Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3"

Transkrypt

1 1

2 2 Spis treści Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 II Realizacja zadań zleconych Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2 4 III Wykonanie dochodów i przychodów-część opisowa 7 IV Wykonanie wydatków i rozchodów-część opisowa 8 V Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych VI Dochody budżetu Tabela Nr 3 53 VII Wydatki budżetu Tabela Nr 4 70 VIII Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych Tabela Nr 5 IX Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Tabela Nr X Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Tabela Nr XI XII Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Tabela Nr 8 Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Tabela Nr XIII Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2012 roku 108

3 3 I. Informacja ogólna. Budżet Miasta i Gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku. Założone dochody wynosiły ,91zł a wydatki przyjęto w wysokości ,91zł. Deficyt budżetu w wysokości ,00zł zaplanowano pokryć kredytem bankowym. Przychody budżetu ustalono na kwotę ,00zł. W wyniku dokonywanych zmian, budżet gminy w zakresie planowanych dochodów zamknął się kwotą ,18zł a w zakresie planowanych wydatków kwotą ,29zł. Planowany deficyt został zwiększony do wysokości ,11zł. Plan przychodów został zwiększony o ,11zł do wysokości ,11zł. Planowany deficyt zakończono wykonaniem nadwyżki w wysokości ,19zł. Różnica między planowanym deficytem a wykonaniem nadwyżki wyniosła ,30zł. Wykonanie nadwyżki wynika z niezrealizowania wydatków bieżących w wysokości ,17zł, niezrealizowaniem wydatków majątkowych w wysokości ,59zł oraz niższego wykonania dochodów od planowanych w kwocie ,46zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości ,72zł ( w roku ,79zł, w roku ,79zł, w 2009 roku ,37zł ) co stanowi 98,66% planu, natomiast wydatki wyniosły ,53zł ( roku ,73zł, w 2010 roku ,81zł, w 2009 roku ,35zł ) co stanowi 93,52% planu rocznego. Rozchody budżetu wyniosły ,00zł ( rozchody w roku ,00zł, w 2010 roku ,00zł, w 2009 roku ,00zł) i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej nr WORK/286/2009 zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska SA ,00zł (umowa została w całości wykonana w 2012 roku), z umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki BP ,00zł oraz z umowy zawartej z Bankiem PEKAO SA w wysokości ,00zł.. Zaplanowane przychody w wysokości ,11zł wykonane zostały w 59,14% tj. w kwocie ,11zł. Wykonanie przychodów w części pochodziło z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,11zł natomiast pozostała kwota wynosząca ,00zł pochodziła z kredytu udzielonego w 2012 roku przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. S Wysokość zobowiązań na koniec roku wyniosła ,04zł ( w roku 2012 zobowiązania wynosiły ,00zł ( zmniejszenie o ,96zł). Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku wyniósł 36,50% ( w roku 2012 wskaźnik wyniósł 41,97% Na kwotę zobowiązań składają się w części zobowiązania wobec banków komercyjnych i ogółem wyniosły ,00zł ( z tego wobec Nordea Banku ,000, wobec Banku PEKAO SA ,00zł, wobec PKO BP ,00zł). Zobowiązania wobec ENEA w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego wyniosły ,04zł. Wysokość należności do budżetu gminy wyniosła: gotówka i depozyty ,80zł, należności wymagalne ,40zł, pozostałe należności zł. Na rachunku budżetu gminy na koniec roku zgromadzone były środki finansowe w wysokości ,80zł w tym na rachunku wydatków niewygasających ,57zł, środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na rok następny ,00zł. Na koniec roku Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiadała zobowiązań z tytułu niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wyniosły ,82zł ( w 2011 roku ,64zł, w roku ,66zł, w 2009 roku ,09zł ), co oznacza zwiększenie o ,18zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na podatek rolny przypada ,78zł, na podatek od nieruchomości ,55zł a na podatek od środków transportowych ,49zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły ,34zł ( w 2011 roku ,00zł, w roku ,00zł, w 2009 roku ,00zł ) i w całości dotyczą podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 2.842,00zł, w ,20zł, w roku ,08zł, w 2009 roku ,06zł ), z tego na podatek rolny przypada kwota 1.323,00zł, na podatek od nieruchomości 1.519,00zł. Natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia

4 4 terminu płatności podatków wyniosły ,20zł ( w 2011 roku ,00zł, w roku ,00zł, w 2009 roku ,40zł ) z tego na podatek rolny przypada 1.783,20zł, na podatek od nieruchomości przypada ,00zł, podatek od środków transportowych 2.100,00zł. II. Realizacja zadań zleconych Wysokość środków przekazanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosła ,68zł i była wyższa o ,72zł od kwoty przekazanej w roku poprzednim która wyniosła ,96zł. W ramach otrzymanych kompetencji i zarazem środków,,prowadzone były następujące zadania : Realizacja zadań zleconych za 2012 dochody Tabela Nr 1 Dotacje na zadania zlecone - dochody Treść Plan Dział Rozdział Paragraf Wykonanie % RAZEM , ,68 99, Rolnictwo i łowiectwo , ,74 98, Pozostała działalność , ,74 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 55, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 985, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 985, ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,00 53,49 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00

5 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 600, Pomoc społeczna , ,94 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,14 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Pozostała działalność , ,00 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Tabela Nr 2 Dotacje na zadania zlecone - wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

6 6 RAZEM: , ,68 99, Rolnictwo i łowiectwo , ,74 98, Pozostała działalność , ,74 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 200, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 237, , Składki na Fundusz Pracy 176,40 176, Zakup materiałów i wyposażenia 5 845, , Zakup usług pozostałych 1 092, , Różne opłaty i składki , , Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 219, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 55, , Składki na ubezpieczenia społeczne 359,64 359, Składki na Fundusz Pracy 51,26 51, Wynagrodzenia bezosobowe 2 092, , Zakup materiałów i wyposażenia 282,00 282, Zakup usług pozostałych 200,00 200, ,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,00 53,49 powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 744, , Składki na Fundusz Pracy 248,69 248, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 020, , Zakup usług pozostałych 6 304, , Podróże służbowe krajowe 1 300, , Obrona narodowa 600,00 600,00 100, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300, Pomoc społeczna , ,94 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00

7 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,80 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 200,00 200, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 708, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 289, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 5 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 5 000, ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 109,00 109, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 376, ,00 socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 887,00 prokuratorskiego 887, Szkolenia pracowników niebędących 2 008,00 członkami korpusu służby cywilnej 2 008,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , ,14 99,95 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,14 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze ,00 100, Świadczenia społeczne , , Pozostała działalność , ,00 96, Świadczenia społeczne , ,00 III. Wykonanie dochodów i przychodów Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości ,72zł ( w roku ,79zł, w roku ,79zł, w 2009 roku ,37zł, odpowiednio w 2008 roku ,32zł) co stanowi 98,66% planu wynoszącego ,18zł. Plan dochodów bieżących wyniósł ,55zł i został wykonany w wysokości ,56zł, co stanowi 99,53%. Plan dochodów majątkowych wynosił ,63zł i został wykonany w kwocie ,16 tj. 87,53%. Analizując wykonanie dochodów roku ubiegłego należy zwrócić uwagę na wzrost wykonania ogółu planowanych dochodów budżetowych. W porównaniu do roku 2011 wzrost dochodów wyniósł 13,26% ( kwotowo wynosi ,93 zł). W większości działów wykonano dochody zgodnie z planem lub nieznacznie powyżej zakładanej wysokości. Wykonanie wyższych dochodów od zaplanowanych nastąpiło w dziale Gospodarka mieszkaniowa 122,81%

8 8 planu z tym, że w trakcie roku budżetowego nastąpiło tu zmniejszenie planu sprzedaży mienia komunalnego. Wyższe od planowanych dochody zrealizowano w dziale Oświata wychowanie 113,03%. Plan przychodów, po zmianach, przewidywał pozyskanie przychodów w wysokości ,11zł w tym z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,11zł ( w roku ,37zł, w roku 2010 kwota wolnych środków wyniosła ,39zł, w 2009 roku ,00zł). Wykonanie przychodów wyniosło ,11zł ( w roku ,37zł, w roku ,39zł w 2009 roku ,00zł, odpowiednio w 2008 roku ,00zł) z tego kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej ,00zł, wolne środki ,11zł. Wykonanie dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w Tabeli Nr 3. IV. Wykonanie wydatków i rozchodów Plan wydatków po zmianach wynosił ,29zł ( w roku ,48zł, w roku ,76zł) i został wykonany w kwocie ,53zł ( w roku ,73zł, w roku ,81zł, wykonanie w 2009 roku ,35zł, odpowiednio w 2008 roku ,50zł) co stanowi 93,52% planu rocznego. Wykonane wydatki są wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o ,80zł. Wzrost wydatków, spowodowany został zaplanowaniem i wykonaniem wyższych dochodów budżetu. Rozchody wykonano w wysokości ,00zł ( w roku ,00zł, w roku ,00zł, w 2009 roku ,00zł, odpowiednio w 2008 roku ,18zł) co stanowi 100,00% założonego planu wynoszącego ,00zł. ). Rozchody zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska SA ,00zł, z umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki BP ,00zł oraz ,00zł z umowy zawartej z Bankiem PEKAO SA. Plan wydatków majątkowych wynosił ,61zł ( w roku ,40zł, w roku ,07zł, w 2009 roku ,02zł, odpowiednio w 2008 roku ,00zł) i został wykonany w wysokości ,02zł ( w roku ,96zł, w roku ,37zł, w 2009 roku ,13zł odpowiednio w 2008 roku ,02zł) co stanowi 85,22% Wydatki bieżące wykonano w wysokości ,51zł ( w roku ,77zł, w roku ,44zł, w 2009 roku ,22zł, odpowiednio w 2008 roku ,48zł) co stanowi 95,11% planu wynoszącego ,08 ( w roku ,69zł, w 2009 roku ,81zł, odpowiednio w 2008 roku ,00zł, w 2007 roku ,00zł). Wydatki związane z obsługą długu gminy wyniosły ,09zł ( w roku ,49zł, w roku ,41zł, w 2009 roku ,47zł, odpowiednio w 2008 roku ,70zł). Wzrost wydatków związanych z obsługą długu gminy w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 24,40% Najpoważniejszym problemem strony wydatkowej budżetu gminy pozostaje niewystarczające finansowanie z budżetu państwa zadań oświatowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w Tabeli Nr 4. Część opisowa wydatków zawiera następujące informacje: Sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych realizowanych w 2012 roku przez Referat Ogólno Organizacyjny Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W roku 2012 ogólne wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło ,03zł, co stanowi 85,66% planu rocznego. Środki finansowe wydatkowane były na wypłatę diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu i pełnienia obowiązków społecznych oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach (kwota ,59 zł). W ramach zakupów, nieduże kwoty przeznaczono na puchary, nagrody rzeczowe, wiązanki okolicznościowe wręczane w imieniu Rady Miejskiej na sesjach i innych uroczystościach. Zakupiono usługi szkoleniowe dla Przewodniczącej Rady Miejskiej, opłacono również składki w związku z przynależnością Przewodniczącej do Lubuskiego Forum

9 9 Przewodniczących Samorządów Terytorialnych FRDL w Zielonej Górze. Zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji, opłacono prenumeratę tygodnika samorządowego. Ponadto pokryto koszty wykonania wizytówek, okładek do dyplomów z nadrukiem Rada Miejska i listownika. Zakupiono usługi telefonii komórkowej dla Przewodniczącej Rady Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zakupiono między innymi wodę, wypłacono ekwiwalent pieniężny za pranie i na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, wypłacono również ekwiwalent na zakup odzieży Kierownikowi USC, Zastępcy Kierownika USC oraz pracownikowi pomagającemu przy obsłudze ślubów. Pokryto koszty związane z zaopatrzeniem w okulary korekcyjne pracowników Urzędu Miejskiego. Realizując zobowiązania wynikające z umów cywilno-prawnych, w 2012 roku opłacono między innymi wynagrodzenie za: pełnienie asysty w USC, wykonanie audytu wewnętrznego, sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu, prace przygotowawcze w związku z wprowadzeniem nowych obowiązków dla Gminy w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a także wynagrodzenie za wprowadzanie aktów stanu cywilnego do elektronicznej bazy danych. Środki przewidziane na różnego rodzaju zakupy, wydatkowane zostały między innymi na: 1) materiały biurowe, w tym tonery i tusze do drukarek, książki, druki i prenumeratę czasopism; 2) zakup środków czystości; 3) odnowienie abonamentów i licencji na oprogramowanie, aktualizacje do programów komputerowych; 4) zakup 3 certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego; 5) materiały do bieżących napraw i konserwacji w budynku Urzędu Miejskiego, również materiały do remontu oraz wyposażenie trzech gabinetów - nr: 34, 35 i 42, montaż krat w oknach piwnicznych Urzędu; 6) paliwo oraz części motoryzacyjne do remontu i wymiany w samochodach służbowych; 7) UPS oraz akumulatory do serwerowni, telefon systemowy do sekretariatu,; 8) wiązanki okolicznościowe związane z udziałem Burmistrza w uroczystościach, drobne upominki, artykuły spożywcze. Celem podniesienia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych opłacono szkolenia dotyczące zmian w obowiązujących przepisach, szkolenia tematyczne oraz kurs podstawowy i zaawansowany języka migowego, w związku z koniecznością spełnienia ustawowego obowiązku zapewnienia obsługi osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się. W ramach organizacyjno-technicznej obsługi Urzędu i jego pracowników środki wydatkowano na: 1) zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody; 2) wywóz ścieków i nieczystości stałych; 3) konserwację centrali telefonicznej Urzędu oraz jej sieci wewnętrznej; 4) serwis dźwigu, również jego naprawę, naprawę i konserwację kserokopiarek; 5) abonament za dostęp do sieci Internet; 6) abonamenty i połączenia realizowane z telefonów stacjonarnych oraz służbowych telefonów komórkowych; 7) polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia Gminy, w tym samochodów służbowych; 8) usługi pocztowe; 9) usługi związane z doradztwem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 10) obsługę prawną Urzędu; 11) profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników - wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie; 12) udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług oraz abonamenty za powiadamianie SMS. W roku 2012 zakupiono nowe oprogramowanie: Legislator Premium, Opłata za odpady, Płatności masowe oraz dokonano konfiguracji programu Karty kontowe do współpracy z zakupionymi programami. Ponadto zakupiono na kolejny rok program prawniczy i program antywirusowy. W ramach zaplanowanych środków odnowiono domenę strzelce.pl, opłacono hosting serwisu internetowego, nadzór autorski nad oprogramowaniem oraz poniesiono koszty utrzymania strony podmiotowej BIP Pozostała działalność W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz ze zm.), przeprowadzono otwarty konkurs ofert. W wyniku konkursu w roku

10 podpisano umowy na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z następującymi organizacjami: 1) Uniwersytet III Wieku, na zadanie pn.: Nic o nas bez nas i udzielono dotacji w wysokości 1.500zł; 2) Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Strzelce Krajeńskie I Festiwal Piosenki Patriotycznej, Harcerskiej i Turystycznej 800,00zł; 3) Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Strzelce Krajeńskie Betlejemskie Światło Pokoju 500,00zł. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 6.800,00zł. Podpisano umowy z 7 stowarzyszeniami i udzielono dotacji w następujących kwotach: 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1.100,00zł Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska emerytów i rencistów, w tym osób niepełnosprawnych ; 2. Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Łódź/ Oddział Strzelce Krajeńskie 1.100,00zł 67 Rocznica zakończenia II Wojny Światowej 8 maja 2012 r. Dzień Dzieci Wojny ; 3. Stowarzyszenie Chóralne Gaudium 1.100,00zł Organizacja i uczestnictwo w warsztatach chóralnych ; 4. Koło Związku Sybiraków w Strzelcach Krajeńskich 1.100,00zł Podtrzymywanie tradycji narodowej, organizacja imprez okolicznościowych ; 5. Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca Krajna 800,00zł Nagranie muzyki ludowej dla zespołu Pieśni i Tańca Krajna ; 6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Samodzielność 800,00zł Dzień Dziecka świętem każdego z nas ; 7. Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Ogardach 800,00zł Jak się bawić to razem. Ponadto Stowarzyszenie Europejskie Centrum Spotkań Między Wschodem a Zachodem złożyło ofertę trybie art. 19a ww. ustawy, na realizację zadania publicznego w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej młodzieży z terenu gminy oraz promocji gminy, pod nazwą Forum Młodzieżowego Rozwoju. Na ten cel przyznano kwotę 4.100,00zł. W ramach zaplanowanych środków opłacono składkę członkowską za 2012 rok na rzecz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie Zwalczanie narkomanii Podpisano umowę na realizację zadania z zakresu profilaktyki i przekazano dotację dla Parafii Strzelce Krajeńskie na kwotę 4.000,00zł. Opłacono wynagrodzenie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym. Dofinansowano między innymi: 1) Konkurs Wiedzy o AIDS w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich; 2) imprezę sportową organizowaną przez Klub Rowerowy Strzelec ; 3) konkurs na temat wiedzy o bezpieczeństwie, organizowany przez KPP Strzelce Krajeńskie; 4) organizację zajęć podczas ferii zimowych i wakacji w Bibliotece Publicznej w Strzelcach Krajeńskich oraz jej filiach. Zakupiono materiały profilaktyczne (filmy i przewodniki) oraz usługę profilaktyczną - koncert wraz z wykładami i prelekcją dla uczniów Gimnazjum Przeciwdziałanie alkoholizmowi W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, przekazano dotacje dla następujących organizacji: Parafia Strzelce Krajeńskie 500,00zł; Strzeleckie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości Apogeum 2.500,00zł; Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego 2.000,00zł. Przyznano i przekazano dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego na organizację warsztatów profilaktyczno terapeutycznych, w wysokości 3.000,00zł.

11 11 Podpisano umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. na przekazanie środków dla KPP Strzelce Krajeńskie na badania dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia i materiały profilaktyczne, na kwotę 5.000,00zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z niezbędnymi składkami dla inspektora ds. ochrony zdrowia i patologii społecznych, opiekunów świetlic wiejskich oraz gospodarza Klubu Seniora Pogodny Uśmiech. Sfinansowano koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zrealizowano szereg zadań z zakresu profilaktyki, między innymi: 1) współorganizowano konkursy i olimpiady o tematyce uzależnień; 2) zakupiono spektakle profilaktyczne; 3) sfinansowano usługi terapeutyczne i lekarza psychiatry dla osób uzależnionych i współuzależnionych w OT Szansa, 4) dofinansowano organizację zajęć podczas ferii w Strzeleckim Ośrodku Kultury; 5) opłacono transport artykułów żywnościowych dla mieszkańców Gminy, dostarczanych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej, ponadto zakupiono usługi transportowe dla świetlic wiejskich i Klubu Seniora Pogodny Uśmiech. Opłacono koszt usług telekomunikacyjnych na linię telefoniczną przy Strzeleckim Stowarzyszeniu Wspierania Trzeźwości Apogeum Pozostała działalność Celem zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej opłacono wykonanie wstępnych badań lekarskich dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj., wydatkowano kwotę ,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie w czystości Szaletów Miejskich oraz sprzątanie po imprezach organizowanych przez Gminę. W realizacji umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi, w 2012 roku opłacone zostały między innymi wynagrodzenia za następujące zadania: wykonanie prac remontowych sanitariatów przy stadionie miejskim, naprawa ciągnika i przyczepy, wykaszanie terenów zielonych na terenie Gminy oraz prace remontowe i naprawcze, w tym w budynkach będących własnością Gminy. Informacja z wykonania zadań budżetowych realizowanych w 2012 roku przez Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Remont stacji wodociągowej w miejscowości Sidłów r. pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a Gminą Strzelce Kraj. zawarto umowę bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie przedsięwzięcia Remont stacji wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 117/11, 117/12, 117/13 położonych w obrębie Licheń w miejscowości Sidłów. Agencja udzieliła Beneficjentowi na wykonanie zadania bezzwrotną pomoc finansową w wysokości zł., co stanowi 56,02% szacowanych kosztów przedsięwzięcia r. zawarty został aneks do umowy z ANR, w którym, na wniosek Gminy Strzelce Kraj. (z uwagi na duże koszy poniesione przez Gminę) zwiększono kwotę bezzwrotnej pomocy do zł., co stanowi 73,77% kosztów inwestycji. 1 czerwca 2012r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, pomiędzy Gminą Strzelce Kraj., a Wiertconsulting Sp. z o.o., ul. Konarzewska 4, z Poznania, zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji ww. inwestycji. Termin realizacji zadnia: rozpoczęcie: 1 czerwca 2012r., a zakończenie: po protokolarnym odbiorze robót budowlanych maksymalnie do 30 października 2012r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonawcę zadania, 14 czerwca 2012r. Gmina Strzelce podpisała umowę z Rosmosis Wawrzyniak Sp. z o. o., Perzyce 46, Zduny, na wykonanie zadania pod nazwą: Remont stacji wodociągowej w miejscowości Sidłów. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: rozpoczęcie: w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy; zakończenie: do r. Ze względu na konieczność wzmocnienia fundamentów oraz odmiennej niż zakładano konstrukcji stropodachu, z Wykonawcą zadania zawarto umowę na roboty dodatkowe, opiewającą na 4.778zł., z terminem wykonania do r. W ramach zadania dokonano kompleksowego remontu budynku stacji oraz modernizację urządzeń poboru i uzdatniania wody. Roboty budowlane zostały zakończone, zadanie rozliczono w Agencji Nieruchomości Rolnych.

12 12 Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku szatni na boisku piłkarskim w Gardzku. 23 listopada 2012r. Gmina Strzelce Krajeńskie zleciła firmie JM PROJEKT Jakub Mandzij ul. Wodociągowa 2b, Strzelce Kraj., opracowanie projektu budowlanego budowy zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacyjnym oraz przyłączeniem wody do obiektu boiska sportowego w miejscowości Gardzko r. odebrano dokumentację budowlaną, którą następnie złożono do pozwolenia na budowę Drogi publiczne i gminne Remont chodników Wykonano następujące chodniki: - chodnik przy ul. Sienkiewicza róg Zachodniej, w Strzelcach Kraj., - remont chodnika przy kiosku ruchu ul. Sienkiewicza w Strzelcach Kraj., - remont chodnika przy ul. Brzozowej 2-3 (przy garażach) oraz na podwórku róg Al. Wolności w Strzelcach Kraj. (materiał z PGK Sp. z o. o.) - remont alejek na cmentarzu w Strzelcach Kraj.: - Aleja wzdłuż ogrodzenia przy ul. Przemysłowej, - Aleja środkowa, - Aleja boczna, - naprawa bieżąca chodników w Strzelcach Kraj. po okresie zimowym, - remont alejek na Placu Zwycięstwa w Strzelcach Kraj. - remont chodnika przy budynku mieszkalnym na Placu Zwycięstwa w Strzelcach Kraj. - usuwanie uszkodzeń na rynku w Strzelcach Kraj. - remont chodników przy ul. Drzymały i Wyzwolenia w Strzelcach Kraj. - remont chodników przy ul. Strzeleckiej w Strzelcach Kraj. Remont drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Zachodnią i Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich. Zgodnie z projektem budowlanym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Zachodnią i Sienkiewicza w Strzelcach Kraj., wykonanym w 2010r. przez firmę RAMIKO Kinga Ostaszewska ul. Gronowa 3, Jenin, wiosną 2012r. przystąpiono do jego realizacji. 25 kwietnia 2012 r. zlecono firmie TRAWIS Roboty Ziemne i Drogowe Tadeusz Wiśniewski, ul. Lipowa 7, Strzelce Kraj., wykonanie prac ziemnych: zerwanie trylinki, krawężników, betonowych płytek chodnikowych wraz z wywozem, podczas przeprowadzanego remontu drogi wewnętrznej nr ewid. gruntu 188/2 i 183/4 pomiędzy ul. Zachodnią i Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z przedłożoną ofertą. Prace zostały wykonane zgodnie z ustaleniami. Po wykonaniu w/w robót, przywiezieniu, ułożeniu i zawibrowaniu kruszywa na podbudowę, pracownicy robót publicznych ułożyli jezdnię i chodnik z kostki polbrukowej na powierzchni 1.005,09m 2. Utwardzenie skarp przy garażach na ul. Korczaka. Pracownicy robót publicznych Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich wykonali prace brukarskie mające na celu zabezpieczenie przed osuwaniem się skarp obok garaży przy ul. Korczaka w Strzelcach Kraj. W ramach zadania wykonano również schody terenowe prowadzące do wyżej zlokalizowanych garaży. RS Lipie Góry Wykonanie parkingu przy świetlicy (zakup kostki). Po zakupieniu kostki polbrukowej ze środków RS Lipie Góry, pracownicy robót publicznych tut. urzędu wykonali utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej (120m 2 ) w Lipich Górach. RS Piastowo zakup polbruku (zakupiono i zdeponowano kostkę polbrukową), RS Strzelce Klasztorne zakup kostki brukowej (zakupiono i zdeponowano kostkę brukową), RS Wielisławice zakup kostki polbrukowej (zakupiono i zdeponowano kostkę polbrukową), RS Sidłów zakup polbruku. Po zakupieniu kostki polbrukowej ze środków RS, pracownicy robót publicznych tut. urzędu wykonali utwardzenie placu przed świetlicą wiejskiej (50m 2 ) RS Tuczno zakup i budowa chodników na ulicy Strzeleckiej i ul. Słonecznej.

13 13 Zlikwidowano istniejący chodnik z płytek i ułożono (300 m 2 ) nową nawierzchnię (pracownicy robót publicznych) chodnik i 4 wjazdy zakończone krawężnikami najazdowymi. Opracowanie dokumentacji na remont chodników na terenie miasta i gminy r. zlecono firmie Usługi projektowe Florian Florczak ul. Ogińskiego 131, Gorzów Wlkp. opracowanie projektu remontu chodnika przy ulicy Strzeleckiej w Strzelcach Kraj. wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót. Projekt swoim zakresem obejmował: uzyskanie mapy do celów projektowych, zmianę lokalizacji i geometrii chodnika oraz ewentualne uzgodnienia z właścicielami kolidujących sieci r. dokonano protokolarnego odbioru dokumentacji r. zlecono firmie Usługi projektowe Florian Florczak ul. Ogińskiego 131, Gorzów Wlkp. opracowanie projektu, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla przebudowy dróg gminnych na działkach o nr ewid. gruntu: 261/6, 261/107, 261/84, 257/5 w miejscowości Brzoza za wynegocjowaną kwotę: 3.075zł. Zakres projektu: przebudowa skrzyżowania wraz z odwodnieniem i wzmocnieniem ścianki od strony zbiornika ppoż. oraz ewentualną zmianą lokalizacji słupa teletechnicznego. Termin realizacji do r. Zadanie zrealizowane terminowo i protokolarnie odebrane r. zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany Grzegorz Kozłowski ul. Fabryczna 38/4, Gorzów wlkp. wykonanie projektu budowlanego remontu ogrodzenia wzdłuż posesji nr ewid. gruntu 73/2, 73/1 i 72 przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Strzelcach Kraj. wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, za kwotę 1.500zł (zgodnie ze złożoną ofertą) w terminie do r. Dokumentację odebrano protokolarnie r. Opracowanie kosztorysów inwestorskich chodników r. zlecono firmie Euro-Projekt Obsługa Inwestycji S.C. Dorota Thiemann, Anna Domaszczyńska Wawrów 18B, Gorzów Wlkp., aktualizację kosztorysu inwestorskiego Przebudowy odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie - Strzelce Klasztorne Zintegrowana przebudowa dróg gminnych - etap III remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki w Strzelcach Kraj. wraz z przebudową i remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami. 17 lutego 2012r. Gmina Strzelce Krajeńskie podpisała umowę z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH ETAP II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Po procedurach przetargowych, zgodnie z aneksem podpisanym dnia 12 lipca 2012r., dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wyniosło zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w kwocie zł. ze Starostwa Powiatowego w ramach umowy partnerskiej z dnia r. 14 marca 2012r., pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie a Zachodnim Centrum Konsultingowym Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 11/307, Gorzów Wlkp., po uprzednim przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji. Strony ustaliły terminy realizacji zadnia - rozpoczęcie: marzec 2012r., a zakończenie: po protokolarnym odbiorze robót budowlanych maksymalnie do 15 grudnia 2012r. 23 marca 2012r. pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie a Konsorcjum Firm: BIO-SALIX Zdzisław Kozieł, ul. Leśna 17, Bogdaniec Lider konsorcjum i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FAWAL Filip Walczak Spółka z o. o., ul. Kobylogórska 16A, Gorzów Wlkp. została zawarta umowa na roboty budowlane. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminach: rozpoczęcie: nie później niż 10 dni od dnia zawarcia umowy, a zakończenie: do 15 października 2012r r. pomiędzy: Gminą Strzelce Kraj., a JM Projekt Jakub Mańdzij, ul. Wodociągowa 2b, Strzelce Kraj. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, na podstawie którego realizowana była budowa. Nadzór autorski sprawowany był od dnia r., a zakończył się w dniu odbioru końcowego robót budowlanych objętych umową tj r. Wynagrodzenie za nadzór autorski wynegocjowano na kwotę: zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z terminem przewidzianym w umowie.w ramach ww. inwestycji zostały wykonane następujące prace: Kanalizacja san itarna z rur PVC Ø 400, 200, 160 mm 427,10mb Kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 315, 200, 160 mm 81,00mb

14 14 Sieć wodociągowa rozdzielcza z rur PE Ø 160, 110, 90 mm 450,50mb Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 32 38,50mb Studzienki betonowe Ø 1500 i 1000 mm z wkładką PREDL 24szt. Studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø szt. Nawierzchnia asfaltowa z mieszanki grysowo mastyksowej (SMA) na podbudowie tłuczniowej 2.745,00m 2 Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Strzelcach Kraj. 30 kwietnia 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego, a Gminą Strzelce Krajeńskie została zawarta umowa o dofinansowanie. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Strzelec Krajeńskich, zwłaszcza terenów wokół Jeziora Górnego poprzez ich zagospodarowanie w infrastrukturę turystyczną. Zgodnie z w/w umową, gminie zostanie wypłacona pomoc (dofinansowanie). 1 czerwca 2012 r. pomiędzy : Gminą Strzelce Krajeńskie a Komplet Inwest Spółką Jawną Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Al. 11-go Listopada 91k, Gorzów Wlkp. zawarto umowę, w której Inspektor zobowiązał się do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków związanych nadzorem inwestorskim zadania. Terminy realizacji zadnia: rozpoczęcie: 1 czerwca 2012r., a zakończenie: po protokolarnym odbiorze robót budowlanych maksymalnie do 15 września 2012r. Strony ustaliły, że do szczegółowych obowiązków Inspektora należy organizacja i nadzór nad realizacją zadania w branży budowlanej - drogowej, w tym: pełnienie funkcji Inspektora na roboty, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za kierowanie inwestycją zgodnie z procedurami, sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru: technicznego, finansowego, organizacyjnego nad całością zadania. 11 lipca 2012r. pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie a TRAWIS Roboty Ziemne i Drogowe Tadeusz Wiśniewski, ul. Lipowa 7, Strzelce Kraj., zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do wykonania zadanie pn.: Remont fragmentu ciągu pieszego nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Krajeńskich współfinansowanego z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich realizowanego w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: - rozpoczęcie: nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy - zakończenie: do 24 sierpnia 2012r. W ramach zadania wykonano fragment ciągu pieszo-rowerowego o szerokości od 1m do 2m i długości 850m. Wykonano następujące prace: - roboty przygotowawcze (m. in. usunięcie drzew, zdjęcie humusu) - roboty ziemne (profilowanie, wykonanie wykopów i nasypów), - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralnej typu PLAZADUR - wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej (połączenie istniejącej ścieżki z nową) - roboty wykończeniowe, (m.in. umocnienie powierzchni terenów zielonych). Zadanie zrealizowano i odebrano protokolarnie. W grudniu 2012r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze dokonali kontroli zadania Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatkowane środki związane były głównie z: - przygotowaniem gminnych szlaków rowerowych (uzupełnienie i odnowienie oznakowania), - organizacją gminnych konkursów o tematyce turystycznej, w tym konkursu W poszukiwaniu kamieni i głazów narzutowych, - organizacją i przeprowadzeniem wstępnych badań archeologicznych w domniemanym miejscu Klasztoru Augustianów w pobliżu Bramy Młyńskiej, - organizacją oprawy artystycznej-koncertu szantowego podczas najważniejszych regat żeglarskich w gminie, - organizacją oraz udziałem w targach turystycznych w Szczecinie, Poznaniu, Bierzwniku i Santoku, w tym dodruk materiałów i udział w przeglądzie książki turystycznej Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15 15 Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych. W ramach modernizacji komunalnych zasobów mieszkaniowych wykonano następujące prace: 1. Na podstawie złożonej oferty, 5 czerwca pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie, a GALILEO COMPANY Misiołek Rafał, Al. Wolności 47, Strzelce Kraj., podpisano umowę na wykonanie zadania pod nazwą: Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Buszowie Zakres prac objął: -demontaż istniejących drzwi, -montaż nowych drzwi, -obróbka murarska. Zadanie zrealizowane zgodnie z zamówieniem, odebrane protokolarnie. Ponadto nad drzwiami do świetlicy zamontowano daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi. Montażu daszku dokonali pracownicy robót interwencyjnych tut. urzędu. 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z. o. o. w Strzelcach Krajeńskich opierając się na ustaleniach z przeprowadzonej oceny sprawności technicznej budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej 8 w Strzelcach Kraj. w maju 2012r. dokonało usunięcia następujących usterek: - uszkodzony podgrzewacz wody w lokalu nr 7 (wymiana), - wadliwe wykonanie opierzenia komina wentylacyjnego, - nieszczelność opierzenia przy włazie dachowym r. Gmina Strzelce Krajeńskie zleciła wykonanie ekspertyzy kominiarskiej, wraz z wykonaniem wydłużenia komina zakończonego daszkiem na świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrówko. Zadanie zrealizowane zgodnie ze zleceniem. Wydłużenie komina poprawiło działanie ciągu kominowego listopada 2012r. Gmina Strzelce Krajeńskie zleciła firmie PPHU VIOMIR Mirosław Bojba Brzoza Strzelce Kraj. wykonanie i zamontowanie wraz z obróbką drzwi pełnych brązowych kompletnych lewych 90 otwieranych na zewnątrz na świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza r. dokonano odbioru wykonanych prac r., zgodnie z wyceną usterek przy Gimnazjum Publicznym w Strzelcach Kraj., wykonaną przez PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj., w czerwcu 2012r. Gmina Spółce.: - obniżenie studzienki przy separatorze tłuszczu, - naprawę (przełożenie) płytek przy w/w studzience (ok. 10m 2 ), - wymianę 3 szyb w oknach piwnicy. Termin realizacji: do r. Usterki zostały usunięte. Środki finansowe na usunięcie usterek uzyskano z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego wykonania robót Konsorcjum Firm: Zakład Ogólnobudowlany AGAPP Agnieszka Gajowczyk, ul. Zubrzyckiego 8a/4, Gorzów Wlkp. Lider i PPHU Wimar Wiesław Polechoński, ul.1-go Maja 6, Słubice. 6. Na podstawie przedstawionej kalkulacji kosztów tut. urząd zlecił Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Gorzowskiej 15 w Strzelcach Kraj. naprawę i konserwację mostu na Jeziorze Górnym w Strzelcach Kraj. Koszt usługi, odebranej r. oraz ułożenie płytek ściennych w łazienkach w mieszkaniach znajdujących się w budynku socjalnym przy ul. Ogrodowej. Remont pomieszczeń przeznaczonych na ośrodek zdrowia w Bobrówku. 31 maja 2012r. pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie z siedzibą przy Al. Wolności 48 w Strzelcach Kraj. a Komplet Inwest Spółką Jawną Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj, Al. 11-go Listopada 91k, Gorzów Wlkp. zawarto umowę, w której Inżynier zobowiązał się do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków związanych z realizacją inwestycji pn. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa i remont istniejącego lokalu użytkowego Ośrodek Zdrowia przeznaczonego na potrzeby służby zdrowia w miejscowości Bobrówko (etap I). Strony ustaliły terminy realizacji zadnia: rozpoczęcie: 1 czerwca 2012r., a zakończenie: po protokolarnym odbiorze robót budowlanych maksymalnie do 30 października 2012r. W czerwcu 2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. 16 lipca 2012 r. pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie a: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. Gorzowska 15, Strzelce Krajeńskie została zawarta umowa na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa i remont istniejącego lokalu użytkowego - Ośrodek Zdrowia,

16 16 przeznaczonego na potrzeby służby zdrowia w miejscowości Bobrówko (etap I ). W związku z awarią instalacji wodnej w części objętej remontem, termin zakończenia robót został wydłużony do r r. (poniedziałek) dokonano protokolarnego odbioru zadania. W ramach zadania wyremontowano część zabiegowo-lekarską ośrodka oraz przebudowano część sanitarno-gospodarczą. Wyremontowano również instalację wod.-kan., co i elektryczną. Wykonanie ogrodzenia przy obeliskach na cmentarzu komunalnym. Prace związane z przestawieniem Pomnika Pamięci na Cmentarzu Komunalnym w Strzelcach Kraj., tj.: rozebranie kostki granitowej, rozebranie krawężników granitowych, nawiezienie ziemi pod postument, wyrównanie i utwardzenie terenu oraz ustawienie Pomnika Pamięci, wykonało zgodnie ze zleceniem z r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ul Gorzowska 15. Ponadto, zgodnie ze zleceniem z r. firma JARSTAL Robert Dreczkowski Al. Wolności 32/4, Strzelce Kraj. wykonała ogrodzenie przy obeliskach na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Kraj. Protokolarnego odbioru wykonanych prac dokonano r Pozostała działalność Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych i wypoczynkowych na terenie Gminy Strzelce Kraj. - wyposażenie placu zabaw w Brzozie 07 października 2011r. Gmina Strzelce Krajeńskie poprzez Stowarzyszenie LGD Działaj Razem z Nami w Świebodzinie złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII POZWOJU objętego PROW na lata Beneficjent Gmina Strzelce Krajeńskie - zobowiązał się do realizacji operacji pn. Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Strzelce Kraj. wyposażenie placu zabaw w Brzozie, jako element budowy. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i na jego podstawie 5 października 2012r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania kwotą 6.564,37 zł. z terminem rozliczenia do 30 listopada 2012r. W związku z powyższym, 21 września 2012 r. Gmina Strzelce Krajeńskie zawarła umowę z firmą TRAWIS Roboty Ziemne i Drogowe Tadeusz Wiśniewski, ul. Lipowa 7, Strzelce Kraj. na wykonanie zadania nazwą: Budowa placu zabaw w miejscowości Brzoza Zakres prac objął: - niwelację terenu wraz z wyrwaniem 2 korzeni ok. 837m 2 - dowóz i rozłożenie pasku gr cm ok. 324m 2, - dowóz i rozłożenie ziemi (humusu) wraz z obsianiem ok. 513m 2 - ułożenie kostki polbrukowej szarej gr. 6 na podsypce cementowo piaskowej w ilości ok. 38m 2 - ustawienie obrzeży szarych gr. 6 w ilości 45mb, - wykonanie części ogrodzenia tylko od strony zbiornika pp z siatki plecionej ocynkowanej o wys. 1,5m, dł. ok. 24mb Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą w okresie do 15 października 2012r. Strony ustaliły wynagrodzenie na kwotę zł brutto. Wykonawca wykonał prace zgodnie z umową r. dokonano protokolarnego odbioru robót. Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw miała miejsce w październiku 2012r. Firma NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, Pasym, zamontowała huśtawkę podwójną metalową, piaskownicę sześciokątną, zestaw zabawowy (zjeżdżalnia), kosze na śmieci, ławkę i regulamin. Rozliczenie inwestycji (wniosek o płatność) złożono r. w Departamencie PROW w Zielonej Górze Organizacja targów i wystaw Zaplanowano łącznie kwotę 6.000zł Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie wystawy historycznej przedmiotów wydobytych podczas badań archeologicznych prowadzonych w okolicy Bramy Młyńskiej przez archeologów z Muzeum Lubuskiego z Gorzowa. Wystawa prezentowana była w Urzędzie Miejskim i Punkcie Informacji Turystycznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Realizacja zadań związanych ze współpracą z zagranicą i reprezentacją.

17 17. Koszty współpracy zagranicznej przeznaczone były na: transport, tłumaczenia, konsumpcję, zakwaterowanie i upominki - głównie podczas organizacji wyjazdów zagranicznych i wizyt gości z zagranicy. W 2012 prowadzono bieżącą współpracę w ramach zawartych porozumień oraz z innymi organizacjami i partnerami w ramach bezpośredniej realizacji projektów. Wydatki reprezentacyjne w kwocie ,81zł związane były z organizacją różnego rodzaju spotkań, wizyt, wyjazdów (kwiaty, art. spożywcze, konsumpcja, zakwaterowanie, transport). Ufundowano upominki i nagrody na organizowane konkursy, turnieje, występy i dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego. Dofinansowano udział reprezentantów naszej gminy w wydarzeniach organizowanych poza terenem gminy. Wykonano papier firmowy, wizytówki i teczki okolicznościowe na potrzeby burmistrza i Urzędu Promocja gminy Z ogólnej zaplanowanej kwoty zł wydatkowano kwotę ,93zł Wykorzystane środki przeznaczono między innymi na : - organizację Strzeleckiej Gali Wręczania Nagród, - zakup i wykonanie gadżetów z herbem miasta (koszulki, flagi, torby, czapeczki, breloki, chorągiewki, długopisy, ołówki słodycze, itp.), - dodruk wcześniej opracowanych materiałów (broszury, mapy turystyczne, mapki miejskiego szlaku historycznego, publikacji o zabytkach), - druk map turystycznych niezbędnych do wykonania korekty, - zakup zdjęć lotniczych gminy, - opracowanie materiału i prelekcja dotycząca brony (kraty) w Bramie Młyńskiej, - opracowanie materiałów (publikacji i broszur), które będą wykonane w 2013r., - opracowanie mapy turystycznej gminy (na podkładzie topograficznym) w wersji elektronicznej i map ściennych, - opracowanie i realizację filmów promocyjnych dotyczących kultury w gminie, miasta Strzelce oraz atrakcji turystycznych (filmy zakończone zostaną w 2013r.), - realizację 11 odcinków programu Wakacyjny flesz, który emitowany był na antenie TVP Gorzów Wlkp., - pokrycie kosztów opracowania i utrzymania podstron promocyjnych gminy - na ogólnopolskich i regionalnych portalach internetowych, - dofinansowanie udziału przedstawicieli naszej gminy w wydarzeniach promocyjnych w kraju Pozostała działalność- różne opłaty i składki Opłacono składki członkowskie do: - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina - Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR - Lokalnej Grupy Działania Działaj z Nami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowano dwa zadania realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Krajeńskich na łączną kwotę zł: - ponadnormatywne służby policjantów zakup samochodu oznakowanego Gimnazja Wykonanie studium wykonalności dla zadania,,termomodernizacja Gimnazjum w Strzelcach Kraj. 29 maja 2012 roku, pomiędzy: Gminą Strzelce Krajeńskie a spółką cywilną TEKON Konsulting Halina Sobczak Roman Sobczak ul. Ptasia 2a, Zielona Góra, zawarto umowę, której przedmiotem było wykonanie studium wykonalności dla zadania Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Strzelcach Krajeńskich zgodnie z wymogami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawca oddał przedmiot umowy wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysową, jak również wytycznymi programowymi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu C Gimnazjum. 18 grudnia 2012r. pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim z siedzibą w Strzelcach Kraj., ul. Wyszyńskiego 7, a Gminą Strzelce Krajeńskie, zawarto umowę na dofinansowanie (kwotą ,00zł) ze

18 18 środków PFRON w ramach obszaru B programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II, projektu pn. Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu C gimnazjum, z terminem realizacji do dnia 15 marca 2013r. Łączna wartość projektu wynosi , 82zł. Gmina w ww. umowie zobowiązała się do złożenia końcowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania w terminie do dnia 15 marca 2013r. Zakres zadania obejmuje: - dobudowę windy zewnętrznej wraz z wykonaniem dojścia do budynku gimnazjum, - roboty rozbiórkowe, - roboty budowlano-montażowe, - instalacje elektryczne. Postępowania przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy planuje się przeprowadzić w lutym 2013r. Z uwagi na okres zimowy roboty budowlane będą się mogły rozpocząć w kwietniu 2013r. z planowanym terminem realizacji do końca października 2013r. Z uwagi na powyższe został złożony wniosek o zmianę terminu złożenia końcowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania do 30 listopada 2013r. Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich. 01 października 2012r. Gmina Strzelce Krajeńskie zleciła firmie JM PROJEKT Jakub Mandzij ul. Wodociągowa 2b Strzelce Kraj. opracowanie projektu zgłoszenia robót na remont instalacji ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu zmywalni w budynku Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Kraj. z terminem realizacji: do 30 października 2012r r. Gmina złożyła wniosek pn. Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/3.2/1/2012 ogłoszonego w ramach Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Wnioskowana kwota dofinansowania to ,00zł., a całkowita wartość zadania to ,49zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rekultywacja Jeziora Klasztornego Górnego w Strzelcach Kraj. 30 kwietnia 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego, a Gminą Strzelce Krajeńskie została zawarta umowa o dofinansowanie. Beneficjent zobowiązał się do realizacji operacji pt. Rekultywacja Jeziora Klasztornego Górnego w Strzelcach Krajeńskich. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: Poprawa stanu środowiska i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i rybackiej Jeziora Klasztornego Górnego w Strzelcach Krajeńskich poprzez jego rekultywację. Beneficjentowi zostanie wypłacona pomoc w wysokości: ,74zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: ,30zł. Zakończenie realizacji: - pierwszego etapu operacji w terminie od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2012r. - drugiego etapu operacji w terminie od dnia 2 grudnia do dnia 31 grudnia 2013r. - trzeciego etapu operacji w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2014r. 12 czerwca 2012 r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie, a AQUA Projekt Przemysław Czerniejewski, ul. Górna 17H/1, Bezrzecze, zawarto umowę na pełnienie funkcji nadzoru i wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków związanych z realizacja inwestycji pn. Rekultywacja Jeziora Klasztorne Górne w Gminie Strzelce Krajeńskie metodą chemiczną wraz z biomanipulacją oraz monitoringiem warunków środowiskowych. Strony ustaliły terminy realizacji zadnia: rozpoczęcie: 12 czerwca 2012r., a zakończenie: 31 grudnia 2014r. Wynagrodzenie za usługę wynosi zł. 28 lutego 2012r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, pomiędzy gminą, a Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, ul.m.oczapowskiego 2, Olsztyn zawarto umowę na wykonanie zadania pn. Rekultywacja jeziora Klasztorne Górne w Gminie Strzelce Krajeńskie metodą chemiczną wraz z biomanipulacją oraz monitoringiem warunków środowiskowych. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na rekultywacji Jeziora Klasztornego Górnego (52º53,1 N, 15º32,0 E) o powierzchni 18,9 ha, średniej głębokości wody 3,30m oraz maksymalnej głębokości 6,60m znajdującego się na terenie miasta Strzelce Krajeńskie. Rekultywacja przeprowadzana jest metodą inaktywacji fosforu, polegającą na wprowadzeniu do wód jeziora substancji mających na celu ograniczenie występowania biodostępnych form w/w pierwiastka, z jednoczesną przebudową składu ichtiofauny w wyniku zabiegów biomanipulacyjnych. Szczegółowy zakres prac dot. metody inaktywacji fosforu określony jest w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Marszałka

19 19 Województwa Lubuskiego z dnia 04 XII 2009 (DW.II /09). Inaktywacja fosforu w Jeziorze Klasztornym Górnym wykonywana jest z zastosowaniem chlorku poliglinu. Zabiegi wprowadzania koagulantów prowadzone są przez trzy kolejne lata objęte programem rekultywacji w następujących terminach: I rok: do r. II rok: do r. III rok: do r. Dawki roczne preparatu zostały określone w pozwoleniu wodnoprawnym i wynoszą po kg chlorku poliglinu PAX 18. Zabiegi biomanipulacyjnego przeciwdziałania ichtioeutrofizacji wód powinny przyczynić się do eliminacji nadmiaru lub w znacznym stopniu do ograniczenia pogłowia planktonożernych ryb przy jednoczesnym zachowaniu i poprawie stanu bioróżnorodności gatunkowej ichtiofauny. Zarybienia należy prowadzić przez trzy kolejne lata objęte programem rekultywacji wykorzystując narybek jesienny szczupaka i sandacza w ilości odpowiednio 70kg i 50kg rocznie. Wykonawca dokonuje analizy skuteczności wykonanych zabiegów biomanipulacji i proponuje dalsze kierunki użytkowania rybackiego Jeziora Klasztornego Górnego. Rekultywacja ma zapewnić zahamowanie postępującej eutrofizacji Jeziora Klasztornego Górnego poprzez: - eliminację fosforu mineralnego z toni wodnej do wartości śladowych, - redukcję zawartości fosforu ogólnego w toni wodnej do wartości poniżej 0,2 mg P/l, - wzrost przezroczystości wód do wartości powyżej 1 m mierzonego zasięgiem widzialności krążka Secchiego, - redukcję zawartości chlorofilu a, - spadek produkcji fitoplanktonu, - poprawę struktury ichtiofauny na rzecz wzrostu udziału gatunków drapieżnych - odbudowę zespołów roślin zanurzonych, - wzrost bioróżnorodności zbiorowisk fito- i zooplanktonu - likwidację zakwitów sinicowych. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie 15 marca 2012r., a zakończenie do dnia 31 grudnia 2014r. Zamawiający Gmina Strzelce Krajeńskie, zobowiązał się do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, kwotę zł. 28 lutego 2012r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Rekultywacja Jeziora Klasztorne Górne w Gminie Strzelce Krajeńskie metodą chemiczną wraz z biomanipulacją oraz monitoringiem warunków środowiskowych. Inwestycja realizowana jest na podstawie operatu wodo prawnego pt. Operat wodo-prawny na wyprowadzenie substancji chemicznych hamujących rozwój glonów do wód jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich. Nadzór autorski sprawowany jest od dnia 28 lutego 2012r., a zakończy się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego prac rekultywacyjnych objętych umową tj r. Wynagrodzenie za nadzór autorski strony ustaliły na kwotę: zł (brutto). Zadanie w trakcie realizacji r. złożony został wniosek o płatność pośrednią. Zaktualizowanie projektu budowlanego na budowę ul. Słonecznej w Strzelcach Kraj. wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 18 maja 2012r. pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie, a JM Projekt Jakub Mańdzij, ul. Wodociągowa 2b, Strzelce Kraj. zawarto umowę na Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Strzelce Kraj., ul. Słoneczna. Podstawą zawarcia umowy był wybór Wykonawcy zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty euro ustaloną w Zarządzeniu Nr /2010 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 10 lutego 2010r. Wykonawca dokona wszystkich uzgodnień sporządzonej dokumentacji, wymaganych przepisami prawa i normami. Zakres zamówienia: złożenie wniosków i przygotowanie materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; niezbędne uzgodnienia wynikające z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; wykonanie mapy do celów projektowych; wykonanie projektu budowlanego; wykonanie kosztorysu, przedmiaru robót, ST. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć, wykonany zgodnie z opisem technicznym zamówienia przedmiot zamówienia, do dnia 15 grudnia 2012r., Zadanie odebrano protokolarnie, zgodnie z terminem oznaczonym w umowie. Projekt budowlany został złożony do pozwolenia na budowę.

20 20 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Strzelce Kraj. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzelce Krajeńskie w miejscowości: Brzoza, Piastowo, Bobrówko, Długie r. Gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata , tytuł operacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie. W ramach zadania r. Gmina Strzelce Krajeńskie zleciła, za wynegocjowaną kwotę: 700zł., zaktualizowanie wg wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kosztorysów inwestorskich dla inwestycji pn.: - Budowa kolektora w miejscowości Żabicko do m. Bobrówko wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabicko, - Budowa kolektora kanalizacji i przepompowni głównej w m. Brzoza do m. Piaskowo i dalej do Strzelec Kraj. wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Piastowo, firmie Euro-Projekt Obsługa Inwestycji S.C. Dorota Thiemann, Anna Domaszczyńska Wawrów 18B Gorzów Wlkp r. protokolarnie odebrano kosztorysy. Na podstawie w/w kosztorysów dokonano poprawek w złożonym wniosku. 20 lipca 2012r pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego, a Gminą Strzelce Krajeńskie w ramach działania PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ objętego PROW zawarto umowę na dofinansowanie operacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie etap II: Brzoza, Piastowo, Żabicko, Długie. Beneficjentowi Gminie Strzelce Kraj. została przyznana pomoc w wysokości zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Beneficjent zobowiązał się złożyć wnioski o płatności wraz z wymaganymi dokumentami w następujących terminach: - Po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji w terminie od dnia do dnia , - Po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji w terminie od dnia do dnia Zadanie obejmuje: - budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce Krajeńskie, - kolektor kanalizacji z m. Żabicko do m. Bobrówko wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Żabicko, - budowę kolektora kanalizacji i przepompowni głównej PG-02 z m. Brzoza do m. Piastowo wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Piastowo, - główną przepompownię ścieków w miejscowości Długie wraz z kolektorem z Długiego do oczyszczalni ścieków w mieście Strzelce Krajeńskie. W związku z podpisaną umową, Gmina ogłosiła przetarg na Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z wynikiem przetargu, r., pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie, a Spółką Akcyjną Dom Inżynierski PROMIS została zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap II: Brzoza, Piastowo, Żabicko, Długie. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia określono na dzień zawarcia umowy z Zamawiającym. Termin zakończenia robót budowlanych do r, zakończenie operacji rozliczenia wykonanych robót budowlanych do r. Wykonawca zobowiązał się m.in. do: - Koordynowania, nadzorowania i rozliczania wykonywanych robót budowlanych oraz rozruchu kanalizacji sanitarnej, - Ubezpieczenia usług będących podmiotem umowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej, - Bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót, - Przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym inwestycji wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych, - Całkowitego rozliczenia robót budowlanych, Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, wynoszące zł., będzie wypłacone w formie ryczałtowej, proporcjonalnie od postępu robót budowlanych. Jednym z zadań Inżyniera Kontraktu było również przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Po jej przygotowaniu gmina ogłosiła przetarg r. miało miejsce otwarcie ofert na wybór wykonawcy zadania. Złożonych zostało 12 ofert, opiewających na kwoty od ,06zł do ,01zł. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planuje się na styczeń 2013r., po sprawdzeniu i ocenie ofert. Opracowanie projektu przyłączy 5 studzienek kanalizacji deszczowej w m. Strzelce Klasztorne.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.4.2013.TKus Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo