Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz. II) Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 1

2 Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 2

3 Załącznik nr 3 Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Etap I Uruchomienie Systemu przez Wykonawcę Kod Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru Komisja Odbiorcza I.1.1. I.1.2. Plan Wdrożenia Systemu, Projekt funkcjonalny w tym projekt Obiegów Dokumentów Elektronicznych Dokument zawierający: 1. Cele projektowe. 2. Strukturę organizacyjną projektu. 3. Strukturę produktową i opis poszczególnych produktów. 4. Szczegółowy harmonogram wdrożenia. 5. Zasady zarządzania zmianami. 6. Rejestr ryzyk. 1. Dokument zawierający szczegółowy opis realizacji przez System funkcji określonych w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz II), załącznik nr 1 i w Ofercie Wykonawcy. wraz ze wskazaniem w tabelach wymagań miejsc w projekcie, w których opisana jest 1. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym Plan wdrożenia musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z zawartą Umową, 3. Zgodność z regulacjami organizacyjnymi obowiązującymi u 4. Zgodność z metodyką zarządzania projektami PRINCE2 5. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa 1. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym Projekt funkcjonalny musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Projekt musi być kompletny tzn. musi Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 3

4 realizacja poszczególnych funkcji, 2. Opisy, modele obiegów dokumentów w systemie Obiegu Dokumentów Elektronicznych opracowane w notacji BPMN, 3. pojęciowy model danych w zakresie danych podlegających ładowaniu inicjalnemu oraz danych wymienianych z innymi systemami, 4. opis procesu wymiany informacji Systemu EOD z innymi systemami eksploatowanymi lub wdrażanymi u, 5. projekty raportów (dane, algorytmy przetwarzania, szata graficzna, formatowanie), zawierać opis realizacji wszystkich funkcji systemu oraz zawierać komplet modeli obiegów dokumentów w systemie, 3. Opracowany, i uzgodniony z Zamawiającym projekt musi zawierać opisy oraz mapy zoptymalizowanych obiegów z uwzględnieniem funkcjonalności określonych w SIWZ cz II i w Ofercie Wykonawcy. 4. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. I.1.3. Projekt techniczny wdrożenia Systemu. Dokument opisujący architekturę rozwiązania oraz opis procesu instalacji i konfiguracji wszystkich komponentów systemu w tym: 1. opis środowiska sprzętowosystemowego w każdej warstw systemowych tj.: - warstwie infrastruktury fizycznej (serwery fizyczne, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia sieci LAN/WAN oraz połączenia pomiędzy w/w komponentami), - warstwie maszyn wirtualnych (maszyny wirtualne VMware, parametry konfiguracyjne, zależności 1. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym projekt techniczny musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. W zakresie projektów interfejsów musi być zapewniona zgodność z modelem wdrożeń rozwiązań integracyjnych EAI (Enterprise Application Integration) obowiązujących w Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 4

5 funkcjonalne w tym struktury typu failover i load balancing), - warstwie wirtualnych systemów operacyjnych (wersje, parametry konfiguracyjne, składniki systemowe w tym procesy i usługi systemowe), - warstwie serwerów aplikacyjnych i baz danych, innych usług systemowych (wersje, parametry konfiguracyjne) W/w opis zostanie przez Wykonawcę sporządzony na podstawie udostępnionych przez danych i informacji oraz przeprowadzonego przez Wykonawcę przeglądu zastanego środowiska systemowego. Opis słowny powinien być zilustrowany diagramami i schematami (notacja ArchiMate w formacie Enterprise Architect -.eap) prezentującymi wszystkie występujące komponenty środowiska w każdej z w/w warstw oraz wszystkie powiązania pomiędzy komponentami zarówno w układzie poziomym (pomiędzy komponentami występującymi w danej warstwie) oraz w układzie pionowym (pomiędzy komponentami występującymi w różnych warstwach) 2. schemat powiązań pomiędzy aplikacjami/modułami Systemu EOD i magazynami danych oraz otoczeniem zewnętrznym, 3. opis warstwy bezpieczeństwa Systemu EOD w odniesieniu do Polityki Bezpieczeństwa obowiązującej u PSE S.A. Model ten obejmuje opracowania: - Projekt architektury logicznej EAI, - Architektoniczne zasady i wzorce integracyjne - Reguły implementacji rozwiązań integracyjnych EAI - Procedura zarządzania zmianą w obszarze EAI 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 5

6 , 4. opis istotnych dla pracy Systemu EOD parametrów konfiguracji systemów operacyjnych, 5. procedury instalacyjne oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę, określające wszystkie dające wyróżnić się składniki oprogramowania, ich wersje, etykiety nośników instalacyjnych oraz sposób ich instalacji, wymaga się, aby każdy występujący w procedurze krok instalacyjny był w projekcie zobrazowany fotografią (zdjęciem, zrzutem) ekranu (ang. screeenshot) odpowiadającą procesowi instalacyjnemu u, 6. projekt wykonywania kopii zapasowych, przy wykorzystaniu systemu HP Data Protector; 7. projekt wykonywania archiwizacji danych, 8. projekt integracji z systemem monitorowania IBM Tivoli Monitoring i IBM TBSM; 9. projekt integracji z usługami technologicznymi, w tym: MS Active Directory, Centrum Certyfikacji oraz opis zastosowania karty korporacyjnej, 10. procedura kopiowania danych pomiędzy środowiskami: produkcyjnym, testoworozwojowym i deweloperskim, 11. procedura przenoszenia konfiguracji obiegów, metryczek, metadanych i innych informacji związanych z konfiguracją systemu EOD Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 6

7 I.2. I.3.1. System dostarczony. Instruktaż dla zgłoszonych przez pomiędzy środowiskami, 12. projekt interfejsów wymiany danych pomiędzy Systemem EOD a innymi systemami, w tym przygotowanie pojęciowego modelu danych w zakresie danych wymienianych z innymi systemami, 13. koncepcja rozbudowy platformy systemowej wymaganej do obsłużenia docelowej liczby użytkowników po objęciu systemem EOD Spółek Grupy Kapitałowej PSE. 1. System informatyczny, zainstalowany i uruchomiony w przygotowanym przez środowisku sprzętowym zawierający: a) Nośniki z wersjami instalacyjnymi oprogramowanie systemowego i narzędziowego, b) Wymagane homologacje/certyfikat, c) Gwarancje firm trzecich 2. Dokumenty poświadczające prawo do użytkowania wszystkich dostarczonym przez Wykonawcę programów komputerowych dla wymaganej liczby użytkowników oraz przygotowanej przez infrastruktury informatycznej, w tym m.in.: a) programów użytkowych, b) serwerów baz danych, c) serwerów aplikacji. 1. Przeprowadzenie prezentacji ogólne systemu wszystkim użytkownikom systemu, 1. System dostarczony musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia oraz z zawartą Umową. 1. Instruktaż użytkowników musi zawierać wszystkie Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 7

8 użytkowników Systemu EOD 2. Przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników zaawansowanych w zakresie projektowania i modelowania obiegów dokumentów, 3. Przeprowadzenie instruktaży użytkowników systemu w zakresie poszczególnych wdrażanych obiegów, 4. instruktaż w zakresie użytkowania Systemu w zakresie obiegów dokumentów elektronicznych, 5. instruktaż w zakresie skanowania, drukowania i digitalizowania dokumentów, 6. instruktaż w zakresie archiwizowania dokumentów drukowanych przychodzących i wychodzących z Systemu 7. Certyfikaty imienne potwierdzające odbycie instruktażu przez wszystkich użytkowników zgłoszonych przez. 8. Instrukcje w formie drukowanych podręczników obejmujące całokształt zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań i obowiązków służbowych w ramach obsługi Systemu EOD w tym pozyskanie przez użytkowników: a) pełnej wiedzy o budowie i funkcjonalności Systemu EOD, b) umiejętności w zakresie projektowania i modelowania obiegów dokumentów, c) umiejętności sprawnego poruszania się po Systemie (nawigowania), wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych, wyszukiwania informacji, składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 8

9 I.3.2. I.3.3. Instruktaż dla zgłoszonych przez administratorów Systemu EOD Scenariusze testowe projektowania i wykonywania raportów, 1. Przeprowadzenie instruktaży dla administratorów w zakresie konfigurowania i administrowania Systemem 2. Certyfikaty imienne potwierdzające odbycie instruktażu przez wszystkich administratorów zgłoszonych przez. 3. Instrukcje w formie drukowanych podręczników obejmujące całokształt zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań administracyjnych w Systemie EOD w tym pozyskanie przez użytkowników: a) pełnej wiedzy o wewnętrznej budowie Systemu AM, parametrach konfiguracyjnych, funkcjach administratorskich Systemu AM, b) umiejętności parametryzowania i konfigurowania Systemu, c) umiejętności zarządzania uprawnieniami, d) umiejętności wykonywania kopii zapasowych, e) umiejętności monitorowania pracy Systemu i diagnostyki Systemu, Dokument określający: 1. cel przeprowadzenia testu, 2. zasady organizacyjne, role uczestników testów, podział zadań. 3. harmonogram testów, uwzględniający podział ze względu na procesy biznesowe, 4. scenariusze testów opracowane odrębnie dla 1. Instruktaż administratorów musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia 1. Opracowane i uzgodnione z Zamawiającym Scenariusze testowe muszą zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 9

10 I.3.4. Protok-ół/-oły z przeprowadzenia testów każdego zamodelowanego procesu, przygotowane w postaci formularzy zawierających specyfikację wszystkich czynności wchodzących w skład danego procesu, uporządkowanych zgodnie z przebiegiem procesu i zawierających co najmniej takie informacje jak: a) nr kroku testowego b) opis czynności do wykonania c) dane testowe (opis danych, którymi należy zasilić System) d) użytkownik wykonujący (rola, funkcja) e) oczekiwany rezultat f) uwagi 5. scenariusze testów będą przygotowane z myślą o weryfikacji kompletności, spójności i poprawności danych, którymi powinien być zasilony System EOD przekazywany do eksploatacji produkcyjnej, 6. scenariusze testów będą przygotowane z myślą o weryfikacji poprawności działania wszystkich funkcji systemu oraz interfejsów, 7. scenariusze testów będą przygotowane z myślą o weryfikacji wydajności Systemu EOD, 8. scenariusze testów będą przygotowane z myślą o weryfikacji procedur administracyjnych. Dokument/-y określający: 1. Przebieg procesu testowania zgodnie z odebranym produktem Scenariusze testowe, i odebranymi przez produktami wdrożenia, 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. 1. Protok-ół/-oły z przeprowadzenia testów muszą zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 10

11 I.3.5. System wdrożony 2. Imiona i nazwiska przedstawicieli wykonujących testy przyporządkowane do poszczególnych czynności/kroków testowych, 3. Podpisy osób wykonujących testy. 4. Wypełnione pole uwagi, w przypadku braku uwag wpis Brak oznacza pozytywny rezultat kroku testowego, w przypadku, gdy są uwagi, osoba wykonująca testy powinna precyzyjnie wymienić zastrzeżenia, jeżeli to możliwe należy w takich przypadkach wykonać zrzuty ekranów (ang. screenshots) świadczące o niewłaściwym działaniu Systemu i załączyć do protokołu, zaś w miejscu sformułowania zastrzeżeń wprowadzić odpowiednie odnośniki do załączonych materiałów. Wdrożony System informatyczny zawierający: 1. Zainstalowane i skonfigurowane wszystkie składniki oprogramowania Systemu EOD zgodnie z dokumentacją projektową, 2. Założone konta wszystkich użytkowników Systemu EOD, 3. Założone konta wszystkich administratorów Systemu EOD, 4. Zaimplementowane wymaganych obiegów dokumentów elektronicznych,funkcjonalności, formularzy i repozytoriów dokumentów, 5. Zbudowane wszystkie interfejsy zgodnie z Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia, 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. 1. System wdrożony musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 11

12 I.3.6. Instrukcje stanowiskowe dokumentacją projektową, 6. Zaimplementowane wszystkie raporty zgodnie z dokumentacją projektową, 7. Zaimportowane i wprowadzone do Systemu wszystkie dane zgodnie z dokumentacją, 8. Zaimplementowane wszystkie procedury administracyjne oraz bezpieczeństwa. Dokumenty opisujące: 1. pełną funkcjonalność i działanie Systemu EOD, 2. zasady nawigowania, wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych, 3. zasady parametryzacji Systemu EOD i zasilania danymi, 4. opis realizacji wszystkich obiegów dokumentów elektronicznych oraz repozytoriów danych obsługiwanych przez System EOD, 5. zasady projektowania raportów, eksportowania danych oraz wyszukiwania informacji, 6. zasady bezpiecznej pracy. 1. Opracowane i uzgodnione z Zamawiającym Instrukcje stanowiskowe muszą zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia. 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. I.3.7. Podręcznik administracji systemem Dokumentacja zawierająca procedury administrowania systemem w tym m.in.: 1. kompleksowy opis instalacji Systemu EOD, 2. procedura zarządzania kontami i uprawnieniami w Systemie EOD, 3. procedura wykonywania kopii zapasowych wszystkich komponentów systemu (ang. 1. Opracowana i uzgodniona z Zamawiającym Podręcznik administracji systemem musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 12

13 I.3.8. Dokumentacja techniczna backup) oraz odtwarzania Systemu z kopii (ang. recovery) w różnych wariantach w szczególności do stanu bazy danych i na dany moment w czasie tj. dzień ddmm-yyyy i godzinę hh:mm. 4. procedury monitorowania wydajności i wszystkich parametrów pracy Systemu, 5. procedury monitorowania bezpieczeństwa Systemu, 6. procedura kopiowania danych ze środowiska produkcyjnego do środowiska testoworozwojowego 7. procedury współpracy z Wykonawcą w zakresie wynikającym z obsługi gwarancyjnej, Dokumentacja opisująca m.in.: 1. narzędzia i metody samodzielnego opracowywania własnych obiegów dokumentów, aplikacji i rozszerzeń funkcjonalnych oraz poprawnego wbudowywania ich do Systemu EOD, 2. narzędzia i mechanizmy dostępu do danych Systemu EOD z aplikacji/programów zewnętrznych, 3. narzędzia i mechanizmy integracji Systemu EOD z aplikacjami zewnętrznymi, 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia. 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. 1. Opracowana i uzgodniona z Zamawiającym Dokumentacja techniczna musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. 2. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. I.4.1. Dokumentacja powykonawcza 1. Zbiór zaktualizowanej na dzień przekazania Systemu EOD do eksploatacji produkcyjnej całości dokumentacji wykonanej w ramach przedmiotowej Umowy 2. Wykaz wszystkich dokumentów projektowych w 1. Opracowana i uzgodniona z Zamawiającym Dokumentacja powykonawcza musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 13

14 ich ostatecznych wersjach. rubryce Właściwości produktu. 2. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez produktami wdrożenia. 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa I.4.2. Model Rozwoju i Eksploatacji Systemu Dokument zawierający: Model Rozwoju i Eksploatacji Systemu EOD 1. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym Model Rozwoju i Eksploatacji Systemu musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. 2. Zgodność z zawartą Umową, 3. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa Etap II Udzielenie przez Wykonawcę wsparcia Zamawiającemu w dalszym wdrażaniu i rozwoju Systemu Kod Specyfikacja Produktu Kryterium odbioru Zespół Odbierający II.5 Udzielone konsultacje Wykonawcy na rzecz, w tym: KPZ Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 14

15 konsultacje w zakresie analizowania, optymalizacji oraz modelowania w Systemie obiegów dokumentów elektronicznych konsultacje techniczne dla administratorów Systemu, w zakresie monitorowania, diagnozowania stanu systemu oraz jego wydajności i pojemności rozwiązywanie problemów technicznych związanych z połączeniami (interfejsami) Systemu do systemów dziedzinowych oraz usług technologicznych Realizacja prac zgodnie ze zleceniem Realizacja prac zgodnie ze zleceniem Realizacja prac zgodnie ze zleceniem Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 15

16 Załącznik nr 4 Tabela cenowa W Tabeli 1 zawarte są ceny produktów wdrożenia, które Wykonawca realizując Umowę będzie sukcesywnie opracowywać i zgłaszać do odbiorów Zamawiającemu. Produkty zgrupowane w pojedynczym wierszu tabeli podlegają wspólnej wycenie. Tabela 11. Tabela cenowa produktów wdrożenia Lp. Etap/ Numer Produktu Nazwa produktu Cena netto [PLN] Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 16

17 Załącznik nr 5 Skład i kompetencje Zespołu Realizacyjnego Wykonawcy Lp. Imię i Nazwisko Rola Kompetencje Nr telefonu kontaktowego Adres Wykonawca wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Zespół projektowy) przed podpisaniem umowy, przedłoży stosowne certyfikaty lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych zapisami SIWZ kwalifikacji. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 17

18 Załącznik nr 6 - Wzór - ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU PRODUKTÓW UMOWY NR... Podstawowe informacje o niniejszym dokumencie: Data dokumentu Konstancin - Jeziorna, dnia... Nazwa dokumentu: Zgłoszenie gotowości do odbioru Ref.: Zadania inwestycyjne -ZOP Wersja: Nazwa pliku: ZOP_nazwa produktu_wersja_data_autor Zawartość: Dokument zawiera informacje niezbędne do uruchomienia procedury odbioru Zakres zastosowania: Stosowany do zgłaszania gotowości produktu do odbioru. Uruchamia procedurę przeglądu jakości i odbioru dla produktów realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych. Dokumenty związane: Procedura odbioru zadań inwestycyjnych w obszarze teleinformatyki Historia zmian niniejszego dokumentu: Oznaczenie wersji Data Autor zmiany Opis zmiany 1 Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 18

19 1. Zgłaszający 2. Nazwa produktu 3. Podstawa wykonania produktu 4. Charakterystyka produktu 5. Spis załączonych dokumentów 1. Protokół zdawczo-odbiorczy (jeśli jest wymagany). Wykonawca/Dostawca produktu: Data i podpis: Przyjmujący zgłoszenie (pracownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację umowy): Data i podpis: Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 19

20 - Wzór - PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PRODUKTÓW UMOWY NR... Podstawowe informacje o niniejszym dokumencie: Data dokumentu Konstancin - Jeziorna, dnia... Nazwa dokumentu: Protokół zdawczo-odbiorczy Ref.: Zadania inwestycyjne - PZO Wersja: Nazwa pliku: PZO_nazwa produktu_wersja_data_autor Zawartość: Dokument zawiera informacje niezbędne do identyfikacji dostarczonego sprzętu Zakres zastosowania: Stosowany jako załącznik do Zgłoszenia gotowości produktu do odbioru (ZOP). Dokumenty związane: Procedura odbioru zadań inwestycyjnych w obszarze teleinformatyki Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 20

21 Działając na mocy Umowy nr... z dnia... roku pomiędzy PSE S.A., a firmą..., przedstawiciel przystąpił do odbioru sprzętu i oprogramowania, zgodnie ze specyfikacją ilościowo-techniczną określoną w Załączniku Nr 1 do Umowy i zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu... PRZEDMIOT ODBIORU:... SPECYFIKACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ZGŁOSZONEGO DO ODBIORU: L.p. Nazwa Typ Pełniona funkcja 1 Nr katalogowy/ Nr Seryjny Wartość netto Uwagi Razem: Niniejszym stwierdza się, że przedmiot odbioru (nie)* jest zgodny z Załącznikiem Nr X do Umowy UWAGI:... (brak dokumentów gwarancyjnych, dokumentacja fabryczna niekompletna, brak umów licencyjnych) Data odbioru... Ze strony PSE S.A.: Niniejszym potwierdzamy dostawę L.p. Imię i Nazwisko Podpis Data 1 2 Ze strony...: Niniejszym potwierdzamy dostawę L.p. Imię i Nazwisko Podpis Data 1 2 * - niepotrzebne skreślić Załącznik nr 7 - Wzór - ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU POGWARANCYJNEGO PRODUKTÓW UMOWY NR... Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 21

22 Podstawowe informacje o niniejszym dokumencie: Data dokumentu Konstancin - Jeziorna, dnia... Nazwa dokumentu: Zgłoszenie gotowości do odbioru pogwarancyjnego Ref.: Zadania inwestycyjne ZOG Wersja: Nazwa pliku: ZOG_nazwa produktu_wersja_data_autor Zawartość: Dokument zawiera informacje niezbędne do uruchomienia procedury odbioru pogwarancyjnego Zakres zastosowania: Stosowany do zgłaszania gotowości produktu do odbioru pogwarancyjnego. Uruchamia procedurę przeglądu jakości i odbioru dla produktów realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych. Dokumenty związane: Procedura odbioru zadań inwestycyjnych w obszarze teleinformatyki Historia zmian niniejszego dokumentu: Oznaczenie wersji Data Autor zmiany Opis zmiany 1 Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 22

23 1. Zgłaszający 2. Nazwa produktu 3. Podstawa wykonania produktu 4. Charakterystyka produktu 5. Spis załączonych dokumentów Wykonawca/Dostawca produktu: Data i podpis: Przyjmujący zgłoszenie (pracownik jednostki organizacyjnej): Data i podpis: Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 23

24 - Wzór - PROTOKÓŁ ODBIORU POGWARANCYJNEGO NR:... DO UMOWY NR:... [nr umowy z centralnego rejestru umów] Podstawowe informacje o niniejszym dokumencie: Data dokumentu Konstancin - Jeziorna, dnia... Nazwa dokumentu: Protokół odbioru pogwarancyjnego Ref.: Zadania inwestycyjne POG Data: Data utworzenia Protokołu Nazwa pliku: POG_nr_data_autor Zawartość: Dokument zawiera podsumowanie odbioru pogwarancyjnego produktu dokonanego przez Komisję Odbioru Zakres zastosowania: Stosowany podczas przeprowadzania odbiorów pogwarancyjnych produktów realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych. Dokumenty związane: Procedura odbioru zadań inwestycyjnych w obszarze teleinformatyki. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 24

25 1. Numer protokołu 2. Nazwa produktu 3. Podstawa wykonania produktu 4. Uczestnicy odbioru 1. Przedstawiciele Wykonawcy/Dostawcy a... b Komisja Odbioru a. Przewodniczący KO b. Członek KO c. Członek KO d. 5. Wynik odbioru Komisja Odbioru postanowiła: Odebrać produkt BEZWARUNKOWO. Wykonawca/Dostawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami Umowy. Odebrać produkt WARUNKOWO. Wykonawca/Dostawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami Umowy oraz niniejszego protokołu. NIE ODEBRAĆ produktu. Wykonawca/Dostawca nie ma prawa do zapłaty. Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich działań naprawczych. Produkt zostanie ponownie poddany procedurze przeglądu jakości i procedurze odbioru. 6. Wykaz usterek stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji [W tabeli nr 1 należy wpisać wykaz stwierdzonych usterek z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, terminów usunięcia oraz osób/jednostek odpowiedzialnych za ich usunięcie: w przypadku końcowego odbioru gwarancyjnego wpisać wszystkie usterki zaistniałe w okresie gwarancji lub rękojmi] Lp Opis usterki Kwalifikacja Termin usunięcia [dd.mm.rr rr] Odpowiedzialny za wykonanie (wykonawca) Odpowiedzialny za sprawdzenie (inna osoba wskazana przez Komisję) Zgłaszają cy usterkę Podpis autora usterki 7. Uzasadnienie 8. Wynagrodzenie Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 25

26 9. Dodatkowe uwagi 10. Załączniki Przewodniczący KO: Data i podpis: Członek KO: Data i podpis: Członek KO: Data i podpis: Członek KO Data i podpis: Przedstawiciel Wykonawcy/Dostawcy: Data i podpis: Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 26

27 Wzór Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy informacji Załącznik nr 8... (nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie).., dnia r. (miejscowość, data)... (PESEL lub seria i numer dowodu osobistego) Oświadczenie o zachowaniu poufności danych. Ja, niżej podpisany działając w imieniu oraz na rzecz [ ] z siedzibą w [ ], ul. [ ], w związku z wykonywaniem dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (zwaną dalej Zamawiającym ) umowy na z dnia., w związku z ww. Umową zawartą przez ww. Strony w dniu [ ] r., oświadczam, że.: 1. znana jest mi treść przepisów o ochronie informacji niejawnych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi, przepisów o odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy chronionej prawem, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania w trakcie realizacji Umowy, 2. wszelkie informacje, w tym dane osobowe i sposoby ich zabezpieczeń, uzyskane podczas prac niezależnie od formy ich przekazania przez będą traktowane jako informacje chronione i zostaną zachowane w tajemnicy, jak również nie będę one ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, chyba, że z przepisów prawa wynika obowiązek zachowania tajemnicy w dłuższym okresie. 3. zobowiązuje się nie kopiować, publikować informacji związanych z pracą na rzecz PSE S.A bez uprzedniej zgody pisemnej osoby działającej w imieniu PSE S.A., 4. zobowiązuje się stosować uzgodnione w ramach Umowy procedury, zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne (w tym zabezpieczenia chroniące przed działaniem szkodliwego oprogramowania) zapewniające ochronę tych spośród własnych zasobów teleinformacyjnych, które uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w procesie przetwarzania informacji chronionych udostępnionych przez, 5. zobowiązuje się do przestrzegania uzgodnień określających szczegółową odpowiedzialność i zasady bezpieczeństwa związane z wymianą informacji w formie elektronicznej oraz uzyskaniem fizycznego lub logicznego dostępu do krytycznych zasobów teleinformatycznych. 6. jestem w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, jakie PSE S.A. może ponieść na skutek ujawnienia przeze mnie informacji poufnych, obejmujące w szczególności straty rzeczywiste, utracone korzyści i koszty zastępstwa procesowego, jak również wszelkie inne koszty niezbędne w celu realizacji roszczeń PSE S.A. z powodu naruszenia niniejszego zobowiązania.... (podpis osoby składającej oświadczenie) Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 27

28 Wykaz Podwykonawców oraz zakres powierzonych prac Załącznik nr 9 Lp. Nazwa podwykonawcy Dane teleadresowe Wyszczególnienie zakresu prac, który zostanie powierzony podwykonawcom Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 28

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Strona 1 z 68 SPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1. Przedmiot Umowy 17 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 21 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo