Wstęp kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016, które obejmowały:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016, które obejmowały:"

Transkrypt

1 Spis treści: 1. Realizacja zadań statutwych pradni z pdaniem specyfiki prblemów występujących w pszczególnych gminach pwiatu słupskieg Działalnść diagnstyczna... 6 Frmy pmcy bezpśredniej udzielanej dziecim i młdzieży Frmy pmcy udzielanej rdzicm, nauczycielm, pedaggm Działalnść infrmacyjna Interwencje kryzyswe Inne frmy pracy Sukcesy, trudnści i prblemy w realizacji zadań statutwych Trudnści i prblemy w realizacji zadań statutwych c wymaga wsparcia: Dsknalenie zawdwe Współpraca pradni z rganizacjami i instytucjami: Działania na rzecz pprawy warunków pracy i utrzymania biektu w dbrym stanie technicznym w rku szklnym 2015/ Wniski dyrektra dtyczące pracy placówki d realizacji w rku szklnym 2016/ Kierunki działań na lata Oczekiwane rezultaty w rku szklnym 2016/ Uwagi i wniski skierwane d rganu prwadząceg Pdsumwanie:... 29

2 Wstęp Celem pradni jest udzielanie dziecim i młdzieży pmcy psychlgiczn - pedaggicznej, w tym pmcy lgpedycznej, pmcy w wybrze kształcenia i zawdu, a także udzielanie rdzicm i nauczycielm pmcy psychlgiczn pedaggicznej związanej z wychwaniem i kształceniem dzieci i młdzieży. W bieżącym rku szklnym realizwaliśmy zadania wynikające z: kierunków realizacji zadań z zakresu nadzru pedaggiczneg w rku szklnym 2015/2016, które bejmwały: pdstawwe kierunki realizacji plityki światwej państwa w rku szklnym 2015/2016: Wzmcnienie bezpieczeństwa dzieci i młdzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi w młdzieżwych śrdkach wychwawczych, młdzieżwych śrdkach scjterapii, specjalnych śrdkach szkln-wychwawczych, specjalnych śrdkach wychwawczych i śrdkach rewalidacyjn-wychwawczych. Rzwijanie kmpetencji czytelniczych raz upwszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młdzieży. Edukacja matematyczna i przyrdnicza w kształceniu gólnym. w zakresie kntrli: Zgdnść zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Zgdnść z przepisami prawa wydawania rzeczeń i pinii przez zespły rzekające działające w publicznych pradniach psychlgiczn-pedaggicznych. wnisków wynikających ze sprawwaneg w rku szklnym 2014/2015 nadzru pedaggiczneg (bszary wymagające dsknalenia): Kntynuwanie działań w zakresie dknywania analizy wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyników ewaluacji wewnętrznej. Wykrzystywanie wyników ewaluacji wewnętrznej d pdniesienia jakści i efektywnści pracy pradni. Dalsze knsekwentne rzpznawanie ptrzeb śrdwiska, upwszechnianie i mdyfikwanie ferty placówki, pracy w śrdwisku lkalnym stswnie d zgłaszanych ptrzeb. Uwzględnianie wnisków płynących z badania czekiwań placówek, np. ferta kierwana d ucznia zdlneg. Dsknalenie umiejętnści w zakresie ewaluacji. Wspólne wypracwanie spsbów ewaluacji, np. p sptkaniu z nauczycielami, sptkaniu z rdzicami, p terapiach itp. raz wspólneg wypracwanie kryteriów pracwywania wyników badań. Upwszechnianie wiedzy psychlgiczn pedaggiczn - lgpedycznej pprzez publikacje na strnie internetwej pradni. Pdnszenie jakści i efektywnści pracy pradni pprzez pracę w zespłach samkształceniwych. Zgdnie z rzprządzeniem MEN z 1 luteg 2013 r. w sprawie szczegółwych zasad działania publicznych pradni psychlgiczn - pedaggicznych, w tym pu- Strna 2

3 blicznych pradni specjalistycznych (Dz. U ) d zadań pradni należy w szczególnści: 1. diagnzwanie dzieci i młdzieży, które prwadzne jest w szczególnści w celu kreślenia indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz indywidualnych mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjnwania w dniesieniu d zgłaszaneg prblemu raz wskazania spsbu rzwiązania teg prblemu; efektem diagnzwania jest w szczególnści: wydanie pinii, wydanie rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg, zajęć rewalidacyjnwychwawczych, indywidualneg bwiązkweg rczneg przygtwania przedszklneg lub indywidualneg nauczania dzieci i młdzieży, bjęcie dzieci i młdzieży alb dzieci i młdzieży raz rdziców bezpśrednią pmcą psychlgiczn-pedaggiczną, wspmaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młdzieżą raz rdzicami; 2. udzielanie dziecim i młdzieży raz rdzicm bezpśredniej pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, która plega w szczególnści na: prwadzeniu terapii dzieci i młdzieży raz ich rdzin, udzielaniu wsparcia dziecim i młdzieży wymagającym pmcy psychlgicznpedaggicznej lub pmcy w wybrze kierunku kształcenia i zawdu raz planwaniu kształcenia i kariery zawdwej, udzielaniu pmcy rdzicm w rzpznawaniu i rzwijaniu indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz indywidualnych mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży raz w rzwiązywaniu prblemów edukacyjnych i wychwawczych; pmc psychlgiczn-pedaggiczna udzielana jest w frmie: indywidualnych lub grupwych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młdzieży, terapii rdziny, grup wsparcia, prwadzenia mediacji, interwencji kryzyswej, warsztatów, prad i knsultacji, wykładów i prelekcji, działalnści infrmacyjn-szkleniwej. 3. realizwanie zadań prfilaktycznych raz wspierających wychwawczą i edukacyjną funkcję przedszkla, szkły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rzwiązywaniu prblemów dydaktycznych i wychwawczych, które plega w szczególnści na: udzielaniu nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych lub specjalistm udzielającym pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w placówce pmcy w: rzpznawaniu indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży, w tym w rzpznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudnści w uczeniu się u uczniów klas I-III szkły pdstawwej, Strna 3

4 planwaniu i realizacji zadań z zakresu dradztwa edukacyjn-zawdweg, rzwijaniu zaintereswań i uzdlnień uczniów; współpracy z przedszklami, szkłami i placówkami w udzielaniu i rganizwaniu przez przedszkla, szkły i placówki pmcy psychlgiczn-pedaggicznej raz pracwywaniu i realizwaniu indywidualnych prgramów edukacyjnterapeutycznych raz indywidualnych prgramów zajęć rewalidacyjnwychwawczych, współpracy, na pisemny wnisek dyrektra przedszkla, szkły lub placówki lub rdzica dziecka niepełnsprawneg alb pełnletnieg ucznia niepełnsprawneg, w kreśleniu niezbędnych d nauki warunków, sprzętu specjalistyczneg i śrdków dydaktycznych, w tym wykrzystujących technlgie infrmacyjn-kmunikacyjne, dpwiednich ze względu na indywidualne ptrzeby rzwjwe i edukacyjne raz mżliwści psychfizyczne dziecka niepełnsprawne- g alb pełnletnieg ucznia niepełnsprawneg, udzielaniu nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych lub specjalistm, udzielającym w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej pmcy w rzwiązywaniu prblemów dydaktycznych i wychwawczych, pdejmwaniu działań z zakresu prfilaktyki uzależnień i innych prblemów dzieci i młdzieży, prwadzeniu edukacji dtyczącej chrny zdrwia psychiczneg wśród dzieci i młdzieży, rdziców i nauczycieli, udzielaniu, we współpracy z placówkami dsknalenia nauczycieli i biblitekami pedaggicznymi, wsparcia merytryczneg nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych i specjalistm udzielającym w placówce pmcy psychlgicznpedaggicznej; zadania te realizwane są w szczególnści w frmie: prad i knsultacji, udziału w sptkaniach dpwiedni nauczycieli, wychwawców grup wychwawczych i specjalistów udzielających w placówce pmcy psychlgicznpedaggicznej, udziału w zebraniach rad pedaggicznych, warsztatów, grup wsparcia, wykładów i prelekcji, prwadzenia mediacji, interwencji kryzyswej, działalnści infrmacyjn-szkleniwej. Pradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi pradniami, placówkami dsknalenia nauczycieli i biblitekami pedaggicznymi raz rganizacjami pzarządwymi i innymi pdmitami świadczącymi pradnictw i pmc dziecim i młdzieży raz rdzicm i nauczycielm. Strna 4

5 1. Realizacja zadań statutwych pradni z pdaniem specyfiki prblemów występujących w pszczególnych gminach pwiatu słupskieg. Liczba sób przyjętych przez pracwników pradni: rk 2012/ sób rk 2013/ sób rk 2014/ sób rk 2015/ sób w tym: 2012/ / / /2016 liczba klientów pradni (p przeprwadznych badaniach i/lub udzielnej pmcy indywidualnej) badania przesiewwe lgpedyczne i pedaggiczne (badanie integracji sensrycznej) badania przesiewwe słuchu prgramem Słyszę zajęcia grupwe w szkłach i placówkach i inne frmy pmcy grupwej zajęcia aktywizujące wybór zawdu prady bez badań ucznim (w tym klientm pradni), w tym prady zawdznawcze 258 (196) 354 (180) 383 (231) 256 (85) prady zawdznawcze udzielne rdzicm i nauczycielm: liczba sób liczba prad udział w targach edukacyjnych liczba sób, którym udzieln prad (ucznim, rdzicm i nauczycielm) prady indywidualne i knsultacje udzielane rdzicm, nauczycielm w tym: w pradni w terenie 1097 (739) (358) 995 (783) (212) 1145 (921) (224) 1008 (733) (275)

6 udział w warsztatach (nauczyciele, rdzice, inni) liczba warsztatów udział w prelekcjach na terenie pwiatu i w placówce liczba prelekcji udział w radach pedaggicznych liczba rad pedaggicznych 232 (20) 1145 (42) 263 (14) 166 (17) 631 (37) 417 (17) 131 (18) 718 (22) 230 (8) 73 (8) 642 (31) 30 (2) Mniejsza liczba sób przyjętych przez pracwników pradni wiąże się z graniczeniem badań przesiewwych (w rku szklnym 2015/2016 lgpedzi p raz pierwszy nie prwadzili przesiewwych badań lgpedycznych brak zgłszeń ze szkół) raz zmniejszeniem liczby prad zawdznawczych. Wynika t w dużym stpniu z craz większych trudnści rganizacyjnych w szkłach, czekiwaniach na zmiany w systemie dradztwa edukacyjn-zawdweg. Pradnictw edukacyjn-zawdwe w większym stpniu przensi się z terenu szkół bezpśredni d pradni. Mniej sób krzystał też z prad dradcy zawdweg pdczas targów edukacyjnych. Przy większej liczbie prelekcji prwadznych przez pracwników pradni mniej był zgłszeń dtyczących ich udziału w radach pedaggicznych na terenie placówek. Na prównywalnym pzimie utrzymuje się liczba prad i knsultacji udzielanych rdzicm, nauczycielm i rdzicm. Działalnść diagnstyczna 1. w ramach działalnści diagnstycznej przeprwadzn diagnz: Rdzaj diagnzy 2012/ / / /2016 psychlgiczne pedaggiczne lgpedyczne lekarskie związane z wybrem kierunku kształcenia i zawdu

7 2. Liczba rzeczeń i pinii wydanych w rku szklnym 2015/2016: Rdzaj rzeczenia/pinii 2012/ / / /2016 rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg rzeczenia braku ptrzeby kształcenia specjalneg rzeczenia dmwie uchylenia rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg rzeczenia ptrzebie zajęć rewalidacyjn - wychwawczych rzeczenia braku ptrzeby zajęć rewalidacyjn - wychwawczych rzeczenia ptrzebie indywidualneg nauczania rzeczenia braku ptrzeby indywidualneg nauczania rzeczenia dmwie uchylenia rzeczenia ptrzebie indywidualneg nauczania rzeczenia ptrzebie indywidualneg rczneg bwiązkweg przygtwania przedszklneg rzeczenia braku ptrzeby rczneg bwiązkweg przygtwania przedszklneg rzeczenia dmwie uchylenia rzeczenia ptrzebie rczneg bwiązkweg przygtwania przedszklneg pinia ptrzebie bjęcia dziecka wczesnym wspmaganiem rzwju pinia braku ptrzeby bjęcia dziecka wczesnym wspmaganiem rzwju Liczba wydanych rzeczeń z pdziałem na stpień niepełnsprawnści:

8 raz z: Rdzaj niepełnsprawnści 2012/ / / /2016 niesłyszący i słabsłyszący niewidmi i słabwidzący z autyzmem, w tym z zespłem Aspergera z niepełnsprawnścią ruchwą, w tym z afazją z upśledzeniem umysłwym w stpniu lekkim z upśledzeniem umysłwym w stpniu umiarkwanym i znacznym ze sprzężnymi niepełnsprawnściami / / / /2016 niestswanych spłecznie zagrżnych niedstswaniem spłecznym Liczba dwłań d rzeczeń w rku szklnym 2014/2015: 2012/ / / /2016 dwłania uwzględnine w całści w PPP dwłania przesłane d Pmrskieg Kuratra Oświaty dwłania rzpatrzne przez Pmrskieg Kuratra Oświaty jak pdtrzymanie uprzedni wydanej decyzji dwłania rzpatrzne przez Pmrskieg Kuratra Oświaty jak uchylenie uprzedni wydanej decyzji i wydanie nweg rzeczenia Zespół Orzekający zebrał się 23 razy.

9 Większa liczba rzeczeń, zwłaszcza ptrzebie kształcenia specjalneg wiąże się z kniecznścią wydania rzeczeń ptrzebie kształcenia specjalneg na nwy etap edukacyjny (na 159 wydanych rzeczeń 34 wydan dla uczniów Specjalneg Ośrdka Szkln- Wychwawczeg w Damnicy. Wzrsła też (z 23 d 31) liczba wydanych pinii ptrzebie wczesneg wspmagania rzwju dziecka. Zespół Orzekający Pradni wydaje swje decyzje na wnisek rdziców/piekunów prawnych dziecka. Liczba wydanych pinii w rku szklnym 2015/2016 w sprawach: 2012/ / / /2016 Opinia w sprawie wcześniejszeg przyjęcia d szkły Opinia w sprawie drczenia spełniania bwiązku szklneg Opinia w sprawie gtwści szklnej dziecka spełniająceg bwiązek rczneg przygtwania przedszklneg pza przedszklem lub ddziałem przedszklnym Opinia w sprawie bjęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej Opinia w sprawie dstswania wymagań edukacyjnych Opinia w sprawie zwlnienia z nauki drugieg języka bceg Opinia w sprawie udzielenia zezwlenia na indywidualny tk lub prgram nauki Opinia w sprawie przyjęcia d klasy pierwszej szkły pnadgimnazjalnej ucznia z granicznymi mżliwściami wybru kształcenia ze względu na stan zdrwia Opinia w sprawie specyficznych trudnści w uczeniu się Opinia w sprawie przyjęcia ucznia d ddziału przyspsabiająceg d pracy Opinia w sprawie bjęcia dziecka pmcą psychlgiczn pedaggiczną w przedszklu Opinia w sprawie bjęcia dziecka pmcą psychlgiczn pedaggiczną w szkle lub placówce Inne wydane pinie lub infrmacje badanym dziecku np. dla PCPR, PFRON, MPOS, Sądu, placówek światwych, medycznych, czy innych pdmitów na wnisek rdzica

10 W związku ze zmianą przepisów dtyczących wieku, w którym dzieci rzpczynają naukę w klasie I w rku szklnym 2016/2017 znacznie graniczna zstała liczna pinii wydawanych w sprawie drczenia bwiązku szklneg. Obwiązek szklny zaczyna się d 7 rku życia. Naukę mże też rzpcząć dzieck 6-letnie. Decyzję w tej sprawie pdejmują rdzice/piekunwie prawni bez kniecznści zasięgania pinii w pradni psychlgiczn-pedaggicznej ( ile dzieck realizwał rczne bwiązkwe przygtwanie przedszklne. Pedagdzy i psychldzy rganizwali i przeprwadzali badania diagnstyczne dzieci i młdzieży w celu wspmagania ich rzwju, efektywnści uczenia się, rzwijania umiejętnści z zakresu kmunikacji spłecznej, zarówn w pradni, jak i na terenie szkół i placówek. P przeprwadznych badaniach udzielali prad i wskazówek rdzicm, piekunm (zwłaszcza, jeśli badanie dbywał się na terenie pradni), nauczycielm. Częst pmc plegała na prezentwaniu metd, demnstrwaniu ćwiczeń, przygtwywaniu materiałów d ćwiczeń, zalecaniu literatury, a także zalecaniu współpracy i krzystania z pmcy innych placówek i instytucji wspmagających rzwój dzieci i młdzieży wspierających rdzinę. Niezależnie d bezpśredni udzielanych prad, pracwywan pisemne pinie zawierające diagnzę, wniski i wskazania dla rdziców raz nauczycieli. Badania przesiewwe Razem p-le sp razem 2014/ / / /2016 lgpedyczne SI Słyszę OGÓŁEM

11 W rku szklnym 2015/2016 nie był zgłszeń dtyczących przeprwadzenia badań przesiewwych prgramem Słyszę i przesiewwych badań lgpedycznych. Frmy pmcy bezpśredniej udzielanej dziecim i młdzieży (w nawiasie dane z rku 2014/2015) W różnych frmach pmcy bezpśredniej brał udział 790 (713) dzieci bez zajęć zawdznawczych: w tym: 1. zajęcia terapeutyczne: Rdzaj terapii d 3 r. ż dzieci przedszklne uczni wie szkół pdst uczni wie gimnazjum Frmy pmcy indywidualnej Odbircy uczni wie szkół pnadgimn. młdzież nie ucząca się RAZEM 2015/ 2016 Razem 2014/ 2015 Razem 2013/ 2014 Razem 2012/ 2013 terapia pedaggiczna: terapia lgpedyczna integracja sensryczna: terapia ręki bifeedback: terapia gólnrzwjwa pmc psychlgiczna wczesne wspmaganie rzwju Razem frmy pmcy indywidualnej

12 Mniejsza liczba zajęć lgpedycznych wiąże się z niebecnścią lgpedów (urlp dla pratwania zdrwia d kwietnia 2016 r. pani Ewy Kasprzak-Szycy, długtrwałe zwlnienie lekarskie d luteg 2016 r. pani Magdaleny Świtalskiej). Rdzaj terapii d 3 r. ż dzieci przedszklne uczni wie szkół pdst uczni wie gimnazjum Odbircy uczni wie szkół pnadgimn. młdzież nie ucząca się RAZEM 2015/ 2016 Razem 2014/ 2015 Razem 2013/ 2014 Razem 2012/ 2013 Frmy terapii grupwej TZA ADHD inne zajęcia grupwe (prgramy zakńczne) Razem frmy terapii grupwej OGÓŁEM Trudnści w zebraniu jednrdnej grupy uniemżliwiają realizację grupwych zajęć terapeutycznych takich jak: arteterapia, zajęcia dla uczniów z prblemami emcjnalnymi, zajęcia dla dzieci w wieku przedszklnym z zaburzeniami i dchyleniami rzwjwymi Duży i mały t duet wspaniały. Przyczyną: niedstateczna liczba zgłszeń raz trudnści z regularnym djazdem na zajęcia d pradni w gdzinach ppłudniwych.

13 2. w różnych frmach pmcy grupwej (warsztatach, zajęciach psychedukacyjnych, scjterapeutycznych): (393) sób zajęcia grupwe w szkłach i placówkach 3. w zajęciach aktywizujących d wybru kierunku kształcenia i zawdu w 18 (15) gimnazjach w rejnie działania 605 (591) sób - w gminie Damnica: Gimnazjum w Zagórzycy, Gimnazjum w Damnie, Gimnazjum w Damnicy - w gminie Dębnica Kaszubska: Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, Gimnazjum w Niepględziu, - w gminie Główczyce: Gimnazjum w Żelkwie, Gimnazjum w Stwięcinie - w gminie Kbylnica: Gimnazjum w Sycewicach, Gimnazjum w Kbylnicy - w gminie Kępice: Gimnazjum w Bieswicach, Gimnazjum w Barcinie - w gminie Ptęgw: Gimnazjum w Ptęgwie, Gimnazjum w Łupawie - w gminie Słupsk: Gimnazjum w Redzikwie, - w gminie Smłdzin: Gimnazjum w Smłdzinie - w gminie Ustka: Gimnazjum w Objeździe - w Ustce: Gimnazjum Usteckieg Twarzystwa Oświatweg, Gimnazjum w Ustce. Pzstałe szkły nie zgłsiły zaptrzebwania na zajęcia zawdznawcze. Tematyka zajęć bejmwała: Przygtwanie d wybru zawdu i szkły p gimnazjum. Wybieram zawód. Charakterystyka pszczególnych (wybranych) zawdów. Mje predyspzycje i zaintereswania. Ocena mich mżliwści. Warsztaty psychedukacyjne w kntekście wybru zawdu. Zajęcia cieszyły się dużym zaintereswaniem uczniów, czemu wyraz dali w ankietach ewaluacyjnych. Zajęcia ceniali bardz dbrze i deklarwali chęć uczestnictwa w klejnych sptkaniach. P sptkaniach grupwych wielu uczniów zdecydwała się skrzystać z indywidualnych knsultacji w siedzibie pradni. 4. Udzieln 85 (231) prad ucznim w kierunku wybru dalszeg zawdu i kształcenia (w tym 19 w placówkach na terenie pwiatu i na targach edukacyjnych). Dradcy zawdwi bserwują craz większe trudnści rganizacyjne związane z udzielaniem prad na terenie placówek (niechęć nauczycieli d wyrażania zgdy na prwadzenie prad w czasie zajęć lekcyjnych, brak wydrębnineg miejsca w szkle).

14 Frmy pmcy udzielanej rdzicm, nauczycielm, pedaggm Pedagdzy pradni, na prśbę szkół lub zgdnie z własną fertą, przeprwadzali szklenia rad pedaggicznych, wygłaszali prelekcje dla rdziców lub uczestniczyli w innych frmach pmcy zbirwej w szkłach lub na terenie pradni. Realizwan też zadania z prfilaktyki uzależnień i prmcji zdrwia, zwracając szczególną uwagę na działalnść edukacyjną nauczycieli i innych sób zaintereswanych daną tematyką raz na wspieraniu uczniów w pdejmwaniu trudnych decyzji, jak również w kształtwaniu umiejętnści życiwych: w pradni dbyły się sptkania infrmacyjn szkleniwe dla lgpedów, nauczycieli, pedaggów raz rdziców: r. Zanim dzieck zacznie pisać. Jak wspierać rzwój mtryczny dłni dziecka. Prwadząca: Elżbieta Wieliczk psychlg r. Uczeń zdlny Jak g rzpznać. Jak wspierać w rzwju. Prwadząca: Katarzyna Oleszkiewicz psychlg r. Bullying znęcanie się. Prwadzące: Agnieszka Wjewda Łukwczyk - pedagg i Katarzyna Michalska Kapela - pedagg r. Terapia dzieci z trudnściami w uczeniu się matematyki. Prwadząca: Hanna Jastrzębska pedagg terapeuta r. Sptkanie infrmacyjne dla szklnych dradców zawdwych i pedaggów. Prwadzące: Luiza Rajkwska dradca zawdwy i Agnieszka Szreter pedagg r. Psychdietetyka nwy spsób na zmianę złych nawyków na przdrwtne. Prwadząca: Drta Skłwska Łbda psychlg sptkania infrmacyjn szkleniwe dla pedaggów z rejnów działania, prezentacja ferty pradni, ustalenie frm współpracy, sptkania warsztatwe dla pedaggów dradców zawdwych pracwnicy pradni udzielali indywidualnych knsultacji i prad dla rdziców i nauczycieli. Tematyka udzielanych prad, knsultacji (najczęściej pwtarzające się prblemy): edukacja włączająca, dzieck niepełnsprawne w śrdwisku rdzinnym i szklnym, kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne infrmacje gólne, prcedury, wczesne wspmaganie rzwju prcedura trzymywania pinii, rganizacja zajęć w danym rku szklnym, integracja sensryczna infrmacje pdstawwe na temat indywidualnych prgramów terapeutycznych (praca w dmu), interpretacja diagnz SI, integracja sensryczna u uczniów w ADHD, dstswanie wymagań d mżliwści dziecka, trudnści w nauce, trudnści w pisaniu i czytaniu, Strna 14

15 trudnści w nauce matematyki, różnrdne trudnści wychwawcze, zaburzenia na tle emcjnalnym, zaburzenia zachwania, praca z dzieckiem z ADHD, gtwść szklna dzieci sześciletnich, Opracwywan i przekazywan rdzicm prgramy wspmagające rzwój dziecka, demnstrwan metdy pracy z dzieckiem, infrmwan nauczycieli prawidłwściach i dchyleniach rzwjwych, przyczynach trudnści w nauce, pdłżu zaburzeń emcjnalnych i trudnści wychwawczych, uwrażliwian ich na kniecznść dbrej współpracy z rdziną, udstępnian im fachwą literaturę i pmce dydaktyczne. Udzielan prad rdzicm i nauczycielm nt. terapii lgpedycznej i prfilaktyki raz prad dla rdziców i nauczycieli nt. spsbów ddziaływań prfilaktycznych w zakresie prfilaktyki lgpedycznej. Uświadamian każdemu rdzicwi dziecka uczęszczająceg na terapię jeg rlę i współdpwiedzialnść za efekty lgterapii, przedstawian rdzicm prblem i wyjaśnian jeg isttę raz mawian plan terapii ze szczególnym uwzględnieniem rli rdzica w cdziennej pracy z dzieckiem. Prwadzn zajęcia w ramach Szkły dla rdziców (dwie grupy) L. Rajkwska, A. Szreter Dradca zawdwy pani Luiza Rajkwska udzieliła 160 prad rdzicm, pedaggm i nauczycielm. Działalnść infrmacyjna W różnrdny spsób prmwan wiedzę psychlgiczn- pedaggiczną i lgpedyczną (współpraca z mediami, pracwanie materiałów metdycznych i ultek pradni rzpwszechnianych wśród rdziców i nauczycieli). P rzpznaniu ptrzeb szkół i placówek z terenu pwiatu pracwana zstała ferta pradni dtycząca: sptkań i warsztatów adreswanych d rdziców raz szkleń dla nauczycieli, ferty zajęć dla dzieci i młdzieży, działań z zakresu prfilaktyki i prmcji zdrwia raz dradztwa zawdweg w zakresie pmcy ucznim w przygtwaniu d wybru kierunku dalszeg kształcenia i zawdu. Ofertę prgramwą, harmngram działań pradni, infrmacje dtyczące rganizacji rku szklneg w pradni raz zasad współpracy z placówkami udstępnin na strnie internetwej pradni i rzesłan drgą wą d szkół. Administratrem strny raz BIP jest J. Kamińska dyrektr pradni. Platfrmę zdalneg nauczania MOODLE administruje także pani Luiza Rajkwska dradca zawdwy. Strna 15

16 Interwencje kryzyswe Interwencja kryzyswa jest działaniem pdejmwanym w następujących sytuacjach (m.in.): próba sambójcza lub śmierć sambójcza, nagła śmierć bliskiej sby, wypadek lub uraz, bycie świadkiem czyjegś wypadku, dświadczanie przemcy (jednrazwe lub stałe), bycie świadkiem przemcy. W naszej Pradni craz częściej pdejmwane są pwyższe działania interwencyjne. Od pewneg czasu nasza placówka zapewnia w miarę swich mżliwści pmc w trudnych sytuacjach. Na terenie placówki funkcjnują również prcedury uruchamiane w przypadku interwencji kryzyswej w trudniejszych przypadkach. Częst jednak psychldzy samdzielnie pdejmują różne działania pmcwe mające charakter interwencyjny. Najczęstsze sytuacje, z jakimi mamy d czynienia t próby sambójcze, śmierć bliskiej sby, ale również bycie świadkiem przemcy lub wypadku. Krdynatrem działań z zakresu interwencji kryzyswej jest pani Danuta Hałasiewicz-Tkarska psychlg. W bieżącym rku psychldzy i pedagdzy pdejmwali następujące działania mające charakter interwencji kryzyswej: r. - Rzmwa z matką raz dwiema córkami p tragicznej śmierci jca w wypadku r. - Rzmwa z uczennicą raz jej matką p pdjętej próbie sambójczej, p tym dziewczynka bjęta zstała terapią przez panią Danutę Hałasiewicz- Tkarską r. - Rzmwa z rdzicami zaniepkjnych zachwaniem córki pisaniem niepkjących tekstów i rzmwa z uczennicą r. - Interwencja na terenie szkły w sprawie samkaleczeń, przeprwadzenie warsztatów prfilaktycznych dtyczących zachwań prblemwych przez panią Danutę Hałasiewicz-Tkarską i panią Katarzynę Michalską-Kapelę r. - Interwencja na terenie szkły w sprawie samkaleczeń rzmwa z uczennicą, przeprwadzenie przez panią Danutę Hałasiewicz-Tkarską i panią Agnieszkę Wjewdą-Łukwczyk warsztatów prfilaktycznych dtyczących zachwań prblemwych r. - Rzmwa interwencyjna z dziewczynką związana z publikwaniem niewłaściwym treści w Internecie. Rzmwa z rdzicami r. - Rzmwa na prśbę GOPS z jcem raz synem pdejrzenie zachwań przemcwych, grżenie sambójstwem r. - Rzmwa z uczennicą w sprawie incydentu samkaleczenia. Rzmwa z matką r. - Rzmwa z uczniami będącymi świadkami tragicznej śmierci człwieka na trach klejwych. Rzmwa z rdzicami. Strna 16

17 r. - Rzmwa interwencyjna związana z ucieczką z dmu dziewczynki. Rzmwa z matką r. - Rzmwa interwencyjna w sprawie niepkjąceg zachwania chłpca w szkle r. - Wspólne sptkanie w szkle dyrektr Jlanta Kamińska, Katarzyna Oleszkiewicz, Danuta Hałasiewicz-Tkarska rzmwa z dyrektrem, pedaggiem raz nauczycielem w sprawie pstępwania wbec dziecka z mutyzmem, mżliwści działań, udzielenie wskazówek, przekazanie materiałów r. - Rzmwa z uczennicą gimnazjum w sprawie próby sambójczej. Rzmwa z matką. Inne frmy pracy Prwadzne były mediacje, indywidualne pradnictw rdzinm w sytuacjach kryzyswych (rzwód rdziców, zaburzenia zachwania u dzieci, przemc w rdzinie, próby sambójcze), udzielan też pmcy przy pracwywaniu kart terapeutycznych dla uczniów raz Indywidualnych Prgramów Edukacyjn Terapeutycznych. Dbając pdniesienie jakści swjej pracy pracwnicy pradni także: zmieniają wystrój gabinetów, pracwują nwe kwestinariusze d diagnzy psychlgicznej i pedaggicznej, pznają nwe narzędzia diagnstyczne, dbają wzbgacanie gabinetów raz własneg warsztatu pracy, przygtwują nwe pmce d terapii. W dniach r. wśród uczniów III klas gimnazjów z miasta Słupska i pwiatu słupskieg przeprwadzna zstała ankieta dtycząca ich ptrzeb, planów i aspiracji życiwych. Ankietę przygtwali dradcy zawdwi z pwiatwej i miejskiej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej w Słupsku. Udstępnin ją w wersji elektrnicznej, link dstępu zamieszczn na strnach internetwych bu pradni. W badaniach wzięł udział łącznie 1138 uczniów, w tym 461 z gimnazjów miejskich i 677 uczniów z gimnazjów z terenu pwiatu słupskieg. Omówienie wyników ankiety zawarte jest w załączniku nr 1. Dradcy zawdwi Luiza Rajkwska, Drta Skłwska-Łbda, Renata Żukwska, Agnieszka Szreter wzięły udział w Targach Edukacyjnych, które w tym rku szklnym dbyły się w: Zesple Szkół w Główczycach r. Zesple Szkół w Kbylnicy r., Hali widwiskw-sprtwej w Jezierzycach (Gimnazjum w Jezierzycach /Gimnazjum w Siemianicach r. Strna 17

18 Zesple Szkół w Sycewicach r., Gimnazjum w Ustce r. Zesple Szkół w Damnicy r., Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej r., Udzielały prad ucznim i rdzicm, przekazały materiały infrmacyjne z zakresu dradztwa edukacyjn zawdweg. Pani Luiza Rajkwska dradca zawdwy aktualizuje na platfrmie zdalneg nauczania MOODLE Wirtualne vademecum dla uczniów niepełnsprawnych, Wirtualną Giełdę Szkół i Zawdów i Wirtualną Przestrzeń Metdyczna dla Szklnych Dradców Zawdwych będącą miejscem wymiany dświadczeń w zakresie dradztwa edukacyjn zawdweg raz zalążkiem przyszłej sieci wsparcia i samkształcenia. Wszystkie te inicjatywy sptkały się z dużym uznaniem zarówn ze strny nauczycieli, jak i uczniów, czym świadczy liczba sób krzystających ze zgrmadznych tam zasbów. Na platfrmie MOODLE zamieszczne zstały także infrmacje, wskazówki, prady z zakresu Szkły dla Rdziców, dla sób krzystających z pmcy pracwników Pradni, w tym uczestniczących w sptkaniach. 8 czerwca 2016 r. budynku Starstwa Pwiatweg dbył się VI Pwiatwy Knkurs Prfilaktyczny pd hasłem Zdrwie mam tylk jedn. Knkurs zrganizwany zstał we współpracy ze Starstwem Pwiatwym i Pwiatwą Stacją Sanitarn- Epidemilgiczną. Skierwany był d uczniów klas IV-VI szkół pdstawwych z pwiatu słupskieg. Celem knkursu jest prmcja zdrweg stylu życia i wiedzy zdrwiu fizycznym i psychicznym. Wzięł w nim udział 22 uczniów z 8 gmin pwiatu wyłninych w eliminacjach szklnych i gminnych. Uczniwie rzwiązywali test z wiedzy przewidzianej prgramem nauczania przyrdy. Każdy mógł uzyskać 30 punktów. Najwięcej 28 zdbyła Nina Kzir ze Szkły Pdstawwej w Ustce i zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła Milena Pna ze Szkły Pdstawwej w Smłdzinie, a trzecie Olaf Kulwas ze Szkły Pdstawwej w Objeździe (w dgrywce z Aleksandrą Osswską ze Szkły Pdstawwej w Kbylnicy). Aleksandrze przypadł wyróżnienie w tej rywalizacji. Uczestników knkursu ceniała 5-sbwa kmisja składająca się z przedstawicieli rganizatrów knkursu. Laureatka pierwszeg miejsca trzymała nagrdę ufundwaną przez Zdzisława Kłdziejskieg - starstę słupskieg. Pzstali laureaci i uczestnicy trzymali nagrdy i upminki ufundwane przez wójtów, burmistrzów miast i gmin, z których pchdzili. Ddatkw uczniwie, a także ich piekunwie wzięli udział w prelekcjach prwadznych przez Drtę Skłwską-Łbdę - mgr psychlgii, psychdietetyka Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej w Słupsku. Opiekunwie wzięli udział w prelekcji nt. Prfilaktyka zdrwia, a cdzienne nawyki (mówin prblematykę tyłści, jej rzpznawanie, chrby cywilizacyjne, typy cukrzycy i jej pwikłania, najnwszą piramidę żywienia), a uczniwie nt. Ciał, zdrwie, a jedzenie i cdzienne nawyki (zapznała z tematyką zdrweg stylu życia, czynnikami pwdującymi tyłść u dzieci, zjawiskami, zasadami prawidłweg kmpnwania zdrwych psiłków i bilanswania makrskładników w cdziennej diecie). Za rganizację knkursu dpwiedzialna była w pradni pani Agnieszka Wjewda- Łukwczyk pedagg. Strna 18

19 16 kwietnia 2016 r. w Pradni dbył się DZIEŃ OTWARTY. Mżna był sptkać się z pracwnikami pradni (psychlgami, pedaggami, lgpedami) i zasięgnąć prad dtyczących m.in.: gtwści dziecka d pdjęcia nauki szklnej, pracy z dziećmi niedwidzącymi, niedsłyszącymi, z zaburzeniami zachwania, pmcy dziecim ze specyficznymi trudnściami w nauce czytania i pisania, a także w zakresie prfilaktyki uzależnień, pradnictwa zawdweg i wybru dalszej drgi kształcenia. Mżliwe był również przeprwadzenie wśród dzieci przesiewwych badań słuchu raz uzyskanie infrmacji dtyczących rzekania kształceniu specjalnym lub nauczaniu indywidualnym. Lgpedzi zatrudnieni w pradni zapewnili wstępną diagnzę i prady. 14 stycznia 2016 r. dbyła się w Zesple Szkół Ogólnkształcących i Technicznych w Ustce knferencja na temat "Absencja szklna źródłem wykluczenia spłeczneg", której byliśmy współrganizatrem. Pani Drta Skłwska-Łbda psychlg wygłsiła prelekcję pt. "Absencja szklna a lęki i fbie szklne", a pani Luiza Rajkwska dradca zawdwy prelekcję na temat "Wpływ absencji szklnej na wykluczenie spłeczne i zawdwe". W dniach października 2015 r. dbył się w pradni dwudniwe szklenie na temat Dsknalenie kmpetencji diagnstyczn-interwencyjnych nauczycieli, wychwawców, pedaggów szklnych w celu zapbiegania zamachm sambójczym młdzieży szklnej. Wzięli w nim udział, prócz pracwników pradni, pedagdzy z MOS w Ustce, SOSW w Damnicy, ZSOiT w Ustce, ZSA w Słupsku, PCPR. Szklenie prwadził pan Ryszard Jabłński, pracwnik naukwy Uniwersytetu Warmińsk- Mazurskieg, współzałżyciel Plskieg Twarzystwa Suicydlgiczneg. W ramach Prgramu Pmcy Osbm Autystycznym z Terenów Wiejskich raz ich Rdzinm Zrzumieć Autyzm w dniach 3-4 października 2015 r. dbyły się w pradni bezpłatne szklenia dla rdziców sób z autyzmem w pwiecie słupskim. Organizatrem szkleń był Stwarzyszenie Pmcy Osbm Autystycznym w Gdańsku, we współpracy z Fundacją Eurpejski Fundusz Rzwju Wsi Plskiej w latach W sbtę 3 października 2015 r. dbył się 7-gdzinne szklenie pt. Trudne Zachwania - Strategie zapbiegania i radzenia sbie z sytuacjami kryzyswymi. Sptkanie był przeznaczne dla rdziców i piekunów starszych dzieci autystycznych pwyżej lat 12. Celem szklenia był pznanie metd pstępwania z sbami z tą niepełnsprawnścią. Sptkanie prwadzili mgr Anna Skierczyńska raz mgr Wjciech Sekta, superwizrzy behawiralni, BCBA Certyfikwani Analitycy Zachwania, którzy są pracwnikami Centrum Aktywizacji Zawdwej i Spłecznej dla Drsłych Osób z Autyzmem, SPOA w Gdańsku. Natmiast w niedzielę 4 października 2015 r. w gdz dbył się szklenie pt. Dzieck z autyzmem. ABC terii i praktyki. Sptkanie przeznaczne był dla rdziców i piekunów młdszych dzieci autystycznych d lat 12. Celem szklenia jest upwszechnienia wiedzy autyzmie. Szklenie przeprwadziły licencjnwane terapeutki behawiralne mgr Aleksandra Pinkiewicz i mgr Beata Gawrn. Przedstawiły pdstawwe metdy pracy z dzieckiem w terapii behawiralnej, pkazały systemy Strna 19

20 mtywacyjne dla dzieci, zapznały uczestników z prgramami rzwijania kluczwej umiejętnści samdzielnści. Oba sptkania były prwadzne w frmie ćwiczeń i prelekcji wzbgacnej filmami. Mżna był zapznać się z aktualnymi publikacjami na temat autyzmu, bejrzeć pmce dydaktyczne wykrzystywane w pracy z autystycznymi dziećmi. Wszyscy uczestnicy szklenia trzymali interesujące merytrycznie materiały edukacyjne, m.in. publikację Autyzm - apteczka pierwszej pmcy dla rdziców. W czasie sptkań mżna był knsultwać się z trenerami prwadzącymi szklenie raz pracwnikami pradni. W ciągu dwóch dni gściła kł 70 rdziców i piekunów dzieci autystycznych z terenu pwiatu słupskieg, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi raz grn rdziców sprawujących pieczę zastępczą. Pmc bezpśrednia udzielana w placówkach na terenie pwiatu w rku szklnym 2015/2016 (zadania realizwane zgdnie z zaptrzebwaniami zgłaszanymi przez szkły i placówki raz z własnej inicjatywy) załącznik nr 2 2. Sukcesy, trudnści i prblemy w realizacji zadań statutwych. Mcne strny pradni: 1. Różnrdnść pmcy prfilaktycznej i terapeutycznej. Bgata, zmieniająca się ferta pradni w zakresie prwadznej pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, dstswana d zgłaszanych ptrzeb przez szkły, placówki, rdziców. 2. Zajęcia warsztatwe, psychedukacyjne dla rdziców, służące analizie stylów wychwawczych rdziców, bciążeń emcjnalnych związanych z rdzicielstwem raz wykształcające efektywne kmpetencje wychwawcze. 3. Skuteczne rzwiązywanie prblemów dzieci i młdzieży w parciu diagnzy indywidualne (w tym piniwanie i rzecznictw). 4. Stałe wzbgacanie placówki w nwe narzędzia diagnstyczne. 5. Jasny schemat rganizacyjny placówki wszyscy pracwnicy znają zakres swich bwiązków i czują się dpwiedzialni za ich wyknanie. 6. Wyskie i wszechstrnne kwalifikacje pracwników pedaggicznych raz prfesjnalizm w działaniu. Na bieżąc analizuje się ptrzeby śrdwiska lkalneg, tak by bsada pradni pdnsząc swje kwalifikacje, zapewniała na najwyższym pzimie realizację zadań statutwych. 7. Pracwnicy merytryczni pradni ubiegają się awans zawdwy, który wynika z rzwju sbweg i jest ściśle pwiązany z ptrzebami placówki. 8. Mim graniczeń finanswych pracwnicy pradni stale pdnszą swje kwalifikacje zawdwe uczestnicząc w różnrdnych kursach, szkleniach, warsztatach, knferencjach. 9. Współpraca z instytucjami spłecznymi, placówkami światwymi i pzaświatwymi działającymi na rzecz dziecka i jeg rdziny. Strna 20

21 10. Nwczesna strna internetwa pradni wraz z platfrmą zdalneg nauczania MOODLE. 11. Crcznie rganizwany Dzień Otwarty jak frma zachęcania d krzystania z usług pradni. Dradcy zawdwi birą udział w targach edukacyjnych dbywających się w placówkach na terenie pwiatu. 12. Dbrze wypsażne gabinety dstswane d ptrzeb klientów. 13. Systematycznie dbywające się knkursy prfilaktyczne. Nwy knkurs dla uczniów gimnazjum Przucamy złe nawyki na rzecz prfilaktyki. VI edycja knkursu dla uczniów klas IV VI szkół pwiatwych Zdrwie mam tylk jedn w 2016 r. 14. Isttne skrócenie terminów czekiwania na badania diagnstyczne. W lutym 2016 r. przeprwadzna zstała przez ewaluatrów z Pmrskieg Kuratrium Oświaty Delegatury w Słupsku w pradni całściwa ewaluacja zewnętrzna. Ewaluacja miała na celu ustalenie, czy placówka spełnia badane wymagania zawarte w rzprządzeniu Ministra Edukacji Nardwej z dnia r. W wyniku prwadznych ankiet, wywiadów, bserwacji stwierdzn, że placówka spełnia wszystkie wymagania na pzimie pdstawwym i w każdym z badanych bszarów pdejmuje działania z wyskieg pzimu wymagania. P zakńcznej ewaluacji sfrmułwan następujące wniski: 1. Realizwana kncepcja pracy pradni, krzystanie z zasbów własnych raz śrdwiska lkalneg, umżliwiają zaspkajanie zdefiniwanych przez pradnię ptrzeb klientów, adekwatne reagwanie na zmiany w systemie edukacji raz wzajemny rzwój. 2. Systematyczne badanie ptrzeb adresatów usług pradni raz pzyskiwanie infrmacji zwrtnej prwadznych działaniach, służą budwaniu ferty spójnej z czekiwaniami klientów, także w zakresie dradztwa edukacyjn-zawdweg, raz wpływają na pdnszenie jakści prcesów edukacyjnych. 3. Wniski z mnitrwania działań pradni, uwzględniane w planwaniu jej pracy, zapewniają realizwanie prcesów edukacyjnych w parciu nwczesne i innwacyjne frmy i metdy pracy. 4. Pracwnicy pradni wspmagają się w realizacji prcesów edukacyjnych, a wprwadzanie zmian następuje w wyniku wspólnych ustaleń. 5. Pradnia prwadzi działania prmujące wartść edukacji w śrdwisku lkalnym raz kształtuje pstawy uczenia się przez całe życie. 6. Współpraca pradni z pdmitami śrdwiska lkalneg, wpływa na ich wzajemny rzwój, prmcję raz pzytywne pstrzeganie placówki wśród jej klientów i partnerów. 7. Prwadzna w Pradni ewaluacja wewnętrzna parta jest na zespłwych działaniach pracwników placówki raz na - prwadznej przez nich - ewaluacji własnej pracy. 8. Wdrżne wniski z nadzru pedaggiczneg służą rzwjwi placówki, a zarządzanie pradnią nastawine jest na pprawę warunków jej funkcjnwania, realizację jej celów raz zaspkajanie ptrzeb klientów. 9. Dyrektr efektywnie wspiera swich pracwników. w wykrzystaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedaggiki, psychlgii i nauk pkrewnych. Strna 21

22 3. Trudnści i prblemy w realizacji zadań statutwych c wymaga wsparcia: 1. Zaniedbania kulturwe i śrdwiskwe, c ma swje dbicie w uzyskiwanych wynikach badań i zgłaszanych prblemach wychwawczych. Jedncześnie utrzymujące się niestawiennictw na badania i terapię zgłaszanych dzieci i młdzieży, szczególnie w kresie zimwym i utrudniny kntakt z rdzicami dzieci i młdzieży, których badania przeprwadzane są na terenie szkół. 2. Nierównmierne nadsyłanie wnisków w ciągu rku szklneg, znacznie utrudniające planwanie pracy - nasilenie przesyłanych wnisków pd kniec rku szklneg. Stąd też trudnści rganizacyjne wynikające z dużej ilści wnisków badanie psychlgiczn-pedaggiczne i jedncześnie ptrzeby prwadzenia warsztatów dla rdziców, nauczycieli i uczniów na terenie szkół. 3. Długi kres czekiwania na terapię integracji sensrycznej. 4. Niewielkie zaangażwanie pracwników pradni w zakresie pzyskiwania śrdków finanswych ze źródeł zewnętrznych na realizwane zadania, c wiąże się z niewielką liczbą realizwanych prgramów autrskich. 5. Brak innwacji pedaggicznych, malejące zaangażwanie w twrzenie prgramów autrskich przez pracwników pradni. 6. Niewystarczające śrdki na dfinanswanie pdejmwanych przez pracwników pedaggicznych frm dsknalenia zawdweg. Zauważalne jest znaczne zmniejszenie liczby zrealizwanych szkleń przez pracwników pradni. 7. Niepewna sytuacja dtycząca warunków pracy i zatrudnienia, wynagrdzenie utrzymujące się pniżej średniej dla pwiatu słupskieg na każdym szczeblu awansu zawdweg. 8. Nadal niewystarczające upwszechnianie wiedzy psychlgiczn-pedaggicznlgpedycznej pprzez publikacje na strnie www pradni. 9. Brak mżliwści finanswych na wymianę kmputerów d większści gabinetów diagnstycznych. 10. Niejednznaczne, częst zmieniające się lub wchdzące w życie z późnieniem przepisy prawa światweg. Od 1 stycznia 2016 r. zgdnie Rzprządzeniem MEN z 1 luteg 2013 r. w sprawie szczegółwych zasad działania publicznych pradni psychlgiczn-pedaggicznych, w tym publicznych pradni specjalistycznych (Dz. U ) zmienił się zakres wspmagania przez pradnię szkół i placówek. Zadaniem pradni jest: 1. rganizwanie i prwadzenie wspmagania przedszkli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych; wspmaganie przedszkli, szkół i placówek plegać będzie na zaplanwaniu i przeprwadzeniu działań mających na celu pprawę jakści pracy przedszkla, szkły lub placówki w zakresie: wynikającym z kierunków realizacji przez kuratrów światy plityki światwej państwa, ustalanych przez ministra właściweg d spraw światy i wy- Strna 22

23 chwania zgdnie z art. 35 ust. 2 pkt. 1 ustawy, raz wprwadzanych zmian w systemie światy, wymagań stawianych wbec przedszkli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez rgany sprawujące nadzór pedaggiczny w prcesie ewaluacji zewnętrznej, zgdnie z przepisami wydanymi na pdstawie art. 35 ust. 6 ustawy, realizacji pdstaw prgramwych, rzpznawania ptrzeb dzieci i młdzieży raz indywidualizacji prcesu nauczania i wychwania, analizy wyników i wnisków z nadzru pedaggiczneg raz wyników sprawdzianu i egzaminów, których mwa w art. 9 ust. 1 ustawy, ptrzeb zdiagnzwanych na pdstawie analizy wyników i wnisków z nadzru pedaggiczneg raz wyników sprawdzianu i egzaminów, innych ptrzeb wskazanych przez przedszkle, szkłę lub placówkę; wspmaganie przedszkli, szkół i placówek bejmie: pmc w diagnzwaniu ptrzeb przedszkla, szkły lub placówki, ustalenie spsbów działania prwadzących d zaspkjenia ptrzeb przedszkla, szkły lub placówki, zaplanwanie frm wspmagania i ich realizację, wspólną cenę efektów i pracwanie wnisków z realizacji zaplanwanych frm wspmagania. Głównym zadaniem stjącym teraz przed nami jest rganizwanie i prwadzenie sieci współpracy i samkształcenia dla nauczycieli, wychwawców grup wychwawczych i specjalistów udzielających w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, którzy w zrganizwany spsób współpracują ze sbą w celu dsknalenia swjej pracy, w szczególnści pprzez wymianę dświadczeń. Craz pilniejszą kwestią staje się zwiększenie mżliwści dfinanswania pdejmwanych przez pracwników pedaggicznych frm dsknalenia, aby sprstać nwym zadanim nakładanym przez MEN pradnim. Dsknalenie zawdwe Pracwnicy pradni stale pdnszą swje kwalifikacje zawdwe uczestnicząc w różnrdnych kursach, szkleniach, warsztatach, knferencjach, pdejmując naukę na studiach pdyplmwych. W wyniku bniżenia przez Zarząd Pwiatu Słupskieg dpisu na dsknalenie zawdwe nauczycieli z 1 % d 0,5 % planwanych rcznych śrdków przeznacznych na wynagrdzenia sbwe nauczycieli znacznie zstała graniczna liczba dfinanswywanych frm dsknalenia i nauczycieli, którzy mgli skrzystać z dfinanswania. Strna 23

24 W 2015 r. kwta przeznaczna na dkształcanie i dsknalenie pracwników PPP w Słupsku wynsiła 5209 zł. Rzdzieln ją w całści między nauczycieli realizujących różne frmy dsknalenia. W 2016 r. kwta przeznaczna na dkształcanie i dsknalenie pracwników PPP w Słupsku wynsi 5485 zł D 30 września 2016 r. rzdyspnwan 1761,94 zł, c stanwi 32,12 % całej kwty. 4. Współpraca pradni z rganizacjami i instytucjami: 1) Instytucje i placówki, z którymi współpracwała pradnia: - Pradnia Psychlgiczn Pedaggiczna w Słupsku ul. Narutwicza 9 - Specjalny Ośrdek Szkln Wychwawczy w Słupsku i w Damnicy - Fundacja Dzieci niczyje - kuratrzy sądwi - Centrum Diagnzy i Terapii ADHD - Opinidawczy Zespół Sądwych Specjalistów w Słupsku - SODiR Dzieci i Młdzieży z Wadą Słuchu - wychwawcy w dmu dziecka - piekunwie rdzin zastępczych - Pwiatwy Urząd Pracy w Słupsku - Szklne Ośrdku Kariery - Cech Rzemisł Różnych w Słupsku - Mbilne Centrum Infrmacji Zawdwej w Słupsku - Młdzieżwe Centrum Pracy - Centrum Rzwju i Planwania Kariery Zawdwej w Słupsku - Stwarzyszenie Dradców Szklnych i Zawdwych - Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie - Pradnia Zdrwia Psychiczneg, - Rdzinne Ośrdki Zdrwia - Urzędy Gmin - Kmisja Rzwiązywania prblemów Alkhlwych w Kępicach - Plski Związek Niewidmych 2) Frmy współpracy: - knsultacje i prady dtyczące spraw indywidualnych uczniów i ich rdzin - przygtwywanie dkumentacji dla lekarza niezbędnej d diagnzy medycznej - mżliwść pszerzenia infrmacji na temat sytuacji życiwej sób badanych, wypracwania adekwatnych d ptrzeb frm pmcy, wymiana dświadczeń zawdwych Strna 24

25 - wymiana infrmacji i dświadczeń nt wspierania abslwentów szkół pnadgimnazjalnych na rynku pracy, aktywizacja zawdwa, wymiana materiałów z zakresu dradztwa zawdweg - współpraca w ramach pmcy sbm niewidmym i ich rdzinm (zapznanie nauczycieli i rdziców z fertą pmcy) 5. Działania na rzecz pprawy warunków pracy i utrzymania biektu w dbrym stanie technicznym w rku szklnym 2015/ Dknan przeglądu stanu techniczneg, wymiany gaśnic, przegląd kmisarski. 2. Zakupin: kmputer, UPS system zasilania 2 szt., warnik arkusze d testów diagnstycznych dla psychlgów (WISC-R, WAIS-R(PL) dla drsłych, IDS arkusze uwagi selekcyjnej: 3. Uaktualnin licencje na prgram antywiruswy na wszystkich stanwiskach kmputerwych w pradni. 4. Wyknan remnt trzech gabinetów pedaggicznych (malwanie ścian, wylewka pdłża, zakup i płżenie nwej wykładziny) gabinet nr 13, 17, malwanie gabinetu nr 18. Zakupin nwe meble d gabinetu nr 17 (psychlgiczn-pedaggiczny) pprzednie miały pnad 12 lat. 5. Zakupin nwe pny d samchdu służbweg (4 szt.). 6. Wniski dyrektra dtyczące pracy placówki d realizacji w rku szklnym 2016/2017 Kierunki działań na lata Dsknalenie pracy placówki z zakresie wspmagania wychwawczej i edukacyjnej funkcji szkły, tak, by pmc udzielana przez pradnię była efektywniejsza pprzez: rganizwanie i prwadzenie sieci współpracy i samkształcenia dla nauczycieli i specjalistów udzielających w placówkach pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, którzy w zrganizwany spsób współpracują ze sbą w celu dsknalenia swjej pracy, w szczególnści pprzez wymianę dświadczeń, Strna 25

26 wypracwanie frm skuteczneg przepływu infrmacji między pradnią a placówkami w rejnie działania, wdrżenie harmngramu działań pradni, by skuteczniej realizwać zadania statutwe, pszerzanie współpracy z instytucjami i rganizacjami działającymi w śrdwisku lkalnym i reginalnym (wymiana dświadczeń, materiałów, wiedzy, infrmacji), ppularyzwanie i upwszechnianie działań pradnictwa edukacyjnzawdweg (szczególnie z uwzględnieniem sób niepełnsprawnych, z prblemami zdrwtnymi). Pmc metdyczna i merytryczna (pedaggm, psychlgm, terapeutm i innym specjalistm zatrudninym w szkle), wymiana materiałów i pracwań (np. prgramów autrskich, zestawów ćwiczeń, scenariuszy zajęć, itp.): prwadzenie warsztatów, sptkań dla uczniów, rdziców, nauczycieli, pedaggów zgdnie ze zgłsznymi zaptrzebwaniami, udzielanie im prad i knsultacji, wsparcie rdziców i nauczycieli w rzwiązywaniu prblemów wychwawczych raz w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne, rzpznawanie przyczyn trudnści w nauce i niepwdzeń szklnych i udzielanie pmcy nauczycielm w dstswywaniu wymagań edukacyjnych d indywidualnych ptrzeb uczniów z zaburzeniami i dchyleniami rzwjwymi lub specyficznymi trudnściami w nauce raz uczniów niepełnsprawnych; działania służące wspieraniu wszechstrnneg rzwju uczniów zdlnych. Ppularyzwanie i uaktualnianie ferty pradni pprzez: dsknalenie spsbów prmwania pradni (pracwanie materiałów infrmacyjn - edukacyjnych dla rdziców i nauczycieli, stałe uaktualnianie strny internetwej pradni, współpraca z lkalnymi mediami, rganizwanie dni twartych dla uczniów, rdziców i nauczycieli, udział w targach edukacyjnych), zaplanwanie i przeprwadzenie cyklu sptkań szkleniwych nauczycieli i specjalistów (pracwanie prpzycji tematów, sprządzenie harmngramu) w ramach sieci współpracy i samkształcenia, uaktualnienie ultek infrmacyjnych działalnści pradni, adreswanych d rdziców krzystających z usług pradni, wypracwanie nwych frm kntaktów z rdzicami, w tym z wykrzystaniem technlgii infrmacyjnkmunikacyjnej, upwszechnianie w lkalnym śrdwisku adresu strny internetwej pradni, wykrzystanie przez pracwników pradni w pracy platfrmy zdalneg nauczania MOODLE w celu pdniesienia atrakcyjnści ferwanych usług raz lepszej dstępnści d materiałów i pracwań (np. prgramy autrskie, zestawy ćwiczeń, scenariusze zajęć). Pdnszenie kwalifikacji przez pracwników pradni na kursach, warsztatach, studiach pdyplmwych, wykrzystanie zewnętrznych źródeł finanswania frm dsknalenia. Stałe mnitrwanie efektywnści udzielanej pmcy psychlgicznpedaggicznej (twrzenie narzędzi ewaluacyjnych, sprawzdań, pracwywanie Strna 26

27 raprtów, frmułwanie wnisków, wprwadzanie zmian), aktywizwanie pracwników d intensywniejszeg wykrzystywania technik mnitrujących prwadzne działania. Działania służące twrzeniu i pdtrzymywaniu klimatu pzytywnych relacji międzyludzkich raz stwarzanie warunków d pdejmwania inicjatyw pedaggicznych, pdtrzymywanie zaangażwania w pracę całeg zespłu. Dbanie wyski pzim (rzetelnść, dkładnść) usług w zakresie udzielanej pmcy psychlgiczn-pedaggicznej (dalsze dpsażenie warsztatu pracy w testy psychlgiczne, pedaggiczne, lgpedyczne i inne narzędzia wykrzystywane w diagnzie wielspecjalistycznej, prgramy kmputerwe i pmce niezbędne d prwadzenia różnych frm terapii, śledzenie nwści wydawniczych, grmadzenie literatury fachwej); dsknalenie się pracwników w stswaniu nwych narzędzi badawczych, należy także włączać technlgie kmputerwe w prces diagnzy. Pszerzanie ferty zajęć specjalistycznych z uwzględnieniem ptrzeb szkół i placówek światwych, inicjwanie nwych frm pmcy psychlgicznpedaggicznej w placówkach w rejnie działania pradni. Zwiększenie zaangażwania pracwników pradni w zakresie pzyskiwania śrdków finanswych ze źródeł zewnętrznych na realizwane zadania. Spsób wykrzystania przedstawinych przez dyrektr pradni w dniu 7 września 2016 r. rku wnisków z nadzru pedaggiczneg sprawwaneg przez dyrektr i wicedyrektr pradni. 1. Wniski z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej będą wykrzystywane przez zespół pracwników pradni. 2. Każdy z pracwników pedaggicznych prwadzić będzie ewaluację własnej pracy, tak by w jak największym stpniu siągnąć zakładane przez siebie kryteria sukcesu. 3. Przyjęte i stswane spsby mnitrwania działalnści statutwej pradni będą kntynuwane. 4. Pracwnicy pedaggiczni pradni pdejmą działania na rzecz lepszeg przepływu infrmacji d rdziców frmach pmcy stswanych w placówce i ich efektach, w tym z wykrzystaniem technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnej. Uaktualnine zstaną ultki infrmacyjne działalnści pradni, adreswane d rdziców krzystających z usług pradni. 5. Dsknalne będą spsby prmwania pradni (pracwanie materiałów infrmacyjn - edukacyjnych dla rdziców i nauczycieli, stałe uaktualnianie strny internetwej pradni, współpraca z lkalnymi mediami, rganizwanie dni twartych dla uczniów, rdziców i nauczycieli, udział w targach edukacyjnych), 6. Zstaną zrganizwane sieci współpracy i samkształcenia dla nauczycieli i specjalistów udzielających w placówkach pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, którzy w zrganizwany spsób współpracują ze sbą w celu dsknalenia swjej pracy, w szczególnści pprzez wymianę dświadczeń. Strna 27

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015 Sprawzdanie z działalnści Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej w Słupsku w rku szklnym 2014/2015 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Realizacja zadań statutwych pradni z pdaniem specyfiki prblemów występujących w pszczególnych

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 I. Wzmcnienie bezpieczeństwa dzieci i młdzieży 1. Diagnzwanie pzimu agresji i przemcy w szkle 2. Zapbieganie zachwanim agresywnym i przemcwym 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1. w ŁODZI

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1. w ŁODZI STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 w ŁODZI 1 Statut Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej Nr 1 w Łdzi 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna Nr 1, zwana dalej Pradnią, jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SPAW SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NA LATA 2015-2017 VIII Liceum Ogólnkształcące im. Jana III Sbieskieg w Radmiu Szkła współpracy t przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rdzic i każdy nauczyciel

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 Rla publicznych placówek dsknalenia nauczycieli we wdrażaniu pdstawy prgramwej bwiązującej d rku szklneg 2017/2018 ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (1) Obwiązek rganizwania i prwadzenia

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW Ośrdek Rzwju Edukacji pszukuje 4 ekspertów d zespłu, który pracuje system walidacji i certyfikacji sób prwadzących szklenia dla pracwników systemu światy i działania rzwjwe

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku Zespół Szkół i Przedszkla w Mkrsku Gimnazjum w Mkrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTYWNOŚĆ WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI WYMAGANIE : W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I. Pdstawa prawna drczenia bwiązku szklneg w rku szklnym 2015/16 1. 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmianie ustawy systemie światy raz ustawy zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrdek Pmcy Spłecznej w Wicku zstał pwłany na mcy uchwały Gminnej Rady Nardwej w Wicku nr XII/29/90 z dnia 27 luteg 1990 r. zgdnie z ustawą pmcy spłecznej raz statutem Ośrdka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo