Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3"

Transkrypt

1 1

2 2 Spis treści Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 II Realizacja zadań zleconych Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2 4 III Wykonanie dochodów i przychodów-część opisowa 7 IV Wykonanie wydatków i rozchodów-część opisowa 8 V Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych VI Dochody budżetu Tabela Nr 3 53 VII Wydatki budżetu Tabela Nr 4 70 VIII Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych Tabela Nr 5 IX Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Tabela Nr X Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Tabela Nr XI XII Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Tabela Nr 8 Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Tabela Nr XIII Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2012 roku 108

3 3 I. Informacja ogólna. Budżet Miasta i Gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku. Założone dochody wynosiły ,91zł a wydatki przyjęto w wysokości ,91zł. Deficyt budżetu w wysokości ,00zł zaplanowano pokryć kredytem bankowym. Przychody budżetu ustalono na kwotę ,00zł. W wyniku dokonywanych zmian, budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą ,18zł a w zakresie planowanych wydatków kwotą ,29zł. Planowany deficyt został zwiększony do wysokości ,11zł. Plan przychodów został zwiększony o ,11zł do wysokości ,11zł. Planowany deficyt zakończono wykonaniem nadwyżki w wysokości ,19zł. Różnica między planowanym deficytem a wykonaniem nadwyżki wyniosła ,30zł. Wykonanie nadwyżki wynika z niezrealizowania wydatków bieżących w wysokości ,17zł, niezrealizowaniem wydatków majątkowych w wysokości ,59zł oraz niższego wykonania dochodów od planowanych w kwocie ,46zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości ,72zł ( w roku ,79zł, w roku ,79zł, w 2009 roku ,37zł ) co stanowi 98,66% planu, natomiast wydatki wyniosły ,53zł ( roku ,73zł, w 2010 roku ,81zł, w 2009 roku ,35zł ) co stanowi 93,52% planu rocznego. Rozchody budżetu wyniosły ,00zł ( rozchody w roku ,00zł, w 2010 roku ,00zł, w 2009 roku ,00zł) i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej nr WORK/286/2009 zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska SA ,00zł (umowa została w całości wykonana w 2012 roku), z umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki BP ,00zł oraz z umowy zawartej z Bankiem PEKAO SA w wysokości ,00zł.. Zaplanowane przychody w wysokości ,11zł wykonane zostały w 59,14% tj. w kwocie ,11zł. Wykonanie przychodów w części pochodziło z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,11zł natomiast pozostała kwota wynosząca ,00zł pochodziła z kredytu udzielonego w 2012 roku przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. S Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła ,04zł ( w roku 2012 zobowiązania wynosiły ,00zł ( zmniejszenie o ,96zł). Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 36,50% ( w roku 2012 wskaźnik wyniósł 41,97% Na kwotę zobowiązań składają się w części zobowiązania wobec banków komercyjnych i ogółem wyniosły ,00zł ( z tego wobec Nordea Banku ,000, wobec Banku PEKAO SA ,00zł, wobec PKO BP ,00zł). Zobowiązania wobec ENEA w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego wyniosły ,04zł. Wysokość należności do budżetu gminy wyniosła: gotówka i depozyty ,80zł, należności wymagalne ,40zł, pozostałe należności zł. Na rachunku budżetu gminy na koniec roku zgromadzone były środki finansowe w wysokości ,80zł w tym na rachunku wydatków niewygasających ,57zł, środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na rok następny ,00zł. Na koniec roku Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiadała zobowiązań z tytułu niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wyniosły ,82zł ( w 2011 roku ,64zł, w roku ,66zł, w 2009 roku ,09zł ), co oznacza zwiększenie o ,18zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na podatek rolny przypada ,78zł, na podatek od nieruchomości ,55zł a na podatek od środków transportowych ,49zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły ,34zł ( w 2011 roku ,00zł, w roku ,00zł, w 2009 roku ,00zł ) i w całości dotyczą podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 2.842,00zł, w ,20zł, w roku ,08zł, w 2009 roku ,06zł ), z tego na podatek rolny przypada kwota 1.323,00zł, na podatek od nieruchomości 1.519,00zł. Natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia

4 4 terminu płatności podatków wyniosły ,20zł ( w 2011 roku ,00zł, w roku ,00zł, w 2009 roku ,40zł ) z tego na podatek rolny przypada 1.783,20zł, na podatek od nieruchomości przypada ,00zł, podatek od środków transportowych 2.100,00zł. II. Realizacja zadań zleconych Wysokość środków przekazanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosła ,68zł i była wyższa o ,72zł od kwoty przekazanej w roku poprzednim która wyniosła ,96zł. W ramach otrzymanych kompetencji i zarazem środków,,prowadzone były następujące zadania : Realizacja zadań zleconych za 2012 dochody Tabela Nr 1 Dotacje na zadania zlecone - dochody Treść Plan Dział Rozdział Paragraf Wykonanie % RAZEM , ,68 99, Rolnictwo i łowiectwo , ,74 98, Pozostała działalność , ,74 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 55, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 985, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 985, ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,00 53,49 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00

5 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 600, Pomoc społeczna , ,94 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,14 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Pozostała działalność , ,00 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Tabela Nr 2 Dotacje na zadania zlecone - wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

6 6 RAZEM: , ,68 99, Rolnictwo i łowiectwo , ,74 98, Pozostała działalność , ,74 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 200, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 237, , Składki na Fundusz Pracy 176,40 176, Zakup materiałów i wyposażenia 5 845, , Zakup usług pozostałych 1 092, , Różne opłaty i składki , , Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 219, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 55, , Składki na ubezpieczenia społeczne 359,64 359, Składki na Fundusz Pracy 51,26 51, Wynagrodzenia bezosobowe 2 092, , Zakup materiałów i wyposażenia 282,00 282, Zakup usług pozostałych 200,00 200, ,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,00 53,49 powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 744, , Składki na Fundusz Pracy 248,69 248, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 020, , Zakup usług pozostałych 6 304, , Podróże służbowe krajowe 1 300, , Obrona narodowa 600,00 600,00 100, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300, Pomoc społeczna , ,94 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00

7 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,80 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 200,00 200, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 708, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 289, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 5 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 5 000, ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 109,00 109, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 376, ,00 socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 887,00 prokuratorskiego 887, Szkolenia pracowników niebędących 2 008,00 członkami korpusu służby cywilnej 2 008,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , ,14 99,95 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,14 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze ,00 100, Świadczenia społeczne , , Pozostała działalność , ,00 96, Świadczenia społeczne , ,00 III. Wykonanie dochodów i przychodów Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości ,72zł ( w roku ,79zł, w roku ,79zł, w 2009 roku ,37zł, odpowiednio w 2008 roku ,32zł) co stanowi 98,66% planu wynoszącego ,18zł. Plan dochodów bieżących wyniósł ,55zł i został wykonany w wysokości ,56zł, co stanowi 99,53%. Plan dochodów majątkowych wynosił ,63zł i został wykonany w kwocie ,16 tj. 87,53%. Analizując wykonanie dochodów roku ubiegłego należy zwrócić uwagę na wzrost wykonania ogółu planowanych dochodów budżetowych. W porównaniu do roku 2011 wzrost dochodów wyniósł 13,26% ( kwotowo wynosi ,93 zł). W większości działów wykonano dochody zgodnie z planem lub nieznacznie powyżej zakładanej wysokości. Wykonanie wyższych dochodów od zaplanowanych nastąpiło w dziale Gospodarka mieszkaniowa 122,81%

8 8 planu z tym, że w trakcie roku budżetowego nastąpiło tu zmniejszenie planu sprzedaży mienia komunalnego. Wyższe od planowanych dochody zrealizowano w dziale Oświata wychowanie 113,03%. Plan przychodów, po zmianach, przewidywał pozyskanie przychodów w wysokości ,11zł w tym z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,11zł ( w roku ,37zł, w roku 2010 kwota wolnych środków wyniosła ,39zł, w 2009 roku ,00zł). Wykonanie przychodów wyniosło ,11zł ( w roku ,37zł, w roku ,39zł w 2009 roku ,00zł, odpowiednio w 2008 roku ,00zł) z tego kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej ,00zł, wolne środki ,11zł. Wykonanie dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w Tabeli Nr 3. IV. Wykonanie wydatków i rozchodów Plan wydatków po zmianach wynosił ,29zł ( w roku ,48zł, w roku ,76zł) i został wykonany w kwocie ,53zł ( w roku ,73zł, w roku ,81zł, wykonanie w 2009 roku ,35zł, odpowiednio w 2008 roku ,50zł) co stanowi 93,52% planu rocznego. Wykonane wydatki są wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o ,80zł. Wzrost wydatków, spowodowany został zaplanowaniem i wykonaniem wyższych dochodów budżetu. Rozchody wykonano w wysokości ,00zł ( w roku ,00zł, w roku ,00zł, w 2009 roku ,00zł, odpowiednio w 2008 roku ,18zł) co stanowi 100,00% założonego planu wynoszącego ,00zł. ). Rozchody zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska SA ,00zł, z umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki BP ,00zł oraz ,00zł z umowy zawartej z Bankiem PEKAO SA. Plan wydatków majątkowych wynosił ,61zł ( w roku ,40zł, w roku ,07zł, w 2009 roku ,02zł, odpowiednio w 2008 roku ,00zł) i został wykonany w wysokości ,02zł ( w roku ,96zł, w roku ,37zł, w 2009 roku ,13zł odpowiednio w 2008 roku ,02zł) co stanowi 85,22% Wydatki bieżące wykonano w wysokości ,51zł ( w roku ,77zł, w roku ,44zł, w 2009 roku ,22zł, odpowiednio w 2008 roku ,48zł) co stanowi 95,11% planu wynoszącego ,08 ( w roku ,69zł, w 2009 roku ,81zł, odpowiednio w 2008 roku ,00zł, w 2007 roku ,00zł). Wydatki związane z obsługą długu gminy wyniosły ,09zł ( w roku ,49zł, w roku ,41zł, w 2009 roku ,47zł, odpowiednio w 2008 roku ,70zł). Wzrost wydatków związanych z obsługą długu gminy w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 24,40% Najpoważniejszym problemem strony wydatkowej budżetu gminy pozostaje niewystarczające finansowanie z budżetu państwa zadań oświatowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w Tabeli Nr 4. Część opisowa wydatków zawiera następujące informacje: Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych realizowanych w 2012 roku przez Referat Ogólno Organizacyjny Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W roku 2012 ogólne wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło ,03zł, co stanowi 85,66% planu rocznego. Środki finansowe wydatkowane były na wypłatę diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu i pełnienia obowiązków społecznych oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach (kwota ,59 zł). W ramach zakupów, nieduże kwoty przeznaczono na puchary, nagrody rzeczowe, wiązanki okolicznościowe wręczane w imieniu Rady Miejskiej na sesjach i innych uroczystościach. Zakupiono usługi szkoleniowe dla Przewodniczącej Rady Miejskiej, opłacono również składki w związku z przynależnością Przewodniczącej do Lubuskiego Forum

9 9 Przewodniczących Samorządów Terytorialnych FRDL w Zielonej Górze. Zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji, opłacono prenumeratę tygodnika samorządowego. Ponadto pokryto koszty wykonania wizytówek, okładek do dyplomów z nadrukiem Rada Miejska i listownika. Zakupiono usługi telefonii komórkowej dla Przewodniczącej Rady Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zakupiono między innymi wodę, wypłacono ekwiwalent pieniężny za pranie i na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, wypłacono również ekwiwalent na zakup odzieży Kierownikowi USC, Zastępcy Kierownika USC oraz pracownikowi pomagającemu przy obsłudze ślubów. Pokryto koszty związane z zaopatrzeniem w okulary korekcyjne pracowników Urzędu Miejskiego. Realizując zobowiązania wynikające z umów cywilno-prawnych, w 2012 roku opłacono między innymi wynagrodzenie za: pełnienie asysty w USC, wykonanie audytu wewnętrznego, sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu, prace przygotowawcze w związku z wprowadzeniem nowych obowiązków dla Gminy w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a także wynagrodzenie za wprowadzanie aktów stanu cywilnego do elektronicznej bazy danych. Środki przewidziane na różnego rodzaju zakupy, wydatkowane zostały między innymi na: 1) materiały biurowe, w tym tonery i tusze do drukarek, książki, druki i prenumeratę czasopism; 2) zakup środków czystości; 3) odnowienie abonamentów i licencji na oprogramowanie, aktualizacje do programów komputerowych; 4) zakup 3 certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego; 5) materiały do bieżących napraw i konserwacji w budynku Urzędu Miejskiego, również materiały do remontu oraz wyposażenie trzech gabinetów - nr: 34, 35 i 42, montaż krat w oknach piwnicznych Urzędu; 6) paliwo oraz części motoryzacyjne do remontu i wymiany w samochodach służbowych; 7) UPS oraz akumulatory do serwerowni, telefon systemowy do sekretariatu,; 8) wiązanki okolicznościowe związane z udziałem Burmistrza w uroczystościach, drobne upominki, artykuły spożywcze. Celem podniesienia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych opłacono szkolenia dotyczące zmian w obowiązujących przepisach, szkolenia tematyczne oraz kurs podstawowy i zaawansowany języka migowego, w związku z koniecznością spełnienia ustawowego obowiązku zapewnienia obsługi osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się. W ramach organizacyjno-technicznej obsługi Urzędu i jego pracowników środki wydatkowano na: 1) zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody; 2) wywóz ścieków i nieczystości stałych; 3) konserwację centrali telefonicznej Urzędu oraz jej sieci wewnętrznej; 4) serwis dźwigu, również jego naprawę, naprawę i konserwację kserokopiarek; 5) abonament za dostęp do sieci Internet; 6) abonamenty i połączenia realizowane z telefonów stacjonarnych oraz służbowych telefonów komórkowych; 7) polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia Gminy, w tym samochodów służbowych; 8) usługi pocztowe; 9) usługi związane z doradztwem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 10) obsługę prawną Urzędu; 11) profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników - wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie; 12) udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług oraz abonamenty za powiadamianie SMS. W roku 2012 zakupiono nowe oprogramowanie: Legislator Premium, Opłata za odpady, Płatności masowe oraz dokonano konfiguracji programu Karty kontowe do współpracy z zakupionymi programami. Ponadto zakupiono na kolejny rok program prawniczy i program antywirusowy. W ramach zaplanowanych środków odnowiono domenę strzelce.pl, opłacono hosting serwisu internetowego, nadzór autorski nad oprogramowaniem oraz poniesiono koszty utrzymania strony podmiotowej BIP Pozostała działalność W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz ze zm.), przeprowadzono otwarty konkurs ofert. W wyniku konkursu w roku

10 podpisano umowy na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z następującymi organizacjami: 1) Uniwersytet III Wieku, na zadanie pn.: Nic o nas bez nas i udzielono dotacji w wysokości 1.500zł; 2) Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Strzelce Krajeńskie I Festiwal Piosenki Patriotycznej, Harcerskiej i Turystycznej 800,00zł; 3) Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Strzelce Krajeńskie Betlejemskie Światło Pokoju 500,00zł. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 6.800,00zł. Podpisano umowy z 7 stowarzyszeniami i udzielono dotacji w następujących kwotach: 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1.100,00zł Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska emerytów i rencistów, w tym osób niepełnosprawnych ; 2. Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Łódź/ Oddział Strzelce Krajeńskie 1.100,00zł 67 Rocznica zakończenia II Wojny Światowej 8 maja 2012 r. Dzień Dzieci Wojny ; 3. Stowarzyszenie Chóralne Gaudium 1.100,00zł Organizacja i uczestnictwo w warsztatach chóralnych ; 4. Koło Związku Sybiraków w Strzelcach Krajeńskich 1.100,00zł Podtrzymywanie tradycji narodowej, organizacja imprez okolicznościowych ; 5. Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca Krajna 800,00zł Nagranie muzyki ludowej dla zespołu Pieśni i Tańca Krajna ; 6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Samodzielność 800,00zł Dzień Dziecka świętem każdego z nas ; 7. Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Ogardach 800,00zł Jak się bawić to razem. Ponadto Stowarzyszenie Europejskie Centrum Spotkań Między Wschodem a Zachodem złożyło ofertę trybie art. 19a ww. ustawy, na realizację zadania publicznego w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej młodzieży z terenu gminy oraz promocji gminy, pod nazwą Forum Młodzieżowego Rozwoju. Na ten cel przyznano kwotę 4.100,00zł. W ramach zaplanowanych środków opłacono składkę członkowską za 2012 rok na rzecz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie Zwalczanie narkomanii Podpisano umowę na realizację zadania z zakresu profilaktyki i przekazano dotację dla Parafii Strzelce Krajeńskie na kwotę 4.000,00zł. Opłacono wynagrodzenie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym. Dofinansowano między innymi: 1) Konkurs Wiedzy o AIDS w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich; 2) imprezę sportową organizowaną przez Klub Rowerowy Strzelec ; 3) konkurs na temat wiedzy o bezpieczeństwie, organizowany przez KPP Strzelce Krajeńskie; 4) organizację zajęć podczas ferii zimowych i wakacji w Bibliotece Publicznej w Strzelcach Krajeńskich oraz jej filiach. Zakupiono materiały profilaktyczne (filmy i przewodniki) oraz usługę profilaktyczną - koncert wraz z wykładami i prelekcją dla uczniów Gimnazjum Przeciwdziałanie alkoholizmowi W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, przekazano dotacje dla następujących organizacji: Parafia Strzelce Krajeńskie 500,00zł; Strzeleckie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości Apogeum 2.500,00zł; Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego 2.000,00zł. Przyznano i przekazano dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego na organizację warsztatów profilaktyczno terapeutycznych, w wysokości 3.000,00zł.

11 11 Podpisano umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. na przekazanie środków dla KPP Strzelce Krajeńskie na badania dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia i materiały profilaktyczne, na kwotę 5.000,00zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z niezbędnymi składkami dla inspektora ds. ochrony zdrowia i patologii społecznych, opiekunów świetlic wiejskich oraz gospodarza Klubu Seniora Pogodny Uśmiech. Sfinansowano koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zrealizowano szereg zadań z zakresu profilaktyki, między innymi: 1) współorganizowano konkursy i olimpiady o tematyce uzależnień; 2) zakupiono spektakle profilaktyczne; 3) sfinansowano usługi terapeutyczne i lekarza psychiatry dla osób uzależnionych i współuzależnionych w OT Szansa, 4) dofinansowano organizację zajęć podczas ferii w Strzeleckim Ośrodku Kultury; 5) opłacono transport artykułów żywnościowych dla mieszkańców Gminy, dostarczanych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej, ponadto zakupiono usługi transportowe dla świetlic wiejskich i Klubu Seniora Pogodny Uśmiech. Opłacono koszt usług telekomunikacyjnych na linię telefoniczną przy Strzeleckim Stowarzyszeniu Wspierania Trzeźwości Apogeum Pozostała działalność Celem zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej opłacono wykonanie wstępnych badań lekarskich dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj., wydatkowano kwotę ,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie w czystości Szaletów Miejskich oraz sprzątanie po imprezach organizowanych przez Gminę. W realizacji umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi, w 2012 roku opłacone zostały między innymi wynagrodzenia za następujące zadania: wykonanie prac remontowych sanitariatów przy stadionie miejskim, naprawa ciągnika i przyczepy, wykaszanie terenów zielonych na terenie Gminy oraz prace remontowe i naprawcze, w tym w budynkach będących własnością Gminy. Informacja z wykonania zadań budżetowych realizowanych w 2012 roku przez Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Remont stacji wodociągowej w miejscowości Sidłów r. pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a Gminą Strzelce Kraj. zawarto umowę bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie przedsięwzięcia Remont stacji wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 117/11, 117/12, 117/13 położonych w obrębie Licheń w miejscowości Sidłów. Agencja udzieliła Beneficjentowi na wykonanie zadania bezzwrotną pomoc finansową w wysokości zł., co stanowi 56,02% szacowanych kosztów przedsięwzięcia r. zawarty został aneks do umowy z ANR, w którym, na wniosek Gminy Strzelce Kraj. (z uwagi na duże koszy poniesione przez Gminę) zwiększono kwotę bezzwrotnej pomocy do zł., co stanowi 73,77% kosztów inwestycji. 1 czerwca 2012r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, pomiędzy Gminą Strzelce Kraj., a Wiertconsulting Sp. z o.o., ul. Konarzewska 4, z Poznania, zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji ww. inwestycji. Termin realizacji zadnia: rozpoczęcie: 1 czerwca 2012r., a zakończenie: po protokolarnym odbiorze robót budowlanych maksymalnie do 30 października 2012r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonawcę zadania, 14 czerwca 2012r. Gmina Strzelce podpisała umowę z Rosmosis Wawrzyniak Sp. z o. o., Perzyce 46, Zduny, na wykonanie zadania pod nazwą: Remont stacji wodociągowej w miejscowości Sidłów. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: rozpoczęcie: w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy; zakończenie: do r. Ze względu na konieczność wzmocnienia fundamentów oraz odmiennej niż zakładano konstrukcji stropodachu, z Wykonawcą zadania zawarto umowę na roboty dodatkowe, opiewającą na 4.778zł., z terminem wykonania do r. W ramach zadania dokonano kompleksowego remontu budynku stacji oraz modernizację urządzeń poboru i uzdatniania wody. Roboty budowlane zostały zakończone, zadanie rozliczono w Agencji Nieruchomości Rolnych.

12 12 Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku szatni na boisku piłkarskim w Gardzku. 23 listopada 2012r. Gmina Strzelce Krajeńskie zleciła firmie JM PROJEKT Jakub Mandzij ul. Wodociągowa 2b, Strzelce Kraj., opracowanie projektu budowlanego budowy zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacyjnym oraz przyłączeniem wody do obiektu boiska sportowego w miejscowości Gardzko r. odebrano dokumentację budowlaną, którą następnie złożono do pozwolenia na budowę Drogi publiczne i gminne Remont chodników Wykonano następujące chodniki: - chodnik przy ul. Sienkiewicza róg Zachodniej, w Strzelcach Kraj., - remont chodnika przy kiosku ruchu ul. Sienkiewicza w Strzelcach Kraj., - remont chodnika przy ul. Brzozowej 2-3 (przy garażach) oraz na podwórku róg Al. Wolności w Strzelcach Kraj. (materiał z PGK Sp. z o. o.) - remont alejek na cmentarzu w Strzelcach Kraj.: - Aleja wzdłuż ogrodzenia przy ul. Przemysłowej, - Aleja środkowa, - Aleja boczna, - naprawa bieżąca chodników w Strzelcach Kraj. po okresie zimowym, - remont alejek na Placu Zwycięstwa w Strzelcach Kraj. - remont chodnika przy budynku mieszkalnym na Placu Zwycięstwa w Strzelcach Kraj. - usuwanie uszkodzeń na rynku w Strzelcach Kraj. - remont chodników przy ul. Drzymały i Wyzwolenia w Strzelcach Kraj. - remont chodników przy ul. Strzeleckiej w Strzelcach Kraj. Remont drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Zachodnią i Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich. Zgodnie z projektem budowlanym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Zachodnią i Sienkiewicza w Strzelcach Kraj., wykonanym w 2010r. przez firmę RAMIKO Kinga Ostaszewska ul. Gronowa 3, Jenin, wiosną 2012r. przystąpiono do jego realizacji. 25 kwietnia 2012 r. zlecono firmie TRAWIS Roboty Ziemne i Drogowe Tadeusz Wiśniewski, ul. Lipowa 7, Strzelce Kraj., wykonanie prac ziemnych: zerwanie trylinki, krawężników, betonowych płytek chodnikowych wraz z wywozem, podczas przeprowadzanego remontu drogi wewnętrznej nr ewid. gruntu 188/2 i 183/4 pomiędzy ul. Zachodnią i Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z przedłożoną ofertą. Prace zostały wykonane zgodnie z ustaleniami. Po wykonaniu w/w robót, przywiezieniu, ułożeniu i zawibrowaniu kruszywa na podbudowę, pracownicy robót publicznych ułożyli jezdnię i chodnik z kostki polbrukowej na powierzchni 1.005,09m 2. Utwardzenie skarp przy garażach na ul. Korczaka. Pracownicy robót publicznych Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich wykonali prace brukarskie mające na celu zabezpieczenie przed osuwaniem się skarp obok garaży przy ul. Korczaka w Strzelcach Kraj. W ramach zadania wykonano również schody terenowe prowadzące do wyżej zlokalizowanych garaży. RS Lipie Góry Wykonanie parkingu przy świetlicy (zakup kostki). Po zakupieniu kostki polbrukowej ze środków RS Lipie Góry, pracownicy robót publicznych tut. urzędu wykonali utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej (120m 2 ) w Lipich Górach. RS Piastowo zakup polbruku (zakupiono i zdeponowano kostkę polbrukową), RS Strzelce Klasztorne zakup kostki brukowej (zakupiono i zdeponowano kostkę brukową), RS Wielisławice zakup kostki polbrukowej (zakupiono i zdeponowano kostkę polbrukową), RS Sidłów zakup polbruku. Po zakupieniu kostki polbrukowej ze środków RS, pracownicy robót publicznych tut. urzędu wykonali utwardzenie placu przed świetlicą wiejskiej (50m 2 ) RS Tuczno zakup i budowa chodników na ulicy Strzeleckiej i ul. Słonecznej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo