Zarządzanie jakością. dr hab. inż. Robert Ulewicz, Prof. PCz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie jakością. dr hab. inż. Robert Ulewicz, Prof. PCz."

Transkrypt

1 Zarządzanie jakością dr hab. inż. Robert Ulewicz, Prof. PCz.

2 Jak zdefiniować pojęcie jakości czym jest jakość dla klienta a czym dla producenta? R.Ulewicz

3 Jakość? "Stwierdziliśmy, że tak jak inne ważne idee, idea jakości jest bardzo prosta. Tak prosta, że aż trudna do zrozumienia." (Roger Hale, Dyrektor Naczelny Tennant Company, USA) R.Ulewicz

4 Jakość Jakość jest pojęciem dynamicznym ponieważ zmienia się z upływem czasu. Indywidualne podejście do jakości sprowadza się do tego, że każdy klient w sposób odmienny rozumie cechy produktu świadczącego o jego jakości. R.Ulewicz

5 Pojęcie jakości Stopień, w jakim określony wyrób zaspokaja potrzeby określonego nabywcy ( jakość rynkowa). J.M.Juran Przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku. W.E. Deming Zgodność z wymaganiami Ph. Crosby Ogól charakterystyk wyrobu lub usługi w sferach marketingu, projektowania, projektowania i obsługi, dzięki którym użytkowe wyroby i usługi spełniają oczekiwania klienta A.V. Feigebaum

6 Definicja ISO Definicja jakości w oparciu o normę ISO 9000:2006 traktuje jakość jako stopień w jakim zestaw inherentnych właściwości spełnia wymagania. R.Ulewicz

7 Jak patrzy na jakość nabywca - klient Potrzeby funkcjonalne Potrzeby niefunkcjonalne Cechy związane z eksploatacją bezpośrednią produktu Komfort użytkowania Cechy związane z dyspozycyjnością Wizerunek: -dostawcy -produktu -marki -użytkowników Etyka oferenta Potrzeby estetyczne Ekonomiczność eksploatacji Spełnienie funkcji użytkowych niezawodność naprawialność gwarancja R.Ulewicz

8 Jakość z punktu widzenia dostawcy Etyka biznesu zyskowność konkurencyjność Jednostki zysku Jednostki ilościowe Ciągłe Badania i rozwój koszty cena Wizerunek: Technologiczne -dostawcy przywództwo posiadanych marek wytwarzanie marketing udział w rynku wielkość rynku serwis R.Ulewicz

9 Relacje pomiędzy jakością oczekiwaną wymaganą, dostarczoną oraz postrzeganą Pomiar satysfakcji klienta Jakość oczekiwana Jakość postrzegana Badania marketingowe Komunikacja Jakość wymagana Jakość dostarczana Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa R.Ulewicz

10 Jakość usług Marketing Poziomy obsługi klienta należy określić na podstawie badań jego potrzeb i oczekiwań oraz oferty konkurencji Jakość powinna być określona z perspektywy wymagań klienta, na podstawie regularnych badań i obserwacji Obsługa klienta Jakość usług determinowana jest zarówno poprzez precyzję wykonania procesu świadczenia usługi, jak i poziomu personelu obsługi klienta w procesie sprzedaży usługi Jakość R.Ulewicz

11 Komunikacja werbalna Osobiste potrzeby klienta Doświadczenie Oczekiwania klientów w stosunku do usług Luka 5 Postrzeganie usług Luka1 Obsługa dostarczona uwzględniająca kontakty pre and post Luka 4 KLIENT FIRMA Umiejętności usługodawców Luka 3 Transformacja percepcji Luka 2 Postrzeganie oczekiwań klientów przez kadrę zarządzającą Model jakości usług

12 Luka 1 to różnica pomiędzy oczekiwaniami klientów a postrzeganiem tych oczekiwań przez kierownictwo organizacji. Na wielkość tej luki mają wpływ: badania marketingowe, komunikacja, liczba szczebli w strukturze organizacyjnej. Luka 2 to różnica pomiędzy postrzeganiem oczekiwań klientów przez kadrę zarządzania a specyfikacją jakości usług. Czynniki pływające na wielkość luk to: zaangażowanie kierownictwa w problemy jakości przedsiębiorstwa, ustalenie celów, standaryzacja zadań, postrzeganie elastyczności.

13 Luka 3 to różnica pomiędzy specyfikacją jakości usług, a jakością świadczenia usług zwana luką w dostawie usług. Czynniki mające wpływ to: praca zespołowa, dostosowanie pracownika do wykonywanego zawodu, dostosowanie technologii, postrzeganie kontroli, system nadzoru i kontroli, rola konfliktów, dwuznaczność.

14 Luka 4 to różnica pomiędzy jakością świadczenia usług a informacjami jakie uzyskał na temat danej usługi klient. Czynniki (determinanty): komunikacja horyzontalna, tendencje przedsiębiorstwa do zawyżania obietnic względem usług. Luka 5 określa różnice pomiędzy poziomem spełnienia oczekiwań a postrzeganiem usługi przez klienta.

15 Autoreklama Subiektywne potrzeby i oczekiwania klienta Dotychczasowe doświadczenia klienta Pozycja firmy świadczącej usługi na rynku Determinanty jakości usług Oczekiwania klienta (OJU) Percepcja usługi (postrzegania usługi) PJU Postrzeganie jakości usług: Oczekiwanie przekroczone OJU<PJU (zaskakująca jakość) Oczekiwanie spełnione OJU=PJU (zadowalająca jakość) Oczekiwanie niezrealizowane OJU>PJU (jakość nie do zaakceptowania) Czynniki wpływające na postrzeganą jakość

16 Grupy i kryteria determinant jakości usług GRUPA DETERMINANT KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Infrastruktura materiału usług Wyposażenie i standard jednostek gastronomicznych i ogólnodostępnych. Czystość i solidność personelu. Punktu usługowe i handlowe. Urządzenia sanitarno- rekreacyjne. Bar, restauracja. Niezawodność usług Rzetelność personelu. Punktualność świadczonych usług. Niezmienność poziomu świadczenia usług. Wrażliwość usługodawców Sprawność wykonywanych czynności. Reagowanie na potrzeby gości. Pewność usług Rzetelność udzielanych informacji. Prawidłowe wystawianie rachunków. Odpowiedzialność usługodawców. Wrażliwość usługodawców. Znajomość potrzeb Umiejętność łatwego nawiązania kontaktów. klientów Umiejętność rozpoznania potrzeb gości.

17 Badanie różnicy pomiędzy kolejnymi wyrażonymi punktowo oczekiwaniami a spostrzeżeniem wg następującego wzoru: gdzie: S = P O S - Servqual (poziom jakości usług); P - postrzeganie jakości usług; O - oczekiwania względem jakości usług.

18 Przykłady Szpitale Hotele Uczelnie Wyższe

19 Wymagania prawne dotyczące jakości Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Prawo do ochrony interesów ekonomicznych Prawo do edukacji i informacji Prawo do dochodzenia roszczeń Prawo do zrzeszania się i reprezentacji R.Ulewicz

20 Podejście procesowe w implementacji standardów Personel - Kwalifikacje - Wiedza - Doświadczenie Produkt materialny Materiały - Stosowane - Spełniające wymagania zawarte w specyfikacji Urządzania - Odpowiednie nadzorowanie Praca Realizowane procesy Usługa Zarządzanie - Określone cele skuteczne Informacja R.Ulewicz

21 Po pierwsze podejście procesowe a nie funkcjonale Każde działanie, które przekształca wejście (dane wejściowe) na wyjście (dane wyjściowe), możemy uważać za proces. Proces może w swoim wnętrzu zawierać zbiór różnych operacji (działań) wzajemnie ze sobą powiązanych i na siebie oddziałujących. Proces to zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wektor wejścia w wyjścia

22 Dlaczego? I gdzie jest jakość?

23 Odpowiedzi Podejście procesowe oznacza, że organizacja koncentruje się przede wszystkim na realizowanych w niej procesach, a nie jednostkach organizacyjnych, stanowiskach czy funkcjach.

24 Odpowiedzi i kolejne pytania Przedsiębiorstwa tworzą łańcuchy klientów i dostawców, rozpoczynające się od wytwórców podstawowych surowców i usług i kończące się na konsumentach. Analogicznie istnieje wielu wewnętrznych klientów i dostawców każda osoba lub proces są klientami osoby lub procesu poprzedzającego i dostawcami następnego.

25 Gdzie są problemy!!! Zidentyfikuj miejsce

26 Gdzie są problemy!!! Zidentyfikuj miejsce

27 Procesy Każdy uczestnik procesu pełni trzy role, z charakterystycznym dla nich podziałem odpowiedzialności. Jako klient: informowanie dostawców o swoich wymaganiach, dostarczenie dostawcom informacji o jakości ich pracy, uzyskanie informacji zwrotnych od dostawców. Jako wykonawca: projektowanie procesu tak, aby dodawał wartość dla klienta, realizacja działań tak, aby spełnić wymagania klienta, usprawnienie procesu w odpowiedzi na informacje od klienta/dostawcy. Jako dostawca: identyfikowanie wymagań klientów, zrozumienie wymagań klientów, uzyskanie informacji zwrotnej o stopniu spełnienia postawionych wymagań.

28 A doskonalenie? Klient zewnętrzny będzie usatysfakcjonowany tylko wtedy, gdy jego wymagania zostaną zaakceptowane, a praca przedsiębiorstwa będzie się koncentrować na ciągłym spełnianiu tych wymagań. W tym celu należy zidentyfikować poszczególne procesy i określić wymagania klientów wewnętrznych.

29 Bez zdefiniowania procesów nie ma jakości i doskonalenia Doskonalenie to w uproszczeniu spełnienie oczekiwań klienta w określonym czasie i za określoną cenę w taki sposób aby system produkcyjny wygenerował zysk.

30 Co na to wpływa? Jakość Produktywność Koszty Wykorzystanie zasobów technologicznych

31 A gdzie system jakości?? Model systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008

32 Etapy Wdrażania systemu zarządzania jakością Sformułowanie misji, wizji, polityki jakości, celów strategicznych Identyfikacja obecnych procesów w przedsiębiorstwie, Ocena dotychczasowej struktury organizacyjnej. Ocena dotychczasowej efektywności Zdefiniowanie docelowej grupy organizacyjnej Przygotowanie docelowych map procesów Określenie zasad przebiegu procesu (dokumentacja) Przełożenie celów strategicznych na cele dla działów i procesów). Określenie miar i wskaźników Zapoznanie pracowników z celami, podnoszenie poziomu zaangażowania Realizacja celów i zadań. Monitorowanie procesów i bieżący pomiar efektywności. Nadzór na realizacją przez właścicieli procesów Pomiar efektów. Audity wewnętrzny i zewnętrzny. Ocena zadowolenia klientów i zainteresowanych stron. Ocena działań korygujących i zapobiegawczych

33 Z A S T O S O W A N I E P O M I A R Ó W PLANOWANIE JAKOŚCI PRZEBIEG PROCESU Identyfikacja klienta Identyfikacja potrzeb klienta Tłumaczenie Ustalanie jednostek miar Ustalenie pomiarów Rozwój produktu Optymalizacja projekt produktu Rozwój procesu Optymalizacja: próby możliwości procesu Wdrożenie Istniejące produkty i procesy Lista klientów Potrzeby klientów przedstawione w języku klientów Potrzeby klientów wyrażone w języku organizacji Jednostki miary Potrzeby klientów wyrażone za pomocą ustalonych miar Cechy produktu Cele produktu Cechy procesu Proces gotowy do przetransferowania Proces gotowy do uruchomienia

34 Etap IV System zarządzania jakością Etap III Etap II Etap I I - Nadzór QC Kontrola jakości KONTROLA JAKOŚCI TQM: TQM: ZAPEWNIENIE testowanie produktów JAKOŚC zaawansowane zarządzanie samokontrola, korzystanie z rachunków procesem kosztów podstawowe NADZÓR jakości, planowanie włączenie wszystkich włączenie sortowane, operacji jakości, dążenie operacji nieprodukcyjnych, korzystanie do w ciągłej system, z prostych metod audit działania systemu, poprawy, zaangażowanie koryguje, statystyczne statystycznych, sterowanie rozwijanie dostawców, kontrola procesem, identyfikacja w polityki klientów, oparciu źródeł jakościowej. praca o opracowanie dokumenty niezgodności, zespołowa, ksiąg jakości, rozwój podręcznika mierzenie jakości dane na temat wyników działalności, wyników procesów. QA Zapewnienie jakości TQM Kompleksowe zarządzanie jakością

35 Cykl poprawy PDCA wg. Deminga

36 Jakość w Polskich Przedsiębiorstwach Postrzeganie koncepcji klienta wewnętrznego w polskich przedsiębiorstwach koncepcja jest znana jednak nieakceptowana 9% koncepcja jest całkowiceie nieznana 9% koncepja jest znana i wpełni akceptowana 41% koncepja jest akceptowana jedank zanjomość jej jest niewielka 41%

37 Jakość w Polskich Przedsiębiorstwach Ocena identyfikacji i kontroli procesów krytycznych w polskich przedsiębiorstwach podejmowane są dziłania zmierzające do ich identyfikacji 53% przebieg procesów krytycznych przebiega pod pełną kontrolą 29% planuje się podjęcie stosownych działań 10% przedsiębiorstw o nie prowadzi tego typu działań 8%

38 poprawa imag'u przedsiębiorstwa poprawa pozycji rynkowej przedsiębiorstwa wzrost satysfakcji klientów usprawnienie obsługi klientów wzrost sprzedaży poprawa zyskowności przedsiębiorstwa Główne efekty zewnętrzne wprowadzenia SZJ 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

39 Szkoła Jakości Kubusia Puchatka ZASADA 1 Wytyczaj ambitne i dalekosiężne cele Potem [Puchatek] wlazł jeszcze wyżej... i jeszcze wyżej..., i jeszcze trochę wyżej."

40 Szkoła Jakości Kubusia Puchatka ZASADA 2 Zawsze staraj się rozpoznać potrzeby swoich klientów...tygrys nabrał pełne usta miodu... po czym spojrzał w sufit z głową przechyloną na bok, mlasnął parę razy językiem i powiedział stanowczym tonem: - Tygrysy nie lubią miodu."

41 Szkoła Jakości Kubusia Puchatka ZASADA 3 Opieraj decyzje na starannie zebranych i opracowanych danych Będę musiał trochę poczekać, aż to coś wytropię, i wtedy się dowiem - odparł Kubuś Puchatek."

42 Szkoła Jakości Kubusia Puchatka ZASADA 4 Obejmij przywództwo i organizuj w poszukiwaniu doskonałości Więc teraz - powiedział Królik - rozpoczynamy Poszukiwanie, które ja Zorganizowałem."

43 Szkoła Jakości Kubusia Puchatka ZASADA 5 Doceniaj i propaguj osiągnięcia Puchatek odkrył Biegun Północny - rzekł Krzyś - czy to nie cudowne?"

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG

BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG dr Ewa FRANKOWSKA Katedra Zarządzania i Prognozowania Bezpieczeństwem Zakład Zarządzania Kryzysowego, SGSP BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG Przedsiębiorstwa chcące utrzymać pewną pozycję

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości doskonalenia jakości w procesie obsługi klienta w instytucji finansowej

Możliwości doskonalenia jakości w procesie obsługi klienta w instytucji finansowej Aleksandra Kawecka-Endler* Roma Marczewska-Kuźma** Możliwości doskonalenia jakości w procesie obsługi klienta w instytucji finansowej Wstęp Funkcjonowanie przedsiębiorstw na coraz bardziej globalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nr2/2012. Jak należy rozumieć słowo system?

Strona 1. Nr2/2012. Jak należy rozumieć słowo system? 2 Nr2/2012 Biuletyn informacyjny projektu: Przede Wszystkim Jakość poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników Szanowni

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROCESÓW STUDIUM PRZYPADKU

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROCESÓW STUDIUM PRZYPADKU Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1184 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 56 2013 ANNA WALASZCZYK MAGDALENA BŁASZCZYK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo