Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi (t. j. Dz. U. z 2012 r., pz z późniejszymi zmianami) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemcy w rdzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, pz z późniejszymi zmianami) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rdziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, pz. 887 z późniejszymi zmianami) 4. Ustawa samrządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r., pz. 594 z późniejszymi zmianami) 5. Nardwy Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych na lata Wjewódzki Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych na lata Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie dla Gminy Puck na lata Strategia Integracji i Rzwiązywania Prblemów Spłecznych Gminy Puck na lata II. WSTĘP Uzależnienie d alkhlu jest chrbą chrniczną, pstępującą i ptencjalnie śmiertelną. Nie jest mżliwe całkwite jej wyleczenie, a jedynie zahamwania narastania jej bjawów i szkód zdrwtnych z nią związanych. W świetle nwczesnej wiedzy uzależnienie d alkhlu jest chrbą wielczynnikwą, bi-psychspłeczną, uszkadzającą funkcjnwanie człwieka w sferze smatycznej, psychlgicznej, spłecznej i duchwej (Państwwa Agencja Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych). Prblemy wynikające z picia alkhlu raz stswania śrdków uzależniających stanwią becnie jedną z ważniejszych kwestii spłecznych. Zjawiska te mają bwiem isttny wpływ zarówn na pczucie bezpieczeństwa spłeczneg, gólny stan zdrwia Plaków, zdlnść d knkurencji na wymagającym rynku pracy, a także na relacje interpersnalne w śrdwisku rdzinnym. Według Światwej Organizacji Zdrwia, alkhl znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrwia ppulacji. Większe ryzyk niesie za sbą palenie tytniu i nadciśnienie tętnicze. Pnad 60 rdzajów chrób i urazów ma związek ze spżywaniem alkhlu. Szkdy wynikające z jeg nadużywania występują w bardz różnych bszarach plskiej rzeczywistści. Nie mżna ich uniknąć, ale mżna zmniejszyć ich rzmiary i dtkliwść. Picie alkhlu w dalszym ciągu pstrzegane jest jak swisty spsób na życie, na rzwiązywanie prblemów. Należy stwierdzić, że alkhl we wszystkich jeg pstaciach jest łatw dstępny i nie ma prblemu z jeg nabyciem. Isttny jest również fakt nasilania się zjawiska systematyczneg picia raz zwiększenia picia wśród młdzieży, jak również ścisły związek między wczesną inicjacją alkhlwą a spżywaniem dużych ilści alkhlu, zażywania narktyków i przestępczścią. Prblem uzależnienia d alkhlu jest znaczący zarówn w skali kraju, jak również w wymiarze lkalnym i reginalnym. Dlateg też, bwiązek pdejmwania działań w zakresie prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych należy d zadań własnych gminy.

2 III. SKALA PROBLEMU Według wyliczeń Państwwej Agencji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, prblem uzależnienia dtyczy k. 2% mieszkańców Plski. 4% Plaków t drśli żyjący w tczeniu alkhlika. Identyczny dsetek dzieci wychwuje się w rdzinach alkhlików. 5% ppulacji kraju t sby pijące szkdliwe, zaś k. 66% człnków rdzin alkhlików (zarówn drsłych jak i dzieci) staje się fiarami przemcy dmwej. Zmniejszając skalę d pzimu gminy, trzymujemy następujące liczby: Gmina Puck 24 tys. mieszkańców Liczba sób uzależninych d alkhlu k. 2% ppulacji 480 Drśli żyjący w tczeniu alkhlika (współmałżnkwie, rdzice) k. 4% ppulacji 960 Dzieci wychwujące się w rdzinach alkhlików k. 4% ppulacji 960 Osby pijące szkdliwie k. 5-7% ppulacji Ofiary przemcy dmwej w rdzinach z prblemem alkhlwym k. 66% sób drsłych raz k. 66% dzieci z tych rdzin 1270 (Obliczenia na pdstawie danych szacunkwych PARPA) Pd kniec rku 2013, Studi Diagnzy i Prfilaktyki z Krakwa przeprwadził badania diagnstyczne zagrżeń spłecznych na terenie Gminy Puck. Na pdstawie tej diagnzy pwstała Strategia Rzwiązywania Prblemów Spłecznych Gminy Puck na lata , która jest również pdstawą d kreślenia głównych kierunków działań w ramach lkalneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych Gminy Puck na rk W badaniu sób drsłych uwzględnine zstały takie bszary jak bezrbcie i wykluczenie spłeczne, spżywanie alkhlu i zagrżenia z tym związane, używanie narktyków, przemc dmwa czy hazard. W badaniu młdych mieszkańców uwzględnine zstały takie bszary jak spżywanie alkhlu, palenie tytniu, używanie narktyków raz dpalaczy, przemc rówieśnicza raz dmwa, hazard raz inne ryzykwne zachwania. Badaniem zstali bjęci pnadt pracwnicy punktów sprzedaży napjów alkhlwych raz wyrbów tytniwych. Wyniki badań zawarte w Diagnzie Lkalnych Zagrżeń Spłecznych Gmina Puck 2013 są d wglądu w Gminnym Ośrdku Pmcy Spłecznej w Pucku raz u inspektra ds. alkhlwych Urzędu Gminy Puck.

3 IV. DOSTĘPNOŚĆ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Uchwałą Nr XVII/67/08 Rady Gminy Puck z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Puck liczby punktów sprzedaży napjów alkhlwych zawierających pwyżej 4,5% alkhlu (z wyjątkiem piwa) przeznacznych d spżycia pza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży raz zasad usytuwania miejsc sprzedaży i pdawania napjów alkhlwych, ustanwin na terenie Gminy limit punktów sprzedaży: pza miejscem sprzedaży 65 w miejscu sprzedaży - 35 V. ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY PUCK Prgram realizwany będzie we współpracy z: Gminną Kmisją Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych w Gminie Puck Gminnym Ośrdkiem Pmcy Spłecznej w Pucku Gminnym Zespłem Interdyscyplinarnym w Pucku Ośrdkiem Kultury, Sprtu i Turystyki w Gminie Puck Pwiatwą Kmendą Plicji w Pucku Pwiatwym Centrum Pmcy Rdzinie w Pucku placówkami światwymi placówkami służby zdrwia rganizacjami pzarządwymi sbami fizycznymi i prawnymi VI. CELE Celem głównym Prgramu jest zapbieganie pwstawaniu nwych prblemów alkhlwych, zmniejszenie rzmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują raz rzwijanie zasbów niezbędnych d radzenia sbie z już istniejącymi. Cele szczegółwe: 1. Ograniczenie spżycia napjów alkhlwych, 2. Zmiana zachwań i pstaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkhlem, 3. Wdrżenie nwczesnych frm prfilaktyki kierwanej w szczególnści d dzieci i młdzieży, 4. Budwanie skutecznych frm kntrli prawnej i spłecznej nad szkdliwymi frmami pstępwania sób nadużywających alkhl (w szczególnści przeciwdziałania przemcy w rdzinie), 5. Zwiększenie skutecznści i dstępnści terapii w zakresie nwczesnych strategii i metd rzwiązywania prblemów alkhlwych. 6. Objęcie pmcą większej liczby sób uzależninych d alkhlu 7. Zmniejszenie pczucia bezradnści w pszukiwaniu pmcy. 8. Zwiększenie skali działalnści infrmacyjnej.

4 VII. ZADANIA PROGRAMU Zadanie 1 Zwiększenie dstępnści pmcy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla sób uzależninych d alkhlu, realizwane pprzez: 1. Kntynuację działalnści Punktu Pmcy Rdzinie Gminy Puck w Pucku, w którym dbywają się darmwe dla mieszkańców Gminy Puck, prady prawne raz knsultacje z zakresu psychlgii i psychiatrii dla sób uzależninych, współuzależninych raz fiar przemcy rdzinie (utrzymanie i wypsażenie pmieszczeń Punktu, wynagrdzenie sób zatrudninych) Główne zadania Punktu t: mtywwanie zarówn sób uzależninych, jak i sób współuzależninych d pdjęcia psychterapii w placówkach leczenia uzależnień, mtywwanie sób pijących ryzykwnie i szkdliwie, ale nieuzależninych, d zmiany szkdliweg wzru picia, udzielanie wsparcia sbm p zakńcznym leczeniu, rzpznanie zjawiska przemcy dmwej, udzielenie stswneg wsparcia i infrmacji mżliwściach uzyskania pmcy i pwstrzymania przemcy, inicjwanie interwencji w przypadku diagnzy przemcy dmwej. 2. Współpracę z śrdkami zajmującymi się prfilaktyką i rzwiązywaniem prblemów alkhlwych pprzez dfinanswanie pnadpdstawwej pmcy terapeutycznej dla sób uzależninych i współuzależninych z terenu Gminy Puck. Wskaźniki ceny realizacji zadań: liczba prad udzielnych przez psychlga w Punkcie Pmcy Rdzinie liczba prad udzielnych przez psychiatrę w Punkcie Pmcy Rdzinie liczba prad prawnych udzielnych w Punkcie Pmcy Rdzinie liczba mieszkańców gminy Puck krzystających z pmcy w Ośrdku Prfilaktyki i Uzależnień w Wejherwie Zadanie 2 Udzielanie rdzinm, w których występują prblemy alkhlwe, pmcy psychspłecznej i prawnej, a w szczególnści chrny przed przemcą w rdzinie, pprzez: 1. Warsztaty psychlgiczne dla dzieci i młdzieży z terenu gminy Puck. 2. Zajęcia scjterapeutyczne realizwane w szkłach na terenie gminy Puck 3. Prwadzenie istniejących raz nw pwstających gminnych świetlic piekuńcz - wychwawczych (gminnych świetlic wsparcia dzienneg) dla dzieci i młdzieży z rdzin alkhlwych raz przemcwych dpsażenie, kszty utrzymania, remnty, zajęcia (zagspdarwanie czasu), dżywianie, wynagrdzenia i ubezpieczenie, kierwników, wychwawców raz knserwatra świetlic. 4. Aktywne uczestnictw w gminnym systemie przeciwdziałania przemcy w rdzinie pprzez krdynwanie działań dtyczących pmcy fiarm przemcy (przede wszystkim współpraca z Gminnym Zespłem Interdyscyplinarnym w Pucku) raz pradnictw prawne (Punkt Pmcy Rdzinie)

5 5. Pdnszenie kmpetencji w zakresie przeciwdziałania przemcy w rdzinie raz realizacji prcedury "Niebieskie Karty"(kursy, szklenia, knferencje). 6. Zakup i rzprwadzenie druków Niebieskich Kart raz publikacji dtyczących zjawiska przemcy w rdzinie 7. Kntynuację działalnści grupy wsparcia dla sób współuzależninych raz sób dtkniętych przemcą w rdzinie 8. Działania Gminnej Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych w Gminie Puck (kntrle punktów sprzedaży napjów alkhlwych, pdnszenie kwalifikacji, wynagrdzenia, bieżąca działalnść wynikająca z regulaminu Kmisji) Wskaźniki ceny realizacji zadań: liczba dzieci uczestniczących w warsztatach psychlgicznych prwadznych na terenie szkół liczba dzieci uczestniczących w zajęciach scjterapeutycznych prwadznych na terenie szkół liczba dzieci zapisanych d świetlic piekuńcz wychwawczych z prgramem prfilaktycznym liczba rdzin bjęta prcedurą Niebieskiej Karty liczba raz frekwencja kbiet uczęszczających na sptkania grupy wsparcia liczba dbytych sptkań człnków Gminnej Kmisji liczba rzmów interwencyjn mtywujących przeprwadznych przez człnków Gminnej Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych liczba wnisków skierwanych przez Gminna Kmisję d Sądu Rejnweg w Wejherwie w temacie przymusweg leczenia dwykweg liczba kntrli punktów sprzedaży napjów alkhlwych Zadanie 3 Prwadzenie prfilaktycznej działalnści infrmacyjnej i edukacyjnej w zakresie rzwiązywania prblemów alkhlwych i przeciwdziałania narkmanii, w szczególnści dla dzieci i młdzieży, pprzez: 1. Dfinanswanie szkleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rdzin alkhlwych raz rzwijania umiejętnści prwadzenia zajęć, rganizwanych dla sób, które deklarują gtwść pdjęcia pracy w gminnych świetlicach piekuńcz - wychwawczych (gminnych świetlicach wsparcia dzienneg) alb są aktualnie zatrudnieni w teg typu placówkach. 2. Organizwanie na terenie szkół i innych placówek światw wychwawczych prgramów raz przedstawień prfilaktycznych dla dzieci i młdzieży. 3. Organizwanie szkleń dla rdziców. 4. Dfinanswanie szkleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy prfilaktycznej z dziećmi, młdzieżą raz rzwijanie umiejętnści prwadzenia zajęć prfilaktycznych rganizwanych dla nauczycieli, pedaggów, psychlgów szklnych. 5. Prwadzenie pzalekcyjnych zajęć sprtwych w szkłach na terenie Gminy. 6. Pdejmwanie działań edukacyjnych skierwanych d sprzedawców napjów alkhlwych, mających na celu graniczenie dstępnści napjów alkhlwych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkhlu sbm pniżej 18 rku życia. 7. Prwadzenie stałeg interaktywneg systemu infrmacji działaniach pdejmwanych na terenie gminy w zakresie rzwiązywania prblemów alkhlwych

6 8. Przeprwadzanie lkalnych i reginalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z prfilaktyką alkhlwą i przeciwdziałaniem narkmanii raz współudział w gólnplskich kampaniach medialnych dtyczących tej tematyki. 9. Wspieranie działań prfilaktycznych charakterze rzrywkwym, sprtwym itp. dla dzieci i młdzieży w szczególny spsób ekspnujący szkdliwść alkhlu, narktyków raz dpalaczy (spektakle, zawdy sprtwe, festyny, knkursy, imprezy tematyczne, itp.). 10. Zakup i rzprwadzanie materiałów infrmacyjn edukacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, brszury, ultki, prenumerata czaspism, itp.). 11. Szklenia i kursy specjalistyczne dla sób zajmujących się pracą z sbami uzależninymi raz współuzależninymi. 12. Działalnść na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwści kierwców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych (kampanie edukacyjne, współpraca z śrdkami szklenia kierwców, szklenia dla kierwców). 13. Współpracę z mediami w zakresie przekazywania nwczesnej i prfesjnalnej wiedzy na temat prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych, przeciwdziałania przemcy w rdzinie, działań pdejmwanych w Gminie, miejsc udzielania pmcy. Wskaźniki ceny realizacji zadań: liczba sób przeszklnych z rzbiciem na pszczególne szklenia liczba dzieci i młdzieży uczestniczących w prgramach raz w przedstawieniach prfilaktycznych liczba akcji edukacyjnych (kampanie lkalne i gólnplskie) Zadanie 4 Wspmaganie działalnści instytucji, stwarzyszeń i sób fizycznych, służącej rzwiązywaniu prblemów alkhlwych i przeciwdziałania narkmanii. 1. Wspieranie stwarzyszeń, instytucji i sób fizycznych prmujących abstynencję i zdrwy styl życia. Wskaźniki ceny realizacji zadań: liczba instytucji działających na terenie Gminy Puck prmujących abstynencję i zdrwy styl życia Zadanie 5 Pdejmwanie czynnści zmierzających d rzeczenia zastswaniu wbec sób uzależninych d alkhlu, bwiązku pddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa dwykweg (kierwanie spraw d Sądu Rejnweg w Wejherwie) 1. Pkrycie ksztów sądwych 2. Pkrycie ksztów pniesinych na sprządzenie pinii lekarzy biegłych sądwych w przedmicie uzależnienia (psychlg, psychiatra). Wskaźniki ceny realizacji zadań: liczba wnisków skierwanych d Sadu Rejnweg w Wejherwie w temacie przymusweg leczenia dwykweg przez Gminna Kmisję liczba sprządznych pinii przez lekarzy biegłych sądwych

7 Zadanie 6 Pdejmwanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów kreślnych w art i 15 ustawy raz występwanie przed sądem w charakterze skarżyciela publiczneg. Zadanie 7 Wspieranie zatrudnienia scjalneg pprzez finanswanie centrum integracji spłecznej. VIII. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE PUCK 1. Wójt Gminy Puck pwłuje Kmisję raz zatwierdza jej regulamin działania. 2. D zadań Kmisji należy, w szczególnści: krdynwanie działań związanych z prfilaktyką i rzwiązywaniem prblemów alkhlwych na terenie Gminy, przeprwadzanie kntrli przestrzegania warunków sprzedaży napjów alkhlwych na terenie Gminy, występwanie z wytyczeniem prirytetów gminneg prgramu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych, wydawanie pinii dtyczących zgdnści lkalizacji punktów sprzedaży napjów alkhlwych z ustawą wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi raz z uchwałami Rady Gminy, będących pdstawą d uzyskania zezwlenia na sprzedaż napjów alkhlwych, współpraca z innymi rganami administracji państwwej i samrządwej raz rganizacjami spłecznymi, związkami wyznaniwymi w zakresie przeciwdziałania alkhlizmwi i narkmanii, 3. Człnkm Gminnej Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych przysługuje wynagrdzenie, które ustala się na wyskści: 250 zł. (brutt) przewdniczący 200 zł. (brutt) człnek za psiedzenie. 4. Kmisja będzie się sptykać dwa razy w miesiącu. Ddatkwe sptkanie mże być zwłane na wnisek każdeg z człnków Kmisji, ile wynikną pilne ptrzeby. 5. Na psiedzeniach prwadzne są rzmwy z sbami uzależninymi i współuzależninymi, fiarami i sprawcami przemcy, kmpletwane są dkumenty w przedmicie przymusweg leczenia dwykweg d Sądu Rejnweg w Wejherwie raz Gminneg Zespłu Interdyscyplinarneg w Pucku, wydawane są pinie dtyczące zgdnści lkalizacji punktów sprzedaży napjów alkhlwych z ustawą wychwaniu w trzeźwści i uchwałami Rady Gminy Puck raz piniwane są pisma d instytucji działających na terenie Gminy dtyczące przyznawania funduszy na działania związane z prfilaktyką uzależnień. 6. Kmisja przeprwadza kntrle przestrzegania warunków sprzedaży napjów alkhlwych w sklepach i punktach gastrnmicznych. Za jednrazwy udział człnka Kmisji w kntrli c najmniej 4 punktów sprzedaży napjów alkhlwych przeprwadznej w jednym dniu, naliczać się będzie, ddatkw d wynagrdzenia za psiedzenia zł. (brutt). 7. Kmisja przeprwadza wizytacje w zakresie realizacji gminnych prgramów prfilaktycznych. Za udział człnka Kmisji w wizytacji lub wizytacjach przeprwadznych w jednym dniu, naliczać się będzie ddatkw d wynagrdzenia za psiedzenie zł. (brutt).

8 8. Pdstawą wynagrdzenia są prtkły z psiedzeń wraz z listą becnści, prtkły z kntrli punktów sprzedaży napjów alkhlwych lub prtkły z wizytacji. 9. Wypłata wynagrdzenia dknana będzie na pdstawie list wypłat w kasie Urzędu Gminy Puck lub na pisemny wnisek człnka Kmisji, przelewem na wskazane knt. 10. Wydatki na wynagrdzenia, szklenia, kszty pdróży służbwych (delegacje) człnków, utrzymanie i dpsażenie (meble, sprzęt kmputerwy, artykuły papiernicze, spżywcze, druki, itp.) Gminnej Kmisji realizwane są ze śrdków budżetu Gminy przeznacznych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi kreślnych w niniejszym Prgramie. IX. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA 1. Głównym źródłem finanswania zadań Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych są śrdki finanswe pchdzące z płat za krzystanie z zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych. 2. Pwyższe śrdki grmadzne są w budżecie Gminy w dziale 85 - chrna zdrwia, w rzdziale przeciwdziałanie alkhlizmwi. 3. W 2015 r. na wydatki związane z realizacją Gminneg Prgramu planuje się kwtę: zł. 4. Szczegółwe zaptrzebwanie na śrdki finanswe przeznacznych na realizację zadań wynikających z Gminneg Prgramu zatwierdza Wójt Gminy na drdze zarządzenia. X. KONTROLA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU 1. Systematyczne zbieranie i analiza danych dtyczących realizacji Gminneg Prgramu. 2. Systematyczne sprawdzanie zadań pd względem jakści, czasu raz efektywnści. 3. Sprządzanie raz w rku (d 31 marca 2016 r.) sprawzdania z wyknania Prgramu, przez inspektra ds. alkhlwych, zawierająceg infrmacje dtyczące ilści śrdków finanswych przeznacznych na realizację pszczególnych działań, liczby przeprwadznych i/lub dfinanswanych frm w ramach pszczególnych działań, liczby sób bjętych pszczególnymi działaniami, liczby pdmitów, z którymi nawiązan współpracę. 4. Wójt Gminy Puck sprawuje na bieżąc nadzór nad realizacją Gminneg Prgramu i pdejmuje niezbędne działania zmierzające d siągnięcia wyznacznych celów.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nweg Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Miasta Nweg Sącza na rk 2014. Na pdstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r.

S p r a w o z d a n i e z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r. Załącznik nr 8 d Zarządzenia Burmistrza Nr 41 /2009 z dnia 16 marca 2009 rku S p r a w z d a n i e z realizacji Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych w 2008 r. Na realizację zadań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9 tekst jednlity wg stanu na dzień 16.09.2008 r. Statut fundacji ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pd nazwą Wspierajmy zdrwie zwana dalej Fundacją działająca przy Zesple Opieki Zdrwtnej w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/163/2013 RADY GMINY RACHANIE z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/163/2013 RADY GMINY RACHANIE z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr XXVIII/163/2013 RADY GMINY RACHANIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Przemc w rdzinie t zamierzne i wykrzystujące przewagę siły działanie skierwane przeciw człnkwi rdziny naruszające prawa i dbra sbiste, pwdujące cierpienie i szkdy

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp Załącznik d Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Rzdział I Wstęp Gminny Prgram Prfilaktyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR III/12/14

U C H W A Ł A NR III/12/14 U C H W A Ł A NR III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, UWAGA! Wszystkie sby trzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnine d świadczenia pielęgnacyjneg na pdstawie przepisów dtychczaswych (tych, które bwiązywały d 31 grudnia 2012r.) zachwują praw d teg świadczenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.swinujscie.pl Świnujście: Świadczenie usługi asystenta rdziny w ramach Resrtweg prgramu wspierania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/174/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.01.2015 r. na:

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.01.2015 r. na: Radm, dnia 16.01.2015 r. Nr sprawy PN/1/SZS/2015 Szklny Związek Sprtwy w Radmiu 26-600 Radm, ul. Młynarska 17 głasza przetarg niegraniczny na,,dwóz dzieci i młdzieży na pływalnie raz zawdy sprtwe Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2014

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2014 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2014 Jelenia Góra, 2012 SPIS TREŚCI strna WSTĘP....3 1. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik nr 6 d zarządzenia Burmistrza nr 64/2012 z dnia 29 marca 2012 rku Realizacja Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych raz Przeciwdziałania Narkmanii i Przemcy w Rdzinie w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo