Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!"

Transkrypt

1 Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za pierwsze półrocze 2007 roku wraz z załącznikami. Budżet na 2007 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/40/2007 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 5 lutego 2007 roku po stronie dochodów na kwotę ,00 zł, a po stronie wydatków na kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku przez Wójta Gminy i Radę Gminy plan dochodów wynosi ,00 złotych a plan wydatków ,00 złotych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę ,00 zł, a zmniejszony o kwotę ,00 zł. Zwiększenie wynika z otrzymania dodatkowych dochodów to jest: - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 zł. -dotacja na zadania własne gminy ,00 zł. -subwencja oświatowa ,00 zł. - zrealizowanie ponadplanowych dochodów własnych 1.375,00 zł. Zmniejszenie dotyczy zmiany planu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę ,00 zł. Ogólnie plan dochodów wykonano w 56,13% planu, kwotowo wynosi to ,97 złotych. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział jest to wpłata pochodząca z rozliczenia sołtysów za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. rozdział plan w 0690 dotyczy opłaty łowieckiej przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w II półroczu. W 2010 ujęta jest dotacja otrzymana w 98,67% na zwrot podatku akcyzowego. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 322,36,00 zł. 1

2 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział są to dochody z tytułu wpłat od odbiorców /głównie Wspólnot Mieszkaniowych, lokali użytkowych w bl.10 i domków jednorodzinnych/ za dostarczanie centralnego ogrzewania z gminnych kotłowni K-32 i K- 34. Należności wymagalne wynoszą ,07 zł i dotyczą : - domki i lokale użytkowe w bl ,97 zł. - Wspólnoty Mieszkaniowe ,78 zł - zaległości po zlikwidowanym ZZK ,32 zł W celu egzekwowania w/w należności wysyłane są upomnienia(wezwania do zapłaty), kierowane pozwy do sądu, a także zawierane są porozumienia w sprawie ratalnej spłaty powstałych zaległości. rozdział dochody z tytułu wpłat od odbiorców za zużytą wodę po zlikwidowanym Zarządzie Zakładów Komunalnych. Na kwoty należności wymagalnych zostały wystawione upomnienia. Naliczono również ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa są to dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z tytułu sprzedaży mieszkań lokalnych i działek mienia komunalnego oraz dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy działek. Należności z rozdziału są to należności od Zakładu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami Sp.zo.o. w Wierzbicy za wynajmowany lokal użytkowy w bloku Nr 20. W rozdziale wymagalne należności dotyczą głównie opłat za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za dostarczone do tych lokali media. Na należności te wystawiane zostały wezwania do zapłaty. Część spraw skierowana została na drogę postępowania sądowego. Na dzień rok posiadamy 38 sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę należności głównej ,38 złotych. Nakazy te zostały przesłane do komornika celem przymusowej egzekucji. 2

3 Obecnie komornik przekazuje zajęcie od 10 najemców lokali mieszkalnych. Dalsze sprawy zaległości są sukcesywnie kierowane na drogę postępowania sądowego. Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. Niskie wykonanie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wynika z powodu małego zainteresowania wykupem wynajmowanych lokali. 4. Dział 710 Działalność usługowa rozdział są to dochody z Cementowni LAFARGE CEMENT Małogoszcz z tytułu 50 % udziału w kosztach opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.. 5. Dział 750 Administracja publiczna rozdział dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymana w 53,85% oraz 5 % wpływu od wpłat za dowody osobiste. rozdział są to dochody od SPZOZ z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej oraz dochody z tytułu opłat za ksero. 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdział jest to dotacja otrzymana w 50,03% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział dotacja otrzymana w 100% na zadania z zakresu obrony cywilnej. 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: rozdział są to głównie wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Poborem tego podatku zajmuje się II Urząd Skarbowy w Radomiu. Z przesłanego sprawozdania wynika, że należność pozostała do zapłaty w tym podatku wynosi 9.532,22 złotych. rozdział główne wpływy w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości od zakładów działających na naszym terenie. 3

4 Na terenie Gminy Wierzbica osoby prawne posiadają zaległości w podatkach i opłatach lokalnych: podatek od nieruchomości w kwocie ,52 złotych z tego zaległości w kwocie ,00 zł to zaległości zgłoszone do Sądu Gospodarczego jako wierzytelność kategorii III upadłych zakładów takich jak Zakłady Wyrobów Azbestowo Cementowych, REMUR S.A., ZREMB Gliwice, MAGRO Radom, kwota ,59 złotych jest zgłoszona do Sędziego Komisarza jako wierzytelność kategorii I. Kwota ,50 złotych dotyczy Henmar Spółka jawna w Wierzbicy- złożone jest odwołanie od decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości za lata i obecnie trwa postępowanie wyjaśniające. Na kwotę ,64 złotych dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dla SKR Wierzbica i Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Wierzbicca Kwota ,34 zł - złożono wniosek do Komornika sądowego o zabezpieczenie wierzytelności od BUDOPOL Kielce. Na pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono upomnienia i dokonywane są wpłaty w układzie ratalnym. Zaległości w podatku od środków transportowych j.g.u. kwota ,05 złotych - z tego 9.747,25 zł zgłoszone do Sądu Gospodarczego upadłych zakładów jako wierzytelność kategorii III, kwota 996,90 zł SKR zgłoszona do Komornika Sądowego. rozdział są to wpływy z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości od osób fizycznych w podatku od środków transportowych wynoszą ,10 zł. Z tego kwota ,00 zł odroczenia i rozłożenia na raty. Kwota ,63 zł to należności z tytułu zlikwidowanego podatku od środków transportowych. Na należności te przygotowane będą decyzje o przedawnieniu. Zaległości w kwocie ,53 zł dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych, Z tego kwota ,70 zł to przypis w m-cu X,XI. XII 2006r. podatku od nieruchomości prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu najmu lokali będących własnością gminy za lata , kwota ,30zł to rozłożenia na raty należnego podatku od nieruchomości, kwota ,20 zł dotyczy złożonych odwołań od decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości za lata Zaległości w kwocie ,59 zł to zaległość z tytułu podatku rolnego a kwota 4.452,03 zł z tytułu podatku leśnego. Na zaległości w kwocie ,50 zł wystawiono upomnienia a na pozostałe prowadzona jest dalsza egzekucja. 4

5 rozdział są to wpływy z opłaty skarbowej i wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. rozdział jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. 9. Dział 758 Różne rozliczenia są to subwencje przysługujące Gminie przyjęte do planu zgodnie z pismami Ministra Finansów wykonanie 59,62% w stosunku do planu subwencji. 10. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział dotacja otrzymana w 75% na dofinansowanie nauczanie języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń sierpień 2007r. rozdział są to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola. rozdział dotacja otrzymana w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) 11. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział dotacja otrzymana w 50,05% na wypłatę świadczeń rodzinnych. W 0970 ujęto 50% należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. rozdział jest to dotacja otrzymana w 53,57% na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. rozdział dotacja otrzymana w 54,60% na wypłatę wszelkiego rodzaju zapomóg. rozdział dotacja otrzymana w 54,37% na dofinansowanie utrzymania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5

6 rozdział są to opłaty uzyskane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Należności wymagalne stanowią kwotę 953,17 zł. W decyzji administracyjnej zobowiązano podopiecznych do regulowania odpłatności w terminie od 15 do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opóźnienie wpłat przez podopiecznych wynika z ich bardzo trudnej sytuacji materialnej. rozdział dotacja otrzymana w 86,90% na dożywianie uczniów zgodnie z programem Posiłek dla potrzebujących. 12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział środki wpłacane przez rodziców za dzieci uczęszczające i korzystające z wyżywienia w świetlicy szkolnej. rozdział jest to dotacja otrzymana w 100% na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych. 13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział opłata wniesiona przez zakład budżetowy z tytułu odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej z terenu Oczyszczalni Ścieków. Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1 w brzmieniu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze 2007 roku DOCHODY. Natomiast Budżet Gminy po stronie wydatków wynosi: na planowaną kwotę ,00 złotych wykorzystano ,34 złotych - tj. 49,57% ogółu planu. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział to wydatek z tytułu opłaty na rzecz Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach Gminy 6

7 rozdział są to wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wypłata diety dla komisji wyborczej w wyborach do izb rolniczych. rozdział w paragrafach 4110,4120,4170 i 4430 ujęte są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego. W paragrafie 4300 ujęte są wydatki za utylizację padłych zwierząt hodowlanych z terenu Gminy. 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę rozdział są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją gminnych kotłowni komunalnych K-32 i K-34 mianowicie: koszty zakupu opału, koszty zakupu energii i pozostałych usług oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla palaczy. 3.Dział Transport i łączność Rozdział plan w 6050 dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 744. Zadnie to jest planowane do realizacji w II półroczu 2007 roku. rozdział to wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy. Zadaniem inwestycyjnym w tym rozdziale jest Przebudowa chodników przy ul.batalionów Chłopskich i Staszica w miejscowości Wierzbica. Zakres tego zadania został zmieniony w II półroczu 2007 roku i obecna nazwa zadania brzmi Modernizacja drogi gminnej ul. Staszica w Wierzbicy. Planowane do realizacji w II półroczu 2007 roku. 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa rozdział zawiera wydatki za media dostarczane do mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych to jest :wodę, c o, odprowadzanie ścieków / 4260/, wydatki na fundusz remontowy/ 4270/, wydatki za wywóz nieczystości stałych i koszty zarządu nieruchomością wspólną / 4300/. Koszty postępowania sądowego dotyczą wypłaty kosztów zastępstwa procesowego dla reprezentującego gminę przed sądem prawnika. Kwota ta została wpłacona do budżetu gminy 7

8 przez podmiot procesujący się z Gminą. Zobowiązania wymagalne będą po uzgodnieniach z Zarządcą Wspólnot regulowane bądź kompensowane z wymagalnymi należnościami gminy z tytułu dostawy ciepła do Wspólnot. Opóźnienie zapłaty tych należności wynika głównie z trudności uzgodnienia sald z poszczególnymi Wspólnotami. Zarządca tych Wspólnot do chwili obecnej nie potwierdził nam wysokości sald. Końcowa realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w tym rozdziale nastąpi W II półroczu 2007 roku. 5. Dział 710 Działalność usługowa Koszty związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. Plan wydatków w 6060 nie został wykonany, ponieważ umowa na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego została aneksowana i termin jej wykonania przypada na r. 6. Dział 750 Administracja publiczna Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji utrzymanie Rady Gminy, koszty utrzymania pracowników Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opału, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe itp. Zobowiązanie w 4140 i 4580 dotyczy składek na PFRON za okres od stycznia 2002 do lipca 2005r. - jest ono spłacane w układzie ratalnym. Zapłacone odsetki dotyczą składek na PEFRON za 2002 rok wynikających z Decyzji wydanej przez PFRON o spłacie zadłużenia w układzie ratalnym. Zakup zestawów komputerowych ujęty w 6050 został zrealizowany w 33,91 %. 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdział są to koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Są to koszty utrzymania straży pożarnych na terenie Gminy. 8

9 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Są to koszty wynagradzania prowizyjnego sołtysów oraz prowizji z opłat targowych. Zobowiązanie dotyczy podatku PIT Dział 757 Obsługa długu publicznego Są to koszty związane z obsługą długu - to jest odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. 11. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział wydatki związane z utrzymaniem siedmiu szkół podstawowych działających na terenie gminy Wierzbica. Zobowiązanie w 4010 dotyczy podatku PIT-4 za m-c czerwiec 2007 rok. rozdział wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. rozdział wydatki związane z utrzymaniem sześciu przedszkoli na terenie gminy Wierzbica. Zobowiązanie w 4010 dotyczy podatku PIT-4 za m-c czerwiec 2007 rok. rozdział wydatki związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów i hali sportowej. Zobowiązanie w 4010 dotyczy podatku PIT-4 za m-c czerwiec 2007 rok. Zaangażowanie środków w 6050 dotyczy zawartej umowy na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania ogrodzenia wokół Gimnazjum w Wierzbicy. Realizacja zadania ma nastąpić w II półroczu 2007 roku. rozdział koszty dowozu dzieci do szkół. rozdział koszty zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół. rozdział koszty związane z dokształcaniem nauczycieli. rozdział wydatki związane z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników oraz przekazany fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli. 9

10 12. Dział 851 Ochrona zdrowia Koszty związane z realizacją programu antyalkoholowego oraz zwalczania narkomanii 13. Dział 852 Pomoc społeczna Są to koszty związane z wypłatą wszelkiego rodzaju zasiłków, odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej, utrzymania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą dodatków mieszkaniowych, świadczeniem usług opiekuńczych oraz dożywiania uczniów w szkołach. Zobowiązanie w rozdziale dotyczy noty obciążeniowej za pobyt w domu noclegowym w Radomiu osoby ostatnio zameldowanej w gminie Wierzbica (zobowiązanie to jest spłacane w układzie ratalnym po 500 zł m-cznie). 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział są to koszty związane z utrzymaniem świetlicy działającej przy szkole podstawowej w Wierzbicy. rozdział to wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych. 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział w 6050 ujęto wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa stacji zlewni na Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy. rozdział są to głównie koszty związane z utrzymaniem czystości i sprzątaczek na terenie Osiedla Wierzbica. rozdział to koszty oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy. Wydatki w 6050 dotyczą wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą Wykonanie odcinka oświetlenia we wsi Ruda Wielka. 10

11 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Są to dotacje przekazane na działalność biblioteki działającej na terenie gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Realizacja wydatków na zadanie inwestycyjne ujęte w tym dziale pod nazwą Realizacja prac budowlanych w świetlicy we wsi Pomorzany nastąpi w II półroczu 2007 roku. 17. Dział Są to koszty utrzymania kultury fizycznej na terenie gminy Realizacja wydatków na zadanie inwestycyjne ujęte w tym dziale związane z remontem stadionu gminnego nastąpi w II półroczu 2007 roku. Bardziej szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 pod nazwą Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku - WYDATKI. Z podsumowania wynika, że w I półroczu 2007 roku dochody zrealizowano na poziomie kwoty ,97 zł tj. w 56,13% ogółu planu, z czego otrzymane dotacje wynoszą ,22 złotych to jest 18,81 % ogółu wykonanych dochodów, w tym: -dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej ,22 zł. tj.16,03% ogółu wykonanych dochodów. -dotacje na realizację własnych zadań gminy ,00 zł tj.2,78% ogółu wykonanych dochodów. Subwencje wynoszą 45,59% ogółu wykonanych dochodów czyli ,00 złotych w tym: -subwencja oświatowa ,00 zł.(39,25% ogółu dochodów) -pozostałe subwencje ,00 zł.( 6,34% ogółu dochodów) Natomiast dochody własne wynoszą ,75 złotych to jest 35,60% ogółu wykonanych dochodów, w tym udziały w podatku dochodowym wynoszą ,00 złotych to jest 7,54% ogółu wykonanych dochodów. Wydatki zrealizowano w 49,57% ogółu planu i jest to kwota ,34 zł. 11

12 Wydatki inwestycyjne wykonane z budżetu gminy w I półroczu 2007 roku wynoszą kwotę ,98 zł. i stanowią 1,15% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Roczny plan wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę ,00 zł.: z tego plan wydatków bezpośrednio z budżetu gminy wynosi ,00 zł, a pozostała kwota ,00 zł to dotacja z budżetu gminy dla zakładu budżetowego ZWiK w Wierzbicy na zakupy inwestycyjne. Plan zadań inwestycyjnych wykonano w 11,78%. Niskie wykonanie tego planu wynika głównie z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu 2007 roku. Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków bieżących tj. kwotowo ,36 złotych, czyli 98,85% ogółu wykonanych wydatków. Zadłużenie Gminy na dzień roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ,00 złotych. Ponadto wystąpiły jeszcze zobowiązania wymagalne, które na dzień r. wynoszą łącznie ,56 złotych. Zobowiązania te dotyczą: 1) niezapłaconych zobowiązań przez zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy w kwocie ,32 złotych, w tym: a/ zobowiązania z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie ,32zł. 2) nie uregulowania w całości zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych w łącznej kwocie ,53 zł. Zobowiązanie to po uzgodnieniach z Zarządcą Wspólnot zostanie uregulowane bądź skompensowane z wymagalnymi należnościami Gminy od Wspólnot z tytułu dostawy c.o. 3) pozostałe drobne zobowiązania wynikające głównie z powodu późno otrzymanych faktur w kwocie 2.349,71 zł. Zostały one uregulowane na początku lipca 2007 roku. Plan finansowy zakładu budżetowego po stronie przychodów wynosi ,00 zł, wykonanie za I półrocze 2007 roku wynosi ,73 zł tj. 75,70%. Plan kosztów wynosi ,00 zł, z czego wykonano ,51 zł tj. 70,16%. Po stronie kosztów i przychodów ujęty jest odpis i pokrycie amortyzacji w kwocie ,16 zł. 12

13 Ponadto planowana jest dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosi ( ,60 zł) Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wynosi: ( ,62 zł.) Plan zakłada stan środków obrotowych zarówno na początek jak i na koniec 2007 roku w kwocie + 50,00 zł. Pomimo wysokiego stanu środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku, zakład posiada zobowiązania wymagalne i należności wymagalne. Kierownik ZWiK został zobowiązany do możliwie najszybszej spłaty wymagalnych zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, które na dzień roku wynoszą ,32 zł. Plan przychodów na 2007 rok GFOŚ wynosił 9.900,00 zł. Za I półrocze 2007 roku wykonanie przychodów wynosi 8.047,91 zł tj.81,29% planu. Plan kosztów GFOŚ na 2007 rok wynosi ,00 zł, z czego na dzień r. zrealizowano kwotę 3.050,00 zł tj. 24,60% planu. Ogólnie zobowiązania Gminy na koniec I półrocza 2007 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne stanowią 16,55% w stosunku do dochodów planowanych na 2007 rok z uwzględnieniem art. 170 ust.2 ustawy o finansach publicznych. W I półroczu 2007 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł oraz należnych odsetek w kwocie ,77 zł. Łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami uwzględniając art.169 ustawy o finansach publicznych stanowi 8,13% planowanych na 2007 rok dochodów. W I półroczu 2007 roku przy wykonywaniu budżetu Wójt Gminy korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy wydając 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na terenie Gminy funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury. Plan finansowy Biblioteki na 2007 rok zakładał realizację przychodów w wysokości ,00 zł; z czego całość to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Wykonanie na dzień roku wynosi ,41 zł z czego kwota 6,41 zł to odsetki bankowe. 13

14 Koszty jednostki w I półroczu 2007 roku wyniosły ,63 zł i kształtowały się na poziomie 47,33% planu, który na 2007 rok wynosi ,00 zł. W jednostce nie wystąpiły należności, a zobowiązania wymagalne wyniosły 9.489,72 zł. Ośrodek Kultury zakłada w 2007 roku realizację planu przychodów w kwocie ,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy ,00 zł. Dotację otrzymano w 57,99% a ogólnie plan wykonano w 54,16%. Plan kosztów na 2007 rok wynosi ,00 zł. Koszty na koniec I półrocza 2007 roku zamknęły się kwotą ,96 zł, co stanowi 55,87% planu. W jednostce wystąpiły należności wymagalne w kwocie 463,60 zł oraz zobowiązania w kwocie ,17 zł, w tym wymagalne ,84 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy w I półroczu 2007 roku osiągnął przychody w wysokości ,40 zł, co stanowi 49,55% planu( plan na 2007 rok ,98 zł). Koszty poniesione w I półroczu 2007 roku wyniosły kwotę ,07 zł, co stanowi 48,79% planu rocznego ( plan na 2007 rok ,66 zł) Należności w analizowanym okresie wyniosły ,82 zł, przy czym nie są one wymagalne i dotyczą głównie należności z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zobowiązania wyniosły ,70 zł, w tym wymagalne 1.307,12 zł. Do niniejszego sprawozdania dołącza się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku : 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy 3) Gminnej Biblioteki publicznej w Wierzbicy. 14

15 1

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 8.500.000,00

kredyty krajowe 8.500.000,00 S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XXIV/245/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok według,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo