iezb~dnik OEM-a Obudowy i afy przemysfowe Osprz,t sterowntczo - ygnahzacyjny Z~przemy i zfqczki Ii owe Bezpleczenstwo maszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iezb~dnik OEM-a Obudowy i afy przemysfowe Osprz,t sterowntczo - ygnahzacyjny Z~przemy i zfqczki Ii owe Bezpleczenstwo maszyn"

Transkrypt

1 iezb~dnik OEM-a Obudowy i afy przemysfowe " Osprz,t sterowntczo - ygnahzacyjny Z~przemy i zfqczki Ii owe e Bezpleczenstwo maszyn

2 "Niezb~dnik OEM-a" to okreslenie grupy produktow i rozwiqzan. ktore stosowane Sq min. przez producentow maszyn, prefabrykatorow rozdzielnlc elektrycznych. szaf steruiqcych oraz instalatorow r6znego rodzaju urzqdzeri i osprz~tu elektrycznego. Obejmujq one przykfadowo szaty przemyslowe. Zlqcza silnoprqdowe i zfqczki listwowe. komponenty do dystrybucji energii. urzqdzenia sterujqce i zabezpieczajqce oraz systemy bezpieczeristwa. W wielu przypadkach produkty te nie zaliczajq si~ do typowej automatyki. a raczej Sq urzqdzeniami elektromechanicznymi i elektrycznymi, leez wlasnie w branzy automatyki wykorzystywane Sq one bardzo ez~sto. wchodzqc w sklad maszyn i linii technologicznych. W przedostatniej analizie publlkowanej w informatorze przedstawiamy kilka obszarow rynku. w wi~kszosci duzych pod wzgl~dem wartosci obrotow i wolumenow sprzedai:y. Sektory te zostaty w znacznym stopniu zdominowane przez producent6w niemieckich, kt6rych oddziafy aktywnie prowadzq dzialalnose w Polsce I kt6rych produkty znajdziemy taki:e u wielu dystrybutor6w lokalnych, w tym r6wniez w hurtowniach elektrotechnicznych. cz~sc 1 Obudowy i szafy przemyslowe Obuuowy i szafy ttafiajf[ do wielu r6znych branz, a gama dostt;pnych na rynku produkt6w obej muje szereg wyrob6w wykonywanych z metali oraz tworzyw sztucznych. Najistotniejszymi ich odbiorcami Sf[: przemysl, sektor energetyczny, telei nforma tyczny oraz kolejnictwo (lub szerzej - branza transportu szynowego). Jezeli wczmie s it; pod uwag~ ty py dostarczanych produkt6w i wymogi klient6w, zes tawienie to mozna uproscie do dw6ch wit;kszych grup - pierwszej obejmujf[cej zastosowania w przemysle, zwiqzane z rozdzialem energii i w szeroko rozllmianej energetyce, oraz drugiej, kt6ra obejmuje apjikacje w serwerowniach, centrach d a nych i innych zastosowaniach tclcin [ormatycznych. Oddzielnym obszarem rynku jest ten zwif[za ny z produkcj'l O EM np. urzf[dzen elektrycznych i ele k tronicznych. W takich przypadkach CZt;sto stosowane Sf[ mniejsze obudowy, w tym z tworzyw sztucznych. Rynek cechujc s i ~ tez wit;kszymi wojumenami sprzedazy przy zdecydowanie mniejszych cenach jednostkowych obud6w niz w przypadku duzych szaf metalowych. Produkcja i dystrybucja Do najwazniejszych dostawc6w dzialaj f[cyc h na tytulowym rynku nalezf[ krajowi producenci obud6w i szaforaz lokalne oddzialy firm zagranicznych. W przypadku tych osta tnich wymienie nalezy m.in. niemieck'l firmt; Rittal, kt6rej oddzial krajowy przez lata mie:icil sit; w G rodzisku Mazowieckim - od polowy 2011 roku znajd uj e s i ~ ona w Warszawie na ulicy D omaniewskiej 49. W jej ofercie znajdziemy szerokf[ ga mt; obud6w, szaf, wyposazenia doda tkowego (np. system6w kontroli klimatu) uo zastosowan w automat 'Ice, elektroenergetyce, tcleinformatyce oraz aplikacjach infrastrukturalnyc h. Innf[ z niemieckich firm jest Schroff (forma Inie jest to ma rka, kt6ra przejt;ta zostala przez amerykanski koncern Pentair). W kraju uziala oddzial Pentair Poland, w kt6ry m znajdziemy (a talde u jcgo dystrybutorll\v - w firmach C SI oraz Eltron) obudowy i szafy do ~z eregu zastosowan - od przemyslu i infrastruktury do aplikacj i w teleinformatyce. Podobnie jak Rittal, firma dostarcza tel. mechanik ~ i osprzt;t do sza f oraz rozwif[zania wentylacyjne i klimatyzacyjne. Trzcciq z wazniejszych w braniy jest francuski Schneider Electric, kt6 INFORMATOR RYNKOWY AUTOMATYKI 2012

3 ry od lat dostarcza produkty marki Sare i (obecnie, po unifikac ji marek, S,! to po prostu \vyroby Schneider Electric). Oferta firm y obejmuje m.in. szafy przemys!owe oraz mniejsze obudowy, a tabe szerolq gam~ o s pr z ~tu elektrycznego. Rozdzielni ce ora z obudowy z os pr z~ tem i r6znymi komponentami zna jdziemy takze w firmie Eaton (Moeller). S,! to produ kty przeznaczone dl a budownictwa ora z przemys!u. W kraju dzia! aj,! r6wniez przed stawicielstwa firm specjali zuj,!cyc h s i~ w obudowach z tw orzyw sztucznych. Jednym z nich jest odd zia! finskiej firmy Fibox - producenta specjalizuj,!cego si~ w obudowach wykonyvva nych na formach wtryskowych dla przemyslu elektrotechnicznego i elektronicznego. Inn,! firm,! z tego kraj u jest Ensto Pol, kt6ra dos tarcza rozw i,!za nia do two rzenia infras truktury elektroenerge tycznej, branzy automatyki i firm OEM. Obudowy pl as tikowe znajdziemy tez we wczesniej wymienionych firm ac h - m.in. Eaton oraz Rittal. W przypadku produ cent6w lokalnych wyr6znic nalczy ZPAS (Zaklad Produkcji Automaryki Siec iowej), kt6ry oferuje m.in. obudowy i sza fy tel ei nform atyczne, rozwi,!zania dla aplikacji energetycznyc h, pulpity sterow nicze i inne wyroby z bl ac hy. Tego typu produ kty do starcza tez EI-Box, przy czym w szczeg61nosci fi rma oferuje projektowanie i p ro dukcj ~ obud6w na zlecenie. Malo popularne jest natomi as t u nas wytwarza nie obud6w z tworzyw sztucznyc h. Wymagane do tego s,! fo rmy wtrysko we, co sprawi a, ze koszt produ kc ji jest wysoki. Z tyc h powod6w znaczn ie ch~tniej produkowane s,! obudowy metalowe, czym zajm uje s i ~ tez wiele mniej- RAoOStAW CZERNIEWSKI ENSlO POL Gdzie wykorzystuje si~ n ajcz~sc;ej dostarczane przez Ensto obudowy ; szafy przemyslowe? Jak wygl'ldal 2010 rok na rynku w Po/see? Wi~kszosc naszych obud6w znajduje zastosowanie wsektorze OEM, czyli uzywajq ich producenci r6znego rodza ju urzqdzen sterowniczych, centralek i automatyki. Cz~sc z nich trafia tez do przemystu - wykorzystywane Sq tutaj na potrzeby utrzymania ruchu, w zasilaniu, rozdziale mocy i generalnie miejscach, gdzie wymagane SCj wysoka szczelnosc i odpornosc na udary oraz czynniki chemiczne. Cz~sto zdarza si~, ze obudowy pracujq w warunkach ekstremalnych. Klienci coraz cz~sciej stawiajcj na jakosc, co dla producent6w obud6w wysokiej klasy jest bardzo pocieszajcjce. Rok 2010 przyni6st duzy wzrost sprzedazy, szczeg61nie w jego drugiej potowie. Sektor IT Przemysf Inne branze Rys. 1aol Branze b~dc\ce najwazniejszymi odbiorcami omawianych obud6w i szaf przemystowych szych firm krajowych. Ska la ich produ kcji i jakosc wytwarza nyc h wyrob6w jest r6z na, lecz naldy zaznaczyc, ze gr upa mniejszych producent6w lokalnych to r6wni e islotni dostawcy dzialaj,!cy na omawi anym rynku. Du z,! g rup~ firm oferuj,!cych obudo "'ry s t a n ow i ~. rowniez dys trybu LOrzy, dl a kt6rych produkty te s,! jednym z is totniejszych elemcnt6w oferty (np. Apar, As tat Eltron, E lmag, Ex-con) lub jedn'l z pozycji katalogowych (ELFA Elektronika, Farnell, TME i inni). Na rynku znajdziemy tei dos tawcow obudbw do systcm6w I{omputerowych i mechaniki 19". Dosr<; pne Sil one w cz~s ci wymienionych fi rm (np. Elt ron i u dyslrybuto rll\v k3 talogowych), a takze w esi, ]J'r\ ekktroni k oraz Guru Control Systems. Do dosrawc6w omawianych produkt6w formal ni e zali czyc mozna rowni6 firm y wykol1uj,!ce integ rac jc; obudow i tzw. prcfabrylzator6w szat' przemyslowych, a wit;c tn kic, kt6re kupuj'l od produ ce ntow (dysrryblitorlj\v) obudowy, wykonujq instalac jf; w nich nrz~ (!zen i okablowania, a nastf;pn ie dosca rczajq juz w pos taci zinregrowa nej. Dla wic! LI wi t,; kszyc h fi rm partnerami handiowymi s!.! tel hllrtownie elek trorec hniczne. Sytuac ja na rynkll, jezcli ehodzi 0 rozpoz nawainosc marek i popularnosc danych firm, jest zro:i: nicowa na. \Xfyrozni e mozna kilka firm bt;dqcych li dera!nfo AMATOA RY N KOWY AUTOM ATYK I 20 12

4 mi oraz grupt; marek znanych, choc nie tak popularnych. ~alezy przy tym zaznaczyc, ie w zesrawieniu znalazly sit; zarowno podmioty dosrarczaj,!ce obudowy meralowe i szary przemyslowe, jak rei dosrawcy obudow z rworzyw sztucznych. Podobnie jak w przypadku ana liz rynku dawniej rworzonych przcz redakcj~ magazynu APA, rak r6wniei w najnowszej na czolo zesrawienia wysun'!l sit; Rirral (ponad 20 glos6w w redakcyjnej ankiecie). Dui,! liczbt; glos6w (aczkojwiek 0 polowt; mniejsz,! nii Rirral) orrzymaly Schneider Elecrric (marka Sarel), Pen rair (marki Schroff i Hoffmann), a w dalszej kolejnosci, po okolo 6 glos6w, ZPAS i Eaton (Moeller). Na poziomie z rymi osrarnimi sklasyfikowani zosrali clostawcy specjalizuj,!cy sit; w obudowach z (worzy"v sztucznych - Bopla, Fibox, w dalszej kolejnosci Hammond, Ensto, OK\,\f, Apra i inne firmy. Oczywiscie moina byto r6wnicz rozdziclic rt; srarysrykt; na dwie wczesniej omawiane grupy produkt6w - wredy Bopla i Fibox znalazlyby sit; na czolowych miejscach w przypadku obudow z rworzyw szrucznych. Kto kupuje obudowy i szafy? Skupiaj,!c sit; na sekrorze przemyslowym, dokonac moi na usysremaryzowania rynku i wskazac najczt;stszych odbiorc6w obud6w oraz szaf. S,! nimi przede wszystkim klienci koncowi (op. zaklady przemyslowe), a nastt;pnie - z podobnymi ud zialami - producenci OEM, integratorzy system6w oraz dystrybutorzy/ resel1erzy. W przypadku odbiorc6w koncowych zakupy obudow i szaf zwi,!zane s,! z nowymi inwesrycjami oraz modernizacjami istniej,!cych obiekt6w przemyslowych, energetycznych czy infrastrukturalnych. Aplikacje takie tworz'! tez czt;sto integratorzy system6w. Inaczej jest w przypadku obslugi firm OEM - tego typu klientami S,! zazwyczaj producenci aparatury elektrycznej, urz'!dzen elektronicznych, przy czym prodllkty te dotycz'! r6inych brani - alltoma AGNIESZKA KONIECZKA-WARCHLEWSKA ASTAT Co zmienilo sifl na rynku W ostatnich latach? Kto dziala w braniy? Krajowy rynek obud6w i szaf zostat kilkanascie lat temu opanowany przez gt6wnych zagranicznych graczy takich jak Rittal, Schneider Electric czy Eaton, kt6rych dziatania Sq wyznacznikiem do nasladownictwa przez mniejszych producent6w i krajowe firmy, kt6re takze w duzej liczbie istniejq na rynku. W takiej sytuacji proces wypromowania zagranicznej, nieznanej marki jest bardzo trudny i czasochtonny. Po okresie dekoniunktury rynek szaf sterowniczych W Polsce powoli powraca do poziomu sprzed kryzysu. Branze, kt6re miaty najwi~ksze ktopoty na skutek kryzysu, czy Ii producenci maszyn i zaktady przemystowe, aktualnie Sq perspektywiczne, jesli chodzi 0 rozw6j przez najblizsze miesiqce i lata. tyki, elektroniki konsllmenckiej, medycyny, motoryzacji, a nawet wojska. W tym przypadku inne S,! rei wolumeny sprzedaiy i inny charakter rynku, co dokladniej omowiono w kolejnych rozdzialach. Warto dodac, ie 0 ile prodllkcja i dystrybllcja wit;kszych obud6w i szaf dotyczy zazwy ~ Pentair Toc1lD.lc... PrtlductJ 5 chraff PROLINE 5ys1emy modutowe za1 dla rozwh,zan przemyslowych Romo spowooo. Maksymalne obciqienie stolyczne romy 1000!(g. Szoly pojedyr\aelub podwojne. I ~. IP55, UL 508A, IE( 60529, NEMA Type 12 Systemy montazu Plyto montoiowo. Szyny monloiowe. Perforocjo romy w 3 p/oszczyznoch. System perforowonych wspornikciw. Szaly stl1nclardawe bezpoirednio zmogazynu. Szaly konfigurowone jui od 1sztuki. Realizaqo plojektciw wg specylikocji Klienlo. Iluro...1 : ul. Marynonica 21, Worszowo tel: H oll:!lhroff.pl4tpenloir.com DYltryl!ul.ny,.IIC.: (Sl,Krakow Ellron,Wrodow IN FORMATO R RYNKOWY AUTOMATYKI 2012

5 czaj rynku krajowego, 0 tyle male obudowy wytwarzane s,! cz~sto na eksport. Sposr6d calosci omawianych produkt6w n ajcz~sciej kupowane przez polskich odbiorc6w S,! obudowy malogabarytowe. Mog<l to bye wersje z tworzyw sztucznych (n p. dla elektroniki) oraz kompaktowe szafki sterownicze do uzycia w przemysle czy zastosowaniach elektroinstalacyjnych. W tych ostatnich montowa ne mog,! bye przy Id adowo urz'ld zenia s teruj,!ce, konc6wki sys temu nadzoru czy podzespo Iy do rozdzialu energii. Drug'! duz,! grupq produkt6w S,! pelnogabarytowe szafy sterownicze dla energetyki, przemyslu i zastosowan teleinformatycznych. Sprzedai uzupelniaj,! przemyslowe stanowiska pracy i inne, niewymienione wczesniej rodzaje obud6w. Szukaj,!c obudowy lub szafy przemyslowej, klienci zwracaj'l uw ag~ na kilka kluczowych cech tego typu wyrob6w. Do takic h za liczyc moina m.in. cen~, parametry technicz ne oraz naturalnie mozliwose zastosowania produktu w danej aplikacji. Parametrywi,!i,! s i~ m.in. z materialem obudowy, parametrami takimi jak stopien ochrony IP oraz IK (okresla j'l one ochron~ przed cialami statym i i cieczami oraz odpornose mechaniczn'l) i izolacj,! elektromagnetyczn'l. Do pomniejszych, aczkolwiek istornych czynnik6w nalei,! marka produktu i ofena dodatkowa - np. pozwalaj'lca na zakup wentyla tor6w I u b chlodziarek od tego samega dostawcy. W cz~sci przypadk6w o wyborze produktu, 0 ile wykorzystany on b~dzie w wi~kszym sys temie, decydowae moze integrator wykonuj'lcy dan,! aplikacj~. Wartose polskiego rynku obud6w, zgodnie z szacunkami respondent6w redakcyjnej ankiety, wynosi: w zakresie malyc h obud6w, gl6wnie z tworzywa sztucznego od 10 do 40 min ztotych oraz, w zakresie szaf i obud6w duzych, okolo min zlotych. Pa trz'lc w przyszlose, do najbardzie j perspektywicznych sektor6w kupuj,!cych obudowy i szafy przemyslowe respondenci redakcyjnej ankiety zaliczyli energetyk~, szeroko rozumiany przemysl, sektor IT i telekomunikacyjny oraz OEM (produkcja maszyn, wytwarzanie urz'!dzen elektrunicznych, itp.). Obecna koniunktura na rynku jest zdaniem INFORMATOR RYNKOWY AUTOMATYKI MARCIN LISOWSKI RITTAL Klienci przemyslowi potrzebuj ~ rozwi~zan kompleksowych. Obudowy i szafy przemystowe od k i lkudziesi ~ cju lat nie zmienity znaczclco swojego wyglcldu zewn~trznego. jednak oczekiwania klientow bardzo wptyn~ty na jakos i funkcjonalnosc tych produktow. Obudowy mogcl pracowac w wyzszych temperaturach. zapewniajcl duzo wi~kszcl szczelnosc oraz pozwalajcl na szybszy montaz. Nieco inaczej jest w kwestii wentylacji obudow przemystowych. Automatyzacja procesow przemystowych spowodowata wypieranie prostych wentylatorow na rzecz coraz bardziej zaawansowanych ukladow spr~zarkowych oraz wymiennikow ciepta opartych 0 wod~ jako czynnik chlodzclcy. Jest to zwiclzane ze stale rosnclcym problemem duzych strat mocy urzcldzen, ktore wymagajcl chtodzenia w obudowie. ponad 2/3 przedstawicieli dostawc6w dobra tub wr~cz bardzo dobra. Reszta os6b okreslila j,! jako slab,!, przy czym wsr6d odpowiedzi nie bylo glos6w wskazuj,!cych na to, jakoby byla ona bardzo zla. Rynek obud6w i szaf cechuje poniel«td stabilnose, gdyi nie jest on uzalei niony od jednego sektora gospodarki, lecz klienci pochodz,! z wielu r6inych branz. Jednoczes nie wzrost inwes tyc ji wenergety- Petnogabarytowe szafy sterownicze Kompaktowe szafki sterownicze Rys. 1b'l Produkty najcz~sc iej kupowane przez polsklch odbiorcow (dotyczy roznych branz, nie tylko przemystowej) Tak, ale bardziej optacalnie jest oferowac obudowy i ich wyposazenie Nie, wymagane jest dostarczanie obud6w i ich wyposazenia Rys. 1c'l Odpowiedzi na pytanie "czy sprzedawac mozna same obudowy przemystowe?" 2012 ce i sektorze infrastrukturalnym pozwolil zrekompensowae wczesniejsze spadki zwi'lzane z brani,! OEM i og61 nie przemys!em. Te ostatnie branie wroci Iy po kryzysie do wzrost6w, a do pozytyw6w dodae nalezy takze coraz bardziej post~p uj'lq modernizacjt; kolejnictwa. Czynniki te powinny korzystllie wplywae na koniunktun~ w omawianego sektora r6wniez w p rzyszlosci. Przemystowe stanowiska pracy Inne obudowy przemystowe Obudowy malogabarytowe

Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci

Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci ADRIANNA PARON Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci Obszar aktywnosci biznesovuej i postrzcganie mozliwoid kontaktowania si? 7 klicnlami znacznie si? zwiekszyty. Nie wystarczy

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

Marketing kultury. Wielko6c i rozwoj rynk6w kultury irozrywki

Marketing kultury. Wielko6c i rozwoj rynk6w kultury irozrywki Marketing kultury i jego specyfika Krzvsztof Kaleta Henkel Polska Rola marketingu we wspolczesnej kulturze Na Zachodzie juz ponad trzydziesci lat temu dostrzezono, 2e w gospodarce rynkowej dobra kultury

Bardziej szczegółowo

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska)... 9 1. ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 1.1. Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska,

Bardziej szczegółowo

.Z czego sklada si~ komputer?

.Z czego sklada si~ komputer? .Z czego sklada si~ komputer? 51. 51 _53 58 58 61 mputer - podobniejak inne urzqdzenie elektroniczne - niejest dla ciebie 5li nowosciq, ani zagadkq. Zapewne sprawnie si~ nim poslugujesz, znasz :=Znazwy

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

WSZECHOBECNE SRODOWISKA UCZENIA SIF;

WSZECHOBECNE SRODOWISKA UCZENIA SIF; STUDIA EDUKACYJNE NR 20/2012 PAWELTOPOL Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wpoznaniu WSZECHOBECNE SRODOWISKA UCZENIA SIF; ABSTRACT. Topol Pawel, Wszechobecne srodowiska uczenia si~ [Ubiquitous learning

Bardziej szczegółowo

Francja. - partner handlowy dla polskich firm (Informator Gospodarczy) grudzien 2001

Francja. - partner handlowy dla polskich firm (Informator Gospodarczy) grudzien 2001 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Paryz Wydzial Ekonomiczno-Handlowy Andrzej Szteliga Radca Handlowy Minister Pelnomocny Krzysztof Galas Radca Ekonomiczny Piotr Byczkowski Radca Handlowy Ewa

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1. ...,...

EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1. ...,... ...,... l I { 86 NADEZDAPELCOVA [14] Peskovä J., Cile humanitniho vzdelani V soucasne dobe u nas, [w:] Vybrane spisy Jaroslavy Peskove, red. A. Hogenovä, D. Krämsk;l, D. Rybäk, Pedagogickä fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE I FINANSOW

STUDIA I PRACE I FINANSOW ISSN 1234-8872 STUDIA I PRACE KO LEGIUM ZARZ1\DZANIA..- I FINANSOW ZESZYT NAUKOWY 41 Szkola GI6wna Handlowa w Warszawie SPIS TRESCI Od Komitetu Redakcyjnego............. 5 CZJ;:SC PffiRWSZA ARTYKULY Z

Bardziej szczegółowo

który wypełnia >> >> >> INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN 1734-0535

który wypełnia >> >> >> INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN 1734-0535 >> >> >> NOWOŚCI Elektronika w plastikowej... s. 7 PROGRAMY Elementarz modelowania s. 50 TRENDY Procesory DSP s. 54 luty 2007 nr 2 (21) rok III INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN 1734-0535 Człowiek,

Bardziej szczegółowo

Obsługa logistyczna Boehringer

Obsługa logistyczna Boehringer Logistyka Fiege obsłuży Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim, firma z sektora farmaceutycznego zdecydował się na outsourcing usług logistycznych podpisując umowę z Fiege. Realizacja usług dla tego

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

! JUST INTIM e. Podsumowanie III kwartału wyników TIM SA. LED, który świeci jak 60W żarówka. kwartalnik firmowy TIM SA

! JUST INTIM e. Podsumowanie III kwartału wyników TIM SA. LED, który świeci jak 60W żarówka. kwartalnik firmowy TIM SA ! JUST INTIM e ISSN 1896-4230, grudzień 2010, nr 19 kwartalnik firmowy TIM SA Podsumowanie III kwartału wyników TIM SA LED, który świeci jak 60W żarówka 8 4 Podsumowanie wyników III kwartału TIM SA perspektywy

Bardziej szczegółowo

Kolektory p askie i pró niowe

Kolektory p askie i pró niowe PRZEGL D RYNKU Kolektory p askie i pró niowe Kolektory p askie i pró niowe Jaros aw Antkiewicz Energia ze s o ca fot. Velux Zastanawiaj c si nad wyborem kolektorów s onecznych, musimy przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

7 I. l. Sektororganizacji. 'l nonprofit... L l.l. Kategorie organrzacji nonprojlt... 8 L 1.2. Publicme organitacje zadowe...

7 I. l. Sektororganizacji. 'l nonprofit... L l.l. Kategorie organrzacji nonprojlt... 8 L 1.2. Publicme organitacje zadowe... SPIS TRESCI I. Marketing w SEKTORZE ORGANIZACJI NONPROFIT - K-rzysaof Pilat... 7 I. l. Sektororganizacji 'l nonprofit... L l.l. Kategorie organrzacji nonprojlt... 8 L 1.2. Publicme organitacje zadowe...

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 494/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r.

Uchwala nr 494/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. Uchwala nr 494/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyj~cia "Zalozen Strategii Informatyzacji PW do roku 2020." Senat Politechniki Warszawskiej, dzialajac na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo