Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015"

Transkrypt

1 Sprawzdanie z działalnści Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej w Słupsku w rku szklnym 2014/2015 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Realizacja zadań statutwych pradni z pdaniem specyfiki prblemów występujących w pszczególnych gminach pwiatu słupskieg. 3. Sukcesy, trudnści i prblemy w realizacji zadań statutwych. 4. Współpraca pradni z rganizacjami i instytucjami. 5. Działania na rzecz pprawy warunków pracy i utrzymania biektu w dbrym stanie technicznym. 6. Wniski dyrektra dtyczące pracy placówki d realizacji w rku szklnym 2015/ Uwagi i wniski skierwane d rganu prwadząceg. 1. Wstęp Celem pradni jest udzielanie dziecim i młdzieży pmcy psychlgiczn - pedaggicznej, w tym pmcy lgpedycznej, pmcy w wybrze kształcenia i zawdu, a także udzielanie rdzicm i nauczycielm pmcy psychlgiczn pedaggicznej związanej z wychwaniem i kształceniem dzieci i młdzieży. W bieżącym rku szklnym realizwaliśmy zadania wynikające z: kierunków realizacji zadań z zakresu nadzru pedaggiczneg w rku szklnym 2014/2015, które bejmwały: pdstawwe kierunki realizacji plityki światwej państwa w rku szklnym 2014/2015: - Wspieranie rzwju dziecka młdszeg na I-szym i klejnych etapach edukacyjnych w związku z bniżeniem wieku realizacji bwiązku szklneg. - Pdniesienie jakści kształcenia pnadgimnazjalneg w zakresie umiejętnści kreślnych w pdstawie prgramwej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętnści w zakresie matematyki. - Prfilaktyka agresji i przemcy w szkłach. - Edukacja włączająca uczniów niepełnsprawnych w zakresie kntrli:

2 - Prawidłwść wydawania przez zespły rzekające działające w publicznych pradniach psychlgiczn pedaggicznych rzeczeń ptrzebie kształcenia specjalneg. wnisków wynikających ze sprawwaneg w rku szklnym 2013/2014 nadzru pedaggiczneg (bszary wymagające dsknalenia): Pdniesienie jakści i efektywnści pracy pradni pprzez pracę w zespłach samkształceniwych, zwłaszcza w zakresie dsknalenia kmpetencji i kwalifikacji zawdwych. Pdjęcie działań służących pzyskiwaniu ddatkwych śrdków na realizację zadań statutwych pradni. Dsknalenie umiejętnści w zakresie ewaluacji. Wykrzystywanie wyników ewaluacji wewnętrznej d pdniesienia jakści i efektywnści pracy pradni. Dalsze knsekwentne rzpznawanie ptrzeb śrdwiska, upwszechnianie i mdyfikwanie ferty placówki, pracy w śrdwisku lkalnym stswnie d zgłaszanych ptrzeb. Wspmaganie wychwawczej i edukacyjnej funkcji szkół i placówek, szczególnie pdejmwanie działań dtyczących inicjwania różnych frm pmcy psychlgiczn - pedaggicznej. Udzielanie pmcy metdycznej i merytrycznej nauczycielm w dstswywaniu wymagań edukacyjnych d indywidualnych ptrzeb uczniów z zaburzeniami i dchyleniami rzwjwymi lub specyficznymi trudnściami w nauce raz w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młdzieży. 15 marca 2013 r. weszł w życie Rzprządzenie MEN z 1 luteg 2013 r. w sprawie szczegółwych zasad działania publicznych pradni psychlgiczn - pedaggicznych, w tym publicznych pradni specjalistycznych (Dz. U ). Rzprządzenie t wskazuje, jakie zadania stją przed pradniami psychlgiczn-pedaggicznymi raz kreśla zasady współpracy pradni ze szkłami i placówkami dsknalenia nauczycieli w związku z wchdzącymi w życie zmianami dtyczącymi pmcy psychlgiczn-pedaggicznej. Określa, c pwinna zawierać pinia wystawiana przez pradnię. D zadań pradni należy w szczególnści: 1. diagnzwanie dzieci i młdzieży, które prwadzne jest w szczególnści w celu kreślenia indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz indywidualnych mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjnwania w dniesieniu d zgłaszaneg prblemu raz wskazania spsbu rzwiązania teg prblemu; efektem diagnzwania jest w szczególnści: wydanie pinii, wydanie rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg, zajęć rewalidacyjn-wychwawczych, indywidualneg bwiązkweg rczneg przygtwania przedszklneg lub indywidualneg nauczania dzieci i młdzieży, bjęcie dzieci i młdzieży alb dzieci i młdzieży raz rdziców bezpśrednią pmcą psychlgiczn-pedaggiczną, Strna 2

3 wspmaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młdzieżą raz rdzicami; 2. udzielanie dziecim i młdzieży raz rdzicm bezpśredniej pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, która plega w szczególnści na: prwadzeniu terapii dzieci i młdzieży raz ich rdzin, udzielaniu wsparcia dziecim i młdzieży wymagającym pmcy psychlgiczn-pedaggicznej lub pmcy w wybrze kierunku kształcenia i zawdu raz planwaniu kształcenia i kariery zawdwej, udzielaniu pmcy rdzicm w rzpznawaniu i rzwijaniu indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz indywidualnych mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży raz w rzwiązywaniu prblemów edukacyjnych i wychwawczych; pmc psychlgiczn-pedaggiczna udzielana jest w frmie: indywidualnych lub grupwych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młdzieży, terapii rdziny, grup wsparcia, prwadzenia mediacji, interwencji kryzyswej, warsztatów, prad i knsultacji, wykładów i prelekcji, działalnści infrmacyjn-szkleniwej. 3. realizwanie zadań prfilaktycznych raz wspierających wychwawczą i edukacyjną funkcję przedszkla, szkły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rzwiązywaniu prblemów dydaktycznych i wychwawczych, które plega w szczególnści na: udzielaniu nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych lub specjalistm udzielającym pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w placówce pmcy w: rzpznawaniu indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży, w tym w rzpznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudnści w uczeniu się u uczniów klas I-III szkły pdstawwej, planwaniu i realizacji zadań z zakresu dradztwa edukacyjnzawdweg, rzwijaniu zaintereswań i uzdlnień uczniów; współpracy z przedszklami, szkłami i placówkami w udzielaniu i rganizwaniu przez przedszkla, szkły i placówki pmcy psychlgicznpedaggicznej raz pracwywaniu i realizwaniu indywidualnych prgramów edukacyjn-terapeutycznych raz indywidualnych prgramów zajęć rewalidacyjn-wychwawczych, współpracy, na pisemny wnisek dyrektra przedszkla, szkły lub placówki lub rdzica dziecka niepełnsprawneg alb pełnletnieg ucznia niepełnsprawneg, w kreśleniu niezbędnych d nauki warunków, sprzętu specjalistyczneg i śrdków dydaktycznych, w tym wykrzystujących technlgie in- Strna 3

4 frmacyjn-kmunikacyjne, dpwiednich ze względu na indywidualne ptrzeby rzwjwe i edukacyjne raz mżliwści psychfizyczne dziecka niepełnsprawne- g alb pełnletnieg ucznia niepełnsprawneg, udzielaniu nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych lub specjalistm, udzielającym w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej pmcy w rzwiązywaniu prblemów dydaktycznych i wychwawczych, pdejmwaniu działań z zakresu prfilaktyki uzależnień i innych prblemów dzieci i młdzieży, prwadzeniu edukacji dtyczącej chrny zdrwia psychiczneg wśród dzieci i młdzieży, rdziców i nauczycieli, udzielaniu, we współpracy z placówkami dsknalenia nauczycieli i biblitekami pedaggicznymi, wsparcia merytryczneg nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych i specjalistm udzielającym w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej; zadania te realizwane są w szczególnści w frmie: prad i knsultacji, udziału w sptkaniach dpwiedni nauczycieli, wychwawców grup wychwawczych i specjalistów udzielających w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, udziału w zebraniach rad pedaggicznych, warsztatów, grup wsparcia, wykładów i prelekcji, prwadzenia mediacji, interwencji kryzyswej, działalnści infrmacyjn-szkleniwej. Pradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi pradniami, placówkami dsknalenia nauczycieli i biblitekami pedaggicznymi raz rganizacjami pzarządwymi i innymi pdmitami świadczącymi pradnictw i pmc dziecim i młdzieży raz rdzicm i nauczycielm. Strna 4

5 2. Realizacja zadań statutwych pradni z pdaniem specyfiki prblemów występujących w pszczególnych gminach pwiatu słupskieg. Liczba sób przyjętych przez pracwników pradni: rk 2011/ sób rk 2012/ sób rk 2013/ sób rk 2014/ sób w tym: 2011/ / / /2015 liczba klientów pradni (p przeprwadznych badaniach i/lub udzielnej pmcy indywidualnej) badania przesiewwe lgpedyczne i pedaggiczne (badanie integracji sensrycznej) badania przesiewwe słuchu prgramem Słyszę zajęcia grupwe w szkłach i placówkach i inne frmy pmcy grupwej zajęcia aktywizujące wybór zawdu prady bez badań ucznim (w tym klientm pradni), w tym prady zawdznawcze 188 (124) 258 (196) 354 (180) 383 (231) prady zawdznawcze udzielne rdzicm i nauczycielm: liczba sób liczba prad Udział w targach edukacyjnych liczba sób, którym udzieln prad (ucznim, rdzicm i nauczycielm) 137 prady indywidualne i knsultacje, w tym: w pradni w terenie (739) (358) 995 (783) (212) 1145 (921) (224)

6 udział w warsztatach (nauczyciele, rdzice, inni) liczba warsztatów udział w prelekcjach na terenie pwiatu i w placówce liczba prelekcji (17) udział w radach pedaggicznych liczba rad pedaggicznych (6) (20) 1145 (42) 263 (14) 166 (17) 631 (37) 417 (17) 131 (18) 718 (22) 230 (8) Działalnść diagnstyczna 1. w ramach działalnści diagnstycznej przeprwadzn diagnz: Rdzaj diagnzy 2011/ / / /2015 psychlgiczne pedaggiczne lgpedyczne lekarskie związane z wybrem kierunku kształcenia i zawdu Liczba rzeczeń i pinii wydanych w rku szklnym 2014/2015: Rdzaj rzeczenia/pinii 2011/ / / /2015 rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg rzeczenia braku ptrzeby kształcenia specjalneg rzeczenia dmwie uchylenia rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg rzeczenia ptrzebie zajęć rewalidacyjn - wychwawczych rzeczenia braku ptrzeby zajęć rewalidacyjn - wychwawczych rzeczenia ptrzebie indywidualneg nauczania

7 Orzeczenia braku ptrzeby indywidualneg nauczania Orzeczenia dmwie uchylenia rzeczenia ptrzebie indywidualneg nauczania Orzeczenia ptrzebie indywidualneg rczneg bwiązkweg przygtwania przedszklneg Orzeczenia braku ptrzeby rczneg bwiązkweg przygtwania przedszklneg Orzeczenia dmwie uchylenia rzeczenia ptrzebie rczneg bwiązkweg przygtwania przedszklneg Opinia ptrzebie bjęcia dziecka wczesnym wspmaganiem rzwju Opinia braku ptrzeby bjęcia dziecka wczesnym wspmaganiem rzwju Liczba wydanych rzeczeń z pdziałem na stpień niepełnsprawnści: raz z: Rdzaj niepełnsprawnści 2011/ / / /2015 niesłyszący i słab słyszący niewidmi i słab widzący z autyzmem, w tym z zespłem Aspergera z niepełnsprawnścią ruchwą, w tym z afazją z upśledzeniem umysłwym w stpniu lekkim z upśledzeniem umysłwym w stpniu umiarkwanym i znacznym ze sprzężnymi niepełnsprawnściami / / / /2015 niestswanych spłecznie zagrżnych niedstswaniem spłecznym

8 Liczba dwłań d rzeczeń w rku szklnym 2014/2015: 2011/ / / /2015 dwłania uwzględnine w całści w PPP dwłania przesłane d Pmrskieg Kuratra Oświaty dwłania rzpatrzne przez Pmrskieg Kuratra Oświaty jak pdtrzymanie uprzedni wydanej decyzji dwłania rzpatrzne przez Pmrskieg Kuratra Oświaty jak uchylenie uprzedni wydanej decyzji i wydanie nweg rzeczenia Zespół Orzekający zebrał się 24 razy. Liczba wydanych pinii w rku szklnym 2014/2015 w sprawach: 2011/ / / /2015 Opinia w sprawie wcześniejszeg przyjęcia d szkły Opinia w sprawie drczenia spełniania bwiązku szklneg Opinia w sprawie gtwści szklnej dziecka spełniająceg bwiązek rczneg przygtwania przedszklneg pza przedszklem lub ddziałem przedszklnym Opinia w sprawie bjęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej Opinia w sprawie dstswania wymagań edukacyjnych Opinia w sprawie zwlnienia z nauki drugieg języka bceg Opinia w sprawie udzielenia zezwlenia na indywidualny tk lub prgram nauki Opinia w sprawie przyjęcia d klasy pierwszej szkły pnadgimnazjalnej ucznia z granicznymi mżliwściami wybru kształcenia ze względu na stan zdrwia

9 Opinia w sprawie specyficznych trudnści w uczeniu się Opinia w sprawie przyjęcia ucznia d ddziału przyspsabiająceg d pracy Opinia w sprawie bjęcia dziecka pmcą psychlgiczn pedaggiczną w przedszklu Opinia w sprawie bjęcia dziecka pmcą psychlgiczn pedaggiczną w szkle lub placówce Inne wydane pinie lub infrmacje badanym dziecku np. dla PCPR, PFRON, MPOS, Sądu, placówek światwych, medycznych, czy innych pdmitów na wnisek rdzica Pedagdzy i psychldzy rganizwali i przeprwadzali badania diagnstyczne dzieci i młdzieży w celu wspmagania ich rzwju, efektywnści uczenia się, rzwijania umiejętnści z zakresu kmunikacji spłecznej, zarówn w pradni, jak i na terenie szkół i placówek. P przeprwadznych badaniach udzielali prad i wskazówek rdzicm, piekunm (zwłaszcza, jeśli badanie dbywał się na terenie pradni), nauczycielm. Częst pmc plegała na prezentwaniu metd, demnstrwaniu ćwiczeń, przygtwywaniu materiałów d ćwiczeń, zalecaniu literatury, a także zalecaniu współpracy i krzystania z pmcy innych placówek i instytucji wspmagających rzwój dzieci i młdzieży wspierających rdzinę. Niezależnie d bezpśredni udzielanych prad, pracwywan pisemne pinie zawierające diagnzę, wniski i wskazania dla rdziców raz nauczycieli.

10 Badania przesiewwe Liczba dzieci Badania Gmina Szkła 2013/ /13 p-le sp razem SP Łupawa SP Ptęgw Ptęgw P-le Ptęgw lgpedyczne SP Skórw Główczyce P-le Pbłcie Kępice SP Barcin Słyszę Kępice SP Barcin 7 7 Integracja sensryczna Razem Kępice SP Kępice Kbylnica SP Kbylnica Ustka SP Charnw m. Ustka P-le nr P-le nr Ogólnplski Tydzień Knsultacji SI PPP lgpedyczne SI Słyszę OGÓŁEM W rku szklnym 2014/2015 nie był zgłszeń dtyczących przeprwadzenia badań przesiewwych prgramem Słyszę. Wzrsł zaptrzebwanie na przeprwadzenie badań przesiewwych w zakresie integracji sensrycznej.

11 Frmy pmcy bezpśredniej udzielanej dziecim i młdzieży (w nawiasie dane z rku 2013/2014) W różnych frmach pmcy bezpśredniej brał udział 713 (999) dzieci bez zajęć zawdznawczych: w tym: 1. zajęcia terapeutyczne: Rdzaj terapii Frmy pmcy indywidualnej d 3 r. ż dzieci przedszklne uczni wie szkół pdst uczni wie gimnazjum Odbircy uczni wie szkół pnadgimn. młdzież nie ucząca się RAZEM Razem 2013/ 2014 Razem 2012/ 2013 terapia pedaggiczna: terapia lgpedyczna integracja sensryczna: terapia ręki bifeedback: terapia gólnrzwjwa pmc psychlgiczna interwencja kryzyswa wczesne wspmaganie rzwju Razem frmy pmcy indywidualnej

12 Frmy terapii grupwej Duży i mały t duet wspaniały Arteterapia 1) TZA ADHD Wspólnie w nwy etap 1) Zajęcia dla dzieci wspmagające d pdjęcia nauki szklnej inne zajęcia grupwe (prgramy zakńczne) Razem frmy terapii grupwej OGÓŁEM ) Trudnść zebraniu jednrdnej grupy terapeutycznej dla młdzieży z prblemami emcjnalnymi uniemżliwiła realizację teg zadania w rku szklnym 2014/15. Przyczyna: niedstateczna ilść zgłszeń raz trudnści z regularnym djazdem na zajęcia d pradni w gdzinach ppłudniwych. Pdbne trudnści w zebraniu grupy na zajęcia arteterapii. 2. w różnych frmach pmcy grupwej (warsztatach, zajęciach psychedukacyjnych, scjterapeutycznych): (697) sób zajęcia grupwe w szkłach i placówkach 3. w zajęciach aktywizujących d wybru kierunku kształcenia i zawdu w 15 (21) gimnazjach w rejnie działania 591 (679) sób - w gminie Damnica: Zespół Szkół w Zagórzycy, Gimnazjum w Damnie, - w gminie Dębnica Kaszubska: Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, Gimnazjum w Niepględziu, - w gminie Główczyce: Gimnazjum w Żelkwie, - w gminie Kbylnica: Gimnazjum w Sycewicach, Gimnazjum w Kbylnicy - w gminie Kępice: Gimnazjum w Krzybiu, - w gminie Ptęgw: Gimnazjum w Ptęgwie, - w gminie Słupsk: Gimnazjum w Redzikwie, Gimnazjum w Siemianicach,

13 - w gminie Smłdzin: Gimnazjum w Smłdzinie, - w Ustce i gminie Ustka: Gimnazjum nr 1 w Ustce, Gimnazjum w Objeździe, Spłeczne Gimnazjum w Ustce. Pzstałe szkły nie zgłsiły zaptrzebwania na zajęcia zawdznawcze. 4. Udzieln 231 (180) prad ucznim w kierunku wybru dalszeg zawdu i kształcenia (w tym 130 w placówkach na terenie pwiatu i na targach edukacyjnych). Frmy pmcy udzielanej rdzicm, nauczycielm, pedaggm Pedagdzy pradni, na prśbę szkół lub zgdnie z własną fertą, przeprwadzali szklenia rad pedaggicznych, wygłaszali prelekcje dla rdziców lub uczestniczyli w innych frmach pmcy zbirwej w szkłach lub na terenie pradni. Realizwan też zadania z prfilaktyki uzależnień i prmcji zdrwia, zwracając szczególną uwagę na działalnść edukacyjną nauczycieli i innych sób zaintereswanych daną tematyką raz na wspieraniu uczniów w pdejmwaniu trudnych decyzji, jak również w kształtwaniu umiejętnści życiwych: w pradni dbyły się sptkania infrmacyjn szkleniwe dla lgpedów, nauczycieli, pedaggów raz rdziców: r. - Trudne rzmwy w sytuacji dejścia różne knteksty rzstania (rzstanie w rdzinie, rzstanie z sbą bliską, rzstanie z dzieckiem) - Izabela Kndracka psychlg, r. - Zdlnści pznawcze dzieci z inteligencją niższa niż przeciętna - mgr Katarzyna Oleszkiewicz psychlg, r. - Dzieck z zespłem Aspergera w szkle i przedszklu - Elżbieta Wieliczk psychlg, terapeuta integracji sensrycznej, r. - Sptkanie infrmacyjne dla dradców zawdwych - wymiana dświadczeń - Luiza Rajkwska - dradca zawdwy, r. - Samkaleczenia ich przyczyny, znaczenie, reagwanie - Danuta Hałasiewicz - Tkarska psychlg, r. - Gtwść szklna. Jak przygtwać dzieck d rzpczęcia nauki w szkle? - Marta Mssakwska - psychlg, Magdalena Rjewska - pedagglgpeda, r. - Depresja młdzieńcza - Agnieszka Szreter pedagg. sptkania infrmacyjn szkleniwe dla pedaggów z rejnów działania, prezentacja ferty pradni, ustalenie frm współpracy, sptkania warsztatwe dla pedaggów dradców zawdwych pracwnicy pradni udzielali indywidualnych knsultacji i prad dla rdziców i nauczycieli. Pmc bezpśrednia udzielana w placówkach na terenie pwiatu w rku szklnym 2015/2016 (zadania realizwane zgdnie z zaptrzebwaniami zgłaszanymi przez szkły i placówki raz z własnej inicjatywy) załącznik nr 1

14 Tematyka udzielanych prad, knsultacji (najczęściej pwtarzające się prblemy): edukacja włączająca, dzieck niepełnsprawne w śrdwisku rdzinnym i szklnym, kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne infrmacje gólne, prcedury, wczesne wspmaganie rzwju prcedura trzymywania pinii, rganizacja zajęć w danym rku szklnym, integracja sensryczna infrmacje pdstawwe na temat indywidualnych prgramów terapeutycznych (praca w dmu), interpretacja diagnz SI, integracja sensryczna u uczniów w ADHD, dstswanie wymagań d mżliwści dziecka, trudnści w nauce, trudnści w pisaniu i czytaniu, trudnści w nauce matematyki, różnrdne trudnści wychwawcze, zaburzenia na tle emcjnalnym, zaburzenia zachwania, praca z dzieckiem z ADHD, gtwść szklna dzieci sześciletnich, Opracwywan i przekazywan rdzicm prgramy wspmagające rzwój dziecka, demnstrwan metdy pracy z dzieckiem, infrmwan nauczycieli prawidłwściach i dchyleniach rzwjwych, przyczynach trudnści w nauce, pdłżu zaburzeń emcjnalnych i trudnści wychwawczych, uwrażliwian ich na kniecznść dbrej współpracy z rdziną, udstępnian im fachwą literaturę i pmce dydaktyczne. Udzielan prad rdzicm i nauczycielm nt. terapii lgpedycznej i prfilaktyki raz prad dla rdziców i nauczycieli nt. spsbów ddziaływań prfilaktycznych w zakresie prfilaktyki lgpedycznej, prwadzn instruktaż nt. ćwiczeń z płytką przedsinkwą w zakresie terapii dysfunkcji ddechwej i płykwej. Uświadamian każdemu rdzicwi dziecka uczęszczająceg na terapię jeg rlę i współdpwiedzialnść za efekty lgterapii, przedstawian rdzicm prblem i wyjaśnian jeg isttę raz mawian plan terapii ze szczególnym uwzględnieniem rli rdzica w cdziennej pracy z dzieckiem. Prwadzn indywidualne rzmwy z wychwawcami klas, w których przeprwadzne były lgpedyczne badania przesiewwe, Prwadzn zajęcia w ramach Szkły dla rdziców (dwie grupy) D. Skłwska Łbda, R. Żukwska) Dradca zawdwy pani Luiza Rajkwska udzieliła 98 prad rdzicm, 57 pedaggm i nauczycielm. Prwadzne były mediacje, sptkania interwencyjne w szkle w sprawie uczniów (knflikt z piekunami, klegami z klasy, pbicie, próby sambójcze) raz indywidualne pradnictw rdzinm w sytuacjach kryzyswych (rzwód rdziców, zaburzenia zachwania u dzieci, przemc w rdzinie, próby sambójcze), udzielan tez pmcy przy prac- Strna 14

15 wywaniu kart terapeutycznych dla uczniów raz Indywidualnych Prgramów Edukacyjn Terapeutycznych. Jednym z działań interwencyjnych był udzielne wsparcie rdzinm w Wrześcia, które w wyniku pżaru straciły dm i swój dbytek. Działalnść infrmacyjną W różnrdny spsób prmwan wiedzę psychlgiczn- pedaggiczną i lgpedyczną (współpraca z mediami, pracwanie materiałów metdycznych i ultek pradni rzpwszechnianych wśród rdziców i nauczycieli). P rzpznaniu ptrzeb szkół i placówek z terenu pwiatu pracwana zstała ferta pradni dtycząca: sptkań i warsztatów adreswanych d rdziców raz szkleń dla nauczycieli, ferty zajęć dla dzieci i młdzieży, działań z zakresu prfilaktyki i prmcji zdrwia raz dradztwa zawdweg w zakresie pmcy ucznim w przygtwaniu d wybru kierunku dalszeg kształcenia i zawdu. Ofertę prgramwą, harmngram działań pradni, infrmacje dtyczące rganizacji rku szklneg w pradni raz zasad współpracy z placówkami udstępnin na strnie internetwej pradni i rzesłan drgą wą d szkół. Administratrem strny raz BIP jest J. Kamińska dyrektr pradni. Platfrmę zdalneg nauczania MOODLE administruje także pani Luiza Rajkwska dradca zawdwy. Inne frmy pracy Dbając pdniesienie jakści swjej pracy pracwnicy pradni także: zmieniają wystrój gabinetów, pracwują nwe kwestinariusze d diagnzy psychlgicznej i pedaggicznej, pznają nwe narzędzia diagnstyczne, dbają wzbgacanie gabinetów raz własneg warsztatu pracy, przygtwują nwe pmce d terapii. W dniach 2 13 marca 2015 r. wśród uczniów III klas gimnazjów z miasta Słupska i pwiatu słupskieg przeprwadzna zstała ankieta dtycząca ich ptrzeb, planów i aspiracji życiwych. Ankietę przygtwali dradcy zawdwi z pwiatwej i miejskiej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej w Słupsku. Udstępnin ją w wersji elektrnicznej, link dstępu zamieszczn na strnach internetwych bu pradni. W badaniach wzięł udział łącznie 1393 uczniów, w tym 650 z gimnazjów miejskich (340 chłpców, 310 dziewcząt) i 743 uczniów z gimnazjów z terenu pwiatu słupskieg Strna 15

16 (w tym 332 chłpców i 411 dziewcząt). Omówienie wyników ankiety zawarte jest w załączniku nr 2. Dradcy zawdwi pani Luiza Rajkwska, pani Drta Skłwska Łbda, pani Renata Żukwska wzięły udział w Targach Edukacyjnych, które w tym rku szklnym dbyły się w: Zesple Szkół w Główczycach r. Gimnazjum w Ustce r. Zesple Szkół w Kbylnicy r., Zesple Szkół w Sycewicach r., Zesple Szkół w Damnicy r., Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej r., Gimnazjum w Jezierzycach r. Udzielały prad ucznim i rdzicm, przekazały materiały infrmacyjne z zakresu dradztwa edukacyjn zawdweg (137 sbm). Pani Luiza Rajkwska dradca zawdwy aktualizuje na platfrmie zdalneg nauczania MOODLE Wirtualne vademecum dla uczniów niepełnsprawnych, Wirtualną Giełdę Szkół i Zawdów i Wirtualną Przestrzeń Metdyczna dla Szklnych Dradców Zawdwych będącą miejscem wymiany dświadczeń w zakresie dradztwa edukacyjn zawdweg raz zalążkiem przyszłej sieci wsparcia i samkształcenia. Udstępniła także infrmacje z zakresu Rku szkły zawdwców 2014/2015. Jest t przestrzeń edukacyjna traktująca aktualnych sprawach dtyczących Rku Szkły Zawdwców. jedneg z prirytetów MEN zakładająceg wzmcnienie rli i pzycji szkół zawdwych (technikum i zasadnicza szkła zawdwa) w czach uczniów gimnazjum i ich rdziców. T tutaj zamieszczn wszystkie ważne infrmacje dtyczące działań MEN na rzecz wsparcia śrdwiska szkół zawdwych. Wszystkie te inicjatywy sptkały się z dużym uznaniem zarówn ze strny nauczycieli, jak i uczniów, czym świadczy liczba sób krzystających ze zgrmadznych tam zasbów. 21 maja 2015 w Starstwie Pwiatwym dbył się Pwiatwy Knkurs Prfilaktyczny pd hasłem Przucamy złe nawyki na rzecz prfilaktyki. Knkurs skierwany był d uczniów szkół gimnazjalnych z pwiatu słupskieg. Chdził zainspirwanie szkół d działań w zakresie prfilaktyki, a także ukształtwanie u młdzieży pstaw sprzyjających zdrwiu. Udział wzięły dwusbwe zespły z 19 gimnazjów. Uczniwie rzwiązywali test, któreg zakres tematyczny bejmwał: prfilaktykę uzależnień, prfilaktykę zakażeń wirusem HIV, główne prblemy zdrwtne w Plsce, higienę psychiczną, aktywnść fizyczną, żywnść i żywienie, bezpieczeństw, prfilaktykę wypadków, urazów i zatruć. Mżna był zdbyć 30 punktów. Aby wyłnić laureatów knieczn był przeprwadzenie dgrywki, w której należał dpwiedzieć na 3 pytania twarte. Wzięł w niej udział 4 uczniów. Zwyciężyła Janna Smrawska z Siemianic, drugie miejsce zajął Kacper Tmaszewski z Niepględzia, a trzecie Emilia Tkarska z Sycewic. Wyróżnin Agnieszkę Wach z Objazdy. Laureaci trzymali nagrdy rzeczwe. Główną tablet ufundwał starsta słupski Zdzisław Kłdziejski. Pzstałe nagrdy i upminki dla wszystkich uczestników knkursu ufundwali burmistrzwie raz wójtwi miast i gmin z pwiatu. Uczestnicy Strna 16

17 knkursu, ich piekunwie i krdynatrzy z gmin, w czasie gdy kmisja sprawdzała prace mieli mżliwść bejrzeć najciekawsze pmieszczenia zabytkweg pnad stuletnieg budynku starstwa: salę knferencyjną, gabinet starsty, wieżę zegarwą i Galerię Sztuki Ludwej Pwiatu Słupskieg. Opiekunwie pnadt uczestniczyli w prelekcji nt. Autdestrukcyjne zachwania młdzieży przyczyny, bjawy, zapbieganie pprwadznej przez p. Danutę Hałasiewicz-Tkarską psychlga. Za rganizację knkursu dpwiedzialna była w pradni pani Katarzyna Michalska- Kapela pedagg. W dniach 29 września - 3 października 2014 r. w naszej pradni dbył się Ogólnplski Tydzień Bezpłatnych Knsultacji Integracji Sensrycznej. Rdzice zaniepkjeni rzwjem sensryczn-mtrycznym dzieci zamieszkałych na terenie pwiatu słupskieg i uczęszczających d placówek światwych znajdujących się na terenie pwiatu słupskieg mgli skrzystać z knsultacji prwadznych przez terapeutów integracji sensrycznej: Elżbietę Brilwska - pedagga, Elżbietę Wieliczk - psychlga. W trakcie indywidualnych sptkań uzyskali prfesjnalną pradę i wsparcie w rzwiązywaniu prblemu rzwjweg dziecka. Celem sptkań był wczesne wykrycie zaburzeń w rzwju prcesów przetwarzania sensryczneg i ich skutków uwidaczniających się w cdziennym funkcjnwaniu dzieci. Wyknane zstały badania przesiewwe ceniające rzwój sensryczn - mtryczny (integracji sensrycznej) u dzieci w wieku niemwlęcym, pniemwlęcym, przedszklnym i szklnym raz przekazane zstały wskazania d dalszeg pstępwania. 25 października 2014 r. w Pradni dbył się DZIEŃ OTWARTY. Mżna był sptkać się z pracwnikami pradni (psychlgami, pedaggami, lgpedami) i zasięgnąć prad dtyczących m.in.: gtwści dziecka d pdjęcia nauki szklnej, pracy z dziećmi niedwidzącymi, niedsłyszącymi, z zaburzeniami zachwania, pmcy dziecim ze specyficznymi trudnściami w nauce czytania i pisania, a także w zakresie prfilaktyki uzależnień, pradnictwa zawdweg i wybru dalszej drgi kształcenia. Mżliwe był również przeprwadzenie wśród dzieci przesiewwych badań słuchu raz uzyskanie infrmacji dtyczących rzekania kształceniu specjalnym lub nauczaniu indywidualnym. Lgpedzi zatrudnieni w pradni zapewnili wstępną diagnzę i prady. 10 września 2014 r. dyrektr pradni Jlanta Kamińska przedstawiła na knferencji dyrektrów szkół i placówek wjewództwa pmrskieg związanej z rganizacją rku szklneg 2014/2015 prezentację przygtwaną z zespłem ds. prfilaktyki i prmcji zdrwia na temat "Prfilaktyka przemcy i agresji w szkłach". Pracwnicy pradni brali udział jak partnerzy w ewaluacji zewnętrznej w Szkle Pdstawwej w Charnwie, Gąbinie, Zaleskich, Przedszklu nr 1 w Ustce. Strna 17

18 Dsknalenie zawdwe Pracwnicy pradni stale pdnszą swje kwalifikacje zawdwe uczestnicząc w różnrdnych kursach, szkleniach, warsztatach, knferencjach, pdejmując naukę na studiach pdyplmwych. W wyniku bniżenia przez Zarząd Pwiatu Słupskieg dpisu na dsknalenie zawdwe nauczycieli z 1 % d 0,5 % planwanych rcznych śrdków przeznacznych na wynagrdzenia sbwe nauczycieli znacznie zstała graniczna liczba dfinanswywanych frm dsknalenia i nauczycieli, którzy mgli skrzystać z dfinanswania. W 2014 r. kwta przeznaczna na dkształcanie i dsknalenie pracwników PPP w Słupsku wynsiła 5190 zł. Rzdzieln między nauczycieli realizujących różne frmy dsknalenia 4479,40 zł, c stanwi 86,3 %. Nie wykrzystan w pełni psiadanych śrdków pnieważ nie mgł się dbyć planwane szklenie Rady Pedaggicznej na temat mutyzmu wybiórczeg (szklenie na prśbę sby prwadzącej zstał przeniesine na rk 2015). W 2015 r. kwta przeznaczna na dkształcanie i dsknalenie pracwników PPP w Słupsku wynsi 5209 zł D 31 sierpnia 2015 r. rzdyspnwan 4851,97 zł, c stanwi 93,15 % całej kwty. 3. Sukcesy, trudnści i prblemy w realizacji zadań statutwych. Osiągnięcia pradni: 1. Utrzymująca się duża liczba sób krzystających z pmcy pradni, w tym sób birących udział w różnrdnych zajęciach z zakresu pmcy psychlgiczn pedaggicznej prwadznych przez pracwników pradni, zarówn w placówkach na terenie działania pradni, jak i w samej placówce. Craz więcej dzieci trafia na terapię d kilku specjalistów, c bardz sprzyja wszechstrnnej stymulacji rzwju. 2. Ścisła współpraca z pedaggami szklnymi z gimnazjów i szkół pnadgimnazjalnych w celu pmcy ucznim w wybrze kierunku dalszeg kształcenia. 3. Wyskie i wszechstrnne kwalifikacje kadry pedaggicznej, pzwalające na realizację zadań wynikających z zaptrzebwania śrdwiska. 4. Skuteczne rzwiązywanie prblemów dzieci i młdzieży w parciu diagnzy indywidualne (w tym piniwanie i rzecznictw). 5. Nwczesna strna internetwa pradni wraz budwaną platfrmą zdalneg nauczania MOODLE. 6. Bgata, zmieniająca się ferta pradni w zakresie prwadznej pmcy psychlgiczn pedaggicznej, dstswana d zgłaszanych ptrzeb przez szkły, placówki i rdziców.. 7. Bardz intensywna praca w terenie w zakresie wspmagania szkół i placówek w działalnści edukacyjnej, wychwawczej raz wspmagania rdziców, częste wizyty w szkłach i placówkach. Strna 18

19 11. Systematycznie dbywające się knkursy prfilaktyczne. Nwy knkurs dla uczniów gimnazjum Przucamy złe nawyki na rzecz prfilaktyki. 12. Zajęcia warsztatwe, psychedukacyjne dla rdziców, służące analizie stylów wychwawczych rdziców, bciążeń emcjnalnych związanych z rdzicielstwem raz wykształcające efektywne kmpetencje wychwawcze. 13. Isttne skrócenie terminów czekiwania na badania diagnstyczne. Trudnści i prblemy w realizacji zadań statutwych: 1. Utrzymujące się niestawiennictw na badania i terapię zwłaszcza w kresie zimwym. 2. Inicjatrami kntaktów bezpśrednich są najczęściej pracwnicy pradni; większść knsultacji z nauczycielami, dyrektrami i nauczycielami dbywała się na terenie szkół. 3. Utrudniny kntakt z rdzicami dzieci, które badane są na terenie szkół. Niewystarczające zaintereswanie rdziców prblemami dzieci badanych w szkłach 4. Zaniedbania kulturwe i śrdwiskwe, c ma swje dbicie w uzyskiwanych wynikach badań i zgłaszanych prblemach wychwawczych. 5. Nierównmierne nadsyłanie wnisków w ciągu rku szklneg, znacznie utrudniające planwanie pracy - nasilenie przesyłanych wnisków pd kniec rku szklneg. Nie wszystkie placówki stswały się d harmngramu pracy zaprpnwaneg przez pradnię. Stąd też trudnści rganizacyjne wynikające z dużej ilści wnisków badanie psychlgiczn-pedaggiczne i jedncześnie ptrzeby prwadzenia warsztatów dla rdziców, nauczycieli i uczniów na terenie szkół. 6. Szczególne nasilenie w miesiącach letnich badań dzieci sześciletnich pd kątem gtwści szklnej w związku z wprwadzeniem bwiązku szklneg d 1 września 2015 r. dla dzieci urdznych w rku Niejednznaczne, częst zmieniające się lub wchdzące w życie z późnieniem przepisy prawa światweg. 8. Niepewna sytuacja dtycząca warunków pracy i zatrudnienia, brak mżliwści finansweg mtywwania pracwników. Wynagrdzenie utrzymujące się pniżej średniej dla pwiatu słupskieg na każdym szczeblu awansu zawdweg 9. Niewystarczające śrdki na dfinanswanie pdejmwanych przez pracwników pedaggicznych frm dsknalenia zawdweg (śrdki zmniejszne na dsknalenie zawdwe pracwników płwę). Mim graniczenia śrdków pracwnicy pradni stale pdnszą swje kwalifikacje zawdwe uczestnicząc w różnrdnych kursach, szkleniach, warsztatach, knferencjach. Zauważalne jest znaczne zmniejszenie liczby zrealizwanych szkleń. Od 1 stycznia 2016 r. zgdnie Rzprządzeniem MEN z 1 luteg 2013 r. w sprawie szczegółwych zasad działania publicznych pradni psychlgiczn-pedaggicznych, w tym publicznych pradni specjalistycznych (Dz. U ) zmienia się zakres wspmagania przez pradnię szkół i placówek. Zadaniem pradni będzie: 1. rganizwanie i prwadzenie wspmagania przedszkli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych; wspmaganie przedszkli, szkół i placówek plegać będzie na zaplanwa- Strna 19

20 niu i przeprwadzeniu działań mających na celu pprawę jakści pracy przedszkla, szkły lub placówki w zakresie: wynikającym z kierunków realizacji przez kuratrów światy plityki światwej państwa, ustalanych przez ministra właściweg d spraw światy i wychwania zgdnie z art. 35 ust. 2 pkt. 1 ustawy, raz wprwadzanych zmian w systemie światy, wymagań stawianych wbec przedszkli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez rgany sprawujące nadzór pedaggiczny w prcesie ewaluacji zewnętrznej, zgdnie z przepisami wydanymi na pdstawie art. 35 ust. 6 ustawy, realizacji pdstaw prgramwych, rzpznawania ptrzeb dzieci i młdzieży raz indywidualizacji prcesu nauczania i wychwania, analizy wyników i wnisków z nadzru pedaggiczneg raz wyników sprawdzianu i egzaminów, których mwa w art. 9 ust. 1 ustawy, ptrzeb zdiagnzwanych na pdstawie analizy wyników i wnisków z nadzru pedaggiczneg raz wyników sprawdzianu i egzaminów, innych ptrzeb wskazanych przez przedszkle, szkłę lub placówkę; wspmaganie przedszkli, szkół i placówek bejmie: pmc w diagnzwaniu ptrzeb przedszkla, szkły lub placówki, ustalenie spsbów działania prwadzących d zaspkjenia ptrzeb przedszkla, szkły lub placówki, zaplanwanie frm wspmagania i ich realizację, wspólną cenę efektów i pracwanie wnisków z realizacji zaplanwanych frm wspmagania. Craz pilniejszą kwestią staje się zwiększenie mżliwści dfinanswania pdejmwanych przez pracwników pedaggicznych frm dsknalenia, aby sprstać nwym zadanim nakładanym przez MEN pradnim. 4. Współpraca pradni z rganizacjami i instytucjami: 1) Instytucje i placówki, z którymi współpracwała pradnia: - Pradnia Psychlgiczn Pedaggiczna w Słupsku ul. Narutwicza 9 - Specjalny Ośrdek Szkln Wychwawczy w Słupsku i w Damnicy - Fundacja Dzieci niczyje - kuratrzy sądwi - Centrum Diagnzy i Terapii ADHD - RODK - SODiR Dzieci i Młdzieży z Wadą Słuchu - wychwawcy w dmu dziecka - piekunwie rdzin zastępczych Strna 20

21 - Pwiatwy Urząd Pracy w Słupsku - Szklne Ośrdku Kariery - Cech Rzemisł Różnych w Słupsku - Mbilne Centrum Infrmacji Zawdwej w Słupsku - Młdzieżwe Centrum Pracy - Centrum Rzwju i Planwania Kariery Zawdwej w Słupsku - Stwarzyszenie Dradców Szklnych i Zawdwych - Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie - Pradnia Zdrwia Psychiczneg, - Rdzinne Ośrdki Zdrwia - Urzędy Gmin - Kmisja Rzwiązywania prblemów Alkhlwych w Kępicach - Plski Związek Niewidmych 2) Frmy współpracy: - knsultacje i prady dtyczące spraw indywidualnych uczniów i ich rdzin - przygtwywanie dkumentacji dla lekarza niezbędnej d diagnzy medycznej - mżliwść pszerzenia infrmacji na temat sytuacji życiwej sób badanych, wypracwania adekwatnych d ptrzeb frm pmcy, wymiana dświadczeń zawdwych - wymiana infrmacji i dświadczeń nt wspierania abslwentów szkół pnadgimnazjalnych na rynku pracy, aktywizacja zawdwa, wymiana materiałów z zakresu dradztwa zawdweg - współpraca w ramach pmcy sbm niewidmym i ich rdzinm (zapznanie nauczycieli i rdziców z fertą pmcy) Pani Jlanta Łaćwik-Kwalczuk psychlg brała udział wysłuchaniu ucznia przez Rzecznika Odpwiedzialnści Dyscyplinarnej raz sprządzaniu prtkłu wysłuchania w jednej ze szkół na terenie pwiatu. 5. Działania na rzecz pprawy warunków pracy i utrzymania biektu w dbrym stanie technicznym. 1. Dknan przeglądu stanu techniczneg, wymiany gaśnic, przegląd kmisarski. 2. Zakupin: sprzęt kmputerwy: mnitr, kmputer, UPS system zasilania 2 szt., drukarkę na klrwe tusze, z dtacji, którą trzymała pradnia w wyskści zł zakupin nwy zestaw d terapii EEG Bifeedback, screeningwy audimetr tnalny d przesiewwych badań słuchu, p szkleniu w zakresie stswania testów: Test Umiejętnści na Starcie Szklnym (TUNSS) i Test Pamięci Rbczej (TPR),, w którym wzięły udział: Strna 21

22 Jlanta Kamińska pedagg-lgpeda, Magdalena Rjewska pedagglgpeda, Jlanta Natra pedagg zakupin tablety, na których zainstalwane są wspmniane testy, testy pracwan pd patrnatem Instytutu Badań Edukacyjnych, testy diagnstyczne dla psychlgów: w tym neutralny kulturw test Cattella CFR 1-R, CFR 20-R 3. Wyknan remnt trzech gabinetów pedaggicznych, prtierni (malwanie ścian, wylewka pdłża, zakup i płżenie nwej wykładziny). Płżn nwą wykładzinę w sali knferencyjnej. Wniski wynikające ze sprawwaneg w rku szklnym 2014/2015 nadzru pedaggiczneg (bszary wymagające dsknalenia): Kntynuwanie działań w zakresie dknywania analizy wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyników ewaluacji wewnętrznej. Wykrzystywanie wyników ewaluacji wewnętrznej d pdniesienia jakści i efektywnści pracy pradni. Dalsze knsekwentne rzpznawanie ptrzeb śrdwiska, upwszechnianie i mdyfikwanie ferty placówki, pracy w śrdwisku lkalnym stswnie d zgłaszanych ptrzeb. Uwzględnianie wnisków płynących z badania czekiwań placówek, np. ferta kierwana d ucznia zdlneg. Dsknalenie umiejętnści w zakresie ewaluacji. Wspólne wypracwanie spsbów ewaluacji, np. p sptkaniu z nauczycielami, sptkaniu z rdzicami, p terapiach itp. raz wspólneg wypracwanie kryteriów pracwywania wyników badań. Upwszechnianie wiedzy psychlgiczn pedaggiczn - lgpedycznej pprzez publikacje na strnie internetwej pradni. Pdnszenie jakści i efektywnści pracy pradni pprzez pracę w zespłach samkształceniwych. 6. Uwagi i wniski skierwane d rganu prwadząceg. 1. Knieczne jest pdjęcie dalszych działań na rzecz pprawy warunków pracy i utrzymania biektu w dbrym stanie technicznym. Zwiększeniu funkcjnalnści sali knferencyjnej służyłby pstawienie ściany, umżliwiające wydzielenie pmieszczenia na terapię EEG Bifeedback.. 2. W wyniku kreswej kntrli przewdów kminwych i pdłączeń wentylacyjnych stwierdzn nieprawidłwści w przewdach i pdłączeniach wentylacji, knieczne jest zainstalwanie turbwentów w pmieszczeniach WC raz nawietrzaków w gabinetach raz na krytarzach, które dprwadzą pwietrze z zewnątrz budynku, a tym samym zwiększą silę ciągu w kratkach wentylacji. 3. C rku pracwnicy pradni zgłaszają chęć pdjęcia różnrdnych frm dsknalenia zawdweg. Najczęściej są t specjalistyczne frmy, kierwane dla psych- Strna 22

23 lgów, pedaggów, lgpedów prwadzących działalnść diagnstyczną i terapeutyczną. Nie wszystkie szklenia (z uwagi na ich wyski kszt) mżemy dfinanswać w ramach psiadanych śrdków. Celwe byłby zatem rzważenie mżliwści zwiększenia śrdków przydzielnych pradni, tak by większa liczba pracwników mgła skrzystać z dfinanswania raz, aby mżna był przeprwadzić szklenie całej rady pedaggicznej. 4. Infrmujemy również, iż pracwnicy merytryczni pradni d kilku lat nie siągają średnich wynagrdzeń w pszczególnych grupach awansu zawdweg. Niskie ddatki mtywacyjne, bniżenie ddatku za trudne warunki pracy, bniżenie śrdków na dsknalenie zawdwe, zmniejszająca się liczba dzieci w rejnie wpływają na pczucie zagrżenia utratą pracy, brak pczucia stabilizacji, a tym samym na atmsferę pracy. 5. Dalsze wdrażanie szczędnści w budżecie pradni bardz utrudnia realizację działań statutwych pradni. Pdsumwanie: Pdstawwe zadania statutwe raz inne zadania związane z prawidłwym funkcjnwaniem pradni były i są sumienie realizwane przez wszystkich pracwników. Plan pracy na rk szklny 2014/2015 zstał zrealizwany zgdnie z przyjętymi załżeniami. Strna 23

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Wstęp kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016, które obejmowały:

Wstęp kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016, które obejmowały: Spis treści: 1. Realizacja zadań statutwych pradni z pdaniem specyfiki prblemów występujących w pszczególnych gminach pwiatu słupskieg.... 5 Działalnść diagnstyczna... 6 Frmy pmcy bezpśredniej udzielanej

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 I. Wzmcnienie bezpieczeństwa dzieci i młdzieży 1. Diagnzwanie pzimu agresji i przemcy w szkle 2. Zapbieganie zachwanim agresywnym i przemcwym 3.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1. w ŁODZI

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1. w ŁODZI STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 w ŁODZI 1 Statut Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej Nr 1 w Łdzi 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna Nr 1, zwana dalej Pradnią, jest

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I. Pdstawa prawna drczenia bwiązku szklneg w rku szklnym 2015/16 1. 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmianie ustawy systemie światy raz ustawy zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 Rla publicznych placówek dsknalenia nauczycieli we wdrażaniu pdstawy prgramwej bwiązującej d rku szklneg 2017/2018 ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (1) Obwiązek rganizwania i prwadzenia

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

ZASADY DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ZASADY DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Wyprawka szklna 2014 realizwaneg przez szkły pdstawwe, gimnazja i szkły pnadgimnazjalne w Sierpcu.. Sprządzn na pdstawie rzprządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW Ośrdek Rzwju Edukacji pszukuje 4 ekspertów d zespłu, który pracuje system walidacji i certyfikacji sób prwadzących szklenia dla pracwników systemu światy i działania rzwjwe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SPAW SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NA LATA 2015-2017 VIII Liceum Ogólnkształcące im. Jana III Sbieskieg w Radmiu Szkła współpracy t przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rdzic i każdy nauczyciel

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostoja.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostoja.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stja.rg.pl Wrcław: Świadczenie usług transprtwych - regularneg przewzu specjalneg sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych Pdstawa prawna Zasady przyjęć dzieci urdznych w rku 2011 d klas I w szkłach pdstawwych Zasady przyjęć d szkół pdstawwych w rku szklnym 2017/2018, dla których rganem prwadzącym jest miast Katwice, zstały

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku Zespół Szkół i Przedszkla w Mkrsku Gimnazjum w Mkrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTYWNOŚĆ WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI WYMAGANIE : W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo