2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej."

Transkrypt

1 regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej Klientowi przez Telekomunikacj Polskà S.A., zwanà dalej TP ; oraz ) obni eniu miesi cznych op at abonamentowych z tytu u Êwiadczenia Us ugi lub ) obni eniu miesi cznych op at abonamentowych z tytu u Êwiadczenia Us ugi w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : a) zwi kszenia maksymalnej pr dkoêci transmisji od Abonenta do 5 kbit/s; b) zwi kszenia maksymalnej pr dkoêci transmisji od Abonenta do 04 kbit/s; c) zwi kszenia maksymalnej pr dkoêci transmisji od Abonenta do 56 kbit/s.. Promocja trwa w okresie od dnia 8 grudnia 009 r. do dnia maja 0 r. na zasadach okreêlonych poni ej.. Z Promocji mo e skorzystaç ka dy podmiot, który spe nia àcznie nast pujàce warunki: ) z o y: a) zamówienie na us ug Dost pu do Internetu DSL, zwane dalej Zamówieniem albo b) zamówienie na zmian parametrów us ugi Dost pu do Internetu DSL tp, zwane dalej Zamówieniem, oraz ) podpisze: a) umow o Êwiadczenie przez Telekomunikacj Polskà SA us ugi Dost p do Internetu DSL, zwanej dalej Umowà, na okres 4 albo miesi cy albo b) aneks do umowy o Êwiadczenie przez Telekomunikacj Polskà SA us ugi Dost p do Internetu DSL tp, zwany dalej Aneksem, przed u ajàcy okres obowiàzywania tej umowy o okres 4 albo miesi cy, a ponadto ) nie zalega z op atami na rzecz TP. 4. Promocja przeznaczona jest dla klientów, którzy na àczu telefonicznym okreêlonym w Zamówieniu: ) nie zawarli dotychczas z TP umowy o Êwiadczenie Us ugi, albo ) zawarli z TP Umow na czas nieokreêlony, albo ) zawarli z TP Umow zawartà na czas okreêlony, której termin obowiàzywania wygasa w okresie trwania Promocji, albo 4) posiadajà Umow zawartà w okresie trwania Promocji w ramach ofert okresowych Elastyczna albo Elastyczna DSL dla NEO albo Elastyczna dla lojalnych klientów. strona z 6

2 5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest istnienie warunków technicznych Êwiadczenia Us ugi. 6. W przypadku braku mo liwoêci technicznych realizacji Zamówienia, zamawiajàcy nie b dzie zg asza z tego tytu u adnych roszczeƒ odszkodowawczych w stosunku do TP, oraz 7. U yte w Regulaminie poj cie: ) Okres Wst pny oznacza dla Umów zawartych na czas okreêlony: a) 4 miesi cy lub aneksów przed u ajàcych umowy o okres 4 miesi cy pierwsze 6 (szeêç) miesi cy Êwiadczenia Us ugi, b) miesi cy lub aneksów przed u ajàcych umowy o okres miesi cy pierwszy (jeden) miesiàc Êwiadczenia Us ugi, ) Okres Koƒcowy oznacza okres obowiàzywania Umowy liczony od dnia up ywu Okresu Wst pnego do dnia wygaêni cia Umowy zgodnie z terminem jej obowiàzywania okreêlonym w Umowie. 8. W ramach Promocji Abonent uiszcza: ) Op at instalacyjnà z tytu u Instalacji Us ugi, przypadku Umów zawartych na czas okreêlony: a) 4 miesi cy, zgodnie z poni szà Tabelà: Op aty instalacyjne Tabela zawartych na czas okreêlony 4 miesi cy modem podstawowy zawartych na czas okreêlony 4 miesi cy modem rozszerzony DSL 50 DSL ,00,7 60,7 49,00 4,7 8,7 49,00,7 60,7 49,00 4,7 8,7 49,00,7 60,7 49,00 4,7 8,7,00 0,, 99,00,77,77,00 0,, 99,00,77,77 strona z 6

3 b) miesi cy, zgodnie z poni szà tabelà Tabela Op aty instalacyjne zawartych na czas okreêlony miesi cy modem podstawowy zawartych na czas okreêlony miesi cy modem rozszerzony DSL 50 DSL 000 ) miesi czne op aty abonamentowe za Us ug : Tabela Miesi czne op aty abonamentowe za us ug Dost p do Internetu DSL Miesi czna op ata abonamentowa w Okresie Wst pnym Miesi czna op ata abonamentowa w Okresie Koƒcowym DSL 50 DSL ,00,57 7,57 79,00 8,7 97,7 59,00,57 7,57 79,00 8,7 97,7 69,00 5,87 84,87 79,00 8,7 97,7 69,00 5,87 84,87 99,00,77,77 69,00 5,87 84,87 69,00 8,87 07,87 69,00 8,87 07,87 69,00 6,87 0,87 69,00 8,87 07,87 59,00 8,57 44,57 strona z 6

4 9. W przypadku skorzystania z Opcji Dodatkowej, Abonent uiszcza miesi czne op aty abonamentowe zgodnie z poni szà Tabelà: Miesi czne op aty abonamentowe za Opcj Dodatkowà Miesi czna op ata abonamentowa za Opcj Dodatkowà Tabela 4 Opcja Dodatkowa 4 Zwi kszenie maksymalnej pr dkoêci transmisji od Abonenta do 5 kbit/s Zwi kszenie maksymalnej pr dkoêci transmisji od Abonenta do 04 kbit/s Zwi kszenie maksymalnej pr dkoêci transmisji od Abonenta do 56 kbit/s 9,00 4,7,7 9,00 7,7 46,7 9,00 50,7 69,7 0. Op aty abonamentowe, o których mowa w ust. 8 pkt sà powi kszane o op at abonamentowà za utrzymanie àcza (zgodnie z Cennikiem us ugi Dost pu do Internetu DSL), z wy àczeniem przypadku gdy Us uga jest Êwiadczona na àczu, na którym TP albo Dostawca Êwiadczy us ug telefonicznà w oparciu o dost p analogowy.. W zwiàzku z zawarciem Umowy w ramach Promocji, TP przyznaje Abonentowi ) Ulg w op acie instalacyjnej: a) w przypadku umowy zawartej na czas okreêlony 4 miesi cy zgodnie z poni szà tabelà: Ulgi w op atach instalacyjnych Tabela 5 Ulgi w op atach instalacyjnych dla umów zawartych na czas okreêlony 4 miesi cy modem podstawowy Ulgi w op atach instalacyjnych dla umów zawartych na czas okreêlony 4 miesi cy modem rozszerzony DSL 50 DSL ,00 6,00 86,00 800,00 84,00 984,00 700,00 6,00 86,00 800,00 84,00 984,00 750,00 7,50 9,50 850,00 95,50 045,50 750,00 7,50 9,50 850,00 95,50 045,50 750,00 7,50 9,50 850,00 95,50 045,50 798,00 8,54 98,54 900,00 07,00 07,00 798,00 8,54 98,54 900,00 07,00 07,00 b) w przypadku umowy zawartej na czas okreêlony miesi cy: (i) (ii) za modem podstawowy: 700,00 z (86,00 z ) albo za modem rozszerzony: 800,00 z (984,00 z ) oraz ulg strona 4 z 6

5 ) W op acie abonamentowej w wysokoêci wskazanej w poni szej tabeli: Tabela 6 Ulgi w miesi cznych op atach abonamentowych za us ug Dost p do Internetu DSL tp Miesi czna ulga w op atach abonamentowych w Okresie Wst pnym Miesi czna ulga w op atach abonamentowych w Okresie Koƒcowym DSL 50 DSL ,00 8,40 98,40 60,00,80 7,80 0,00 7,60 47,60 00,00,00,00 60,00 6,80 96,80 50,00 4,50 84,50 0,00 5,90 8,90 00,00 46,00 46,00 80,00 64,40 44,40 80,00 4,40,40 0,00 5,90 8,90 0,00 9,90 59,90 0,00 75,90 405,90 40,00,0 7,0 Ulga pomniejsza miesi czne op aty abonamentowe za ka dy Okres rozliczeniowy.. W przypadku skorzystania z Opcji Dodatkowej przez Abonenta, TP przyznaje ulg w miesi cznej op acie abonamentowej zgodnie z poni szà Tabelà: Ulgi w miesi cznych op atach abonamentowych za Opcj Dodatkowà Tabela 7 Miesi czna ulga w op atach abonamentowych za Opcj Dodatkowà Opcja Dodatkowa 4 Zwi kszenie maksymalnej pr dkoêci transmisji od Abonenta do 5 kbit/s Zwi kszenie maksymalnej pr dkoêci transmisji od Abonenta do 04 kbit/s Zwi kszenie maksymalnej pr dkoêci transmisji od Abonenta do 56 kbit/s 0,00 6,90 6,90 0,00 9,90 59,90 0,00 9,90 59,90. Je eli Abonent, w terminie od 90 do 0 dni przed up ywem okresu obowiàzywania Umowy nie zawiadomi TP, i nie zamierza korzystaç z Us ugi, wówczas przyjmuje si, i umowa o Êwiadczenie przez TP Us ugi zostaje przed u ona na czas okreêlony kolejnych miesi cy na dotychczasowych warunkach Êwiadczenia Us ugi obowiàzujàcych w ostatnim dniu okresu na jaki Umowa zosta a zawarta. 4. W przypadku jednostronnego rozwiàzania Umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta, przed up ywem terminu, na jaki Umowa zosta a zawarta, Abonent zobowiàzany jest do uiszczenia kwoty () stanowiàcej proporcjonalnà równowartoêç przyznanych Abonentowi ulg okreêlonej w ust. lub za pozosta e Okresy Rozliczeniowe od dnia rozwiàzania Umowy do dnia jej obowiàzywania wskazanego przez strony w Umowie lub Aneksie. strona 5 z 6

6 5. Abonent korzystajàcy z Us ugi w ramach Promocji nie mo e Êwiadczyç z jej wykorzystaniem us ug telekomunikacyjnych. 6. W przypadku niedotrzymania przez Abonenta warunku okreêlonego w ust. 5, TP mo e rozwiàzaç Umow ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta, a Abonent b dzie zobowiàzany do uiszczenia kwoty () stanowiàcej proporcjonalnà równowartoêç przyznanych Abonentowi ulg okreêlonych w ust. i za pozosta e Okresy Rozliczeniowe od dnia rozwiàzania Umowy do dnia jej obowiàzywania wskazanego przez Strony w Umowie. 7. TP ma prawo àdaç zwrotu kwoty okreêlonej w ust. lub w terminie do 6 miesi cy od dnia nast pujàcego po dniu rozwiàzania Umowy 8. W okresie obowiàzywania umowy zawartej na czas okreêlony Abonent: ) Nie mo e zmieniç opcji Us ugi na ni szà ni ta, na którà zawar Umow oraz ) Nie mo e zmieniç Opcji Dodatkowej na ni szà ni ta na którà zawar Umow. 9. Promocja nie mo e byç àczona z innymi promocjami dla Us ugi Êwiadczonej na àczu telefonicznym okreêlonym w umowie o Êwiadczenie przez Telekomunikacj Polskà S.A. us ugi Dost pu do Internetu DSL tp. 0. Do Êwiadczenia us ugi dost pu do Internetu DSL w ramach Promocji, zastosowanie majà postanowienia Cennika us ugi dost p do Internetu DSL Êwiadczonej przez TP S.A. oraz Regulaminu korzystania z us ugi dost p do Internetu DSL Êwiadczonej przez TP S.A., o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. strona 6 z 6

www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA

www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA Citibank is a registered service mark of Citibank, N.A. used

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Konto Osobiste Citibank Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2005 Bank Handlowy w Warszawie SA Citibank is a registered

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ALFA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy

Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy Aktualna na dzieƒ 27 paêdziernika 2008 r. I RACHUNKI BANKOWE Opcje Obowiàzkowy jest wybór co najmniej jednej z poni szych opcji, przy czym op ata lub suma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo