Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz. II) Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 1

2 Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 2

3 Załącznik nr 3 Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Etap I Uruchomienie Systemu przez Wykonawcę Kod Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru Komisja Odbiorcza I.1.1. I.1.2. Plan Wdrożenia Systemu, Projekt funkcjonalny w tym projekt Obiegów Dokumentów Elektronicznych Dokument zawierający: 1. Cele projektowe. 2. Strukturę organizacyjną projektu. 3. Strukturę produktową i opis poszczególnych produktów. 4. Szczegółowy harmonogram wdrożenia. 5. Zasady zarządzania zmianami. 6. Rejestr ryzyk. 1. Dokument zawierający szczegółowy opis realizacji przez System funkcji określonych w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz II), załącznik nr 1 i w Ofercie Wykonawcy. wraz ze wskazaniem w tabelach wymagań miejsc w projekcie, w których opisana jest 1. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym Plan wdrożenia musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z zawartą Umową, 3. Zgodność z regulacjami organizacyjnymi obowiązującymi u 4. Zgodność z metodyką zarządzania projektami PRINCE2 5. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa 1. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym Projekt funkcjonalny musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Projekt musi być kompletny tzn. musi Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 3

4 realizacja poszczególnych funkcji, 2. Opisy, modele obiegów dokumentów w systemie Obiegu Dokumentów Elektronicznych opracowane w notacji BPMN, 3. pojęciowy model danych w zakresie danych podlegających ładowaniu inicjalnemu oraz danych wymienianych z innymi systemami, 4. opis procesu wymiany informacji Systemu EOD z innymi systemami eksploatowanymi lub wdrażanymi u, 5. projekty raportów (dane, algorytmy przetwarzania, szata graficzna, formatowanie), zawierać opis realizacji wszystkich funkcji systemu oraz zawierać komplet modeli obiegów dokumentów w systemie, 3. Opracowany, i uzgodniony z Zamawiającym projekt musi zawierać opisy oraz mapy zoptymalizowanych obiegów z uwzględnieniem funkcjonalności określonych w SIWZ cz II i w Ofercie Wykonawcy. 4. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. I.1.3. Projekt techniczny wdrożenia Systemu. Dokument opisujący architekturę rozwiązania oraz opis procesu instalacji i konfiguracji wszystkich komponentów systemu w tym: 1. opis środowiska sprzętowosystemowego w każdej warstw systemowych tj.: - warstwie infrastruktury fizycznej (serwery fizyczne, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia sieci LAN/WAN oraz połączenia pomiędzy w/w komponentami), - warstwie maszyn wirtualnych (maszyny wirtualne VMware, parametry konfiguracyjne, zależności 1. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym projekt techniczny musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. W zakresie projektów interfejsów musi być zapewniona zgodność z modelem wdrożeń rozwiązań integracyjnych EAI (Enterprise Application Integration) obowiązujących w Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 4

5 funkcjonalne w tym struktury typu failover i load balancing), - warstwie wirtualnych systemów operacyjnych (wersje, parametry konfiguracyjne, składniki systemowe w tym procesy i usługi systemowe), - warstwie serwerów aplikacyjnych i baz danych, innych usług systemowych (wersje, parametry konfiguracyjne) W/w opis zostanie przez Wykonawcę sporządzony na podstawie udostępnionych przez danych i informacji oraz przeprowadzonego przez Wykonawcę przeglądu zastanego środowiska systemowego. Opis słowny powinien być zilustrowany diagramami i schematami (notacja ArchiMate w formacie Enterprise Architect -.eap) prezentującymi wszystkie występujące komponenty środowiska w każdej z w/w warstw oraz wszystkie powiązania pomiędzy komponentami zarówno w układzie poziomym (pomiędzy komponentami występującymi w danej warstwie) oraz w układzie pionowym (pomiędzy komponentami występującymi w różnych warstwach) 2. schemat powiązań pomiędzy aplikacjami/modułami Systemu EOD i magazynami danych oraz otoczeniem zewnętrznym, 3. opis warstwy bezpieczeństwa Systemu EOD w odniesieniu do Polityki Bezpieczeństwa obowiązującej u PSE S.A. Model ten obejmuje opracowania: - Projekt architektury logicznej EAI, - Architektoniczne zasady i wzorce integracyjne - Reguły implementacji rozwiązań integracyjnych EAI - Procedura zarządzania zmianą w obszarze EAI 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 5

6 , 4. opis istotnych dla pracy Systemu EOD parametrów konfiguracji systemów operacyjnych, 5. procedury instalacyjne oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę, określające wszystkie dające wyróżnić się składniki oprogramowania, ich wersje, etykiety nośników instalacyjnych oraz sposób ich instalacji, wymaga się, aby każdy występujący w procedurze krok instalacyjny był w projekcie zobrazowany fotografią (zdjęciem, zrzutem) ekranu (ang. screeenshot) odpowiadającą procesowi instalacyjnemu u, 6. projekt wykonywania kopii zapasowych, przy wykorzystaniu systemu HP Data Protector; 7. projekt wykonywania archiwizacji danych, 8. projekt integracji z systemem monitorowania IBM Tivoli Monitoring i IBM TBSM; 9. projekt integracji z usługami technologicznymi, w tym: MS Active Directory, Centrum Certyfikacji oraz opis zastosowania karty korporacyjnej, 10. procedura kopiowania danych pomiędzy środowiskami: produkcyjnym, testoworozwojowym i deweloperskim, 11. procedura przenoszenia konfiguracji obiegów, metryczek, metadanych i innych informacji związanych z konfiguracją systemu EOD Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 6

7 I.2. I.3.1. System dostarczony. Instruktaż dla zgłoszonych przez pomiędzy środowiskami, 12. projekt interfejsów wymiany danych pomiędzy Systemem EOD a innymi systemami, w tym przygotowanie pojęciowego modelu danych w zakresie danych wymienianych z innymi systemami, 13. koncepcja rozbudowy platformy systemowej wymaganej do obsłużenia docelowej liczby użytkowników po objęciu systemem EOD Spółek Grupy Kapitałowej PSE. 1. System informatyczny, zainstalowany i uruchomiony w przygotowanym przez środowisku sprzętowym zawierający: a) Nośniki z wersjami instalacyjnymi oprogramowanie systemowego i narzędziowego, b) Wymagane homologacje/certyfikat, c) Gwarancje firm trzecich 2. Dokumenty poświadczające prawo do użytkowania wszystkich dostarczonym przez Wykonawcę programów komputerowych dla wymaganej liczby użytkowników oraz przygotowanej przez infrastruktury informatycznej, w tym m.in.: a) programów użytkowych, b) serwerów baz danych, c) serwerów aplikacji. 1. Przeprowadzenie prezentacji ogólne systemu wszystkim użytkownikom systemu, 1. System dostarczony musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia oraz z zawartą Umową. 1. Instruktaż użytkowników musi zawierać wszystkie Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 7

8 użytkowników Systemu EOD 2. Przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników zaawansowanych w zakresie projektowania i modelowania obiegów dokumentów, 3. Przeprowadzenie instruktaży użytkowników systemu w zakresie poszczególnych wdrażanych obiegów, 4. instruktaż w zakresie użytkowania Systemu w zakresie obiegów dokumentów elektronicznych, 5. instruktaż w zakresie skanowania, drukowania i digitalizowania dokumentów, 6. instruktaż w zakresie archiwizowania dokumentów drukowanych przychodzących i wychodzących z Systemu 7. Certyfikaty imienne potwierdzające odbycie instruktażu przez wszystkich użytkowników zgłoszonych przez. 8. Instrukcje w formie drukowanych podręczników obejmujące całokształt zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań i obowiązków służbowych w ramach obsługi Systemu EOD w tym pozyskanie przez użytkowników: a) pełnej wiedzy o budowie i funkcjonalności Systemu EOD, b) umiejętności w zakresie projektowania i modelowania obiegów dokumentów, c) umiejętności sprawnego poruszania się po Systemie (nawigowania), wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych, wyszukiwania informacji, składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 8

9 I.3.2. I.3.3. Instruktaż dla zgłoszonych przez administratorów Systemu EOD Scenariusze testowe projektowania i wykonywania raportów, 1. Przeprowadzenie instruktaży dla administratorów w zakresie konfigurowania i administrowania Systemem 2. Certyfikaty imienne potwierdzające odbycie instruktażu przez wszystkich administratorów zgłoszonych przez. 3. Instrukcje w formie drukowanych podręczników obejmujące całokształt zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań administracyjnych w Systemie EOD w tym pozyskanie przez użytkowników: a) pełnej wiedzy o wewnętrznej budowie Systemu AM, parametrach konfiguracyjnych, funkcjach administratorskich Systemu AM, b) umiejętności parametryzowania i konfigurowania Systemu, c) umiejętności zarządzania uprawnieniami, d) umiejętności wykonywania kopii zapasowych, e) umiejętności monitorowania pracy Systemu i diagnostyki Systemu, Dokument określający: 1. cel przeprowadzenia testu, 2. zasady organizacyjne, role uczestników testów, podział zadań. 3. harmonogram testów, uwzględniający podział ze względu na procesy biznesowe, 4. scenariusze testów opracowane odrębnie dla 1. Instruktaż administratorów musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia 1. Opracowane i uzgodnione z Zamawiającym Scenariusze testowe muszą zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 9

10 I.3.4. Protok-ół/-oły z przeprowadzenia testów każdego zamodelowanego procesu, przygotowane w postaci formularzy zawierających specyfikację wszystkich czynności wchodzących w skład danego procesu, uporządkowanych zgodnie z przebiegiem procesu i zawierających co najmniej takie informacje jak: a) nr kroku testowego b) opis czynności do wykonania c) dane testowe (opis danych, którymi należy zasilić System) d) użytkownik wykonujący (rola, funkcja) e) oczekiwany rezultat f) uwagi 5. scenariusze testów będą przygotowane z myślą o weryfikacji kompletności, spójności i poprawności danych, którymi powinien być zasilony System EOD przekazywany do eksploatacji produkcyjnej, 6. scenariusze testów będą przygotowane z myślą o weryfikacji poprawności działania wszystkich funkcji systemu oraz interfejsów, 7. scenariusze testów będą przygotowane z myślą o weryfikacji wydajności Systemu EOD, 8. scenariusze testów będą przygotowane z myślą o weryfikacji procedur administracyjnych. Dokument/-y określający: 1. Przebieg procesu testowania zgodnie z odebranym produktem Scenariusze testowe, i odebranymi przez produktami wdrożenia, 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. 1. Protok-ół/-oły z przeprowadzenia testów muszą zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 10

11 I.3.5. System wdrożony 2. Imiona i nazwiska przedstawicieli wykonujących testy przyporządkowane do poszczególnych czynności/kroków testowych, 3. Podpisy osób wykonujących testy. 4. Wypełnione pole uwagi, w przypadku braku uwag wpis Brak oznacza pozytywny rezultat kroku testowego, w przypadku, gdy są uwagi, osoba wykonująca testy powinna precyzyjnie wymienić zastrzeżenia, jeżeli to możliwe należy w takich przypadkach wykonać zrzuty ekranów (ang. screenshots) świadczące o niewłaściwym działaniu Systemu i załączyć do protokołu, zaś w miejscu sformułowania zastrzeżeń wprowadzić odpowiednie odnośniki do załączonych materiałów. Wdrożony System informatyczny zawierający: 1. Zainstalowane i skonfigurowane wszystkie składniki oprogramowania Systemu EOD zgodnie z dokumentacją projektową, 2. Założone konta wszystkich użytkowników Systemu EOD, 3. Założone konta wszystkich administratorów Systemu EOD, 4. Zaimplementowane wymaganych obiegów dokumentów elektronicznych,funkcjonalności, formularzy i repozytoriów dokumentów, 5. Zbudowane wszystkie interfejsy zgodnie z Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia, 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. 1. System wdrożony musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 11

12 I.3.6. Instrukcje stanowiskowe dokumentacją projektową, 6. Zaimplementowane wszystkie raporty zgodnie z dokumentacją projektową, 7. Zaimportowane i wprowadzone do Systemu wszystkie dane zgodnie z dokumentacją, 8. Zaimplementowane wszystkie procedury administracyjne oraz bezpieczeństwa. Dokumenty opisujące: 1. pełną funkcjonalność i działanie Systemu EOD, 2. zasady nawigowania, wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych, 3. zasady parametryzacji Systemu EOD i zasilania danymi, 4. opis realizacji wszystkich obiegów dokumentów elektronicznych oraz repozytoriów danych obsługiwanych przez System EOD, 5. zasady projektowania raportów, eksportowania danych oraz wyszukiwania informacji, 6. zasady bezpiecznej pracy. 1. Opracowane i uzgodnione z Zamawiającym Instrukcje stanowiskowe muszą zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia. 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. I.3.7. Podręcznik administracji systemem Dokumentacja zawierająca procedury administrowania systemem w tym m.in.: 1. kompleksowy opis instalacji Systemu EOD, 2. procedura zarządzania kontami i uprawnieniami w Systemie EOD, 3. procedura wykonywania kopii zapasowych wszystkich komponentów systemu (ang. 1. Opracowana i uzgodniona z Zamawiającym Podręcznik administracji systemem musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 12

13 I.3.8. Dokumentacja techniczna backup) oraz odtwarzania Systemu z kopii (ang. recovery) w różnych wariantach w szczególności do stanu bazy danych i na dany moment w czasie tj. dzień ddmm-yyyy i godzinę hh:mm. 4. procedury monitorowania wydajności i wszystkich parametrów pracy Systemu, 5. procedury monitorowania bezpieczeństwa Systemu, 6. procedura kopiowania danych ze środowiska produkcyjnego do środowiska testoworozwojowego 7. procedury współpracy z Wykonawcą w zakresie wynikającym z obsługi gwarancyjnej, Dokumentacja opisująca m.in.: 1. narzędzia i metody samodzielnego opracowywania własnych obiegów dokumentów, aplikacji i rozszerzeń funkcjonalnych oraz poprawnego wbudowywania ich do Systemu EOD, 2. narzędzia i mechanizmy dostępu do danych Systemu EOD z aplikacji/programów zewnętrznych, 3. narzędzia i mechanizmy integracji Systemu EOD z aplikacjami zewnętrznymi, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia. 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. 1. Opracowana i uzgodniona z Zamawiającym Dokumentacja techniczna musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. 2. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. I.4.1. Dokumentacja powykonawcza 1. Zbiór zaktualizowanej na dzień przekazania Systemu EOD do eksploatacji produkcyjnej całości dokumentacji wykonanej w ramach przedmiotowej Umowy 2. Wykaz wszystkich dokumentów projektowych w 1. Opracowana i uzgodniona z Zamawiającym Dokumentacja powykonawcza musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 13

14 ich ostatecznych wersjach. rubryce Właściwości produktu. 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia. 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa I.4.2. Model Rozwoju i Eksploatacji Systemu Dokument zawierający: Model Rozwoju i Eksploatacji Systemu EOD 1. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym Model Rozwoju i Eksploatacji Systemu musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. 2. Zgodność z zawartą Umową, 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa Etap II Udzielenie przez Wykonawcę wsparcia Zamawiającemu w dalszym wdrażaniu i rozwoju Systemu Kod Specyfikacja Produktu Kryterium odbioru Zespół Odbierający II.5 Udzielone konsultacje Wykonawcy na rzecz, w tym: KPZ Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 14

15 konsultacje w zakresie analizowania, optymalizacji oraz modelowania w Systemie obiegów dokumentów elektronicznych konsultacje techniczne dla administratorów Systemu, w zakresie monitorowania, diagnozowania stanu systemu oraz jego wydajności i pojemności rozwiązywanie problemów technicznych związanych z połączeniami (interfejsami) Systemu do systemów dziedzinowych oraz usług technologicznych Realizacja prac zgodnie ze zleceniem Realizacja prac zgodnie ze zleceniem Realizacja prac zgodnie ze zleceniem Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 15

16 Załącznik nr 4 Tabela cenowa W Tabeli 1 zawarte są ceny produktów wdrożenia, które Wykonawca realizując Umowę będzie sukcesywnie opracowywać i zgłaszać do odbiorów Zamawiającemu. Produkty zgrupowane w pojedynczym wierszu tabeli podlegają wspólnej wycenie. Tabela 11. Tabela cenowa produktów wdrożenia Lp. Etap/ Numer Produktu Nazwa produktu Cena netto [PLN] Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 16

17 Załącznik nr 5 Skład i kompetencje Zespołu Realizacyjnego Wykonawcy Lp. Imię i Nazwisko Rola Kompetencje Nr telefonu kontaktowego Adres Wykonawca wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Zespół projektowy) przed podpisaniem umowy, przedłoży stosowne certyfikaty lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych zapisami SIWZ kwalifikacji. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 17

18 Załącznik nr 6 - Wzór - ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU PRODUKTÓW UMOWY NR... Podstawowe informacje o niniejszym dokumencie: Data dokumentu Konstancin - Jeziorna, dnia... Nazwa dokumentu: Zgłoszenie gotowości do odbioru Ref.: Zadania inwestycyjne -ZOP Wersja: Nazwa pliku: ZOP_nazwa produktu_wersja_data_autor Zawartość: Dokument zawiera informacje niezbędne do uruchomienia procedury odbioru Zakres zastosowania: Stosowany do zgłaszania gotowości produktu do odbioru. Uruchamia procedurę przeglądu jakości i odbioru dla produktów realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych. Dokumenty związane: Procedura odbioru zadań inwestycyjnych w obszarze teleinformatyki Historia zmian niniejszego dokumentu: Oznaczenie wersji Data Autor zmiany Opis zmiany 1 Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 18

19 1. Zgłaszający 2. Nazwa produktu 3. Podstawa wykonania produktu 4. Charakterystyka produktu 5. Spis załączonych dokumentów 1. Protokół zdawczo-odbiorczy (jeśli jest wymagany). Wykonawca/Dostawca produktu: Data i podpis: Przyjmujący zgłoszenie (pracownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację umowy): Data i podpis: Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 19

20 - Wzór - PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PRODUKTÓW UMOWY NR... Podstawowe informacje o niniejszym dokumencie: Data dokumentu Konstancin - Jeziorna, dnia... Nazwa dokumentu: Protokół zdawczo-odbiorczy Ref.: Zadania inwestycyjne - PZO Wersja: Nazwa pliku: PZO_nazwa produktu_wersja_data_autor Zawartość: Dokument zawiera informacje niezbędne do identyfikacji dostarczonego sprzętu Zakres zastosowania: Stosowany jako załącznik do Zgłoszenia gotowości produktu do odbioru (ZOP). Dokumenty związane: Procedura odbioru zadań inwestycyjnych w obszarze teleinformatyki Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 20

21 Działając na mocy Umowy nr... z dnia... roku pomiędzy PSE S.A., a firmą..., przedstawiciel przystąpił do odbioru sprzętu i oprogramowania, zgodnie ze specyfikacją ilościowo-techniczną określoną w Załączniku Nr 1 do Umowy i zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu... PRZEDMIOT ODBIORU:... SPECYFIKACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ZGŁOSZONEGO DO ODBIORU: L.p. Nazwa Typ Pełniona funkcja 1 Nr katalogowy/ Nr Seryjny Wartość netto Uwagi Razem: Niniejszym stwierdza się, że przedmiot odbioru (nie)* jest zgodny z Załącznikiem Nr X do Umowy UWAGI:... (brak dokumentów gwarancyjnych, dokumentacja fabryczna niekompletna, brak umów licencyjnych) Data odbioru... Ze strony PSE S.A.: Niniejszym potwierdzamy dostawę L.p. Imię i Nazwisko Podpis Data 1 2 Ze strony...: Niniejszym potwierdzamy dostawę L.p. Imię i Nazwisko Podpis Data 1 2 * - niepotrzebne skreślić Załącznik nr 7 - Wzór - ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU POGWARANCYJNEGO PRODUKTÓW UMOWY NR... Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 21

22 Podstawowe informacje o niniejszym dokumencie: Data dokumentu Konstancin - Jeziorna, dnia... Nazwa dokumentu: Zgłoszenie gotowości do odbioru pogwarancyjnego Ref.: Zadania inwestycyjne ZOG Wersja: Nazwa pliku: ZOG_nazwa produktu_wersja_data_autor Zawartość: Dokument zawiera informacje niezbędne do uruchomienia procedury odbioru pogwarancyjnego Zakres zastosowania: Stosowany do zgłaszania gotowości produktu do odbioru pogwarancyjnego. Uruchamia procedurę przeglądu jakości i odbioru dla produktów realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych. Dokumenty związane: Procedura odbioru zadań inwestycyjnych w obszarze teleinformatyki Historia zmian niniejszego dokumentu: Oznaczenie wersji Data Autor zmiany Opis zmiany 1 Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 22

23 1. Zgłaszający 2. Nazwa produktu 3. Podstawa wykonania produktu 4. Charakterystyka produktu 5. Spis załączonych dokumentów Wykonawca/Dostawca produktu: Data i podpis: Przyjmujący zgłoszenie (pracownik jednostki organizacyjnej): Data i podpis: Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 23

24 - Wzór - PROTOKÓŁ ODBIORU POGWARANCYJNEGO NR:... DO UMOWY NR:... [nr umowy z centralnego rejestru umów] Podstawowe informacje o niniejszym dokumencie: Data dokumentu Konstancin - Jeziorna, dnia... Nazwa dokumentu: Protokół odbioru pogwarancyjnego Ref.: Zadania inwestycyjne POG Data: Data utworzenia Protokołu Nazwa pliku: POG_nr_data_autor Zawartość: Dokument zawiera podsumowanie odbioru pogwarancyjnego produktu dokonanego przez Komisję Odbioru Zakres zastosowania: Stosowany podczas przeprowadzania odbiorów pogwarancyjnych produktów realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych. Dokumenty związane: Procedura odbioru zadań inwestycyjnych w obszarze teleinformatyki. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 24

25 1. Numer protokołu 2. Nazwa produktu 3. Podstawa wykonania produktu 4. Uczestnicy odbioru 1. Przedstawiciele Wykonawcy/Dostawcy a... b Komisja Odbioru a. Przewodniczący KO b. Członek KO c. Członek KO d. 5. Wynik odbioru Komisja Odbioru postanowiła: Odebrać produkt BEZWARUNKOWO. Wykonawca/Dostawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami Umowy. Odebrać produkt WARUNKOWO. Wykonawca/Dostawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami Umowy oraz niniejszego protokołu. NIE ODEBRAĆ produktu. Wykonawca/Dostawca nie ma prawa do zapłaty. Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich działań naprawczych. Produkt zostanie ponownie poddany procedurze przeglądu jakości i procedurze odbioru. 6. Wykaz usterek stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji [W tabeli nr 1 należy wpisać wykaz stwierdzonych usterek z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, terminów usunięcia oraz osób/jednostek odpowiedzialnych za ich usunięcie: w przypadku końcowego odbioru gwarancyjnego wpisać wszystkie usterki zaistniałe w okresie gwarancji lub rękojmi] Lp Opis usterki Kwalifikacja Termin usunięcia [dd.mm.rr rr] Odpowiedzialny za wykonanie (wykonawca) Odpowiedzialny za sprawdzenie (inna osoba wskazana przez Komisję) Zgłaszają cy usterkę Podpis autora usterki 7. Uzasadnienie 8. Wynagrodzenie Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 25

26 9. Dodatkowe uwagi 10. Załączniki Przewodniczący KO: Data i podpis: Członek KO: Data i podpis: Członek KO: Data i podpis: Członek KO Data i podpis: Przedstawiciel Wykonawcy/Dostawcy: Data i podpis: Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 26

27 Wzór Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy informacji Załącznik nr 8... (nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie).., dnia r. (miejscowość, data)... (PESEL lub seria i numer dowodu osobistego) Oświadczenie o zachowaniu poufności danych. Ja, niżej podpisany działając w imieniu oraz na rzecz [ ] z siedzibą w [ ], ul. [ ], w związku z wykonywaniem dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (zwaną dalej Zamawiającym ) umowy na z dnia., w związku z ww. Umową zawartą przez ww. Strony w dniu [ ] r., oświadczam, że.: 1. znana jest mi treść przepisów o ochronie informacji niejawnych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi, przepisów o odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy chronionej prawem, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania w trakcie realizacji Umowy, 2. wszelkie informacje, w tym dane osobowe i sposoby ich zabezpieczeń, uzyskane podczas prac niezależnie od formy ich przekazania przez będą traktowane jako informacje chronione i zostaną zachowane w tajemnicy, jak również nie będę one ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, chyba, że z przepisów prawa wynika obowiązek zachowania tajemnicy w dłuższym okresie. 3. zobowiązuje się nie kopiować, publikować informacji związanych z pracą na rzecz PSE S.A bez uprzedniej zgody pisemnej osoby działającej w imieniu PSE S.A., 4. zobowiązuje się stosować uzgodnione w ramach Umowy procedury, zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne (w tym zabezpieczenia chroniące przed działaniem szkodliwego oprogramowania) zapewniające ochronę tych spośród własnych zasobów teleinformacyjnych, które uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w procesie przetwarzania informacji chronionych udostępnionych przez, 5. zobowiązuje się do przestrzegania uzgodnień określających szczegółową odpowiedzialność i zasady bezpieczeństwa związane z wymianą informacji w formie elektronicznej oraz uzyskaniem fizycznego lub logicznego dostępu do krytycznych zasobów teleinformatycznych. 6. jestem w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, jakie PSE S.A. może ponieść na skutek ujawnienia przeze mnie informacji poufnych, obejmujące w szczególności straty rzeczywiste, utracone korzyści i koszty zastępstwa procesowego, jak również wszelkie inne koszty niezbędne w celu realizacji roszczeń PSE S.A. z powodu naruszenia niniejszego zobowiązania.... (podpis osoby składającej oświadczenie) Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 27

28 Wykaz Podwykonawców oraz zakres powierzonych prac Załącznik nr 9 Lp. Nazwa podwykonawcy Dane teleadresowe Wyszczególnienie zakresu prac, który zostanie powierzony podwykonawcom Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 28

Rozbudowa Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE

Rozbudowa Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE Załącznik 1: Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Część II SIWZ Załącznik nr1 do Części II SIWZ Koncepcja Rozbudowy Systemów Ochrony Informacji (SOI) eksploatowanych w GK PSE 13 Załącznik 2: Wykaz sprzętu,

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Specyfikacja oferowanych urządzeń

Załącznik nr 2 Specyfikacja oferowanych urządzeń Załącznik nr 2 Specyfikacja oferowanych urządzeń Lp. Oznaczenie Urządzenia Opis Urządzenia (Part Number Producenta) Liczba Producent Załącznik nr 2 1 Załącznik nr 3 Tabela cenowa Składnik LP Numer Opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik I: specyfikacja przedmiotu zamówienia (Część II SIWZ) Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Protokół odbioru częściowego/końcowego nr F.IV.2 1 /1 2 /2013 3 /K 4 do umowy nr 5..

Protokół odbioru częściowego/końcowego nr F.IV.2 1 /1 2 /2013 3 /K 4 do umowy nr 5.. ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR PROTOKOŁU Protokół odbioru częściowego/końcowego nr F.IV.2 1 /1 2 /2013 3 /K 4 do umowy nr 5.. 1. Miejsce i data sporządzenia: Konstancin-Jeziorna, dnia.. 2. Przedmiotem odbioru są

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP. Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z. Augusta 5 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie teletransmisyjnych urządzeń technologicznej sieci SDH w oddziałach PSE S.A. - WZÓR

Dostawa, instalacja i uruchomienie teletransmisyjnych urządzeń technologicznej sieci SDH w oddziałach PSE S.A. - WZÓR Dostawa, instalacja i uruchomienie teletransmisyjnych urządzeń technologicznej sieci SDH w oddziałach PSE S.A. Załącznik II: Zgłoszenie do odbioru końcowego Data: - WZÓR część I Zgłoszenie gotowości do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt.

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. . (miejscowość, dnia) FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS Nazwa Wykonawcy : Siedziba Wykonawcy : Kod,

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: NGd7/2015/WNP

Postępowanie nr: NGd7/2015/WNP Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remonty dachów w obrębie działania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014)

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oraz zakup usługi wsparcia technicznego dla systemów ochrony eksploatowanych w GK PSE, opartych o rozwiązania firmy

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Ochrona Informacji i innych aktywów Zamawiającego

Ochrona Informacji i innych aktywów Zamawiającego Ochrona Informacji i innych aktywów Zamawiającego 1 Postanowienia wstępne 1. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może mieć dostęp do informacji, systemów informatycznych oraz innych aktywów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: N7m-2015-WNP

Postępowanie nr: N7m-2015-WNP Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Wzory dokumentów wewnętrznych Załącznik nr.1 Upoważnienie Nr 01/2013... Działając na podstawie uprawnień nadanych mi w Urzędzie Gminy w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: N7m-2015-WNP

Postępowanie nr: N7m-2015-WNP Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, tel. 22 667 17 04 lub 05, fax 22 667 17 33 lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Załącznik nr 2 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy w zakresie rozwoju SI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA <NAZWA SYSTEMU/USŁUGI> Załącznik nr 23 do Umowy nr... z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA styczeń 2010 Strona 1 z 13 Krótki opis dokumentu Opracowano na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad 2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Umowa Nr Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy............ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:......... a firmą Netword z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

str. 1 Pieczęć Wykonawcy

str. 1 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do Ogłoszenia na Dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i e-usług dla klientów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wraz ze sprzętem informatycznym nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Pieczęć Wykonawcy Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... NIP:. Kontakt: Adres do korespondencji:... tel.:. e-mail: fax.:... 1. Zgłaszam swój udział

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadań nazwanych określonych poniżej, a także utrzymanie Środowiska wirtualnego w standardzie określonym w załączniku nr 3 do Umowy. Zadanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna Ul. Warszawska 165 Departament Innowacji i Funduszy Pomocowych

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ PROCEDURA TESTOWANIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III: Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY... 3 Wzór nr 2 Części III SIWZ... 5 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG zgodnie z pkt VI 2) oraz pkt

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 3 do umowy nr 16/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII WORTALU PSZ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE WORTALEM PSZ 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania platformą

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie tel./fax FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych Załącznik Nr 1 Do pisma IMP PAN l.dz. ZDN/1234/2007 z 2007-06-19 o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na pakiet usług programistycznych, których wartość nie przekracza progu, od którego obowiązuje prawo

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo