PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK Izby rolnicze 2.800

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK Izby rolnicze 2.800"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 28 stycznia 2011 roku PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem wydatki w zł Realizacja ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Realizuje Urząd Miejski Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Referat Dochodów Budżetowych 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Realizuje Rozwój przedsiębiorczości Zakup usług pozostałych Referat Strategii i Promocji Miasta 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy

2 4110 Składki na ubezpieczenia Realizuje 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Referat Komunikacji Miejskiej 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 4400 Opłaty czynszowe za 15 pomieszczenia biurowe 4430 Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne Drogi publiczne wojewódzkie Realizują: 4300 Zakup usług pozostałych Referat Infrastruktury Technicznej 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Realizują: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Referat Infrastruktury Technicznej 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne Realizuje Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 2

3 6057 Wydatki inwestycyjne 6059 Wydatki inwestycyjne TURYSTYKA Realizuje Ośrodki informacji turystycznej Referat Strategii i Promocji Miasta 4300 Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Różne opłaty i składki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Realizuje Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne

4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Referat Gospodarki Nieruchomościami 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Realizują: Referat Gospodarki Przestrzennej 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Referat Gospodarki Nieruchomościami zł 4300 Zakup usług pozostałych Referat Gospodarki Przestrzennej zł 4

5 71035 Cmentarze Zakup usług remontowych 600 Referat Ochrony Środowiska 4300 Zakup usług pozostałych i Działalności Gospodarczej 6050 Wydatki inwestycyjne 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Realizuje Urzędy wojewódzkie Wydział Organizacyjny 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących 500 tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady miast Realizuje 3030 Różne wydatki na rzecz osób Biuro fizycznych Rady Miejskiej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

6 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia 500 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy miast Nagrody i wydatki osobowe Realizuje niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe Wydział Organizacyjny 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe

7 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Realizuje 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Referat Strategii i Promocji Miasta Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostała działalność Realizuje 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia Wydział Organizacyjny Składki na Fundusz Pracy 500 7

8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Realizuje Referat Spraw Obywatelskich 4110 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe OBRONA NARODOWA 400 Realizuje Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 400 Stanowisko ds. obrony cywilnej Realizuje Referat Infrastruktury Technicznej 4260 Zakup energii Ochotnicze straże pożarne Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Realizuje Stanowisko ds. obrony cywilnej 8

9 4430 Rożne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup usług remontowych Realizuje Stanowisko ds. obrony cywilnej 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Straż Gminna Realizuje 3020 Nagrody i wydatki osobowe Straż Miejska niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9

10 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenia nie będących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Realizuje 4270 Zakup usług remontowych Referat Infrastruktury Technicznej 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Realizuje Wydział Finansowo- Budżetowy 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Realizuje Referat Rachunkowości Budżetowej 10

11 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Realizuje Referat Rachunkowości Budżetowej 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Realizuje Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Burmistrz Euroregiony Różne opłaty i składki Referat Strategii i Promocji Miasta 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Realizują: Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Szkoła Społeczna zł Szkoła Podstawowa nr zł Szkoła Podstawowa nr zł 11

12 4110 Składki na ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Program WODNIK zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne Przedszkola Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe Realizują: Urząd Miejski zł PP zł PP zł 12

13 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia Program WODNIK zł Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne 6059 Wydatki inwestycyjne Realizuje Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Gimnazja Dotacje dla: 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazjum Społeczne zł 13

14 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazjum z Oddziałami 4010 Wynagrodzenia osobowe Przysposabiającymi zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych 4110 Składki na ubezpieczenia zł 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Realizują: Gimnazjum Nr zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum Nr zł 4260 Zakup energii Gimnazjum Nr zł 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Program WODNIK zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 6059 Wydatki inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół Realizuje 14

15 4110 Składki na ubezpieczenia Miejski Zarząd Placówek Oświatowych 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno- -administracyjnej szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia Realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświatowych Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 4700 Szkolenia nie będących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizują: SP zł SP zł SP zł 4300 Zakup usług pozostałych G zł G zł G zł 4410 Podróże służbowe krajowe PP zł PP zł 4700 Szkolenia nie będących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Realizują: 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Miejski Zarząd Placówek Oświatowych 4010 Wynagrodzenia osobowe zł 4110 Składki na ubezpieczenia Odpis na ZFŚS realizują: 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 SP zł SP zł SP zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe G zł G zł G zł PP zł PP zł 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 851 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Realizuje 4110 Składki na ubezpieczenia 500 Stanowisko ds. społecznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

17 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, 500 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Realizuje Stanowisko ds. społecznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej POMOC SPOŁECZNA Realizuje Placówki opiekuńczo wychowawcze Świetlica Socjoterapeutyczna 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

18 4240 Zakup pomocy naukowych, 700 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci 850 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 500 telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenia 800 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Domy pomocy j Realizuje 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Realizuje 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dzienny Dom Pomocy Społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia Środowiskowy Dom Samopomocy 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 18

19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Realizuje 3020 Wydatki osobowe 500 Ośrodek niezaliczone do wynagrodzeń Pomocy Społecznej 3110 Świadczenia Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy

20 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci 500 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Realizują: 3110 Świadczenia Ośrodek Pomocy Społecznej 4300 Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia Referat Nadzoru Właścicielskiego Zasiłki stałe

21 3110 Świadczenia Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodki pomocy j Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Ośrodek Pomocy Społecznej Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ośrodek Pomocy Społecznej 4300 Zakup usług pozostałych

22 85295 Pozostała działalność Świadczenia Ośrodek Pomocy Społecznej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Realizują: Świetlice szkolne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia Świetlica przy SP Nr zł Świetlica przy SP Nr zł Świetlica przy SP Nr zł 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Realizują: 4110 Składki na ubezpieczenia SP Nr zł SP Nr zł SP Nr zł 4120 Składki na Fundusz Pracy G Nr zł G Nr zł G Nr zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc materialna dla uczniów Realizują: SP Nr zł SP Nr zł SP Nr zł 22

23 3240 Stypendia dla uczniów G Nr zł G Nr zł G Nr zł Miejski Zarząd Placówek Oświatowych zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Realizują: Różne opłaty i składki Referat Infrastruktury Technicznej 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne Gospodarka odpadami Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Referat Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska w tym: wydatki na korzystanie ze środowiska zł Oczyszczanie miast i wsi Realizują: Referat Infrastruktury Technicznej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł Referat Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska 4270 Zakup usług remontowych zł 23

24 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Składki na ubezpieczenia Wynagrodzenia bezosobowe Realizuje Referat Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska wydatki budżetu zł 4270 Zakup usług remontowych wydatki na korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych zł 6050 Wydatki inwestycyjne Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Schroniska dla zwierząt Realizuje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Referat Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Realizują: Stanowisko d/s zarządzania energią zł Referat Infrastruktury Technicznej zł Realizuje 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Referat Infrastruktury Technicznej 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność Realizują: 24

25 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Podatek rolny Referat Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska zł Referat Infrastruktury Technicznej zł Stanowisko ds. zarządzania energią zł 6050 Wydatki inwestycyjne 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Realizują: Referat Strategii i Promocji Miasta

26 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Z-ca Burmistrza ds. funkcjonowania miasta Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Realizuje Z-ca Burmistrza ds. funkcjonowania miasta 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Realizują: 150 Referat Strategii i Promocji Miasta 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Realizuje 6050 Wydatki inwestycyjne 6057 Wydatki inwestycyjne 6059 Wydatki inwestycyjne Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Instytucje kultury fizycznej Realizuje 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Z-ca Burmistrza ds. funkcjonowania miasta Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Realizują: 26

27 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Wynagrodzenia osobowe 6050 Wydatki inwestycyjne Stanowisko ds. społecznych Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych OGÓŁEM

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011 ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 010 Rolnictwo i łowiectwo 632 726 zł 01008 melioracje wodne 151 000 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na WYDATKI statuto Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 Uchwała Nr XV / 173 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 roku Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 33 marca 2016 roku na 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 878 341,05 860 941,89 98,02 400,00 0,00 01008 Melioracje wodne 71 300,00 54 891,49

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo