OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne warunki dodatkowych grupowych ubezpieczeƒ rodzinnych (OWDU) majà zastosowanie w przypadku rozszerzenia zakresu odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u umów ubezpieczenia podstawowego, zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie Compensa Spó ka Akcyjna na podstawie odpowiednich ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na ycie (OWU). 2. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialnoêci Towarzystwa na podstawie niniejszych OWDU mo e dotyczyç nast pujàcych ubezpieczeƒ dodatkowych: 1) Ubezpieczenia dodatkowego z tytu u urodzenia si dziecka oraz na wypadek urodzenia si martwego noworodka, okreêlonego w Rozdziale II niniejszych 2) Ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka na skutek zgonu Osoby Ubezpieczonej, okreêlonego w Rozdziale III niniejszych 3) Ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Êmierci dziecka, okreêlonego w Rozdziale IV niniejszych 4) Ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Êmierci dziecka w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, okreêlonego w Rozdziale V niniejszych 5) Ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Êmierci ma onka, okre- Êlonego w Rozdziale VI niniejszych 6) Ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Êmierci ma onka w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, okreêlonego w Rozdziale VII niniejszych 7) Ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Êmierci rodzica lub Êmierci teêcia, okreêlonego w Rozdziale VIII 3. Wykaz odpowiednich ubezpieczeƒ dodatkowych, spoêród wymienionych w ust. 2, na podstawie których Osoba Ubezpieczona jest obj ta ochronà ubezpieczeniowà, jest okreêlony w dokumencie ubezpieczenia. 4. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialnoêci Towarzystwa w oparciu o ubezpieczenie dodatkowe na wypadek osierocenia dziecka, mo e nastàpiç tylko w odniesieniu do Osoby Ubezpieczonej, która jest pracownikiem Ubezpieczajàcego. 5. Towarzystwo mo e odmówiç obj cia danej osoby ochronà ubezpieczeniowà. 6. Postanowienia ogólne, tj. 1-5, oraz postanowienia koƒcowe, tj , majà zastosowanie do wszystkich ubezpieczeƒ dodatkowych, wymienionych w ust DEFINICJE POJ å Poj cia u ywane w niniejszych OWDU, nie objaênione w ubezpieczeniach dodatkowych, o których mowa w Rozdzia ach II-VIII, zosta y zdefiniowane w OWU. 3. ZASADY OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ Sk adka ubezpieczeniowa z tytu u ubezpieczenia dodatkowego p atna jest jednoczeênie ze sk adkà z tytu u ubezpieczenia podstawowego i na tych samych zasadach. 4. KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu u ubezpieczenia dodatkowego wygasa na zasadach okreêlonych w OWU, nie póêniej ni w ostatnim dniu odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u ubezpieczenia podstawowego. 5. WYP ATA ÂWIADCZE 1. Wyp ata Êwiadczenia z tytu u ubezpieczenia dodatkowego nast puje na zasadach okreêlonych w OWU, z zastrze eniem ust Decyzj odnoênie wyp aty Êwiadczenia podejmuje Towarzystwo, z uwzgl dnieniem wy àczeƒ wynikajàcych z OWU i niniejszych OWDU, w oparciu o: 1) wniosek o wyp at Êwiadczenia, 2) dokumentacj zwiàzanà z okolicznoêciami zajêcia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà z tytu u ubezpieczenia dodatkowego, a tak- e dokumentacj medycznà niezb dnà do ustalenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa i wysokoêci Êwiadczenia, potwierdzajàcà prawo do otrzymania Êwiadczenia, 3) wypis z dokumentu to samoêci osoby sk adajàcej wniosek, 4) dokumenty wskazane odpowiednio w postanowieniach dotyczàcych wyp aty Êwiadczeƒ w Rozdzia ach II-VIII. 3. Przed podj ciem decyzji, o której mowa w ust. 2, Towarzystwo mo- e zwróciç si do osoby uprawnionej do Êwiadczenia o przedstawienie dodatkowych dokumentów mogàcych mieç wp yw na podj cie decyzji. Rozdzia II UBEZPIECZENIE DODATKOWE Z TYTU U URODZENIA SI DZIECKA ORAZ NA WYPADEK URODZENIA SI MARTWEGO NOWORODKA 6. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA w okresie ubezpieczenia, zdarzenia w postaci urodzenia si dziecka lub urodzenia si martwego noworodka. 7. DEFINICJE POJ å 1. Urodzenie si dziecka urodzenie si dziecka w asnego Osoby Ubezpieczonej, o ile pozostawa o przy yciu ponad 24 godziny od chwili narodzin. 2. Urodzenie si martwego noworodka urodzenie si dziecka w asnego Osoby Ubezpieczonej, po 36 tygodniu trwania cià y, o ile pozostawa o przy yciu krócej ni 24 godziny od chwili narodzin lub zmar o w trakcie porodu. 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. zdarzenia w postaci urodzenia si dziecka, o którym mowa w 7 ust. 1, Towarzystwo wyp aci tej osobie Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia dodatkowego okreêlonej w dokumencie ubezpieczenia, aktualnej na dzieƒ wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, z zastrze eniem postanowieƒ 2. zdarzenia w postaci urodzenia si martwego noworodka, o którym mowa w 7 ust. 2, Towarzystwo wyp aci tej osobie Êwiadczenie w wysokoêci podwójnej sumy ubezpieczenia dodatkowego okreêlonej w dokumencie ubezpieczenia, aktualnej na dzieƒ wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, z zastrze eniem postanowieƒ Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie Compensa S.A. Al. Jerozolimskie 162, Warszawa KRS 43309, Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy KRS, NIP tel.: +48 / 22 / , /5

2 9. WY ÑCZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI (karencji) stosuje si postanowienia OWU, z zastrze eniem ust W stosunku do osób obj tych ubezpieczeniem dodatkowym z tytu- u urodzenia si dziecka oraz na wypadek urodzenia si martwego noworodka okres karencji wynosi: 1) 10 miesi cy od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia w przypadku urodzenia si dziecka; 2) 1 miesiàc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia w przypadku urodzenia si martwego noworodka. 10. WYP ATA ÂWIADCZE 1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku urodzenia si dziecka, 2) skrócony odpis aktu urodzenia noworodka lub skrócony odpis aktu zgonu noworodka w przypadku urodzenia si martwego noworodka. Rozdzia III UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA NA SKUTEK ZGONU OSOBY UBEZPIECZONEJ 11. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie Osoby Ubezpieczonej w okresie ubezpieczenia. 12. DEFINICJA POJ CIA Osierocenie dziecka Êmierç Osoby Ubezpieczonej, je eli w chwili swojej Êmierci mia a ona co najmniej jedno dziecko, b dàce dzieckiem w asnym, przysposobionym lub pasierbem (o ile nie yje ojciec lub matka pasierba, a pasierb w chwili Êmierci Osoby Ubezpieczonej mia to samo miejsce zamieszkania co zmar a Osoba Ubezpieczona), w wieku do 25 lat. 13. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI zdarzenia w postaci osierocenia dziecka, Towarzystwo wyp aci ka demu osieroconemu dziecku, o którym mowa w 12, Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia dodatkowego okreêlonej w dokumencie ubezpieczenia, aktualnej na dzieƒ wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, z zastrze eniem postanowieƒ 14. WY ÑCZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI W zakresie okresowego wy àczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa 15. WYP ATA ÂWIADCZE 1) skrócony odpis aktu zgonu Osoby Ubezpieczonej, Rozdzia IV DZIECKA 16. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA w okresie ubezpieczenia, zdarzenia w postaci Êmierci dziecka. 17. DEFINICJA POJ CIA Âmierç dziecka zgon dziecka w asnego, przysposobionego lub pasierba (o ile nie yje ojciec lub matka pasierba, a pasierb w chwili Êmierci mia to samo miejsce zamieszkania co Osoba Ubezpieczona), je eli w momencie swojej Êmierci mia o ono ponad 24 godziny ycia od chwili narodzin oraz nie wi cej ni 25 lat. 18. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI zdarzenia w postaci Êmierci dziecka, o którym mowa w 17, Towarzystwo wyp aci tej osobie Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia dodatkowego okreêlonej w dokumencie ubezpieczenia, aktualnej na dzieƒ wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà postanowieƒ 19. WY ÑCZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Postanowienia OWU w zakresie wy àczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa wobec Osoby Ubezpieczonej, stosuje si odpowiednio w stosunku do dziecka. 20. WYP ATA ÂWIADCZE 1) skrócony odpis aktu zgonu dziecka, Rozdzia V DZIECKA W NAST PSTWIE NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU 21. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIE DODATKOWE Towarzystwo mo e objàç Osob Ubezpieczonà ochronà ubezpieczeniowà z tytu u ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Êmierci dziecka w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, o ile jednoczeênie osoba ta jest obj ta ochronà ubezpieczeniowà z tytu u ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Êmierci dziecka. 22. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA w okresie ubezpieczenia, zdarzenia w postaci Êmierci dziecka w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku. 2/5

3 23. DEFINICJA POJ CIA Âmierç dziecka w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku zgon dziecka w asnego, przysposobionego lub pasierba Osoby Ubezpieczonej (o ile nie yje ojciec lub matka pasierba, a pasierb w chwili Êmierci mia to samo miejsce zamieszkania co Osoba Ubezpieczona), w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, je eli w momencie swojej Êmierci mia- o ono nie wi cej ni 25 lat. 24. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. zdarzenia w postaci Êmierci dziecka w nast pstwie nieszcz - Êliwego wypadku, o którym mowa w 23, Towarzystwo wyp aci tej osobie Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia dodatkowego okreêlonej w dokumencie ubezpieczenia, aktualnej na dzieƒ wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, z zastrze eniem postanowieƒ niniejszych OWDU. 2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wyp acone, je eli spe nione zosta y àcznie nast pujàce warunki: 1) nieszcz Êliwy wypadek, b dàcy przyczynà Êmierci dziecka, mia miejsce w okresie ubezpieczenia, 2) Êmierç dziecka nastàpi a w ciàgu 6 miesi cy do dnia zajêcia nieszcz - Êliwego wypadku. 25. WY ÑCZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoêci, je eli nieszcz Êliwy wypadek, w wyniku którego dziecko ponios o Êmierç, zosta spowodowany lub mia miejsce w bezpoêrednim nast pstwie: 1) samookaleczenia si, usi owania pope nienia samobójstwa przez dziecko albo jego okaleczenia na w asnà jego proêb, niezale nie od stanu jego poczytalnoêci; 2) chorób lub zaburzeƒ psychicznych, niedorozwoju umys owego, ataku konwulsji, drgawek lub padaczki; 3) zatrucia si dziecka spowodowanego spo ywaniem alkoholu, u ywaniem narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych albo umyêlnym nadu ywaniem leków, a tak e pozostawania przez dziecko pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych bàdê leków, z wyjàtkiem leków za ywanych zgodnie z zaleceniami lekarza; 4) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez dziecko, je eli nie posiada o odpowiedniego dokumentu uprawniajàcego do prowadzenia danego pojazdu wymaganego odpowiednimi przepisami; 5) przewozu lotniczego wykonywanego przez przewoênika nie nale àcego do IATA (Mi dzynarodowego Zrzeszenia Przewoêników Powietrznych); 6) leczenia lub zabiegów leczniczych, bez wzgl du na to, przez kogo by y wykonywane, chyba e chodzi o o zalecone przez lekarza leczenie bezpoêrednich nast pstw nieszcz Êliwego wypadku; 7) uprawiania przez dziecko amatorsko lub wyczynowo niebezpiecznych sportów, w szczególnoêci spadochroniarstwa, paralotniarstwa, baloniarstwa, lotniarstwa, wspinaczki wysokogórskiej, wspinaczki ska kowej, speleologii, skoków na gumowej linie, nurkowania, sportów motorowych i motorowodnych. 8) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, aktów terroryzmu lub czynnego udzia u dziecka w zamieszkach, rozruchach, buntach i aktach przemocy, a tak e masowego ska enia chemicznego, biologicznego, radioaktywnego bàdê katastrofy nuklearnej; 9) pope nienia lub usi owania pope nienia przez dziecko czynu stanowiàcego umyêlne przest pstwo. 26. POST POWANIE W RAZIE ZAJÂCIA NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU 1. W razie zajêcia nieszcz Êliwego wypadku: 1) dziecko powinno byç niezw ocznie poddane opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarzy leczeniu, 2) nale y umo liwiç Towarzystwu uzyskanie informacji dotyczàcych okolicznoêci zajêcia nieszcz Êliwego wypadku, którego skutkiem by a Êmierç dziecka, w tym tak e od lekarzy sprawujàcych opiek nad dzieckiem. 2. Je eli nie dope niono obowiàzków okreêlonych w ust. 1, Towarzystwo mo e odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub zmniejszyç jego wysokoêç. 27. WYP ATA ÂWIADCZE 1) skrócony odpis aktu zgonu dziecka, Rozdzia VI MA ONKA 28. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA w okresie ubezpieczenia, zdarzenia w postaci Êmierci ma onka. 29. DEFINICJA POJ CIA Âmierç ma onka zgon osoby pozostajàcej z Osobà Ubezpieczonà w zwiàzku ma eƒskim w dniu zajêcia zdarzenia obj tego ubezpieczeniem na podstawie niniejszego ubezpieczenia dodatkowego. 30. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI zdarzenia w postaci Êmierci ma onka, o którym mowa w 29, Towarzystwo wyp aci tej osobie Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia dodatkowego okreêlonej w dokumencie ubezpieczenia, aktualnej na dzieƒ wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà postanowieƒ 31. WY ÑCZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Postanowienia OWU w zakresie wy àczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa wobec Osoby Ubezpieczonej, stosuje si odpowiednio w stosunku do ma onka. 3/5

4 32. WYP ATA ÂWIADCZE Dokumentem, o którym mowa w 5 ust. 2 pkt 4, b dàcym podstawà podj cia decyzji odnoênie wyp aty Êwiadczenia, jest skrócony odpis aktu zgonu ma onka. Rozdzia VII MA ONKAW NAST PSTWIE NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU 33. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIE DODATKOWE Towarzystwo mo e objàç Osob Ubezpieczonà ochronà ubezpieczeniowà z tytu u ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Êmierci ma - onka w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, o ile jednoczeênie osoba ta jest obj ta ochronà ubezpieczeniowà z tytu u ubezpieczenia dodatkowego na wypadek Êmierci ma onka. 34. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA w okresie ubezpieczenia, zdarzenia w postaci Êmierci ma onka w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku. 35. DEFINICJA POJ CIA Âmierç ma onka w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku zgon osoby pozostajàcej z Osobà Ubezpieczonà w zwiàzku ma eƒskim w dniu zajêcia zdarzenia obj tego ubezpieczeniem na podstawie niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, je eli Êmierç by a nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku. 36. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. zdarzenia w postaci Êmierci ma onka w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, o którym mowa w 35, Towarzystwo wyp aci tej osobie Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia dodatkowego okreêlonej w dokumencie ubezpieczenia, aktualnej na dzieƒ wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, z zastrze eniem niniejszych OWDU. 2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wyp acone, je eli spe nione zosta y àcznie nast pujàce warunki: 1) nieszcz Êliwy wypadek, b dàcy przyczynà Êmierci ma onka, mia miejsce w okresie ubezpieczenia, 2) Êmierç ma onka nastàpi a w ciàgu 6 miesi cy od dnia zajêcia nieszcz Êliwego wypadku. 37. WY ÑCZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoêci, je eli nieszcz Êliwy wypadek, w wyniku którego ma onek poniós Êmierç, zosta spowodowany lub mia miejsce w bezpoêrednim nast pstwie: 1) samookaleczenia si, usi owania pope nienia samobójstwa przez ma - onka albo jego okaleczenia na w asnà jego proêb, niezale nie od stanu jego poczytalnoêci; 2) chorób lub zaburzeƒ psychicznych, niedorozwoju umys owego, ataku konwulsji, drgawek lub padaczki; 3) zatrucia si ma onka spowodowanego spo ywaniem alkoholu, u ywaniem narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych albo umyêlnym nadu ywaniem leków, a tak e pozostawania przez ma onka pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych bàdê leków, z wyjàtkiem leków za ywanych zgodnie z zaleceniami lekarza; 4) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez ma - onka, je eli nie posiada odpowiedniego dokumentu uprawniajàcego do prowadzenia danego pojazdu wymaganego odpowiednimi przepisami; 5) przewozu lotniczego wykonywanego przez przewoênika nie nale àcego do IATA (Mi dzynarodowego Zrzeszenia Przewoêników Powietrznych); 6) leczenia lub zabiegów leczniczych, bez wzgl du na to, przez kogo by y wykonywane, chyba e chodzi o o zalecone przez lekarza leczenie bezpoêrednich nast pstw nieszcz Êliwego wypadku; 7) uprawiania przez ma onka amatorsko lub wyczynowo niebezpiecznych sportów, w szczególnoêci spadochroniarstwa, paralotniarstwa, baloniarstwa, lotniarstwa, wspinaczki wysokogórskiej, wspinaczki ska kowej, speleologii, skoków na gumowej linie, nurkowania, sportów motorowych i motorowodnych; 8) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, aktów terroryzmu lub czynnego udzia u ma onka w zamieszkach, rozruchach, buntach i aktach przemocy, a tak e masowego ska enia chemicznego, biologicznego, radioaktywnego bàdê katastrofy nuklearnej; 9) pope nienia lub usi owania pope nienia przez ma onka czynu stanowiàcego umyêlne przest pstwo. 38. WYP ATA ÂWIADCZE Dokumentem, o którym mowa w 5 ust. 2 pkt 4, b dàcym podstawà podj cia decyzji odnoênie wyp aty Êwiadczenia, jest skrócony odpis aktu zgonu ma onka. Rozdzia VIII UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK ÂMIERCI RODZICA LUB ÂMIERCI TEÂCIA 39. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA w okresie ubezpieczenia, zdarzeƒ w postaci Êmierci rodzica lub Êmierci teêcia. 40. DEFINICJE POJ å 1. Âmierç rodzica zgon matki lub ojca Osoby Ubezpieczonej; za Êmierç rodzica w rozumieniu niniejszych OWDU uwa a si równie zgon osoby, która pozostaje z ojcem lub matkà Osoby Ubezpieczonej w zwiàzku ma eƒskim, je eli w dniu zajêcia zdarzenia obj tego ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWDU nie yje odpowiednio matka lub ojciec Osoby Ubezpieczonej. 2. Âmierç teêcia zgon matki lub ojca ma onka Osoby Ubezpieczonej; za Êmierç teêcia w rozumieniu niniejszych OWDU uwa a si równie zgon osoby, która pozostaje z ojcem lub matkà ma onka Osoby Ubezpieczonej w zwiàzku ma eƒskim, je eli w dniu zajêcia zdarzenia obj tego ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWDU nie yje odpowiednio matka lub ojciec ma onka Osoby Ubezpieczonej. 41. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI któregokolwiek ze zdarzeƒ, o których mowa w 40, Towarzystwo wyp aci tej osobie Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia dodatkowego okreêlonej w dokumencie ubezpieczenia, aktualnej na dzieƒ wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà postanowieƒ 4/5

5 42. WY ÑCZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Postanowienia OWU w zakresie wy àczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa wobec Osoby Ubezpieczonej, stosuje si odpowiednio w stosunku do rodzica lub teêcia. 43. WYP ATA ÂWIADCZE 1) skrócony odpis aktu zgonu rodzica lub aktu zgonu teêcia, 2) skrócony odpis aktu urodzenia Osoby Ubezpieczonej lub aktu urodzenia ma onka Osoby Ubezpieczonej, 3) skrócony odpis aktu zawarcia ma eƒstwa (w przypadku zgonu teêcia). Rozdzia IX POSTANOWIENIA KO COWE 44. PRZEPISY STOSOWANE W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH W OWDU W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWDU stosuje si odpowiednio postanowienia OWU. 45. DATA WEJÂCIA W YCIE OWDU Niniejsze OWDU w brzmieniu zatwierdzonym Uchwa à Nr 62/03 Zarzàdu Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ycie Compensa Spó ka Akcyjna z dnia 5 listopada 2003 r. wchodzà w ycie z dniem 30 listopada 2003 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia, w których poczàtek odpowiedzialnoêci Towarzystwa przypada w dniu 1 stycznia 2004 r. lub w terminie póêniejszym. Franz Fuchs Prezes Zarzàdu Ireneusz Arczewski Zast pca Prezesa Zarzàdu 5/5

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA-

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA- OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA- I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) 1. Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na śycie - RODZINA (OWDU) mają

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM Artyku I Postanowienia ogólne... 7 Artyku II Definicje... 7 Artyku III Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 8 Artyku IV Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks KZ 02 Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina o indeksie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Rodzina. Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz Rodzina o indeksie KZ 03. Obowiązują od 1 lutego 2002 roku

Rodzina. Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz Rodzina o indeksie KZ 03. Obowiązują od 1 lutego 2002 roku Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz Rodzina o indeksie KZ 03 Rodzina Obowiązują od 1 lutego 2002 roku Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Grupowe. Rodzina. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks GZ 05. Obowiązują od 1 maja 2002 roku

Ubezpieczenia na życie Grupowe. Rodzina. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks GZ 05. Obowiązują od 1 maja 2002 roku Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks GZ 05 Rodzina Obowiązują od 1 maja 2002 roku Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Grupowe. Rodzina. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia. Allianz-Rodzina indeks GZ 04

Ubezpieczenia na życie Grupowe. Rodzina. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia. Allianz-Rodzina indeks GZ 04 Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks GZ 04 Rodzina Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. 539 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla: 1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, 2) wysokoêç i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 III. Umowa ubezpieczenia 4 IV. Rozwiàzanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr UB/02/2008/SWBA Certyfikat uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/09) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym Na życie Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Inwestycyjnym Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/08) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. (indeks KZ 05) 3. Za àcznik do ogólnych warunków kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie o indeksie KZ 05 11

Spis treści. (indeks KZ 05) 3. Za àcznik do ogólnych warunków kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie o indeksie KZ 05 11 Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne warunki kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie (indeks KZ 05) 3 Za àcznik do ogólnych warunków kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie o indeksie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r.

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. Art. 1. Ustawa okreêla zadania, zakres dzia alnoêci oraz organizacj Banku Gospodarstwa Krajowego. 594 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego 1) organizacj wewn trznà i szczegó owy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA Artyku I Postanowienia ogólne... 5 Artyku II Defi nicje... 5 Artyku III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci... 6 Artyku IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA PLAN ZABEZPIECZENIA D UGOTERMINOWYCH POTRZEB RODZINY Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 4 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT zatwierdzone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Specjalnie dla...

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Specjalnie dla... Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Specjalnie dla... Na życie Ubezpieczenia na Życie Indywidualne Specjalnie dla Ciebie 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Mix OW-R-MIX-110401 (ZA-111220-R-MIX-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A.

KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A. KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A. Karta Produktu zawiera podstawowe informacje dotyczące Umowy indywidualnego ubezpieczenia dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia inwalidztwa Ubezpieczonego (indeks GZ IN 04) 17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia inwalidztwa Ubezpieczonego (indeks GZ IN 04) 17 Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie (indeks GZ 07) 3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zgonu Ubezpieczonego w nast pstwie wypadku (indeks GZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie typ Życie, kod warunków Z0KP10 (OWU) wraz z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z malejącą sumą ubezpieczenia

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z malejącą sumą ubezpieczenia ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z malejącą sumą ubezpieczenia INDEKS POZM/08/09/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na życie z malejącą sumą ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia Następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Nr 9/XL/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 23.12.2014r Uchwała Nr 13/IX/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 30.12.2014r Polityka zmiennych składników

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 21 DO UMOWY (dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy ubezpieczenia) Strony Umowy ubezpieczenia postanawiają, co następuje.

ZAŁĄCZNIK NR 21 DO UMOWY (dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy ubezpieczenia) Strony Umowy ubezpieczenia postanawiają, co następuje. ZAŁĄCZNIK NR 21 DO UMOWY (dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy ubezpieczenia) Strony Umowy ubezpieczenia postanawiają, co następuje. 1. Zmienia się Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (kod warunków:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia Aktywna Inwestycja Skarby Ziemi

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia Aktywna Inwestycja Skarby Ziemi Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia Aktywna Inwestycja Skarby Ziemi Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują wzajemne

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife Artyku I Postanowienia ogólne Na podstawie umowy ubezpieczenia, zwanej dalej Umowà zawartej na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Terminy oraz nazwy używane w niniejszej karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w OWU.

KARTA PRODUKTU. Terminy oraz nazwy używane w niniejszej karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w OWU. KARTA PRODUKTU W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie kredytobiorców i pożyczkobiorców. Karta produktu została przygotowana przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Defi nicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialnoêci... 4 Artykuł IV

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX Artyku I Postanowienia ogólne........................................................................... 3 Artyku II Definicje......................................................................................

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU GWARANCJA OCHRONA

KARTA PRODUKTU GWARANCJA OCHRONA KARTA PRODUKTU GWARANCJA OCHRONA W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym terminowym ubezpieczeniu na życie Gwarancja Ochrona. Karta produktu została przygotowana

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo