Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!"

Transkrypt

1 Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za pierwsze półrocze 2007 roku wraz z załącznikami. Budżet na 2007 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/40/2007 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 5 lutego 2007 roku po stronie dochodów na kwotę ,00 zł, a po stronie wydatków na kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku przez Wójta Gminy i Radę Gminy plan dochodów wynosi ,00 złotych a plan wydatków ,00 złotych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę ,00 zł, a zmniejszony o kwotę ,00 zł. Zwiększenie wynika z otrzymania dodatkowych dochodów to jest: - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 zł. -dotacja na zadania własne gminy ,00 zł. -subwencja oświatowa ,00 zł. - zrealizowanie ponadplanowych dochodów własnych 1.375,00 zł. Zmniejszenie dotyczy zmiany planu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę ,00 zł. Ogólnie plan dochodów wykonano w 56,13% planu, kwotowo wynosi to ,97 złotych. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział jest to wpłata pochodząca z rozliczenia sołtysów za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. rozdział plan w 0690 dotyczy opłaty łowieckiej przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w II półroczu. W 2010 ujęta jest dotacja otrzymana w 98,67% na zwrot podatku akcyzowego. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 322,36,00 zł. 1

2 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział są to dochody z tytułu wpłat od odbiorców /głównie Wspólnot Mieszkaniowych, lokali użytkowych w bl.10 i domków jednorodzinnych/ za dostarczanie centralnego ogrzewania z gminnych kotłowni K-32 i K- 34. Należności wymagalne wynoszą ,07 zł i dotyczą : - domki i lokale użytkowe w bl ,97 zł. - Wspólnoty Mieszkaniowe ,78 zł - zaległości po zlikwidowanym ZZK ,32 zł W celu egzekwowania w/w należności wysyłane są upomnienia(wezwania do zapłaty), kierowane pozwy do sądu, a także zawierane są porozumienia w sprawie ratalnej spłaty powstałych zaległości. rozdział dochody z tytułu wpłat od odbiorców za zużytą wodę po zlikwidowanym Zarządzie Zakładów Komunalnych. Na kwoty należności wymagalnych zostały wystawione upomnienia. Naliczono również ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa są to dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z tytułu sprzedaży mieszkań lokalnych i działek mienia komunalnego oraz dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy działek. Należności z rozdziału są to należności od Zakładu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami Sp.zo.o. w Wierzbicy za wynajmowany lokal użytkowy w bloku Nr 20. W rozdziale wymagalne należności dotyczą głównie opłat za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za dostarczone do tych lokali media. Na należności te wystawiane zostały wezwania do zapłaty. Część spraw skierowana została na drogę postępowania sądowego. Na dzień rok posiadamy 38 sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę należności głównej ,38 złotych. Nakazy te zostały przesłane do komornika celem przymusowej egzekucji. 2

3 Obecnie komornik przekazuje zajęcie od 10 najemców lokali mieszkalnych. Dalsze sprawy zaległości są sukcesywnie kierowane na drogę postępowania sądowego. Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. Niskie wykonanie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wynika z powodu małego zainteresowania wykupem wynajmowanych lokali. 4. Dział 710 Działalność usługowa rozdział są to dochody z Cementowni LAFARGE CEMENT Małogoszcz z tytułu 50 % udziału w kosztach opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.. 5. Dział 750 Administracja publiczna rozdział dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymana w 53,85% oraz 5 % wpływu od wpłat za dowody osobiste. rozdział są to dochody od SPZOZ z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej oraz dochody z tytułu opłat za ksero. 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdział jest to dotacja otrzymana w 50,03% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział dotacja otrzymana w 100% na zadania z zakresu obrony cywilnej. 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: rozdział są to głównie wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Poborem tego podatku zajmuje się II Urząd Skarbowy w Radomiu. Z przesłanego sprawozdania wynika, że należność pozostała do zapłaty w tym podatku wynosi 9.532,22 złotych. rozdział główne wpływy w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości od zakładów działających na naszym terenie. 3

4 Na terenie Gminy Wierzbica osoby prawne posiadają zaległości w podatkach i opłatach lokalnych: podatek od nieruchomości w kwocie ,52 złotych z tego zaległości w kwocie ,00 zł to zaległości zgłoszone do Sądu Gospodarczego jako wierzytelność kategorii III upadłych zakładów takich jak Zakłady Wyrobów Azbestowo Cementowych, REMUR S.A., ZREMB Gliwice, MAGRO Radom, kwota ,59 złotych jest zgłoszona do Sędziego Komisarza jako wierzytelność kategorii I. Kwota ,50 złotych dotyczy Henmar Spółka jawna w Wierzbicy- złożone jest odwołanie od decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości za lata i obecnie trwa postępowanie wyjaśniające. Na kwotę ,64 złotych dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dla SKR Wierzbica i Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Wierzbicca Kwota ,34 zł - złożono wniosek do Komornika sądowego o zabezpieczenie wierzytelności od BUDOPOL Kielce. Na pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono upomnienia i dokonywane są wpłaty w układzie ratalnym. Zaległości w podatku od środków transportowych j.g.u. kwota ,05 złotych - z tego 9.747,25 zł zgłoszone do Sądu Gospodarczego upadłych zakładów jako wierzytelność kategorii III, kwota 996,90 zł SKR zgłoszona do Komornika Sądowego. rozdział są to wpływy z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości od osób fizycznych w podatku od środków transportowych wynoszą ,10 zł. Z tego kwota ,00 zł odroczenia i rozłożenia na raty. Kwota ,63 zł to należności z tytułu zlikwidowanego podatku od środków transportowych. Na należności te przygotowane będą decyzje o przedawnieniu. Zaległości w kwocie ,53 zł dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych, Z tego kwota ,70 zł to przypis w m-cu X,XI. XII 2006r. podatku od nieruchomości prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu najmu lokali będących własnością gminy za lata , kwota ,30zł to rozłożenia na raty należnego podatku od nieruchomości, kwota ,20 zł dotyczy złożonych odwołań od decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości za lata Zaległości w kwocie ,59 zł to zaległość z tytułu podatku rolnego a kwota 4.452,03 zł z tytułu podatku leśnego. Na zaległości w kwocie ,50 zł wystawiono upomnienia a na pozostałe prowadzona jest dalsza egzekucja. 4

5 rozdział są to wpływy z opłaty skarbowej i wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. rozdział jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. 9. Dział 758 Różne rozliczenia są to subwencje przysługujące Gminie przyjęte do planu zgodnie z pismami Ministra Finansów wykonanie 59,62% w stosunku do planu subwencji. 10. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział dotacja otrzymana w 75% na dofinansowanie nauczanie języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń sierpień 2007r. rozdział są to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola. rozdział dotacja otrzymana w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) 11. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział dotacja otrzymana w 50,05% na wypłatę świadczeń rodzinnych. W 0970 ujęto 50% należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. rozdział jest to dotacja otrzymana w 53,57% na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. rozdział dotacja otrzymana w 54,60% na wypłatę wszelkiego rodzaju zapomóg. rozdział dotacja otrzymana w 54,37% na dofinansowanie utrzymania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5

6 rozdział są to opłaty uzyskane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Należności wymagalne stanowią kwotę 953,17 zł. W decyzji administracyjnej zobowiązano podopiecznych do regulowania odpłatności w terminie od 15 do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opóźnienie wpłat przez podopiecznych wynika z ich bardzo trudnej sytuacji materialnej. rozdział dotacja otrzymana w 86,90% na dożywianie uczniów zgodnie z programem Posiłek dla potrzebujących. 12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział środki wpłacane przez rodziców za dzieci uczęszczające i korzystające z wyżywienia w świetlicy szkolnej. rozdział jest to dotacja otrzymana w 100% na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych. 13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział opłata wniesiona przez zakład budżetowy z tytułu odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej z terenu Oczyszczalni Ścieków. Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1 w brzmieniu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze 2007 roku DOCHODY. Natomiast Budżet Gminy po stronie wydatków wynosi: na planowaną kwotę ,00 złotych wykorzystano ,34 złotych - tj. 49,57% ogółu planu. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział to wydatek z tytułu opłaty na rzecz Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach Gminy 6

7 rozdział są to wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wypłata diety dla komisji wyborczej w wyborach do izb rolniczych. rozdział w paragrafach 4110,4120,4170 i 4430 ujęte są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego. W paragrafie 4300 ujęte są wydatki za utylizację padłych zwierząt hodowlanych z terenu Gminy. 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę rozdział są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją gminnych kotłowni komunalnych K-32 i K-34 mianowicie: koszty zakupu opału, koszty zakupu energii i pozostałych usług oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla palaczy. 3.Dział Transport i łączność Rozdział plan w 6050 dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 744. Zadnie to jest planowane do realizacji w II półroczu 2007 roku. rozdział to wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy. Zadaniem inwestycyjnym w tym rozdziale jest Przebudowa chodników przy ul.batalionów Chłopskich i Staszica w miejscowości Wierzbica. Zakres tego zadania został zmieniony w II półroczu 2007 roku i obecna nazwa zadania brzmi Modernizacja drogi gminnej ul. Staszica w Wierzbicy. Planowane do realizacji w II półroczu 2007 roku. 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa rozdział zawiera wydatki za media dostarczane do mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych to jest :wodę, c o, odprowadzanie ścieków / 4260/, wydatki na fundusz remontowy/ 4270/, wydatki za wywóz nieczystości stałych i koszty zarządu nieruchomością wspólną / 4300/. Koszty postępowania sądowego dotyczą wypłaty kosztów zastępstwa procesowego dla reprezentującego gminę przed sądem prawnika. Kwota ta została wpłacona do budżetu gminy 7

8 przez podmiot procesujący się z Gminą. Zobowiązania wymagalne będą po uzgodnieniach z Zarządcą Wspólnot regulowane bądź kompensowane z wymagalnymi należnościami gminy z tytułu dostawy ciepła do Wspólnot. Opóźnienie zapłaty tych należności wynika głównie z trudności uzgodnienia sald z poszczególnymi Wspólnotami. Zarządca tych Wspólnot do chwili obecnej nie potwierdził nam wysokości sald. Końcowa realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w tym rozdziale nastąpi W II półroczu 2007 roku. 5. Dział 710 Działalność usługowa Koszty związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. Plan wydatków w 6060 nie został wykonany, ponieważ umowa na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego została aneksowana i termin jej wykonania przypada na r. 6. Dział 750 Administracja publiczna Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji utrzymanie Rady Gminy, koszty utrzymania pracowników Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opału, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe itp. Zobowiązanie w 4140 i 4580 dotyczy składek na PFRON za okres od stycznia 2002 do lipca 2005r. - jest ono spłacane w układzie ratalnym. Zapłacone odsetki dotyczą składek na PEFRON za 2002 rok wynikających z Decyzji wydanej przez PFRON o spłacie zadłużenia w układzie ratalnym. Zakup zestawów komputerowych ujęty w 6050 został zrealizowany w 33,91 %. 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdział są to koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Są to koszty utrzymania straży pożarnych na terenie Gminy. 8

9 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Są to koszty wynagradzania prowizyjnego sołtysów oraz prowizji z opłat targowych. Zobowiązanie dotyczy podatku PIT Dział 757 Obsługa długu publicznego Są to koszty związane z obsługą długu - to jest odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. 11. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział wydatki związane z utrzymaniem siedmiu szkół podstawowych działających na terenie gminy Wierzbica. Zobowiązanie w 4010 dotyczy podatku PIT-4 za m-c czerwiec 2007 rok. rozdział wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. rozdział wydatki związane z utrzymaniem sześciu przedszkoli na terenie gminy Wierzbica. Zobowiązanie w 4010 dotyczy podatku PIT-4 za m-c czerwiec 2007 rok. rozdział wydatki związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów i hali sportowej. Zobowiązanie w 4010 dotyczy podatku PIT-4 za m-c czerwiec 2007 rok. Zaangażowanie środków w 6050 dotyczy zawartej umowy na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania ogrodzenia wokół Gimnazjum w Wierzbicy. Realizacja zadania ma nastąpić w II półroczu 2007 roku. rozdział koszty dowozu dzieci do szkół. rozdział koszty zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół. rozdział koszty związane z dokształcaniem nauczycieli. rozdział wydatki związane z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników oraz przekazany fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli. 9

10 12. Dział 851 Ochrona zdrowia Koszty związane z realizacją programu antyalkoholowego oraz zwalczania narkomanii 13. Dział 852 Pomoc społeczna Są to koszty związane z wypłatą wszelkiego rodzaju zasiłków, odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej, utrzymania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą dodatków mieszkaniowych, świadczeniem usług opiekuńczych oraz dożywiania uczniów w szkołach. Zobowiązanie w rozdziale dotyczy noty obciążeniowej za pobyt w domu noclegowym w Radomiu osoby ostatnio zameldowanej w gminie Wierzbica (zobowiązanie to jest spłacane w układzie ratalnym po 500 zł m-cznie). 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział są to koszty związane z utrzymaniem świetlicy działającej przy szkole podstawowej w Wierzbicy. rozdział to wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych. 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział w 6050 ujęto wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa stacji zlewni na Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy. rozdział są to głównie koszty związane z utrzymaniem czystości i sprzątaczek na terenie Osiedla Wierzbica. rozdział to koszty oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy. Wydatki w 6050 dotyczą wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą Wykonanie odcinka oświetlenia we wsi Ruda Wielka. 10

11 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Są to dotacje przekazane na działalność biblioteki działającej na terenie gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Realizacja wydatków na zadanie inwestycyjne ujęte w tym dziale pod nazwą Realizacja prac budowlanych w świetlicy we wsi Pomorzany nastąpi w II półroczu 2007 roku. 17. Dział Są to koszty utrzymania kultury fizycznej na terenie gminy Realizacja wydatków na zadanie inwestycyjne ujęte w tym dziale związane z remontem stadionu gminnego nastąpi w II półroczu 2007 roku. Bardziej szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 pod nazwą Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku - WYDATKI. Z podsumowania wynika, że w I półroczu 2007 roku dochody zrealizowano na poziomie kwoty ,97 zł tj. w 56,13% ogółu planu, z czego otrzymane dotacje wynoszą ,22 złotych to jest 18,81 % ogółu wykonanych dochodów, w tym: -dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej ,22 zł. tj.16,03% ogółu wykonanych dochodów. -dotacje na realizację własnych zadań gminy ,00 zł tj.2,78% ogółu wykonanych dochodów. Subwencje wynoszą 45,59% ogółu wykonanych dochodów czyli ,00 złotych w tym: -subwencja oświatowa ,00 zł.(39,25% ogółu dochodów) -pozostałe subwencje ,00 zł.( 6,34% ogółu dochodów) Natomiast dochody własne wynoszą ,75 złotych to jest 35,60% ogółu wykonanych dochodów, w tym udziały w podatku dochodowym wynoszą ,00 złotych to jest 7,54% ogółu wykonanych dochodów. Wydatki zrealizowano w 49,57% ogółu planu i jest to kwota ,34 zł. 11

12 Wydatki inwestycyjne wykonane z budżetu gminy w I półroczu 2007 roku wynoszą kwotę ,98 zł. i stanowią 1,15% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Roczny plan wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę ,00 zł.: z tego plan wydatków bezpośrednio z budżetu gminy wynosi ,00 zł, a pozostała kwota ,00 zł to dotacja z budżetu gminy dla zakładu budżetowego ZWiK w Wierzbicy na zakupy inwestycyjne. Plan zadań inwestycyjnych wykonano w 11,78%. Niskie wykonanie tego planu wynika głównie z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu 2007 roku. Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków bieżących tj. kwotowo ,36 złotych, czyli 98,85% ogółu wykonanych wydatków. Zadłużenie Gminy na dzień roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ,00 złotych. Ponadto wystąpiły jeszcze zobowiązania wymagalne, które na dzień r. wynoszą łącznie ,56 złotych. Zobowiązania te dotyczą: 1) niezapłaconych zobowiązań przez zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy w kwocie ,32 złotych, w tym: a/ zobowiązania z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie ,32zł. 2) nie uregulowania w całości zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych w łącznej kwocie ,53 zł. Zobowiązanie to po uzgodnieniach z Zarządcą Wspólnot zostanie uregulowane bądź skompensowane z wymagalnymi należnościami Gminy od Wspólnot z tytułu dostawy c.o. 3) pozostałe drobne zobowiązania wynikające głównie z powodu późno otrzymanych faktur w kwocie 2.349,71 zł. Zostały one uregulowane na początku lipca 2007 roku. Plan finansowy zakładu budżetowego po stronie przychodów wynosi ,00 zł, wykonanie za I półrocze 2007 roku wynosi ,73 zł tj. 75,70%. Plan kosztów wynosi ,00 zł, z czego wykonano ,51 zł tj. 70,16%. Po stronie kosztów i przychodów ujęty jest odpis i pokrycie amortyzacji w kwocie ,16 zł. 12

13 Ponadto planowana jest dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosi ( ,60 zł) Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wynosi: ( ,62 zł.) Plan zakłada stan środków obrotowych zarówno na początek jak i na koniec 2007 roku w kwocie + 50,00 zł. Pomimo wysokiego stanu środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku, zakład posiada zobowiązania wymagalne i należności wymagalne. Kierownik ZWiK został zobowiązany do możliwie najszybszej spłaty wymagalnych zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, które na dzień roku wynoszą ,32 zł. Plan przychodów na 2007 rok GFOŚ wynosił 9.900,00 zł. Za I półrocze 2007 roku wykonanie przychodów wynosi 8.047,91 zł tj.81,29% planu. Plan kosztów GFOŚ na 2007 rok wynosi ,00 zł, z czego na dzień r. zrealizowano kwotę 3.050,00 zł tj. 24,60% planu. Ogólnie zobowiązania Gminy na koniec I półrocza 2007 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne stanowią 16,55% w stosunku do dochodów planowanych na 2007 rok z uwzględnieniem art. 170 ust.2 ustawy o finansach publicznych. W I półroczu 2007 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł oraz należnych odsetek w kwocie ,77 zł. Łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami uwzględniając art.169 ustawy o finansach publicznych stanowi 8,13% planowanych na 2007 rok dochodów. W I półroczu 2007 roku przy wykonywaniu budżetu Wójt Gminy korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy wydając 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na terenie Gminy funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury. Plan finansowy Biblioteki na 2007 rok zakładał realizację przychodów w wysokości ,00 zł; z czego całość to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Wykonanie na dzień roku wynosi ,41 zł z czego kwota 6,41 zł to odsetki bankowe. 13

14 Koszty jednostki w I półroczu 2007 roku wyniosły ,63 zł i kształtowały się na poziomie 47,33% planu, który na 2007 rok wynosi ,00 zł. W jednostce nie wystąpiły należności, a zobowiązania wymagalne wyniosły 9.489,72 zł. Ośrodek Kultury zakłada w 2007 roku realizację planu przychodów w kwocie ,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy ,00 zł. Dotację otrzymano w 57,99% a ogólnie plan wykonano w 54,16%. Plan kosztów na 2007 rok wynosi ,00 zł. Koszty na koniec I półrocza 2007 roku zamknęły się kwotą ,96 zł, co stanowi 55,87% planu. W jednostce wystąpiły należności wymagalne w kwocie 463,60 zł oraz zobowiązania w kwocie ,17 zł, w tym wymagalne ,84 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy w I półroczu 2007 roku osiągnął przychody w wysokości ,40 zł, co stanowi 49,55% planu( plan na 2007 rok ,98 zł). Koszty poniesione w I półroczu 2007 roku wyniosły kwotę ,07 zł, co stanowi 48,79% planu rocznego ( plan na 2007 rok ,66 zł) Należności w analizowanym okresie wyniosły ,82 zł, przy czym nie są one wymagalne i dotyczą głównie należności z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zobowiązania wyniosły ,70 zł, w tym wymagalne 1.307,12 zł. Do niniejszego sprawozdania dołącza się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku : 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy 3) Gminnej Biblioteki publicznej w Wierzbicy. 14

15 1

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2005 rok wraz z załącznikami. Budżet na 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2008 rok wraz z załącznikami. Budżet na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze 2010 roku wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie 3 %. Powodem wzrostu jest zwiększenie subwencji dla

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo 3 000 - wpływy

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 75/X/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów Ogółem dotacje

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku U C H W A Ł A NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i RIO informacje : o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku

U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie. Na podstawie art..18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028.

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/139/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 grudnia 2004 r. Dochody budżetu Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2005 1. 2. 3. 5. I. Dochody

Bardziej szczegółowo