CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia INFORMACJE PODSTAWOWE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE RAPORTOWANIA WYMAGANIA DLA WSPÓŁPRACY Z SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ZAMAWIAJĄCEGO Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A Podstawowe wytyczne wynikające z zasad, standardów i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A SIWZ Część II Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Dostawa i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną 2

3 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE informatycznego zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną (dalej: System lub SZST ) wspierającego kompleksowe inwentaryzowanie i zarządzanie zasobami sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej PSE S.A. Celem realizacji wdrożenia jest m.in.: 1) kompleksowe zinwentaryzowanie zasobów telekomunikacyjnej infrastruktury pasywnej i aktywnej Zamawiającego, 2) udostępnienie Zamawiającemu zintegrowanej platformy zarządzania informacją o sieci i infrastrukturze telekomunikacyjnej Zamawiającego, 3) wsparcie procesów utrzymania i planowania sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostarczania wymaganych usług. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona całość prac projektowo-wdrożeniowych, w tym m.in.: 1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu planu wdrożenia oraz projektu funkcjonalnego i projektu technicznego wdrożenia, 2) dostawę i wdrożenie u Zamawiającego zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną, 3) inwentaryzację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego, 4) zrealizowanie interfejsów do systemów NMS (Network Management System) Zamawiającego na potrzeby pobierania danych, 5) integrację Systemu z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego, 6) wprowadzenie i migrację danych do Systemu, 7) zorganizowanie i przeprowadzenie testów wersji pilotażowej i wersji produkcyjnej Systemu, 8) przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników i administratorów Systemu, 9) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji wdrożenia. System będzie użytkowany przez pracowników Grupy Kapitałowej PSE. Użytkownicy Systemu będą rozproszeni w kilku lokalizacjach na terenie Polski. Komunikacja aplikacji klienckich z Systemem odbywać się będzie poprzez sieć korporacyjną LAN/WAN Zamawiającego. System musi także umożliwiać dostęp spoza sieci korporacyjnej PSE S.A. za pomocą posiadanego przez Zamawiającego Systemu Bezpiecznego Dostępu (SBD). Na potrzeby wdrożenia Systemu Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną w siedzibie PSE S.A. platformę sprzętową wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vsphere oraz systemem operacyjnym Linux RedHat 64-bit lub Microsoft Windows Server.. SIWZ Część II Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Dostawa i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną 3

4 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE informatycznego zintegrowanego Systemu Zarządzani Siecią Telekomunikacyjną, wspierającego kompleksowe inwentaryzowanie i zarządzanie zasobami sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej PSE S.A. wraz z serwisem gwarancyjnym i wsparciem technicznym. Zamawiający wymaga, aby dostarczany System był w polskiej wersji językowej i umożliwiał pracę co najmniej 130 użytkowników nazwanych, w tym jednoczesną pracę co najmniej 50 użytkowników. Główne wymagane funkcjonalności Systemu to: 1) ewidencjonowanie sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego tj. elementów warstwy zasobów fizycznych, logicznych i usług, 2) modelowanie dowolnego typu obiektów opisujących zasoby sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, 3) definiowanie wzajemnych powiązań, zależności, relacji i połączeń między obiektami, 4) automatyczne pobieranie danych o konfiguracji z aktywnych urządzeń telekomunikacyjnych i urządzeń infrastruktury za pomocą interfejsów do systemów NMS Zamawiającego wraz z mechanizmami aktualizacji danych w bazie Systemu, 5) automatyczne pobieranie w trybie on-line informacji o alarmach na zaewidencjonowanych aktywnych urządzeniach telekomunikacyjnych i urządzeniach infrastruktury poprzez interfejsy do systemów NMS Zamawiającego, 6) prezentowanie i raportowanie zaewidencjonowanych danych w postaci tabel, schematów, diagramów, itp. 7) przechowywanie kompletnej informacji o historii zmian każdego obiektu, 8) moduł workflow, 9) wielodostęp do danych różnych grup użytkowników. System musi wspierać wszystkie procesy, podprocesy i zadania nieprocesowe PSE S.A. w zakresie inwentaryzowania i eksploatacji i zarządzania zasobami sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej PSE S.A. Szczegółowe wymagania dla wdrażanego Systemu zostały przedstawione w Rozdziale 2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia niniejszej Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dostarczony System opierał się na bazowej wersji Systemu, która była przedmiotem komercyjnego produkcyjnego wdrożenia obejmującego sieć i infrastrukturę telekomunikacyjną. W przypadku, gdy bazowa wersja Systemu nie posiada wymaganej w niniejszym SIWZ funkcjonalności Wykonawca obowiązany jest zapewnić daną funkcjonalność przez napisanie dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność Systemu i zintegrowanie tegoż oprogramowania z Systemem w warstwie danych, logiki biznesowej i prezentacji w sposób zgodny z zasadami tworzenia, modyfikacji i rozszerzeń Systemu zdefiniowanymi przez jego producenta. Kod źródłowy dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność wraz z instrukcjami kompilacji i instalacji oraz kompilatorami, interpreterami lub środowiskiem wykonawczym powinny zostać dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w momencie przystąpienia do instalacji w środowisku informatycznym Zamawiającego w ramach prowadzonych prac wdrożeniowych wraz z prawem do korzystania z tego kodu w pełnym zakresie. Zamawiający przewiduje 3 etapy wdrożenia Systemu: 1) Etap I - Projektowanie, 2) Etap II - Wdrożenie pilotażowe, 3) Etap III - Wdrożenie produkcyjne. Warunkiem odbioru danego etapu jest realizacja wszystkich prac i produktów wchodzących w skład danego etapu zgodnie z poniższym podziałem, bez wad i zastrzeżeń. 4/35

5 Warunkiem odbioru etapu, w którym odbiorowi podlegają zaewidencjonowane dane, będzie pozytywne zweryfikowanie przez Zamawiającego jakości zaewidencjonowanych danych. Zamawiający zaakceptuje poziom błędów mniejszy niż 3%. W ramach realizacji Etapu I Projektowanie, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1) Dokument Plan Wdrożenia Systemu, zawierający m.in.: a) założenia, uwarunkowania i cele wdrożenia Systemu, b) opis struktury organizacyjnej projektu określający role projektowe oraz zależności organizacyjne, c) szczegółowy harmonogram wdrożenia Systemu, uwzględniający podział wdrożenia na 3 etapy oraz specyfikację produktów, w szczególności wskazanie dat zgłoszenia do odbioru wszystkich wymaganych produktów wdrożenia, d) szczegółowy opis prac i produktów wdrożenia, uwzględniający opis zależności między pracami i produktami, e) procedury projektowe, f) wzory/szablony używanych w projekcie dokumentów. 2) Dokument Projekt Funkcjonalny Wdrożenia Systemu, zawierający m.in.: a) definicje i opis używanych w projekcie oraz wdrażanym Systemie pojęć/terminów, b) szczegółową analizę procesów realizowanych u Zamawiającego w zakresie inwentaryzowania i zarządzania zasobami sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, c) analizę struktury sieci i infrastruktury oraz źródeł danych, d) model danych w Systemie, e) szczegółowy opis funkcjonalności Systemu, f) opis procesu wymiany informacji Systemu z systemami NMS Zamawiającego wskazanymi w Rozdziale 2.3, g) opis procesu wymiany informacji Systemu z innymi systemami informatycznymi eksploatowanymi lub wdrażanymi u Zamawiającego wskazanymi w Rozdziale 2.5, h) opis procesu inwentaryzacji sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego, w tym: zakres i poziom szczegółowości danych, lokalizacje przewidziane do inwentaryzacji, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Rozdziale 2.3, i) projekty raportów, wskaźniki, słowniki i katalogi danych. 3) Dokument Projekt Techniczny Wdrożenia Systemu, zawierający m.in.: a) szczegółowy opis środowiska sprzętowo-systemowego, b) opis procedury instalacyjnej oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę, c) szczegółowy opis funkcji wszystkich aplikacji i modułów Systemu, d) opis istotnych dla pracy Systemu parametrów konfiguracyjnych systemów operacyjnych, e) projekt wykonywania kopii zapasowych Systemu, przy wykorzystaniu systemu HP Data Protector zapewnianym przez Zamawiającego, f) projekt integracji z systemem monitorowania IBM Tivoli Monitoring i IBM TBSM, g) szczegółowe projekty interfejsów z systemami NMS Zamawiającego w ramach funkcjonalności autodiscovery, h) szczegółowy projekt interfejsów wymiany danych pomiędzy Systemem, a innymi systemami informatycznymi u Zamawiającego, i) projekty dedykowanego i niestandardowego oprogramowania wynikającego z Projektu Funkcjonalnego Wdrożenia Systemu. 5/35

6 4) Dokument Plan Inwentaryzacji i Migracji Danych do Systemu, zawierający m.in.: a) opis procesu inwentaryzacji danych, b) opis procesu migracji i ładowania danych do Systemu, c) model przepływu danych, d) algorytmy walidacji i kontroli spójności danych, e) opis obsługi wyjątków. W ramach realizacji Etapu II Wdrożenie pilotażowe, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1) Dokument Koncepcja i Plan Wdrożenia Pilotażowego Systemu, zawierającą m.in.: a) zakres funkcjonalny Systemu pilotażowego odpowiadający pełnej funkcjonalności Systemu, b) zakres i źródła danych testowych, c) zakres operacji testowych, d) zakres prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych składających się na proces budowy pilotażowej wersji Systemu, e) szczegółowy harmonogram prac dla etapu budowy pilotażowej wersji Systemu, f) techniczne aspekty instalacji pilotażowej, g) opis sposobu przeprowadzenia testów weryfikacyjnych, h) procedurę obsługi wykrytych problemów, i) wzory protokołów testów weryfikacyjnych. 2) Instruktaż dla pracowników Zamawiającego przewidzianych do udziału w testach wersji pilotażowej Systemu, w tym m.in.: a) przygotowanie Instrukcji w formie drukowanych podręczników obejmujących całokształt zagadnień niezbędnych do merytoryczno-technicznego przygotowania zespołu Zamawiającego do aktywnego udziału w testach pilotażowej wersji Systemu, b) przeprowadzenie Instruktaży. 3) Dokument Plan i Specyfikacja Testów Wersji Pilotażowej Systemu, zawierający m.in.: a) cel przeprowadzenia testów, b) zasady organizacyjne, role uczestników testów, podział zadań, c) szczegółowy harmonogram testów, d) scenariusze testów. 4) Dokumenty Protokoły z Przeprowadzonych Testów Wersji Pilotażowej Systemu, zawierające m.in. a) przebieg procesu testowania, b) listę przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy uczestniczących i wykonujących testy wraz z podpisami, c) wyniki poszczególnych testów. 5) Dokument Raport Końcowy z Wdrożenia Pilotażowego Systemu, zawierający m.in.: a) wykryte błędy, usterki i niedogodności pilotażowej wersji Systemu odnoszące się do wymagań SIWZ, przyjętych założeń oraz uzgodnionych projektów, b) zalecenia i wnioski w zakresie wymaganych zmian i usprawnień funkcjonalnych i technicznych w Systemie produkcyjnym, c) plan dalszych działań związany z usunięciem błędów i usterek oraz wdrożeniem usprawnień. 6/35

7 6) Dostarczony i wdrożony System w wersji pilotażowej zgodnie z zatwierdzoną Koncepcją i Planem Wdrożenia Pilotażowego Systemu, w tym m.in.: a) zainstalowana i skonfigurowana kompletna wersja Systemu, b) wykonana inwentaryzacja fragmentu sieci i infrastruktury Zamawiającego zgodnie z zatwierdzoną Koncepcją i Planem Wdrożenia Pilotażowego Systemu (nie mniej niż 10% całości sieci i infrastruktury przewidzianej docelowo do zaewidencjonowania w Systemie, z odpowiednim udziałem wszystkich typów danych), c) wprowadzone do Systemu zinwentaryzowane dane, w tym wykonanie powiązań logicznych załadowanych danych z danymi pobranymi poprzez interfejsy z systemami NMS Zamawiającego. W ramach realizacji Etapu III Wdrożenie produkcyjne, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1) Dokument Koncepcja i Plan Wdrożenia Produkcyjnego Systemu, zawierającą m.in.: a) sposób implementacji i zakres zmian, korekt, uzupełnień i usprawnień Systemu, które wnikają z Raportu Końcowego z Wdrożenia Pilotażowego Systemu, b) docelowy zakres i źródła danych, c) szczegółowy plan prac związanych z migracją danych, d) zakres operacji testowania odbiorczego produkcyjnej wersji Systemu, e) plan prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych składające się na proces budowy wersji produkcyjnej Systemu, f) techniczne aspekty instalacji produkcyjnej Systemu, g) opis sposobu testowania Systemu przez wybranych użytkowników kluczowych, h) procedurę obsługi wykrytych problemów, i) wzorów protokołów testów odbiorczych. 2) Instruktaż dla zgłoszonych przez Zamawiającego użytkowników Systemu, w tym m.in.: a) przygotowanie Instrukcji w formie drukowanych podręczników obejmujących całokształt zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań i obowiązków służbowych w ramach obsługi procesów związanych z ewidencjonowaniem i zarzadzaniem siecią i infrastrukturą telekomunikacyjną z wykorzystaniem wdrożonego Systemu, b) przeprowadzenie Instruktaży, c) Certyfikaty imienne dla wszystkich docelowych użytkowników Systemu zgłoszonych przez Zamawiającego. 3) Instruktaż dla zgłoszonych przez Zamawiającego administratorów Systemu, w tym m.in.: a) przygotowanie Instrukcji w formie drukowanych podręczników obejmujących całokształt zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań administracyjnych w Systemie, b) przeprowadzenie Instruktaży, c) Certyfikaty imienne dla wszystkich docelowych administratorów Systemu zgłoszonych przez Zamawiającego. 4) Dokument Plan i Specyfikacja Testów Wersji Produkcyjnej Systemu, zawierający m.in.: a) cel przeprowadzenia testów, b) zasady organizacyjne, role uczestników testów, podział zadań, c) szczegółowy harmonogram testów, d) scenariusze testów. 5) Dokumenty Protokoły z Przeprowadzonych Testów Funkcjonalnych, Wydajnościowych i Działania Procedur Administracyjnych Wersji Produkcyjnej Systemu, zawierające m.in. 7/35

8 a) przebieg procesu testowania, b) listę przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy uczestniczących i wykonujących testy wraz z podpisami, c) wyniki poszczególnych testów. 6) Dokument Raport Końcowy z Wdrożenia Produkcyjnego Systemu, zawierający m.in.: a) wykryte błędy, usterki i niedogodności produkcyjnej wersji Systemu odnoszące się do wymagań SIWZ, przyjętych założeń oraz uzgodnionych projektów, b) zalecenia i wnioski w zakresie wymaganych zmian i usprawnień funkcjonalnych i technicznych, c) plan dalszych działań związany z usunięciem błędów i usterek oraz wdrożeniem usprawnień określający terminy realizacji zobowiązań Wykonawcy. 7) Dokument Dokumentacja Użytkownika Systemu, zawierający m.in.: a) opis pełnej funkcjonalności i działania Systemu, b) zasady nawigowania w Systemie, wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych, c) zasady dostępnej użytkownikowi parametryzacji Systemu i zasilania danymi podstawowymi (katalogi i słowniki danych) oraz operacyjnymi, d) opis działania wszystkich funkcjonalności Systemu wspierających procesy ewidencjonowania i zarzadzania siecią i infrastrukturą telekomunikacyjną, e) zasady zarządzania uprawnieniami w Systemie, f) zasady projektowania raportów, eksportowania danych oraz wyszukiwania i prezentowania informacji, g) zasady bezpieczeństwa pracy. 8) Dokument Dokumentacja Administratora Systemu, zawierający m.in.: a) kompletny opis instalacji Systemu, b) procedury zarządzania kontami i uprawnieniami w Systemie, c) procedury wykonywania kopii zapasowych wszystkich komponentów Systemu i odtwarzania Systemu z kopii, d) procedury monitorowania wydajności i wszystkich parametrów pracy Systemu, e) procedury monitorowania bezpieczeństwa Systemu, f) procedury kopiowania danych ze środowiska produkcyjnego do środowiska testoworozwojowego, g) procedury współpracy z Wykonawcą w zakresie wynikającym z obsługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego. 9) Dokument Dokumentacja Deweloperska Systemu, zawierający m.in.: a) narzędzia i metody definiowania i modelowania nowych elementów sieci i infrastruktury (rozszerzania modelu danych) oraz modyfikowania struktur danych (struktury atrybutów) istniejących obiektów, b) narzędzia i metody samodzielnego opracowywania własnych aplikacji i rozszerzeń funkcjonalnych oraz poprawnego wbudowywania ich do Systemu, c) narzędzia i mechanizmy dostępu do danych Systemu z aplikacji/programów zewnętrznych, d) narzędzia i mechanizmy integracji Systemu z aplikacjami zewnętrznymi, w szczególności za pośrednictwem rozwiązań klasy ESB np. IBM Message Broker. 10) Dokument Dokumentacja Powykonawcza Systemu, zawierający m.in.: 8/35

9 a) zbiór zaktualizowanej na dzień przekazana Systemu do eksploatacji produkcyjnej całości dokumentacji wykonanej w ramach zawartej Umowy na wdrożenie Systemu, b) zestawienie licencji i składników infrastruktury Systemu, c) wykaz wszystkich dokumentów projektowych w ich ostatecznych wersjach. 11) Dokument Karta Usługi - Utrzymanie Systemu będący propozycją Karty Usługi Utrzymanie Systemu zgodnie z modelem usługowym wdrożonym u Zamawiającego. 12) Dokument Model Eksploatacji Systemu, zawierający m.in.: a) strukturę organizacyjną oraz macierz odpowiedzialności dla procesu eksploatacji Systemu uwzględniający wszystkich udziałowców procesu, b) zasady współpracy operacyjnej pomiędzy użytkownikami Systemu, dyżurnymi pracownikami Centrum Informacyjno-Zgłoszeniowego działającego u Zamawiającego, różnej specjalności administratorami Zamawiającego oraz Wykonawcą, c) procedury zarządzania danymi (ang. Data Governance) w zakresie danych przetwarzanych w Systemie, d) zasady zgłaszania potrzeb rozwojowych oraz procedowania związanych z tym wniosków, e) zasady eskalowania problemów systemowych (sprzęt, oprogramowanie). 13) Dostarczony i wdrożony System w wersji produkcyjnej zgodnie z zatwierdzoną Koncepcją i Planem Wdrożenia Produkcyjnego Systemu, w tym m.in. a) nośniki z wersjami instalacyjnymi oprogramowania systemowego i narzędziowego, b) wymagane homologacje/certyfikaty, c) gwarancje firm trzecich, d) zainstalowana i skonfigurowana kompletna wersja Systemu, e) wykonana inwentaryzacja całości sieci i infrastruktury Zamawiającego zgodnie z zatwierdzoną Koncepcją i Planem Wdrożenia Produkcyjnego Systemu, w tym wykonana aktualizacji danych zinwentaryzowanych w ramach wdrożenia pilotażowego Systemu, f) wprowadzone do Systemu wszystkie dane, w tym dane zinwentaryzowane i wykonane powiązania logiczne wprowadzonych danych z danymi pobranymi poprzez interfejsy z systemami NMS Zamawiającego, g) zaimplementowane wszystkie procedury administracyjne i bezpieczeństwa. 14) Licencje Systemu tj. dokumenty poświadczające prawo Zamawiającego do użytkowania wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę programów komputerowych dla wymaganej liczby użytkowników oraz przygotowanej przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej, w tym m.in. a) programów użytkowych, b) serwerów baz danych, c) serwerów aplikacji w minimum 3 środowiskach uruchomieniowych (produkcyjne, testowo-rozwojowe, testowoszkoleniowe) wykorzystujących niezależne warstwy Systemu określone w Rozdziale 2.2. Szczegółowe wymagania w zakresie zawartości każdego z produktów oraz kryteria odbioru zawarte są w Załączniku nr 2 do Umowy - Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru. Wszystkie opracowywane w ramach wdrożenia Systemu i wymagane przez Zamawiającego dokumenty, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej (Adobe PDF oraz MS Word 97/2003 lub wyższy) i papierowej (w trzech egzemplarzach). 9/35

10 Wykonawca udzieli na całość prac związanych z wdrożeniem Systemu oraz na dostarczone programowanie gwarancję 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń. Ustala się następujące warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego: 1) Wykonawca w trakcie całego procesu wdrożeniowego oraz w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania w trybie 24/7 w języku polskim wszystkich wad, usterek i awarii w działaniu Systemu oraz prowadzić i w trybie on-line udostępniać Zamawiającemu rejestr zgłoszonych przez Zamawiającego w/w problemów. 2) Rejestr musi zawierać informacje opisujące problem, datę i godzinę zgłoszenia, nazwisko osoby zgłaszającej, status zgłoszenia, nazwiska osób rozwiązujących problem wraz z danymi kontaktowymi, podjęte działania, daty podjętych działań i sposób rozwiązania problemu oraz inne wyjaśnienia i komentarze. 3) Czasy napraw: a) usunięcie awarii krytycznych (za awarie krytyczne uważa się awarie powodujące brak funkcjonowania Systemu lub jego wdrożonej funkcjonalności, uniemożliwiające obsługę części lub całości procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia, b) usunięcie awarii o priorytecie Wysokim (za awarie o priorytecie Wysokim uważa się ograniczenie wydajności Systemu lub jego funkcjonalności, pozwalające jednak na dalszą obsługę procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia, c) usunięcie pozostałych zgłoszeń, określonych jako zgłoszenia o priorytecie Niskim, w czasie 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia. 4) Wykonawca w ramach wsparcia technicznego: a) zapewni dostęp i na własny koszt wykona wszystkie rekomendowane przez producenta Systemu aktualizacje oprogramowania, b) zapewni konsultacje inżyniera lub eskalację problemów do serwisu producenta Systemu w zakresie pomocy technicznej dotyczącej: instalacji, konfiguracji, funkcjonowania oprogramowania oraz zasad tworzenia nowych aplikacji i rozwijania funkcjonalności Systemu w ramach dostępnych interfejsów i metod, jak również integracji Systemu z innymi programami i platformami sprzętowymi, c) zapewni dostęp do bazy wiedzy producenta Systemu, zawierającej m.in. informacje i porady techniczne. 5) W okresie wsparcia technicznego Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu usługi związane z dostosowaniem systemu (konsultacje, projektowanie, wdrożenie, optymalizacja) w wymiarze do 500 roboczogodzin łącznie w całym okresie. Zamawiający wykorzysta te prace na potrzeby rozwoju i dostosowania Systemu wynikające ze zmiany uwarunkowań biznesowych, technicznych i pojawianie się nowych potrzeb. 10/35

11 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. WYMAGANIA OGÓLNE Zamawiający wymaga, aby System spełniał wszystkie wymagania określone w Tabeli 1. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 1. Interfejs użytkownika Systemu musi być w polskiej wersji językowej. 2. Cała funkcjonalność Systemu musi być wewnętrznie zintegrowana, tj. niezależnie od tego w ramach jakiego modułu czy aplikacji Systemu zostaną zarejestrowane dane, ich rejestracja musi być jednorazowa, a System w każdym wymagającym tych danych module, aplikacji musi je udostępniać i umożliwiać ich przetwarzanie. 3. System musi umożliwiać określanie danych adresowych zgodnie z adresacją Teryt uwzględniając wszystkie poziomy (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica), System musi posiadać aktualne dane słownikowe zgodne z Teryt. 4. W przypadku danych, których wartości zawierają się w ograniczonym zbiorze System musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu słowników i katalogów. 5. Dla wprowadzanych danych pochodzących ze słowników System musi umożliwiać podpowiadanie właściwej wartości poprzez analizę ciągu wprowadzanych znaków. 6. System musi umożliwiać administratorowi dowolną modyfikację słowników. 7. System musi umożliwiać weryfikowanie rejestrowanych/modyfikowanych/usuwanych automatycznie lub przez użytkownika danych przez innego użytkownika (np. przełożonego, administratora), w formie np. statusów zatwierdzenia. Zakres danych podlegający statusom weryfikacji musi być konfigurowalny. 8. System musi umożliwiać tworzenie, modyfikację, kasowanie wszystkich typów obiektów. 9. System musi umożliwiać wiązanie obiektów tego samego typu i różnych typów pomiędzy sobą wg określonych reguł. 10. System musi umożliwiać prezentację obiektów w postaci drzewa odzwierciedlającego hierarchię zawierania. 11. System musi umożliwiać prezentację obiektów w postaci schematu powiązań. 12. System musi umożliwiać dostęp do informacji o obiekcie umieszczonym na schemacie/diagramie przez kliknięcie. 13. System musi przechowywać pełną historię zmian na poszczególnych atrybutach zarejestrowanych obiektów wraz z informacją o czasie modyfikacji i użytkowniku który dokonał zmiany (dotyczy także obiektów wyłączonych z eksploatacji). 14. System musi umożliwiać definiowanie obiektu za pomocą nieograniczonej liczby atrybutów różnych typów (m.in. listy rozwijane, pola: alfanumeryczne, logiczne/statusowe, numeryczne, daty i czasu). 15. System musi umożliwiać opisanie dowolnego obiektu zestawem atrybutów (statusów), które następnie będą wykorzystywane przez mechanizmy filtrujące na potrzeby prezentacji, alokacji zasobów, itp. 16. System musi umożliwiać dołączanie do obiektów nieograniczonej liczby dokumentów w różnych formatach (instrukcje, rysunki techniczne, schematy, zdjęcia, pliki MS Office, PDF, inne), przechowywanych w bazie danych Systemu lub jako link do zasobów zewnętrznych. 17. Każdy atrybut definiujący obiekt (niezależnie od typu rejestrowanych w nim danych) powinien mieć możliwość ustawienia/zadeklarowania go jako wymagany do wypełnienia (System musi sprawdzać jego wypełnienie), lub nie wymagany, przy czym musi być możliwość wyróżnienia na ekranie pól wymaganych. 11/35

12 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 18. System musi umożliwiać tworzenie i stosowanie reguł walidacyjnych na wszystkie atrybuty obiektów (w tym pola alfanumeryczne) podczas rejestracji oraz modyfikacji obiektów. 19. System musi umożliwiać rejestrację kolejnego obiektu (kolejnego rekordu) poprzez kopiowanie innego już istniejącego. 20. System musi umożliwiać definiowanie szablonów (wzorców) dla obiektów (ang. templates ) oraz skorzystanie z nich przez użytkownika podczas rejestracji kolejnej obiektów. 21. System musi mieć konfigurowalny interfejs użytkownika, zapisywany indywidualnie w preferencjach danego użytkownika, w szczególności System musi umożliwiać ukrywanie oraz dodawanie elementów takich jak: ikony, pola, okna, pozycje menu oraz inne obiekty ekranowe w celu zapewnienia maksymalnej wygody i ergonomii sposobu interakcji użytkowników z Systemem. 22. System musi umożliwiać użycie funkcji wyszukiwania obiektów wg kryteriów zaczerpniętych z atrybutów obiektów, przy czym wyszukiwanie powinno być możliwe po kryterium dowolnego atrybutu lub wielu atrybutów obiektu, a dla pól alfanumerycznych musi być dodatkowo możliwość użycia symboli wieloznacznych, z możliwością użycia operatorów logicznych. System musi pozwalać, aby tabelę z wyszukanymi pozycjami można było wydrukować oraz wyeksportować do plików w formacie xls, xlsx (MS Excel) lub csv (Comma Separated Value) przy zachowaniu w arkuszu kalkulacyjnym takiego samego formatu i układu danych oraz zapewnieniu edytowalności danych. System musi umożliwiać prezentowanie wyszukanych obiektów na schematach w postaci wyróżnienia (kolor/pogrubienie/migotanie itp.). System musi umożliwiać tworzenie szablonów wyszukiwania. 23. System musi umożliwiać przechodzenie/nawigowanie pomiędzy obiektami powiązanymi ze sobą danymi (z formatki/okna jednego obiektu do obiektu powiązanego danymi, bez potrzeby korzystania z narzędzi wyszukiwania). 24. System musi umożliwiać parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników do modułów, funkcji, raportów, analiz, widoków oraz niezależnie, uprawnień dostępu do danych rejestrowanych w Systemie, tak aby było możliwe tworzenie niezależnych obszarowo organizacji, których użytkownicy widzą wyłącznie dane ze swojego obszaru organizacyjnego oraz mają ściśle określone uprawnienia związane z obsługą Systemu. 25. System musi umożliwiać przesłanie dowolnego obiektu lub obiektów w obieg (workflow) w celu realizacji na nim wymaganych czynności przez innego użytkownika, jak np. zatwierdzenia pozycji, zmiany statusu, uzupełnienia danych, inne (obiegi zostaną zdefiniowane w trakcie wdrożenia Systemu). 26. System musi umożliwiać automatyczne generowanie powiadomień o konieczności realizacji kolejnej czynności obiegu (workflow). 27. System musi umożliwiać zarządzanie obiektami w złożonej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (obsługa wielu organizacji, przedsiębiorstw, oddziałów). 28. System musi umożliwiać użytkownikowi (nie tylko administratorowi) wyświetlenie na ekranie informacji o użytkowniku, który dokonał rejestracji/ostatniej zmiany atrybutów danego obiektu oraz czasie tej zmiany. 29. System musi posiadać mechanizm zmiany atrybutów graficznych obiektu (kolor lub jego migotanie, symbol, styl linii) w zależności od wartości atrybutu. 30. System musi umożliwiać otwieranie wielu równocześnie aktywnych okien/formatek z danymi. 31. System musi umożliwiać skalowanie (powiększanie i pomniejszanie) schematów, diagramów przez podanie współczynnika skalowania lub wskazanie obszaru. 32. System musi umożliwiać włączanie i wyłączanie widoczności poszczególnych warstw, ustawianie progów automatycznego włączania i wyłączania widoczności warstwa. 33. System musi zapewniać elastyczny mechanizm pozwalający na rozszerzanie modelu informacyjnego o nowe definicje (klasy obiektów) i ich atrybuty. Operacje związane z rozbudową modelu informacyjnego powinny się odbywać z poziomu interfejsu użytkownika 12/35

13 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności (preferowana jest dedykowana aplikacja administratorska) i nie powinny skutkować koniecznością zmian w strukturze bazy danych. Wprowadzone zmiany powinny być od razy dostępne dla innych użytkowników systemu bez konieczności stosowania dodatkowych zabiegów administracyjnych 34. System musi umożliwiać użytkownikowi konfigurowanie, modyfikowanie i rozszerzanie biblioteki dostępnych obiektów modelujących elementy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 35. System musi umożliwiać użytkownikowi definiowanie i modelowanie nowych elementów sieci i infrastruktury oraz modyfikowania struktury danych (struktury atrybutów) istniejących obiektów 13/35

14 2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE Na potrzeby wdrożenia Systemu Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną w siedzibie PSE S.A. platformę sprzętową wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vsphere oraz systemem operacyjnym Linux RedHat 64-bit lub Microsoft Windows Server 64-bit. Oprogramowanie VMware vsphere oraz systemy operacyjne będą uruchomione przez Zamawiającego w najwyższych stabilnych wersjach opublikowanych przed produkcyjnym uruchomieniem Systemu. Zamawiający zapewni usługi transmisji danych (łącza i infrastrukturę sieciową) w tym sieci LAN i SAN o przepustowości wystarczającej do zapewnienia wymaganej wydajności rozwiązania. Zamawiający będzie odpowiedzialny za konfigurację usług sieciowych oraz rozwiązywanie problemów z siecią. Zamawiający udostępni na potrzeby środowiska produkcyjnego i środowisk testowo-rozwojowych na platformie VMware łącznie max. 40 procesorów wirtualnych (opartych na procesorach fizycznych: Intel E lub nowszych), max 192 GB pamięci RAM oraz max 5 TB przestrzeni dyskowej. Przewidywany łączny wolumen danych, które będą przetwarzane w środowisku produkcyjnym SZST to: - ok. 50 GB nie uwzględniając dokumentów, - ok. 800 GB w zakresie dokumentów. Podział udostępnionych zasobów na serwery wirtualne oraz instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Projektu Technicznego Wdrożenia Systemu. Pozostałe prace instalacyjne i konfiguracyjne zostaną zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z w/w projektem. Zamawiający posiada platformę integracyjną zbudowaną w oparciu o oprogramowanie IBM WebSphere Message Broker w wersji 8. Wymaga się, aby wymiana danych pomiędzy wdrożonym rozwiązaniem, a biznesowymi systemami zewnętrznymi (patrz rozdział 2.5) odbywała się z wykorzystaniem w/w platformy integracyjnej. Zamawiający wymaga, aby System spełniał wszystkie wymagania określone w Tabeli 2. Tabela 2. Wymagania techniczne Lp. Opis wymagania / funkcjonalności Platforma sprzętowo systemowa, architektura rozwiązania 1. Wszystkie składniki oferowanego Systemu są kompatybilne z platformą wirtualizacyjną VMware vsphere 5 lub nowszą. Dostawa licencji VMware należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. 2. Dostarczane rozwiązanie jest zbudowane w architekturze wielowarstwowej, minimalnie trójwarstwowej z wyróżnieniem warstw: 1. danych (serwer bazy danych), 2. logiki biznesowej (serwer aplikacji), 3. prezentacji (aplikacja kliencka pełniąca funkcję interfejsu użytkownika). 14/35

15 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 3. Dopuszczalne typy serwera bazy danych realizującego funkcję warstwy danych (w rozumieniu poz. 2 tabeli) to: 1. Oracle Database Server 2. IBM DB2 3. Microsoft SQL Server Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przez co rozumie się takie, które realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy rozwiązań wskazanych w pkt 1 3 oraz w sposób poprawny współpracuje ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego w tym m.in. narzędziami do monitorowania systemów informatycznych, systemami do wykonywania kopii zapasowych, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem środowiska informatycznego Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w porozumieniu i na koszt Wykonawcy testów zgodności w celu potwierdzenia równoważności i poprawnej współpracy rozwiązania równoważnego ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest przeszkolić w pełnym zakresie 3 osobowy zespół administratorów Zamawiającego. Zakres szkoleń powinien obejmować: szkolenia podstawowe dla administratorów, szkolenia zaawansowane dla administratorów w tym troubleshooting, szkolenia ze strojenia wydajności serwera (database tuning), szkolenia z wykonywania kopii zapasowych i ich odtwarzania (database backup & recovery), szkolenia w zakresie bezpieczeństwa bazy danych (database security), szkolenie z konfigurowania bazy danych do pracy w klastrze oraz replikacji danych (database cluster configuration & administration). Oprogramowanie serwera bazy danych będzie dostarczone w najwyższej stabilnej wersji udostępnianej przez producenta. Zamawiający wymaga wykorzystania opcji kompresji danych z poziomu serwera bazy danych w celu optymalizacji zajmowanej przestrzeni dyskowej przez dane. Dostawa licencji serwerów bazy danych należy do Wykonawcy i wchodzi w zakres zamówienia. Dostarczony serwer lub serwery baz danych stanowią element składowy oprogramowania SZST. 15/35

16 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 4. Dopuszczalne typy serwera aplikacji realizującego funkcję warstwy logiki biznesowej (w rozumieniu poz. 2 tabeli) to: 1. IBM WebSphere Application Server 2. JBoss Application Server 3. Oracle WebLogic Server 4. Microsoft IIS Server 5. Tomcat Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przez co rozumie się takie, które realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy rozwiązań wskazanych w pkt 1 5 oraz w sposób poprawny współpracuje ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego w tym m.in. narzędziami do monitorowania systemów informatycznych, systemami do wykonywania kopii zapasowych, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem środowiska informatycznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w porozumieniu i na koszt Wykonawcy testów zgodności w celu potwierdzenia równoważności i poprawnej współpracy rozwiązania równoważnego ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest przeszkolić w pełnym zakresie 3 osobowy zespół administratorów Zamawiającego. Zakres szkoleń powinien obejmować: szkolenia podstawowe dla administratorów (overview & fundamentals), szkolenia zaawansowane dla administratorów (advanced administration and configuration), szkolenia z zarządzania wydajnością serwera (performance tuning & workload management), szkolenia z tworzenia aplikacji uruchamianych na serwerze (application server development), szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem serwera (application server security), szkolenia ze skalowania serwerów oraz budowania rozwiązań wysokiej dostępności (scalability and high availability). Oprogramowanie serwera aplikacji będzie dostarczone w najwyższej stabilnej wersji udostępnianej przez producenta. Dostawa licencji / subskrypcji na serwer aplikacyjny należy do Wykonawcy i wchodzi w zakres zamówienia. Dostarczony serwer lub serwery aplikacji stanowią element składowy oprogramowania SZST. 5. Wszystkie komponenty oprogramowania dostarczone przez Wykonawcę realizujące funkcję warstwy danych (serwer/-y bazy danych) oraz funkcję warstwy logiki biznesowej (serwer/-y aplikacji), o których mowa w poz. 2 tabeli, są kompatybilne z jednym z dopuszczonych przez Zamawiającego systemów operacyjnych tj.: 1. Linux RedHat 64-bit. 2. Microsoft Windows Server 2012R2 64-bit. System operacyjny określony w pkt. 2 powyżej (Microsoft Windows Server) jest dopuszczalny wyłącznie jako środowisko pracy serwera MS SQL Server oraz serwera aplikacyjnego MS IIS Server. Dostawa licencji/subskrypcji na systemy operacyjne należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. 6. Licencje dostarczone przez Wykonawcę obejmują prawo Zamawiającego do uruchomienia minimum 3 (trzech) środowisk SZST niezależnych we wszystkich warstwach, o których mowa w poz. 2 tabeli: 1. Środowisko produkcyjne, 2. Środowisko testowo-rozwojowe, 3. Środowisko testowo-szkoleniowe. oraz użytkowanie tych środowisk przez wszystkich użytkowników SZST. Przedmiot zamówienia obejmuje konfigurację i uruchomienie każdego z 3 (trzech) wymienionych powyżej środowisk SZST. W przypadku, gdy specyfika oferowanego rozwiązania będzie wymagać istnienia większej niż wymieniona liczby środowisk, Zamawiający wymaga utworzenia wszystkich środowisk niezbędnych do poprawnej eksploatacji SZST. 16/35

17 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 7. Środowiska produkcyjne i testowo-rozwojowe są od siebie całkowicie niezależne w warstwie danych oraz w warstwie logiki biznesowej. 8. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy procedury kopiowania danych i konfiguracji ze środowiska produkcyjnego do środowisk testowo-rozwojowych. Jeśli do przeniesienia danych i konfiguracji wymagane są specjalistyczne narzędzia, będą one dostarczone wraz z oferowanym systemem. 9. Dostarczone licencje dają Zamawiającemu prawo do uruchomienia SZST w rezerwowym centrum przetwarzania danych poza siedzibą Zamawiającego, przy założeniu, że w danej chwili SZST będzie uruchomiony tylko w jednym centrum przetwarzania danych. 10. Wersje serwerów bazy danych oraz aplikacji uruchomionych i przekazanych przez Wykonawcę do użytku jako składnik wdrożonego SZST muszą być wspierane przez ich producentów. Gdyby okres takiego wsparcia któregokolwiek z dostarczonych serwerów upływał przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego aktualizacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednakże przed upływem okresu gwarancji. W przypadku aktualizacji któregokolwiek serwera, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do kompatybilności ze zaktualizowanym serwerem wszystkie inne składniki oprogramowania SZST. Operacja aktualizacji serwerów bazy danych i aplikacji należy do Wykonawcy i wchodzi w zakres gwarancji na SZST udzielonej przez Wykonawcę. 11. Warstwa prezentacji (w rozumieniu poz. 2 tabeli) praca użytkowników w SZST powinna odbywać się za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych, co najmniej: 1. Microsoft Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej. 2. Mozilla Firefox w wersji 10 lub wyższej Dopuszczalne jest również stosowanie oprogramowania typu gruby klient. 12. Aplikacje administratorów wymagające instalacji na stacjach roboczych mogą być uruchamiane i udostępniane na serwerze terminalowym pracującym z MS Windows 2012R2 64-bit i nowszych. 13. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające zautomatyzowane uruchamianie i poprawne zamykanie usług pracujących w ramach wszystkich warstw w rozumieniu poz. 2 tabeli, z wyłączeniem warstwy prezentacji. Skalowanie systemu, wydajność 17/35

18 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 14. W zakresie wydajności oferowany SZST, działający na platformie sprzętowo-systemowej zapewnionej przez Zamawiającego musi zapewnić następujące parametry obsługi użytkowników: 1) Możliwość zalogowania się do systemu i pracy wszystkich użytkowników posiadających konto w systemie, 2) Dla 20 użytkowników pracujących jednocześnie: a) Maksymalny czas odpowiedzi Systemu na polecenia nawigacyjne (nie związane z operacją wyszukiwania) nie może przekroczyć 2 sek. b) Maksymalny czas wyświetlenia wyników wyszukiwania dowolnych informacji nie może przekroczyć 10 sek. Zagadnienia związane z przygotowaniem założeń technicznych do oceny wydajności Systemu będą przedmiotem opracowań projektowych. Zakładany próg ufności dla pomiaru wydajności wynosi 95%. W przypadku, gdy podane zasoby sprzętowe (moc obliczeniowa, pamięć operacyjna, przestrzeń dyskowa) nie będą wystarczające dla realizacji wdrożenia lub zapewnienia wymaganej dla pracy produkcyjnej wydajności, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy w ramach ceny wdrożenia dodatkowy sprzęt wymagany do realizacji wdrożenia i osiągnięcia wymaganej wydajności wraz z niezbędnymi licencjami oraz usługami instalacji i konfiguracji w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zgodny ze specyfikacją techniczną zbudowanego przez Zamawiającego środowiska systemowego. Specyfikacja sprzętu zostanie udostępniona Wykonawcy na żądanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności rozbudowy/doposażenia infrastruktury. Działania i prace związane w ww. rozbudową infrastruktury muszą być tak zorganizowane i przeprowadzone przez Wykonawcę, aby nie zakłóciły harmonogramu wdrożenia SZST. 15. Zwiększanie wydajności Systemu poprzez przydzielanie kolejnych procesorów wirtualnych oraz pamięci RAM dla serwerów pracujących w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji. W przeciwnym wypadku koszt zakupu licencji obciąży Wykonawcę. 16. Skalowanie wydajności rozwiązania poprzez uruchamianie kolejnych serwerów pracujących w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej (klaster wydajnościowy). 17. Zwiększanie wydajności rozwiązania poprzez uruchamianie kolejnych serwerów w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej nie wymaga zakupu dodatkowych licencji. W przeciwnym wypadku koszt zakupu licencji obciąży Wykonawcę w ramach wdrożenia lub zobowiązań gwarancyjnych lub pogwarancyjnych. Integracja z technologicznymi systemami wspierającymi 18. System zapewnia możliwość pełnego odtworzenia danych i konfiguracji z kopii zapasowej (backupu) w przypadku awarii. 19. Kopie zapasowe wszystkich dostarczonych składników oprogramowania będą wykonywane z wykorzystaniem oprogramowania CommVault Simpana 10. Dostarczone rozwiązanie zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania kopii zapasowych wszystkich danych przetwarzanych w środowisku produkcyjnym w trybie on-line. Kopie zapasowe środowiska testowo-rozwojowego oraz deweloperskiego będą wykonywane w trybie off-line. Wraz z Systemem wykonawca dostarczy projekt wykonywania kopii zapasowych Dostawa licencji na system wykonywania kopii zapasowych należy do Zamawiającego nie wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie po stronie oferowanego rozwiązania prac wymaganych do integracji rozwiązania z posiadanym przez Zamawiającego systemem wykonywania kopii zapasowych. 18/35

19 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności 20. Wraz z rozwiązaniem zostanie dostarczony projekt integracji rozwiązania z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania opartym o oprogramowanie IBM Tivoli Monitoring 6.2 i IBM Tivoli Business Service Menedżer 4.2 (lub w wersjach wyższych) umożliwiający samodzielne wdrożenie przez Zamawiającego monitorowania dostępności, kondycji i wydajności wdrożonych aplikacji oraz wykrywanie, analizowanie i usuwanie problemów związanych z pracą oferowanych aplikacji czy usług. Projekt integracji obejmuje opis integracji oferowanego rozwiązania z IBM Tivoli Monitoring i IBM Tivoli Business Service Menedżer dla wszystkich składników oprogramowania dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach integracji Wykonawca zaproponuje sposób monitorowania elementów Systemu, zainstaluje odpowiednie agenty na potrzeby monitorowanych komponentów systemu/aplikacji, określi metryki i warunki wystąpienia odpowiednich poziomów alarmów. Dostawa licencji na system monitorowania i agentów oraz integracja z systemami monitorowania należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. 21. Na potrzeby zautomatyzowanej obsługi korespondencji elektronicznej SZST zostanie zintegrowany z systemem MS Exchange / MS Outlook system wspierający pracę grupową, elektroniczną wymianę korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej w spółkach Grupy Kapitałowej PSE. Klientem serwera MS Exchange jest program Microsoft Outlook (pakiet MS Office). Dostawa licencji na MS Exchange / MS Outlook należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, monitorowanie 22. W SZST będą przetwarzane informacje klasyfikowane jako Tajemnica PSE oraz jako informacje sensytywne. Oferowane rozwiązanie spełnia wymagania bezpieczeństwa dla systemów informatycznych obowiązujące w PSE SA. Wyciąg z obowiązujących regulacji zawiera Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ. 23. System posiada zaimplementowane zarządzanie kontami użytkowników. 24. System uprawnień opiera się na rolach. 25. Każdemu użytkownikowi można przydzielić wiele ról. 26. Wykonywanie przez użytkowników zadań określonych w różnych rolach nie wymaga ponownego logowania się użytkownika do Systemu. 27. Zarządzanie uprawnieniami jest scentralizowane i jednolite dla wszystkich elementów/modułów Systemu. 28. System umożliwia administratorom Systemu przegląd wszystkich uprawnień przypisanych do danego użytkownika. 29. System umożliwia administratorom Systemu przegląd listy wszystkich użytkowników posiadających dostęp do konkretnych danych wraz z informacją o poziomie dostępu i możliwych działaniach i w efekcie uzyskanie odpowiedzi na pytanie: kto i co może z tymi danymi zrobić ). Wymaganie może być zrealizowane np. poprzez dostarczenie raportu/raportów dostarczającego listę użytkowników, wraz z określeniem obiektów (modułów) do których użytkownicy mają dostęp z określeniem poziomu dostępu ( tylko do odczytu, edycji, itd.). 30. Możliwość kopiowania profili użytkowników. 31. Możliwość przyznania uprawnień na określony czas. Wymaganie może być zrealizowane poprzez wskazanie osoby zastępowanej lub roli w Systemie i okresu obowiązywania rozszerzonych uprawnień. Po upływie okresu zdefiniowanego podczas nadawania uprawień, uprawnienia przydzielone na czas określony zostaną automatycznie wycofane przez System. Przyznanie uprawnień do Systemu na określony czas nie może skutkować blokowaniem 19/35

20 Lp. Opis wymagania / funkcjonalności dostępu do pozostałych systemów informatycznych w zgodzie z wymaganiem Uwierzytelnienie użytkowników w oparciu o poświadczenie domenowe Microsoft Active Directory. 33. SZST umożliwia automatyczne logowanie użytkowników do aplikacji na podstawie poświadczeń domenowych Microsoft Windows (zintegrowane uwierzytelnianie Windows single sign-on). 34. Możliwość logicznego podziału SZST poprzez definiowanie domen administracyjnych, z których każda będzie miała własnego administratora i użytkowników z prawami dostępu ograniczonymi do tego konkretnego obszaru. 35. Komunikacja pomiędzy stacją roboczą użytkownika (w przypadku korzystania z przeglądarki internetowej) i serwerem aplikacji będzie odbywać się z wykorzystaniem protokołu https. 36. Automatyczne rozłączenie sesji (wylogowanie) aplikacji po upływie zdefiniowanego przez administratora okresu nieaktywności użytkownika. 37. W SZST prowadzony będzie Dziennik Systemowy zawierający informacje o aktywności użytkowników, administratorów oraz procesów automatycznych. 38. Zdarzenia rejestrowane w Dzienniku Systemowym obejmą m.in.: Wszystkie działania użytkowników, w szczególności dotyczące odczytu, poprawy, dopisania, usunięcia rekordu danych, Wszystkie działania administratorów, w tym zmianę parametrów, Zdarzenia związane z przetwarzaniem danych, generowaniem raportów i wydruków, Wszystkie zdarzenia dotyczące procesu uwierzytelnienia, Zdarzenia dotyczące funkcjonowania procesów automatycznych (np. replikacja baz danych, tworzenie kopii zapasowych) 39. SZST umożliwia definiowanie klas zdarzeń zapisywanych w Dzienniku Systemowym, m.in. zalogowanie/wylogowanie użytkowników, nieudane próby połączenia, modyfikacja (dodanie, edycja, usunięcie) danych, dostęp do danych. 40. SZST umożliwia definiowanie zakresu logowanych informacji dla poszczególnych klas zdarzeń. 41. Log zdarzeń SZST może być eksportowany w trybie na żądanie. 42. Log zdarzeń Systemu może być udostępniony on-line na potrzeby odczytu przez narzędzia monitorujące. 43. SZST będzie wyposażony w mechanizmu archiwizacji Dziennika Systemowego. Archiwizacja będzie uruchamiana automatycznie lub ręcznie przez administratora. 44. SZST umożliwia monitorowanie stanu poszczególnych komponentów technicznych, jak i biznesowych, na potrzeby określania dostępności, kondycji i wydajności oferowanych aplikacji oraz wykrywania, analizy i usuwania problemów związanych z funkcjonowaniem oferowanych aplikacji czy usług. Na potrzeby monitorowania System powinien zapewniać: Logowanie do plików działania poszczególnych komponentów, jak również interfejsów pomiędzy nimi (wpisy w logach powinny być kategoryzowane na informacyjne, ostrzeżenia i błędy, gdzie istotne dla działania systemu błędy powinny być określane jako krytyczne, logi powinny być dostępne do czytania online). Udostępnianie informacji na temat istotnych dla jego poprawnej pracy parametrów za pomocą protokołu SNMP (wymagany jest opis drzewa SNMP) Interfejs CLI (command line interface) do weryfikacji stanu komponentów. Integracja, interfejsy z systemami zewnętrznymi 20/35

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów... 3 2. Przedmiot zamówienia... 6 3. Wymagania funkcjonalne Systemu... 8 3.1. Wymagania ogólne... 8 3.2. Zapytania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI W DNIU 6 SIERPNIA 2014 r. 1. Plany Kontekst wdrożenia Załącznik nr 1 do SIWZ Prowadzone postępowanie przetargowe jest częścią

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo