Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą Słwianin w Świnujściu zgdnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 rku Praw Telekmunikacyjne. 2. Określenia użyte w treści niniejszeg regulaminu znaczają: Operatr Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą Słwianin w Świnujściu z siedzibą w Świnujściu przy ulicy Niedziałkwskieg 9, zarejestrwana w Krajwym Rejestrze Sądwym pd numerem KRS Abnent sba fizyczna, sba prawna, jednstka rganizacyjna nie psiadająca sbwści prawnej, która pdpisała Umwę z Operatrem. Cennik wykaz cen stswanych przez Operatra wbec Abnentów z tytułu realizacji na ich rzecz Usług raz zasady ich naliczania. Okres Rzliczeniwy przedział czasu, za który dknywane są rzliczenia świadcznych usług. Opłata Abnamentwa kreślna w Cenniku płata świadczna przez Abnenta na rzecz Operatra za dstęp d Sieci w celu krzystania z Usługi. Opłata Okreswa cyklicznapłata pnszna przez Abnenta na rzecz Operatra zawierająca Opłatę Abnamentwą, sumę płat jednstkwych za wykrzystane jednstki taryfwe raz płatę za Usługi Ddatkwe wg bwiązująceg w danym kresie Cennika Operatra. Opłata Jednrazwa rdzaj płaty świadcznej na rzecz peratra nie będącej płatą cykliczną. Sieć sieć telekmunikacyjna służąca d świadczenia Usług przez Operatra. Rachunek dkument księgwy będący pdstawą dknywanych przez Abnenta płatnści za Usługi telefnii, w szczególnści plecenie zapłaty lub faktura VAT. Usługa kreślna w Umwie lub niniejszym Regulaminie usługa telefnii IP ferwana przez Operatra plegająca na realizacji: a. płączeń lkalnych i strefwych w strefach numeracyjnych, w których jest t technicznie mżliwe, b. płączeń d sieci ruchmych (kmórkwych), c. płączeń międzynardwych. Awaria brak mżliwści świadczenia Usługi nieplanwany przez Operatra. Usterka nieplanwane przez Operatra pgrszenie jakści świadcznej usługi. Urządzenie Operatra wypżyczne Abnentwi d używania na kres trwania umwy urządzenie umżliwiające dstęp d Sieci raz będące własnścią Operatra. Urządzenie Abnenta urządzenie będące własnścią Abnenta pzwalające abnentwi krzystać z Usługi Operatra. Biur Obsługi Abnenta (BOA) jednstka rganizacyjna w strukturze Operatra świadcząca kmplekswą Obsługę Abnenta.

2 Wstrzymanie Usługi czaswe zaprzestanie świadczenia Usługi bądź Usług Ddatkwych przez Operatra z pwdu nieprzestrzegania bwiązków Abnenta wynikających z Umwy bądź Regulaminu. Zawieszenie Usługi czaswe zaprzestanie świadczenia Usługi bądź Usług Ddatkwych przez Operatra spwdwane na wnisek Abnenta. Wznwienie Usługi pnwne umżliwienie Abnentwi krzystania z Usługi bądź usług Ddatkwych p ich uprzednim wstrzymaniu lub zawieszeniu. Regulamin niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Telefnii przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą Słwianin. Usługi Ddatkwe usługi świadczne przez Operatra lub inne uprawnine pdmity, wymienine w Cenniku. Umwa Umwa Świadczenie Usługi Telefnii przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą Słwianin. Billing Szczegółwy Wykaz Płączeń wyknywanych przez Abnenta zawierający datę, kres trwania raz numery telefnów na jakie inicjwan płączenia. Skrócny Wykaz Płączeń skrócny wykaz Usługtelekmunikacyjnych bejmujący sumaryczny czas trwania i wartść pszczególnych typów płączeń. Prtkół Zdania Urządzenia Operatra dkument ptwierdzający zwrt wypżyczneg przez Abnenta sprzętu Operatrwi. Prtkół Otrzymania Urządzenia Operatra dkument ptwierdzający dbiór przez Abnenta sprzętu Operatra. Prtkół Odbiru Instalacji dkument ptwierdzający dbiór przez Abnenta instalacji w swim lkalu wyknanej przez Operatra lub inne pdmity przez nieg uprawnine. 2 Zawarcie Umwy Abnenckiej 1. Umwa zstaje zawarta zgdnie z Regulaminem Operatra wg wzru bwiązująceg na dany czas u Operatra. 2. Umwa zbwiązuje Operatra d należyteg świadczenia wymieninych w niej Usług. Abnent zbwiązuje się d przestrzegania Umwy, Regulaminu i Cennika. 3. Umwa mże zstać zawarta przez Abnenta lub jeg prawidłw umcwaneg przedstawiciela w stswnie znacznym lkalu Operatra. 4. W imieniu Operatra Umwę zawiera sba umcwana na pdstawie pisemneg pełnmcnictwa. 5. Abnent lub jeg przedstawiciel zbwiązani są przy sprządzaniu Umwy przedstawienie następujących dkumentów: a. aktualneg dwdu sbisteg lub paszprtu i drugieg dkumentu ptwierdzająceg aktualne miejsce zamieszkania (w przypadku sób fizycznych), b. aktualneg dpisu z właściweg rejestru, w którym pdmit jest ujawniny, dkumentu ptwierdzająceg nadanie numeru NIP, dkumentu ptwierdzająceg nadanie numeru Regn (w przypadku pdmitów gspdarczych), c. dkumentu ptwierdzająceg umcwanie przedstawiciela d zawarcia Umwy raz dkumentów jak w przypadku sby fizycznej (w przypadku pełnmcnictwa), d. tytułu prawneg d nieruchmści, pisemnej zgdy dpwiedni właściciela, użytkwnika wieczysteg nieruchmści lub człnka spółdzielni mieszkaniwej (w przypadku psiadania przez Abnenta tytułu prawneg d nieruchmści inneg niż praw własnści, praw użytkwania wieczysteg lub spółdzielcze praw d lkalu). 6. Abnent lub pełnmcnik Abnenta zbwiązuje się pwiadmić Operatra w ciągu 14 dni w frmie pisemnej wszelkich zmianach danych zapisanych w Umwie. 7. Operatr mże dmówić zawarcia Umwy w przypadku gdy:

3 a. Abnent dmawia kazania lub skpiwania dkumentów, których mwa w 2 pkt. 5, b. dkumenty, jakich mwa w 2 pkt. 5 budzą wątpliwści c d ich autentycznści, lub pzstają nieczytelne, c. Abnent pdał nieprawdziwe lub nieaktualne dane, d. Abnent zalega z płatami na rzecz Operatra, e. brak jest mżliwści technicznych należyteg świadczenia Usługi. 8. Wszelkie zmiany Umwy mgą następwać jedynie w frmie pisemnej pprzez sprządzenie stswneg aneksu pd rygrem nieważnści. 9. Umwa zstaje zawarta na kres wskazany w Umwie pcząwszy d dnia jej pdpisania przez bie Strny. Umwa zawarta na czas kreślny przechdzi autmatycznie p upływie teg kresu w Umwę na czas niekreślny, jeśli Abnent lub Operatr nie dstarczą drugiej ze Strn na c najmniej 30 dni przed upływem teg kresu pisemneg świadczenia nie przedłużaniu Umwy. 3 Świadczenie Usług 1. Operatr świadczy Usługę na pdstawie Umwy, w zakresie uprawnień wynikających z Prawa Telekmunikacyjneg raz psiadanych zezwleń. 2. Pprzez zawarcie Umwy Operatr zbwiązuje się d stałeg świadczenia Usługi za pmcą Urządzenia Operatra raz Urządzenia Abnenta w zakresie i na warunkach kreślnych w Umwie i Regulaminie a Abnent zbwiązuje się d przestrzegania Umwy i Regulaminu w szczególnści zaś d terminweg uiszczania płat za wyknane na jeg rzecz usługi, kreślnych w rachunku i nalicznych zgdnie z Cennikiem. 3. Rzpczęcie świadczenia Usług następuje w terminie kreślnym w Umwie. 4. Za dzień rzpczęcia świadczenia Usługi uznaje się mment aktywacji numeru telefniczneg raz instalacji u Abnenta ptwierdzny pdpisaniem Prtkłu Otrzymania Urządzenia Operatra raz Prtkłem Odbiru Instalacji. 5. Operatr świadczy Usługę w zakresie istniejących mżliwści technicznych i psiadanych zasbów numeracji. 6. Operatr nadaje Abnentwi numer abnencki (numery abnenckie) kreślne zgdnie z Umwą. 7. Operatr zapewnia Abnentwi bezpłatne płączenia z numerami alarmwymi. 8. Abnent mże żądać zmiany przydzielneg numeru telefniczneg jeśli wykaże, że krzystanie z nieg jest uciążliwe. 9. Abnent ma praw d zmiany zakresu Usług bjętych Umwą, w szczególnści planu taryfweg, na warunkach kreślnych w Cenniku. 10. Wniskwanie Abnenta zmianę zakresu Usług pwinn być wyrażne w frmie pisemnej. Składany przez Abnenta wnisek pwinien zawierać dane Abnenta bjęte Umwą, numer Umwy, zakres zmiany raz termin, d któreg zmiana ma bwiązywać. 11. W zależnści d płżenia wywływaneg urządzenia kńcweg w stsunku d Urządzenia Abnenta wywłująceg raz przynależnści d Sieci daneg peratra telekmunikacyjneg rzróżnia się płączenia: a. lkalne (w ramach sieci Operatra), b. strefwe (w ramach tej samej strefy numeracyjnej), c. międzystrefwe (na bszarze przekraczającym zasięg jednej strefy numeracyjnej na terenie kraju, d. międzynardwe (wykraczające pza granice kraju), e. pzstałe. 12. Operatr zapewnia tajemnicę telekmunikacyjną w zakresie wymaganym przez Praw Telekmunikacyjne i inne właściwe przepisy, stswnie d stswanej przez Operatra technlgii.

4 4 Serwis Usług 1. Operatr zbwiązuje się d stałeg serwisu knserwacyjneg sieci i jegurządzeń bez pbierania ddatkwych płat, za wyjątkiem czynnści kreślnych Cennikiem Usług Operatra. 2. Abnent mże zgłaszać prblemy z krzystaniem z Usług i krzystać z bsługi serwiswej d 8.00 d d pniedziałku d piątku pd numerem telefnu: w zakresie: a. Awarii bądź Usterek urządzeń telekmunikacyjnych, b. zasad krzystania z Usług, c. prmcji i fert, d. infrmacji numerach innych Abnentów Operatra, e. infrmacji nt. płatnści za Usługi. 3. Abnent mże kntaktwać się z Operatrem w inny spsób niż t wskazan w niniejszym paragrafie w pkt. 1, jeśli będzie t technicznie mżliwe, w szczególnści za pmcą faxu i pczty elektrnicznej. 4. W przypadku Awarii i Usterek w świadcznych Usługach Abnent winien tym fakcie niezwłcznie pwiadmić Operatra, który jest zbwiązany usunąć je w terminie d 48 gdzin d daty i gdziny przyjęcia zgłszenia. W przypadku przekrczenia teg terminu Abnentwi przysługuje praw bniżenia 1/30 wyskści miesięcznej Opłaty Abnamentwej za każdy dzień zwłki. 5. Uszkdzenia Sieci lub jej części tzn. Urządzenia i instalacji Operatra pwstałe z winy Abnenta usuwane są na jeg kszt. 6. Wszelkich zmian, knserwacji raz usuwania uszkdzeń w urządzeniach i instalacji należących d Operatra umieszcznych w lkalu Abnenta dknują wyłącznie służby techniczne Operatra. 7. Operatr zapewnia Abnentwi bezpłatnie Skrócny Wykaz Płączeń świadcznych na jeg rzecz w danym Okresie Rzliczeniwym zawierający typ płączeń raz ilść jednstek rzliczeniwych dpwiadający wartści zrealizwanych płączeń. Wykaz dstarczany jest Abnentwi wraz z Rachunkiem wystawinym za Okres Rzliczeniwy, któreg dtyczy ten wykaz. 8. Operatr zapewnia Abnentwi na jeg wnisek Szczegółwy Wykaz Płączeń (Billing) za płatą wyszczególniną w Cenniku i na Okres lub Okresy Rzliczeniwe zakńczne nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złżenia wnisku. 9. Szczegółwy wykaz Usług wyknanych na rzecz Abnenta dstarcza się Abnentwi w terminie 14 dni d dnia złżenia przez nieg pisemneg wnisku. Jeśli wyraził taką wlę już w Umwie Operatr dstarcza Abnentwi Szczegółwe Wykazy Płączeń pcząwszy d bieżąceg Okresu Rzliczeniweg, w którym zstała zawarta Umwa aż d czasu, w którym Abnent wyrazi pisemne żądanie zaprzestania trzymywania Billingu. 5 Opłaty za Usługi 1. Wyskść płat i spsób ich naliczania kreślny jest w Cenniku.

5 2. Abnent zbwiązany jest uiszczać płaty terminw na rachunek bankwy Operatra lub bezpśredni w kasie Operatra. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu śrdków na rachunek Operatra. 3. Opłaty wyszczególnine w Cenniku bejmują w szczególnści: a. Opłatę Jednrazwą za przyłączenie d Sieci, b. Opłatę Abnamentwą, c. Opłaty za płączenia, d. Opłaty wynikające z zaległści w płatach, e. Opłaty wynikające z naruszenia Umwy, Regulaminu bądź Regulaminu Prmcji. 4. Opłata jednrazwa dliczana jest d pierwszeg Rachunku. 5. Opłata Abnamentwa pbierana jest z góry za każdy Okres Rzliczeniwy, za wyjątkiem pierwszeg Okresu Rzliczeniweg. Opłata Abnamentwa za pierwszy Okres Rzliczeniwy zstanie dłączna d pierwszeg Rachunku prprcjnalnie d czasu krzystania z Usług w danym kresie, tzn. d dnia rzpczęcia świadczenia Usług d statnieg dnia Okresu Rzliczeniweg raz za następny Okres Rzliczeniwy. 6. Opłaty za płączenia naliczane są za każdą rzpczętą jednstkę taryfikacyjną zgdnie z bwiązującym Cennikiem i pbierane z dłu za każdy Okres Rzliczeniwy. 7. Za wyknane Usługi Operatr bezpłatnie wystawia faktury VAT raz sprządza Skrócny Wykaz Płączeń, które dstarcza listwnie, lub umżliwia Abnentwi pbranie faktury i wykazu w spsób elektrniczny lub sbiście. 8. Termin płatnści faktury wynsi 14 dni d daty jej wystawienia. Za datę zapłaty należnści Operatr przyjmuje datę wpływu śrdków pieniężnych na rachunek Operatra. 9. W razie późnienia w uiszczaniu płat Operatr nalicza dsetki ustawwe za każdy dzień zwłki. 10. W przypadku braku uiszczenia należnej płaty Operatr pisemnie wzywa Abnenta d jej zapłaty w wyznacznym terminie. Niezastswanie się d terminu zapłaty uwzględnineg w wezwaniu mże skutkwać Wstrzymaniem Usługi. Operatr nalicza wg aktualneg Cennika kszty wezwania raz kszty Wznwienia Usługi, które w pełnej wyskści bciążają Abnenta. 11. Wszelkie Opłaty wnszne przez Abnenta na rachunek Operatra tytułem świadcznych Usług będą w pierwszej klejnści zaliczane na pczet zaległych płat. 12. Na pisemne żądanie Abnenta Operatr sprządza i dstarcza Abnentwi listwnie lub w frmie elektrnicznej Billing. Dstarczenie Abnentwi Billingu pdlega płacie wg aktualneg Cennika. 13. Przez kres Zawieszenia Usługi płaty nie są pbierane. 14. W przypadku pdwyższenia cen Usług Operatr pwiadamia tym fakcie Abnenta pisemnie z wyprzedzeniem c najmniej jedneg Okresu Rzliczeniweg w stsunku d terminu, d któreg nwy Cennik zacznie bwiązywać. W przypadku braku akceptacji wyższej płaty wyrażnej pisemnym świadczeniem Abnenta w ciągu 14 dni d terminu bwiązywania wyższej płaty, Umwa ulega rzwiązaniu zgdnie z 9 pkt. 2c niniejszeg Regulaminu. Brak pisemneg wnisku nieakceptwaniu wyższej płaty w ciągu 14 dni d dnia jej bwiązywania, przyjmwane jest jak jej akceptacja. 6 Pstępwanie reklamacyjne i dpwiedzialnść Operatra 1. W przypadku zastrzeżeń dtyczących jakści Usług, Abnent ma praw d złżenia reklamacji. 2. Przedmitem reklamacji mże być naruszenie warunków ustalnych w Umwie lub Regulaminie, zła jakść techniczna Usługi, niedtrzymanie terminu rzpczęcia świadczenia Usługi, nie wyknanie lub

6 nienależyte wyknanie Usługi, nieprawidłwe bliczenie płat raz brak lub przerwy w świadczeniu Usług. 3. Reklamacja pwinna zawierać: a. imię i nazwisk lub nazwę firmy Abnenta i adres Abnenta, b. numer telefnu Abnenta, któreg dtyczy reklamacja lub numer ewidencyjny umwy nadany przez Operatra, c. kreślenie przedmitu reklamacji raz reklamwaneg kresu, d. przedstawienie klicznści uzasadniających reklamację, e. datę zawarcia Umwy i kreślny w niej termin rzpczęcia świadczenia usługi, f. wyskść dszkdwania lub innej należnści raz numer knta bankweg lub właściwy adres d wypłaty dszkdwania lub innej należnści alb wnisek ich zaliczenie na pczet przyszłych płatnści w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty, g. pdpis reklamująceg w przypadku reklamacji złżnej w frmie pisemnej. 4. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera któregś z elementów wymieninych w 6 pkt. 3, Operatr, ile uzna, że jest t knieczne d prawidłweg rzpatrzenia reklamacji, niezwłcznie wzywa Abnenta d ich uzupełnienia, kreślając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres teg uzupełnienia z puczeniem, że nie zastswanie się Abnenta d wezwania w tym terminie spwduje pzstawienie reklamacji bez rzpznania. P bezskutecznym upływie wyznaczneg terminu reklamację pzstawia się bez rzpznania. 5. Jeżeli w reklamacji nie zstała kreślna kwta dszkdwania, a praw d dszkdwania lub zwrtu innej należnści nie budzi wątpliwści, Operatr traktuje reklamację tak, jakby kwta ta była kreślna. 6. Reklamacja mże być złżna w każdej jednstce bsługującej Abnentów Operatra. 7. Reklamacja mże być złżna pisemnie, telefnicznie lub ustnie d prtkłu sprządzneg przez Operatra, a także przy wykrzystaniu innych śrdków przumiewania się na dległść, w tym drgą elektrniczną, ile nie stją temu na przeszkdzie techniczne mżliwści. 8. W przypadku złżenia reklamacji pisemnie lub ustnie d prtkłu w jednstce Operatra, upważnina sba reprezentująca Operatra, przyjmująca reklamację jest bwiązana niezwłcznie ptwierdzić jej przyjęcie w frmie pisemnej. 9. W przypadku przesłania reklamacji pisemnej, zgłszenia telefnicznie lub złżenia jej przy wykrzystaniu innych śrdków przumiewania się na dległść, w tym drgą elektrniczną, Operatr jest bwiązany w terminie 14 dni d dnia złżenia reklamacji d ptwierdzenia jej przyjęcia w frmie pisemnej. 10. Przepisu ust. 9 nie stsuje się w przypadku udzielenia dpwiedzi na reklamację w terminie 14 dni d dnia jej złżenia. 11. Reklamacja mże być złżna w terminie 12 miesięcy d statnieg dnia kresu rzliczeniweg, w którym zakńczyła się przerwa w świadczeniu usługi telekmunikacyjnej, lub d dnia, w którym usługa zstała nienależycie wyknana lub miała być wyknana, lub d dnia dręczenia faktury zawierającej nieprawidłwe bliczenie należnści z tytułu świadczenia usługi telekmunikacyjnej. 12. Reklamację złżną p upływie terminu, którym mwa w ust. 9, pzstawia się bez rzpznania, czym Operatr niezwłcznie pwiadamia reklamująceg. 13. Operatr jest zbwiązany d udzielenia pisemnej dpwiedzi na reklamację w terminie 30 dni d dnia jej złżenia. 14. Odpwiedź na reklamację pwinna zawierać: a. rzstrzygnięcie uznaniu lub dmwie uznania reklamacji b. pwłanie pdstawy prawnej, c. w przypadku przyznania dszkdwania - kreślenie wyskści kwty i terminu jeg wypłaty, d. w przypadku zwrtu innej należnści - kreślenie wyskści kwty i terminu jej zwrtu e. puczenie wyczerpaniu drgi pstępwania reklamacyjneg i prawie dchdzenia rszczeń w pstępwaniu sądwym, a ddatkw prawie dchdzenia rszczeń w pstępwaniach, których mwa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Praw telekmunikacyjne, f. pdpis upważnineg pracwnika reprezentująceg Operatra, z pdaniem zajmwaneg przez nieg stanwiska. 15. W przypadku dmwy uznania reklamacji w całści lub części, dpwiedź na reklamację pwinna ddatkw zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne raz zstać dręczna reklamującemu przesyłką plecną.

7 16. Abnentwi przysługuje praw d dchdzenia swich rszczeń przed sądami pwszechnymi, w pstępwaniu mediacyjnym przed Prezesem UKE lub przed sądem knsumenckim działającym przy Prezesie UKE jeśli pstępwanie reklamacyjne nie przynisł czekiwanych skutków. 17. Operatr pnsi dpwiedzialnść za niewyknanie lub nienależyte wyknanie Usługi jedyniew zakresie wyznacznym przez Praw Telekmunikacyjne i niniejszy Regulamin. Operatr nie pnsi dpwiedzialnści za niewyknanie lub nienależyte wyknanie Usługi w przypadku gdy jest t spwdwane: brakiem w dstawie energii elektrycznej ptrzebnej d funkcjnwania Usługi, prwadzeniem prac knserwacyjnych, których przeprwadzenie wcześniej zstał pdane d wiadmści Abnentów, wskutek winy Abnenta, sby trzeciej, za którą Operatr nie pnsi dpwiedzialnści. 7 Urządzenie Operatra 1. Operatr udstępnia Abnentwi na czas bwiązywania Umwy Urządzenie Operatra znaczne numerem seryjnym raz numerem MAC identycznymi jak t zstał kreślne w Umwie. 2. Na ptwierdzenie przekazania Urządzenia Operatra Abnent pdpisuje Prtkół Otrzymania Urządzenia Operatra. 3. Urządzenie Operatra wraz z wszystkimi pzstałymi elementami zstanie przekazany Abnentwi w terminie d 7 dni d dnia zawarcia Umwy. 4. Abnent zbwiązuje się d krzystania z Urządzenia trzymaneg d Operatra wyłącznie w lkalu kreślnym w Umwie na zasadach kreślnych w Regulaminie Operatra. 5. Abnent jest zbwiązany d udstępnienia lkalu służbm technicznym Operatra w zakresie niezbędnym d wyknania naprawy, mdernizacji lub kntrli sieci internetwej raz mdemu. 6. Abnent jest zbwiązany d krzystania z wypżyczneg Urządzania Operatra zgdnie z jeg przeznaczeniem, d utrzymywania g w stanie nie pgrsznym niż t wynika z nrmalneg użytkwania raz d pwiadmienia Operatra usterkach w jeg pracy. 7. Opłata za krzystanie z Urządzenia Operatra jest zawarta w cenie Usługi, chyba że w Umwie zapisan inaczej. 8. W przypadku stwierdzenia przez Operatra uszkdzenia lub zniszczenia Urządzenia Operatra alb któregś z jeg elementów z winy Abnenta, Operatr pzstawia sbie praw bciążyć Abnenta ksztami naprawy lub wymiany zgdnie z aktualnym Cennikiem i Umwą. 9. Abnent jest zbwiązany p wygaśnięciu lub rzwiązaniu Umwy d zwrtu w Biurze Obsługi Abnenta Urządzenia Operatra wraz z wszystkimi jeg kmpnentami wyszczególninymi w Prtkle Otrzymania Urządzenia Operatra w terminie 7 dni na swój kszt i ryzyk. 10. Dkumentem ptwierdzającym zwrt Urządzenia Operatra jeg właścicielwi jest Prtkół Zdania Urządzenia Operatra. 8 Prmcja Usług W przypadku prmcji zasady i wyskść naliczania płat bjętych prmcją Usług p zawarciu Umwy są regulwane Regulaminem Prmcji, zatwierdznym przez Zarząd Operatra.

8 9 Rzwiązanie Umwy 1. Operatr jest uprawniny d rzwiązania Umwy w trybie natychmiastwym, wstrzymania świadczenia Usługi, zawieszenia świadczenia Usługi bądź dszkdwania w przypadku: a. późnienia Abnenta w zapłacie za Usługę w terminie kreślnym w Umwie i nie uregulwania zaległych płatnści pmim trzymania d Operatra wezwania d ich zapłaty, b. pwtarzająceg się naruszenia przez Abnenta warunków kreślnych w Umwie lub niniejszym Regulaminie, c. krzystania przez Abnenta z Usługi w spsób niezgdny z Umwą bądź Regulaminem, a w szczególnści dknywanie przeróbek sieci lub nieuprawninych pdłączeń, udstępnianie Urządzenia Operatra sbm trzecim lub pdłączania innych użytkwników, d. wykrzystywania przez Abnenta świadcznych usług d celów niezgdnych z prawem, e. stwrzenia przez Abnenta zagrżenia dla interesów Operatra lub pzstałych Abnentów. 2. Umwa mże być rzwiązana przez Abnenta: a. z zachwaniem jednmiesięczneg kresu wypwiedzenia ze skutkiem na kniec miesiąca kalendarzweg, następująceg p miesiącu, w którym nastąpił wypwiedzenie (w przypadku Umwy na czas nieznaczny). Okres wypwiedzenia zaczyna się d daty wpływu wypwiedzenia d siedziby Operatra. b. w ciągu 14 dni p pdwyższeniu cen lub zmianie Regulaminu, w przypadku uprzednieg złżenia pisemneg świadczenia dmawiająceg zgdy na te zmiany. 3. Operatr zastrzega sbie praw rzwiązania Umwy bez zachwania kresu wypwiedzenia w przypadku braku technicznych mżliwści realizacji usługi bjętej Umwą lub zapewnienia jakści zgdnej z bwiązującymi przepisami raz standardami stswanej technlgii. 4. Abnent jest uprawniny d rzwiązania Umwy z Operatrem w trybie natychmiastwym, w przypadku pwtarzających się isttnych naruszeń Umwy i Regulaminu przez Operatra, w szczególnści wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w spsób ciągły dłuższy niż klejne 5 dni, z przyczyn zawininych przez Operatra. 10 Wygaśnięcie Umwy Umwa wygasa w przypadku: a. śmierci Abnenta, b. utraty przez Abnenta nie będąceg sbą fizyczną zdlnści d czynnści prawnych, c. rzwiązania lub likwidacji Abnenta nie będąceg sbą fizyczną, chyba że przed pwyższymi zdarzeniami zstanie zawarta umwa cesji praw i przejęcia długów wynikających z tej Umwy i Regulaminu, między Abnentem a innym pdmitem.

9 11 Zmiana Umwy 1. Wszelkie zmiany dtyczące Umwy wymagają aneksu w frmie pisemnej pd rygrem nieważnści. 2. W przypadku zmiany danych Abnenta, w szczególnści: adresu zamieszkania, adresu d krespndencji, zmiany nazwy firmy lub nazwiska jest n zbwiązany pwiadmić pisemnie Operatra w terminie 7 dni d dnia dknania zmiany tych danych, przedkładając dkumenty kreślające aktualne dane lub status prawny. W przypadku nie dpełnienia teg zbwiązania Operatr zastrzega sbie praw aby wszelką krespndencję kierwaną d Abnenta na statni znany adres uznać za dręczną, wraz z wszystkimi wynikającymi z teg faktu knsekwencjami. 3. Zmiana planu taryfweg mże być dknana przez Operatra na pisemny wnisek Abnenta dstarczny sbiście lub sbę dpwiedni umcwaną d Biura Obsługi Abnenta. Zmiana planu taryfweg mżliwa jest d następneg kresu rzliczeniweg przypadająceg p kresie, w którym Abnent złżył wnisek zmianę planu. 12 Zawieszenie, Wstrzymanie raz Wznwienie Usługi 1. Operatr na pisemny wnisek Abnenta dknuje Zawieszenia Usługi na kres nie dłuższy niż trzy pełne Okresy Rzliczeniwe liczne d następneg Okresu Rzliczeniweg następującym p Okresie Rzliczeniwym, w którym wpłynął wnisek zawieszeniu. Na dzień wpłynięcia wnisku d Operatra Abnent nie mże zalegać z żadnymi Opłatami na jeg rzecz. 2. Wnisek Zawieszenie Usługi pwinien być dstarczny Operatrwi nie później niż d 20 dnia każdeg miesiąca kalendarzweg. 3. Jeśli zawieszana Usługa zstała zakupina w pakiecie z innymi Usługami i z teg tytułu Abnentwi przysługuje rabat Abnent mże zawiesić jedynie wszystkie Usługi wchdzące w skład pakietu lub bjęte rabatem. 4. P upływie kreślneg przez Abnenta terminu Zawieszenia Usługi Operatr wznawia jej świadczenie. 5. Klejne Zawieszenie Usługi jest mżliwe p upływie klejnych 9 miesięcy krzystania z Usługi. 6. Wznwienie Świadczenia Usługi p jej Zawieszeniu następuje niezwłcznie p uiszczeniu na rzecz Operatra płaty według aktualneg Cennika. 7. Okresu, w którym Abnent psiadał Zawieszną Usługę nie wlicza się d kresu na jaki pdpisana zstała Umwa. 8. Operatr będzie uprawniny d Wstrzymania Usługi w przypadku: a. późnienia Abnenta w zapłacie za Usługę w terminie kreślnym w Umwie i nie uregulwania zaległych płatnści pmim trzymania d Operatra wezwania d ich zapłaty, b. pwtarzająceg się naruszenia przez Abnenta warunków kreślnych w Umwie lub niniejszym Regulaminie, c. krzystania przez Abnenta z Usługi w spsób niezgdny z Umwą bądź Regulaminem, a w szczególnści dknywanie przeróbek sieci lub nieuprawninych pdłączeń, udstępnianie Urządzenia Operatra sbm trzecim lub pdłączania innych użytkwników, d. wykrzystywania przez Abnenta świadcznych usług d celów niezgdnych z prawem, e. stwrzenia przez Abnenta zagrżenia dla interesów Operatra lub pzstałych Abnentów. 9. Wznwienie świadczenia Usługi p jej uprzednim Wstrzymaniu następuje niezwłcznie p wygaśnięciu przyczyn Wstrzymania których mwa w 12 pkt 8 a-e raz uiszczeniu na rzecz Operatra płaty według aktualneg Cennika.

10 10. Okres, w którym nastąpił Wstrzymanie Usługi zalicza się d kresu na jaki pdpisana zstała Umwa. 13 Pstanwienia kńcwe 1. Operatr zastrzega sbie mżliwść dknywania zmian niniejszeg Regulaminu. Abnent zstanie pwiadminy zmianie Regulaminu c najmniej na jeden Okres Rzliczeniwy przed wejściem jeg zmian w życie. W przypadku, gdy Abnent w ciągu 14 dni d terminu wejścia w życie niniejszeg Regulaminu nie zaakceptuje zmian, wówczas ma praw ze skutkiem natychmiastwym rzwiązać Umwę na świadczenie Usługi. Brak pisemneg świadczenia Abnenta nie przyjęciu nwych warunków Regulaminu w ciągu 14 dni d dnia jeg wejścia w życie rzumiane jest jak akceptacja jeg zmiany. 2. Operatr zbwiązany jest d przestrzegania tajemnicy telekmunikacyjnej zgdnie z Prawem Telekmunikacyjnym, która bejmuje: a. dane dtyczące użytkwnika, b. treść indywidualnych kmunikatów, c. dane transmisyjne, które znaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania kmunikatów w sieciach telekmunikacyjnych lub naliczania płat za usługi telekmunikacyjne, w tym dane lkalizacyjne, które znaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekmunikacyjnej wskazujące płżenie gegraficzne urządzenia kńcweg użytkwnika publicznie dstępnych usług telekmunikacyjnych, d. dane lkalizacji, które znaczają dane lkalizacyjne wykraczające pza dane niezbędne d transmisji kmunikatu lub wystawienia rachunku, e. dane próbach uzyskania płączenia między kreślnymi zakńczeniami sieci telekmunikacyjnej. 3. Operatr ma praw przetwarzać dane sbwe swich Abnentów, zgdnie z Ustawą z dnia r. chrnie danych sbwych (Dz. U. Nr 133 pz. 883) dla celów związanych z realizacją Umwy. Abnent ma praw wglądu d swich danych sbwych i ich pprawienia. 4. W sprawach nie uregulwanych niniejszym Regulaminem zastswanie mają przepisy bwiązująceg prawa, w szczególnści Praw Telekmunikacyjne, przepisy wyknawcze d ustawy raz przepisy Kdeksu Cywilneg. 5. Regulamin zatwierdzn na psiedzeniu Rady Nadzrczej w dniu r. Uchwałą Nr 1/6/2009r.

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin krzystania z systemu kntrli wjazdu na teren Akademii Mrskiej w Gdyni (wprwadzny zarządzeniem nr 25 Rektr AM z 28.06.2012 Zmiany w zarządzeniu nr 35 Rektra AM z 19.09.2012r.) Tekst jednlity Użyte

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukdopiewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukdopiewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zukdpiew.pl Dpiew: Budwa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radsnej w miejscwści Skórzew (Nr rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7572231, faks 089 7572120.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7572231, faks 089 7572120. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ Mrąg: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Urzędu Miejskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gv.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na krajwe i zagraniczne pasażerskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ksse.cm.pl Katwice: Opracwanie dkumentacji prjektwej budwlanej i wyknawczej, uzyskanie właściwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dstawa energii elektrycznej dla Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.fsd.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.fsd.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.fsd.pl Strzelce Krajeńskie: Kmplekswa dstawa gazu ziemneg d budynków administracyjnych Starstwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl 1 Pstanwienia gólne 1. Niniejszy regulamin kreśla zasady krzystania z serwisu www.paczkers.pl 2. Właścicielem serwisu jest firma Rimi.pl z siedzibą w Łdzi, przy ul. Rlniczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 ogłasza przetarg nieograniczony pt,, Dekoracja roślinna miasta Radomia

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 ogłasza przetarg nieograniczony pt,, Dekoracja roślinna miasta Radomia Radm, dnia 24.02.2015 r. L.dz. ZUK.662.15.JP Nr sprawy PN/1/2015 Zakład Usług Kmunalnych w Radmiu ul. Sucha 15 głasza przetarg niegraniczny pt,, Dekracja rślinna miasta Radmia Niniejsze głszenie zstał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz,gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz,gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz,gniezn.pl Gniezn: WYMIANA WYKŁADZIN W ODDZIALE ORTOPEDYCZNYM, OPIEKUŃCZO LECZNICZYM I OPIEKI PALIATYWNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, woj. Blesławiec: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY BOLESŁAWIEC Numer głszenia: 136891-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Organizacja Plenerwej Imprezy Festyn Ludwy Z Klbergiem p Gminie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ) GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DLA ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UL. MICKIEWICZA 7 (34 220) MAKÓW PODHALAŃSKI. Numer głszenia: 397484-2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsk-Biała: Świadczenie usług pcztwych dtyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w rku 2015 BnO w latach 2016-2017 OP w latach 2016-2017

Bardziej szczegółowo

Łazy: Przebudowa strefy saun w Parku Wodnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łazy: Przebudowa strefy saun w Parku Wodnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łazy: Przebudwa strefy saun w Parku Wdnym Jura w Łazach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: V zamówienia publiczneg zawarcia umwy ramwej ustanwienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Gubin: Dstawa fabrycznie nwej kpark-ładwarki w frmie leasingu peracyjneg z pcją wykupu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dstarczenia biletów ltniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autgrafy kmpzytrów plskich Numer głszenia: 324834-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo