PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Internet Database Servers Administration Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W E, L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studenta z podstawowymi zadaniami administracyjnymi dla serwerów baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server. C. Zapoznanie studenta z usługami powiązanymi z serwerami baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server (MS SQL Reporting, Integration, Analysis, Replication Services). Nabycie przez studenta praktycznych umiejętności administrowania, zarządzania oraz serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server C4. Nabycie przez studenta praktycznych umiejętności tworzenia planów utrzymania serwera bazy danych na przykładzie Microsoft SQL Server (Maintenance Plan). WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu podstaw języka SQL, podstawowa znajomość relacyjnych baz. Podstawowa znajomość obsługi systemów operacyjnych z rodziny Windows, w tym usługi Active Directory. 3. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu sprzętu komputerowego. 4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym instrukcji oraz dokumentacji technicznej, wykorzystywanych narzędzi. 5. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie. Kod przedmiotu: E6_06 Rok: III Semestr: VI Liczba punktów: 5 ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA EK1 zna zasady instalacji oraz konfiguracji serwera bazy danych Microsoft SQL Server z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. EK Posiada wiedzę dotyczącą tworzenia baz danych, tabel, indeksów, zna zasady optymalizacji poszczególnych obiektów baz danych na podstawie analizy planu wykonania zapytania. EK3 posiada wiedzę na temat strategii tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz EK4 Zna zasadę funkcjonowania usługi replikacji, raportowania, analizy, integracji oraz monitorowania, posiada wiedzę o ich możliwościach oraz zastosowaniu. EK5 Zna zagadnienia dotyczące konfiguracji wysokiej dostępności serwera bazy danych na przykładzie Microsoft SQL Server (clustering, mirroring, always on).

2 EK6 Potrafi zainstalować, skonfigurować serwer baz danych przy uwzględnieniu aspektów bezpieczeństwa oraz wydajności na przykładzie Microsoft SQL Server. EK7 Potrafi korzystać z zaawansowanych właściwości baz danych, w szczególności umie stosować wyszukiwanie pełnotekstowe oraz pola typu filestream. EK8 Potrafi tworzyć, modyfikować obiekty baz EK9 Potrafi analizować plany wykonania zapytań do celów optymalizacji zapytań oraz bazy EK10 Potrafi praktycznie stosować usługi replikacji, raportowania, analizy, integracyjne. EK11 Potrafi praktycznie stosować automatyzację zadań administracyjnych. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY Liczba godzin W1 Instalacja i konfiguracja serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server. W Projektowanie i tworzenie baz danych, diagramy, tabele indeksy, zapewnienie integralności W3 Zapytania SQL i ich optymalizacja na podstawie planów ich wykonywania, relacje między tabelami. W4 Optymalizacja struktury i parametrów pracy bazy danych na podstawie przeprowadzonych analiz oraz planów wykonania zapytań. W5 Strategie bezpieczeństwa i odzyskiwania danych, kopie zapasowe. W6 Użytkownicy i ich uprawnienia w Microsoft SQL Server. Integracja kont użytkowników z usługą Active Directory MS SQL Server. W7 Automatyzowanie zadań administracyjnych na poziomie serwera bazy danych oraz w środowisku rozproszonym SBD. W8 Replikacja, strategie, typy i modele. W9 Raportowanie w systemach baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server Reporting services. W10 Usługi integracyjne serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server. W11 Monitorowanie i optymalizacja serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server. W1 Konfiguracja komunikacji sieciowej dla usług na przykładzie Microsoft SQL Server. W13 Usługi analizy danych na przykładzie Microsoft SQL Server. W14 Wyszukiwanie pełnotekstowe. W15 konfiguracja serwera w trybie wysokiej dostępności (mirroring, clustering, always on). Forma zajęć LABORATORIUM Liczba godzin L1 Instalacja i konfiguracja serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server. L Projektowanie i tworzenie baz danych, diagramy, tabele indeksy, zapewnienie integralności L3 Zapytania SQL i ich optymalizacja na podstawie planów ich wykonywania, relacje między tabelami. L4 Optymalizacja struktury i parametrów pracy bazy danych na podstawie przeprowadzonych analiz oraz planów wykonania zapytań. L5 Strategie bezpieczeństwa i odzyskiwania danych, kopie zapasowe. L6 Użytkownicy i ich uprawnienia w Microsoft SQL Server. Integracja kont użytkowników z usługą Active Directory MS SQL Server. L7 Automatyzowanie zadań administracyjnych na poziomie serwera bazy danych oraz w środowisku rozproszonym SBD.

3 L8 Replikacja, strategie, typy i modele. L9 Raportowanie w systemach baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server Reporting services. L10 Usługi integracyjne serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server. L11 Monitorowanie i optymalizacja serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server. L1 Konfiguracja komunikacji sieciowej dla usług na przykładzie Microsoft SQL Server. L13 Usługi analizy danych na przykładzie Microsoft SQL Server. L14 Wyszukiwanie pełnotekstowe. L15 konfiguracja serwera w trybie wysokiej dostępności (mirroring, clustering, always on). NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. ćwiczenia laboratoryjne, ocena realizacji wykonywanych ćwiczeń 3. prezentacja przykładowych realizacji aplikacji 4. instrukcje do wykonania na ćwiczeniach laboratoryjnych 5. stanowiska komputerowe wyposażone w odpowiednie oprogramowanie SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA). ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych F. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń. ocena realizacji projektów, zadań realizowanych poza zajęciami laboratoryjnymi. ocena aktywności podczas zajęć. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów zaliczenie na ocenę* P. ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu zaliczenie wykładu (lub egzamin) *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Godziny konsultacji z prowadzącym Godziny przeznaczone na egzamin Zapoznanie się ze wskazaną literaturą Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych Wykonanie dodatkowych projektów, zadań stanowiących rozszerzenie ćwiczeń laboratoryjnych (czas poza zajęciami laboratoryjnymi) Przygotowanie do egzaminu Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30W 30L 60 h 5 h 3 h 1 h 15 h 10 h 0 h Suma 15 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 ECTS 3

4 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych.7 ECTS. ECTS LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 1. Mendrala, Potasiński, Szeliga, Widera, Serwer SQL 008. Administracja i programowanie, Helion 009 r.. Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Server SQL 008, Helion 009 r. 3. Brian Knight, Ketan Patel, Professional Microsoft SQL Server 008 Administration, Wiley Publishing 009 r. 4. Chris Leiter, Dan Wood, Albert Boettger, Michael Cierkowski, Beginning Microsoft SQL Server 008 Administration, Wiley Publishing 009 r. 5. Kevin Kline, SQL Server 008 Administration in Action, Manning Publications Co. 010 r. 6. Robin Dewson, Beginning SQL Server 008 for Developers From Novice to Professional, Apress 008 r. PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. dr inż. Marcin Korytkowski dr inż. Piotr Dziwiński Efekt kształcenia EK1 EK EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Cele przedmiotu C1 C C1 C C1 C Treści programowe W1 W6 W W3 W4 W14 W5 W10 W8 W9 W11 W13 Narzędzia dydaktyczne C W15 L1 L6 L7 L15 L L3 L14, 4, 5, 4, 5 Sposób oceny P P P P P F F 4

5 EK8 EK9 EK10 EK11 L, 4, 5 L3 L4 L8-L10 L13, 4, 5, 4, 5 C4 L7, 4, 5 F F F F II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekty: EK1, EK5, Student nie EK6, EK11 opanował wiedzy z zakresu konfiguracji serwera konfiguracji oraz baz danych administracji serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server Efekty: EK, EK3, EK8 tworzenia baz danych, tabel, indeksów, schematów, posiada wiedzę dotyczącą danych Efekty:EK4, EK7, EK10 oraz ich konfiguracji dla serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server Na ocenę Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 opanował wiedzę z zakresu oraz konfiguracji oraz administracji administracji serwera serwera baz danych baz danych Student nie opanował wiedzy z zakresu tworzenia baz danych, tabel, indeksów, schematów, nie posiada wiedzy dotyczącej modeli odzyskiwania. Student nie opanował wiedzy z zakresu oraz ich konfiguracji. tworzenia baz danych, tabel, indeksów oraz danych w stopniu wystarczającym. oraz ich konfiguracji w stopniu wystarczającym opanował wiedzę z zakresu tworzenia baz danych, tabel, indeksów oraz opanował wiedzę z zakresu oraz zna wszystkie usługi, potrafi określić obszar ich wykorzystania, potrafi opisać sposób konfiguracji większości parametrów usług konfiguracji oraz administracji serwera baz danych tworzenia baz danych, tabel, indeksów oraz, ich konfiguracji. Zna bardzo dobrze zagadnienia związane z konfiguracją wszystkich usług. Potrafi podać liczne przykłady zastosowania usług. 5

6 Efekty: EK7, EK8, EK9 Student potrafi danych, tworzyć złożone zapytania uwzględniające złączenia, analizować plany wykonania zapytań w celu określenia sposobu optymalizacji zapytań lub konstrukcji bazy Efekty: EK6, EK10, EK11 Student posiada administracji, zarządzania oraz serwera baz danych na przykładzie Microsoft SQL Server Student nie potrafi danych, tworzyć prostych i złożonych zapytań, analizować planów wykonania zapytań. Student nie opanował umiejętności serwera baz danych Student potrafi podstawowych danych, potrafi tworzyć proste zapytania, analizować plany wykonania zapytania, modyfikować zapytania lub obiekty bazy danych w celach optymalizacyjnych w stopniu wystarczającym. praktyczną serwera baz danych w stopniu wystarczającym potrafi większości prezentowanych danych, potrafi tworzyć bardziej złożone zapytania, modyfikuje zapytania lub obiekty bazy danych w celach optymalizacyjnych na podstawie wyników uzyskanych z planów wykonania zapytań. opanował praktyczną serwera baz danych, potrafi skonfigurować większość parametrów instalacyjnych, potrafi skonfigurować oraz wykorzystać większość prezentowanych usług. dobrze potrafi wszystkich prezentowanych danych, potrafi tworzyć złożone zapytania uwzględniając ich wydajność, zmienia postać zapytań lub obiektów baz danych zależnie od uzyskanych wyników z planów wykonania zapytań. praktyczną serwera baz danych, potrafi skonfigurować wymagane parametry. Potrafi wdrożyć wszystkie prezentowane usługi. W razie potrzeby odnajduje wymagane informacje niezbędne do konfiguracji usług w dokumentacji oprogramowania Dopuszcza się wystawienie oceny połówkowej o ile student spełniający wszystkie efekty kształcenia wymagane do oceny pełnej spełnia niektóre efekty kształcenia odpowiadające ocenie wyższej III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej w zakładce Dydaktyka.. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu. 6

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Kierunek: Mechatronika Methods and Techniques of Quality Management Forma: studia stacjonarne Kod przedmiotu: B24 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia życiowe Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rodzaj zajęć: Wykład i seminarium Matematyka Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI ZARZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Administrowanie serwerami Linux Nazwa w języku angielskim Administering Linux Servers Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język angielski English Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie w aplikacjach użytkowych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo