OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI

2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 IFU-OWU-0208 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008, okreêlonych dalej jako Ogólne Warunki Ubezpieczenia, AEGON Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem, zawiera umowy ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 o oznaczeniu IFU-OWU-0208, o nazwie marketingowej wskazanej w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, regulaminy Funduszy, umowy ubezpieczenia dodatkowego oraz załàczniki stanowià integralnà cz Êç umowy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1, potwierdzonej Polisà. 3. Umowa ubezpieczenia mo e regulowaç prawa i obowiàzki stron w sposób odbiegajàcy od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2 Terminy u yte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oznaczajà: 1) Alokacja Składki - procentowy podział Składki mi dzy Fundusze oferowane przez Towarzystwo; 2) Całkowita Wypłata - dokonywana na podstawie zlecenia Ubezpieczajàcego wypłata w złotych całoêci Êrodków zgromadzonych na Rachunku Ubezpieczajàcego, po pobraniu stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek dochodowy jest pobierany w razie osiàgni cia dochodu z tytułu inwestowania Składek w Fundusze, stanowiàcego ró nic mi dzy kwotà Całkowitej Wypłaty, zmniejszonà o nale ne opłaty, a sumà Składek, które zostały zainwestowane w Fundusze, z uwzgl dnieniem ró nic kursowych; 3) Cz Êciowa Wypłata - dokonywana na podstawie zlecenia Ubezpieczajàcego wypłata w złotych cz Êci Êrodków zgromadzonych na Subkoncie Składek Regularnych lub na Subkoncie Składek Dodatkowych, po pobraniu stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek dochodowy jest pobierany w razie osiàgni cia dochodu z tytułu inwestowania Składek w Fundusze, stanowiàcego ró nic mi dzy kwotà Cz Êciowej Wypłaty, zmniejszonà o nale ne opłaty, a proporcjonalnà do niej sumà Składek, które zostały zainwestowane w Fundusze, z uwzgl dnieniem ró nic kursowych; 4) Data Miesi cznicy - powtarzajàcy si co miesiàc dzieƒ, którego numer porzàdkowy w miesiàcu odpowiada dniowi rozpocz cia odpowiedzialnoêci Towarzystwa. Je eli takiego dnia w miesiàcu nie ma lub dzieƒ taki nie przypada na Dzieƒ Wyceny, za Dat Miesi cznicy uznaje si odpowiednio ostatni dzieƒ miesiàca lub najbli szy Dzieƒ Wyceny nast pujàcy po dniu, który datà odpowiada dacie rozpocz cia odpowiedzialnoêci Towarzystwa. W sytuacji, gdy Data Miesi cznicy przypada na ostatni dzieƒ miesiàca, który nie jest Dniem Wyceny, za Dat Miesi cznicy uznaje si pierwszy Dzieƒ Wyceny nast pnego miesiàca; 5) Data Nabycia - data, w której Towarzystwo nabywa, na Rachunek Ubezpieczajàcego, Jednostki Uczestnictwa Funduszu; 6) Data Umorzenia - data, w której Towarzystwo umarza, na Rachunku Ubezpieczajàcego, Jednostki Uczestnictwa Funduszu; 7) Dzieƒ Wyceny - dzieƒ, w którym jest ustalana WartoÊç Jednostki Uczestnictwa Funduszu przypadajàcy jednak nie rzadziej ni dzieƒ, w którym odbywajà si sesje Giełdy Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.; 1

3 8) Fundusz - ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy obejmujàcy wydzielonà cz Êç aktywów Towarzystwa inwestowanych zgodnie z przyj tà strategià inwestycyjnà, stanowiàcy rezerw tworzonà ze składek ubezpieczeniowych; 9) Fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego - Fundusz o najwy szej, w okresie ostatnich trzech lat, stopie zwrotu spoêród b dàcych w ofercie Towarzystwa funduszy o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, wskazany na stronie internetowej Towarzystwa oraz w siedzibie Towarzystwa, wybierany przez Towarzystwo raz na pi ç lat. Towarzystwo, kierujàc si najlepszym interesem Ubezpieczajàcego, mo e w dowolnym czasie zmieniç wskazanie Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego. Zmiana jest publikowana na stronie internetowej Towarzystwa i nie stanowi zmiany Umowy Ubezpieczenia; 10) Fundusz Inwestycyjny - fundusz inwestycyjny działajàcy na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU nr 146, poz. 1546, z póên. zm.) lub fundusz zbiorowego inwestowania majàcy siedzib za granicà; 11) Jednostki Uczestnictwa - cz Êci o jednakowej wartoêci, na które został podzielony Fundusz, reprezentujàce prawo Ubezpieczajàcego do udziału w Funduszu jako masie majàtkowej; 12) Kurs Waluty - kurs Êredni waluty obcej w złotych, w której jest nominowany Fundusz, ustalony przez Narodowy Bank Polski; 13) Maksymalna Składka Regularna - wskazana w złotych w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ustalana przez Towarzystwo, maksymalna kwota Składki Regularnej; 14) Minimalna Składka Dodatkowa - wskazana w złotych w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ustalana przez Towarzystwo, minimalna kwota Składki Dodatkowej; 15) Minimalna Składka Regularna - wskazana w złotych w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ustalana przez Towarzystwo, minimalna kwota Składki Regularnej; 16) Minimalna WartoÊç Subkonta Składek Regularnych - kwota w złotych wskazana w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ustalana przez Towarzystwo, stanowiàca minimalnà WartoÊç Subkonta Składek Regularnych, wymaganà do utrzymania w mocy Umowy Ubezpieczenia; 17) Nadpłata Składki Regularnej - zapłata Składki Regularnej lub jej cz Êci nale nej za przyszłe okresy ubezpieczenia i niewymagalnej w dacie dokonywania zapłaty; 18) Okres Prolongaty - okres 60 dni, w którym zapłacenie Składki Regularnej w wysokoêci zapewniajàcej wypełnienie wymogów wskazanych w 9 pkt 4 i 10 ust. 7 umo liwia utrzymanie Umowy Ubezpieczenia w mocy, rozpoczynajàcy si od daty wskazanej poni ej: a) dnia, w którym Składka Regularna nie została zapłacona w wysokoêci i w terminach okreêlonych w Polisie - w okresie do osiàgni cia Statusu Polisy Opłaconej; b) dnia, w którym WartoÊç Subkonta Składek Regularnych jest ni sza od Minimalnej WartoÊci Subkonta Składek Regularnych - w okresie od osiàgni cia Statusu Polisy Opłaconej; 19) Polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy Ubezpieczenia mi dzy Towarzystwem a Ubezpieczajàcym; 20) Rachunek Ubezpieczajàcego - rachunek prowadzony przez Towarzystwo, stanowiàcy sum aktywów znajdujàcych si na Subkoncie Składek Regularnych oraz Subkoncie Składek Dodatkowych, na których zapisywane sà Jednostki Uczestnictwa, nabywane ze Êrodków pochodzàcych ze Składek; 21) Rocznica Polisy - wskazana w Polisie ka da rocznica dnia okreêlonego w 12 ust. 1, przy czym za rocznic dnia 29 lutego, je eli dnia tego nie ma w danym roku, uwa a si dzieƒ 28 lutego; 22) Rok Polisowy - okres roczny rozpoczynajàcy si od daty ka dej Rocznicy Polisy; pierwszy Rok Polisowy rozpoczyna si dnia wskazanego w 12 ust. 1; 23) Składka - odpowiednio, zapłacona Składka Regularna lub zapłacona Składka Dodatkowa, bàdê obie Składki zapłacone jednoczeênie; 2

4 24) Składka Dodatkowa - kwota w złotych zapłacona w wykonaniu Umowy Ubezpieczenia, dodatkowo i dobrowolnie, niezale nie od Składki Regularnej, zapisywana na Subkoncie Składek Dodatkowych; 25) Składka Regularna - kwota w złotych zapłacona w wykonaniu Umowy Ubezpieczenia w wysokoêci okreêlonej we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia albo w innym dokumencie oraz Polisie, zapisywana na Subkoncie Składek Regularnych; 26) Status Polisy Opłaconej - status, który Umowa Ubezpieczenia osiàga po zapisaniu na Rachunku Ubezpieczajàcego Składek Regularnych nale nych za okres pi ciu lat w wysokoêci zadeklarowanej przez Ubezpieczajàcego przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia. Kwota warunkujàca osiàgni cie Statusu Polisy Opłaconej jest wskazana w Polisie; 27) Subkonto - odpowiednio, Subkonto Składek Regularnych lub Subkonto Składek Dodatkowych; 28) Subkonto Składek Dodatkowych - rachunek prowadzony przez Towarzystwo, na którym sà zapisywane Jednostki Uczestnictwa nabywane ze Êrodków pochodzàcych ze Składek Dodatkowych; 29) Subkonto Składek Regularnych - rachunek prowadzony przez Towarzystwo, na którym sà zapisywane Jednostki Uczestnictwa nabywane ze Êrodków pochodzàcych ze Składek Regularnych; 30) Suma Ubezpieczenia - kwota w złotych stanowiàca podstaw do ustalenia wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, ustalana jako suma Składek Regularnych zapłaconych do osiàgni cia przez Umow Ubezpieczenia Statusu Polisy Opłaconej; w razie ka dorazowego dokonania Cz Êciowej Wypłaty z Subkonta Składek Regularnych zmniejszana o kwot dokonanych Wypłat Cz Êciowych z Subkonta Składek Regularnych oraz nieuwzgl dniajàca zapłaconych składek w wykonaniu umów ubezpieczenia dodatkowego; 31) Âwiadczenie Ubezpieczeniowe - kwota w złotych spełniana przez Towarzystwo w razie zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego, gdy Towarzystwo ponosiło odpowiedzialnoêç zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia; 32) Towarzystwo - AEGON Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie Spółka Akcyjna; 33) Transakcja - zlecona Towarzystwu przez Ubezpieczajàcego na formularzu Towarzystwa albo za pomocà aplikacji internetowej Towarzystwa czynnoêç polegajàca w szczególnoêci na dokonaniu Transferu, Alokacji Składki, Cz Êciowej Wypłaty albo Całkowitej Wypłaty; 34) Transfer - przeniesienie mi dzy Funduszami cz Êci albo całoêci Êrodków zgromadzonych na Rachunku Ubezpieczajàcego, odbywajàce si w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa co najmniej jednego Funduszu i nabycia Jednostek Uczestnictwa innego Funduszu lub Funduszy. Ubezpieczajàcy nie ma mo liwoêci Transferu Êrodków mi dzy Subkontami; 35) Ubezpieczajàcy osoba fizyczna, która zawarła Umow Ubezpieczenia z Towarzystwem na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; 36) Ubezpieczony - osoba fizyczna, której ycie jest przedmiotem Umowy Ubezpieczenia; 37) Umowa Ubezpieczenia - umowa zawierana mi dzy Towarzystwem a Ubezpieczajàcym na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; 38) Uposa ony - podmiot wskazany przez Ubezpieczajàcego jako uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego wskazanego w 5 ust. 1 i 2, w razie Êmierci Ubezpieczonego; 39) Uposa ony Zast pczy - podmiot wskazany przez Ubezpieczajàcego jako uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego wskazanego w 5 ust. 1 i 2, je eli ka dy z Uposa onych: a) zmarł lub przestał istnieç przed Êmiercià Ubezpieczonego albo b) zgodnie z 7 ust. 8 nie jest uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego; 40) WartoÊç Funduszu - wartoêç aktywów Funduszu, zmniejszona o opłaty, o których mowa w 18 oraz wszelkie inne nale noêci zwiàzane z oferowaniem Funduszu wynikajàce z umów lub przepisów prawa; 3

5 41) WartoÊç Jednostki Uczestnictwa - WartoÊç Funduszu podzielona przez liczb wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu; 42) WartoÊç Rachunku Ubezpieczajàcego - kwota w złotych stanowiàca sum iloczynów liczby zgromadzonych na Rachunku Ubezpieczajàcego Jednostek Uczestnictwa i wartoêci tych Jednostek Uczestnictwa na dzieƒ ustalania WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego oraz Kursu Waluty, je eli WartoÊç Jednostki Uczestnictwa jest wyra ona w walucie obcej; 43) WartoÊç Subkonta Składek Dodatkowych - kwota w złotych stanowiàca sum iloczynów liczby zgromadzonych na Subkoncie Składek Dodatkowych Jednostek Uczestnictwa i wartoêci tych Jednostek Uczestnictwa na dzieƒ ustalania WartoÊci Subkonta Składek Dodatkowych oraz Kursu Waluty, je eli WartoÊç Jednostki Uczestnictwa jest wyra ona w walucie obcej; 44) WartoÊç Subkonta Składek Regularnych - kwota w złotych stanowiàca sum iloczynów liczby zgromadzonych na Subkoncie Składek Regularnych Jednostek Uczestnictwa i wartoêci tych Jednostek Uczestnictwa na dzieƒ ustalania WartoÊci Subkonta Składek Regularnych oraz Kursu Waluty, je eli WartoÊç Jednostki Uczestnictwa jest wyra ona w walucie obcej. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 Umowa Ubezpieczenia ma na celu długoterminowe gromadzenie Êrodków finansowych przez nabywanie Jednostek Uczestnictwa ze Êrodków pochodzàcych ze Składek. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie ycia Ubezpieczonego. 4 Zakres ubezpieczenia obejmuje nast pujàce zdarzenia ubezpieczeniowe, gdy Towarzystwo ponosiło odpowiedzialnoêç zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia: 1) Êmierç Ubezpieczonego, 2) do ycie przez Ubezpieczonego stu lat. ÂWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE 5 1. W razie Êmierci Ubezpieczonego, gdy Towarzystwo ponosiło odpowiedzialnoêç zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a Ubezpieczony nie ukoƒczył 66 lat, Towarzystwo spełnia na rzecz uprawnionego Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w złotych w wysokoêci wy szej z nast pujàcych kwot: 1) Sumy Ubezpieczenia zwi kszonej o WartoÊç Subkonta Składek Dodatkowych, bez pobrania opłaty likwidacyjnej oraz opłaty od wykupu, lecz po pobraniu opłaty za przewalutowanie, oraz stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek dochodowy jest pobierany w razie osiàgni cia dochodu z tytułu inwestowania Składek w Fundusze, stanowiàcego ró nic mi dzy kwotà spełnianego Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, zmniejszonego o nale ne opłaty, a sumà Składek, które zostały zainwestowane w Fundusze, z uwzgl dnieniem ró nic kursowych, albo 2) WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego, bez pobrania opłaty likwidacyjnej oraz opłaty od wykupu, lecz po pobraniu opłaty za przewalutowanie oraz stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek dochodowy jest pobierany w razie osiàgni cia dochodu z tytułu inwestowania Składek w Fundusze, stanowiàcego ró nic mi dzy kwotà spełnianego Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, zmniejszonego o nale ne opłaty, a sumà Składek, które zostały zainwestowane w Fundusze, z uwzgl dnieniem ró nic kursowych, z zastrze eniem postanowieƒ 12 ust W razie Êmierci Ubezpieczonego, gdy Towarzystwo ponosiło odpowiedzialnoêç zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a Ubezpieczony ukoƒczył 66 lat, Towarzystwo spełnia na rzecz uprawnionego Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w wysokoêci 101% WartoÊci Subkonta 4

6 Składek Regularnych, zastrze eniem postanowieƒ 12 ust. 2, oraz 100% WartoÊci Subkonta Składek Dodatkowych, bez pobrania opłaty likwidacyjnej i opłaty od wykupu, lecz po pobraniu opłaty za przewalutowanie oraz stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek dochodowy jest pobierany w razie osiàgni cia dochodu z tytułu inwestowania Składek w Fundusze, stanowiàcego ró nic mi dzy kwotà 100% WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego, zmniejszonà o nale ne opłaty, a sumà Składek, które zostały zainwestowane w Fundusze, z uwzgl dnieniem ró nic kursowych. 3. W razie do ycia przez Ubezpieczonego stu lat w okresie wykonywania Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo spełnia na rzecz Ubezpieczonego Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w wysokoêci wskazanej w ust. 1 pkt Je eli w okresie mi dzy zło eniem przez Ubezpieczajàcego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia a dniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia zaszło zdarzenie ubezpieczeniowe wskazane w 4, Towarzystwo zwraca zapłaconà kwot albo sum kwot, uprawnionemu na podstawie dokumentów stwierdzajàcych prawo dysponowania tymi Êrodkami, z zastrze eniem postanowieƒ 18 ust Wiek Ubezpieczonego ustala si w Rocznic Polisy. 6. Opodatkowanie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego regulujà przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. UBEZPIECZAJÑCY 6 1. Ubezpieczajàcy jest Ubezpieczonym. 2. Ubezpieczonym mo e byç osoba, która w dacie podpisania wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia jest w wieku od 18 do 65 lat. UPOSA ENI 7 1. Ubezpieczajàcy mo e wskazaç Uposa onego. 2. Ubezpieczajàcy mo e w ka dym czasie zmieniç lub odwołaç wskazanie Uposa onego. Poprawnie wypełnione oêwiadczenie o zmianie lub odwołaniu wskazania Uposa onego, zawierajàce dat i podpis Ubezpieczajàcego, wywołuje skutki od dor czenia do siedziby Towarzystwa. 3. Ubezpieczajàcy, wskazujàc Uposa onych, jest zobowiàzany do okreêlenia procentowego udziału ka dego z Uposa onych w kwocie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, z dokładnoêcià do 1%. Je eli Ubezpieczajàcy wskazał kilku Uposa onych i nie okreêlił wysokoêci przypadajàcych im udziałów w kwocie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego lub udziały wszystkich Uposa onych nie sumujà si do 100%, uznaje si, e wszystkie udziały sà równe. Ró nica pomi dzy sumà równych udziałów w Âwiadczeniu Ubezpieczeniowym a jego całoêcià powi ksza udział pierwszego Uposa onego. 4. Wskazanie Uposa onego jest bezskuteczne, je eli Uposa ony zmarł przed Êmiercià Ubezpieczonego lub równoczeênie z nim. W takiej sytuacji, udział zmarłego Uposa onego zwi ksza udziały pozostałych Uposa onych proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów w Âwiadczeniu Ubezpieczeniowym. 5. Gdy brak jest Uposa onych lub zgodnie z postanowieniem ust. 8 aden z Uposa onych nie jest uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, uprawnionymi do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego sà Uposa eni Zast pczy. Ubezpieczajàcy mo e wskazaç Uposa onego Zast pczego. Postanowienia ust pów powy szych stosuje si odpowiednio do Uposa onego Zast pczego. 5

7 6. W razie Êmierci Ubezpieczonego, je eli nie ma Uposa onego i Uposa onego Zast pczego, Âwiadczenie Ubezpieczeniowe spełniane jest na rzecz członków rodziny Ubezpieczonego w nast pujàcej kolejnoêci: 1) mał onek, 2) dzieci - w cz Êciach równych, 3) rodzice - w cz Êciach równych, 4) rodzeƒstwo - w cz Êciach równych, 5) pozostałe osoby b dàce spadkobiercami Ubezpieczonego - w cz Êciach równych, z wyłàczeniem Skarbu Paƒstwa. 7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Âwiadczenie Ubezpieczeniowe mo e byç spełnione na rzecz osoby wskazanej w kolejnym punkcie, wyłàcznie gdy adna z osób wskazanych w punktach poprzedzajàcych nie do yła Êmierci Ubezpieczonego lub, zgodnie z postanowieniem ust. 8, nie jest uprawniona do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. Uwa a si, e osoba nie do yła Êmierci Ubezpieczonego tak e gdy zmarła jednoczeênie z Ubezpieczonym. 8. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje osobie, która umyêlnie przyczyniła si do Êmierci Ubezpieczonego. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 8 1. Podstawà zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest prawidłowo wypełniony i podpisany przez Ubezpieczajàcego wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 2. Towarzystwo mo e àdaç dodatkowych dokumentów niezb dnych do zaakceptowania wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 9 Warunkiem zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest łàczne spełnienie nast pujàcych wymogów: 1) wyra enie przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na przekazanie Towarzystwu, a) w którego imieniu wyst puje upowa niony lekarz, przez zakłady opieki zdrowotnej, osoby fizyczne wykonujàce zawód medyczny lub grupowà praktyk lekarskà, grupowà praktyk piel gniarek, poło nych, którzy udzielali Ubezpieczonemu Êwiadczeƒ zdrowotnych, informacji o okolicznoêciach zwiàzanych z ocenà ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacjà podanych przez Ubezpieczonego danych o stanie jego zdrowia, ustaleniem prawa do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego i jego wysokoêci, informacji o przyczynie Êmierci Ubezpieczonego, z wyłàczeniem wyników badaƒ genetycznych, b) przez innych ubezpieczycieli, przetwarzanych przez nie danych osobowych Ubezpieczonego, w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji podanych przez Ubezpieczonego danych o stanie jego zdrowia, ustalenia prawa do Âwiadczenia Ubezpieczeniowego i jego wysokoêci, informacji o przyczynie Êmierci Ubezpieczonego, 2) na wniosek i na koszt Towarzystwa, poddanie si przez Ubezpieczonego, badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłàczeniem badaƒ genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, Towarzystwo, na wniosek Ubezpieczonego, udost pnia mu wyniki badaƒ, którym si poddał w zwiàzku z zawarciem Umowy Ubezpieczenia, 3) zaakceptowanie przez Towarzystwo wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, 4) zapłacenie przez Ubezpieczajàcego Składki Regularnej na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub innym dokumencie dor czonym przez Towarzystwo Przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia Towarzystwo dor cza Ubezpieczajàcemu tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 6

8 2. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta w dniu zapisania na Rachunku Ubezpieczajàcego Jednostek Uczestnictwa Funduszy wskazanych przez Ubezpieczajàcego w zleceniu Alokacji Składki, a w razie braku dyspozycji co do podziału Składki oraz w razie bł dnej dyspozycji Alokacji Składki - w dniu zapisania na Rachunku Ubezpieczajàcego Jednostek Uczestnictwa Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, nabytych na zasadach wskazanych w 16 ust. 1 lub 2 i 4. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na okres do ukoƒczenia przez Ubezpieczonego stu lat. 3. Ubezpieczajàcy, za zgodà Towarzystwa, ma prawo dokonaç cesji całoêci albo cz Êci praw lub obowiàzków z tytułu Umowy Ubezpieczenia na innà osob. Umowa cesji powinna byç pod rygorem niewa noêci zaakceptowana przez Towarzystwo, po pobraniu opłaty za cesj. JeÊli cesja dotyczy całoêci praw i obowiàzków z tytułu Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo potwierdza jej dokonanie aneksem do Polisy. W takiej sytuacji Towarzystwo wymaga wypełnienia stosownego wniosku na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo oraz przedstawienia dwóch dokumentów potwierdzajàcych to samoêç dotychczasowego Ubezpieczajàcego, a tak e mo e àdaç przedstawienia innych dokumentów koniecznych do rzetelnego rozpatrzenia sprawy. Zmiany wchodzà w ycie w dniu wskazanym w aneksie do Polisy. 4. W razie niezapłacenia przez Ubezpieczajàcego Składki Regularnej w terminie miesiàca od dnia wpłyni cia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia do siedziby Towarzystwa, Towarzystwo mo e odmówiç zawarcia Umowy Ubezpieczenia. W razie odmowy zawarcia Umowy Ubezpieczenia przez Towarzystwo, ka da kwota zapłacona na poczet Składki po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest zwracana Ubezpieczajàcemu, z zastrze eniem 18 ust Je eli Ubezpieczajàcy, pomimo otrzymania od Towarzystwa stosownego wezwania, nie przedstawi w terminie miesiàca od daty wysłania wezwania informacji niezb dnych do zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo mo e odmówiç zawarcia Umowy Ubezpieczenia, wówczas kwoty zapłacone na poczet Składki sà zwracane Ubezpieczajàcemu, z zastrze eniem 18 ust Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do zapłaty Składki Regularnej w wysokoêci i na rachunek bankowy, które zostały wskazane we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub innym dokumencie dor czonym przez Towarzystwo. Składka Regularna jest opłacana z góry. 7. Od daty, w której Umowa Ubezpieczenia osiàgn ła Status Polisy Opłaconej, Ubezpieczajàcy nie ma obowiàzku zapłaty Składek Regularnych, jednak e zobowiàzany jest utrzymywaç Minimalnà WartoÊç Subkonta Składek Regularnych. Przy ustalaniu Minimalnej WartoÊci Subkonta Składek Regularnych uwzgl dnia si Êrodki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w zwiàzku z realizacjà zlecenia Transferu Je eli Polisa zawiera postanowienia, które odbiegajà na niekorzyêç Ubezpieczajàcego od treêci wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo, przy dor czaniu Polisy, pisemnie powiadamia o tym Ubezpieczajàcego, wyznaczajàc mu siedmiodniowy termin na zgłoszenie pisemnego sprzeciwu. Je eli Towarzystwo nie wypełni wy ej wskazanego obowiàzku, Umowa Ubezpieczenia dochodzi do skutku zgodnie z treêcià wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 2. W braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, Umowa Ubezpieczenia dochodzi do skutku zgodnie z treêcià Polisy nast pnego dnia po upływie siedmiodniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu. 3. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, Umow Ubezpieczenia uznaje si za niezawartà i stosuje si odpowiednio postanowienia 26 ust Je eli treêç Umowy Ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegajà od treêci Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Towarzystwo, przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia, pisemnie powiadamia o tym Ubezpieczajàcego. Je eli Towarzystwo nie wypełni wy ej wskazanego obowiàzku, wówczas nie mo e powoływaç si na ró nic niekorzystnà dla Ubezpieczajàcego. 5. Postanowieƒ ust. 4 nie stosuje si do Umów Ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 7

9 ODPOWIEDZIALNOÂå TOWARZYSTWA OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa rozpoczyna si od daty wskazanej w Polisie. 2. Je eli: 1) Êmierç Ubezpieczonego była wynikiem: a) uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które nastàpiły przed datà rozpocz cia odpowiedzialnoêci Towarzystwa lub były skutkiem choroby, której pierwsze objawy wystàpiły przed datà rozpocz cia odpowiedzialnoêci Towarzystwa lub która została zdiagnozowana lub wymagała porady lekarskiej, leczenia lub zastosowania leków, przed datà rozpocz cia odpowiedzialnoêci Towarzystwa, b) popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa w okresie dwóch lat od zawarcia Umowy Ubezpieczenia, c) uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanego samookaleczeniem lub usiłowaniem samobójstwa, 2) Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel podał nieprawdziwe informacje we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, kwestionariuszu medycznym lub innych pismach, w szczególnoêci zataił chorob, chyba e: a) powy sze informacje nie miały wpływu na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa Êmierci Ubezpieczonego, albo b) powy sze informacje miały wpływ na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa Êmierci Ubezpieczonego, ale Êmierç nastàpiła po upływie trzech lat od zawarcia Umowy Ubezpieczenia, odpowiedzialnoêç Towarzystwa jest ograniczona w ten sposób, e Towarzystwo spełnia na rzecz uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w wysokoêci WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego, po pobraniu właêciwej opłaty likwidacyjnej, opłaty za przewalutowanie, opłaty od wykupu, opłaty za zarzàdzanie oraz stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek dochodowy jest pobierany w razie osiàgni cia dochodu z tytułu inwestowania Składek w Fundusze, stanowiàcego ró nic mi dzy kwotà spełnianego Âwiadczenia Ubezpieczeniowego a sumà Składek, które zostały zainwestowane w Fundusze, z uwzgl dnieniem ró nic kursowych, z zastrze eniem postanowieƒ 18 ust. 1 pkt Ograniczenie odpowiedzialnoêci, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia ujawnionego we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, w stosunku do którego odpowiedzialnoêç ta nie została ograniczona. 13 OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa wygasa w dacie wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia. INWESTOWANIE SKŁADEK - FUNDUSZE Towarzystwo tworzy Fundusze w celu lokowania Êrodków pochodzàcych ze Składek. 2. Poszczególne Fundusze zawierajà Jednostki Uczestnictwa nabywane ze Êrodków pochodzàcych ze Składek, z zastrze eniem W okresie wykonywania Umowy Ubezpieczenia Towarzystwo mo e tworzyç nowe Fundusze oraz likwidowaç Fundusze istniejàce. 4. Ubezpieczajàcy, który posiada Êrodki w likwidowanym Funduszu, jest zawiadamiany o terminie i warunkach likwidacji Funduszu w sposób wskazany w regulaminach Funduszy. 5. W okresie trzech miesi cy przed likwidacjà Funduszu nie mo na do likwidowanego Funduszu dokonywaç Transferu zgromadzonych Êrodków ani alokowaç do niego Składki. 8

10 15 1. Składki sà zapisywane na Rachunku Ubezpieczajàcego, odpowiednio, na Subkoncie Składek Regularnych lub Subkoncie Składek Dodatkowych, w postaci odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem, e: a) okreêlenie tytułu zapłaty Składki zawiera dane niezb dne do identyfikacji Ubezpieczajàcego oraz numer wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub Polisy, b) wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia został prawidłowo wypełniony i podpisany przez Ubezpieczajàcego, a Towarzystwo uznaje zgromadzone dokumenty za wystarczajàce do zaakceptowania wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, c) wysokoêç zapłaconej Składki Regularnej jest zgodna z kwotà zadeklarowanà przez Ubezpieczajàcego we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub innych dokumentach dor czonych do Towarzystwa. Je eli którykolwiek z warunków wskazanych w pkt 1-3 nie jest spełniony, zapisanie Jednostek Uczestnictwa na Rachunku Ubezpieczajàcego odbywa si po wyjaênieniu przez Towarzystwo stwierdzonych nieprawidłowoêci. W razie: 1) braku oznaczenia zapłaconej Składki w poleceniu przelewu lub 2) Nadpłaty Składki Regularnej zapłacona Składka jest traktowana jako Składka Regularna i zapisywana na Subkoncie Składek Regularnych, jako wielokrotnoêç Składki Regularnej, w sposób wskazany w ust. 2, pod warunkiem, e Umowa Ubezpieczenia nie osiàgn ła Statusu Polisy Opłaconej. Ta cz Êç zapłaconej Składki, która nie jest wielokrotnoêcià Składki Regularnej, jest zapisywana na Subkoncie Składek Dodatkowych, pod warunkiem, e spełnione sà wymogi wskazane w ust. 11, z wyłàczeniem postanowieƒ dotyczàcych Minimalnej Składki Dodatkowej. Je eli powy sze wymogi nie zostały spełnione, to wskazana w zdaniu poprzedzajàcym cz Êç zapłaconej Składki, która nie jest wielokrotnoêcià Składki Regularnej, podlega zwrotowi, z zastrze eniem postanowieƒ 18 ust. 8. W razie braku oznaczenia zapłaconej Składki lub Nadpłaty Składki Regularnej, gdy Umowa Ubezpieczenia osiàgn ła Status Polisy Opłaconej, zapłacona Składka jest zapisywana na Subkoncie Składek Dodatkowych jako Składka Dodatkowa. 2. Składka Regularna jest opłacana z góry, z cz stotliwoêcià miesi cznà albo rocznà, oraz zapisywana na Subkoncie Składek Regularnych do wysokoêci Statusu Polisy Opłaconej. zastrze eniem ust. 3, cz Êç zapłaconej Składki Regularnej, która wraz z sumà zapłaconych dotychczas Składek Regularnych przewy sza Status Polisy Opłaconej, jest zapisywana na Subkoncie Składek Dodatkowych jako Składka Dodatkowa. WysokoÊç Minimalnej Składki Regularnej, Maksymalnej Składki Regularnej oraz terminy zapłacenia Składki Regularnej sà okreêlone w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 3. Wszystkie Składki wpłacane po osiàgni ciu Statusu Polisy Opłaconej sà traktowane jako Składki Dodatkowe, za wyjàtkiem zapłaconych Składek zapewniajàcych osiàgni cie Minimalnej WartoÊci Subkonta Składek Regularnych. 4. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dniem zapłacenia Składki jest dzieƒ wpłyni cia Składki na rachunek bankowy Towarzystwa. 5. Liczb Jednostek Uczestnictwa ustala si w terminie wskazanym w regulaminach Funduszy, poprzez podzielenie zgodnie z Alokacjà Składki kwoty Składki przez WartoÊç Jednostki Uczestnictwa Funduszy wskazanych w zleceniu Alokacji Składki, z zastrze eniem, e je eli Ubezpieczajàcy wskazał w zleceniu Alokacji Składki oprócz Funduszy nominowanych w złotych Fundusze nominowane w walucie obcej albo wyłàcznie Fundusze nominowane w walucie obcej, to liczba Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na Rachunku Ubezpieczajàcego jest ustalana po przewalutowaniu złotych na walut obcà według Kursu Waluty. 6. WartoÊç Funduszu i WartoÊç Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest ustalana na ka dy Dzieƒ Wyceny. 9

11 7. WartoÊç Jednostki Uczestnictwa na dzieƒ powstania Funduszu okreêla Towarzystwo. 8. Je eli na Rachunku Ubezpieczajàcego znajdujà si ułamkowe cz Êci Jednostek Uczestnictwa danego Funduszu o wartoêci, po zaokràgleniu, równej 0,00 zł zostanà one umorzone w całoêci w razie najbli szego pobrania opłaty administracyjnej, opłaty za przewalutowanie, opłaty za zarzàdzanie lub opłaty za ryzyko albo w razie Transferu dotyczàcego tego Funduszu. 9. Ubezpieczajàcy jest informowany corocznie o wysokoêci Êwiadczeƒ przysługujàcych z tytułu Umowy Ubezpieczenia, w szczególnoêci o liczbie i wartoêci Jednostek Uczestnictwa na Rachunku Ubezpieczajàcego z daty Rocznicy Polisy oraz obowiàzujàcej w tej dacie wysokoêci opłaty likwidacyjnej. Na wniosek Ubezpieczajàcego Towarzystwo w ka dym czasie udziela informacji o WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego. Pisemna informacja potwierdzajàca WartoÊç Rachunku Ubezpieczajàcego udzielana na jego wniosek podlega opłacie transakcyjnej. 10. Jednostki Uczestnictwa majà wyłàcznie charakter poj ciowy, słu à ustaleniu wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, Cz Êciowej Wypłaty i Całkowitej Wypłaty oraz nie przyznajà Ubezpieczajàcemu prawa do poszczególnych aktywów Towarzystwa. 11. Ubezpieczajàcy mo e w ka dym czasie płaciç Składki Dodatkowe, pod warunkiem, e zapłacił równowartoêç Składek Regularnych za okres jednego roku lub zapłacił Składk Regularnà z cz stotliwoêcià rocznà. Składki Dodatkowe sà zapisywane na Subkoncie Składek Dodatkowych. WysokoÊç Minimalnej Składki Dodatkowej jest wskazana w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 12. Ubezpieczajàcy za zgodà Towarzystwa, je eli kiedykolwiek wysokoêç Składki Regularnej została na jego wniosek podwy szona, ma prawo wnioskowaç o obni enie wysokoêci Składki Regularnej, od drugiej Rocznicy Polisy, pod warunkiem zapłacenia Składek Regularnych nale nych do Rocznicy Polisy, od której ma obowiàzywaç zmiana, do kwoty nie mniejszej od wy szej z nast pujàcych kwot: 1) Minimalnej Składki Regularnej, obowiàzujàcej w dacie zmiany, 2) Składki Regularnej w wysokoêci zadeklarowanej we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub innych dokumentach, oraz nie cz Êciej ni jeden raz w ka dym Roku Polisowym. Pisemny wniosek o dokonanie powy szej zmiany powinien byç zło ony w siedzibie Towarzystwa co najmniej 30 dni przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma byç dokonana. Obni enie wysokoêci Składki Regularnej jest obcià one opłatà za obni enie Składki Regularnej wskazanà w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Obni enie wysokoêci Składki Regularnej wywołuje skutki od najbli szej Rocznicy Polisy i jest potwierdzane przez Towarzystwo aneksem do Polisy. 13. Po osiàgni ciu Statusu Polisy Opłaconej, Ubezpieczajàcy, za zgodà Towarzystwa ma prawo wnioskowaç o obni enie wysokoêci Składki Regularnej, od najbli szej Rocznicy Polisy nast pujàcej po osiàgni ciu Statusu Polisy Opłaconej, pod warunkiem zapłacenia Składek nale nych do Rocznicy Polisy, od której ma obowiàzywaç zmiana, do kwoty Minimalnej Składki Regularnej, obowiàzujàcej w dacie zmiany. Pisemny wniosek o dokonanie powy szej zmiany powinien byç zło ony w siedzibie Towarzystwa co najmniej 30 dni przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma byç dokonana. Obni enie wysokoêci Składki Regularnej jest obcià one opłatà za obni enie Składki Regularnej wskazanà w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Obni enie wysokoêci Składki Regularnej wywołuje skutki od najbli szej Rocznicy Polisy i jest potwierdzane przez Towarzystwo aneksem do Polisy. 14. Ubezpieczajàcy, za zgodà Towarzystwa, w ka dym czasie ma prawo podwy szyç wysokoêç Składki Regularnej, pod warunkiem zapłacenia Składek Regularnych nale nych do Rocznicy Polisy, od której ma obowiàzywaç zmiana. Pisemny wniosek o dokonanie zmiany powinien byç zło ony w siedzibie Towarzystwa na co najmniej 30 dni przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma obowiàzywaç. Podwy szenie wysokoêci Składki Regularnej wywołuje skutki od najbli szej Rocznicy Polisy i jest potwierdzane przez Towarzystwo aneksem do Polisy. 15. Ubezpieczajàcy, za zgodà Towarzystwa, w ka dym czasie mo e dokonywaç Nadpłaty Składki Regularnej. Je eli Umowa Ubezpieczenia nie osiàgn ła Statusu Polisy Opłaconej, Nadpłata 10

12 Składki Regularnej jest zapisywana na Subkoncie Składek Regularnych jako wielokrotnoêç Składki Regularnej w sposób wskazany w ust. 2, zaê ta cz Êç Nadpłaty Składki Regularnej, która nie jest wielokrotnoêcià Składki Regularnej, jest zapisywana na Subkoncie Składek Dodatkowych pod warunkiem, e spełnione sà wymogi wskazane w ust. 11, z wyłàczeniem postanowieƒ dotyczàcych Minimalnej Składki Dodatkowej. Je eli powy sze wymogi nie zostały spełnione, to cz Êç Nadpłaty Składki Regularnej, która nie jest wielokrotnoêcià Składki Regularnej, podlega zwrotowi. Je eli Umowa Ubezpieczenia osiàgn ła Status Polisy Opłaconej, Nadpłata Składki Regularnej jest zapisywana na Subkoncie Składek Dodatkowych. 16. Ubezpieczajàcy, za zgodà Towarzystwa, w ka dà Rocznic Polisy, mo e zmieniç cz stotliwoêç opłacania Składki Regularnej pod warunkiem zapłacenia Składek Regularnych nale nych do Rocznicy Polisy, od której ma obowiàzywaç zmiana. Pisemny wniosek o dokonanie powy szej zmiany powinien byç zło ony w siedzibie Towarzystwa na co najmniej 30 dni przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma obowiàzywaç. Zmiana cz stotliwoêci opłacania Składki Regularnej jest potwierdzana przez Towarzystwo aneksem do Polisy. ALOKACJA I TRANSFER Ubezpieczajàcy mo e okreêliç procentowy podział Składki mi dzy wybrane Fundusze. W braku dyspozycji co do podziału Składki, spełniajàcej wymogi wskazane w ust. 2, Towarzystwo przekazuje całoêç Składki do Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego. 2. Dyspozycja dotyczàca Alokacji Składki powinna byç okreêlona procentowo, z dokładnoêcià do 1%, stanowiç łàcznie 100% oraz uwzgl dniaç przeznaczenie co najmniej 10% Alokowanej Składki do ka dego z wybranych Funduszy. W razie bł dnej dyspozycji Alokacji pierwszej Składki Regularnej lub pierwszej Składki Dodatkowej, Towarzystwo przekazuje całà Składk do Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego. 3. Z zastrze eniem postanowieƒ 16 ust. 6, Ubezpieczajàcy w ka dym czasie mo e dokonywaç zmiany Alokacji Składki. Zmiana Alokacji Składki jest skuteczna najpóêniej w terminie wskazanym w regulaminach Funduszy i dotyczy Składek, za które nabyto Jednostki Uczestnictwa po dacie zrealizowania zlecenia zmiany Alokacji Składki. Bł dne zlecenie zmiany Alokacji Składki jest anulowane, z zastrze eniem 22 ust Alokacja Składki mo e byç zlecona oddzielnie dla Subkonta Składek Regularnych oraz oddzielnie dla Subkonta Składek Dodatkowych. W braku wskazania Alokacji Składki dla Subkonta Składek Dodatkowych, do Alokacji Składki dla Subkonta Składek Dodatkowych ma zastosowanie Alokacja Składki ustalona dla Subkonta Składek Regularnych. 5. Liczba bezpłatnych zmian Alokacji Składki w ka dym Roku Polisowym jest wskazana w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ka da kolejna zmiana Alokacji Składki w tym samym Roku Polisowym ponad liczb bezpłatnych zmian wskazanà w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia podlega opłacie transakcyjnej. 6. Je eli Ubezpieczajàcy przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia dostarczył do siedziby Towarzystwa wi cej ni jedno zlecenie Alokacji Składki, Towarzystwo alokuje Składk zgodnie z pierwszym przyj tym do realizacji zleceniem Alokacji Składki, natomiast pozostałe zlecenia Alokacji Składki nie sà realizowane Ubezpieczajàcy, mo e zleciç dokonanie Transferu całoêci lub cz Êci zgromadzonych Êrodków. Zlecenie Transferu powinno okreêlaç cz Êç transferowanych Êrodków z dokładnoêcià do 1%. Bł dne zlecenie Transferu jest anulowane, z zastrze eniem 22 ust Transfer jest dokonywany w terminach wskazanych w regulaminach Funduszy, po zaakceptowaniu zlecenia Transferu przez Towarzystwo, według WartoÊci Jednostek Uczestnictwa z Daty Umorzenia i Daty Nabycia. Kolejne zlecenie Transferu jest przyjmowane do realizacji nie wczeêniej ni po dokonaniu poprzednich Transakcji, jeêli były zlecone. 11

13 3. Transfer musi byç zlecony oddzielnie dla Subkonta Składek Regularnych oraz oddzielnie dla Subkonta Składek Dodatkowych. Nie jest mo liwe dokonywanie Transferu mi dzy Subkontem Składek Regularnych a Subkontem Składek Dodatkowych. 4. Je eli umorzenie i nabycie Jednostek Uczestnictwa nast puje w ró nych datach, Êrodki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa podlegajàcych Transferowi do Daty Nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, do którego Transfer nast puje, nie podlegajà oprocentowaniu. 5. W razie zlecenia Transferu dotyczàcego Funduszy nominowanych w ró nych walutach, kwota uzyskana z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w zwiàzku z realizacjà zlecenia Transferu mo e byç pomniejszona o odpowiednie opłaty wynikajàce z Umowy Ubezpieczenia. 6. Liczba bezpłatnych zleceƒ Transferu w ka dym Roku Polisowym wskazana jest w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ka de kolejne zlecenie Transferu w tym samym Roku Polisowym ponad liczb bezpłatnych zleceƒ Transferu wskazanà w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia podlega opłacie transakcyjnej. OPŁATY Towarzystwo pobiera nast pujàce opłaty: 1) opłat wst pnà, 2) opłat za zarzàdzanie, 3) opłat administracyjnà, 4) opłat transakcyjnà, 5) opłat likwidacyjnà, 6) opłat od wykupu, 7) opłat za przewalutowanie, 8) opłat za ryzyko, 9) opłat za wznowienie Umowy Ubezpieczenia, 10) opłat za cesj, 11) opłat za obni enie Składki Regularnej. 2. Opłata wst pna jest ustalana procentowo w stosunku do Składki i pobierana z Rachunku Ubezpieczajàcego, najpóêniej do: a) piàtego Dnia Wyceny - je eli Ubezpieczajàcy wskazał w zleceniu Alokacji Składki tylko Fundusze nominowane w złotych albo b) siódmego Dnia Wyceny - je eli Ubezpieczajàcy wskazał w zleceniu Alokacji Składki Fundusze nominowane w ró nych walutach, po dokonaniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz zapisaniu ich, odpowiednio, na Subkoncie Składek Regularnych lub Subkoncie Składek Dodatkowych, z zastrze eniem postanowieƒ 15 ust. 1. Opłata wst pna jest pobierana od ka dej zapłaconej Składki Regularnej oraz Składki Dodatkowej w wysokoêci nale nej w dacie zapisania składki na Rachunku Ubezpieczajàcego i wskazanej w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Opłata wst pna jest pobierana przez umorzenie na Rachunku Ubezpieczajàcego odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa sà umarzane w proporcjach równych udziałowi poszczególnych Funduszy oraz Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Transferu, odpowiednio, w WartoÊci Subkonta Składek Regularnych lub WartoÊci Subkonta Składek Dodatkowych. 3. Opłata za zarzàdzanie jest ustalana procentowo w stosunku do wartoêci Êrodków zgromadzonych na Rachunku Ubezpieczajàcego, naliczana codziennie i pobierana w Dacie Miesi cznicy, z dołu. Pobranie opłaty nast puje przez umorzenie, odpowiednio, na Subkoncie Składek Regularnych oraz Subkoncie Składek Dodatkowych odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa oraz Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Transferu. W razie 12

14 dokonywania Transferu lub Cz Êciowej Wypłaty, Towarzystwo, odpowiednio, przed Transferem lub Cz Êciowà Wypłatà oraz w razie wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia mo e pobraç cz Êç opłaty za zarzàdzanie za okres do dnia, odpowiednio, dokonania Transferu lub Cz Êciowej Wypłaty oraz wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia, przez umorzenie odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. W razie Transferu lub Cz Êciowej Wypłaty pozostała cz Êç opłaty za zarzàdzanie jest pobierana w najbli szej Dacie Miesi cznicy. 4. Opłata administracyjna jest ustalana kwotowo, pobierana miesi cznie z góry, w Dacie Miesi cznicy. Opłata administracyjna jest pobierana przez umorzenie na Subkoncie Składek Regularnych odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa sà umarzane w proporcjach odpowiadajàcych udziałowi poszczególnych Funduszy oraz Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Transferu w WartoÊci Subkonta Składek Regularnych. 5. Opłata transakcyjna jest ustalana kwotowo i pobierana za zrealizowanie zlecenia Transferu lub zmiany Alokacji Składki ponad bezpłatne limity okreêlone w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z Subkonta, którego dotyczy Transfer lub zmiana Alokacji Składki. Je eli na Subkoncie Składek Dodatkowych brak jest Êrodków pozwalajàcych na pobranie opłaty transakcyjnej, opłata ta jest pobierana z Subkonta Składek Regularnych. Opłata transakcyjna jest pobierana z Subkonta Składek Regularnych tak e od pisemnej informacji potwierdzajàcej WartoÊç Rachunku Ubezpieczajàcego ponad bezpłatne limity okreêlone w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Pobranie opłaty nast puje poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa na Rachunku Ubezpieczajàcego. 6. Opłata likwidacyjna jest ustalana procentowo i pobierana z Subkonta Składek Regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowità Wypłatà, w razie wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia w sytuacjach wskazanych w 12 ust. 2, 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz od tej cz Êci Cz Êciowej Wypłaty z Subkonta Składek Regularnych, która powoduje, e WartoÊç Subkonta Składek Regularnych staje si ni sza od kwoty odpowiadajàcej Statusowi Polisy Opłaconej. Postanowieƒ niniejszego ust pu nie stosuje si do Subkonta Składek Dodatkowych. Jednostki Uczestnictwa sà umarzane w proporcjach odpowiadajàcych udziałowi poszczególnych Funduszy: 1) w wartoêci Cz Êciowej Wypłaty - w razie Cz Êciowej Wypłaty, 2) w WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego - w razie Całkowitej Wypłaty albo wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia w sytuacjach wskazanych w 12 ust. 2 oraz 25 ust. 2 pkt 2, 3 i Opłata od wykupu jest ustalana procentowo i pobierana, odpowiednio, z Subkonta Składek Regularnych lub z Subkonta Składek Dodatkowych przez cały okres trwania Umowy Ubezpieczenia przed ka dà Cz Êciowà Wypłatà oraz Całkowità Wypłatà, a tak e w razie wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia w sytuacjach wskazanych w 12 ust. 2 oraz 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 5, od wartoêci Êrodków wypłacanych z Rachunku Ubezpieczajàcego. Jednostki Uczestnictwa sà umarzane w proporcjach odpowiadajàcych udziałowi poszczególnych Funduszy: 1) w wartoêci Cz Êciowej Wypłaty - w razie Cz Êciowej Wypłaty, 2) w WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego - w razie Całkowitej Wypłaty albo wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia w sytuacjach wskazanych w 12 ust. 2 oraz 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 5. Po upływie okresu, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna, jest przewidywana mo liwoêç przekształcenia Umowy Ubezpieczenia w umow ubezpieczenia dopuszczajàcà wypłaty o charakterze regularnym, nie obj te opłatami od wykupu. 8. Opłata za przewalutowanie jest pobierana za przewalutowanie Êrodków nominowanych w jednej walucie na Êrodki nominowane w innej walucie i naliczana od: a) Składki bàdê cz Êci Składki alokowanej do Funduszy nominowanych w walucie obcej, b) Êrodków umorzonych w wyniku Transferu, Cz Êciowej Wypłaty, Całkowitej Wypłaty, wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia w sytuacjach wskazanych w 12 ust. 2, 25 ust. 2 pkt 2-4 oraz 26 ust. 2 oraz w sytuacji wskazanej w 5 ust

15 W razie Transferu opłata za przewalutowanie jest ustalana w nast pujàcy sposób: a) Towarzystwo sumuje wartoêci umarzanych i nabywanych Jednostek Uczestnictwa ka dej waluty uzyskujàc informacj o liczbie jednostek danej waluty, do sprzeda y i nabycia; b) nast pnie Towarzystwo ustala równowartoêç w złotych kwoty walut do nabycia, okreêlonych w pkt a) oraz oblicza udział procentowy danej waluty w łàcznej wartoêci nabywanych walut; c) Towarzystwo, mno àc kwot ka dej waluty do sprzeda y przez ka dy z udziałów procentowych, o którym mowa w pkt b) uzyskuje kwoty w walutach do sprzeda y stanowiàce podstaw do wyliczenia opłaty za przewalutowanie, a nast pnie mno y te kwoty przez odpowiednià stawk opłaty za przewalutowanie wskazanà w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Pobranie opłaty nast puje przez umorzenie na Rachunku Ubezpieczajàcego odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa sà umarzane w proporcjach odpowiadajàcych udziałowi poszczególnych Funduszy oraz Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Transferu w WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego. 9. Opłata za ryzyko jest ustalana jako iloczyn: 1) miesi cznej stawki za ryzyko i 2) WartoÊci Subkonta Składek Regularnych lub kwoty ryzyka netto. Kwota ryzyka netto stanowi ró nic mi dzy wysokoêcià Âwiadczenia Ubezpieczeniowego spełnianego w razie Êmierci Ubezpieczonego a WartoÊcià Rachunku Ubezpieczajàcego. Opłata za ryzyko jest ustalana kwotowo albo procentowo - w zale noêci od wieku Ubezpieczonego, pobierana miesi cznie z góry, w Dacie Miesi cznicy. Opłata za ryzyko jest pobierana przez umorzenie na Rachunku Ubezpieczajàcego odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa sà umarzane w proporcjach odpowiadajàcych udziałowi poszczególnych Funduszy oraz Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Transferu w WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego. Opłata za ryzyko jest ustalana przy uwzgl dnieniu aktualnego wieku Ubezpieczonego. Stawki za ryzyko okreêlone sà w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczajàcemu przysługuje zwrot opłaty za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, przy czym Êmierç Ubezpieczonego skutkuje pełnym wykorzystaniem tej ochrony. 10. Opłata za wznowienie Umowy Ubezpieczenia jest ustalana kwotowo i pobierana przez umorzenie na Subkoncie Składek Regularnych odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa sà umarzane w proporcjach odpowiadajàcych udziałowi poszczególnych Funduszy oraz Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Transferu w WartoÊci Subkonta Składek Regularnych. 11. Opłata za cesj jest ustalana kwotowo i pobierana przez umorzenie na Subkoncie Składek Regularnych odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa sà umarzane w proporcjach odpowiadajàcych udziałowi poszczególnych Funduszy oraz Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Transferu w WartoÊci Subkonta Składek Regularnych. 12. Opłata za obni enie Składki Regularnej jest ustalana kwotowo i pobierana z Subkonta Składek Regularnych przez umorzenie odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa sà umarzane w proporcjach odpowiadajàcych udziałowi poszczególnych Funduszy oraz Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Transferu w WartoÊci Subkonta Składek Regularnych WysokoÊç opłat, o których mowa w 18, jest okreêlona w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Towarzystwo ma prawo zmiany sposobu pobierania oraz corocznej zmiany wysokoêci opłaty transakcyjnej, opłaty administracyjnej, opłaty za wznowienie Umowy Ubezpieczenia, opłaty za cesj oraz opłaty za obni enie Składki Regularnej. Wzrost wysokoêci tych opłat nie przewy szy 14

16 dwunastomiesi cznego wskaênika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego przez GUS na koniec trzeciego kwartału poprzedniego roku kalendarzowego, zwi kszonego o pi ç punktów procentowych. Jednak e je eli coroczna zmiana wysokoêci opłat nastàpiła po okresie dłu szym ni rok, wzrost opłat nie przewy szy zwi kszonej o pi ç punktów procentowych sumy wskaêników wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez GUS za okres od ostatniej zmiany wysokoêci opłat do koƒca kwartału kalendarzowego poprzedzajàcego powy szà zmian. Towarzystwo informuje o zmianie opłat na co najmniej miesiàc przed wprowadzeniem zmiany, zamieszczajàc stosownà informacj na stronie internetowej Towarzystwa oraz w siedzibie Towarzystwa. 3. Towarzystwo ma prawo zmiany wysokoêci opłaty za przewalutowanie lub sposobu jej pobierania, w szczególnoêci z przyczyn le àcych po stronie podmiotów uczestniczàcych w przewalutowaniu walut. W takiej sytuacji, Towarzystwo informuje o zmianie wysokoêci opłaty za przewalutowanie lub sposobu jej pobierania na co najmniej miesiàc przed wprowadzeniem zmiany, zamieszczajàc stosownà informacj na stronie internetowej Towarzystwa oraz w siedzibie Towarzystwa. 4. Zmiana sposobu pobierania opłat oraz coroczna zmiana wysokoêci opłat stosownie do postanowieƒ ust. 2 nie stanowi zmiany warunków Umowy Ubezpieczenia i nie wymaga zmiany Umowy Ubezpieczenia. 5. Ârodki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w zwiàzku z realizacjà zlecenia Transferu sà uwzgl dniane przy ustalaniu WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego w celu: 1) naliczania opłat wynikajàcych z Umowy Ubezpieczenia, z wyłàczeniem opłaty za zarzàdzanie; 2) pobierania opłat wynikajàcych z Umowy Ubezpieczenia. ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK REGULARNYCH Od drugiej Rocznicy Polisy Ubezpieczajàcy mo e zawiesiç opłacanie Składek Regularnych na okres do 12 miesi cy, składajàc do siedziby Towarzystwa odpowiednie oêwiadczenie na co najmniej 30 dni przed datà, od której zawieszenie opłacania Składek Regularnych ma zastosowanie. Powy sze uprawnienie nie mo e byç wykonywane w Okresie Prolongaty oraz cz Êciej ni jeden raz w okresie kolejnych pi ciu lat polisowych. 2. W okresie zawieszenia opłacania Składek Regularnych postanowienia Umowy Ubezpieczenia pozostajà w mocy, z wyłàczeniem postanowieƒ 10 ust. 3, 25 ust. 2 pkt 2 i W razie zawieszenia opłacania Składek Regularnych w ka dym Roku Polisowym rozpoczynajàcym si po dniu zawieszenia opłacania Składek Regularnych majà zastosowanie opłaty wst pne oraz likwidacyjne, wskazane w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla poprzedzajàcego go Roku Polisowego. Ka da zapłacona Składka b dzie zapisana na Rachunku Ubezpieczajàcego jako Składka Regularna do dnia osiàgni cia przez Umow Ubezpieczenia Statusu Polisy Opłaconej, chyba e Ubezpieczajàcy, najpóêniej w dacie wpłyni cia Składki na rachunek bankowy Towarzystwa, pisemnie okreêli rodzaj zapłaconej Składki. CZ ÂCIOWA WYPŁATA I CAŁKOWITA WYPŁATA ÂRODKÓW Z RACHUNKU UBEZPIECZAJÑCEGO Cz Êciowa Wypłata mo e byç dokonana na wniosek Ubezpieczajàcego, w ka dym Roku Polisowym, nie cz Êciej ni w liczbie wskazanej w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Cz Êciowej Wypłaty dokonuje si przez umorzenie na Rachunku Ubezpieczajàcego, ze wskazanego przez Ubezpieczajàcego Subkonta, odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu wskazanego przez Ubezpieczajàcego. 3. Je eli Ubezpieczajàcy nie wskazał Funduszu, z którego nale y dokonaç umorzenia, Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Funduszy zostanà umorzone w proporcjach odpowiadajàcych 15

17 udziałowi poszczególnych Funduszy, odpowiednio, w WartoÊci Subkonta Składek Regularnych lub w WartoÊci Subkonta Składek Dodatkowych. 4. Je eli Ubezpieczajàcy nie wskazał Subkonta, z którego nale y dokonaç umorzenia Jednostek Uczestnictwa Funduszy, umorzenie nastàpi po wskazaniu właêciwego Subkonta. 5. Umorzenie Jednostek Uczestnictwa na Rachunku Ubezpieczajàcego nast puje według WartoÊci Jednostek Uczestnictwa najpóêniej z dnia wskazanego w regulaminach Funduszy, po dniu zaakceptowania zlecenia Cz Êciowej Wypłaty, z zastrze eniem postanowieƒ 22 ust Cz Êciowa Wypłata nie mo e byç ni sza od ustalanej przez Towarzystwo kwoty Minimalnej Cz Êciowej Wypłaty, wskazanej w załàczniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 7. Towarzystwo nie wykonuje zlecenia Cz Êciowej Wypłaty Êrodków zgromadzonych na Subkoncie Składek Regularnych, je eli: 1) nie została osiàgni ta Minimalna WartoÊç Subkonta Składek Regularnych; 2) wykonanie zlecenia spowodowałoby na dzieƒ akceptacji zlecenia zmniejszenie WartoÊci Subkonta Składek Regularnych poni ej Minimalnej WartoÊci Subkonta Składek Regularnych. O niewykonaniu zlecenia Towarzystwo informuje Ubezpieczajàcego. 8. Cz Êciowa Wypłata jest dokonywana na rzecz Ubezpieczajàcego, w terminie wskazanym w regulaminach Funduszy, z zastrze eniem postanowieƒ 18 ust Towarzystwo po umorzeniu Jednostek Uczestnictwa z Funduszu nominowanego w walucie obcej, w zwiàzku z Cz Êciowà Wypłatà, dokonuje przewalutowania, na złote według Kursu Waluty, kwoty uzyskanej z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w zwiàzku z Cz Êciowà Wypłatà, ustalonej jako iloczyn liczby umorzonych Jednostek Uczestnictwa i wartoêci tych Jednostek Uczestnictwa. 10. Podstawà dokonania Cz Êciowej Wypłaty jest przedstawienie Towarzystwu: 1) kopii dwóch dokumentów potwierdzajàcych to samoêç Ubezpieczajàcego, 2) prawidłowo wypełnionego przez Ubezpieczajàcego zlecenia Cz Êciowej Wypłaty, w formie wskazanej w 28 ust. 2, ze wskazaniem odpowiedniego Subkonta, 3) innych dokumentów wymaganych przez Towarzystwo, niezb dnych do rzetelnego wykonania zlecenia. 11. Do Całkowitej Wypłaty stosuje si odpowiednio postanowienia ust pów powy szych, z wyłàczeniem ust. 4, 6 i 7. Całkowita Wypłata mo e byç dokonana na wniosek Ubezpieczajàcego w ka dym czasie. TRANSAKCJE Wszelkie zlecenia Transferów, Cz Êciowej Wypłaty lub Całkowitej Wypłaty, które zostały dostarczone przez Ubezpieczajàcego do siedziby Towarzystwa przed dniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia, sà niewa ne. 2. Z wyłàczeniem dyspozycji dotyczàcej Alokacji Składki, zlecenie Transakcji składane przez Ubezpieczajàcego jest przyjmowane do realizacji przez Towarzystwo nie wczeêniej ni po dokonaniu wszystkich wczeêniej zarejestrowanych i przyj tych do realizacji Transakcji. 3. Wszystkie Transakcje dotyczàce danej Umowy Ubezpieczenia sà wykonywane przez Towarzystwo w kolejnoêci ustalonej według daty przyj cia, odpowiednio, zlecenia wykonania Transakcji przez aplikacj internetowà albo otrzymania zlecenia Ubezpieczajàcego, w tym przesłanego faksem. 4. Ka de bł dne zlecenie Transakcji wstrzymuje realizacj poprawnego zlecenia tego samego typu a do wyjaênienia bł du bàdê anulowania zlecenia bł dnego i nie wstrzymuje zlecenia poprawnego innego typu. Zlecenie bł dne jest anulowane po upływie 14 dni od daty jego zgłoszenia lub przed tym terminem, w dniu przesłania poprawnego zlecenia 5. W razie zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w 4 pkt 1) po zło eniu przez Ubezpieczajàcego dyspozycji Transakcji, Towarzystwo z chwilà powzi cia wiadomoêci o tym 16

18 zdarzeniu, odmawia realizacji zlecenia Transakcji, je eli zlecenie Transakcji jest nieprawidłowe, a jego sprostowanie lub uzupełnienie wymaga zło enia oêwiadczenia przez Ubezpieczajàcego. SPEŁNIENIE ÂWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo zawiadomienia o zajêciu jednego ze zdarzeƒ ubezpieczeniowych wskazanych w 4, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczonego lub uprawnionego do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego oraz przeprowadza post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zgłoszonych roszczeƒ i wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, a tak e pisemnie lub drogà elektronicznà informuje Ubezpieczonego lub uprawnionego do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia i spełnienia Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. Przekazywanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym odbywa si pod warunkiem, e Towarzystwo posiada adresy osób, do których informacje te powinny zostaç skierowane. 2. Towarzystwo spełnia Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajêciu zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Gdyby w terminie okreêlonym w ust. 2 ustalenie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa albo wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego okazało si niemo liwe, Towarzystwo zawiadamia pisemnie osob zgłaszajàcà roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczenia, w całoêci lub cz Êci. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe powinno byç spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci było mo liwe. Jednak e bezspornà cz Êç Âwiadczenia Ubezpieczeniowego Towarzystwo spełnia w terminie przewidzianym w ust W razie Êmierci Ubezpieczonego, Towarzystwo spełnia Âwiadczenie Ubezpieczeniowe na rzecz uprawnionego, po otrzymaniu nast pujàcych dokumentów: 1) prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłat Âwiadczenia Ubezpieczeniowego; 2) kopii dokumentu potwierdzajàcego to samoêç uprawnionego do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego; 3) aktu zgonu oraz kserokopii karty zgonu Ubezpieczonego z rozpoznaniem przyczyny zgonu, jednak e je eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpiła za granicà, akt zgonu powinien zostaç uwierzytelniony przez polskà placówk dyplomatycznà; 4) tłumaczenia przysi głego dokumentacji medycznej z podanà przyczynà zgonu Ubezpieczonego, je eli dokumentacja medyczna została sporzàdzona w j zyku innym ni polski; 5) innych dokumentów niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa, w szczególnoêci pozyskanych od publicznych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej lub zwiàzanych z post powaniem karnym prowadzonym w zwiàzku ze Êmiercià Ubezpieczonego. 5. Osoba wyst pujàca z roszczeniem i nieb dàca Uposa onym ani Uposa onym Zast pczym powinna udokumentowaç zwiàzek z Ubezpieczonym wskazany w 7 ust. 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (odpowiedni dowód stanowià w szczególnoêci: akt mał eƒstwa, akt urodzenia, postanowienie sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie sàdu o dziale spadku). 6. W razie do ycia przez Ubezpieczonego stu lat spełnienie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego nast puje na wniosek Ubezpieczonego, po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1)-2) oraz 5). 7. W razie braku mo liwoêci uzyskania dokumentów pozwalajàcych na spełnienie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego w terminie 2 miesi cy od dnia otrzymania zawiadomienia o zajêciu zdarzenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo informuje o tym pisemnie osoby wyst pujàce z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci uniemo liwiajàce ustalenie wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego oraz informuje jednoczeênie, e roszczenie zostanie ponownie rozpatrzone, gdy ustalenie wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego b dzie mo liwe. 17

19 8. Je eli Âwiadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokoêci, ni okreêlona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo informuje o tym pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà całkowità lub cz Êciowà odmow spełnienia Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, wraz z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 9. Towarzystwo, na wniosek, udost pnia uprawnionym informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialnoêci Towarzystwa i wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. Osoby te majà prawo wglàdu do akt Êwiadczeniowych i sporzàdzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów. 10. Ubezpieczajàcy ma prawo do ustalenia, e spełnienie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego w zwiàzku ze Êmiercià Ubezpieczonego nastàpi w terminie wskazanym w ust. 2, nie wczeêniej jednak ni po ukoƒczeniu przez Uposa onego 18 lat. W okresie od dokonania transferu, o którym mowa w ust. 11. do dnia spełnienia Âwiadczenia Ubezpieczeniowego jest pobierana opłata administracyjna oraz nie stosuje si postanowieƒ 16, 17, 25 ust. 2 pkt 2 i 3. Spełnienie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego nast puje na podstawie WartoÊci Jednostek Uczestnictwa na Rachunku Ubezpieczajàcego z trzeciego Dnia Wyceny od daty, w której spełniono łàcznie dwa warunki: 1) zło ono wszystkie dokumenty, o których mowa w ust pach powy szych; 2) Uposa ony ukoƒczył 18 lat. 11. Towarzystwo, po otrzymaniu informacji o zajêciu jednego ze zdarzeƒ wskazanych w 4, dokonuje transferu wszystkich Êrodków zgromadzonych na Rachunku Ubezpieczajàcego do Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, przy czym takie działanie Towarzystwa nie jest dokonaniem Transferu w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 24 Spełnienie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego wskazanego w 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 jest dokonywane na podstawie WartoÊci Jednostek Uczestnictwa na Rachunku Ubezpieczajàcego: 1) najpóêniej z dnia wskazanego w regulaminach Funduszy, po dniu: a) w którym Towarzystwo pozytywnie rozpoznało wniosek o wypłat Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, jednak nie póêniej ni w ostatnim Dniu Wyceny przypadajàcym terminie okreêlonym w 23 ust. 2 i 3 - w razie Êmierci Ubezpieczonego; b) ukoƒczenia przez Ubezpieczonego stu lat - w wypadku okreêlonym w 4 pkt 2, albo 2) w dniu wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia. WYGAÂNI CIE UMOWY UBEZPIECZENIA Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu w razie wypowiedzenia przez Ubezpieczajàcego, z zachowaniem trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia oraz mo e byç dokonane w ka dym czasie, z zachowaniem wymogów wskazanych w 28 ust Umowa Ubezpieczenia wygasa w dacie najbli szego z nast pujàcych zdarzeƒ: 1) spełnienia Âwiadczenia Ubezpieczeniowego w zwiàzku ze Êmiercià Ubezpieczonego, 2) upływu Okresu Prolongaty - je eli w Okresie Prolongaty, pomimo upływu terminu na zapłat Składki Regularnej, nie krótszego ni 14 dni i wskazanego w wezwaniu do zapłaty, nie zapłacono Składki Regularnej, której termin zapłaty upłynàł, oraz nie osiàgni to Statusu Polisy Opłaconej, a WartoÊç Subkonta Składek Dodatkowych nie wystarcza na pokrycie nale nych Składek Regularnych, niezb dnych do osiàgni cia Statusu Polisy Opłaconej, 3) upływu Okresu Prolongaty - je eli w okresie od osiàgni cia Statusu Polisy Opłaconej, w Okresie Prolongaty, pomimo upływu terminu na zapłat Składki Regularnej, nie krótszego 18

20 ni 14 dni i wskazanego w wezwaniu do zapłaty, nie zapłacono Składek Regularnych zapewniajàcych osiàgni cie Minimalnej WartoÊci Subkonta Składek Regularnych, 4) Całkowitej Wypłaty, 5) upływu okresu wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia, 6) ukoƒczenia przez Ubezpieczonego stu lat. 3. W razie wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia w sytuacjach wskazanych w ust. 2 pkt 2, 3, 5 Towarzystwo ustala wysokoêç zobowiàzania wobec Ubezpieczajàcego na podstawie WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego obliczonej na Dzieƒ Wyceny, przypadajàcy nie póêniej ni w terminie wskazanym w regulaminach Funduszy, z zastrze eniem postanowieƒ 18 ust Je eli suma wpłaconych Składek Regularnych powi kszona o WartoÊç Subkonta Składek Dodatkowych jest równa co najmniej kwocie warunkujàcej osiàgni cie Statusu Polisy Opłaconej, po upływie Okresu Prolongaty, bez dodatkowych czynnoêci Ubezpieczajàcego, Êrodki z Subkonta Składek Dodatkowych sà zapisywane na Subkoncie Składek Regularnych, zgodnie z udziałem poszczególnych Funduszy w WartoÊci Subkonta Składek Dodatkowych, w kwocie stanowiàcej ró nic mi dzy wartoêcià Statusu Polisy Opłaconej a sumà Składek Regularnych w chwili realizacji operacji. 5. W uzasadnionych sytuacjach Towarzystwo mo e wznowiç Umow Ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczajàcego, zło ony w formie wskazanej w 28 ust W wyniku wznowienia Umowy Ubezpieczenia Towarzystwo ponosi odpowiedzialnoêç w okresie od daty wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia do daty jej wznowienia, o ile zdarzenie ubezpieczeniowe nie zostało spowodowane któràkolwiek z przyczyn wyłàczajàcych lub ograniczajàcych odpowiedzialnoêç Towarzystwa z tytułu Umowy Ubezpieczenia. 7. W razie wznowienia Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo nie realizuje zlecenia Transakcji dostarczonego do siedziby Towarzystwa przed wygaêni ciem Umowy Ubezpieczenia i niewykonanego przed wygaêni ciem Umowy Ubezpieczenia. 8. Wznowienia Umowy Ubezpieczenia Towarzystwo dokonuje na nast pujàcych warunkach: 1) Ubezpieczajàcy zobowiàzuje si zapłaciç na wskazany rachunek bankowy Towarzystwa w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zaakceptowaniu wniosku o wznowienie, pod rygorem anulowania wznowienia: a) kwot wypłaconà Ubezpieczajàcemu (lub cesjonariuszowi) przez Towarzystwo w zwiàzku z wygaêni ciem Umowy Ubezpieczenia; b) kwot stanowiàcà sum niezapłaconych Składek Regularnych nale nych za okres do dnia wznowienia Umowy Ubezpieczenia, jednak nie dłu szy ni do dnia osiàgni cia przez Umow Ubezpieczenia Statusu Polisy Opłaconej; c) kwot stanowiàcà sum niezapłaconych Składek Regularnych koniecznà do osiàgni cia Minimalnej WartoÊci Rachunku Ubezpieczajàcego, je eli Umowa Ubezpieczenia osiàgn ła Status Polisy Opłaconej; W szczególnych przypadkach Towarzystwo mo e nie informowaç o zaakceptowaniu wniosku o wznowienie, pod warunkiem, e nie narusza to interesów Ubezpieczajàcego. 2) Ubezpieczajàcy zgadza si na obcià enie Rachunku Ubezpieczajàcego: a) opłatà za wznowienie Umowy Ubezpieczenia; b) ustalonà przez Towarzystwo kwotà b dàcà ró nicà w Êrodkach stanowiàcych WartoÊç Rachunku Ubezpieczajàcego powstałà na skutek ró nic WartoÊci Jednostek Uczestnictwa z Daty Umorzenia (w wyniku wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia) oraz WartoÊci Jednostek Uczestnictwa z Daty Nabycia (w wyniku wznowienia Umowy Ubezpieczenia) je eli WartoÊç Jednostek Uczestnictwa w dniu otrzymania przez Ubezpieczajàcego informacji o zaakceptowaniu wniosku o wznowienie jest wy sza ni w dniu ich umorzenia w wyniku wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia; Powy sza kwota jest pobierana z Rachunku Ubezpieczajàcego, z Subkonta Składek Regularnych i/lub Subkonta Składek Dodatkowych w wysokoêci stanowiàcej ró nic 19

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną Ubezpieczenia na życie Indywidualne Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia OWU FPP3_04.2013 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia (zwane dalej OWU ) stanowią podstawę zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 5 Obowiązki Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Obowiązuje od 3 listopada 2014 roku generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia - Generali Życie T.U. S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016)

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016) Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016) Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan ubezpieczenia indeks DP/04/01/15 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego. U M O W A P R O J E K T (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej) zawarta we Wrocławiu w dniu.......2012 r., pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Styczeń 2016 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z ubezpieczeniem na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis, uwzględniający kwotę w wysokości

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr UB/02/2008/SWBA Certyfikat uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie db Elita Funduszy X_1 Kod: GSDB02/07/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ WZORCA UMOWY

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ WZORCA UMOWY Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium RODZAJ INFORMACJI Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo