyp aty kwoty w wysokoêci Âwiadczenia Wykupu, zgodnie z zasadami wyp aty Âwiadczenia Wykupu okreêlonymi w W pierwszych dwóch Latach Polisy wartoêç Âwiadczenia Wykupu jest równa WartoÊci Cz Êci Wolnej Rachunku, i wyp acana jest jedynie wówczas, gdy na Rachunku Jednostek Funduszy zgromadzone sà Êrodki stanowiàce Cz Êç Wolnà Rachunku. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), Ubezpieczyciel prowadzi Rachunek Jednostek Funduszy i pobiera op aty, o których mowa w 25 ust. 1, z zastrze eniem, i op ata za ryzyko podlega zwrotowi za okres od Êmierci Ubezpieczonego do dnia dor czenia dokumentu, o którym mowa w 22 ust. 1 pkt 4). 6. W przypadku przedterminowego wygaêni cia Polisy, na skutek zdarzeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) i pkt 5), wyp acana wysokoêç Âwiadczenia Wykupu w zakresie WartoÊci Cz Êci Bazowej Rachunku uwzgl dnia Przypadki wygaêni cia Polisy 5

7 jej pomniejszenie o koszty poniesione przez Ubezpieczyciela zwiàzane z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz o koszty zwiàzane z prowadzonà przez Ubezpieczyciela dzia alnoêcià gospodarczà, które w zwiàzku z przedterminowym wygaêni ciem Polisy nie b dà mog y zostaç pokryte z op at, okreêlonych w 25 ust. 1, jakie by yby pobierane przez Ubezpieczyciela w trakcie ca ego okresu obowiàzywania poszczególnych Polis. Wyp acajàc Âwiadczenie Wykupu Ubezpieczyciel nie nalicza ani nie potràca z wyp acanego Êwiadczenia jakiejkolwiek kary umownej lub odst pnego, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zwiàzanych z przedterminowym wygaêni ciem Polisy. Przypadki przekszta cenia Polisy PRZEKSZTA CENIE POLISY W UMOW INDYWIDUALNÑ Polisa ulega przekszta ceniu w Polis indywidualnà wskutek: 1) rozwiàzania Umowy przez Ubezpieczajàcego, zgodnie z 10 ust. 1 pkt 2), 2) rozwiàzania Rachunku Bankowego - z dniem otrzymania informacji od Ubezpieczajàcego o rozwiàzaniu. 3) z o enia wniosku przez Ubezpieczonego o przekszta cenie Polisy w Polis indywidualnà - z dniem z o enia wniosku do siedziby Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczajàcy poinformuje Ubezpieczyciela o rozwiàzaniu Rachunku Bankowego w terminie 3 dni roboczych od dnia rozwiàzania. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, ka dy z Ubezpieczonych, którzy przystàpili do Umowy, wst puje w prawa i obowiàzki Ubezpieczajàcego, a Umowa przekszta ca si w przypadku ka dego Ubezpieczonego w Polis indywidualnà. W takim przypadku warunki Umowy dla ka dego Ubezpieczonego potwierdzone w Polisie nie ulegajà zmianie. Postanowienia OWU stosuje si odpowiednio. 4. Ubezpieczyciel poinformuje pisemnie ka dego z Ubezpieczonych o przekszta ceniu si Polisy w Polis indywidualnà oraz o konsekwencjach z tego wynikajàcych, w szczególnoêci o koniecznoêci zap aty Sk adek Regularnych. W przypadku, gdy w chwili przekszta cenia Polisy w Polis indywidualnà, w ramach Polisy istnia a zaleg oêç w zap acie Sk adki Regularnej, Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczonego o koniecznoêci zap aty zaleg ych Sk adek Regularnych w dodatkowym terminie up ywajàcym w 30 dniu, liczonym od dnia przekszta cenia Polisy w Polis indywidualnà. W przypadku nieop acenia zaleg ej Sk adki Regularnej w tym dodatkowym terminie, nastàpi wygaêni cie Polisy, na warunkach okreêlonych w 11 ust. 6. Poczàtek i zakres WygaÊni cie ochrony Tymczasowej WysokoÊç Âwiadczenia TYMCZASOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si od dnia dor czenia kompletnej i poprawnie wype nionej Deklaracji Przystàpienia do Umowy do siedziby Ubezpieczyciela, nie wczeêniej jednak ni od dnia zap aty Sk adki Regularnej i trwa maksymalnie 60 dni. 2. Zakres Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Êmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszcz Êliwym wypadkiem. Za nieszcz Êliwy wypadek uznaje si nag e zdarzenie, wywo ane przyczynà zewn trznà, niezale ne od woli Ubezpieczonego, w którym uczestniczy Ubezpieczony i które nastàpi o w okresie Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, o ile by o bezpoêrednià i wy àcznà przyczynà Êmierci Ubezpieczonego, pod warunkiem, e Êmierç nastàpi a w okresie Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej. 3. WygaÊni cie Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej nast puje automatycznie we wskazanych ni ej terminach, w przypadku wystàpienia któregokolwiek z nast pujàcych zdarzeƒ: 1) przystàpienia do Umowy - z up ywem dnia bezpoêrednio poprzedzajàcego dzieƒ poczàtku odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego, 2) nieprzystàpienia do Umowy - z up ywem zg oszenia przez wnioskodawc sprzeciwu, o którym mowa w 6 ust. 6, 3) up ywu okresu Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej - z up ywem 60 dni od wskazanej w ust. 1 daty rozpocz cia Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, 4) zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w ust W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) - 3), Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu kwot równà kwocie zap aconej Sk adki Regularnej, zmniejszonej o op at, o której mowa w 25 ust. 1 pkt 2). 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4), Ubezpieczyciel wyp aca Uposa onemu lub innej osobie uprawnionej Êwiadczenie w wysokoêci zap aconej Sk adki Regularnej: 1) zmniejszonej o op at, o której mowa w 25 ust. 1 pkt 2), 2) zwi kszonej o z otych. W takim przypadku Ubezpieczajàcemu nie przys uguje zwrot wp aconej Sk adki Regularnej. 6

8 6. Âwiadczenie z tytu u Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej nie przys uguje, gdy Êmierç Ubezpieczonego spowodowana zosta a lub wynik a bezpoêrednio lub poêrednio w nast pstwie: 1) wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego po spo yciu alkoholu lub za yciu Êrodków dzia ajàcych na centralny uk ad nerwowy, 2) nadu ycia alkoholu, nie zaleconego przez lekarza za ycia narkotyków lub Êrodków dzia ajàcych na centralny uk ad nerwowy, 3) pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa umyêlnego, 4) umyêlnego samouszkodzenia cia a lub samobójstwa, 5) wojny, dzia aƒ zbrojnych, zamieszek lub Êwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, 6) udzia u w zaj ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególnoêci uprawiania sportów powietrznych, motorowych, wspinaczki, speleologii, nurkowania, skoków na gumowej linie oraz udzia u w wyêcigach wszelkiego rodzaju, 7) zdarzenia zwiàzanego ze ska eniem biologicznym, chemicznym lub radiologicznym, spowodowanego dzia aniem broni, 8) wypadku lotniczego; wy àczenie nie dotyczy pasa era samolotu pasa erskiego licencjonowanych linii lotniczych, 9) pe nienia s u by wojskowej w si ach zbrojnych jakiegokolwiek paƒstwa lub jakiejkolwiek organizacji mi dzynarodowej, 10) choroby Ubezpieczonego, w tym wyst pujàcej nagle, z zastrze eniem, e wy àczenie nie dotyczy chorób, stanowiàcych nast pstwo obra eƒ fizycznych cia a, spowodowanych nieszcz Êliwym wypadkiem, 11) wszelkich chorób umys owych lub zaburzeƒ psychicznych. 7. W przypadkach, gdy nie przys uguje Êwiadczenie z tytu u Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z ust. 6, Ubezpieczyciel zwróci kwot równà kwocie zap aconej Sk adki Regularnej, zmniejszonej o op at, o której mowa w 25 ust. 1 pkt 2). Ograniczenia wysokoêci Êwiadczenia SK ADKI Sk adka Regularna op acana jest z góry, nie póêniej ni do pierwszego dnia okresu, za który jest nale na, z cz stotliwoêcià miesi cznà, kwartalnà, pó rocznà lub rocznà. Do zap aty Sk adki Regularnej zobowiàzany jest Ubezpieczajàcy. 2. Minimalne wysokoêci Sk adki Regularnej, uzale nione od cz stotliwoêci ich op acania, wskazane sà w ust. 2 Za àcznika nr 1 do OWU. 3. Ubezpieczony ma prawo dokonywania wp at Sk adek Dodatkowych, niezale nie od Sk adki Regularnej, w wysokoêci nie ni szej ni minimalna wysokoêç Sk adki Dodatkowej okreêlona w ust. 3 Za àcznika nr 1 do OWU. 4. Sk adka Regularna i Sk adki Dodatkowe wp acane sà na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczyciela. 5. Za dzieƒ zap aty Sk adki Regularnej i Sk adki Dodatkowej uznaje si dzieƒ, w którym Sk adka Regularna lub Sk adka Dodatkowa wp yn a na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 6. W przypadku niezap acenia Sk adki Regularnej w terminie, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel wezwie pisemnie Ubezpieczajàcego do zap aty Sk adki Regularnej w dodatkowym terminie, koƒczàcym si w 45 dniu liczàc od pierwszego dnia okresu, za który sk adka jest nale na oraz powiadomi o skutkach niezap acenia Sk adki Regularnej w dodatkowym terminie. Za wezwanie do zap aty Sk adki Regularnej, Ubezpieczyciel pobierze op at operacyjnà w wysokoêci wskazanej w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. 7. W przypadku, gdy Sk adka Regularna nie zostanie op acona najpóêniej w okresie 45 dni od pierwszego dnia okresu, za który jest nale na: 1) w Okresie Bazowym oraz po jego up ywie, jeêli nie zosta y op acone Sk adki Regularne nale ne za Okres Bazowy - Polisa ulegnie wygaêni ciu z ostatnim dniem 45-dniowego okresu, 2) po Okresie Bazowym, pod warunkiem op acenia Sk adek Regularnych nale nych za Okres Bazowy - Polisa ulegnie przekszta ceniu w Polis bezsk adkowà. 8. Wszelkie kwoty wp acone na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczyciela, w okresie, o którym mowa w ust. 6, zostanà zaliczone na poczet pierwszej niezap aconej, zgodnie z ust. 1, Sk adki Regularnej. 9. W Okresie Bazowym Ubezpieczajàcy ma prawo dokonaç zap aty Sk adek Regularnych za wi cej ni jeden okres wymagalnoêci, maksymalnie za okres do koƒca Okresu Bazowego. 10. Wszystkie wp acone Sk adki Regularne, stanowiàce nadp at, zostanà zapisane w postaci Jednostek Funduszy na Rachunku Jednostek Funduszy, na zasadach okreêlonych w 18 ust. 3-4 i ust. 6 i sà traktowane w taki sam sposób, jak wp ata Sk adki Regularnej, nale nej za najbli szy okres wymagalnoêci. Sk adka Regularna Sk adka Dodatkowa Dzieƒ zap aty sk adki Brak zap aty Sk adki Regularnej Nadp ata Sk adki Regularnej 7

9 Zmiana cz stotliwoêci Zmiana wysokoêci 11. W przypadku dokonania nadp aty w wysokoêci kwoty nie stanowiàcej wielokrotnoêci Sk adki Regularnej dla danej Umowy, Ubezpieczyciel dokona zapisania Êrodków pochodzàcych z nadp aty na Rachunku Jednostek Funduszy w wysokoêci stanowiàcej odpowiednià wielokrotnoêç Sk adki Regularnej za okres, o którym mowa w ust. 9, natomiast pozosta a cz Êç wp aconej kwoty zostanie zwrócona Ubezpieczajàcemu przez Ubezpieczyciela. 12. W przypadku dokonania nadp aty Sk adki Regularnej, w okresie za który zosta a dokonana nadp ata, Ubezpieczajàcy nie mo e dokonaç zmiany cz stotliwoêci op acania Sk adki Regularnej zgodnie z ust. 13 oraz zmiany wysokoêci Sk adki Regularnej zgodnie z ust W ka dà Rocznic Polisy, Ubezpieczajàcy ma prawo zmieniç cz stotliwoêç op acania Sk adki Regularnej, pod warunkiem, i wniosek Ubezpieczajàcego o zmian cz stotliwoêci zostanie dor czony do siedziby Ubezpieczyciela przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma byç dokonana, najpóêniej przed dniem zap aty pierwszej Sk adki Regularnej w kolejnym Roku Polisy. Za zmian cz stotliwoêci op acania Sk adki Regularnej, Ubezpieczyciel pobierze op at operacyjnà w wysokoêci wskazanej w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. 14. W ka dà Rocznic Polisy, Ubezpieczajàcy ma prawo zmieniç wysokoêç Sk adki Regularnej, z zastrze eniem, i obni enie wysokoêci Sk adki Regularnej jest mo liwe po up ywie Okresu Bazowego pod warunkiem op acenia Sk adek Regularnych nale nych za Okres Bazowy, o ile spe nione zostanà àcznie nast pujàce warunki: 1) wniosek o zmian wysokoêci Sk adki Regularnej zostanie dor czony do siedziby Ubezpieczyciela przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ta ma byç dokonana, najpóêniej przed dniem zap aty pierwszej Sk adki Regularnej w kolejnym Roku Polisy, 2) Sk adki Regularne za okres poprzednich Lat Polisy zosta y zap acone w nale nej wysokoêci, 3) wysokoêç zmienionej Sk adki Regularnej nie b dzie ni sza ni minimalna wysokoêç Sk adki Regularnej, o której mowa w ust. 2. Za zmian wysokoêci Sk adki Regularnej, Ubezpieczyciel pobierze op at operacyjnà w wysokoêci wskazanej w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. 15. Sk adki Regularne niezap acone w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 6, nie b dà traktowane przez Ubezpieczyciela jako jego nale noêç i w zwiàzku z tym Ubezpieczyciel nie b dzie ich dochodzi. Jednak e brak zap aty tych Sk adek Regularnych wià e si z konsekwencjami szczegó owo okreêlonymi w niniejszych OWU. Op aty podlegajàce indeksacji Wskaênik indeksacji op at INDEKSACJA OP AT Z zastrze eniem ust. 3, 1 stycznia ka dego roku kalendarzowego Ubezpieczyciel dokonuje podwy szenia o wskaênik wskazany w ust. 2, wysokoêci okreêlonych w Za àczniku nr 1 do OWU: 1) Minimalnego Salda, 2) op aty administracyjnej. 2. Indeksacja wskazana w ust. 1 jest dokonywana o wi kszà z dwóch wartoêci: 1) 12 miesi czny wskaênik wzrostu cen towarów i us ug, og aszany przez G ówny Urzàd Statystyczny na koniec wrzeênia ka dego roku kalendarzowego, 2) dwa procent. 3. Ubezpieczyciel ma prawo odstàpiç od dokonania indeksacji, o której mowa w ust Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczajàcego o dokonaniu indeksacji, o której mowa w ust. 1-2 lub o odstàpieniu jej dokonania zgodnie z ust. 3. Mo liwoêç zawieszenia Sk adki Regularnej ZAWIESZENIE OP ACANIA SK ADEK REGULARNYCH Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo do jednorazowego zawieszenia op acania Sk adki Regularnej, na warunkach okreêlonych w ust. 2. Zawieszenie op acania Sk adki Regularnej nast puje na okres dwunastu Miesi cy Polisy. 2. Zawieszenie op acania Sk adki Regularnej jest mo liwe tylko w trakcie trwania Okresu Bazowego, jednak nie wczeêniej ni po up ywie trzeciej Rocznicy Polisy, o ile: 1) Sk adki Regularne za okres pierwszych trzech Lat Polisy zosta y zap acone w nale nej wysokoêci, oraz 2) Ubezpieczony nie dokona cz Êciowej wyp aty Âwiadczenia Wykupu z Cz Êci Bazowej Rachunku. 3. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek poinformowaç Ubezpieczyciela o zawieszeniu op acania Sk adki Regularnej, w formie pisemnej, z zastrze eniem 29 ust. 2, w terminie do 30 dni po up ywie terminu, w którym Sk adka Regularna powinna byç op acona. Zawieszenie rozpoczyna si z dniem, w którym Sk adka Regularna powinna byç op acona. 8

10 4. W okresie zawieszenia op acania Sk adki Regularnej, Ubezpieczony zachowuje prawo do dokonywania wp at Sk adek Dodatkowych, Konwersji, ca kowitej wyp aty Âwiadczenia Wykupu oraz cz Êciowej wyp aty Âwiadczenia Wykupu z Cz Êci Wolnej Rachunku. Za zawieszenie op acania Sk adki Regularnej, Ubezpieczyciel pobierze op at operacyjnà w wysokoêci wskazanej w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. 5. Okres zawieszenia op acania Sk adki Regularnej wygasa z up ywem dwunastego Miesiàca Polisy zawieszenia op acania Sk adki Regularnej. 6. Zawieszenie op acania Sk adek Regularnych powoduje przesuni cie koƒca Okresu Bazowego o okres 12 Miesi cy Polisy i wyd u enie o jeden Rok Polisy Okresu Ubezpieczenia skutkujàce zmianà Daty Do ycia oraz wp ywa na zasady ustalania wysokoêci Âwiadczenia Wykupu w zakresie Cz Êci Bazowej Rachunku. 7. Wszelkie wp aty dokonane w okresie zawieszenia op acania Sk adki Regularnej traktowane b dà przez Ubezpieczyciela jako wp ata Sk adki Dodatkowej, z zastrze eniem warunku minimalnej wysokoêci Sk adki Dodatkowej. W przypadku, gdy wysokoêç wp aty b dzie ni sza ni minimalna wysokoêç Sk adki Dodatkowej, wówczas kwota ta zostanie zwrócona przez Ubezpieczyciela. Konsekwencje zawieszenia Wp aty w okresie zawieszenia UMOWA BEZSK ADKOWA Przekszta cenie Polisy w Polis bezsk adkowà mo liwe jest nie wczeêniej ni po up ywie Okresu Bazowego, pod warunkiem op acenia Sk adek Regularnych nale nych za Okres Bazowy, na zasadach okreêlonych w ust. 2. Za dokonanie przekszta cenia Polisy w Polis bezsk adkowà, Ubezpieczyciel pobierze op at operacyjnà w wysokoêci wskazanej w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. 2. Przekszta cenie Polisy w Polis bezsk adkowà mo liwe jest: 1) na wniosek Ubezpieczajàcego, z o ony w formie pisemnej, z zastrze eniem 29 ust. 2 - z dniem z o enia wniosku, albo 2) automatycznie, w przypadku, o którym mowa w 14 ust. 7 pkt 2) - z dniem, w którym Sk adka Regularna powinna byç op acona. 3. W okresie obowiàzywania Polisy bezsk adkowej Ubezpieczony zachowuje prawo do dokonywania Konwersji, wp at Sk adki Dodatkowej oraz cz Êciowej lub ca kowitej wyp aty Âwiadczenia Wykupu. 4. Powrót do Polisy z op acanà Sk adkà Regularnà jest mo liwy w ka dym czasie, na wniosek Ubezpieczajàcego, z o ony w formie pisemnej z zastrze eniem 29 ust. 2 i nast puje w najbli szym dniu, przypadajàcym po dniu z o enia wniosku, w którym zgodnie z przyj tà dla danej Polisy cz stotliwoêcià op acania Sk adki Regularnej powinna ona byç op acona. Mo liwoêç przekszta cenia Warunki Umowy bezsk adkowej ALOKACJA SK ADKI NA RACHUNKU JEDNOSTEK FUNDUSZY W Deklaracji Przystàpienia do Umowy, Ubezpieczony sk ada dyspozycj inwestowania sk adek, w której wskazuje sposób podzia u sk adek pomi dzy poszczególne Pozycje Inwestycyjne, zwanà dalej dyspozycjà sta à. 2. Dyspozycja sta a, o której mowa w ust. 1, okreêla procentowy udzia poszczególnych Pozycji Inwestycyjnych w Sk adce Regularnej i Sk adce Dodatkowej, z dok adnoêcià do jednego procenta, z zastrze eniem, e udzia jednej Pozycji Inwestycyjnej w Sk adce Regularnej oraz Sk adce Dodatkowej nie mo e byç ni szy ni dziesi ç procent, a suma udzia ów Pozycji Inwestycyjnych okreêlonych w dyspozycji musi wynieêç 100%. Maksymalna liczba Pozycji Inwestycyjnych na Rachunku Jednostek Funduszy wynosi dziesi ç. 3. Sk adka Regularna oraz Sk adki Dodatkowe zapisywane sà na Rachunku Jednostek Funduszy jako odpowiednia liczba Jednostek Funduszy we wskazanych przez Ubezpieczonego poszczególnych Pozycjach Inwestycyjnych, pod warunkiem, e dokument lub polecenie wp aty Sk adki Regularnej lub Sk adki Dodatkowej zawiera wszystkie dane niezb dne do identyfikacji Ubezpieczonego, w tym numer Polisy. Do czasu zapisania Sk adki Regularnej i Sk adki Dodatkowej jako odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy, Êrodki pochodzàce ze Sk adki Regularnej i Sk adki Dodatkowej sà zapisywane na Rachunku Jednostek Funduszy jako gotówka, która nie jest oprocentowana i którà Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony nie mo e dysponowaç. 4. Z zastrze eniem ust. 6 oraz 26 ust. 2 i 30, liczba i wartoêç Jednostek Funduszy, zapisana na Rachunku Jednostek Funduszy w nast pstwie zap aty Sk adki Regularnej, ustalana jest na podstawie Cen Jednostek Funduszy z najbli szego Dnia Wyceny, nast pujàcego nie póêniej ni w drugim dniu roboczym od zaksi gowania Sk adki Regularnej na Rachunku Jednostek Funduszy, zgodnie z dyspozycjà sta à, z zachowaniem postanowieƒ ust Z zastrze eniem ust. 6 oraz 26 ust. 2 i 30, liczba i wartoêç Jednostek Funduszy zapisana na Rachunku Jednostek Funduszy w nast pstwie zap aty Sk adki Dodatkowej, ustalana jest na podstawie Cen Jednostek Funduszy z najbli szego Dnia Wyceny, nast pujàcego nie póêniej ni w drugim dniu roboczym od zaksi - Dyspozycja sta a Zapisywanie sk adek na Rachunku 9

11 Zmiana dyspozycji sta ej Dyspozycja jednorazowa Zasady Konwersji gowania Sk adki Dodatkowej na Rachunku Jednostek Funduszy, z zachowaniem postanowieƒ ust. 3. Podzia Sk adki Dodatkowej nast puje zgodnie z dyspozycjà sta à, wskazanà w ust. 1, chyba, e najpóêniej w dniu zap aty Sk adki Dodatkowej zostanie dor czona jednorazowa dyspozycja dotyczàca inwestowania Sk adki Dodatkowej, zgodnie z ust Zasady zapisywania na Rachunku Jednostek Funduszy jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, okreêlone sà w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. 7. Ubezpieczony mo e w ka dym czasie dor czyç Ubezpieczycielowi nowà dyspozycj sta à. Postanowienia ust. 2 stosuje si odpowiednio. Nowa dyspozycja powinna byç dor czona Ubezpieczycielowi najpóêniej w dniu zap aty Sk adki Regularnej lub Sk adki Dodatkowej. W przeciwnym wypadku zastosowanie b dzie mia a poprzednia dyspozycja sta a. Za zmian dyspozycji sta ej, Ubezpieczyciel pobierze op at operacyjnà w wysokoêci wskazanej w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. 8. Ubezpieczony mo e w ka dym czasie z o yç jednorazowà dyspozycj dotyczàcà inwestowania Sk adki Dodatkowej. Dyspozycja ta dotyczy jednej najbli szej Sk adki Dodatkowej, która zostanie zap acona po z o eniu dyspozycji. W przypadku zap aty kolejnych Sk adek Dodatkowych, zostanà one podzielone zgodnie z dyspozycjà sta à, o której mowa w ust. 1, z zastrze eniem ust. 7. Za z o enie dyspozycji jednorazowej, Ubezpieczyciel pobierze op at operacyjnà w wysokoêci wskazanej w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. 9. Ubezpieczony, w ka dym czasie, mo e z o yç wniosek o dokonanie Konwersji. Wniosek o dokonanie Konwersji okreêla sposób podzia u Êrodków zgromadzonych na Rachunku Jednostek Funduszy pomi dzy poszczególne Pozycje Inwestycyjne, z dok adnoêcià do jednego procenta, z zastrze eniem, e udzia jednej Pozycji Inwestycyjnej nie mo e byç ni szy ni dziesi ç procent, a suma udzia ów Pozycji Inwestycyjnych w dyspozycji Konwersji musi wynosiç 100%. W wyniku dokonania Konwersji àczna liczba Pozycji Inwestycyjnych na Rachunku Jednostek Funduszy nie mo e przekroczyç dziesi ç. Za dokonanie Konwersji, Ubezpieczyciel pobierze op at operacyjnà w wysokoêci wskazanej w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. 10. Przy dokonywaniu Konwersji stosuje si Ceny Jednostek Funduszy obowiàzujàce w najbli szym Dniu Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcym nie póêniej ni w drugim dniu roboczym od dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela wniosku o dokonanie Konwersji, z zastrze eniem ust. 11 oraz 26 ust. 2 i W przypadku niedokonywania wyceny jednostek danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego w ka dym dniu roboczym, zasady i terminy dokonywania Konwersji okreêlone sà w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. Zmiany Pozycji Inwestycyjnych Zasady wycofania UFK POZYCJE INWESTYCYJNE W okresie obowiàzywania Umowy, Ubezpieczyciel mo e wycofywaç istniejàce oraz dodawaç nowe Pozycje Inwestycyjne na zasadach wskazanych poni ej oraz okreêlonych w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych lub szczegó owych regulaminach dotyczàcych innych us ug zwiàzanych z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi. 2. Ubezpieczyciel dokonuje wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego zgodnie z ust. 1, w przypadku, gdy: 1) brak jest mo liwoêci kontynuacji lokowania Êrodków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, w szczególnoêci, gdy Fundusz Inwestycyjny, w który inwestowane jest 100% aktywów danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego zostanie wykreêlony z odpowiedniego rejestru, lub 2) w opinii Ubezpieczyciela aktywa wchodzàce, zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, w sk ad danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego mogà nie zapewniç adekwatnego poziomu stóp zwrotu w stosunku do reprezentowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. 3. Ubezpieczyciel powiadamia Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego o wycofaniu danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, informujàc o terminie wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego oraz o koniecznoêci dokonania Konwersji Êrodków zgromadzonych w ramach wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego. 4. W przypadku nie z o enia przez Ubezpieczonego wniosku o dokonanie Konwersji Êrodków zgromadzonych w ramach wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego do dnia jego wycofania, Ubezpieczyciel dokona Konwersji jednostek wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego na Jednostki Funduszy pozostajàce na Rachunku Jednostek Funduszy, proporcjonalnie do ich udzia u w WartoÊci Rachunku, obliczonej na dzieƒ wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego. W przypadku, gdy Jednostki Funduszy wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego by y jedynymi Jednostkami 10

12 Funduszy, zapisanymi na Rachunku Jednostek Funduszy, do czasu otrzymania dyspozycji Konwersji, na Rachunku Jednostek Funduszy zostanie zapisana gotówka, która nie jest oprocentowana. 5. Je eli po dniu wycofania, zgodnie z ust. 2, w ostatniej dyspozycji Ubezpieczonego, o której mowa w 18 ust. 1, z zastrze eniem 18 ust. 7, pozostaje wycofany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita owy, to zap acona Sk adka Regularna i Sk adka Dodatkowa zostanà podzielone mi dzy pozosta e Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita owe, proporcjonalnie do udzia u tych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych w strukturze podzia u, okreêlonej w tej dyspozycji. W przypadku, gdy wycofany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita owy by jedynym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym, okreêlonym przez Ubezpieczonego w ostatniej dyspozycji, na Rachunku Jednostek Funduszy do czasu otrzymania dyspozycji, zostanie zapisana gotówka, która nie jest oprocentowana. Ubezpieczony w ka dym czasie ma prawo z o yç nowà dyspozycj inwestowania sk adek, dotyczàcà sk adek zap aconych po dniu wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego. Postanowienia 18 stosuje si odpowiednio. 6. W przypadku wycofania Portfela Modelowego, zgodnie z ust. 1, na Rachunku Jednostek Funduszy pozostanà zapisane Jednostki Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych wchodzàcych w sk ad wycofywanego Portfela Modelowego. 7. Aktualny na dzieƒ zawarcia Umowy wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych oraz innych Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczony otrzymuje wraz z OWU oraz Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. 8. Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych oraz innych Pozycji Inwestycyjnych, Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych oraz Regulamin Portfeli Modelowych sà dost pne w siedzibie Ubezpieczyciela oraz na jego stronie internetowej. Zasady wycofania PM UPOSA ENI Prawo do wskazania jednego lub wi cej Uposa onych przys uguje Ubezpieczonemu. 2. Ubezpieczony mo e w ka dym czasie zmieniç lub odwo aç Uposa onego. OÊwiadczenie o zmianie lub odwo aniu Uposa onego, zawierajàce dat i podpis Ubezpieczonego, wywo uje skutki prawne od dnia dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela. 3. W przypadku wskazania przez Ubezpieczonego, wi cej ni jednego Uposa onego, jest on zobowiàzany do okreêlenia procentowego udzia u ka dego ze wskazanych Uposa onych w kwocie Âwiadczenia z tytu u Âmierci, z dok adnoêcià do 1%. 4. Je eli Ubezpieczony, wskaza wi cej ni jednego Uposa onego i nie okreêli udzia u ka dego z nich w kwocie Âwiadczenia z tytu u Âmierci lub okreêlone procentowe udzia y ka dego z nich nie sumujà si do 100%, uznaje si, e wszystkie udzia y w wyp acanym Âwiadczeniu z tytu u Âmierci sà równe. 5. W przypadku, gdy Uposa ony zmar przed Êmiercià Ubezpieczonego lub równoczeênie z nim, wskazanie Uposa onego uznaje si za bezskuteczne, a udzia zmar ego Uposa onego dolicza si proporcjonalnie do udzia u pozosta ych wskazanych Uposa onych. 6. Postanowienia ust pów 1-5 stosuje si odpowiednio do Uposa onego Zast pczego. 7. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego i braku Uposa onego oraz Uposa onego Zast pczego, Âwiadczenie z tytu u Âmierci wyp acane jest na rzecz cz onków rodziny Ubezpieczonego w nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onek Ubezpieczonego, 2) dzieci Ubezpieczonego - w cz Êciach równych, 3) rodzice Ubezpieczonego - w cz Êciach równych, 4) rodzeƒstwo Ubezpieczonego - w cz Êciach równych, 5) pozostali spadkobiercy Ubezpieczonego nie wymienieni w pkt 1) - 4), z wy àczeniem Skarbu Paƒstwa - w cz Êciach równych. 8. W przypadku wskazanym w ust. 7, Âwiadczenie z tytu u Âmierci wyp acane jest na rzecz osoby wymienionej w kolejnym punkcie wy àcznie w sytuacji, gdy adna z osób wskazanych w punktach poprzedzajàcych nie do y a Êmierci Ubezpieczonego lub nie przys uguje jej Âwiadczenie z tytu u Âmierci na podstawie ust. 9. Za osob, która nie do y a Êmierci Ubezpieczonego uwa a si równie osob, która zmar a jednoczeênie z Ubezpieczonym. 9. Âwiadczenie z tytu u Âmierci nie przys uguje osobie, która umyêlnie przyczyni a si do Êmierci Ubezpieczonego. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym stosuje si odpowiednio postanowienia ust. 5 lub ust Prawo wskazania Uposa onych Zmiana Uposa onych Zasady wskazania Uposa onych Uposa ony Zast pczy Brak Uposa onych 11

13 Zawiadomienie o zajêciu zdarzenia Termin wyp aty Êwiadczenia Odmowa wyp aty Êwiadczenia ZASADY WYP ATY ÂWIADCZE O zajêciu zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub uprawniony z Umowy jest zobowiàzany zawiadomiç Ubezpieczyciela na piêmie lub drogà elektronicznà. 2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczonego, je eli nie jest on osobà wyst pujàcà z tym zawiadomieniem oraz podejmuje post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci Êwiadczenia, a tak e informuje osob wyst pujàcà z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na jaki osoba ta wyrazi a zgod, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela lub wysokoêci Êwiadczenia, je eli jest to niezb dne do dalszego prowadzenia post powania. 3. Poczàwszy od dnia wskazanego w 22 ust. 6 i 23 ust. 5 do dnia wyp aty Êwiadczenia, na Rachunku Jednostek Funduszy zapisywana jest gotówka w wysokoêci ustalonej w oparciu o zasady okreêlone w 22 lub 23, która jest nieoprocentowana. 4. Âwiadczenie wyp acane jest niezw ocznie, nie póêniej ni w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zastrze eniem ust. 5 oraz 23 ust. 6 i 24 ust W przypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 4, wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela lub wysokoêci przys ugujàcego Êwiadczenia okaza oby si niemo liwe, Êwiadczenie wyp acane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e wyp ata bezspornej cz Êci Êwiadczenia nast puje w terminie okreêlonym w ust W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Ubezpieczyciel poinformuje pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem o przyczynach niemo noêci zaspokojenia, w terminie wskazanym w ust. 4, roszczenia w ca oêci lub cz Êci. 7. W przypadku ca kowitej lub cz Êciowej odmowy wyp aty Êwiadczenia, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osob uprawnionà, wskazujàc okolicznoêci oraz podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty Êwiadczenia, wraz z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. Wymagane dokumenty Ustalenie wysokoêci Âwiadczenia ÂWIADCZENIE Z TYTU U ÂMIERCI W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wyp aca Uposa onemu Âwiadczenie z tytu u Âmierci, pod warunkiem otrzymania nast pujàcych dokumentów: 1) wniosku o wyp at Êwiadczenia, 2) potwierdzonej przez notariusza, poêrednika lub uprawnionego pracownika Ubezpieczyciela kopii dokumentu poêwiadczajàcego to samoêç osoby uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia, 3) zg oszenia zgonu Ubezpieczonego, 4) orygina u lub kopii poêwiadczonej za zgodnoêç z orygina em przez notariusza, aktu zgonu Ubezpieczonego lub odpisu skróconego aktu zgonu, 5) orygina u lub kopii zaêwiadczenia stwierdzajàcego przyczyn zgonu wystawionego przez lekarza lub uprawniony podmiot, 6) innych dokumentów wskazanych przez Ubezpieczyciela niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela. 2. W celu usprawnienia procesu wyp aty Êwiadczenia, Ubezpieczyciel zaleca, aby osoba uprawniona do otrzymania Âwiadczenia z tytu u Âmierci dostarczy a do siedziby Ubezpieczyciela Polis oraz aby wniosek o wyp at Êwiadczenia i zg oszenie zgonu Ubezpieczonego zosta y wype nione na odpowiednich formularzach Ubezpieczyciela. 3. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, która nastàpi a za granicà, akt zgonu Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), powinien zostaç zalegalizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a wszelkie dokumenty wystawione za granicà przez uprawnione podmioty, dotyczàce Êmierci Ubezpieczonego i sk adane przez osob uprawnionà do otrzymania Êwiadczenia, powinny zostaç przet umaczone na j zyk polski przez t umacza przysi g ego. 4. WysokoÊç Âwiadczenia z tytu u Âmierci ustalana jest na podstawie WartoÊci Rachunku, obliczonej wed ug Cen Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcego nie póêniej ni w trzecim dniu roboczym od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela dokumentu wskazanego w ust. 1 pkt 4), z zastrze eniem 26 ust W przypadku, gdy w dniu otrzymania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), na Rachunku Jednostek Funduszy znajdujà si równie jednostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, to WartoÊç Rachunku w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek 12

14 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena dokonywana jest w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych w ust. 4, a w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych szczegó owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita- owych. 6. Zamiana Jednostek Funduszy na gotówk nastàpi niezw ocznie po dniu, na który zosta a obliczona wysokoêç Êwiadczenia zgodnie z ust. 4 lub ust. 5, z zachowaniem terminu wyp aty, o którym mowa w 21 ust Do wyp aty Âwiadczenia z tytu u Âmierci stosuje si zasady wyp aty Êwiadczeƒ okreêlone w 21. ÂWIADCZENIE Z TYTU U DO YCIA W przypadku do ycia przez Ubezpieczonego Daty Do ycia, Ubezpieczyciel wyp aca Ubezpieczonemu Âwiadczenie z tytu u Do ycia, pod warunkiem otrzymania nast pujàcych dokumentów: 1) wniosku o wyp at Êwiadczenia, 2) kopii dokumentu poêwiadczajàcego to samoêç osoby uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia, 3) innych dokumentów wskazanych przez Ubezpieczyciela niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela. 2. W celu usprawnienia procesu wyp aty Êwiadczenia, Ubezpieczyciel zaleca, aby osoba uprawniona do otrzymania Âwiadczenia z tytu u Do ycia dostarczy a do siedziby Ubezpieczyciela Polis oraz aby wniosek o wyp at Êwiadczenia zosta wype niony na odpowiednim formularzu Ubezpieczyciela. 3. WysokoÊç Âwiadczenia z tytu u Do ycia ustalana jest na podstawie WartoÊci Rachunku, obliczonej wed ug Cen Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcego nie póêniej ni w trzecim dniu roboczym od Daty Do ycia, o ile nie zosta z o ony wniosek, o którym mowa w 7, z zastrze eniem 26 ust W przypadku, gdy w Dacie Do ycia na Rachunku Jednostek Funduszy znajdujà si równie jednostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, to WartoÊç Rachunku w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita- owych, których wycena dokonywana jest w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych w ust. 3, a w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych szczegó owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. 5. Zamiana Jednostek Funduszy na gotówk nastàpi niezw ocznie po dniu, na który zosta a obliczona wysokoêç Êwiadczenia zgodnie z ust. 3 lub ust Do wyp aty Âwiadczenia z tytu u Do ycia stosuje si zasady wyp aty Êwiadczeƒ okreêlone w 21. Wymagane dokumenty Ustalenie wysokoêci Âwiadczenia ÂWIADCZENIE WYKUPU Ubezpieczony ma prawo, poczàwszy od dnia przekszta cenia Polisy w Polis indywidualnà, nie wczeêniej jednak ni od drugiej Rocznicy Polisy, wystàpiç o ca kowità wyp at Âwiadczenia Wykupu, pod warunkiem, e wszystkie Sk adki Regularne zosta y op acone w nale nej wysokoêci, wymagane do dnia z o enia wniosku wskazanego w ust. 3 pkt 1). Z o enie wniosku o ca kowità wyp at Âwiadczenia Wykupu skutkuje wygaêni ciem Polisy z dniem z o enia wniosku. 2. Ubezpieczony ma prawo w ka dym czasie, wystàpiç o cz Êciowà wyp at Âwiadczenia Wykupu, w kwocie nie ni szej ni minimalna wysokoêç cz Êciowej wyp aty Âwiadczenia Wykupu, okreêlona w ust. 14 Za àcznika nr 1 do OWU, z zastrze eniem, i w ciàgu pierwszych dwóch Lat Polisy, cz Êciowa wyp ata Âwiadczenia Wykupu mo liwa jest tylko z Cz Êci Wolnej Rachunku. Cz Êciowa wyp ata Âwiadczenia Wykupu mo e byç dokonywana nie cz Êciej jednak ni jeden raz w ka dym Miesiàcu Polisy i nie mo e zmniejszaç WartoÊci Cz Êci Bazowej Rachunku poni ej Minimalnego Salda, okreêlonego w ust. 4 Za àcznika nr 1 do OWU. 3. Cz Êciowa lub ca kowita wyp ata Âwiadczenia Wykupu jest dokonywana pod warunkiem dor czenia do siedziby Ubezpieczyciela: 1) wniosku o cz Êciowà lub ca kowità wyp at Âwiadczenia Wykupu, podpisanego przez osob uprawnionà do otrzymania Âwiadczenia Wykupu, 2) kopii dokumentu poêwiadczajàcego to samoêç osoby uprawnionej do otrzymania Âwiadczenia Wykupu. 4. W celu usprawnienia procesu wyp aty Êwiadczenia, Ubezpieczyciel zaleca, aby osoba uprawniona do otrzymania Âwiadczenia Wykupu dostarczy a do siedziby Ubezpieczyciela Polis - w przypadku ca kowitej wyp aty Êwiadczenia oraz aby wniosek o cz Êciowà lub ca kowità wyp at Êwiadczenia zosta wype niony na odpowiednim formularzu Ubezpieczyciela. Wyp ata ca kowita Wyp ata cz Êciowa Wymagane dokumenty 13

15 Âwiadczenie Wykupu Ustalenie wysokoêci Âwiadczenia Termin wyp aty Âwiadczenia 5. WysokoÊç Âwiadczenia Wykupu na dany dzieƒ jest równa WartoÊci Cz Êci Wolnej Rachunku oraz okreêlonego procentu WartoÊci Cz Êci Bazowej Rachunku, wskazanego w ust. 15 Za àcznika nr 1 do OWU. 6. WysokoÊç okreêlonego procentu WartoÊci Cz Êci Bazowej Rachunku, o którym mowa w ust. 5, ustalana jest na podstawie Okresu Ubezpieczenia dla danej Polisy, aktualnego na dzieƒ poczàtku odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, oraz Roku oznaczajàcego: 1) w Okresie Bazowym oraz po jego up ywie, jeêli nie zosta y op acone Sk adki Regularne nale ne za Okres Bazowy: a) w przypadku, gdy nie nastàpi o zawieszenie op acania Sk adki Regularnej - Liczb Lat Polisy, za które w pe ni zosta y zap acone wszystkie Sk adki Regularne, powi kszonà o 1, jednak nie wy szà ni Rok Polisy, w którym dokonywana jest ca kowita lub cz Êciowa wyp ata Âwiadczenia Wykupu, b) w przypadku, gdy nastàpi o zawieszenie op acania Sk adki Regularnej - Liczb Lat Polisy, za które w pe ni zosta y zap acone wszystkie Sk adki Regularne, powi kszonà o 1, jednak nie wy szà ni Rok Polisy poprzedzajàcy Rok Polisy, w którym dokonywana jest ca kowita lub cz Êciowa wyp ata Âwiadczenia Wykupu; je eli okres zawieszenia nie rozpoczyna si w Rocznic Polisy, to okresy, za które zosta y zap acone Sk adki Regularne w Latach Polisy, w których zawieszenie mia o miejsce, podlegajà sumowaniu. 2) po Okresie Bazowym, pod warunkiem op acenia Sk adek Regularnych nale nych za Okres Bazowy: a) w przypadku, gdy nie nastàpi o zawieszenie op acania Sk adki Regularnej w Okresie Bazowym - Rok Polisy, w którym dokonywana jest ca kowita lub cz Êciowa wyp ata Âwiadczenia Wykupu, b) w przypadku, gdy nastàpi o zawieszenie op acania Sk adki Regularnej w Okresie Bazowym - Rok Polisy poprzedzajàcy Rok Polisy, w którym dokonywana jest ca kowita lub cz Êciowa wyp ata Âwiadczenia Wykupu. 7. W przypadku z o enia wniosku o cz Êciowà wyp at Âwiadczenia Wykupu, Ubezpieczyciel dokonuje odpisania Jednostek Funduszy z Rachunku Jednostek Funduszy w wysokoêci wnioskowanej przez Ubezpieczonego. W pierwszej kolejnoêci odpisywane sà Jednostki Funduszy stanowiàce Cz Êç Wolnà Rachunku. W przypadku, gdy brak jest Jednostek Funduszy stanowiàcych Cz Êç Wolnà Rachunku albo wartoêç Jednostek Funduszy stanowiàcych Cz Êç Wolnà Rachunku nie wystarczy na pokrycie cz Êciowej wyp aty Âwiadczenia Wykupu, Ubezpieczyciel dokona odpisania stosownej liczby Jednostek Funduszy stanowiàcych Cz Êç Bazowà Rachunku, z zastrze eniem ust W przypadku odpisania, zgodnie z ust. 7, Jednostek Funduszy stanowiàcych Cz Êç Bazowà Rachunku, wysokoêç wyp acanej kwoty Âwiadczenia Wykupu w tej cz Êci stanowiç b dzie okreêlony procent Êrodków odpisanych z Cz Êci Bazowej Rachunku, ustalony na zasadach okreêlonych w ust WysokoÊç kwoty ca kowitej lub cz Êciowej wyp aty Âwiadczenia Wykupu, obliczana jest wed ug Cen Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcego nie póêniej ni w trzecim dniu roboczym od dnia wygaêni cia Polisy lub odpowiednio dnia dor czenia wniosku o cz Êciowà wyp at Âwiadczenia Wykupu, z zastrze eniem ust. 10 oraz 26 ust. 2 i W przypadku, gdy w dniu wygaêni cia Polisy, o którym mowa w ust. 1 lub odpowiednio w dniu dor czenia wniosku o cz Êciowà wyp at Âwiadczenia Wykupu, na Rachunku Jednostek Funduszy znajdujà si równie jednostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, to wysokoêç kwoty cz Êciowej lub ca kowitej wyp aty Âwiadczenia Wykupu w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena dokonywana jest w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych w ust. 9, a w cz Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, których wycena nie jest dokonywana w ka dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreêlonych szczegó owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych. 11. Zamiana Jednostek Funduszy na gotówk nast puje niezw ocznie po dniu, na który zosta a obliczona wysokoêç kwoty cz Êciowej lub ca kowitej wyp aty Âwiadczenia Wykupu, z zachowaniem terminu wyp aty, o którym mowa w ust Wyp ata kwoty ca kowitej lub cz Êciowej wyp aty Âwiadczenia Wykupu nastàpi niezw ocznie po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3, lecz nie póêniej ni w terminie 14 dni od, uwzgl dnionego przy obliczaniu kwoty do wyp aty, Dnia Wyceny Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, którego jednostki zosta y odpisane najpóêniej. Poczàwszy od dnia wskazanego w ust. 11 do dnia wyp aty Êwiadczenia, na Rachunku Jednostek Funduszy zapisywana jest gotówka w wysokoêci ustalonej w oparciu o zasady okreêlone w ust. 9, która jest nieoprocentowana. Kwota do wyp aty zostanie pomniejszona o kwot nale nych i niepobranych op at. 14

16 OP ATY W zwiàzku z przystàpieniem Ubezpieczonego do Umowy i jej wykonywaniem Ubezpieczyciel pobiera nast pujàce op aty: 1) op at wst pnà, 2) op at za udzielanie Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, 3) op at za ryzyko, 4) op at administracyjnà, 5) op at za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy, 6) op at za zarzàdzanie aktywami Portfeli Modelowych, 7) op at operacyjnà, 8) inne op aty z tytu u dodatkowych us ug oferowanych przez Ubezpieczyciela zwiàzanych z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi, okreêlone w szczegó owych regulaminach. 2. Op ata wst pna stanowi okreêlony procent wartoêci ka dej nale nej w pierwszym Roku Polisy Sk adki Regularnej oraz ka dej zap aconej Sk adki Dodatkowej. Stawka op aty wst pnej od Sk adki Regularnej okreêlona jest w ust. 6 Za àcznika nr 1 do OWU. Stawka op aty wst pnej od Sk adki Dodatkowej wskazana jest w ust. 7 Za àcznika nr 1 do OWU. Op ata wst pna pobierana jest w dniu zapisania Êrodków na Rachunku Jednostek Funduszy jako równowartoêç odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy. 3. Op ata za udzielanie Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej okreêlana jest kwotowo, w wysokoêci wskazanej w ust. 5 Za àcznika nr 1 do OWU i pobierana jest proporcjonalnie do okresu udzielania Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, w dniu zapisania pierwszej Sk adki Regularnej na Rachunku Jednostek Funduszy jako równowartoêç odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy. 4. Op ata za ryzyko ustalana jest kwotowo na podstawie WartoÊci Rachunku, p ci, wieku Ubezpieczonego, stanu zdrowia, wykonywanego zawodu i pobierana miesi cznie z góry, w ka dym Miesiàcu Polisy, przez ca y Okres Ubezpieczenia, z zastrze eniem 11 ust WysokoÊç op aty za ryzyko stanowi iloczyn podstawy naliczenia op aty i 1/12 stawki podanej w Tabeli okreêlonej w ust. 13 Za àcznika nr 1 do OWU. Podstawà naliczania op aty za ryzyko jest wi ksza z dwóch wartoêci: 1) pi ç procent WartoÊci Cz Êci Bazowej Rachunku lub 2) ró nica pomi dzy sumà wp aconych Sk adek Regularnych i Sk adek Dodatkowych, zmniejszonà o wartoêç Êrodków odpisanà z Rachunku Jednostek Funduszy w zwiàzku z cz Êciowymi wyp atami Âwiadczenia Wykupu, a WartoÊcià Rachunku. 6. Op ata administracyjna okreêlona jest kwotowo, w wysokoêci wskazanej w ust. 8 Za àcznika nr 1 do OWU i pobierana miesi cznie z góry w ka dym Miesiàcu Polisy. Obejmuje czynnoêci zwiàzane z administrowaniem Umowà, z wy àczeniem czynnoêci podlegajàcych op acie operacyjnej, o której mowa w ust Op ata za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy jest okreêlona procentowo i pobierana miesi cznie z góry w ka dym Miesiàcu Polisy, przez ca y Okres Ubezpieczenia. Op ata ta stanowi sum op at dla Cz Êci Bazowej Rachunku oraz dla Cz Êci Wolnej Rachunku. 8. Op ata za zarzàdzanie dla Cz Êci Bazowej Rachunku obliczana jest jako iloczyn WartoÊci Cz Êci Bazowej Rachunku, ustalonej na dzieƒ naliczenia op aty i 1/12 stawki op aty wskazanej w ust. 9 Za àcznika nr 1 do OWU. Podstawà ustalenia stawki op aty jest wysokoêç Sk adki Regularnej w skali roku, aktualna na dzieƒ przystàpienia do Umowy. 9. Op ata za zarzàdzanie dla Cz Êci Wolnej Rachunku obliczana jest jako iloczyn WartoÊci Cz Êci Wolnej Rachunku, ustalonej na dzieƒ naliczenia op aty i 1/12 stawki op aty wskazanej w ust. 10 Za àcznika nr 1 do OWU. Podstawà ustalenia stawki op aty jest wysokoêç Sk adki Regularnej w skali roku, aktualna na dzieƒ przystàpienia do Umowy. 10. Op ata za zarzàdzanie aktywami Portfeli Modelowych jest okreêlona procentowo i pobierana miesi cznie z góry w ka dym Miesiàcu Polisy, niezale nie od op aty za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy. Op ata ta stanowi sum op at za zarzàdzanie aktywami ka dego Portfela Modelowego, obliczanych jako iloczyn WartoÊci danego Portfela Modelowego oraz 1/12 stawki op aty w aêciwej dla tego Portfela Modelowego, wskazanej w ust. 11 Za àczniku nr 1 do OWU. 11. Op ata operacyjna pobierana jest za dokonanie nast pujàcych czynnoêci: 1) wydanie duplikatu Polisy, 2) zmian Daty Do ycia, 3) zapytanie o WartoÊç Rachunku, 4) wezwanie do zap aty Sk adki Regularnej, Lista op at Op ata wst pna Op ata za ochron Tymczasowà Op ata za ryzyko Op ata administracyjna Op ata za zarzàdzanie Op ata za PM Op ata operacyjna 15

17 Pobieranie op at 5) zmian wysokoêci Sk adki Regularnej, 6) zmian cz stotliwoêci op acania Sk adki Regularnej, 7) dokonanie Konwersji, 8) zmian dyspozycji sta ej, 9) z o enie dyspozycji jednorazowej, 10) zawieszenie op acania Sk adki Regularnej, 11) przekszta cenie Polisy w Polis Bezsk adkowà. 12. Op ata operacyjna jest okreêlona jako odpowiedni procent aktualnej na dzieƒ dokonania danej czynnoêci op aty administracyjnej i pobierana jest razem z tà op atà w danym Miesiàcu Polisy za czynnoêci dokonane w poprzednim Miesiàcu Polisy. Stawki op aty operacyjnej, w zale noêci od rodzaju dokonywanej czynnoêci okreêlone sà w ust. 12 Za àcznika nr 1 do OWU. 13. WysokoÊç op at lub ich stawek, jest okreêlona w Za àczniku nr 1 do OWU. Aktualna wysokoêç op aty administracyjnej, w przypadku jej zmiany zgodnie z 15, b dzie dost pna równie na stronie internetowej Ubezpieczyciela oraz w siedzibie Ubezpieczyciela. 14. Ubezpieczyciel mo e jednostronnà decyzjà odstàpiç na czas okreêlony od pobierania op at, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 7). Decyzja Ubezpieczyciela nie powoduje zmiany warunków, na jakich Umowa zosta a zawarta i nie wymaga zmiany Umowy. 15. Op aty, o których mowa w ust. 1, s u à pokryciu kosztów zwiàzanych z obs ugà i administrowaniem Umowà, kosztów jej dystrybucji, jak równie innych kosztów zwiàzanych z prowadzonà przez Ubezpieczyciela dzia alnoêcià gospodarczà i pobierane sà poprzez odpisanie odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy z Rachunku Jednostek Funduszy. Jednostki Funduszy zostanà odpisane po Cenach Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, nast pujàcego w dniu pobrania ka dej z op at. BRAK GWARANCJI WARTOÂCI Ubezpieczyciel nie daje jakichkolwiek gwarancji co do WartoÊci Rachunku oraz wysokoêci Êwiadczeƒ, których kwota zwiàzana jest z wartoêcià Jednostek Funduszy. 2. Terminy odnoszàce si do zapisania, odpisania, zamiany, wyceny Jednostek Funduszy oraz jakichkolwiek p atnoêci na podstawie Umowy, okreêlone w OWU i w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, przyj te zosta y przy za o eniu, e Ubezpieczyciel b dzie w stanie dokonaç stosownej transakcji dotyczàcej aktywów wchodzàcych, zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita owych, w sk ad danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego lub ich wiarygodnej wyceny, najpóêniej we wskazanym w OWU dniu. W przypadku braku mo liwoêci dokonania czynnoêci okreêlonych w zdaniu poprzedzajàcym w terminach okreêlonych w OWU lub Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita- owych, spowodowanym przyczynami niezale nymi od Ubezpieczyciela, transakcje te lub wyceny zostanà dokonane niezw ocznie po ustaniu tych przyczyn. OGRANICZENIA UPRAWNIE Zobowiàzanie Ubezpieczyciela wynikajàce z Umowy jest okreêlone w Jednostkach Funduszy. Zapisywanie i odpisywanie Jednostek Funduszy na Rachunku Jednostek Funduszy ma charakter poj ciowy i s u y ustaleniu wysokoêci WartoÊci Rachunku, Âwiadczenia tytu u Âmierci, Âwiadczenia z tytu u Do ycia, cz Êciowej lub ca kowitej wyp aty Âwiadczenia Wykupu. Jednostki Funduszy zapisane na Rachunku Jednostek Funduszy nie dajà prawa do poszczególnych aktywów Ubezpieczyciela. WartoÊç Jednostek zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy s u y wy àcznie ustaleniu wysokoêci Êwiadczeƒ nale nych z tytu u Umowy. 2. Przy dokonywaniu lokaty w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita owe Êrodków zapisywanych na Rachunku Jednostek Funduszy w postaci Jednostek Funduszy lub gotówki, Ubezpieczyciel ma prawo skorygowaç wartoêç dokonanych lokat o wspó czynnik aktuarialny, skalkulowany w takiej wysokoêci, e w ka dej chwili wartoêç lokaty nie b dzie ni sza ni wysokoêç Âwiadczenia Wykupu. Termin rozpatrzenia skargi SKARGI I ZA ALENIA Osoba, która z o y a Deklaracj Przystàpienia do Umowy, Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony, Uposa ony lub osoba uprawniona z Umowy, mogà z o yç skarg lub za alenie na czynnoêci lub bezczynnoêç Ubezpieczyciela telefonicznie, pisemnie lub osobiêcie w siedzibie Ubezpieczyciela. 2. Skarga lub za alenie zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela. 16

18 Gdyby w powy szym terminie, rozpatrzenie skargi lub za alenia by o niemo liwe ze wzgl du na niewyjaênienie okolicznoêci, wówczas skarga lub za alenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni, liczàc od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. 3. Skar àcemu, w przypadku niedochowania powy szych terminów rozpatrzenia skargi lub za alenia przez Ubezpieczyciela oraz w przypadku wàtpliwoêci co do sposobu rozpatrzenia skargi lub za alenia, przys uguje odwo anie do Zarzàdu Ubezpieczyciela. 4. Skar àcy mo e równie z o yç skarg do Rzecznika Ubezpieczonych, jak równie innych podmiotów lub organów w tym celu powo anych. POSTANOWIENIA KO COWE Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do poinformowania Ubezpieczyciela o ka dorazowej zmianie swojego adresu oraz swoich danych osobowych, jak równie danych osobowych Uposa onych lub Uposa- onych Zast pczych. Nie przekazanie powy szych informacji mo e spowodowaç niemo noêç dostarczenia lub opóênienie w dostarczeniu przez Ubezpieczyciela wa nych z punktu widzenia wykonywania Umowy informacji, jak równie w inny sposób negatywnie wp ynàç na czynnoêci zwiàzane z wykonywaniem Umowy. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oêwiadczenia majàce zwiàzek z Umowà, kierowane do Ubezpieczyciela, wymagajà dla swej skutecznoêci zachowania formy wskazanej dla danej czynnoêci lub innej formy akceptowanej przez Ubezpieczyciela, a w przypadku braku takiego wskazania w OWU formy pisemnej lub innej akceptowanej przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zaleca, aby dokumenty te by y dor czane na adres g ównej siedziby Ubezpieczyciela za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. Wszelkie powiadomienia, wnioski i oêwiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela, wywierajà skutek prawny wobec Ubezpieczyciela z chwilà dor czenia. 3. Pe nomocnictwa do dokonywania czynnoêci w zwiàzku z Umowà, powinny byç sporzàdzone wy àcznie w formie pisemnej, z podpisem poêwiadczonym przez notariusza lub uprawnionego pracownika Ubezpieczyciela. Zmiana danych osobowych Forma dokumentów Pe nomocnictwa Ka da dyspozycja Ubezpieczonego zwiàzana z zapisywaniem lub odpisywaniem Jednostek Funduszy na Rachunku Jednostek Funduszy, w szczególnoêci dotyczàca inwestowania sk adek, Konwersji oraz cz Êciowych wyp at Âwiadczenia Wykupu, jest przyjmowana do realizacji po wykonaniu wczeêniejszych dyspozycji. 2. Wszystkie dyspozycje, o których mowa w ust. 1, sà wykonywane przez Ubezpieczyciela w kolejnoêci ustalonej wed ug daty ich przyj cia. KolejnoÊç realizacji dyspozycji W przypadku, gdy Ubezpieczyciel w zwiàzku z wyp atà któregokolwiek ze Êwiadczeƒ, wynikajàcych z Umowy, obowiàzany jest zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa pobraç i odprowadziç jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególnoêci kwoty na poczet zobowiàzaƒ podatkowych osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez Ubezpieczyciela pomniejszajà kwoty stosownych wyp at p atnych przez Ubezpieczyciela na podstawie Umowy. Opodatkowanie Êwiadczeƒ W sprawach nieuregulowanych w OWU, majà zastosowanie obowiàzujàce przepisy kodeksu cywilnego, ustaw regulujàcych dzia alnoêç ubezpieczeniowà oraz inne obowiàzujàce przepisy prawa polskiego. 2. Dla Umów zawartych na podstawie niniejszych OWU, w aêciwym jest prawo polskie. Prawo w aêciwe 33 Ubezpieczyciel ma prawo dokonania zmiany Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z zachowaniem trybu oraz warunków okreêlonych obowiàzujàcymi przepisami prawa, ze skutkiem dla Umów zawartych na podstawie niniejszych OWU. Zmiany Umowy 34 Powództwo o roszczenia wynikajàce z Umów mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub uprawnionego z Umowy. Sàd w aêciwy 17

19 35 Wszelkie wp aty w ramach Umowy na rachunek wskazany przez Ubezpieczyciela, których wartoêç przekracza równowartoêç w z otych polskich EUR, mogà byç dokonywane jedynie przelewem z jednego rachunku bankowego. Przepisy podatkowe 36 Zasady opodatkowania przychodów zrealizowanych i otrzymywanych z tytu u Umowy sà okreêlone odpowiednio w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegó owe przepisy dotyczàce zasad opodatkowania wskazane sà w Polisie. 37 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Twoja Perspektywa zosta y zatwierdzone Uchwa à Nr 155/2010 Zarzàdu Skandia ycie Towarzystwa Ubezpieczeƒ S.A. z dnia 6 grudnia 2010 roku i wchodzà w ycie z dniem 20 grudnia 2010 roku. Paweł Ziemba Prezes Zarzàdu Witold Czechowski Członek Zarzàdu 18

20 Za àcznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Twoja Perspektywa (ZA R-TPRS ) 1. Wiek Ubezpieczonego na dzieƒ podpisania Deklaracji Przystàpienia do Umowy: Okres Ubezpieczenia (w Latach Polisy) Minimalny wiek Ubezpieczonego (ukoƒczony) Maksymalny wiek Ubezpieczonego (nie ukoƒczony) lat 60 lat lat 55 lat lat 50 lat lat 45 lat 2. WysokoÊci Sk adek Regularnych: Warianty wysokoêci Sk adki Regularnej na dzieƒ przystàpienia Ubezpieczonego do Umowy (miesi cznie, w PLN): Wiek Ubezpieczonego WysokoÊci sk adek Wariant Rachunku Bankowego I II III IV V VI VII WysokoÊç sk adki Minimalna wysokoêç Sk adki Regularnej (w trakcie trwania Polisy): Cz stotliwoêç op acania Sk adki Regularnej miesi czna kwartalna pó roczna roczna Minimalna wysokoêç Sk adki Regularnej 200 PLN 600 PLN PLN PLN 3. Minimalna wysokoêç Sk adki Dodatkowej PLN 4. Minimalne Saldo PLN Kwota podlega indeksacji zgodnie z OWU ( 15 OWU) 5. Op ata za udzielanie Tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej (miesi cznie) 2 PLN 6. Op ata wst pna od Sk adki Regularnej 0% 7. Op ata wst pna od Sk adki Dodatkowej 2% 8. Op ata administracyjna (miesi cznie): WysokoÊç op aty aktualna od r. do r. 10,23 PLN WysokoÊç op aty aktualna od r. do r. 10,48 PLN W kolejnych latach wysokoêç op aty ulega podwy szeniu w dniu 1 stycznia ka dego roku kalendarzowego, zgodnie z zasadami okreêlonymi w OWU ( 15 OWU) 9. Op ata za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy dla Cz Êci Bazowej Rachunku: WysokoÊç Sk adki Regularnej aktualna na dzieƒ zawarcia Umowy (w skali roku) Stawka op aty (w skali roku) ,99 PLN 3,20% ,99 PLN 2,90% ,99 PLN 2,60% ,99 PLN 2,40% ,99 PLN 2,10% PLN i wi cej 2,00% Minimalne Saldo Op ata wst pna Op ata administracyjna Op ata za zarzàdzanie 10. Op ata za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy dla Cz Êci Wolnej Rachunku: WysokoÊç Sk adki Regularnej aktualna na dzieƒ zawarcia Umowy (w skali roku) Stawka op aty (w skali roku) ,99 PLN 1,60% ,99 PLN 1,45% ,99 PLN 1,30% ,99 PLN 1,20% ,99 PLN 1,05% PLN i wi cej 1,00% 19

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Mix OW-R-MIX-110401 (ZA-111220-R-MIX-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną. Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną. Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Skandia Compact. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną (OW-R-CMP-130701)

Skandia Compact. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną (OW-R-CMP-130701) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Skandia Compact (OW-R-CMP-130701) (ZA-131223-R-CMP-130701) POSTANOWIENIA OGÓLNE Dokument, który właênie

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA PLAN ZABEZPIECZENIA D UGOTERMINOWYCH POTRZEB RODZINY Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 4 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA Artyku I Postanowienia ogólne... 5 Artyku II Defi nicje... 5 Artyku III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci... 6 Artyku IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Specjalnie dla...

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Specjalnie dla... Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Specjalnie dla... Na życie Ubezpieczenia na Życie Indywidualne Specjalnie dla Ciebie 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (indeks UZP nr 02) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną Ubezpieczenia na życie Indywidualne Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 01/08) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II IFW-OWU-0808 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 5 Obowiązki Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan ubezpieczenia indeks DP/04/01/15 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM Artyku I Postanowienia ogólne... 7 Artyku II Definicje... 7 Artyku III Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 8 Artyku IV Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie, zwane dalej Ogólnymi Warunkami,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia inwalidztwa Ubezpieczonego (indeks GZ IN 04) 17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia inwalidztwa Ubezpieczonego (indeks GZ IN 04) 17 Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie (indeks GZ 07) 3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zgonu Ubezpieczonego w nast pstwie wypadku (indeks GZ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ALFA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie z przyszłoêcià

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym Na życie Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Inwestycyjnym Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife Artyku I Postanowienia ogólne Na podstawie umowy ubezpieczenia, zwanej dalej Umowà zawartej na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 151 9829 Poz. 1262 1262 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Defi nicje... 3 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks KZ 02 Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina o indeksie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia IKE Allianz Pekao.

Ogólne warunki ubezpieczenia IKE Allianz Pekao. Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia IKE Allianz Pekao. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach ubezpieczenia IKE Allianz-Pekao, zwanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z ubezpieczeniem na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis, uwzględniający kwotę w wysokości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo