CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia INFORMACJE PODSTAWOWE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE RAPORTOWANIA WYMAGANIA DLA WSPÓŁPRACY Z SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ZAMAWIAJĄCEGO Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Podstawowe wytyczne wynikające z zasad, standardów i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A SIWZ Część II Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Dostawa i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną 2

3 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE informatycznego zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną (dalej: System lub SZST ) wspierającego kompleksowe inwentaryzowanie i zarządzanie zasobami sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej PSE S.A. Celem realizacji wdrożenia jest m.in.: 1) kompleksowe zinwentaryzowanie zasobów telekomunikacyjnej infrastruktury pasywnej i aktywnej Zamawiającego, 2) udostępnienie Zamawiającemu zintegrowanej platformy zarządzania informacją o sieci i infrastrukturze telekomunikacyjnej Zamawiającego, 3) wsparcie procesów utrzymania i planowania sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostarczania wymaganych usług. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona całość prac projektowo-wdrożeniowych, w tym m.in.: 1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu planu wdrożenia oraz projektu funkcjonalnego i projektu technicznego wdrożenia, 2) dostawę i wdrożenie u Zamawiającego zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną, 3) inwentaryzację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego, 4) zrealizowanie interfejsów do systemów NMS (Network Management System) Zamawiającego na potrzeby pobierania danych, 5) integrację Systemu z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego, 6) wprowadzenie i migrację danych do Systemu, 7) zorganizowanie i przeprowadzenie testów wersji pilotażowej i wersji produkcyjnej Systemu, 8) przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników i administratorów Systemu, 9) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji wdrożenia. System będzie użytkowany przez pracowników Grupy Kapitałowej PSE. Użytkownicy Systemu będą rozproszeni w kilku lokalizacjach na terenie Polski. Komunikacja aplikacji klienckich z Systemem odbywać się będzie poprzez sieć korporacyjną LAN/WAN Zamawiającego. System musi także umożliwiać dostęp spoza sieci korporacyjnej PSE S.A. za pomocą posiadanego przez Zamawiającego Systemu Bezpiecznego Dostępu (SBD). Na potrzeby wdrożenia Systemu Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną w siedzibie PSE S.A. platformę sprzętową wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vsphere oraz systemem operacyjnym Linux RedHat 64-bit lub Microsoft Windows Server.. SIWZ Część II Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Dostawa i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną 3

4 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE informatycznego zintegrowanego Systemu Zarządzani Siecią Telekomunikacyjną, wspierającego kompleksowe inwentaryzowanie i zarządzanie zasobami sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej PSE S.A. wraz z serwisem gwarancyjnym i wsparciem technicznym. Zamawiający wymaga, aby dostarczany System był w polskiej wersji językowej i umożliwiał pracę co najmniej 130 użytkowników nazwanych, w tym jednoczesną pracę co najmniej 50 użytkowników. Główne wymagane funkcjonalności Systemu to: 1) ewidencjonowanie sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego tj. elementów warstwy zasobów fizycznych, logicznych i usług, 2) modelowanie dowolnego typu obiektów opisujących zasoby sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, 3) definiowanie wzajemnych powiązań, zależności, relacji i połączeń między obiektami, 4) automatyczne pobieranie danych o konfiguracji z aktywnych urządzeń telekomunikacyjnych i urządzeń infrastruktury za pomocą interfejsów do systemów NMS Zamawiającego wraz z mechanizmami aktualizacji danych w bazie Systemu, 5) automatyczne pobieranie w trybie on-line informacji o alarmach na zaewidencjonowanych aktywnych urządzeniach telekomunikacyjnych i urządzeniach infrastruktury poprzez interfejsy do systemów NMS Zamawiającego, 6) prezentowanie i raportowanie zaewidencjonowanych danych w postaci tabel, schematów, diagramów, itp. 7) przechowywanie kompletnej informacji o historii zmian każdego obiektu, 8) moduł workflow, 9) wielodostęp do danych różnych grup użytkowników. System musi wspierać wszystkie procesy, podprocesy i zadania nieprocesowe PSE S.A. w zakresie inwentaryzowania i eksploatacji i zarządzania zasobami sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej PSE S.A. Szczegółowe wymagania dla wdrażanego Systemu zostały przedstawione w Rozdziale 2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia niniejszej Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dostarczony System opierał się na bazowej wersji Systemu, która była przedmiotem komercyjnego produkcyjnego wdrożenia obejmującego sieć i infrastrukturę telekomunikacyjną. W przypadku, gdy bazowa wersja Systemu nie posiada wymaganej w niniejszym SIWZ funkcjonalności Wykonawca obowiązany jest zapewnić daną funkcjonalność przez napisanie dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność Systemu i zintegrowanie tegoż oprogramowania z Systemem w warstwie danych, logiki biznesowej i prezentacji w sposób zgodny z zasadami tworzenia, modyfikacji i rozszerzeń Systemu zdefiniowanymi przez jego producenta. Kod źródłowy dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność wraz z instrukcjami kompilacji i instalacji oraz kompilatorami, interpreterami lub środowiskiem wykonawczym powinny zostać dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w momencie przystąpienia do instalacji w środowisku informatycznym Zamawiającego w ramach prowadzonych prac wdrożeniowych wraz z prawem do korzystania z tego kodu w pełnym zakresie. Zamawiający przewiduje 3 etapy wdrożenia Systemu: 1) Etap I - Projektowanie, 2) Etap II - Wdrożenie pilotażowe, 3) Etap III - Wdrożenie produkcyjne. Warunkiem odbioru danego etapu jest realizacja wszystkich prac i produktów wchodzących w skład danego etapu zgodnie z poniższym podziałem, bez wad i zastrzeżeń. 4/35

5 Warunkiem odbioru etapu, w którym odbiorowi podlegają zaewidencjonowane dane, będzie pozytywne zweryfikowanie przez Zamawiającego jakości zaewidencjonowanych danych. Zamawiający zaakceptuje poziom błędów mniejszy niż 3%. W ramach realizacji Etapu I Projektowanie, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1) Dokument Plan Wdrożenia Systemu, zawierający m.in.: a) założenia, uwarunkowania i cele wdrożenia Systemu, b) opis struktury organizacyjnej projektu określający role projektowe oraz zależności organizacyjne, c) szczegółowy harmonogram wdrożenia Systemu, uwzględniający podział wdrożenia na 3 etapy oraz specyfikację produktów, w szczególności wskazanie dat zgłoszenia do odbioru wszystkich wymaganych produktów wdrożenia, d) szczegółowy opis prac i produktów wdrożenia, uwzględniający opis zależności między pracami i produktami, e) procedury projektowe, f) wzory/szablony używanych w projekcie dokumentów. 2) Dokument Projekt Funkcjonalny Wdrożenia Systemu, zawierający m.in.: a) definicje i opis używanych w projekcie oraz wdrażanym Systemie pojęć/terminów, b) szczegółową analizę procesów realizowanych u Zamawiającego w zakresie inwentaryzowania i zarządzania zasobami sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, c) analizę struktury sieci i infrastruktury oraz źródeł danych, d) model danych w Systemie, e) szczegółowy opis funkcjonalności Systemu, f) opis procesu wymiany informacji Systemu z systemami NMS Zamawiającego wskazanymi w Rozdziale 2.3, g) opis procesu wymiany informacji Systemu z innymi systemami informatycznymi eksploatowanymi lub wdrażanymi u Zamawiającego wskazanymi w Rozdziale 2.5, h) opis procesu inwentaryzacji sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego, w tym: zakres i poziom szczegółowości danych, lokalizacje przewidziane do inwentaryzacji, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Rozdziale 2.3, i) projekty raportów, wskaźniki, słowniki i katalogi danych. 3) Dokument Projekt Techniczny Wdrożenia Systemu, zawierający m.in.: a) szczegółowy opis środowiska sprzętowo-systemowego, b) opis procedury instalacyjnej oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę, c) szczegółowy opis funkcji wszystkich aplikacji i modułów Systemu, d) opis istotnych dla pracy Systemu parametrów konfiguracyjnych systemów operacyjnych, e) projekt wykonywania kopii zapasowych Systemu, przy wykorzystaniu systemu HP Data Protector zapewnianym przez Zamawiającego, f) projekt integracji z systemem monitorowania IBM Tivoli Monitoring i IBM TBSM, g) szczegółowe projekty interfejsów z systemami NMS Zamawiającego w ramach funkcjonalności autodiscovery, h) szczegółowy projekt interfejsów wymiany danych pomiędzy Systemem, a innymi systemami informatycznymi u Zamawiającego, i) projekty dedykowanego i niestandardowego oprogramowania wynikającego z Projektu Funkcjonalnego Wdrożenia Systemu. 5/35

6 4) Dokument Plan Inwentaryzacji i Migracji Danych do Systemu, zawierający m.in.: a) opis procesu inwentaryzacji danych, b) opis procesu migracji i ładowania danych do Systemu, c) model przepływu danych, d) algorytmy walidacji i kontroli spójności danych, e) opis obsługi wyjątków. W ramach realizacji Etapu II Wdrożenie pilotażowe, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1) Dokument Koncepcja i Plan Wdrożenia Pilotażowego Systemu, zawierającą m.in.: a) zakres funkcjonalny Systemu pilotażowego odpowiadający pełnej funkcjonalności Systemu, b) zakres i źródła danych testowych, c) zakres operacji testowych, d) zakres prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych składających się na proces budowy pilotażowej wersji Systemu, e) szczegółowy harmonogram prac dla etapu budowy pilotażowej wersji Systemu, f) techniczne aspekty instalacji pilotażowej, g) opis sposobu przeprowadzenia testów weryfikacyjnych, h) procedurę obsługi wykrytych problemów, i) wzory protokołów testów weryfikacyjnych. 2) Instruktaż dla pracowników Zamawiającego przewidzianych do udziału w testach wersji pilotażowej Systemu, w tym m.in.: a) przygotowanie Instrukcji w formie drukowanych podręczników obejmujących całokształt zagadnień niezbędnych do merytoryczno-technicznego przygotowania zespołu Zamawiającego do aktywnego udziału w testach pilotażowej wersji Systemu, b) przeprowadzenie Instruktaży. 3) Dokument Plan i Specyfikacja Testów Wersji Pilotażowej Systemu, zawierający m.in.: a) cel przeprowadzenia testów, b) zasady organizacyjne, role uczestników testów, podział zadań, c) szczegółowy harmonogram testów, d) scenariusze testów. 4) Dokumenty Protokoły z Przeprowadzonych Testów Wersji Pilotażowej Systemu, zawierające m.in. a) przebieg procesu testowania, b) listę przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy uczestniczących i wykonujących testy wraz z podpisami, c) wyniki poszczególnych testów. 5) Dokument Raport Końcowy z Wdrożenia Pilotażowego Systemu, zawierający m.in.: a) wykryte błędy, usterki i niedogodności pilotażowej wersji Systemu odnoszące się do wymagań SIWZ, przyjętych założeń oraz uzgodnionych projektów, b) zalecenia i wnioski w zakresie wymaganych zmian i usprawnień funkcjonalnych i technicznych w Systemie produkcyjnym, c) plan dalszych działań związany z usunięciem błędów i usterek oraz wdrożeniem usprawnień. 6/35

7 6) Dostarczony i wdrożony System w wersji pilotażowej zgodnie z zatwierdzoną Koncepcją i Planem Wdrożenia Pilotażowego Systemu, w tym m.in.: a) zainstalowana i skonfigurowana kompletna wersja Systemu, b) wykonana inwentaryzacja fragmentu sieci i infrastruktury Zamawiającego zgodnie z zatwierdzoną Koncepcją i Planem Wdrożenia Pilotażowego Systemu (nie mniej niż 10% całości sieci i infrastruktury przewidzianej docelowo do zaewidencjonowania w Systemie, z odpowiednim udziałem wszystkich typów danych), c) wprowadzone do Systemu zinwentaryzowane dane, w tym wykonanie powiązań logicznych załadowanych danych z danymi pobranymi poprzez interfejsy z systemami NMS Zamawiającego. W ramach realizacji Etapu III Wdrożenie produkcyjne, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1) Dokument Koncepcja i Plan Wdrożenia Produkcyjnego Systemu, zawierającą m.in.: a) sposób implementacji i zakres zmian, korekt, uzupełnień i usprawnień Systemu, które wnikają z Raportu Końcowego z Wdrożenia Pilotażowego Systemu, b) docelowy zakres i źródła danych, c) szczegółowy plan prac związanych z migracją danych, d) zakres operacji testowania odbiorczego produkcyjnej wersji Systemu, e) plan prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych składające się na proces budowy wersji produkcyjnej Systemu, f) techniczne aspekty instalacji produkcyjnej Systemu, g) opis sposobu testowania Systemu przez wybranych użytkowników kluczowych, h) procedurę obsługi wykrytych problemów, i) wzorów protokołów testów odbiorczych. 2) Instruktaż dla zgłoszonych przez Zamawiającego użytkowników Systemu, w tym m.in.: a) przygotowanie Instrukcji w formie drukowanych podręczników obejmujących całokształt zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań i obowiązków służbowych w ramach obsługi procesów związanych z ewidencjonowaniem i zarzadzaniem siecią i infrastrukturą telekomunikacyjną z wykorzystaniem wdrożonego Systemu, b) przeprowadzenie Instruktaży, c) Certyfikaty imienne dla wszystkich docelowych użytkowników Systemu zgłoszonych przez Zamawiającego. 3) Instruktaż dla zgłoszonych przez Zamawiającego administratorów Systemu, w tym m.in.: a) przygotowanie Instrukcji w formie drukowanych podręczników obejmujących całokształt zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań administracyjnych w Systemie, b) przeprowadzenie Instruktaży, c) Certyfikaty imienne dla wszystkich docelowych administratorów Systemu zgłoszonych przez Zamawiającego. 4) Dokument Plan i Specyfikacja Testów Wersji Produkcyjnej Systemu, zawierający m.in.: a) cel przeprowadzenia testów, b) zasady organizacyjne, role uczestników testów, podział zadań, c) szczegółowy harmonogram testów, d) scenariusze testów. 5) Dokumenty Protokoły z Przeprowadzonych Testów Funkcjonalnych, Wydajnościowych i Działania Procedur Administracyjnych Wersji Produkcyjnej Systemu, zawierające m.in. 7/35

8 a) przebieg procesu testowania, b) listę przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy uczestniczących i wykonujących testy wraz z podpisami, c) wyniki poszczególnych testów. 6) Dokument Raport Końcowy z Wdrożenia Produkcyjnego Systemu, zawierający m.in.: a) wykryte błędy, usterki i niedogodności produkcyjnej wersji Systemu odnoszące się do wymagań SIWZ, przyjętych założeń oraz uzgodnionych projektów, b) zalecenia i wnioski w zakresie wymaganych zmian i usprawnień funkcjonalnych i technicznych, c) plan dalszych działań związany z usunięciem błędów i usterek oraz wdrożeniem usprawnień określający terminy realizacji zobowiązań Wykonawcy. 7) Dokument Dokumentacja Użytkownika Systemu, zawierający m.in.: a) opis pełnej funkcjonalności i działania Systemu, b) zasady nawigowania w Systemie, wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych, c) zasady dostępnej użytkownikowi parametryzacji Systemu i zasilania danymi podstawowymi (katalogi i słowniki danych) oraz operacyjnymi, d) opis działania wszystkich funkcjonalności Systemu wspierających procesy ewidencjonowania i zarzadzania siecią i infrastrukturą telekomunikacyjną, e) zasady zarządzania uprawnieniami w Systemie, f) zasady projektowania raportów, eksportowania danych oraz wyszukiwania i prezentowania informacji, g) zasady bezpieczeństwa pracy. 8) Dokument Dokumentacja Administratora Systemu, zawierający m.in.: a) kompletny opis instalacji Systemu, b) procedury zarządzania kontami i uprawnieniami w Systemie, c) procedury wykonywania kopii zapasowych wszystkich komponentów Systemu i odtwarzania Systemu z kopii, d) procedury monitorowania wydajności i wszystkich parametrów pracy Systemu, e) procedury monitorowania bezpieczeństwa Systemu, f) procedury kopiowania danych ze środowiska produkcyjnego do środowiska testoworozwojowego, g) procedury współpracy z Wykonawcą w zakresie wynikającym z obsługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego. 9) Dokument Dokumentacja Deweloperska Systemu, zawierający m.in.: a) narzędzia i metody definiowania i modelowania nowych elementów sieci i infrastruktury (rozszerzania modelu danych) oraz modyfikowania struktur danych (struktury atrybutów) istniejących obiektów, b) narzędzia i metody samodzielnego opracowywania własnych aplikacji i rozszerzeń funkcjonalnych oraz poprawnego wbudowywania ich do Systemu, c) narzędzia i mechanizmy dostępu do danych Systemu z aplikacji/programów zewnętrznych, d) narzędzia i mechanizmy integracji Systemu z aplikacjami zewnętrznymi, w szczególności za pośrednictwem rozwiązań klasy ESB np. IBM Message Broker. 10) Dokument Dokumentacja Powykonawcza Systemu, zawierający m.in.: 8/35

9 a) zbiór zaktualizowanej na dzień przekazana Systemu do eksploatacji produkcyjnej całości dokumentacji wykonanej w ramach zawartej Umowy na wdrożenie Systemu, b) zestawienie licencji i składników infrastruktury Systemu, c) wykaz wszystkich dokumentów projektowych w ich ostatecznych wersjach. 11) Dokument Karta Usługi - Utrzymanie Systemu będący propozycją Karty Usługi Utrzymanie Systemu zgodnie z modelem usługowym wdrożonym u Zamawiającego. 12) Dokument Model Eksploatacji Systemu, zawierający m.in.: a) strukturę organizacyjną oraz macierz odpowiedzialności dla procesu eksploatacji Systemu uwzględniający wszystkich udziałowców procesu, b) zasady współpracy operacyjnej pomiędzy użytkownikami Systemu, dyżurnymi pracownikami Centrum Informacyjno-Zgłoszeniowego działającego u Zamawiającego, różnej specjalności administratorami Zamawiającego oraz Wykonawcą, c) procedury zarządzania danymi (ang. Data Governance) w zakresie danych przetwarzanych w Systemie, d) zasady zgłaszania potrzeb rozwojowych oraz procedowania związanych z tym wniosków, e) zasady eskalowania problemów systemowych (sprzęt, oprogramowanie). 13) Dostarczony i wdrożony System w wersji produkcyjnej zgodnie z zatwierdzoną Koncepcją i Planem Wdrożenia Produkcyjnego Systemu, w tym m.in. a) nośniki z wersjami instalacyjnymi oprogramowania systemowego i narzędziowego, b) wymagane homologacje/certyfikaty, c) gwarancje firm trzecich, d) zainstalowana i skonfigurowana kompletna wersja Systemu, e) wykonana inwentaryzacja całości sieci i infrastruktury Zamawiającego zgodnie z zatwierdzoną Koncepcją i Planem Wdrożenia Produkcyjnego Systemu, w tym wykonana aktualizacji danych zinwentaryzowanych w ramach wdrożenia pilotażowego Systemu, f) wprowadzone do Systemu wszystkie dane, w tym dane zinwentaryzowane i wykonane powiązania logiczne wprowadzonych danych z danymi pobranymi poprzez interfejsy z systemami NMS Zamawiającego, g) zaimplementowane wszystkie procedury administracyjne i bezpieczeństwa. 14) Licencje Systemu tj. dokumenty poświadczające prawo Zamawiającego do użytkowania wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę programów komputerowych dla wymaganej liczby użytkowników oraz przygotowanej przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej, w tym m.in. a) programów użytkowych, b) serwerów baz danych, c) serwerów aplikacji w minimum 3 środowiskach uruchomieniowych (produkcyjne, testowo-rozwojowe, testowoszkoleniowe) wykorzystujących niezależne warstwy Systemu określone w Rozdziale 2.2. Szczegółowe wymagania w zakresie zawartości każdego z produktów oraz kryteria odbioru zawarte są w Załączniku nr 2 do Umowy - Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru. Wszystkie opracowywane w ramach wdrożenia Systemu i wymagane przez Zamawiającego dokumenty, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej (Adobe PDF oraz MS Word 97/2003 lub wyższy) i papierowej (w trzech egzemplarzach). 9/35

10 Wykonawca udzieli na całość prac związanych z wdrożeniem Systemu oraz na dostarczone programowanie gwarancję 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń. Ustala się następujące warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego: 1) Wykonawca w trakcie całego procesu wdrożeniowego oraz w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania w trybie 24/7 w języku polskim wszystkich wad, usterek i awarii w działaniu Systemu oraz prowadzić i w trybie on-line udostępniać Zamawiającemu rejestr zgłoszonych przez Zamawiającego w/w problemów. 2) Rejestr musi zawierać informacje opisujące problem, datę i godzinę zgłoszenia, nazwisko osoby zgłaszającej, status zgłoszenia, nazwiska osób rozwiązujących problem wraz z danymi kontaktowymi, podjęte działania, daty podjętych działań i sposób rozwiązania problemu oraz inne wyjaśnienia i komentarze. 3) Czasy napraw: a) usunięcie awarii krytycznych (za awarie krytyczne uważa się awarie powodujące brak funkcjonowania Systemu lub jego wdrożonej funkcjonalności, uniemożliwiające obsługę części lub całości procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia, b) usunięcie awarii o priorytecie Wysokim (za awarie o priorytecie Wysokim uważa się ograniczenie wydajności Systemu lub jego funkcjonalności, pozwalające jednak na dalszą obsługę procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia, c) usunięcie pozostałych zgłoszeń, określonych jako zgłoszenia o priorytecie Niskim, w czasie 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia. 4) Wykonawca w ramach wsparcia technicznego: a) zapewni dostęp i na własny koszt wykona wszystkie rekomendowane przez producenta Systemu aktualizacje oprogramowania, b) zapewni konsultacje inżyniera lub eskalację problemów do serwisu producenta Systemu w zakresie pomocy technicznej dotyczącej: instalacji, konfiguracji, funkcjonowania oprogramowania oraz zasad tworzenia nowych aplikacji i rozwijania funkcjonalności Systemu w ramach dostępnych interfejsów i metod, jak również integracji Systemu z innymi programami i platformami sprzętowymi, c) zapewni dostęp do bazy wiedzy producenta Systemu, zawierającej m.in. informacje i porady techniczne. 5) W okresie wsparcia technicznego Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu usługi związane z dostosowaniem systemu (konsultacje, projektowanie, wdrożenie, optymalizacja) w wymiarze do 500 roboczogodzin łącznie w całym okresie. Zamawiający wykorzysta te prace na potrzeby rozwoju i dostosowania Systemu wynikające ze zmiany uwarunkowań biznesowych, technicznych i pojawianie się nowych potrzeb. 10/35

11 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. WYMAGANIA OGÓLNE Zamawiający wymaga, aby System spełniał wszystkie wymagania określone w Tabeli 1. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 1. Interfejs użytkownika Systemu musi być w polskiej wersji językowej. 2. Cała funkcjonalność Systemu musi być wewnętrznie zintegrowana, tj. niezależnie od tego w ramach jakiego modułu czy aplikacji Systemu zostaną zarejestrowane dane, ich rejestracja musi być jednorazowa, a System w każdym wymagającym tych danych module, aplikacji musi je udostępniać i umożliwiać ich przetwarzanie. 3. System musi umożliwiać określanie danych adresowych zgodnie z adresacją Teryt uwzględniając wszystkie poziomy (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica), System musi posiadać aktualne dane słownikowe zgodne z Teryt. 4. W przypadku danych, których wartości zawierają się w ograniczonym zbiorze System musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu słowników i katalogów. 5. Dla wprowadzanych danych pochodzących ze słowników System musi umożliwiać podpowiadanie właściwej wartości poprzez analizę ciągu wprowadzanych znaków. 6. System musi umożliwiać administratorowi dowolną modyfikację słowników. 7. System musi umożliwiać weryfikowanie rejestrowanych/modyfikowanych/usuwanych automatycznie lub przez użytkownika danych przez innego użytkownika (np. przełożonego, administratora), w formie np. statusów zatwierdzenia. Zakres danych podlegający statusom weryfikacji musi być konfigurowalny. 8. System musi umożliwiać tworzenie, modyfikację, kasowanie wszystkich typów obiektów. 9. System musi umożliwiać wiązanie obiektów tego samego typu i różnych typów pomiędzy sobą wg określonych reguł. 10. System musi umożliwiać prezentację obiektów w postaci drzewa odzwierciedlającego hierarchię zawierania. 11. System musi umożliwiać prezentację obiektów w postaci schematu powiązań. 12. System musi umożliwiać dostęp do informacji o obiekcie umieszczonym na schemacie/diagramie przez kliknięcie. 13. System musi przechowywać pełną historię zmian na poszczególnych atrybutach zarejestrowanych obiektów wraz z informacją o czasie modyfikacji i użytkowniku który dokonał zmiany (dotyczy także obiektów wyłączonych z eksploatacji). 14. System musi umożliwiać definiowanie obiektu za pomocą nieograniczonej liczby atrybutów różnych typów (m.in. listy rozwijane, pola: alfanumeryczne, logiczne/statusowe, numeryczne, daty i czasu). 15. System musi umożliwiać opisanie dowolnego obiektu zestawem atrybutów (statusów), które następnie będą wykorzystywane przez mechanizmy filtrujące na potrzeby prezentacji, alokacji zasobów, itp. 16. System musi umożliwiać dołączanie do obiektów nieograniczonej liczby dokumentów w różnych formatach (instrukcje, rysunki techniczne, schematy, zdjęcia, pliki MS Office, PDF, inne), przechowywanych w bazie danych Systemu lub jako link do zasobów zewnętrznych. 17. Każdy atrybut definiujący obiekt (niezależnie od typu rejestrowanych w nim danych) powinien mieć możliwość ustawienia/zadeklarowania go jako wymagany do wypełnienia (System musi sprawdzać jego wypełnienie), lub nie wymagany, przy czym musi być możliwość wyróżnienia na ekranie pól wymaganych. 11/35

12 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 18. System musi umożliwiać tworzenie i stosowanie reguł walidacyjnych na wszystkie atrybuty obiektów (w tym pola alfanumeryczne) podczas rejestracji oraz modyfikacji obiektów. 19. System musi umożliwiać rejestrację kolejnego obiektu (kolejnego rekordu) poprzez kopiowanie innego już istniejącego. 20. System musi umożliwiać definiowanie szablonów (wzorców) dla obiektów (ang. templates ) oraz skorzystanie z nich przez użytkownika podczas rejestracji kolejnej obiektów. 21. System musi mieć konfigurowalny interfejs użytkownika, zapisywany indywidualnie w preferencjach danego użytkownika, w szczególności System musi umożliwiać ukrywanie oraz dodawanie elementów takich jak: ikony, pola, okna, pozycje menu oraz inne obiekty ekranowe w celu zapewnienia maksymalnej wygody i ergonomii sposobu interakcji użytkowników z Systemem. 22. System musi umożliwiać użycie funkcji wyszukiwania obiektów wg kryteriów zaczerpniętych z atrybutów obiektów, przy czym wyszukiwanie powinno być możliwe po kryterium dowolnego atrybutu lub wielu atrybutów obiektu, a dla pól alfanumerycznych musi być dodatkowo możliwość użycia symboli wieloznacznych, z możliwością użycia operatorów logicznych. System musi pozwalać, aby tabelę z wyszukanymi pozycjami można było wydrukować oraz wyeksportować do plików w formacie xls, xlsx (MS Excel) lub csv (Comma Separated Value) przy zachowaniu w arkuszu kalkulacyjnym takiego samego formatu i układu danych oraz zapewnieniu edytowalności danych. System musi umożliwiać prezentowanie wyszukanych obiektów na schematach w postaci wyróżnienia (kolor/pogrubienie/migotanie itp.). System musi umożliwiać tworzenie szablonów wyszukiwania. 23. System musi umożliwiać przechodzenie/nawigowanie pomiędzy obiektami powiązanymi ze sobą danymi (z formatki/okna jednego obiektu do obiektu powiązanego danymi, bez potrzeby korzystania z narzędzi wyszukiwania). 24. System musi umożliwiać parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników do modułów, funkcji, raportów, analiz, widoków oraz niezależnie, uprawnień dostępu do danych rejestrowanych w Systemie, tak aby było możliwe tworzenie niezależnych obszarowo organizacji, których użytkownicy widzą wyłącznie dane ze swojego obszaru organizacyjnego oraz mają ściśle określone uprawnienia związane z obsługą Systemu. 25. System musi umożliwiać przesłanie dowolnego obiektu lub obiektów w obieg (workflow) w celu realizacji na nim wymaganych czynności przez innego użytkownika, jak np. zatwierdzenia pozycji, zmiany statusu, uzupełnienia danych, inne (obiegi zostaną zdefiniowane w trakcie wdrożenia Systemu). 26. System musi umożliwiać automatyczne generowanie powiadomień o konieczności realizacji kolejnej czynności obiegu (workflow). 27. System musi umożliwiać zarządzanie obiektami w złożonej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (obsługa wielu organizacji, przedsiębiorstw, oddziałów). 28. System musi umożliwiać użytkownikowi (nie tylko administratorowi) wyświetlenie na ekranie informacji o użytkowniku, który dokonał rejestracji/ostatniej zmiany atrybutów danego obiektu oraz czasie tej zmiany. 29. System musi posiadać mechanizm zmiany atrybutów graficznych obiektu (kolor lub jego migotanie, symbol, styl linii) w zależności od wartości atrybutu. 30. System musi umożliwiać otwieranie wielu równocześnie aktywnych okien/formatek z danymi. 31. System musi umożliwiać skalowanie (powiększanie i pomniejszanie) schematów, diagramów przez podanie współczynnika skalowania lub wskazanie obszaru. 32. System musi umożliwiać włączanie i wyłączanie widoczności poszczególnych warstw, ustawianie progów automatycznego włączania i wyłączania widoczności warstwa. 33. System musi zapewniać elastyczny mechanizm pozwalający na rozszerzanie modelu informacyjnego o nowe definicje (klasy obiektów) i ich atrybuty. Operacje związane z rozbudową modelu informacyjnego powinny się odbywać z poziomu interfejsu użytkownika 12/35

13 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności (preferowana jest dedykowana aplikacja administratorska) i nie powinny skutkować koniecznością zmian w strukturze bazy danych. Wprowadzone zmiany powinny być od razy dostępne dla innych użytkowników systemu bez konieczności stosowania dodatkowych zabiegów administracyjnych 34. System musi umożliwiać użytkownikowi konfigurowanie, modyfikowanie i rozszerzanie biblioteki dostępnych obiektów modelujących elementy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 35. System musi umożliwiać użytkownikowi definiowanie i modelowanie nowych elementów sieci i infrastruktury oraz modyfikowania struktury danych (struktury atrybutów) istniejących obiektów 13/35

14 2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE Na potrzeby wdrożenia Systemu Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną w siedzibie PSE S.A. platformę sprzętową wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vsphere oraz systemem operacyjnym Linux RedHat 64-bit lub Microsoft Windows Server 64-bit. Oprogramowanie VMware vsphere oraz systemy operacyjne będą uruchomione przez Zamawiającego w najwyższych stabilnych wersjach opublikowanych przed produkcyjnym uruchomieniem Systemu. Zamawiający zapewni usługi transmisji danych (łącza i infrastrukturę sieciową) w tym sieci LAN i SAN o przepustowości wystarczającej do zapewnienia wymaganej wydajności rozwiązania. Zamawiający będzie odpowiedzialny za konfigurację usług sieciowych oraz rozwiązywanie problemów z siecią. Zamawiający udostępni na potrzeby środowiska produkcyjnego i środowisk testowo-rozwojowych na platformie VMware łącznie max. 40 procesorów wirtualnych (opartych na procesorach fizycznych: Intel E lub nowszych), max 192 GB pamięci RAM oraz max 5 TB przestrzeni dyskowej. Przewidywany łączny wolumen danych, które będą przetwarzane w środowisku produkcyjnym SZST to: - ok. 50 GB nie uwzględniając dokumentów, - ok. 800 GB w zakresie dokumentów. Podział udostępnionych zasobów na serwery wirtualne oraz instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Projektu Technicznego Wdrożenia Systemu. Pozostałe prace instalacyjne i konfiguracyjne zostaną zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z w/w projektem. Zamawiający posiada platformę integracyjną zbudowaną w oparciu o oprogramowanie IBM WebSphere Message Broker w wersji 8. Wymaga się, aby wymiana danych pomiędzy wdrożonym rozwiązaniem, a biznesowymi systemami zewnętrznymi (patrz rozdział 2.5) odbywała się z wykorzystaniem w/w platformy integracyjnej. Zamawiający wymaga, aby System spełniał wszystkie wymagania określone w Tabeli 2. Tabela 2. Wymagania techniczne Lp. Opis wymagania / funkcjonalności Platforma sprzętowo systemowa, architektura rozwiązania 1. Wszystkie składniki oferowanego Systemu są kompatybilne z platformą wirtualizacyjną VMware vsphere 5 lub nowszą. Dostawa licencji VMware należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. 2. Dostarczane rozwiązanie jest zbudowane w architekturze wielowarstwowej, minimalnie trójwarstwowej z wyróżnieniem warstw: 1. danych (serwer bazy danych), 2. logiki biznesowej (serwer aplikacji), 3. prezentacji (aplikacja kliencka pełniąca funkcję interfejsu użytkownika). 14/35

15 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 3. Dopuszczalne typy serwera bazy danych realizującego funkcję warstwy danych (w rozumieniu poz. 2 tabeli) to: 1. Oracle Database Server 2. IBM DB2 3. Microsoft SQL Server Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przez co rozumie się takie, które realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy rozwiązań wskazanych w pkt 1 3 oraz w sposób poprawny współpracuje ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego w tym m.in. narzędziami do monitorowania systemów informatycznych, systemami do wykonywania kopii zapasowych, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem środowiska informatycznego Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w porozumieniu i na koszt Wykonawcy testów zgodności w celu potwierdzenia równoważności i poprawnej współpracy rozwiązania równoważnego ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest przeszkolić w pełnym zakresie 3 osobowy zespół administratorów Zamawiającego. Zakres szkoleń powinien obejmować: szkolenia podstawowe dla administratorów, szkolenia zaawansowane dla administratorów w tym troubleshooting, szkolenia ze strojenia wydajności serwera (database tuning), szkolenia z wykonywania kopii zapasowych i ich odtwarzania (database backup & recovery), szkolenia w zakresie bezpieczeństwa bazy danych (database security), szkolenie z konfigurowania bazy danych do pracy w klastrze oraz replikacji danych (database cluster configuration & administration). Oprogramowanie serwera bazy danych będzie dostarczone w najwyższej stabilnej wersji udostępnianej przez producenta. Zamawiający wymaga wykorzystania opcji kompresji danych z poziomu serwera bazy danych w celu optymalizacji zajmowanej przestrzeni dyskowej przez dane. Dostawa licencji serwerów bazy danych należy do Wykonawcy i wchodzi w zakres zamówienia. Dostarczony serwer lub serwery baz danych stanowią element składowy oprogramowania SZST. 15/35

16 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 4. Dopuszczalne typy serwera aplikacji realizującego funkcję warstwy logiki biznesowej (w rozumieniu poz. 2 tabeli) to: 1. IBM WebSphere Application Server 2. JBoss Application Server 3. Oracle WebLogic Server 4. Microsoft IIS Server 5. Tomcat Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przez co rozumie się takie, które realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy rozwiązań wskazanych w pkt 1 5 oraz w sposób poprawny współpracuje ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego w tym m.in. narzędziami do monitorowania systemów informatycznych, systemami do wykonywania kopii zapasowych, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem środowiska informatycznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w porozumieniu i na koszt Wykonawcy testów zgodności w celu potwierdzenia równoważności i poprawnej współpracy rozwiązania równoważnego ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest przeszkolić w pełnym zakresie 3 osobowy zespół administratorów Zamawiającego. Zakres szkoleń powinien obejmować: szkolenia podstawowe dla administratorów (overview & fundamentals), szkolenia zaawansowane dla administratorów (advanced administration and configuration), szkolenia z zarządzania wydajnością serwera (performance tuning & workload management), szkolenia z tworzenia aplikacji uruchamianych na serwerze (application server development), szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem serwera (application server security), szkolenia ze skalowania serwerów oraz budowania rozwiązań wysokiej dostępności (scalability and high availability). Oprogramowanie serwera aplikacji będzie dostarczone w najwyższej stabilnej wersji udostępnianej przez producenta. Dostawa licencji / subskrypcji na serwer aplikacyjny należy do Wykonawcy i wchodzi w zakres zamówienia. Dostarczony serwer lub serwery aplikacji stanowią element składowy oprogramowania SZST. 5. Wszystkie komponenty oprogramowania dostarczone przez Wykonawcę realizujące funkcję warstwy danych (serwer/-y bazy danych) oraz funkcję warstwy logiki biznesowej (serwer/-y aplikacji), o których mowa w poz. 2 tabeli, są kompatybilne z jednym z dopuszczonych przez Zamawiającego systemów operacyjnych tj.: 1. Linux RedHat 64-bit. 2. Microsoft Windows Server 2012R2 64-bit. System operacyjny określony w pkt. 2 powyżej (Microsoft Windows Server) jest dopuszczalny wyłącznie jako środowisko pracy serwera MS SQL Server oraz serwera aplikacyjnego MS IIS Server. Dostawa licencji/subskrypcji na systemy operacyjne należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. 6. Licencje dostarczone przez Wykonawcę obejmują prawo Zamawiającego do uruchomienia minimum 3 (trzech) środowisk SZST niezależnych we wszystkich warstwach, o których mowa w poz. 2 tabeli: 1. Środowisko produkcyjne, 2. Środowisko testowo-rozwojowe, 3. Środowisko testowo-szkoleniowe. oraz użytkowanie tych środowisk przez wszystkich użytkowników SZST. Przedmiot zamówienia obejmuje konfigurację i uruchomienie każdego z 3 (trzech) wymienionych powyżej środowisk SZST. W przypadku, gdy specyfika oferowanego rozwiązania będzie wymagać istnienia większej niż wymieniona liczby środowisk, Zamawiający wymaga utworzenia wszystkich środowisk niezbędnych do poprawnej eksploatacji SZST. 16/35

17 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 7. Środowiska produkcyjne i testowo-rozwojowe są od siebie całkowicie niezależne w warstwie danych oraz w warstwie logiki biznesowej. 8. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy procedury kopiowania danych i konfiguracji ze środowiska produkcyjnego do środowisk testowo-rozwojowych. Jeśli do przeniesienia danych i konfiguracji wymagane są specjalistyczne narzędzia, będą one dostarczone wraz z oferowanym systemem. 9. Dostarczone licencje dają Zamawiającemu prawo do uruchomienia SZST w rezerwowym centrum przetwarzania danych poza siedzibą Zamawiającego, przy założeniu, że w danej chwili SZST będzie uruchomiony tylko w jednym centrum przetwarzania danych. 10. Wersje serwerów bazy danych oraz aplikacji uruchomionych i przekazanych przez Wykonawcę do użytku jako składnik wdrożonego SZST muszą być wspierane przez ich producentów. Gdyby okres takiego wsparcia któregokolwiek z dostarczonych serwerów upływał przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego aktualizacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednakże przed upływem okresu gwarancji. W przypadku aktualizacji któregokolwiek serwera, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do kompatybilności ze zaktualizowanym serwerem wszystkie inne składniki oprogramowania SZST. Operacja aktualizacji serwerów bazy danych i aplikacji należy do Wykonawcy i wchodzi w zakres gwarancji na SZST udzielonej przez Wykonawcę. 11. Warstwa prezentacji (w rozumieniu poz. 2 tabeli) praca użytkowników w SZST powinna odbywać się za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych, co najmniej: 1. Microsoft Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej. 2. Mozilla Firefox w wersji 10 lub wyższej Dopuszczalne jest również stosowanie oprogramowania typu gruby klient. 12. Aplikacje administratorów wymagające instalacji na stacjach roboczych mogą być uruchamiane i udostępniane na serwerze terminalowym pracującym z MS Windows 2012R2 64-bit i nowszych. 13. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające zautomatyzowane uruchamianie i poprawne zamykanie usług pracujących w ramach wszystkich warstw w rozumieniu poz. 2 tabeli, z wyłączeniem warstwy prezentacji. Skalowanie systemu, wydajność 17/35

18 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 14. W zakresie wydajności oferowany SZST, działający na platformie sprzętowo-systemowej zapewnionej przez Zamawiającego musi zapewnić następujące parametry obsługi użytkowników: 1) Możliwość zalogowania się do systemu i pracy wszystkich użytkowników posiadających konto w systemie, 2) Dla 20 użytkowników pracujących jednocześnie: a) Maksymalny czas odpowiedzi Systemu na polecenia nawigacyjne (nie związane z operacją wyszukiwania) nie może przekroczyć 2 sek. b) Maksymalny czas wyświetlenia wyników wyszukiwania dowolnych informacji nie może przekroczyć 10 sek. Zagadnienia związane z przygotowaniem założeń technicznych do oceny wydajności Systemu będą przedmiotem opracowań projektowych. Zakładany próg ufności dla pomiaru wydajności wynosi 95%. W przypadku, gdy podane zasoby sprzętowe (moc obliczeniowa, pamięć operacyjna, przestrzeń dyskowa) nie będą wystarczające dla realizacji wdrożenia lub zapewnienia wymaganej dla pracy produkcyjnej wydajności, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy w ramach ceny wdrożenia dodatkowy sprzęt wymagany do realizacji wdrożenia i osiągnięcia wymaganej wydajności wraz z niezbędnymi licencjami oraz usługami instalacji i konfiguracji w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zgodny ze specyfikacją techniczną zbudowanego przez Zamawiającego środowiska systemowego. Specyfikacja sprzętu zostanie udostępniona Wykonawcy na żądanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności rozbudowy/doposażenia infrastruktury. Działania i prace związane w ww. rozbudową infrastruktury muszą być tak zorganizowane i przeprowadzone przez Wykonawcę, aby nie zakłóciły harmonogramu wdrożenia SZST. 15. Zwiększanie wydajności Systemu poprzez przydzielanie kolejnych procesorów wirtualnych oraz pamięci RAM dla serwerów pracujących w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji. W przeciwnym wypadku koszt zakupu licencji obciąży Wykonawcę. 16. Skalowanie wydajności rozwiązania poprzez uruchamianie kolejnych serwerów pracujących w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej (klaster wydajnościowy). 17. Zwiększanie wydajności rozwiązania poprzez uruchamianie kolejnych serwerów w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej nie wymaga zakupu dodatkowych licencji. W przeciwnym wypadku koszt zakupu licencji obciąży Wykonawcę w ramach wdrożenia lub zobowiązań gwarancyjnych lub pogwarancyjnych. Integracja z technologicznymi systemami wspierającymi 18. System zapewnia możliwość pełnego odtworzenia danych i konfiguracji z kopii zapasowej (backupu) w przypadku awarii. 19. Kopie zapasowe wszystkich dostarczonych składników oprogramowania będą wykonywane z wykorzystaniem oprogramowania CommVault Simpana 10. Dostarczone rozwiązanie zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania kopii zapasowych wszystkich danych przetwarzanych w środowisku produkcyjnym w trybie on-line. Kopie zapasowe środowiska testowo-rozwojowego oraz deweloperskiego będą wykonywane w trybie off-line. Wraz z Systemem wykonawca dostarczy projekt wykonywania kopii zapasowych Dostawa licencji na system wykonywania kopii zapasowych należy do Zamawiającego nie wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie po stronie oferowanego rozwiązania prac wymaganych do integracji rozwiązania z posiadanym przez Zamawiającego systemem wykonywania kopii zapasowych. 18/35

19 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 20. Wraz z rozwiązaniem zostanie dostarczony projekt integracji rozwiązania z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania opartym o oprogramowanie IBM Tivoli Monitoring 6.2 i IBM Tivoli Business Service Menedżer 4.2 (lub w wersjach wyższych) umożliwiający samodzielne wdrożenie przez Zamawiającego monitorowania dostępności, kondycji i wydajności wdrożonych aplikacji oraz wykrywanie, analizowanie i usuwanie problemów związanych z pracą oferowanych aplikacji czy usług. Projekt integracji obejmuje opis integracji oferowanego rozwiązania z IBM Tivoli Monitoring i IBM Tivoli Business Service Menedżer dla wszystkich składników oprogramowania dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach integracji Wykonawca zaproponuje sposób monitorowania elementów Systemu, zainstaluje odpowiednie agenty na potrzeby monitorowanych komponentów systemu/aplikacji, określi metryki i warunki wystąpienia odpowiednich poziomów alarmów. Dostawa licencji na system monitorowania i agentów oraz integracja z systemami monitorowania należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. 21. Na potrzeby zautomatyzowanej obsługi korespondencji elektronicznej SZST zostanie zintegrowany z systemem MS Exchange / MS Outlook system wspierający pracę grupową, elektroniczną wymianę korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej w spółkach Grupy Kapitałowej PSE. Klientem serwera MS Exchange jest program Microsoft Outlook (pakiet MS Office). Dostawa licencji na MS Exchange / MS Outlook należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, monitorowanie 22. W SZST będą przetwarzane informacje klasyfikowane jako Tajemnica PSE oraz jako informacje sensytywne. Oferowane rozwiązanie spełnia wymagania bezpieczeństwa dla systemów informatycznych obowiązujące w PSE SA. Wyciąg z obowiązujących regulacji zawiera Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ. 23. System posiada zaimplementowane zarządzanie kontami użytkowników. 24. System uprawnień opiera się na rolach. 25. Każdemu użytkownikowi można przydzielić wiele ról. 26. Wykonywanie przez użytkowników zadań określonych w różnych rolach nie wymaga ponownego logowania się użytkownika do Systemu. 27. Zarządzanie uprawnieniami jest scentralizowane i jednolite dla wszystkich elementów/modułów Systemu. 28. System umożliwia administratorom Systemu przegląd wszystkich uprawnień przypisanych do danego użytkownika. 29. System umożliwia administratorom Systemu przegląd listy wszystkich użytkowników posiadających dostęp do konkretnych danych wraz z informacją o poziomie dostępu i możliwych działaniach i w efekcie uzyskanie odpowiedzi na pytanie: kto i co może z tymi danymi zrobić ). Wymaganie może być zrealizowane np. poprzez dostarczenie raportu/raportów dostarczającego listę użytkowników, wraz z określeniem obiektów (modułów) do których użytkownicy mają dostęp z określeniem poziomu dostępu ( tylko do odczytu, edycji, itd.). 30. Możliwość kopiowania profili użytkowników. 31. Możliwość przyznania uprawnień na określony czas. Wymaganie może być zrealizowane poprzez wskazanie osoby zastępowanej lub roli w Systemie i okresu obowiązywania rozszerzonych uprawnień. Po upływie okresu zdefiniowanego podczas nadawania uprawień, uprawnienia przydzielone na czas określony zostaną automatycznie wycofane przez System. Przyznanie uprawnień do Systemu na określony czas nie może skutkować blokowaniem 19/35

20 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności dostępu do pozostałych systemów informatycznych w zgodzie z wymaganiem Uwierzytelnienie użytkowników w oparciu o poświadczenie domenowe Microsoft Active Directory. 33. SZST umożliwia automatyczne logowanie użytkowników do aplikacji na podstawie poświadczeń domenowych Microsoft Windows (zintegrowane uwierzytelnianie Windows single sign-on). 34. Możliwość logicznego podziału SZST poprzez definiowanie domen administracyjnych, z których każda będzie miała własnego administratora i użytkowników z prawami dostępu ograniczonymi do tego konkretnego obszaru. 35. Komunikacja pomiędzy stacją roboczą użytkownika (w przypadku korzystania z przeglądarki internetowej) i serwerem aplikacji będzie odbywać się z wykorzystaniem protokołu https. 36. Automatyczne rozłączenie sesji (wylogowanie) aplikacji po upływie zdefiniowanego przez administratora okresu nieaktywności użytkownika. 37. W SZST prowadzony będzie Dziennik Systemowy zawierający informacje o aktywności użytkowników, administratorów oraz procesów automatycznych. 38. Zdarzenia rejestrowane w Dzienniku Systemowym obejmą m.in.: Wszystkie działania użytkowników, w szczególności dotyczące odczytu, poprawy, dopisania, usunięcia rekordu danych, Wszystkie działania administratorów, w tym zmianę parametrów, Zdarzenia związane z przetwarzaniem danych, generowaniem raportów i wydruków, Wszystkie zdarzenia dotyczące procesu uwierzytelnienia, Zdarzenia dotyczące funkcjonowania procesów automatycznych (np. replikacja baz danych, tworzenie kopii zapasowych) 39. SZST umożliwia definiowanie klas zdarzeń zapisywanych w Dzienniku Systemowym, m.in. zalogowanie/wylogowanie użytkowników, nieudane próby połączenia, modyfikacja (dodanie, edycja, usunięcie) danych, dostęp do danych. 40. SZST umożliwia definiowanie zakresu logowanych informacji dla poszczególnych klas zdarzeń. 41. Log zdarzeń SZST może być eksportowany w trybie na żądanie. 42. Log zdarzeń Systemu może być udostępniony on-line na potrzeby odczytu przez narzędzia monitorujące. 43. SZST będzie wyposażony w mechanizmu archiwizacji Dziennika Systemowego. Archiwizacja będzie uruchamiana automatycznie lub ręcznie przez administratora. 44. SZST umożliwia monitorowanie stanu poszczególnych komponentów technicznych, jak i biznesowych, na potrzeby określania dostępności, kondycji i wydajności oferowanych aplikacji oraz wykrywania, analizy i usuwania problemów związanych z funkcjonowaniem oferowanych aplikacji czy usług. Na potrzeby monitorowania System powinien zapewniać: Logowanie do plików działania poszczególnych komponentów, jak również interfejsów pomiędzy nimi (wpisy w logach powinny być kategoryzowane na informacyjne, ostrzeżenia i błędy, gdzie istotne dla działania systemu błędy powinny być określane jako krytyczne, logi powinny być dostępne do czytania online). Udostępnianie informacji na temat istotnych dla jego poprawnej pracy parametrów za pomocą protokołu SNMP (wymagany jest opis drzewa SNMP) Interfejs CLI (command line interface) do weryfikacji stanu komponentów. Integracja, interfejsy z systemami zewnętrznymi 20/35

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS

IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS Departament Teleinformatyki SIWZ Cz. II Opis przedmiotu zamówienia 1. Specyfikacja wymaganych licencji i produktów IBM P/N D0GYALL D0GY8LL D0S8KLL D04AVLL D0GR0LL Opis licencji IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A.

Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz. II) Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 1 Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 2 Załącznik nr 3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa, 2 października 2015 r. DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NG-KiSZ.2611.6.2015 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Paszportyzacja sieci i systemów teleinformacyjnych

Paszportyzacja sieci i systemów teleinformacyjnych Paszportyzacja sieci i systemów teleinformacyjnych CASE STUDY WDROŻENIA W PSE Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Wisła, SIwE, 30.11.2016 r. Cele biznesowe Kompleksowe zinwentaryzowanie zasobów

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: Spis treści: Spis treści:... 2 I. Definicje... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Załącznik nr 2 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy w zakresie rozwoju SI

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo