Zarządzanie Produkcją III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Produkcją III"

Transkrypt

1 Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia produkcji Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji zbiór wyrobów wytwarzanych w danym okresie [a] 1

2 Asortyment Asortyment wyrobów finalnych [a[ f ] Asortyment części [a[ e ] Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Program produkcji ilość sztuk danej pozycji asortymentowej zaplanowana do wykonania w danym okresie [P] Program produkcji Produkcja finalna [P[ f ] Produkcja elementów (częściowa) [P[ e ] [P cz ] 2

3 Kryteria określania produkcji finalnej Dobra konsumpcyjne badania marketingowe prognozy popytu plany sprzedaŝy zapasy magazynowe (przed i po okresie produkcji) Dobra inwestycyjne umowy zawarte z odbiorcami P ej Sposób określania produkcji elementów ej program produkcji j-ego j elementu w danym okresie produkcji fi program produkcji i-tego i wyrobu finalnego jz liczba elementów do sprzedaŝy luzem jk liczba elementów wynikająca z długoterminowych umów jx liczba elementów produkowana z innych przyczyn niŝ wymienione ij liczba danych elementów w wyrobie P fi P jz P jk P jx d ij P P d + P + P + P ej = fi ij jz jk jx Prognozy przewidywania Typ produkcji Produkcja ciągła ten sam produkt lub element wytwarzany jest bez przerw w rozpatrywanym okresie Produkcja dyskretna dany produkt jest wytwarzany z przerwami wynikającymi z zapotrzebowania na rynku lub wymogami technologicznymi 3

4 Tempo i takt produkcji Tempo produkcji p= P/F p tempo produkcji P program produkcji F fundusz czasu pracy w okresie wytwarzania Rytm jednostkowy R j =F/P Seria i partia produkcji Seria [N] pojęcie uŝywane do wyrobów finalnych - konstrukcyjna [N[ k ] liczba produktów wytwarzana bez znaczących zmian konstrukcyjnych - produkcyjna [Np] liczba produktów wytworzonych jednorazowo w sposób ciągły - montaŝowa [N[ m ] liczba produktów montowanych jednorazowo w sposób ciągły Seria i partia produkcji Partia [n] liczba produkowanych części w sposób ciągły 4

5 Seria i partia produkcji Partia [n] liczba części produkowanych w sposób ciągły Metody określania partii produkcji stosunek sum partii do programu produkcji Suma partii jest równa programowi produkcji Suma partii jest równa lub większa od programu produkcji Metody określania partii produkcji róŝnice pomiędzy partiami Stała wielkość partii RóŜna wielkość partii 5

6 Metoda stałej wielkości partii Analiza warunków produkcyjnych i organizacyjnych Organizacja dostaw Wielkość opakowań Okres przechowywania partii Powierzchnia magazynowa Stosunek powierzchni montaŝowej do gabarytów Metoda ekonomicznej wielkości partii Szczególny przypadek metody stałej wielkości partii Koszty dostawy Koszty produkcji Koszty magazynowania Produkcja ciągła przy wysokim stosunku programu produkcji do wielkości partii do Metoda partii na partię Prostota Łatwość praktycznego stosowania Wielkość partii równa jest programowi produkcji Produkcja dyskretna przy jednostkowym wytwarzaniu 6

7 Metoda partii pokrywającej stały okres Stała jednostka czasowa wynikająca z okresu planistycznego Odwrotność stałej wielkości partii Jednostka czasowa jest oznaczana szacunkowo Dopuszczalne partie zerowe Produkcja dyskretna Metoda stałego rytmu uruchomień Wielkość partii jest stała ustalona inną metodą Program produkcji wielokrotnie większy od wielkości partii Zapotrzebowanie na element jest stałe w czasie Ilość uruchomień jest ilorazem programu produkcji i wielkości partii Produkcja ciągła wysoki stosunek programu produkcji do wielkości partii konieczność równomiernego rozkładu zapotrzebowania Metoda partii o najniŝszym koszcie jednostkowym RóŜna wielkość partii RóŜny okres uruchomieniowy Partia zuŝywana w momencie dostawy brak zwiększenia zapasów magazynowych Oblicza się sumaryczne koszty produkcji i magazynowania przyjmuje wariant o najniŝszym koszcie sumarycznym Celem jest minimalizacja łącznych kosztów produkcji i magazynowania 7

8 Metoda partii o najniŝszym koszcie całkowitym Koszty uruchomienia i produkcji będą minimalne gdy będą równe Celem jest minimalizacja całkowitych kosztów produkcji Metoda partii o najniŝszym koszcie całkowitym Zapasy w ZP Całość strumienia materiałów od pobrania z magazynu zaopatrzenia do przekazania wyrobów do magazynu zbytu 8

9 Klasyfikacja zapasów - lokalizacja W fazie przygotowania Zakończonych przygotówek przygotówek Wykonywania elementów Gotowych elementów W fazie początkowych etapów montaŝu Gotowych elementów wyrobów Ostatecznego montaŝu Gotowych wyrobów przed przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych Zapasy konieczność istnienia Ciągłość procesu produkcji Likwidacja przerw w procesie technologicznym ZróŜnicowaniem wielkości partii w poszczególnych etapach produkcji Zapasy podział Technologiczny Rezerwowy 9

10 Zapas technologiczny Z t =τ * p Z t zapas technologiczny Τ czas cyklu wykonywania partii p tempo produkcji Zapas technologiczny Zapas w trakcie obróbki Zapas w trakcie oczekiwania Zapas rezerwowy Całkowity zapas rezerwowy: Pokrycie braków Pokrycie zmienności cyklu dostaw Pokrycie zmienności zapotrzebowania 10

11 Warianty organizacyjne cyklu produkcji Szeregowy Równoległy Szeregowo-równoległy równoległy Wariant szeregowy Poddana obróbce partia elementów przekazywana jest na kolejne stanowiska po zakończeniu wykonywania wszystkich wyrobów w partii Maksymalna długość cyklu produkcyjnego Wariant równoległy Poddana obróbce partia elementów dzielona jest na partie transportowe i przekazywana na kolejne stanowiska. Stosowany jest tam gdzie przepływ strumienia ma charakter liniowy Maksymalne skrócenie długość cyklu produkcyjnego gdy partia transportowa = 1 11

12 Wariant równoległy Assembly Line Balancing ALB balansowanie linii produkcyjnej łączenie wykonywania poszczególnych operacji i innych zabiegów organizacyjnych (zapasy buforowe) Wariant szeregowo - równoległy Hybryda wariantu równoległego i szeregowego wykorzystująca ich pozytywne cechy pozwala na skrócenie czasu cyklu i równomierne obciąŝenie stanowisk Trudny w organizacji i wraŝliwy na zakłócenia przebiegu produkcji Wariant szeregowo równoległy reguły Czas jednostkowy następnej operacji jest większy (równy) od czasu jednostkowego poprzedniej uruchomienie produkcji po zakończeniu operacji na pierwszej partii transportowej Czas jednostkowy następnej operacji jest mniejszy od czasu jednostkowego poprzedniej uruchomienie produkcji po zakończeniu operacji na ostatniej partii transportowej 12

13 Teoretyczna a rzeczywista długość cyklu Zakres i dokładność normowania pracy (liczba elementów, dokładność normowania, logistyka, kontrola) Struktura produkcyjna (liniowa, przedmiotowa) kumulacja obciąŝeń, kolejki operacji Wariant cyklu szeregowy (+60%) równoległy, hybrydowy Bilansowanie zadań produkcyjnych Zasoby produkcyjne kaŝdy czynnik materialny warunkujący wykonanie planu produkcji (zapasy, powierzchnia, maszyny, kapitał, liczba stanowisk, fundusz czasu pracy) Zadanie produkcyjne całkowita wielkość produkcji w danym okresie (asortyment i programy produkcji, technologia) Bilansowanie zadań produkcyjnych Potencjał produkcyjny - wielkość zasobów jakie mogą być wykorzystane w danym okresie z uwzględnieniem przyjętego sposobu wytwarzania Zapotrzebowanie potencjału wielkość konieczna do realizacji określonego zadania produkcyjnego 13

14 Planowanie produkcji Ustalenie asortymentu i ilości przewidywanych do wyprodukowania wyrobów finalnych z rozłoŝeniem w czasie zapewniającym realizację planu sprzedaŝy przy osiągnięciu zakładanego zysku, produktywności i poziomu obsługi klientów. Planowanie produkcji Rozwiązanie proste brak planów realizacja bieŝących zleceń i dostosowanie działalności do marketingowej prognozy sprzedaŝy Rozwiązanie z planem Planowanie jest pierwszą funkcją zarządzania Przedsiębiorstwa realizujące planowanie produkcji statystycznie lepiej funkcjonują na rynku Planowanie produkcji Wzorzec planowania produkcji określa się jako MRP II Manufacturing Resource Planning planowanie zasobów wytwórczych MRP - Material requirements planning 14

15 MRP- cele redukcja zapasów dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów dokładne wyznaczenie kosztów produkcji lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, moŝliwości wytwórczych) szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu kontrola realizacji poszczególnych etapów produkcji MRP II - cele Planowanie biznesowe Bilansowanie produkcji i sprzedaŝy Zarządzanie popytem Harmonogramowanie planu produkcji Planowanie potrzeb materiałowych Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi Ewidencja magazynowa Sterowanie zleceniami MRP II - cele Sterowanie produkcją Planowanie zdolności produkcyjnych Sterowanie stanowiskami roboczymi Zaopatrzenie Planowanie zasobów dystrybucyjnych Narzędzia i pomoce warsztatowe Planowanie finansowe Symulacje Pomiar wyników 15

16 Planowanie produkcji Krzywa efektywności planowania Wiarygodny plan dla długiego okresu niski poziom szczegółowości Długi okres planistyczny brak planów odcinkowych, wiele aspektów działania Planowanie produkcji Plan sprzedaŝy i produkcji Planowanie zapotrzebowania zasobów Wieloaspektowy plan główny Plan sprzedaŝy i produkcji Prognoza sprzedaŝy w układzie macierzowym Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie prawne Otoczenie społeczne Wielkość sprzedaŝy grup wyrobów na poszczególnych rynkach Plan w układzie rocznym 16

17 Planowanie zapotrzebowania zasobów Szacowanie zasobów na podstawie technologii, wielkości i struktury stosowanych zasobów Oznaczenie posiadanych zasobów Zdefiniowanie zasobów krytycznych Uzgodnienie planów Plan główny Plan kroczący ustalany dla pierwszego roku produkcji Okres 1 roku podzielony na kwartały (ABCD Po pierwszym kwartale BCDA itd..) Zawiera przybliŝone wielkości asortymentów, ilości i terminów Charakter planu złoŝonego Plan główny części składowe Główny plan finansowy Główny plan sprzedaŝy Główny plan produkcji Główny plan techniczny Główny plan remontów Główny plan zaopatrzenia 17

18 Plan główny weryfikacja Poziom szczegółowy Poziom przybliŝony Planowanie produkcji Etap wstępnego planowania bez ogólnego dokumentu Etap planów szczegółowych horyzont czasowy do 2 cykli produkcyjnych aktualizacja na bieŝąco Planowanie produkcji Proces scentralizowany Elementy planu opracowywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Uzgodnienia między jednostkami organizacyjnymi Plany krótkookresowe przygotowywane w sferze produkcji 18

19 Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak 19

16. LOGISTYKA PRODUKCJI

16. LOGISTYKA PRODUKCJI 16. LOGISTYKA RODUKCJI 88 16.1. rodukcja i jej specyfika Ogólnie przez produkcję rozumie się działalność rozłoŝoną w czasie, polegającą na fizycznym wytworzeniu jakiegoś produktu. Jednak jak twierdzi guru

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 3 Systemy informatyczne APIS Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne wg standardu APICS APICS (American Production & Inventory Control Society) - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Joanna OLEŚKÓW-SZŁAPKA METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką Roman Pietroń, Zarządzanie logistyką. Repetytorium do wykładu 2006/2007. REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką 1. Co to jest logistyka? Istnieje wiele znaczeń i interpretacji słowa "logistyka". Hipotezy dotyczące

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA Podstawowe cele sterowania produkcją, to m.in.: skrócenie czasu realizacji zlecenia klienta, zmniejszenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

2.2. Zarządzanie zapasami

2.2. Zarządzanie zapasami Podstawy teoretyczne zarządzania majątkiem obrotowym 85 2.2. Zarządzanie zapasami 2.2.1. Zapasy jako składnik aktywów przedsiębiorstwa Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

17. LOGISTYKA DYSTRYBUCJI

17. LOGISTYKA DYSTRYBUCJI 17. 1. Pojęcie dystrybucji 17. LOGISTYKA DYSTRYBUCJI 98 Wszystkie produkty wprowadzone do obiegu gospodarczego są przemieszczane (dystrybuowane) z miejsca wytworzenia do nabywcy w róŝny sposób: w siatkach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

Planowanie i sterowanie produkcją cz. 3

Planowanie i sterowanie produkcją cz. 3 Planowanie i sterowanie produkcją cz. Dr inż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 10 p.211 6298 Kontrola planów sieciowych w czasie ich realizacji Kontrola stanu wykonania planu w danym momencie jego realizacji.

Bardziej szczegółowo

Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www. gen-prof.

Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www. gen-prof. Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www. gen-prof.pl Łódź 2015 Zagadnienia: 1. Pojęcie sterowania i regulacji 2. Sterowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

2. Określenie horyzontu czasowego rozważań prognostycznych.

2. Określenie horyzontu czasowego rozważań prognostycznych. EKSPLOATACJA SKŁADNIKÓW STRUKTURALNYCH W ODLEWNI Prof. dr hab. inż. Roman Wrona Dr inż. Eugeniusz Ziółkowski Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej Raport ERP MRP II 2010 - cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo