Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN"

Transkrypt

1 Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

2

3 Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki modu owej konstrukcji. Katalog ten zawiera informacje jedynie o zaworach w wersji z dzwigniami r cznymi. Do oferowanej armatury produkujemy tak e si owniki elektryczne i pneumatyczne z wyposa eniem dodatkowym umo liwiaj cycm np. prac w standardzie AS-I Technika po cze klejonych. Wykonanie trwalego po czenia klejonego jest proste, szybkie i nie wymaga specjalistycznych maszyn. Stosowanie odpowiedniego kleju (Tangit, Dytex) gwarantuje wysok odporno chemiczn na agresywne chemicznie ciecze. Jako stosowanego materia u. Do produkcji systemów ruroci gowych firma Georg Fischer wykorzystuje specjalnie opracowane mieszanki granulatu pierwotnego, co gwarantuje niezmienne parametry wytrzyma o ci mechanicznej i odporno ci chemicznej. Nasi specjali ci s u pomoc w doborze tworzywa odpowiedniego do zastosowania. Je li rdza jest problemem... Polichlorek winylu PVC-U wykazuje odporno na wi kszo c wodnych roztworów nieorganicznych, w tym na st one kwasy. W asno ci polimeru umo liwiaj stosowanie go w zakresie od 0 do +60 o C; oferujemy typoszeregi PN16 i PN10. PVC-U nie jest zalecany do kontaktu z rozpuszczalnikami aromatycznymi, estrami, ketonami i chlorowanymi w glowodorami.

4 Mi dzynarodowa sie dystrybucji. Koncern Georg Fischer posiada zak ady produkcyjne w ponad 40 krajach, przedstawicielstwa w 100 oraz licznych Partnerów Handlowych dysponuj cych magazynami naszych produktów. Skomputeryzowane centrum dystrybucyjne zapewnia sprawn realizacj dostaw. Narz dzia dla projektantów. Udost pniamy nak adki do programów typu CAD wspomagaj cych projektowanie; zawieraj one biblioteki rysunków produkowanych kszta tek i zaworów, jak równie zbiór podstawowych wytycznych i zalece niezb dnych przy projektowaniu instalacji z tworzyw sztucznych. Uprawnienia i certyfikaty. Proces produkcyjny jest prowadzony zgodnie z wymaganiami norm ISO9001/EN29001 oraz ISO Jako wyrobów firmy Georg Fischer zosta a potwierdzona licznymi mi dzynarodowymi certyfikatami i dopuszczeniami (w tym np. morskich towarzystw klasyfikacyjnych). W Polsce posiadamy mi dzy innymi uprawnienie Urz du Dozoru Technicznego. Szeroki zakres produkcji. Kompleksowa oferta obejmuj ca rury, kszta tki, zawory r czne, si owniki oraz aparatur kontrolno-pomiarow w standardach ISO/DIN, ASTM/ANSI, BS i JIS umo liwia projektowanie i monta kompletnych instalacji ruroci gowych spe niaj cych normy i oczekiwania u ytkowników w przemy le chemicznym, farmaceutycznym i spo ywczym.

5 Spis tre ci Rury Kszta tki do po cze klejonych System nyplowo-mufowy PRO-FIT Kszta tki przej ciowe i gwintowane Dwuz czki do systemów klejonych Elementy po cze ko nierzowych Przy cza siod owe Zawory kulowe Zawory membranowe Zawory motylkowe Zawory k towe Zawory zwrotne Filtry Akcesoria Uszczelki Uchwyty, akcesoria, narzędzia Instrukcja klejenia

6 ë ë ë ë , , , , , , , , , , , , , ,800 ë ë ë ë , , , , , , , , , , , , , ,170

7 ë ë ë ë , , ,053 ë ë ë ë , , , , , , , , ,650 ë ë ë ë ,442

8 ë ë ë ë , , , ,610 ë ë ë ë , , , , , , , ,290

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,332 39,5 87, , , , ,460 62,5 146, , , , , , , ,

10 ,008 4, , , , , , , , , ,086 11,5 58,5 42, , , ,250 16,5 87,2 60, ,431 19, , , , , , , , , , ,150 59, , , , ,390 93, , , , , , , D , , , , , , , z z D L , , , , , , d L L , , , , , , , , , , ,

11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,009 6, , ,011 7, , ,020 9, , , , , , , , , , , , , , ,

13 * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * , * , , , , , , , , , ,

14 ë 16-3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , ª , ª ,485 3,5 127, ë ë L d , , , , , , , , , , , , , , ,

15 ë ë

16 ë , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 ë * , * , * , * , * , * , , , * , , d1 d , , * , , , z L * , , * , , , * , , , * , , * , , * , * , , , * , , , , , , , , , * , , , , * , * , , , , * , * , , , , * , * , , , , , * ,

18 , ,006 22, ,009 26,5 23, ,014 32, , , ,050 58, ,092 73,5 55, , , , , , ,

19 ë ë ë ë , , , , , ,5 20, , ,090 11, , , ,5 29, ,5

20 ë ë , , , , , , ,5 18, , , ,5 33, , ,5 51, , ë

21 ë ë ë * ,029 * ,044 * ,073 * , , , ,449 * /4ª * ª * /4ª * /2ª ª 50 34, , , /4ª 63 38, , , /4ª ë ë ë * /8ª ,032 * /2ª ,046 * /4ª ,079 * ª , /4ª , /2ª , ª ,496 * /4ª * ª * /4ª * /2ª ª 50 34, , , /4ª 63 38, , , /4ª

22 ë ë ë ë * 12-1 /4ª , /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , * /2ª , * 90-3ª , * 110-4ª , ë ë ë ë * 12-1 /4ª , /8ª , /2ª , /4ª , , ª , , /4ª , /2ª , ª , * /2ª , ,5 91,5 84 * 90-3ª , ,5 109,5 99 * 110-4ª , ,5 132,5 119

23 ë ë ë ë 12-1 /4ª , /8ª , /2ª , , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , ë ë ë /2ª , ª , ª , ë ë ë 20-1 /2ª ,022 4, /4ª , ª , /4ª , /2ª ,109 9, ª ,176 9, /2ª , ª , ª ,

24 ë ë ë ë *12-1 /4ª /8ª /2ª /4ª ª /4ª /2ª d Rp D z L d ë ë ë 20-1 /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª ,

25 ë ë ë /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , ë ë ë 16-3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , /2ª , ª , ª , ë ë ë 16-3 /8ª , /2ª , /4ª , ª ,027 46

26 ë 16-3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , ë 16-3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , ë ë ë ë 12-1 /4ª , /2ª , ,5 32

27 ë , , , ,016 10, ë , , , , , , , , , ë ë ë 1 /4ª /8ª /2ª /4ª ª /4ª

28 ë ë ë z z D L 3 /8ª , /2ª , ,5 27 /4ª , ,5 33 1ª , /4ª , Rp L 1 1 /2ª , ,5 59 2ª , /2ª , ª , ª , ë ë ë D 3 /8ª , /2ª , ,5 27 /4ª , ª , /4ª , z Rp z L D L 1 1 /2ª ,266 35, ,5 2ª , /2ª , ,5 84 3ª , ,5 99 4ª , , ë ë ë Rp S Rp 1 /4ª /8ª /2ª /4ª ª z L 1 1 /4ª /2ª ª

29 ë ë ë 1 /2ª- 3 /8ª , /4ª- 1 /2ª , ª- 1 /2ª , ª- 3 /4ª , /4ª-1ª , /2 ª-1 1 /4ª , ª-1 1 /2ª , ë ë ë 3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , ë ë ë 1 /8ª /4ª /8ª /2ª /4ª ª /4ª /2ª ª

30 ë ë ë S G 3 /8ª ,006 20,5 22 /2ª , /4ª ,019 28,5 36 1ª , /4ª ,048 35,5 50 L 1 1 /2ª ,070 36,5 60 2ª , ë ë ë S R 3 /8ª ,006 20, /2ª , /4ª ,020 28,5 36 1ª , /4ª ,048 35,5 50 L 1 1 /2ª ,070 36,5 60 2ª ,

31 ë ë ë /8ª /8ª /4ª ª /4ª /2ª ª /4ª /4ª Tr 108x Tr 128x Tr 154x6

32 ë ë ë * ,029 * ,044 * ,073 * , , , ,449 * /4ª * ª * /4ª * /2ª ª 50 34, , , /4ª 63 38, , , /4ª ë ë ë ë 16-3 / , /4ª 20-1 / , ª 25-3 / , /4ª , /2ª / , ª / , /4ª , /4ª

33 ë ë ë ë 16-3 / , /4ª 20-1 / , ª 25-3 / , /4ª , /2ª / , ª / , /4ª , /4ª ë ë , /8ª , /8ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , , /4ª , , /4ª , Tr 108x , Tr 128x , Tr 154x6

34 ë ë ë ë ë ë 12-1 /4ª , /8ª 16-3 /8ª , /4ª 20-1 /2ª , ª 25-3 /4ª , /4ª 32-1ª , /2ª /4ª , ª /2ª , /4ª 63-2ª , /4ª ë ë ë * /8ª ,032 * /2ª ,046 * /4ª ,079 * ª , /4ª , /2ª , ª ,496 * /4ª * ª * /4ª * /2ª ª 50 34, , , /4ª 63 38, , , /4ª

35 ë ë ë ë ë ë 16-3 /8ª , /4ª 20-1 /2ª , ª 25-3 /4ª , /4ª 32-1ª , /2ª /4ª , ª /2ª , /4ª 63-2ª , /4ª ë ë ë ë 16-3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , /8ª /4ª /2ª ª /4ª /4ª ª /2ª /4ª ª /2ª /4ª ª /4ª 63

36 ë ë ë ë 16-3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , /8ª /4ª /2ª ª /4ª /4ª ª /2ª /4ª ª /2ª /4ª ª /4ª ë ë ë ë , , , , , , , /4ª ª /4ª /2ª ª /4ª /4ª 88

37 ë ë ë ë G Rp S2 S1 z d 20-1 /2ª , ª /4ª , /4ª ª , /2ª /4ª , ª /2ª , /4ª ª , /4ª /2ª , /2ª ª , ª L2 L L ë ë ë ë 20-1 /2ª , ª /4ª , /4ª ª , /2ª /4ª , ª /2ª , /4ª ª , /4ª /2ª , /2ª ª , ª

38 ë ë ë ë 16-3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , /2ª , ª ,687 G Rp S2 S1 z d 16-3 /8ª /4ª /2ª ª /4ª /4ª ª /2ª /4ª ª /2ª /4ª ª /4ª /2ª /2ª ª ª L2 L L ë ë ë ë 16-3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , /2ª , ª , /8ª /4ª /2ª ª /4ª /4ª ª /2ª /4ª ª /2ª /4ª ª /4ª /2ª /2ª ª ª

39 ë ë ë d d1 S z L /00 G /2ª , /4ª , ª , ë ë ë ë ë ë ë 1 /4ª , /8ª 3 /8ª , /4ª 1 /2ª , ª 3 /4ª , /4ª 1ª , /2ª 1 1 /4ª , ª 1 1 /2ª , /4ª 2ª , /4ª

40 ë ë , /4º , º , /4º , /2º , º , /4º , /4º ë ë /4º º /4º /2º º /4º /4º 95 83

41 ë ë , , , , , , , /4º º /4º /2º º /4º /4º ë ë , , , , , , , , , /4º º /4º /4º º /2º º M M

42 ë ë 3 /4ª ª /4ª /2ª /4ª ª /4ª /2ª /4ª

43 ë * * * ë ë * * * *

44 ë , , , ë 3 / , / , ,1 27, / , , , ,7 41, / , , / , , , , ë 1 /4ª , ,4 18, /8ª , /2ª , ,1 27, /4ª , , ª , ,7 41, /4ª , , /2ª , , ª , ,

45 ë 3 /8º , /2º , /4º , º , /4º , /2º , º , ë ë / ,004 20,4 18, / , , / ,010 30,1 27, / ,017 38, , ,025 44,7 41, / ,043 56, , / ,062 62, , ,110 78, , / , , , ë ë , , , , , ,

46 ë ë , , , , , , , , , , , ,8 ë ë , , , , , , , , , , , ,8

47 ë 3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , ë 3 /8ª , /2ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª ,

48 ë ë ë , /8ª , /8ª , /4ª , ,5 26 1ª , /4ª , /2ª , ª , /4ª , /4ª , Tr 108x , Tr 128x , Tr 154x ë ë ë ë ë 1 /4ª , /8º 3 /8ª , /4º 1 /2ª , ,5 26 1º 3 /4ª , /4º 1ª , /2º 1 1 /4ª , ,5 38 2º 1 1 /2ª , , /4º 2ª , , /4º ë ë ë 3 / , /4º 1 / , º 3 / , /4º , /2º 1 1 / , º 1 1 / , /4º , /4º

49 ë 20-1 /2ª , º /4ª , /4º ª , /2º /4ª , º /2ª , /4º ª , /4º /2ª , /2º ª , º ë S 20-1 /2ª , º /4ª , /4º ª , /2º /4ª , º /2ª , /4º 53 R G 63-2ª , /4º /2ª , /2º ª , º 96 L ë 16-3 /8ª , /4º /2ª , º /4ª , /4º ª , /2º /4ª , º /2ª , /4º ª , /4º /2ª , /2º ª , º 95

50 ë R S G 16-3 /8ª , /4º /2ª , º /4ª , /4º ª , /2º /4ª , º 60 L /2ª , /4º ª , /4º /2ª , /2º ª , º 80

51 , /8ª , /8ª , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª , /4ª , /4ª , Tr 108x , Tr 128x , Tr 154x ë ë 3 /4ª ª /4ª /2ª /4ª ª /4ª /2ª /4ª ª ª * , /4ª , ª , /4ª , /2ª , ª 68* , /4ª 74* , /4ª 88*

52 /2ª , º /4ª , /4º ª , /2º /4ª , º /2ª , /4º ª , /4º /2ª , /2º ª , º ë 12 1 /2º , /8ª 3 /4ª , /2ª 1ª , /4ª 1 1 /4ª , ª 1 1 /2ª , /4ª 2ª , /2ª 2 1 /4ª , ª 2 3 /4ª , /2ª 3 1 /2ª , ª 4ª ,

53 ë * * ë * ë * * * * * *

54 ë ë * ë * ë * , , , , , , , , , , , , * , * , * , , * , * , ë ë ë ë

55 ë ë * / , / , / , , / , / , , / , , , / , , , , , ,700 * , , , , , M M M M M M M M M M M M M M M M20 * M M M M M24

56 ë ë 1 ) ë ë ë ë 1 )

57 ë , , , , , , , , , , , , , , , M M M M M M M M M M M M M M M20 60

58 ë ë ë ë * 15 1 / / / / / * * / / / / / * *

Katalog produktów 2008

Katalog produktów 2008 SYGEF PVF Katalog prouktów 2008 I SYGEF SYGEF Stanar (PVF) 6 Specyfikacja 7 Rury 8 Kształtki 9 Kształtki o zgrzewania oczołowego 9 Kształtki o zgrzewania mufowego 22 Zawory ręczne 30 Zawory membranowe

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny kulowy Easyfit

Zawór zwrotny kulowy Easyfit Zawór zwrotny kulowy Easyfit Zawór zwrotny kulowy FIP wraz z Giugiaro Design wdrożył nowy, innowacyjny system Easyfit, który wprowadza postępową metodę montażu zapewniającą długotrwałe bezawaryjne użytkowanie.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów PVC-C 2005. Systemy rurociągów do zastosowań przemysłowych. Rury, kształtki, zawory i akcesoria

Katalog produktów PVC-C 2005. Systemy rurociągów do zastosowań przemysłowych. Rury, kształtki, zawory i akcesoria Katalog produktów PVC-C 2005 Systemy rurociągów do zastosowań przemysłowych Rury, kształtki, zawory i akcesoria Lista skrótów ANSI American National Standard Institute ASTM American Society for Testing

Bardziej szczegółowo

RURY STALOWE ARMATURA PRZEMYSŁOWA

RURY STALOWE ARMATURA PRZEMYSŁOWA RURY STALOWE ARMATURA PRZEMYSŁOWA O FIRMIE MARGO Sp. z o.o. powstała w 1999 r. w Stalowej Woli, w woj. podkarpackim. Obecnie sprzedaż prowadzona jest w trzech oddziałach firmy: w Stalowej Woli, w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48339-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Dział

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczne Atrio Sp. z o.o. 81-426 Gdynia.ul. Ujejskiego 24/1

Biuro Architektoniczne Atrio Sp. z o.o. 81-426 Gdynia.ul. Ujejskiego 24/1 Biuro Architektoniczne Atrio Sp. z o.o. 81-426 Gdynia.ul. Ujejskiego 24/1 3/6 -KIskr-zero-Kosztorys skrócony zerowy -- węzeł cieplny Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm 1 z 6 2011-08-16 10:33 Przedmiar robót 03/07/11. Obiekt Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz.nr 1137, 1131, 762, 772/45. Kod CPV: Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II.

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Konin, dnia 18.12.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: WYJAŚNIENIA Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Nr

Bardziej szczegółowo

BIS Połączenia rur zeliwnych

BIS Połączenia rur zeliwnych N BIS Połączenia rur zeliwnych BIS Mengering - Połączenia do rur żeliwnych BIS Mengering CV/CE Złączki do rur żeliwnych BIS Mengering Rapid Złączki do rur żeliwnych 2 3 BIS Mengering - Klamry zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o dofinansowanie nr

Załącznik do umowy o dofinansowanie nr Załącznik do umowy o dofinansowanie nr WYTYCZNE INSTYTUCJ I ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2013 W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

RURY I ZŁĄCZKI. P. H. U. ADVISER ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań Tel./fax (61) 879 87 00, 870 54 74, biuro@phu-adviser.pl, www.phu-adviser.

RURY I ZŁĄCZKI. P. H. U. ADVISER ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań Tel./fax (61) 879 87 00, 870 54 74, biuro@phu-adviser.pl, www.phu-adviser. RURY I ZŁĄCZKI PRZEWODY NAWODNIENIOWE import Przewody polietylenowe LD produkowane z miękkiego polietylenu. Stosowane w systemach nawadniających do nabijania kroplowników, instalowania mikrozraszaczy.

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

emasters.pl Cennik Poniższy cennik nie jest ofertą w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Handlowego. Strona 1

emasters.pl Cennik Poniższy cennik nie jest ofertą w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Handlowego. Strona 1 SYMBOL NAZWA CENA NETTO PLN SZT/M 161050026 Kosz ssawny 050 d20 61,82 161050027 Kosz ssawny 050 d25 69,72 161050028 Kosz ssawny 050 d32 76,69 161050029 Kosz ssawny 050 d40 124,74 161050030 Kosz ssawny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Geomembrany z termoplastycznych tworzyw sztucznych firmy Agru

Geomembrany z termoplastycznych tworzyw sztucznych firmy Agru Geomembrany z termoplastycznych tworzyw sztucznych firmy Agru GEOMEMBRANY Z TERMOPLASTYCZNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH OBSZARY ZASTOSOWAŃ Geomembrany AGRU wykonane z PEHD, PEVLD, FPO i FPP znajdują od ponad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Budowa: Dane techniczne: Z CZA PROSTE... 2 Z CZA K 0 1TOWE Z CZA T i Y... 6 ROZDZIELACZE... 8 WTYCZKI...

Budowa: Dane techniczne: Z CZA PROSTE... 2 Z CZA K 0 1TOWE Z CZA T i Y... 6 ROZDZIELACZE... 8 WTYCZKI... 1 3Z 0 9 0 1Z WKOW - OPIS SPIS R 0 1I Zalety: z 0 0 0 2cza wtykowe umo 0 4liwiaj 0 2 proste, szybkie i pewne 0 0 0 2czenie przewod w z innymi elementami uk 0 0ad w pneumatycznych poprzez wci 0 2ni 0 1cie

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : Rozbudowa budynku przedszkola "HAŁABAŁA' 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych Instalacje sanitarne 45330000-9

Bardziej szczegółowo

Zawory kątowe zwrotne

Zawory kątowe zwrotne Zawory kątowe zwrotne Zawory kątowe zwrotne typu 303, PVC-U przyłącza nyplowe do wklejenia, wg ISO/DIN ë Do montażu w instalacjach pionowych i poziomych ë Szczelność: EPDM 2m, FPM 3m słupa wody ë Ciężar

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja gazowa. Kody CPV: 45333000-0 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urząd Gminy w Perzowie Jednostka

Bardziej szczegółowo

QUICK. Fibox QUICK. Śruby pokrywy zamykane Regulowana głębokość Zgodność z RoHS oraz przez obrót o 90 zabudowy panelu czołowego brak halogenów

QUICK. Fibox QUICK. Śruby pokrywy zamykane Regulowana głębokość Zgodność z RoHS oraz przez obrót o 90 zabudowy panelu czołowego brak halogenów Fibox QUICK QUICK produkowane są z odpornych mechanicznie tworzyw takich jak ABS i poliwęglan, które nadają się do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. wykonane z poliwęglanu mogą być dodatkowo

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

STWiOR GAZY MEDYCZNE 1.1. KODY CPV

STWiOR GAZY MEDYCZNE 1.1. KODY CPV 1. SPECYFIK ACJ A TECHNI CZNA WYKONAN IA I O D BIORU ROBÓT 1.1. KODY CPV INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH 45215140-0 Obiekty Szpitalne 45215142-4 Oddziały Intensywnej Opieki 45231112-6 Sale Zabiegowe 28861000-5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Instalacja odsysania spalin w budynku warsztatowym na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. M. Dabrowskiej 8 w Koninie. ADRES: 62-500 Konin INWESTOR: Przedsiębiostwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI NIESTABILNEJ RODZAJU 2 TYPU DFA SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 2 3 Wymiary 3 4 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY. Nr kat. 9211. Dyrektor Techniczny

Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY. Nr kat. 9211. Dyrektor Techniczny Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY Nr kat. 9211 Zatwierdził do stosowania Dyrektor Techniczny : InŜ. Wacław Pilut Nieprzestrzeganie przez uŝytkownika wskazówek i przepisów zawartych w

Bardziej szczegółowo

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW ARMATURA GAZOWA Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW 1 Spis treści SPIS TREŚCI FM FMC FGM Filtry gazu...4 M16/RMO N.A. M16/RM N.A. Zawory odcinające normalnie otwarte...8 M16/RMO N.C. M16/RM N.C. Zawory odcinające

Bardziej szczegółowo

Zalety konstrukcji. Navalsteam (Para)

Zalety konstrukcji. Navalsteam (Para) Zawory kulowe GESTA oferuje zawory kulowe dla pary i kondensatu produkowane przez inne firmy Flowserve Zalety konstrukcji Dane techniczne Navalsteam (Para) Z ko cówkami do spawania Navalsteam/Naval Stal

Bardziej szczegółowo

kamitech@kamitech.pl ++48 74 831 21 08 ++48 74 832 18 37 ul. Parkowa 5 58-200 Dzierżoniów

kamitech@kamitech.pl ++48 74 831 21 08 ++48 74 832 18 37 ul. Parkowa 5 58-200 Dzierżoniów Mufa elektrycznie zgrzewana zwijana i w arkuszach. standardowa (700mm) naprawcza (900 2000mm) do wcinek na zimno i gorąco z termoformowanym odgałęzieniem ul. Parkowa 5 58-200 Dzierżoniów kamitech@kamitech.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Informacje o przydatności do konkretnych zastosowań, o ile są dostępne, można uzyskać u przedstawiciela Sun Chemical."

Informacje o przydatności do konkretnych zastosowań, o ile są dostępne, można uzyskać u przedstawiciela Sun Chemical. 1. Opis z rodziny farb do laminatu SunStrato DuraLam TG to system farbowy do laminacji drukowany techniką wklęsłodrukową przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej jakości i do opakowań poddanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl RURY DRENAŻOWE Program dostawy Integralnym elementem zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych są również systemy drenarskie. Najczęstszym materiałem, z którego wykonane są nowoczesne systemy drenarskie

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON...

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON... Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (nazwa i adres Wykonawcy) Nazwa i siedziba Wykonawcy OFERTA z dnia telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentuj ce Wykonawc :... I. Nawi

Bardziej szczegółowo

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47 Strona 46 ceny netto loco Gliwice Strona 47 RS-1 BUDOWA OPASKI Opaski naprawcze SANIT przeznaczone są do łączenia i naprawy uszkodzonych rur wodociągowych ze stali, żeliwa szarego i sferoidalnego, PE,

Bardziej szczegółowo

Systemy przemys³owe instalacje z tworzyw sztucznych

Systemy przemys³owe instalacje z tworzyw sztucznych Systemy przemys³owe instalacje z tworzyw sztucznych www.tako-ar.eu Jesteœmy firm¹ dzia³aj¹c¹ od wielu lat na rynku systemów instalacyjnych do wody, gazu, kanalizacji oraz ruroci¹gów dla przemys³u. Mieœcimy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZABOROWIE PRZY UL. STOŁECZNEJ 182 KOD CPV 45333000-0 instalacje gazowe;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. KANAŁÓW I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH Z PPs i PCV

CENNIK. KANAŁÓW I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH Z PPs i PCV CENNIK KANAŁÓW I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH Z PPs i PCV PCV/01/2011 2 www.hakom.pl I KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE W WYKONANIU Z PP-s 1. KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE 2. KANAŁY OKRĄGŁE 2.1 RURY WENTYLACYJNE

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH KSZTAŁTEK DOCZOŁOWYCH

KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH KSZTAŁTEK DOCZOŁOWYCH CENNIK 2014 TAKO ARMATURA RUROCIĄGI SP. Z O.O. KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH KSZTAŁTEK DOCZOŁOWYCH KSZTAŁTKI SEGMENTOWE KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE KSZTAŁTKI DOCZOŁOWE KOŁNIERZE CENY PODANE

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ELGEF Plus ELGEF Plus Georg Fischer ELGEF Plus ELGEF Plus

SYSTEM ELGEF Plus ELGEF Plus Georg Fischer ELGEF Plus ELGEF Plus SYSTEM ELGEF Plus ELGEF Plus jest unikalnym systemem kształtek polietylenowych elektrooporowych przeznaczonych do budowy ciśnieniowych systemów rurowych, produkowanych przez szwajcarski koncern Georg Fischer.

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

W s p a r c i e l i n i i t e c h n o l o g i c z n y c h. w w w. d l t e c h. p l. Profile aluminiowe akcesoria. k a t a l o g p r o d u k t ó w

W s p a r c i e l i n i i t e c h n o l o g i c z n y c h. w w w. d l t e c h. p l. Profile aluminiowe akcesoria. k a t a l o g p r o d u k t ó w W s p a r c i e l i n i i t e c h n o l o g i c z n y c h w w w. d l t e c h. p l Profile aluminiowe akcesoria k a t a l o g p r o d u k t ó w PrzenoÊniki PrzenoÊniki wykorzystywane g ównie do tran spo

Bardziej szczegółowo

140 Maksymalna prędkość liniowa na sucho m/s 2,5 Współczynnik p x v. praca ciągła 1,0 praca okresowa 10,0 Temperatura pracy. -200 Współczynnik tarcia

140 Maksymalna prędkość liniowa na sucho m/s 2,5 Współczynnik p x v. praca ciągła 1,0 praca okresowa 10,0 Temperatura pracy. -200 Współczynnik tarcia DP4/DP4B samosmarny materiał ślizgowy 1. Struktura Warstwa ślizgowa z kompozytu PTFE (bez Pb) z dodatkami (metale alkaiczne, włókna polimerowe) na spieku brązu cynowego, na taśmie stalowej (DP4) lub taśmie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. Załącznik. Zarząd ERG S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14.05.2009 r. o godz. 13 00 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 Restauracja KEM.

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoWell 220 Modułowy system przyłączeniowy Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Tłumik ComfoWell CW-S 220 firmy Zehnder o kompaktowej

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

Obudowa filtra SG Standard

Obudowa filtra SG Standard Obudowa filtra SG Standard Obudowy stalowe Standard wyposażone w econometer oraz dren pneumatyczny przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów. zięki modułowej budowie możliwe jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji uzdatniania wody i zasilania fontanny zewnętrznej zlokalizowanej w stawie w parku miejskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Nr kat. 9105; 9106; 9107; 9108; 9112

Nr kat. 9105; 9106; 9107; 9108; 9112 Dokumentacja techniczno-ruchowa ARMATURA NAPRAWCZA Nr kat. 9105; 9106; 9107; 9108; 9112 Zatwierdził do stosowania Dyrektor Techniczny : InŜ. Wacław Pilut Nieprzestrzeganie przez uŝytkownika wskazówek i

Bardziej szczegółowo

ORIENTACJA skala 1:

ORIENTACJA skala 1: ORIENTACJA skala : 0 000 Projektowana sie wodoci gowa Orientacja : 0000 0 Mapa zgodna z orygina em mapy do celów projektowych HP 2 W5 L = 2 * 4,0 m w 40 W4, SYTUACJA PROJEKT AGOSPODAROWANIA TERENU W4 w

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r.

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r. POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje:

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: 1 ARMATURA SPOŻYWCZA DIN 11850 SMS RJT / IDF / Zoll gatunek stali: AISI 304/304L/316L / / / / / / uszczelnienie: NBR/HNBR/MVQ/EPDM/Viton

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowy system transportowy, Seria NCT-PK F = 2,5-12 N Ø 20-60 mm dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów

Bezdotykowy system transportowy, Seria NCT-PK F = 2,5-12 N Ø 20-60 mm dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów Technika manipulacyjna i próżniowa Bezdotykowy system transportowy F =,5 - N Ø 0 - mm dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów Konstrukcja zasada Bernoulli ego Ciśnienie robocze min/max bar / 7 bar

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A. Opinia Nr BR/ROW/012/2007

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A. Opinia Nr BR/ROW/012/2007 Opinia Nr BR/ROW/012/2007 dotycząca oceny zgodności wyrobu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w Ustawie z dnia 31 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka.

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka. KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE: projektowania, wdraŝania i integracji systemów automatyki oraz robotyki, prac elektro-montaŝowych

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

Akcesoria M5 G 1 Seria 600 RTUS POLSK kcesoria " Zawory kontroluj¹ce przep³yw Zawory szybkiego spustu Zawory - elementy logiczne T³umiki Zawory zwrotne Rozga³êŸniki proste Zawory blokuj¹ce Rozga³êŸniki do monta u w grupy konomizer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu

REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu Podstawa prawna: Art. 22abcde Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo