STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1. w ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1. w ŁODZI"

Transkrypt

1 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 w ŁODZI 1

2 Statut Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej Nr 1 w Łdzi 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna Nr 1, zwana dalej Pradnią, jest publiczną placówką światwą działającą na rzecz dzieci, młdzieży, rdziców i nauczycieli. 2. Siedziba Pradni mieści się w Łdzi przy ul. Hiptecznej 3/5. 3. Organem prwadzącym Pradnię jest Miast Łódź na prawach pwiatu. 4. Organem sprawującym nadzór pedaggiczny jest Łódzki Kuratr Oświaty. 5. Pradnia działa w ciągu całeg rku jak placówka nie feryjna. 6. Krzystanie z pmcy udzielanej przez Pradnię jest dbrwlne i niedpłatne. 7. Teren działania Pradni kreśla rgan prwadzący. 8. Pradnia udziela pmcy psychlgiczn-pedaggicznej dziecim i młdzieży raz rdzicm i nauczycielm z przedszkli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania Pradni. 9. W przypadku dzieci i młdzieży nie uczęszczających d przedszkla, szkły lub placówki pmcy udziela pradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 10. Pradnia jest jednstką budżetwą i prwadzi gspdarkę finanswą na zasadach kreślnych w drębnych przepisach. 2. CEL DZIAŁANIA PORADNI 1.Celem działania Pradni jest udzielanie pmcy psychlgicznej i pedaggicznej raz pmcy w wybrze kierunku kształcenia i zawdu - dziecim d mmentu urdzenia i młdzieży raz udzielanie pmcy psychlgiczn-pedaggicznej związanej z wychwywaniem i kształceniem dzieci i młdzieży rdzicm /piekunm prawnym, nauczycielm, a także wspmaganie przedszkli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych. 2

3 3. ZADANIA I. Pradnia realizuje zadania przy pmcy specjalistów: psychlgów, pedaggów, lgpedów, dradców zawdwych raz lekarzy. D zadań pradni należy w szczególnści: 1. diagnzwanie dzieci i młdzieży, które prwadzne jest w szczególnści w celu kreślenia indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz indywidualnych mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjnwania w dniesieniu d zgłaszaneg prblemu raz wskazania spsbu rzwiązania teg prblemu; efektem diagnzwania jest w szczególnści: wydanie pinii, wydanie rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg, indywidualneg bwiązkweg rczneg przygtwania przedszklneg lub indywidualneg nauczania dzieci i młdzieży, bjęcie dzieci i młdzieży alb dzieci i młdzieży raz rdziców bezpśrednią pmcą psychlgiczn-pedaggiczną, wspmaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młdzieżą raz rdzicami; 2. udzielanie dziecim i młdzieży raz rdzicm bezpśredniej pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, która plega w szczególnści na: prwadzeniu terapii dzieci i młdzieży raz ich rdzin, udzielaniu wsparcia dziecim i młdzieży wymagającym pmcy psychlgiczn-pedaggicznej lub pmcy w wybrze kierunku kształcenia i zawdu raz planwaniu kształcenia i kariery zawdwej, udzielaniu pmcy rdzicm w rzpznawaniu i rzwijaniu indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz indywidualnych mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży raz w rzwiązywaniu prblemów edukacyjnych i wychwawczych; pmc psychlgiczn-pedaggiczna udzielana jest w frmie: indywidualnych lub grupwych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młdzieży, terapii rdziny, grup wsparcia, prwadzenia mediacji, interwencji kryzyswej, warsztatów, prad i knsultacji, wykładów i prelekcji, działalnści infrmacyjn-szkleniwej. 3. realizwanie zadań prfilaktycznych raz wspierających wychwawczą i edukacyjną funkcję przedszkla, szkły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rzwiązywaniu prblemów dydaktycznych i wychwawczych, które plega w szczególnści na: udzielaniu nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych lub specjalistm udzielającym pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w placówce pmcy w: 3

4 rzpznawaniu indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży, w tym w rzpznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudnści w uczeniu się u uczniów klas I-III szkły pdstawwej, planwaniu i realizacji zadań z zakresu dradztwa edukacyjnzawdweg, rzwijaniu zaintereswań i uzdlnień uczniów; współpracy z przedszklami, szkłami i placówkami w udzielaniu i rganizwaniu przez przedszkla, szkły i placówki pmcy psychlgicznpedaggicznej raz pracwywaniu i realizwaniu indywidualnych prgramów edukacyjn-terapeutycznych współpracy, na pisemny wnisek dyrektra przedszkla, szkły lub placówki lub rdzica dziecka niepełnsprawneg alb pełnletnieg ucznia niepełnsprawneg, w kreśleniu niezbędnych d nauki warunków, sprzętu specjalistyczneg i śrdków dydaktycznych, w tym wykrzystujących technlgie infrmacyjn-kmunikacyjne, dpwiednich ze względu na indywidualne ptrzeby rzwjwe i edukacyjne raz mżliwści psychfizyczne dziecka niepełnsprawneg alb pełnletnieg ucznia niepełnsprawneg, udzielaniu nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych lub specjalistm, udzielającym w placówce pmcy psychlgicznpedaggicznej pmcy w rzwiązywaniu prblemów dydaktycznych i wychwawczych, pdejmwaniu działań z zakresu prfilaktyki uzależnień i innych prblemów dzieci i młdzieży, prwadzeniu edukacji dtyczącej chrny zdrwia psychiczneg wśród dzieci i młdzieży, rdziców i nauczycieli, udzielaniu, we współpracy z placówkami dsknalenia nauczycieli i biblitekami pedaggicznymi, wsparcia merytryczneg nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych i specjalistm udzielającym w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej; zadania te realizwane są w szczególnści w frmie: prad i knsultacji, udziału w sptkaniach dpwiedni nauczycieli, wychwawców grup wychwawczych i specjalistów udzielających w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, udziału w zebraniach rad pedaggicznych, warsztatów, grup wsparcia, wykładów i prelekcji, prwadzenia mediacji, interwencji kryzyswej, działalnści infrmacyjn-szkleniwej, 4. rganizwanie i prwadzenie wspmagania przedszkli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych; wspmaganie przedszkli, szkół i placówek plega na zaplanwaniu i przeprwadzeniu działań mających na celu pprawę jakści pracy przedszkla, szkły lub placówki w zakresie (bligatryjnie d 1 stycznia 2016 r.): wynikającym z kierunków realizacji przez kuratrów światy plityki światwej państwa, ustalanych przez ministra właściweg d spraw światy i 4

5 wychwania zgdnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, raz wprwadzanych zmian w systemie światy, wymagań stawianych wbec przedszkli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez rgany sprawujące nadzór pedaggiczny w prcesie ewaluacji zewnętrznej, zgdnie z przepisami wydanymi na pdstawie art. 35 ust. 6 ustawy, realizacji pdstaw prgramwych, rzpznawania ptrzeb dzieci i młdzieży raz indywidualizacji prcesu nauczania i wychwania, analizy wyników i wnisków z nadzru pedaggiczneg raz wyników sprawdzianu i egzaminów, których mwa w art. 9 ust. 1 ustawy, ptrzeb zdiagnzwanych na pdstawie analizy wyników i wnisków z nadzru pedaggiczneg raz wyników sprawdzianu i egzaminów, innych ptrzeb wskazanych przez przedszkle, szkłę lub placówkę; rganizwania i prwadzenia sieci współpracy i samkształcenia dla nauczycieli, wychwawców grup wychwawczych i specjalistów udzielających w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, którzy w zrganizwany spsób współpracują ze sbą w celu dsknalenia swjej pracy, w szczególnści pprzez wymianę dświadczeń (d1 stycznia 2016 r.); wspmaganie przedszkli, szkół i placówek bejmuje: pmc w diagnzwaniu ptrzeb przedszkla, szkły lub placówki, ustalenie spsbów działania prwadzących d zaspkjenia ptrzeb przedszkla, szkły lub placówki, zaplanwanie frm wspmagania i ich realizację, wspólną cenę efektów i pracwanie wnisków z realizacji zaplanwanych frm wspmagania. 5. Pradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi pradniami, placówkami dsknalenia nauczycieli i biblitekami pedaggicznymi raz rganizacjami pzarządwymi i innymi pdmitami świadczącymi pradnictw i pmc dziecim i młdzieży raz rdzicm i nauczycielm. 1. Organami pradni są: 1) dyrektr pradni; 2) rada pedaggiczna. 4. ORGANY PORADNI 2. D bwiązków dyrektra placówki należy: 1) planwanie, rganizwanie, krdynwanie i kierwanie całkształtem działalnści palcówki raz reprezentwanie jej na zewnątrz; 2) prwadzenie nadzru pedaggiczneg, w tym prwadzenie ewaluacji pracy palcówki; 5

6 3) realizacja uchwał rady pedaggicznej pdjętych w ramach jej kmpetencji stanwiących; 4) pwływanie psiedzeń rad pedaggicznych i zespłów rzekających; 5) dyspnwanie śrdkami kreślnymi w planie finanswym palcówki zapiniwanym przez radę pedaggiczną raz dpwiedzialnść za ich wykrzystanie; 6) wyknywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 3. Dyrektr jak kierwnik placówki dla zatrudninych w niej pracwników pedaggicznych raz pracwników nie będących nauczycielami decyduje w sprawie: 1) zatrudnienia i zwalniania pracwników pedaggicznych raz innych pracwników placówki; 2) przyznawania nagród raz wymierzania kar prządkwych pracwnikm pedaggicznym i innym pracwnikm placówki; 3) występwania z wniskami, p zasięgnięciu pinii rady pedaggicznej w sprawach dznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracwników pedaggicznych raz pzstałych pracwników placówki. 4. Rada pedaggiczna jest klegialnym rganem pradni w zakresie realizacji jej zadań statutwych 1) W skład rady pedaggicznej wchdzą wszyscy pracwnicy pedaggiczni raz dyrektr jak przewdniczący. 2) Rada Pedaggiczna przygtwuje i uchwala statut pradni. 3) Kmpetencje stanwiące i piniujące Rady Pedaggicznej, bwiązki przewdnicząceg raz jej człnków szczegółw kreśla Regulamin Rady Pedaggicznej. 4) Rada Pedaggiczna pdejmuje prblemy wynikające z rzbieżnści stanwisk rganów Pradni. W przypadku zaistnienia sprów między dyrektrem pradni a człnkami rady pedaggicznej dyrektr pdejmuje działania na rzecz rzwiązania 6

7 spru: a) pprzez negcjacje prwadzne w parciu rzeczwe argumenty na psiedzeniu rady pedaggicznej w celu rzwiązania spru prwadznej pd przewdnictwem dyrektra; b) w przypadku niemżnści znalezienia rzwiązania spru rgany pradni pwłują mediatra. Mediatrem zstaje sba spza pradni, bezstrnna, kmpetentna, bdarzna zaufaniem przez ba rgany; c) w przypadku niemżnści rzwiązania spru przy pmcy mediatra rgany pradni zwracają się z prśbą rzstrzygnięcie spru d rganu prwadząceg lub sprawująceg nadzór pedaggiczny, w zależnści d przedmitu sprawy. 5) Człnkwie Rady Pedaggicznej zbwiązani są d zachwania tajemnicy służbwej i nieujawniania spraw pruszanych na psiedzeniach rad pedaggicznych, które mgą naruszać dbre imię placówki. 5. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO 1. W Pradni działają Zespły Orzekające pwływane przez Dyrektra Pradni. 2. W skład Zespłu wchdzą: 1) dyrektr Pradni lub upważnina przez nieg sba - jak przewdniczący Zespłu; 2) psychlg pracwujący diagnzę psychlgiczną; 3) pedagg pracwujący diagnzę pedaggiczną; 4) lekarz pracwujący diagnzę lekarską; 5) inni specjaliści, w tym spza Pradni, jeżeli ich udział w pracach Zespłu jest niezbędny - pracwujący diagnzę w zakresie psiadanej specjalnści. 3. Zespół rzeka i wydaje rzeczenia ptrzebie lub braku ptrzeby: 1) kształcenia specjalneg; 2) indywidualneg bwiązkweg rczneg przygtwania przedszklneg; 7

8 3) indywidualneg nauczania dzieci i młdzieży; 4) zespół rzekający wydaje pinie ptrzebie wczesneg wspmagania rzwju dziecka; 4. zespół rzeka na wnisek rdziców / prawnych piekunów lub pełnletnieg ucznia; 5. wniskdawca mże wziąć udział w psiedzeniach zespłu; 6. zespły rzekające działają na pdstawie drębnych przepisów w sprawie rzeczeń i pinii wydawanych przez zespły rzekające działające w publicznych pradniach psychlgiczn-pedaggicznych. 6. ORGANIZACJA PORADNI 1. Organizację pracy Pradni kreśla: 1) arkusz rganizacji pradni, pracwany przez dyrektra pradni z uwzględnieniem rczneg planu pracy raz planu finansweg pradni w terminie d 30 kwietnia daneg rku; 2) arkusz rganizacji pradni zatwierdza rgan prwadzący pradnię w terminie d dnia 25 maja daneg rku; 3) rczny plan pracy zatwierdzny jest przez Radę Pedaggiczną; 4) rczny plan finanswania zapiniwany przez Radę Pedaggiczną; 5) tygdniwy plan zajęć dydaktycznych pracwników; 6) indywidualne zakresy bwiązków pracwników; 7) wewnętrzny regulamin pracy Pradni. 7. PRACOWNICY PORADNI 1. W pradni zatrudnia się: 1) specjalistów: pedaggów, psychlgów, lgpedów; 2) pracwników administracji i bsługi; 8

9 3) lekarza; 4) innych specjalistów w zależnści d ptrzeb. 2. Wymagane kwalifikacje, prawa i bwiązki pracwników pedaggicznych kreśla ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 z późn. zmianami raz Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia r. (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 50 pz. 400) w sprawie szczegółwych kwalifikacji wymaganych d nauczycieli raz kreślenia szkół i wypadków, w których mżna zatrudnić nauczycieli nie mających wyższeg wykształcenia lub ukńczneg zakładu kształcenia nauczycieli, a także bwiązujące w tym zakresie akty wyknawcze d ustawy. 3. Prawa i bwiązki pracwników administracji i bsługi kreśla Kdeks Pracy i przepisy wyknawcze. 4. Liczbę pracwników eknmiczn-administracyjnych i bsługi, rdzaj stanwisk kreśla dyrektr w zależnści d ptrzeb. 5. Zakres bwiązków pracwników nie będących nauczycielami wynika z przepisów szczegółwych i zawarty jest w indywidualnych przydziałach czynnści. 6. D zadań wicedyrektra należy: 1) zastępwanie dyrektra pdczas jeg niebecnści; 2) współprwadzenie nadzru pedaggiczneg raz dkumentacji z jeg prwadzenia; 3) współpraca z dyrektrem w zakresie przygtwywania i przeprwadzania raz analizy ewaluacji pracy pradni; 4) współprzygtwywanie rganizacji pracy Pradni na każdy rk szklny; 5) kntrla dkumentacji pacjentów, dzienników pracy, dkumentacji z prwadznej terapii; 6) dbałść dyscyplinę pracy pracwników pedaggicznych i niepedaggicznych; 7) dbałść rytmicznść realizacji napływających skierwań raz terminwść pracwania diagnzy; 8) rganizwanie szkleniwych rad pedaggicznych; 9) prwadzenie spraw urlpów pracwników; 9

10 10) przestrzeganie dyscypliny pracy raz tajemnicy służbwej; 11) przygtwanie kreswych sprawzdań - GUS, SIO, BHP i innych; 12) wyknywanie innych czynnści wynikających z ptrzeb placówki i zlecnych przez dyrektra. 7. Pradnia realizuje zadania przy pmcy specjalistów: psychlgów, pedaggów, lgpedów i lekarza. 1) Specjaliści realizują zadania pradni również pza pradnią, w szczególnści w przedszklu, szkle i placówce raz w śrdwisku rdzinnym dzieci i młdzieży. 2) Zadania specjalistów realizwane pza pradnią bejmują w szczególnści: a) wsparcie merytryczne dla nauczycieli, wychwawców i specjalistów udzielających pmcy psychlgiczn- pedaggicznej w przedszklach, szkłach i placówkach; b) udział w zespłach pwływanych w przedszklach, szkłach i placówkach dla dzieci ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi; c) warsztaty i szklenia dla rdziców, nauczycieli i wychwawców; d) pracę w punktach knsultacyjnych; e) badania przesiewwe; f) badania ankietwe uczniów, rdziców i nauczycieli; g) udział w zespłach ds. kreswej ceny sytuacji dziecka w przedszklu, szkle i placówce. 8. Pradnia realizuje zadania współdziałając z innymi pradniami, a także przedszklami, szkłami i placówkami raz rganizacjami pzarządwymi i innymi pdmitami świadczącymi pradnictw i pmc dziecim i młdzieży raz rdzicm i nauczycielm. 9. Współdziałanie plega między innymi na: a) knsultacjach; 10

11 b) wymianie dświadczeń; c) współrganizwaniu szkleń, warsztatów, knferencji, itp.; d) pdejmwaniu działań w celu zapewnienia kmplekswej pmcy dziecku i rdzinie; e) pdejmwaniu działań ( w tym prfilaktycznych ) na rzecz dzieci i ich śrdwiska lkalneg; f) szczegółwe zasady współdziałania w knkretnej sprawie ustala dyrektr pradni we współpracy z radą pedaggiczną. 10. D zadań pracwników pedaggicznych (psychlga, pedagga, lgpedy) należy w szczególnści: 1) prwadzenie badań diagnstycznych, zgłaszanych d pradni dzieci, dknywanie diagnzy pzimu rzwju, ptrzeb i mżliwści raz zaburzeń rzwjwych i zachwań dysfunkcyjnych uczniów; 2) prwadzenie wsparcia psychlgiczneg dla dzieci, młdzieży, rdziców i nauczycieli raz ustalanie metd pracy umżliwiających eliminwanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepwdzeń; 3) wspieranie młdzieży w rzwju umiejętnści racjnalneg wybru kierunku kształcenia i zawdu; 4) uczestniczenie w psiedzeniach zespłów rzekających; 5) pracwywanie i autryzwanie pinii i rzeczeń w terminie 14 dni d daty złżenia wnisku przez rdzica/piekuna prawneg/pełnletnieg ucznia; 6) prwadzenie różneg rdzaju frm psychlgicznej, pedaggicznej, lgpedycznej terapii indywidualnej lub grupwej; 7) prwadzenie edukacji w zakresie prfilaktyki zdrwia psychiczneg wśród dzieci i młdzieży, rdziców i nauczycieli; 8) udzielanie nauczycielm pmcy w rzwiązywaniu prblemów dydaktycznwychwawczych; 11

12 9) współdziałanie z przedszklami, szkłami, placówkami światwymi raz innymi instytucjami i rganizacjami w celu wspierania ddziaływań prfilaktycznwychwawczych i terapeutycznych; 10) współpraca z przedszklami, szkłami i placówkami w zakresie rganizwania przez nie pmcy psychlgiczn-pedaggicznej; 11) dsknalenie umiejętnści zawdwych pprzez udział w szkleniach wewnętrznych i zewnętrznych; 12) przestrzeganie dyscypliny pracy raz tajemnicy służbwej; 13) wyknywanie innych czynnści wynikających z ptrzeb placówki i zlecnych przez dyrektra. 11. D zadań lekarza należy: 1) udział w psiedzeniach zespłów rzekających; 2) interpretwanie wyników badań dla ptrzeb rzecznictwa; 3) knsultacje lekarskie dzieci i młdzieży dla ptrzeb rzecznictwa. 12. Zadania pracwników administracji i bsługi zawarte są w szczegółwym przydziale bwiązków kreślnym przez dyrektra pradni. 13. W Pradni pmc dziecim i młdzieży mże być udzielana przez wlntariuszy. Zadania wyknywane są przez wlntariuszy w spsób i na zasadach kreślnych w Rzprządzeniu Ministra Edukacji Nardwej z dnia 13 luteg 2013r. w sprawie szczegółwych zasad działania publicznych pradni psychlgiczn pedaggicznych, w tym publicznych pradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., pz.199). 7. DOKUMENTACJA PORADNI 1. Pdstawwą dkumentację stanwią: 1) rzeczenie rganizacyjne; 2) arkusz rganizacyjny; 12

13 3) rczny plan pracy raz wielletni plan rzwju placówki; 4) plan wydatków budżetwych; 5) rejestr pracy planwanej pracwników pedaggicznych w danym rku szklnym; 6) indywidualne przydziały czynnści; 7) teczki indywidualne pacjentów; 8) wykaz alfabetyczny dzieci i młdzieży krzystających z pmcy pradni, zawierający numer prządkwy, imię (imina) i nazwisk, datę urdzenia i adres zamieszkania; 9) rejestr wydanych pinii, zawierający numer prządkwy z wykazu alfabetyczneg, numer pinii raz datę jej wydania; 10) rejestr wydanych rzeczeń, zawierający numer prządkwy z wykazu alfabetyczneg, numer rzeczenia, datę jeg wydania; 12) prtkły psiedzeń rad pedaggicznych; 13) prtkły psiedzeń zespłów rzekających; 14) indywidualne dzienniki pracy; 15) dzienniki zajęć specjalistycznych z grupą; 16) akta sbwe pracwników; 18) książka inwentarzwa; 19) księga inwentarzwa księgzbiru; 20) dkumentacja administracyjna prwadzna zgdnie z drębnymi przepisami. 8. WSPÓŁPRACA PORADNI Z INNYMI INSTYTUCJAMI 1. Pradnia współpracuje z administracją światwą, samrządami terytrialnymi, rganizacjami pzarządwymi i innymi pdmitami świadczącymi pradnictw i 13

14 pmc dziecim i młdzieży, rdzicm raz nauczycielm. Przy pracwywaniu diagnzy i frm pmcy Pradnia współpracuje również z: placówkami medycznymi w zakresie uwzględnienia dstarczanych przez zaintereswanych pinii, wyników badań specjalistycznych itp. raz innymi instytucjami świadczącymi pradnictw i pmc dziecim, młdzieży i ich rdzicm, jak: sądami, kuratrami i plicją. 2. Współdziałanie Pradni z innymi pdmitami dbywa się na zasadzie wymiany pisemnych lub bezpśrednich wnisków lub infrmacji. 3. Współpraca dbywa się także pprzez: 1) knsultacje, wzajemną wymianę dświadczeń i infrmacji; 2) współpracę i rganizację kmplekswych ddziaływań pmcwych na rzecz dziecka i jeg rdziny; 3) prwadzenie działań infrmacyjn - szkleniwych w ramach dradztwa i wsparcia merytryczneg; 4) współdziałanie w celu zapewnienia kmplekswej pmcy dziecku i rdzinie; 5) wspieranie działań instytucji i placówek działających na rzecz dzieci i młdzieży raz ich rdzin. 9. PRZEPISY KOŃCOWE 1. Zasady prwadzenia gspdarki finanswej kreślają drębne przepisy. 2. Pradnia używa dwóch pieczęci następującej treści: 1) Pieczęć urzędwa krągła z gdłem państwa w śrdku z napisem: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 w Łdzi 2) Pieczęć pdłużna zawierająca pełną nazwę pradni: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA Nr Łódź, ul. Hipteczna 3/5 tel , identyfikatr: Prwadzenie i przechwywanie dkumentacji Pradni regulują drębne przepisy. 14

15 4. Dkumentacja, w pstaci arkuszy badań testwych związanych z diagnzą psychlgiczn-pedaggiczną, mże być udstępniana d wglądu rdzicm /prawnym piekunm lub pełnletniemu uczniwi tylk w becnści specjalisty Pradni. Osby te nie mają prawa sprządzać ntatek raz kpii udstępnianej im dkumentacji. Pradnia nie udstępnia dkumentacji w pstaci ntatek sprządznych na pdstawie bserwacji i rzmów przeprwadznych z człnkami rdziny, nauczycielami i specjalistami przedszkli, szkół i placówek. Pradnia infrmuje wniskdawcę zasięgnięciu pinii szkły/przedszkla /placówki sprządznej dla ptrzeb Zespłu Orzekająceg lub dla ptrzeb diagnzy, ale nie udstępnia treści tej pinii wniskdawcy. 5. Pradnia nie udstępnia dkumentacji związanej z prwadzeniem indywidualnych i grupwych zajęć psychterapeutycznych. 6. Na pisemny wnisek rdziców /piekunów prawnych lub pełnletnieg ucznia dkumentacja badań i czynnści uzupełniających zawarta w teczkach indywidualnych, jest przekazywana d innych publicznych pradni psychlgiczn-pedaggicznych, właściwych d udzielania im pmcy. Spsób przekazywania dkumentacji regulują drębne przepisy. 7. Wszelkie zmiany dtyczące Statutu uchwala Rada Pedaggiczna. Statut zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 12 luteg 2014 r. 15

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA: S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Pdstawa prawna PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Rzprządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

ZASADY DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ZASADY DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Wyprawka szklna 2014 realizwaneg przez szkły pdstawwe, gimnazja i szkły pnadgimnazjalne w Sierpcu.. Sprządzn na pdstawie rzprządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9 tekst jednlity wg stanu na dzień 16.09.2008 r. Statut fundacji ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pd nazwą Wspierajmy zdrwie zwana dalej Fundacją działająca przy Zesple Opieki Zdrwtnej w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole.

Bezpieczeństwo w szkole. Bezpieczeństw w szkle. Dyrektrzy przedszkli, szkół, placówek światwych wjewództwa świętkrzyskieg W związku ze zbliżającym się seznem wisennym Kuratrium Oświaty przypmina kniecznści przeglądu placów zabaw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

Nauka zawodu w rzemiośle (informacja lokalna)

Nauka zawodu w rzemiośle (informacja lokalna) Nauka zawdu w rzemiśle (infrmacja lkalna) P latach zapmnienia i dstawienia na bczny tr edukacja plska próbuje przywracać d łask zawdy rzemieślnicze. Taki trend wynika przede wszystkim z ptrzeb współczesneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU & 1. 1. Rk szklny jest pdzielny na dwa kresy. 2. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825 Biskupiec: Przeprwadzenie zajęć z matematyki w Zesple Szkln-Przedszklnym nr 1 - Szkła Pdstawwa nr 2 w Biskupcu raz zajęć z bilgii w Zesple Szkół w Kbułtach - Gimnazjum z pdziałem na zadania. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Oceny szklne mgą dług ważyć na pczuciu własnej wartści i własnych mżliwści człwieka 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTEPNE 1 Wewnątrzszklny System Oceniania Publicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r.

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Tekst jednlity p pprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Załącznik Nr 17 d Statutu REGULAMIN ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE Chcemy dać naszym ucznim krzenie i skrzydła - te słwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo