STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1. w ŁODZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1. w ŁODZI"

Transkrypt

1 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 w ŁODZI 1

2 Statut Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej Nr 1 w Łdzi 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna Nr 1, zwana dalej Pradnią, jest publiczną placówką światwą działającą na rzecz dzieci, młdzieży, rdziców i nauczycieli. 2. Siedziba Pradni mieści się w Łdzi przy ul. Hiptecznej 3/5. 3. Organem prwadzącym Pradnię jest Miast Łódź na prawach pwiatu. 4. Organem sprawującym nadzór pedaggiczny jest Łódzki Kuratr Oświaty. 5. Pradnia działa w ciągu całeg rku jak placówka nie feryjna. 6. Krzystanie z pmcy udzielanej przez Pradnię jest dbrwlne i niedpłatne. 7. Teren działania Pradni kreśla rgan prwadzący. 8. Pradnia udziela pmcy psychlgiczn-pedaggicznej dziecim i młdzieży raz rdzicm i nauczycielm z przedszkli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania Pradni. 9. W przypadku dzieci i młdzieży nie uczęszczających d przedszkla, szkły lub placówki pmcy udziela pradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 10. Pradnia jest jednstką budżetwą i prwadzi gspdarkę finanswą na zasadach kreślnych w drębnych przepisach. 2. CEL DZIAŁANIA PORADNI 1.Celem działania Pradni jest udzielanie pmcy psychlgicznej i pedaggicznej raz pmcy w wybrze kierunku kształcenia i zawdu - dziecim d mmentu urdzenia i młdzieży raz udzielanie pmcy psychlgiczn-pedaggicznej związanej z wychwywaniem i kształceniem dzieci i młdzieży rdzicm /piekunm prawnym, nauczycielm, a także wspmaganie przedszkli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych. 2

3 3. ZADANIA I. Pradnia realizuje zadania przy pmcy specjalistów: psychlgów, pedaggów, lgpedów, dradców zawdwych raz lekarzy. D zadań pradni należy w szczególnści: 1. diagnzwanie dzieci i młdzieży, które prwadzne jest w szczególnści w celu kreślenia indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz indywidualnych mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjnwania w dniesieniu d zgłaszaneg prblemu raz wskazania spsbu rzwiązania teg prblemu; efektem diagnzwania jest w szczególnści: wydanie pinii, wydanie rzeczenia ptrzebie kształcenia specjalneg, indywidualneg bwiązkweg rczneg przygtwania przedszklneg lub indywidualneg nauczania dzieci i młdzieży, bjęcie dzieci i młdzieży alb dzieci i młdzieży raz rdziców bezpśrednią pmcą psychlgiczn-pedaggiczną, wspmaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młdzieżą raz rdzicami; 2. udzielanie dziecim i młdzieży raz rdzicm bezpśredniej pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, która plega w szczególnści na: prwadzeniu terapii dzieci i młdzieży raz ich rdzin, udzielaniu wsparcia dziecim i młdzieży wymagającym pmcy psychlgiczn-pedaggicznej lub pmcy w wybrze kierunku kształcenia i zawdu raz planwaniu kształcenia i kariery zawdwej, udzielaniu pmcy rdzicm w rzpznawaniu i rzwijaniu indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz indywidualnych mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży raz w rzwiązywaniu prblemów edukacyjnych i wychwawczych; pmc psychlgiczn-pedaggiczna udzielana jest w frmie: indywidualnych lub grupwych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młdzieży, terapii rdziny, grup wsparcia, prwadzenia mediacji, interwencji kryzyswej, warsztatów, prad i knsultacji, wykładów i prelekcji, działalnści infrmacyjn-szkleniwej. 3. realizwanie zadań prfilaktycznych raz wspierających wychwawczą i edukacyjną funkcję przedszkla, szkły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rzwiązywaniu prblemów dydaktycznych i wychwawczych, które plega w szczególnści na: udzielaniu nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych lub specjalistm udzielającym pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w placówce pmcy w: 3

4 rzpznawaniu indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz mżliwści psychfizycznych dzieci i młdzieży, w tym w rzpznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudnści w uczeniu się u uczniów klas I-III szkły pdstawwej, planwaniu i realizacji zadań z zakresu dradztwa edukacyjnzawdweg, rzwijaniu zaintereswań i uzdlnień uczniów; współpracy z przedszklami, szkłami i placówkami w udzielaniu i rganizwaniu przez przedszkla, szkły i placówki pmcy psychlgicznpedaggicznej raz pracwywaniu i realizwaniu indywidualnych prgramów edukacyjn-terapeutycznych współpracy, na pisemny wnisek dyrektra przedszkla, szkły lub placówki lub rdzica dziecka niepełnsprawneg alb pełnletnieg ucznia niepełnsprawneg, w kreśleniu niezbędnych d nauki warunków, sprzętu specjalistyczneg i śrdków dydaktycznych, w tym wykrzystujących technlgie infrmacyjn-kmunikacyjne, dpwiednich ze względu na indywidualne ptrzeby rzwjwe i edukacyjne raz mżliwści psychfizyczne dziecka niepełnsprawneg alb pełnletnieg ucznia niepełnsprawneg, udzielaniu nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych lub specjalistm, udzielającym w placówce pmcy psychlgicznpedaggicznej pmcy w rzwiązywaniu prblemów dydaktycznych i wychwawczych, pdejmwaniu działań z zakresu prfilaktyki uzależnień i innych prblemów dzieci i młdzieży, prwadzeniu edukacji dtyczącej chrny zdrwia psychiczneg wśród dzieci i młdzieży, rdziców i nauczycieli, udzielaniu, we współpracy z placówkami dsknalenia nauczycieli i biblitekami pedaggicznymi, wsparcia merytryczneg nauczycielm, wychwawcm grup wychwawczych i specjalistm udzielającym w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej; zadania te realizwane są w szczególnści w frmie: prad i knsultacji, udziału w sptkaniach dpwiedni nauczycieli, wychwawców grup wychwawczych i specjalistów udzielających w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, udziału w zebraniach rad pedaggicznych, warsztatów, grup wsparcia, wykładów i prelekcji, prwadzenia mediacji, interwencji kryzyswej, działalnści infrmacyjn-szkleniwej, 4. rganizwanie i prwadzenie wspmagania przedszkli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych; wspmaganie przedszkli, szkół i placówek plega na zaplanwaniu i przeprwadzeniu działań mających na celu pprawę jakści pracy przedszkla, szkły lub placówki w zakresie (bligatryjnie d 1 stycznia 2016 r.): wynikającym z kierunków realizacji przez kuratrów światy plityki światwej państwa, ustalanych przez ministra właściweg d spraw światy i 4

5 wychwania zgdnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, raz wprwadzanych zmian w systemie światy, wymagań stawianych wbec przedszkli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez rgany sprawujące nadzór pedaggiczny w prcesie ewaluacji zewnętrznej, zgdnie z przepisami wydanymi na pdstawie art. 35 ust. 6 ustawy, realizacji pdstaw prgramwych, rzpznawania ptrzeb dzieci i młdzieży raz indywidualizacji prcesu nauczania i wychwania, analizy wyników i wnisków z nadzru pedaggiczneg raz wyników sprawdzianu i egzaminów, których mwa w art. 9 ust. 1 ustawy, ptrzeb zdiagnzwanych na pdstawie analizy wyników i wnisków z nadzru pedaggiczneg raz wyników sprawdzianu i egzaminów, innych ptrzeb wskazanych przez przedszkle, szkłę lub placówkę; rganizwania i prwadzenia sieci współpracy i samkształcenia dla nauczycieli, wychwawców grup wychwawczych i specjalistów udzielających w placówce pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, którzy w zrganizwany spsób współpracują ze sbą w celu dsknalenia swjej pracy, w szczególnści pprzez wymianę dświadczeń (d1 stycznia 2016 r.); wspmaganie przedszkli, szkół i placówek bejmuje: pmc w diagnzwaniu ptrzeb przedszkla, szkły lub placówki, ustalenie spsbów działania prwadzących d zaspkjenia ptrzeb przedszkla, szkły lub placówki, zaplanwanie frm wspmagania i ich realizację, wspólną cenę efektów i pracwanie wnisków z realizacji zaplanwanych frm wspmagania. 5. Pradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi pradniami, placówkami dsknalenia nauczycieli i biblitekami pedaggicznymi raz rganizacjami pzarządwymi i innymi pdmitami świadczącymi pradnictw i pmc dziecim i młdzieży raz rdzicm i nauczycielm. 1. Organami pradni są: 1) dyrektr pradni; 2) rada pedaggiczna. 4. ORGANY PORADNI 2. D bwiązków dyrektra placówki należy: 1) planwanie, rganizwanie, krdynwanie i kierwanie całkształtem działalnści palcówki raz reprezentwanie jej na zewnątrz; 2) prwadzenie nadzru pedaggiczneg, w tym prwadzenie ewaluacji pracy palcówki; 5

6 3) realizacja uchwał rady pedaggicznej pdjętych w ramach jej kmpetencji stanwiących; 4) pwływanie psiedzeń rad pedaggicznych i zespłów rzekających; 5) dyspnwanie śrdkami kreślnymi w planie finanswym palcówki zapiniwanym przez radę pedaggiczną raz dpwiedzialnść za ich wykrzystanie; 6) wyknywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 3. Dyrektr jak kierwnik placówki dla zatrudninych w niej pracwników pedaggicznych raz pracwników nie będących nauczycielami decyduje w sprawie: 1) zatrudnienia i zwalniania pracwników pedaggicznych raz innych pracwników placówki; 2) przyznawania nagród raz wymierzania kar prządkwych pracwnikm pedaggicznym i innym pracwnikm placówki; 3) występwania z wniskami, p zasięgnięciu pinii rady pedaggicznej w sprawach dznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracwników pedaggicznych raz pzstałych pracwników placówki. 4. Rada pedaggiczna jest klegialnym rganem pradni w zakresie realizacji jej zadań statutwych 1) W skład rady pedaggicznej wchdzą wszyscy pracwnicy pedaggiczni raz dyrektr jak przewdniczący. 2) Rada Pedaggiczna przygtwuje i uchwala statut pradni. 3) Kmpetencje stanwiące i piniujące Rady Pedaggicznej, bwiązki przewdnicząceg raz jej człnków szczegółw kreśla Regulamin Rady Pedaggicznej. 4) Rada Pedaggiczna pdejmuje prblemy wynikające z rzbieżnści stanwisk rganów Pradni. W przypadku zaistnienia sprów między dyrektrem pradni a człnkami rady pedaggicznej dyrektr pdejmuje działania na rzecz rzwiązania 6

7 spru: a) pprzez negcjacje prwadzne w parciu rzeczwe argumenty na psiedzeniu rady pedaggicznej w celu rzwiązania spru prwadznej pd przewdnictwem dyrektra; b) w przypadku niemżnści znalezienia rzwiązania spru rgany pradni pwłują mediatra. Mediatrem zstaje sba spza pradni, bezstrnna, kmpetentna, bdarzna zaufaniem przez ba rgany; c) w przypadku niemżnści rzwiązania spru przy pmcy mediatra rgany pradni zwracają się z prśbą rzstrzygnięcie spru d rganu prwadząceg lub sprawująceg nadzór pedaggiczny, w zależnści d przedmitu sprawy. 5) Człnkwie Rady Pedaggicznej zbwiązani są d zachwania tajemnicy służbwej i nieujawniania spraw pruszanych na psiedzeniach rad pedaggicznych, które mgą naruszać dbre imię placówki. 5. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO 1. W Pradni działają Zespły Orzekające pwływane przez Dyrektra Pradni. 2. W skład Zespłu wchdzą: 1) dyrektr Pradni lub upważnina przez nieg sba - jak przewdniczący Zespłu; 2) psychlg pracwujący diagnzę psychlgiczną; 3) pedagg pracwujący diagnzę pedaggiczną; 4) lekarz pracwujący diagnzę lekarską; 5) inni specjaliści, w tym spza Pradni, jeżeli ich udział w pracach Zespłu jest niezbędny - pracwujący diagnzę w zakresie psiadanej specjalnści. 3. Zespół rzeka i wydaje rzeczenia ptrzebie lub braku ptrzeby: 1) kształcenia specjalneg; 2) indywidualneg bwiązkweg rczneg przygtwania przedszklneg; 7

8 3) indywidualneg nauczania dzieci i młdzieży; 4) zespół rzekający wydaje pinie ptrzebie wczesneg wspmagania rzwju dziecka; 4. zespół rzeka na wnisek rdziców / prawnych piekunów lub pełnletnieg ucznia; 5. wniskdawca mże wziąć udział w psiedzeniach zespłu; 6. zespły rzekające działają na pdstawie drębnych przepisów w sprawie rzeczeń i pinii wydawanych przez zespły rzekające działające w publicznych pradniach psychlgiczn-pedaggicznych. 6. ORGANIZACJA PORADNI 1. Organizację pracy Pradni kreśla: 1) arkusz rganizacji pradni, pracwany przez dyrektra pradni z uwzględnieniem rczneg planu pracy raz planu finansweg pradni w terminie d 30 kwietnia daneg rku; 2) arkusz rganizacji pradni zatwierdza rgan prwadzący pradnię w terminie d dnia 25 maja daneg rku; 3) rczny plan pracy zatwierdzny jest przez Radę Pedaggiczną; 4) rczny plan finanswania zapiniwany przez Radę Pedaggiczną; 5) tygdniwy plan zajęć dydaktycznych pracwników; 6) indywidualne zakresy bwiązków pracwników; 7) wewnętrzny regulamin pracy Pradni. 7. PRACOWNICY PORADNI 1. W pradni zatrudnia się: 1) specjalistów: pedaggów, psychlgów, lgpedów; 2) pracwników administracji i bsługi; 8

9 3) lekarza; 4) innych specjalistów w zależnści d ptrzeb. 2. Wymagane kwalifikacje, prawa i bwiązki pracwników pedaggicznych kreśla ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 z późn. zmianami raz Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia r. (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 50 pz. 400) w sprawie szczegółwych kwalifikacji wymaganych d nauczycieli raz kreślenia szkół i wypadków, w których mżna zatrudnić nauczycieli nie mających wyższeg wykształcenia lub ukńczneg zakładu kształcenia nauczycieli, a także bwiązujące w tym zakresie akty wyknawcze d ustawy. 3. Prawa i bwiązki pracwników administracji i bsługi kreśla Kdeks Pracy i przepisy wyknawcze. 4. Liczbę pracwników eknmiczn-administracyjnych i bsługi, rdzaj stanwisk kreśla dyrektr w zależnści d ptrzeb. 5. Zakres bwiązków pracwników nie będących nauczycielami wynika z przepisów szczegółwych i zawarty jest w indywidualnych przydziałach czynnści. 6. D zadań wicedyrektra należy: 1) zastępwanie dyrektra pdczas jeg niebecnści; 2) współprwadzenie nadzru pedaggiczneg raz dkumentacji z jeg prwadzenia; 3) współpraca z dyrektrem w zakresie przygtwywania i przeprwadzania raz analizy ewaluacji pracy pradni; 4) współprzygtwywanie rganizacji pracy Pradni na każdy rk szklny; 5) kntrla dkumentacji pacjentów, dzienników pracy, dkumentacji z prwadznej terapii; 6) dbałść dyscyplinę pracy pracwników pedaggicznych i niepedaggicznych; 7) dbałść rytmicznść realizacji napływających skierwań raz terminwść pracwania diagnzy; 8) rganizwanie szkleniwych rad pedaggicznych; 9) prwadzenie spraw urlpów pracwników; 9

10 10) przestrzeganie dyscypliny pracy raz tajemnicy służbwej; 11) przygtwanie kreswych sprawzdań - GUS, SIO, BHP i innych; 12) wyknywanie innych czynnści wynikających z ptrzeb placówki i zlecnych przez dyrektra. 7. Pradnia realizuje zadania przy pmcy specjalistów: psychlgów, pedaggów, lgpedów i lekarza. 1) Specjaliści realizują zadania pradni również pza pradnią, w szczególnści w przedszklu, szkle i placówce raz w śrdwisku rdzinnym dzieci i młdzieży. 2) Zadania specjalistów realizwane pza pradnią bejmują w szczególnści: a) wsparcie merytryczne dla nauczycieli, wychwawców i specjalistów udzielających pmcy psychlgiczn- pedaggicznej w przedszklach, szkłach i placówkach; b) udział w zespłach pwływanych w przedszklach, szkłach i placówkach dla dzieci ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi; c) warsztaty i szklenia dla rdziców, nauczycieli i wychwawców; d) pracę w punktach knsultacyjnych; e) badania przesiewwe; f) badania ankietwe uczniów, rdziców i nauczycieli; g) udział w zespłach ds. kreswej ceny sytuacji dziecka w przedszklu, szkle i placówce. 8. Pradnia realizuje zadania współdziałając z innymi pradniami, a także przedszklami, szkłami i placówkami raz rganizacjami pzarządwymi i innymi pdmitami świadczącymi pradnictw i pmc dziecim i młdzieży raz rdzicm i nauczycielm. 9. Współdziałanie plega między innymi na: a) knsultacjach; 10

11 b) wymianie dświadczeń; c) współrganizwaniu szkleń, warsztatów, knferencji, itp.; d) pdejmwaniu działań w celu zapewnienia kmplekswej pmcy dziecku i rdzinie; e) pdejmwaniu działań ( w tym prfilaktycznych ) na rzecz dzieci i ich śrdwiska lkalneg; f) szczegółwe zasady współdziałania w knkretnej sprawie ustala dyrektr pradni we współpracy z radą pedaggiczną. 10. D zadań pracwników pedaggicznych (psychlga, pedagga, lgpedy) należy w szczególnści: 1) prwadzenie badań diagnstycznych, zgłaszanych d pradni dzieci, dknywanie diagnzy pzimu rzwju, ptrzeb i mżliwści raz zaburzeń rzwjwych i zachwań dysfunkcyjnych uczniów; 2) prwadzenie wsparcia psychlgiczneg dla dzieci, młdzieży, rdziców i nauczycieli raz ustalanie metd pracy umżliwiających eliminwanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepwdzeń; 3) wspieranie młdzieży w rzwju umiejętnści racjnalneg wybru kierunku kształcenia i zawdu; 4) uczestniczenie w psiedzeniach zespłów rzekających; 5) pracwywanie i autryzwanie pinii i rzeczeń w terminie 14 dni d daty złżenia wnisku przez rdzica/piekuna prawneg/pełnletnieg ucznia; 6) prwadzenie różneg rdzaju frm psychlgicznej, pedaggicznej, lgpedycznej terapii indywidualnej lub grupwej; 7) prwadzenie edukacji w zakresie prfilaktyki zdrwia psychiczneg wśród dzieci i młdzieży, rdziców i nauczycieli; 8) udzielanie nauczycielm pmcy w rzwiązywaniu prblemów dydaktycznwychwawczych; 11

12 9) współdziałanie z przedszklami, szkłami, placówkami światwymi raz innymi instytucjami i rganizacjami w celu wspierania ddziaływań prfilaktycznwychwawczych i terapeutycznych; 10) współpraca z przedszklami, szkłami i placówkami w zakresie rganizwania przez nie pmcy psychlgiczn-pedaggicznej; 11) dsknalenie umiejętnści zawdwych pprzez udział w szkleniach wewnętrznych i zewnętrznych; 12) przestrzeganie dyscypliny pracy raz tajemnicy służbwej; 13) wyknywanie innych czynnści wynikających z ptrzeb placówki i zlecnych przez dyrektra. 11. D zadań lekarza należy: 1) udział w psiedzeniach zespłów rzekających; 2) interpretwanie wyników badań dla ptrzeb rzecznictwa; 3) knsultacje lekarskie dzieci i młdzieży dla ptrzeb rzecznictwa. 12. Zadania pracwników administracji i bsługi zawarte są w szczegółwym przydziale bwiązków kreślnym przez dyrektra pradni. 13. W Pradni pmc dziecim i młdzieży mże być udzielana przez wlntariuszy. Zadania wyknywane są przez wlntariuszy w spsób i na zasadach kreślnych w Rzprządzeniu Ministra Edukacji Nardwej z dnia 13 luteg 2013r. w sprawie szczegółwych zasad działania publicznych pradni psychlgiczn pedaggicznych, w tym publicznych pradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., pz.199). 7. DOKUMENTACJA PORADNI 1. Pdstawwą dkumentację stanwią: 1) rzeczenie rganizacyjne; 2) arkusz rganizacyjny; 12

13 3) rczny plan pracy raz wielletni plan rzwju placówki; 4) plan wydatków budżetwych; 5) rejestr pracy planwanej pracwników pedaggicznych w danym rku szklnym; 6) indywidualne przydziały czynnści; 7) teczki indywidualne pacjentów; 8) wykaz alfabetyczny dzieci i młdzieży krzystających z pmcy pradni, zawierający numer prządkwy, imię (imina) i nazwisk, datę urdzenia i adres zamieszkania; 9) rejestr wydanych pinii, zawierający numer prządkwy z wykazu alfabetyczneg, numer pinii raz datę jej wydania; 10) rejestr wydanych rzeczeń, zawierający numer prządkwy z wykazu alfabetyczneg, numer rzeczenia, datę jeg wydania; 12) prtkły psiedzeń rad pedaggicznych; 13) prtkły psiedzeń zespłów rzekających; 14) indywidualne dzienniki pracy; 15) dzienniki zajęć specjalistycznych z grupą; 16) akta sbwe pracwników; 18) książka inwentarzwa; 19) księga inwentarzwa księgzbiru; 20) dkumentacja administracyjna prwadzna zgdnie z drębnymi przepisami. 8. WSPÓŁPRACA PORADNI Z INNYMI INSTYTUCJAMI 1. Pradnia współpracuje z administracją światwą, samrządami terytrialnymi, rganizacjami pzarządwymi i innymi pdmitami świadczącymi pradnictw i 13

14 pmc dziecim i młdzieży, rdzicm raz nauczycielm. Przy pracwywaniu diagnzy i frm pmcy Pradnia współpracuje również z: placówkami medycznymi w zakresie uwzględnienia dstarczanych przez zaintereswanych pinii, wyników badań specjalistycznych itp. raz innymi instytucjami świadczącymi pradnictw i pmc dziecim, młdzieży i ich rdzicm, jak: sądami, kuratrami i plicją. 2. Współdziałanie Pradni z innymi pdmitami dbywa się na zasadzie wymiany pisemnych lub bezpśrednich wnisków lub infrmacji. 3. Współpraca dbywa się także pprzez: 1) knsultacje, wzajemną wymianę dświadczeń i infrmacji; 2) współpracę i rganizację kmplekswych ddziaływań pmcwych na rzecz dziecka i jeg rdziny; 3) prwadzenie działań infrmacyjn - szkleniwych w ramach dradztwa i wsparcia merytryczneg; 4) współdziałanie w celu zapewnienia kmplekswej pmcy dziecku i rdzinie; 5) wspieranie działań instytucji i placówek działających na rzecz dzieci i młdzieży raz ich rdzin. 9. PRZEPISY KOŃCOWE 1. Zasady prwadzenia gspdarki finanswej kreślają drębne przepisy. 2. Pradnia używa dwóch pieczęci następującej treści: 1) Pieczęć urzędwa krągła z gdłem państwa w śrdku z napisem: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 w Łdzi 2) Pieczęć pdłużna zawierająca pełną nazwę pradni: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA Nr Łódź, ul. Hipteczna 3/5 tel , identyfikatr: Prwadzenie i przechwywanie dkumentacji Pradni regulują drębne przepisy. 14

15 4. Dkumentacja, w pstaci arkuszy badań testwych związanych z diagnzą psychlgiczn-pedaggiczną, mże być udstępniana d wglądu rdzicm /prawnym piekunm lub pełnletniemu uczniwi tylk w becnści specjalisty Pradni. Osby te nie mają prawa sprządzać ntatek raz kpii udstępnianej im dkumentacji. Pradnia nie udstępnia dkumentacji w pstaci ntatek sprządznych na pdstawie bserwacji i rzmów przeprwadznych z człnkami rdziny, nauczycielami i specjalistami przedszkli, szkół i placówek. Pradnia infrmuje wniskdawcę zasięgnięciu pinii szkły/przedszkla /placówki sprządznej dla ptrzeb Zespłu Orzekająceg lub dla ptrzeb diagnzy, ale nie udstępnia treści tej pinii wniskdawcy. 5. Pradnia nie udstępnia dkumentacji związanej z prwadzeniem indywidualnych i grupwych zajęć psychterapeutycznych. 6. Na pisemny wnisek rdziców /piekunów prawnych lub pełnletnieg ucznia dkumentacja badań i czynnści uzupełniających zawarta w teczkach indywidualnych, jest przekazywana d innych publicznych pradni psychlgiczn-pedaggicznych, właściwych d udzielania im pmcy. Spsób przekazywania dkumentacji regulują drębne przepisy. 7. Wszelkie zmiany dtyczące Statutu uchwala Rada Pedaggiczna. Statut zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 12 luteg 2014 r. 15

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rdziców Niepubliczneg Przedszkla MAŁY POLSKI GENIUSZ W Sufczynie Pdstawa prawna Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr256 pz.2572, Nr273 pz.2703 i Nr281pz.2781,

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 I. Wzmcnienie bezpieczeństwa dzieci i młdzieży 1. Diagnzwanie pzimu agresji i przemcy w szkle 2. Zapbieganie zachwanim agresywnym i przemcwym 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA: S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I. Pdstawa prawna drczenia bwiązku szklneg w rku szklnym 2015/16 1. 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmianie ustawy systemie światy raz ustawy zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Pdstawa prawna PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Rzprządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Pdstawy prawne Zasady przyjęć d klas I w szkłach pdstawwych, dla których rganem prwadzącym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych Pdstawa prawna Zasady przyjęć dzieci urdznych w rku 2011 d klas I w szkłach pdstawwych Zasady przyjęć d szkół pdstawwych w rku szklnym 2017/2018, dla których rganem prwadzącym jest miast Katwice, zstały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015 Sprawzdanie z działalnści Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej w Słupsku w rku szklnym 2014/2015 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Realizacja zadań statutwych pradni z pdaniem specyfiki prblemów występujących w pszczególnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016, które obejmowały:

Wstęp kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016, które obejmowały: Spis treści: 1. Realizacja zadań statutwych pradni z pdaniem specyfiki prblemów występujących w pszczególnych gminach pwiatu słupskieg.... 5 Działalnść diagnstyczna... 6 Frmy pmcy bezpśredniej udzielanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

ZASADY DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ZASADY DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Wyprawka szklna 2014 realizwaneg przez szkły pdstawwe, gimnazja i szkły pnadgimnazjalne w Sierpcu.. Sprządzn na pdstawie rzprządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW Ośrdek Rzwju Edukacji pszukuje 4 ekspertów d zespłu, który pracuje system walidacji i certyfikacji sób prwadzących szklenia dla pracwników systemu światy i działania rzwjwe

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9 tekst jednlity wg stanu na dzień 16.09.2008 r. Statut fundacji ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pd nazwą Wspierajmy zdrwie zwana dalej Fundacją działająca przy Zesple Opieki Zdrwtnej w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej. Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d Punktu Przedszklneg w Kłbuczynie i ddziałów przedszklnych w Szkle Pdstawwej w Kaliskach na rk szklny 2016/2017 Zasady gólne W pstępwaniu rekrutacyjnym birą

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle Statut Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle Nwe Chechł 2012 r. Spis treści Rzdział I Przepisy gólne Rzdział II Cele i zadania szkły. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn - pedaggicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SPAW SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NA LATA 2015-2017 VIII Liceum Ogólnkształcące im. Jana III Sbieskieg w Radmiu Szkła współpracy t przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rdzic i każdy nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo