Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)"

Transkrypt

1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH POJ å... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 WY ÑCZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ... 2 SUMA UBEZPIECZENIA... 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA, SK ADKA... 3 OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO POST POWANIE PO WYSTÑPIENIU SZKODY... 3 WYP ATA ODSZKODOWANIA... 5 POSTANOWIENIA KO COWE... 5 Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) 1

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Opiekunów Dzieci lub M odzie y stosuje si do umów ubezpieczenia, zawieranych mi dzy SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, zwanym dalej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., a osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoêci prawnej, prowadzàcymi przedszkole lub szko, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi. 2. Umowa ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y stanowi integralnà cz Êç Programu Szko a i mo e zostaç zawarta wy àcznie pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczajàcego umowy grupowego ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków dzieci lub m odzie y z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. DEFINICJE U YTYCH POJ å 3. Ubezpieczony - osoba fizyczna, posiadajàca niezb dne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania opieki nad grupami dzieci lub m odzie y, zatrudniona przez Ubezpieczajàcego na podstawie umowy o prac, której odpowiedzialnoêç cywilna jest obj ta ochronà ubezpieczeniowà. Osoba trzecia - osoba wpisana na list wychowanków przedszkola/uczniów szko y wskazanej w umowie ubezpieczenia, znajdujàca si na terenie przedszkola/szko y prowadzonej przez Ubezpieczajàcego lub pod jego pieczà. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej, je eli w zwiàzku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego opieki nad dzieçmi lub m odzie à w ramach Êwiadczenia pracy na rzecz Ubezpieczajàcego, wskutek czynu niedozwolonego wyrzàdzona zosta a szkoda osobie trzeciej, znajdujàcej si pod opiekà Ubezpieczonego, polegajàca na spowodowaniu Êmierci, uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie), której nast pstwem jest powstanie roszczeƒ wobec Ubezpieczonego/Ubezpieczajàcego z tytu u ponoszonej przez niego ustawowej odpowiedzialnoêci cywilnej. 2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obejmuje wy àcznie zobowiàzanie Ubezpieczonego/Ubezpieczajàcego do naprawienia szkody. 3. OdpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. istnieje, jeêli zdarzenie ubezpieczeniowe powodujàce szkod na osobie mia o miejsce w okresie ubezpieczenia, a w odniesieniu do szkó tak e pod warunkiem, e zaistnia o w okresie odbywania nauki (z wy àczeniem okresowych przerw w nauce - wakacyjnych, Êwiàtecznych itp.). WY ÑCZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie odpowiada za szkody na osobie powsta e w zwiàzku z: 1) prowadzeniem innej dzia alnoêci, nie dotyczàcej dzia alnoêci opiekuƒczo-wychowawczej zwiàzanej z prowadzeniem przedszkola/szko y, opisanej we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia; 2) posiadaniem lub prowadzeniem pojazdów làdowych, maszyn samobie nych, maszyn lub urzàdzeƒ p ywajàcych lub latajàcych. 2. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie odpowiada za roszczenia: 1) wynikajàce ze szkód na osobie spowodowanych winà umyêlnà Ubezpieczajàcego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialnoêç, w tym Ubezpieczonego; 2) z tytu u szkód na osobie powsta ych w wyniku przeniesienia choroby przez Ubezpieczajàcego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialnoêç, w tym Ubezpieczonego oraz szkód na osobie powsta ych w wyniku choroby zwierzàt nale àcych do Ubezpieczajàcego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialnoêç, w tym Ubezpieczonego, chowanych przez nie lub zbytych; 2 Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

3 3) wynikajàce z nie usuni cia przez Ubezpieczajàcego okolicznoêci gro àcych szczególnym ryzykiem, których usuni cia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. mog o s usznie àdaç i àda o; przy czym okolicznoêç, która doprowadzi a do szkody, uwa a si za gro àcà szczególnym ryzykiem. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje tak e roszczeƒ: 1) wynikajàcych z zajêcia zdarzeƒ ubezpieczeniowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) z tytu u szkód na osobie wynikajàcych z dzia aƒ wojennych, rozruchów, strajków lub bezpoêrednio spowodowanych dzia aniami organów administracji rzàdowej lub samorzàdowej; 3) z tytu u szkód na osobie spowodowanych dzia aniem promieni jonizujàcych, laserowych lub maserowych; 4) z tytu u szkód na osobie spowodowanych naturalnymi si ami przy rody; 5) z tytu u szkód na osobie, spowodowanych wydaniem osobie trzeciej leku lub innego Êrodka leczniczego; 6) z tytu u szkód na osobie zwiàzanych z prowadzeniem doêwiadczeƒ lub prac genetycznych; 7) wynikajàcych z poszerzenia w drodze umowy lub innych ustaleƒ, zakresu ustawowej odpowiedzialnoêci cywilnej Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. Postanowienie ust. 1 stosuje si tak e w przypadku, gdy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wi kszà liczb osób zobowiàzanych do odszkodowania. 3. Wszystkie szkody na osobie wynikajàce z tej samej przyczyny traktowane sà jako jedna szkoda niezale nie od czasu ich wystàpienia. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA, SK ADKA Umow ubezpieczenia zawiera Ubezpieczajàcy na rzecz wszystkich zatrudnionych przez siebie opiekunów dzieci lub m odzie y. 2. Umow ubezpieczenia zawiera si na okres roczny. 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. potwierdza polisà. 4. Ubezpieczajàcy op aca sk adk na konto bankowe SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., za roczny okres ubezpieczenia - zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie ubezpieczenia -jednorazowo lub w równych ratach (pó rocznych lub kwartalnych), wyliczonych zgodnie z taryfà sk adek, na podstawie liczby Ubezpieczonych. 5. W razie rozwiàzania umowy ubezpieczenia, sk adka za niewykorzystany okres podlega zwrotowi. 6. WysokoÊç nale nej do zwrotu sk adki oblicza si za ka dy nie wykorzystany dzieƒ ochrony ubezpieczeniowej proporcjonalnie do liczby dni pozostajàcej do koƒca okresu ubezpieczenia. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO POST POWANIE PO WYSTÑPIENIU SZKODY Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do niezw ocznego powiadomienia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. o zajêciu zdarzenia ubezpieczeniowego, nie póêniej jednak ni w terminie 3 dni roboczych od powzi cia wiadomoêci o jego zajêciu. 2. W przypadku wszcz cia dochodzenia, Êledztwa, wydania nakazu karnego lub nakazu zap aty w zwiàzku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, Ubezpieczajàcy winien niezw ocznie powiadomiç o tym fakcie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., nawet gdy zg osi ju samo zdarzenie ubezpieczeniowe. 3. W przypadku wszcz cia wobec Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego post powania sàdowego w zwiàzku z ponoszonà przez niego odpowiedzialnoêcià cywilnà obj tà ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczajàcy winien równie ten fakt zg osiç niezw ocznie do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 4. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony sà zobowiàzani do podj cia wszelkich mo liwych kroków w celu zapobie enia i minimalizacji szkody na osobie, przy uwzgl dnieniu poleceƒ SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oraz do uczynienia wszystkiego, co s u y wyjaênieniu okolicznoêci szkody. W przypadku wysuni tych nies usznych zarzutów, Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) 3

4 Ubezpieczajàcy lub odpowiednio Ubezpieczony ma obowiàzek wspieraç SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w procesie odpierania roszczeƒ oraz przy ustalaniu wysokoêci odszkodowania i likwidacji szkody, przedstawiaç szczegó owe i zgodne z prawdà raporty dotyczàce szkody, informowaç o wszelkich okolicznoêciach odnoszàcych si do szkody i przesy aç wszelkie pisma majàce znaczenie dla oceny szkody. 5. Je eli dojdzie do procesu w sprawie roszczenia z tytu u odpowiedzialnoêci cywilnej, Ubezpieczajàcy lub odpowiednio Ubezpieczony winien pozostawiç SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., na jego àdanie, prowadzenie procesu, udzieliç pe nomocnictwa osobie wskazanej przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i udzieliç jej wszelkich wyjaênieƒ uznanych przez nià lub przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za niezb dne. 6. Je eli zosta o wszcz te post powanie karne wynikajàce z zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego, a jego skutki mogà mieç znaczenie dla ustalenia roszczenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ponosi koszty obrony jedynie w zakresie, w jakim poniesienie ich zosta o uprzednio zaakceptowane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., do wysokoêci sumy ubezpieczenia. 7. Je eli SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie przejmie prowadzenia procesu, Ubezpieczajàcy winien wnieêç w terminie sprzeciw lub w aêciwe Êrodki odwo awcze od orzeczeƒ, nakazów zap aty lub decyzji administracyjnych w sprawie odszkodowaƒ, nie czekajàc na polecenie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 8. Je eli Ubezpieczony ma na mocy prawa wnieêç zabezpieczenie na poczet odszkodowania wynikajàcego z wystàpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, bàdê mo e zapobiec egzekucji orzeczenia sàdowego poprzez wniesienie zabezpieczenia lub depozytu, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. jest zamiast niego zobowiàzane do wniesienia takiego zabezpieczenia lub depozytu, do wysokoêci sumy ubezpieczenia. 9. Bez uprzedniej zgody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., Ubezpieczajàcy lub odpowiednio Ubezpieczony nie jest uprawniony do uznawania ani zaspokajania roszczenia z tytu u odpowiedzialnoêci cywilnej w ca oêci ani w cz Êci ani na zasadach ugody. W przypadku naruszenia tego postanowienia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. jest zwolnione z obowiàzku Êwiadczenia, chyba e majàc na uwadze okolicznoêci sprawy Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony nie móg odmówiç zaspokojenia lub uznania roszczenia bez oczywistej nies usznoêci. 10. Je eli na skutek zmiany okolicznoêci, Ubezpieczajàcy lub odpowiednio Ubezpieczony uzyska prawo àdania uchylenia lub zmniejszenia odszkodowania przypadajàcego do zap aty, jest zobowiàzany do zlecenia wykonania tego prawa przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w jego imieniu. Postanowienia ust. 4, 5 i 7 stosuje si odpowiednio. 11. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. jest upowa nione do sk adania w imieniu Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego wszelkich oêwiadczeƒ, które uzna za celowe w celu zmniejszenia lub odparcia roszczenia. 12. Je eli w nast pstwie zdarzenia ubezpieczeniowego dojdzie do sporu prawnego w kwestii roszczenia pomi dzy Ubezpieczajàcym lub Ubezpieczonym a poszkodowanym lub jego nast pcami prawnymi, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wska e osob, która na podstawie udzielonego przez Ubezpieczajàcego pe nomocnictwa prowadzi spór prawny w jego imieniu, na koszt SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., w ramach sumy ubezpieczenia, maksymalnie do kwoty z otych. 13. Je eli roszczenia z tytu u odpowiedzialnoêci cywilnej przekraczajà sum ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokrywa koszty procesowe tylko w cz Êci odpowiadajàcej stosunkowi sumy ubezpieczenia do ogólnej wysokoêci roszczeƒ, tak e w sytuacji, gdy dochodzi do wi kszej liczby procesów z tytu u tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego. W takich przypadkach SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma prawo do zwolnienia si z dalszych Êwiadczeƒ poprzez zap at sumy ubezpieczenia. 14. Je eli wymagane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. uznanie roszczenia odszkodowawczego, jego zaspokojenie lub zawarcie ugody nie dojdzie do skutku z powodu sprzeciwu Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. mo e uwolniç si od odpowiedzialnoêci za dodatkowe nak ady z tytu u roszczenia g ównego, odsetek i kosztów powsta ych od momentu powy szego sprzeciwu poprzez wyp at odszkodowania poszkodowanemu do wysokoêci roszczenia g ównego w granicach sumy ubezpieczenia. 15. Roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia nie mogà byç bez zgody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przedmiotem przeniesienia praw przed uznaniem roszczenia lub zawarciem ugody. 16. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiàzków wymienionych w ust pach powy szych, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. jest zwolnione z obowiàzku wyp aty odszkodowania, chyba e naruszenie to nie wynika z winy umyêlnej ani z ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego lub odpowiednio Ubezpieczonego. W przypadku naruszenia obowiàzku, które wynik o z ra àcego niedbalstwa, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pozostaje zobowiàzane do odszkodowania w zakresie, w którym naruszenie to nie mia o wp ywu na ustalenie i zakres odszkodowania, do którego zobowiàzane jest SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 4 Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

5 WYPLATA ODSZKODOWANIA Zobowiàzania SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wynikajàce z zajêcia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniow obejmujà, w granicach sumy ubezpieczenia, ustalenie wysokoêci roszczenia, obron przed roszczeniem nieuzasadnionym oraz wyp at odszkodowania, w wysokoêci ustalonej na podstawie dokonanego przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub za jego zgodà uznania lub ugody, lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sàdowego. 2. W przypadku powstania zobowiàzania do wyp acania renty poszkodowanemu, gdy wartoêç kapita owa renty przekracza sum ubezpieczenia lub kwot pozosta à po odliczeniu innych Êwiadczeƒ z umowy ubezpieczenia, renta wyp acana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ograniczona b dzie proporcjonalnie do stosunku wysokoêci sumy ubezpieczenia lub jej pozosta ej cz Êci do wartoêci kapita owej renty Odszkodowanie, które Ubezpieczajàcy lub odpowiednio Ubezpieczony zobowiàzany jest zap aciç z tytu u obj tej ochronà ubezpieczeniowà odpowiedzialnoêci cywilnej za szkody na osobie, wyp acane jest osobie trzeciej (poszkodowanemu). 2. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. mo e wstrzymaç wyp at odszkodowania, je eli: 1) istniejà wàtpliwoêci co do prawa poszkodowanego do otrzymania odszkodowania; 2) z powodów, które mogà mieç istotne znaczenie dla roszczenia odszkodowawczego, wszcz te zosta o wobec Ubezpieczajàcego lub osób, za które ponosi odpowiedzialnoêç, w zwiàzku z zajêciem zdarzenia ubezpieczeniowego, post powanie administracyjne lub karne - do czasu prawomocnego postanowienia koƒczàcego post powanie. POSTANOWIENIA KO COWE W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczególnymi warunkami ubezpieczenia stosuje si postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., dotyczàce zawarcia umowy ubezpieczenia oraz rozpocz cia i zakoƒczenia odpowiedzialnoêci. 2. W sprawach nieuregulowanych w/w OWU, stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej i inne przepisy bezwzgl dnie obowiàzujàce. 3. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogà zostaç wprowadzone dodatkowe porozumienia oraz postanowienia odbiegajàce od postanowieƒ niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia. 4. Wszelkie regulacje odbiegajàce od postanowieƒ niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia oraz porozumienia dodatkowe wymagajà formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. 5. Je eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony zmieni adres i nie poinformuje o tym SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., wszelkie pisma wywo ujà skutki prawne od dnia dor czenia na adres podany przed zmianà adresu. Je eli ubezpieczyciel zmieni adres lub siedzib i nie zawiadomi o tym ubezpieczajàcego i ubezpieczonych, przyjmuje si, e ubezpieczajàcy i ubezpieczony dope ni swojego obowiàzku zawiadomienia lub oêwiadczenia, je eli pismo zosta o wys ane pod ostatni znany mu adres siedziby ubezpieczyciela. 6. Powiadomienia i oêwiadczenia sk adane w zwiàzku z umowà ubezpieczenia wymagajà formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. 7. Ewentualne spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia b dà rozstrzygane przez sàd w aêciwy dla siedziby SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., lub dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia 8. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zosta y przyj te na mocy uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nr 43/Z/2007 r. z dnia r. i znajdujà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia r. Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu Alojzy Choda Leszek Gierada Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) 5

6 6 Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

7 Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) 7

8 8 Szczególnee Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo