Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą Słwianin w Świnujściu zgdnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 rku Praw Telekmunikacyjne. 2. Określenia użyte w treści niniejszeg regulaminu znaczają: Operatr Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą Słwianin w Świnujściu z siedzibą w Świnujściu przy ulicy Niedziałkwskieg 9, zarejestrwana w Krajwym Rejestrze Sądwym pd numerem KRS Abnent sba fizyczna, sba prawna, jednstka rganizacyjna nie psiadająca sbwści prawnej, która pdpisała Umwę z Operatrem. Cennik wykaz cen stswanych przez Operatra wbec Abnentów z tytułu realizacji na ich rzecz Usług raz zasady ich naliczania. Okres Rzliczeniwy przedział czasu, za który dknywane są rzliczenia świadcznych usług. Opłata Abnamentwa kreślna w Cenniku płata świadczna przez Abnenta na rzecz Operatra za dstęp d Sieci w celu krzystania z Usługi. Opłata Okreswa cyklicznapłata pnszna przez Abnenta na rzecz Operatra zawierająca Opłatę Abnamentwą, sumę płat jednstkwych za wykrzystane jednstki taryfwe raz płatę za Usługi Ddatkwe wg bwiązująceg w danym kresie Cennika Operatra. Opłata Jednrazwa rdzaj płaty świadcznej na rzecz peratra nie będącej płatą cykliczną. Sieć sieć telekmunikacyjna służąca d świadczenia Usług przez Operatra. Rachunek dkument księgwy będący pdstawą dknywanych przez Abnenta płatnści za Usługi telefnii, w szczególnści plecenie zapłaty lub faktura VAT. Usługa kreślna w Umwie lub niniejszym Regulaminie usługa telefnii IP ferwana przez Operatra plegająca na realizacji: a. płączeń lkalnych i strefwych w strefach numeracyjnych, w których jest t technicznie mżliwe, b. płączeń d sieci ruchmych (kmórkwych), c. płączeń międzynardwych. Awaria brak mżliwści świadczenia Usługi nieplanwany przez Operatra. Usterka nieplanwane przez Operatra pgrszenie jakści świadcznej usługi. Urządzenie Operatra wypżyczne Abnentwi d używania na kres trwania umwy urządzenie umżliwiające dstęp d Sieci raz będące własnścią Operatra. Urządzenie Abnenta urządzenie będące własnścią Abnenta pzwalające abnentwi krzystać z Usługi Operatra. Biur Obsługi Abnenta (BOA) jednstka rganizacyjna w strukturze Operatra świadcząca kmplekswą Obsługę Abnenta.

2 Wstrzymanie Usługi czaswe zaprzestanie świadczenia Usługi bądź Usług Ddatkwych przez Operatra z pwdu nieprzestrzegania bwiązków Abnenta wynikających z Umwy bądź Regulaminu. Zawieszenie Usługi czaswe zaprzestanie świadczenia Usługi bądź Usług Ddatkwych przez Operatra spwdwane na wnisek Abnenta. Wznwienie Usługi pnwne umżliwienie Abnentwi krzystania z Usługi bądź usług Ddatkwych p ich uprzednim wstrzymaniu lub zawieszeniu. Regulamin niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Telefnii przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą Słwianin. Usługi Ddatkwe usługi świadczne przez Operatra lub inne uprawnine pdmity, wymienine w Cenniku. Umwa Umwa Świadczenie Usługi Telefnii przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą Słwianin. Billing Szczegółwy Wykaz Płączeń wyknywanych przez Abnenta zawierający datę, kres trwania raz numery telefnów na jakie inicjwan płączenia. Skrócny Wykaz Płączeń skrócny wykaz Usługtelekmunikacyjnych bejmujący sumaryczny czas trwania i wartść pszczególnych typów płączeń. Prtkół Zdania Urządzenia Operatra dkument ptwierdzający zwrt wypżyczneg przez Abnenta sprzętu Operatrwi. Prtkół Otrzymania Urządzenia Operatra dkument ptwierdzający dbiór przez Abnenta sprzętu Operatra. Prtkół Odbiru Instalacji dkument ptwierdzający dbiór przez Abnenta instalacji w swim lkalu wyknanej przez Operatra lub inne pdmity przez nieg uprawnine. 2 Zawarcie Umwy Abnenckiej 1. Umwa zstaje zawarta zgdnie z Regulaminem Operatra wg wzru bwiązująceg na dany czas u Operatra. 2. Umwa zbwiązuje Operatra d należyteg świadczenia wymieninych w niej Usług. Abnent zbwiązuje się d przestrzegania Umwy, Regulaminu i Cennika. 3. Umwa mże zstać zawarta przez Abnenta lub jeg prawidłw umcwaneg przedstawiciela w stswnie znacznym lkalu Operatra. 4. W imieniu Operatra Umwę zawiera sba umcwana na pdstawie pisemneg pełnmcnictwa. 5. Abnent lub jeg przedstawiciel zbwiązani są przy sprządzaniu Umwy przedstawienie następujących dkumentów: a. aktualneg dwdu sbisteg lub paszprtu i drugieg dkumentu ptwierdzająceg aktualne miejsce zamieszkania (w przypadku sób fizycznych), b. aktualneg dpisu z właściweg rejestru, w którym pdmit jest ujawniny, dkumentu ptwierdzająceg nadanie numeru NIP, dkumentu ptwierdzająceg nadanie numeru Regn (w przypadku pdmitów gspdarczych), c. dkumentu ptwierdzająceg umcwanie przedstawiciela d zawarcia Umwy raz dkumentów jak w przypadku sby fizycznej (w przypadku pełnmcnictwa), d. tytułu prawneg d nieruchmści, pisemnej zgdy dpwiedni właściciela, użytkwnika wieczysteg nieruchmści lub człnka spółdzielni mieszkaniwej (w przypadku psiadania przez Abnenta tytułu prawneg d nieruchmści inneg niż praw własnści, praw użytkwania wieczysteg lub spółdzielcze praw d lkalu). 6. Abnent lub pełnmcnik Abnenta zbwiązuje się pwiadmić Operatra w ciągu 14 dni w frmie pisemnej wszelkich zmianach danych zapisanych w Umwie. 7. Operatr mże dmówić zawarcia Umwy w przypadku gdy:

3 a. Abnent dmawia kazania lub skpiwania dkumentów, których mwa w 2 pkt. 5, b. dkumenty, jakich mwa w 2 pkt. 5 budzą wątpliwści c d ich autentycznści, lub pzstają nieczytelne, c. Abnent pdał nieprawdziwe lub nieaktualne dane, d. Abnent zalega z płatami na rzecz Operatra, e. brak jest mżliwści technicznych należyteg świadczenia Usługi. 8. Wszelkie zmiany Umwy mgą następwać jedynie w frmie pisemnej pprzez sprządzenie stswneg aneksu pd rygrem nieważnści. 9. Umwa zstaje zawarta na kres wskazany w Umwie pcząwszy d dnia jej pdpisania przez bie Strny. Umwa zawarta na czas kreślny przechdzi autmatycznie p upływie teg kresu w Umwę na czas niekreślny, jeśli Abnent lub Operatr nie dstarczą drugiej ze Strn na c najmniej 30 dni przed upływem teg kresu pisemneg świadczenia nie przedłużaniu Umwy. 3 Świadczenie Usług 1. Operatr świadczy Usługę na pdstawie Umwy, w zakresie uprawnień wynikających z Prawa Telekmunikacyjneg raz psiadanych zezwleń. 2. Pprzez zawarcie Umwy Operatr zbwiązuje się d stałeg świadczenia Usługi za pmcą Urządzenia Operatra raz Urządzenia Abnenta w zakresie i na warunkach kreślnych w Umwie i Regulaminie a Abnent zbwiązuje się d przestrzegania Umwy i Regulaminu w szczególnści zaś d terminweg uiszczania płat za wyknane na jeg rzecz usługi, kreślnych w rachunku i nalicznych zgdnie z Cennikiem. 3. Rzpczęcie świadczenia Usług następuje w terminie kreślnym w Umwie. 4. Za dzień rzpczęcia świadczenia Usługi uznaje się mment aktywacji numeru telefniczneg raz instalacji u Abnenta ptwierdzny pdpisaniem Prtkłu Otrzymania Urządzenia Operatra raz Prtkłem Odbiru Instalacji. 5. Operatr świadczy Usługę w zakresie istniejących mżliwści technicznych i psiadanych zasbów numeracji. 6. Operatr nadaje Abnentwi numer abnencki (numery abnenckie) kreślne zgdnie z Umwą. 7. Operatr zapewnia Abnentwi bezpłatne płączenia z numerami alarmwymi. 8. Abnent mże żądać zmiany przydzielneg numeru telefniczneg jeśli wykaże, że krzystanie z nieg jest uciążliwe. 9. Abnent ma praw d zmiany zakresu Usług bjętych Umwą, w szczególnści planu taryfweg, na warunkach kreślnych w Cenniku. 10. Wniskwanie Abnenta zmianę zakresu Usług pwinn być wyrażne w frmie pisemnej. Składany przez Abnenta wnisek pwinien zawierać dane Abnenta bjęte Umwą, numer Umwy, zakres zmiany raz termin, d któreg zmiana ma bwiązywać. 11. W zależnści d płżenia wywływaneg urządzenia kńcweg w stsunku d Urządzenia Abnenta wywłująceg raz przynależnści d Sieci daneg peratra telekmunikacyjneg rzróżnia się płączenia: a. lkalne (w ramach sieci Operatra), b. strefwe (w ramach tej samej strefy numeracyjnej), c. międzystrefwe (na bszarze przekraczającym zasięg jednej strefy numeracyjnej na terenie kraju, d. międzynardwe (wykraczające pza granice kraju), e. pzstałe. 12. Operatr zapewnia tajemnicę telekmunikacyjną w zakresie wymaganym przez Praw Telekmunikacyjne i inne właściwe przepisy, stswnie d stswanej przez Operatra technlgii.

4 4 Serwis Usług 1. Operatr zbwiązuje się d stałeg serwisu knserwacyjneg sieci i jegurządzeń bez pbierania ddatkwych płat, za wyjątkiem czynnści kreślnych Cennikiem Usług Operatra. 2. Abnent mże zgłaszać prblemy z krzystaniem z Usług i krzystać z bsługi serwiswej d 8.00 d d pniedziałku d piątku pd numerem telefnu: w zakresie: a. Awarii bądź Usterek urządzeń telekmunikacyjnych, b. zasad krzystania z Usług, c. prmcji i fert, d. infrmacji numerach innych Abnentów Operatra, e. infrmacji nt. płatnści za Usługi. 3. Abnent mże kntaktwać się z Operatrem w inny spsób niż t wskazan w niniejszym paragrafie w pkt. 1, jeśli będzie t technicznie mżliwe, w szczególnści za pmcą faxu i pczty elektrnicznej. 4. W przypadku Awarii i Usterek w świadcznych Usługach Abnent winien tym fakcie niezwłcznie pwiadmić Operatra, który jest zbwiązany usunąć je w terminie d 48 gdzin d daty i gdziny przyjęcia zgłszenia. W przypadku przekrczenia teg terminu Abnentwi przysługuje praw bniżenia 1/30 wyskści miesięcznej Opłaty Abnamentwej za każdy dzień zwłki. 5. Uszkdzenia Sieci lub jej części tzn. Urządzenia i instalacji Operatra pwstałe z winy Abnenta usuwane są na jeg kszt. 6. Wszelkich zmian, knserwacji raz usuwania uszkdzeń w urządzeniach i instalacji należących d Operatra umieszcznych w lkalu Abnenta dknują wyłącznie służby techniczne Operatra. 7. Operatr zapewnia Abnentwi bezpłatnie Skrócny Wykaz Płączeń świadcznych na jeg rzecz w danym Okresie Rzliczeniwym zawierający typ płączeń raz ilść jednstek rzliczeniwych dpwiadający wartści zrealizwanych płączeń. Wykaz dstarczany jest Abnentwi wraz z Rachunkiem wystawinym za Okres Rzliczeniwy, któreg dtyczy ten wykaz. 8. Operatr zapewnia Abnentwi na jeg wnisek Szczegółwy Wykaz Płączeń (Billing) za płatą wyszczególniną w Cenniku i na Okres lub Okresy Rzliczeniwe zakńczne nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złżenia wnisku. 9. Szczegółwy wykaz Usług wyknanych na rzecz Abnenta dstarcza się Abnentwi w terminie 14 dni d dnia złżenia przez nieg pisemneg wnisku. Jeśli wyraził taką wlę już w Umwie Operatr dstarcza Abnentwi Szczegółwe Wykazy Płączeń pcząwszy d bieżąceg Okresu Rzliczeniweg, w którym zstała zawarta Umwa aż d czasu, w którym Abnent wyrazi pisemne żądanie zaprzestania trzymywania Billingu. 5 Opłaty za Usługi 1. Wyskść płat i spsób ich naliczania kreślny jest w Cenniku.

5 2. Abnent zbwiązany jest uiszczać płaty terminw na rachunek bankwy Operatra lub bezpśredni w kasie Operatra. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu śrdków na rachunek Operatra. 3. Opłaty wyszczególnine w Cenniku bejmują w szczególnści: a. Opłatę Jednrazwą za przyłączenie d Sieci, b. Opłatę Abnamentwą, c. Opłaty za płączenia, d. Opłaty wynikające z zaległści w płatach, e. Opłaty wynikające z naruszenia Umwy, Regulaminu bądź Regulaminu Prmcji. 4. Opłata jednrazwa dliczana jest d pierwszeg Rachunku. 5. Opłata Abnamentwa pbierana jest z góry za każdy Okres Rzliczeniwy, za wyjątkiem pierwszeg Okresu Rzliczeniweg. Opłata Abnamentwa za pierwszy Okres Rzliczeniwy zstanie dłączna d pierwszeg Rachunku prprcjnalnie d czasu krzystania z Usług w danym kresie, tzn. d dnia rzpczęcia świadczenia Usług d statnieg dnia Okresu Rzliczeniweg raz za następny Okres Rzliczeniwy. 6. Opłaty za płączenia naliczane są za każdą rzpczętą jednstkę taryfikacyjną zgdnie z bwiązującym Cennikiem i pbierane z dłu za każdy Okres Rzliczeniwy. 7. Za wyknane Usługi Operatr bezpłatnie wystawia faktury VAT raz sprządza Skrócny Wykaz Płączeń, które dstarcza listwnie, lub umżliwia Abnentwi pbranie faktury i wykazu w spsób elektrniczny lub sbiście. 8. Termin płatnści faktury wynsi 14 dni d daty jej wystawienia. Za datę zapłaty należnści Operatr przyjmuje datę wpływu śrdków pieniężnych na rachunek Operatra. 9. W razie późnienia w uiszczaniu płat Operatr nalicza dsetki ustawwe za każdy dzień zwłki. 10. W przypadku braku uiszczenia należnej płaty Operatr pisemnie wzywa Abnenta d jej zapłaty w wyznacznym terminie. Niezastswanie się d terminu zapłaty uwzględnineg w wezwaniu mże skutkwać Wstrzymaniem Usługi. Operatr nalicza wg aktualneg Cennika kszty wezwania raz kszty Wznwienia Usługi, które w pełnej wyskści bciążają Abnenta. 11. Wszelkie Opłaty wnszne przez Abnenta na rachunek Operatra tytułem świadcznych Usług będą w pierwszej klejnści zaliczane na pczet zaległych płat. 12. Na pisemne żądanie Abnenta Operatr sprządza i dstarcza Abnentwi listwnie lub w frmie elektrnicznej Billing. Dstarczenie Abnentwi Billingu pdlega płacie wg aktualneg Cennika. 13. Przez kres Zawieszenia Usługi płaty nie są pbierane. 14. W przypadku pdwyższenia cen Usług Operatr pwiadamia tym fakcie Abnenta pisemnie z wyprzedzeniem c najmniej jedneg Okresu Rzliczeniweg w stsunku d terminu, d któreg nwy Cennik zacznie bwiązywać. W przypadku braku akceptacji wyższej płaty wyrażnej pisemnym świadczeniem Abnenta w ciągu 14 dni d terminu bwiązywania wyższej płaty, Umwa ulega rzwiązaniu zgdnie z 9 pkt. 2c niniejszeg Regulaminu. Brak pisemneg wnisku nieakceptwaniu wyższej płaty w ciągu 14 dni d dnia jej bwiązywania, przyjmwane jest jak jej akceptacja. 6 Pstępwanie reklamacyjne i dpwiedzialnść Operatra 1. W przypadku zastrzeżeń dtyczących jakści Usług, Abnent ma praw d złżenia reklamacji. 2. Przedmitem reklamacji mże być naruszenie warunków ustalnych w Umwie lub Regulaminie, zła jakść techniczna Usługi, niedtrzymanie terminu rzpczęcia świadczenia Usługi, nie wyknanie lub

6 nienależyte wyknanie Usługi, nieprawidłwe bliczenie płat raz brak lub przerwy w świadczeniu Usług. 3. Reklamacja pwinna zawierać: a. imię i nazwisk lub nazwę firmy Abnenta i adres Abnenta, b. numer telefnu Abnenta, któreg dtyczy reklamacja lub numer ewidencyjny umwy nadany przez Operatra, c. kreślenie przedmitu reklamacji raz reklamwaneg kresu, d. przedstawienie klicznści uzasadniających reklamację, e. datę zawarcia Umwy i kreślny w niej termin rzpczęcia świadczenia usługi, f. wyskść dszkdwania lub innej należnści raz numer knta bankweg lub właściwy adres d wypłaty dszkdwania lub innej należnści alb wnisek ich zaliczenie na pczet przyszłych płatnści w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty, g. pdpis reklamująceg w przypadku reklamacji złżnej w frmie pisemnej. 4. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera któregś z elementów wymieninych w 6 pkt. 3, Operatr, ile uzna, że jest t knieczne d prawidłweg rzpatrzenia reklamacji, niezwłcznie wzywa Abnenta d ich uzupełnienia, kreślając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres teg uzupełnienia z puczeniem, że nie zastswanie się Abnenta d wezwania w tym terminie spwduje pzstawienie reklamacji bez rzpznania. P bezskutecznym upływie wyznaczneg terminu reklamację pzstawia się bez rzpznania. 5. Jeżeli w reklamacji nie zstała kreślna kwta dszkdwania, a praw d dszkdwania lub zwrtu innej należnści nie budzi wątpliwści, Operatr traktuje reklamację tak, jakby kwta ta była kreślna. 6. Reklamacja mże być złżna w każdej jednstce bsługującej Abnentów Operatra. 7. Reklamacja mże być złżna pisemnie, telefnicznie lub ustnie d prtkłu sprządzneg przez Operatra, a także przy wykrzystaniu innych śrdków przumiewania się na dległść, w tym drgą elektrniczną, ile nie stją temu na przeszkdzie techniczne mżliwści. 8. W przypadku złżenia reklamacji pisemnie lub ustnie d prtkłu w jednstce Operatra, upważnina sba reprezentująca Operatra, przyjmująca reklamację jest bwiązana niezwłcznie ptwierdzić jej przyjęcie w frmie pisemnej. 9. W przypadku przesłania reklamacji pisemnej, zgłszenia telefnicznie lub złżenia jej przy wykrzystaniu innych śrdków przumiewania się na dległść, w tym drgą elektrniczną, Operatr jest bwiązany w terminie 14 dni d dnia złżenia reklamacji d ptwierdzenia jej przyjęcia w frmie pisemnej. 10. Przepisu ust. 9 nie stsuje się w przypadku udzielenia dpwiedzi na reklamację w terminie 14 dni d dnia jej złżenia. 11. Reklamacja mże być złżna w terminie 12 miesięcy d statnieg dnia kresu rzliczeniweg, w którym zakńczyła się przerwa w świadczeniu usługi telekmunikacyjnej, lub d dnia, w którym usługa zstała nienależycie wyknana lub miała być wyknana, lub d dnia dręczenia faktury zawierającej nieprawidłwe bliczenie należnści z tytułu świadczenia usługi telekmunikacyjnej. 12. Reklamację złżną p upływie terminu, którym mwa w ust. 9, pzstawia się bez rzpznania, czym Operatr niezwłcznie pwiadamia reklamująceg. 13. Operatr jest zbwiązany d udzielenia pisemnej dpwiedzi na reklamację w terminie 30 dni d dnia jej złżenia. 14. Odpwiedź na reklamację pwinna zawierać: a. rzstrzygnięcie uznaniu lub dmwie uznania reklamacji b. pwłanie pdstawy prawnej, c. w przypadku przyznania dszkdwania - kreślenie wyskści kwty i terminu jeg wypłaty, d. w przypadku zwrtu innej należnści - kreślenie wyskści kwty i terminu jej zwrtu e. puczenie wyczerpaniu drgi pstępwania reklamacyjneg i prawie dchdzenia rszczeń w pstępwaniu sądwym, a ddatkw prawie dchdzenia rszczeń w pstępwaniach, których mwa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Praw telekmunikacyjne, f. pdpis upważnineg pracwnika reprezentująceg Operatra, z pdaniem zajmwaneg przez nieg stanwiska. 15. W przypadku dmwy uznania reklamacji w całści lub części, dpwiedź na reklamację pwinna ddatkw zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne raz zstać dręczna reklamującemu przesyłką plecną.

7 16. Abnentwi przysługuje praw d dchdzenia swich rszczeń przed sądami pwszechnymi, w pstępwaniu mediacyjnym przed Prezesem UKE lub przed sądem knsumenckim działającym przy Prezesie UKE jeśli pstępwanie reklamacyjne nie przynisł czekiwanych skutków. 17. Operatr pnsi dpwiedzialnść za niewyknanie lub nienależyte wyknanie Usługi jedyniew zakresie wyznacznym przez Praw Telekmunikacyjne i niniejszy Regulamin. Operatr nie pnsi dpwiedzialnści za niewyknanie lub nienależyte wyknanie Usługi w przypadku gdy jest t spwdwane: brakiem w dstawie energii elektrycznej ptrzebnej d funkcjnwania Usługi, prwadzeniem prac knserwacyjnych, których przeprwadzenie wcześniej zstał pdane d wiadmści Abnentów, wskutek winy Abnenta, sby trzeciej, za którą Operatr nie pnsi dpwiedzialnści. 7 Urządzenie Operatra 1. Operatr udstępnia Abnentwi na czas bwiązywania Umwy Urządzenie Operatra znaczne numerem seryjnym raz numerem MAC identycznymi jak t zstał kreślne w Umwie. 2. Na ptwierdzenie przekazania Urządzenia Operatra Abnent pdpisuje Prtkół Otrzymania Urządzenia Operatra. 3. Urządzenie Operatra wraz z wszystkimi pzstałymi elementami zstanie przekazany Abnentwi w terminie d 7 dni d dnia zawarcia Umwy. 4. Abnent zbwiązuje się d krzystania z Urządzenia trzymaneg d Operatra wyłącznie w lkalu kreślnym w Umwie na zasadach kreślnych w Regulaminie Operatra. 5. Abnent jest zbwiązany d udstępnienia lkalu służbm technicznym Operatra w zakresie niezbędnym d wyknania naprawy, mdernizacji lub kntrli sieci internetwej raz mdemu. 6. Abnent jest zbwiązany d krzystania z wypżyczneg Urządzania Operatra zgdnie z jeg przeznaczeniem, d utrzymywania g w stanie nie pgrsznym niż t wynika z nrmalneg użytkwania raz d pwiadmienia Operatra usterkach w jeg pracy. 7. Opłata za krzystanie z Urządzenia Operatra jest zawarta w cenie Usługi, chyba że w Umwie zapisan inaczej. 8. W przypadku stwierdzenia przez Operatra uszkdzenia lub zniszczenia Urządzenia Operatra alb któregś z jeg elementów z winy Abnenta, Operatr pzstawia sbie praw bciążyć Abnenta ksztami naprawy lub wymiany zgdnie z aktualnym Cennikiem i Umwą. 9. Abnent jest zbwiązany p wygaśnięciu lub rzwiązaniu Umwy d zwrtu w Biurze Obsługi Abnenta Urządzenia Operatra wraz z wszystkimi jeg kmpnentami wyszczególninymi w Prtkle Otrzymania Urządzenia Operatra w terminie 7 dni na swój kszt i ryzyk. 10. Dkumentem ptwierdzającym zwrt Urządzenia Operatra jeg właścicielwi jest Prtkół Zdania Urządzenia Operatra. 8 Prmcja Usług W przypadku prmcji zasady i wyskść naliczania płat bjętych prmcją Usług p zawarciu Umwy są regulwane Regulaminem Prmcji, zatwierdznym przez Zarząd Operatra.

8 9 Rzwiązanie Umwy 1. Operatr jest uprawniny d rzwiązania Umwy w trybie natychmiastwym, wstrzymania świadczenia Usługi, zawieszenia świadczenia Usługi bądź dszkdwania w przypadku: a. późnienia Abnenta w zapłacie za Usługę w terminie kreślnym w Umwie i nie uregulwania zaległych płatnści pmim trzymania d Operatra wezwania d ich zapłaty, b. pwtarzająceg się naruszenia przez Abnenta warunków kreślnych w Umwie lub niniejszym Regulaminie, c. krzystania przez Abnenta z Usługi w spsób niezgdny z Umwą bądź Regulaminem, a w szczególnści dknywanie przeróbek sieci lub nieuprawninych pdłączeń, udstępnianie Urządzenia Operatra sbm trzecim lub pdłączania innych użytkwników, d. wykrzystywania przez Abnenta świadcznych usług d celów niezgdnych z prawem, e. stwrzenia przez Abnenta zagrżenia dla interesów Operatra lub pzstałych Abnentów. 2. Umwa mże być rzwiązana przez Abnenta: a. z zachwaniem jednmiesięczneg kresu wypwiedzenia ze skutkiem na kniec miesiąca kalendarzweg, następująceg p miesiącu, w którym nastąpił wypwiedzenie (w przypadku Umwy na czas nieznaczny). Okres wypwiedzenia zaczyna się d daty wpływu wypwiedzenia d siedziby Operatra. b. w ciągu 14 dni p pdwyższeniu cen lub zmianie Regulaminu, w przypadku uprzednieg złżenia pisemneg świadczenia dmawiająceg zgdy na te zmiany. 3. Operatr zastrzega sbie praw rzwiązania Umwy bez zachwania kresu wypwiedzenia w przypadku braku technicznych mżliwści realizacji usługi bjętej Umwą lub zapewnienia jakści zgdnej z bwiązującymi przepisami raz standardami stswanej technlgii. 4. Abnent jest uprawniny d rzwiązania Umwy z Operatrem w trybie natychmiastwym, w przypadku pwtarzających się isttnych naruszeń Umwy i Regulaminu przez Operatra, w szczególnści wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w spsób ciągły dłuższy niż klejne 5 dni, z przyczyn zawininych przez Operatra. 10 Wygaśnięcie Umwy Umwa wygasa w przypadku: a. śmierci Abnenta, b. utraty przez Abnenta nie będąceg sbą fizyczną zdlnści d czynnści prawnych, c. rzwiązania lub likwidacji Abnenta nie będąceg sbą fizyczną, chyba że przed pwyższymi zdarzeniami zstanie zawarta umwa cesji praw i przejęcia długów wynikających z tej Umwy i Regulaminu, między Abnentem a innym pdmitem.

9 11 Zmiana Umwy 1. Wszelkie zmiany dtyczące Umwy wymagają aneksu w frmie pisemnej pd rygrem nieważnści. 2. W przypadku zmiany danych Abnenta, w szczególnści: adresu zamieszkania, adresu d krespndencji, zmiany nazwy firmy lub nazwiska jest n zbwiązany pwiadmić pisemnie Operatra w terminie 7 dni d dnia dknania zmiany tych danych, przedkładając dkumenty kreślające aktualne dane lub status prawny. W przypadku nie dpełnienia teg zbwiązania Operatr zastrzega sbie praw aby wszelką krespndencję kierwaną d Abnenta na statni znany adres uznać za dręczną, wraz z wszystkimi wynikającymi z teg faktu knsekwencjami. 3. Zmiana planu taryfweg mże być dknana przez Operatra na pisemny wnisek Abnenta dstarczny sbiście lub sbę dpwiedni umcwaną d Biura Obsługi Abnenta. Zmiana planu taryfweg mżliwa jest d następneg kresu rzliczeniweg przypadająceg p kresie, w którym Abnent złżył wnisek zmianę planu. 12 Zawieszenie, Wstrzymanie raz Wznwienie Usługi 1. Operatr na pisemny wnisek Abnenta dknuje Zawieszenia Usługi na kres nie dłuższy niż trzy pełne Okresy Rzliczeniwe liczne d następneg Okresu Rzliczeniweg następującym p Okresie Rzliczeniwym, w którym wpłynął wnisek zawieszeniu. Na dzień wpłynięcia wnisku d Operatra Abnent nie mże zalegać z żadnymi Opłatami na jeg rzecz. 2. Wnisek Zawieszenie Usługi pwinien być dstarczny Operatrwi nie później niż d 20 dnia każdeg miesiąca kalendarzweg. 3. Jeśli zawieszana Usługa zstała zakupina w pakiecie z innymi Usługami i z teg tytułu Abnentwi przysługuje rabat Abnent mże zawiesić jedynie wszystkie Usługi wchdzące w skład pakietu lub bjęte rabatem. 4. P upływie kreślneg przez Abnenta terminu Zawieszenia Usługi Operatr wznawia jej świadczenie. 5. Klejne Zawieszenie Usługi jest mżliwe p upływie klejnych 9 miesięcy krzystania z Usługi. 6. Wznwienie Świadczenia Usługi p jej Zawieszeniu następuje niezwłcznie p uiszczeniu na rzecz Operatra płaty według aktualneg Cennika. 7. Okresu, w którym Abnent psiadał Zawieszną Usługę nie wlicza się d kresu na jaki pdpisana zstała Umwa. 8. Operatr będzie uprawniny d Wstrzymania Usługi w przypadku: a. późnienia Abnenta w zapłacie za Usługę w terminie kreślnym w Umwie i nie uregulwania zaległych płatnści pmim trzymania d Operatra wezwania d ich zapłaty, b. pwtarzająceg się naruszenia przez Abnenta warunków kreślnych w Umwie lub niniejszym Regulaminie, c. krzystania przez Abnenta z Usługi w spsób niezgdny z Umwą bądź Regulaminem, a w szczególnści dknywanie przeróbek sieci lub nieuprawninych pdłączeń, udstępnianie Urządzenia Operatra sbm trzecim lub pdłączania innych użytkwników, d. wykrzystywania przez Abnenta świadcznych usług d celów niezgdnych z prawem, e. stwrzenia przez Abnenta zagrżenia dla interesów Operatra lub pzstałych Abnentów. 9. Wznwienie świadczenia Usługi p jej uprzednim Wstrzymaniu następuje niezwłcznie p wygaśnięciu przyczyn Wstrzymania których mwa w 12 pkt 8 a-e raz uiszczeniu na rzecz Operatra płaty według aktualneg Cennika.

10 10. Okres, w którym nastąpił Wstrzymanie Usługi zalicza się d kresu na jaki pdpisana zstała Umwa. 13 Pstanwienia kńcwe 1. Operatr zastrzega sbie mżliwść dknywania zmian niniejszeg Regulaminu. Abnent zstanie pwiadminy zmianie Regulaminu c najmniej na jeden Okres Rzliczeniwy przed wejściem jeg zmian w życie. W przypadku, gdy Abnent w ciągu 14 dni d terminu wejścia w życie niniejszeg Regulaminu nie zaakceptuje zmian, wówczas ma praw ze skutkiem natychmiastwym rzwiązać Umwę na świadczenie Usługi. Brak pisemneg świadczenia Abnenta nie przyjęciu nwych warunków Regulaminu w ciągu 14 dni d dnia jeg wejścia w życie rzumiane jest jak akceptacja jeg zmiany. 2. Operatr zbwiązany jest d przestrzegania tajemnicy telekmunikacyjnej zgdnie z Prawem Telekmunikacyjnym, która bejmuje: a. dane dtyczące użytkwnika, b. treść indywidualnych kmunikatów, c. dane transmisyjne, które znaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania kmunikatów w sieciach telekmunikacyjnych lub naliczania płat za usługi telekmunikacyjne, w tym dane lkalizacyjne, które znaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekmunikacyjnej wskazujące płżenie gegraficzne urządzenia kńcweg użytkwnika publicznie dstępnych usług telekmunikacyjnych, d. dane lkalizacji, które znaczają dane lkalizacyjne wykraczające pza dane niezbędne d transmisji kmunikatu lub wystawienia rachunku, e. dane próbach uzyskania płączenia między kreślnymi zakńczeniami sieci telekmunikacyjnej. 3. Operatr ma praw przetwarzać dane sbwe swich Abnentów, zgdnie z Ustawą z dnia r. chrnie danych sbwych (Dz. U. Nr 133 pz. 883) dla celów związanych z realizacją Umwy. Abnent ma praw wglądu d swich danych sbwych i ich pprawienia. 4. W sprawach nie uregulwanych niniejszym Regulaminem zastswanie mają przepisy bwiązująceg prawa, w szczególnści Praw Telekmunikacyjne, przepisy wyknawcze d ustawy raz przepisy Kdeksu Cywilneg. 5. Regulamin zatwierdzn na psiedzeniu Rady Nadzrczej w dniu r. Uchwałą Nr 1/6/2009r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo