CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: Spis treści: Spis treści:... 2 I. Definicje... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Główne, obligatoryjnie wymagane funkcjonalności Systemu : Wymagania merytoryczne opcjonalne 35 pkt max

3 I. Definicje Administrator licencji centralny Pracownik zamawiającego upoważniony do zarządzania licencjami i oprogramowaniem w całej GK PSE Administrator licencji lokalny Pracownik Zamawiającego upoważniony do zarządzania licencjami i oprogramowaniem w oddziale lub spółce GK PSE Administrator stacji roboczej Pracownik Zamawiającego z uprawnieniami Administratora Administrator Systemu Pracownik Zamawiającego wyznaczony do administrowania Systemem, odpowiedzialny za jego ciągłe i sprawne działanie. II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania licencjami i oprogramowaniem (SAM) w GK PSE S.A. wraz ze wsparciem technicznym na okres 24 miesięcy, budową interfejsu przekazującego dane do Systemu Serwisowego BMC Remedy oraz przeprowadzenie inwentaryzacji licencji w PSE S.A.. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Dostawę i wdrożenie Systemu wraz z licencjami. 2. Zbudowanie i uruchomienie interfejsu przekazującego dane dotyczące oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych z Systemu SAM do systemu serwisowego BMC Remedy. 3. Kompleksowe zinwentaryzowanie posiadanych licencji po wdrożeniu Systemu w Centrali i Oddziale (łącznie do 1000 stacji roboczych) 4. Wsparcie techniczne systemu obejmujące aktualizację bazy sygnatur oprogramowania. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całość prac projektowowdrożeniowych w tym m.in. : 1. wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej i wdrożeniowej, 2. dostawy i wdrożenia Systemu w tym: i) instalacji i uruchomienia Systemu ii) budowy, przeprowadzenia testów i uruchomienia interfejsu iii) przeprowadzenie instruktaży dla Użytkowników i Administratorów Systemu, iv) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej Inwentaryzacja licencji obejmuje: v) wprowadzenie do systemu informacji o posiadanych przez Zamawiającego licencjach i innych prawach do użytkowania oprogramowania vi) inwentaryzację licencji we wskazanych przez Zamawiającego obszarach organizacyjnych z wykorzystaniem Systemu vii) wykonanie bilansu posiadanych i wykorzystanych licencji oprogramowania oraz opracowanie raportu z audytu w oparciu o wdrożone rozwiązanie. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca jest zobowiązany regularnie dostarczać aktualizacje bazy sygnatur oprogramowania, umożliwiające rozpoznawanie oprogramowania zainstalowanego u Zamawiającego. System będzie użytkowny przez pracowników PSE S.A.. Użytkownicy aplikacji będą rozproszeni w kilku lokalizacjach na terenie Polski: - PSE S.A. Oddział w Bydgoszczy - PSE S.A. Oddział w Katowicach - PSE S.A. Oddział w Poznaniu - PSE S.A. Oddział w Radomiu 3

4 - PSE S.A. Oddział w Warszawie - PSE S.A. Konstancin-Jeziorna Centrala System musi zapewnić możliwość korzystania przez minimum 15 administratorów licencji i 3 administratorów systemu. Administratorzy z Oddziałów będą mogli jedynie monitorować oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych w swoim Oddziale, zaś Administrator Licencji z Centrali musi mieć dostęp do monitorowania oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych w Centrali jak również w Oddziałach. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja opracowana na potrzeby Zamawiającego oraz interfejs użytkownika systemu był sporządzony w języku polskim. Dokumentacja rozwiązania powinna być opracowana zgodnie ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego. Wyciąg ze standardów stanowi Załącznik 10 do niniejszej SIWZ. Dostarczone rozwiązanie powinno umożliwiać jednoczesną obsługę co najmniej 3000 stacji roboczych. 1. Zamawiający udostępni na potrzeby Systemu na platformie wirtualizacyjnej VMware vsphere następujące zasoby: a. max. 2 procesory (rdzenie) wirtualne (oparte na procesorach fizycznych: Intel E lub nowszych), b. max. 24 GB pamięci RAM, c. max. 50 GB przestrzeni dyskowej. 2. Zamawiający udostępni serwer wirtualny z systemem operacyjnym MS Windows Server 2012 (R2) w środowisku MS Active Directory Zamawiający udostępni współdzieloną instancję MS SQL Server 2012 SP2 Standard Edition (64 bit), na której można utworzyć Bazę Danych dla rozwiązania Software Asset Management. Instancja pracuje na serwerze wirtualnym z systemem operacyjnym MS Windows 2012 (64 bit) na platformie VMware vsphere z przydzielonymi zasobami: 4 vcpu (Intel E5-2665), 32GB RAM. Dla bazy danych Zamawiający udostępni przestrzeń dyskową do 250GB na dane. 4. Zamawiający posiada 225 licencji oprogramowania Axence nvision 6.x z rozszerzeniem do modułu Inventory i Helpdeskw jednym ze swoich Oddziałów, które mogą zostać wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Dostawca dostarczy opis wraz z wytycznymi metodyki wykonywania backupu oraz procedury odtwarzania Systemu, Bazy Danych i Aplikacji. 6. Dostawca dostarczy scenariusze testowe weryfikacji backupu Systemu, Bazy Danych i Aplikacji. 7. Dostawca dostarczy wytyczne konfiguracji Systemów Operacyjnych, Bazy Danych oraz w zakresie integracji Systemu z MS Active Directory. 8. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne dla bazy danych wymagane przez rozwiązanie proponowane przez Dostawcę muszą być wspierane przez producenta bazy danych. 9. Dostawca dostarczy zalecaną konfigurację oprogramowania antywirusowego (lista wyjątków, procesów, plików, itp.), zalecaną konfigurację ochrony Firewall dla Systemu (lista portów komunikacyjnych, itp.). 10. Dostawca dostarczy zestawienie kont administracyjnych Systemu wraz z wymaganymi uprawnieniami, w tym konta właścicieli procesów, binariów aplikacji, etc. 4

5 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Główne, obligatoryjnie wymagane funkcjonalności Systemu : 1. System musi być uruchomiony na platformie wirtualnej Zamawiającego (VMware, system operacyjny Windows serwer 2012 R2, Bazy danych MS SQL Server 2012). 2. System umożliwi skanowanie stacji roboczych (w tym uruchomionych w środowisku wirtualnym) z następującymi systemami operacyjnymi: a) MS Windows XP (32/64 bit) b) MS Windows Vista (32/64 bit) c) MS Windows 7 (32/64 bit) d) MS Windows 8.X (32/64 bit) i nowsze 3. Środowisko sieci IP Systemu i stacji roboczych: System powinien poprawnie identyfikować stacje robocze pracujące w środowisku ze zmienną i stałą adresacją IP (DHCP) 4. System zapewni dostęp Użytkownikom ze stacji roboczych z systemem operacyjnym Windows 7 i nowszymi. 5. Podstawowe funkcje Systemu a) Bieżąca informacja o każdorazowej próbie instalacji oprogramowania na komputerze; b) Ewidencjonowanie posiadanych przez Zamawiającego atrybutów legalności oprogramowania c) Ewidencjonowanie listy oprogramowania dopuszczonego do użytkowania u Zamawiającego d) Identyfikacja i inwentaryzacja oprogramowania w tym: - podział na poszczególne wersje, typy (standard lub professional) - dołączanie kluczy licencji, certyfikatów, faktur za zakupione oprogramowanie oraz gwarancji wynikających z zawieranych umów - automatyczna aktualizacja bazy wzorców aplikacji ze strony dostawcy SAM z użyciem mechanizmu proxy oraz możliwość dodawania swoich wzorców i ich edytowania (aplikacji dopuszczonych do użytkowania w PSE S.A.) przez Administratora Systemu - porównanie z listą oprogramowania dopuszczonego do użytkowania u Zamawiającego. e) Wykonywanie raportów: - raport o zainstalowanym oprogramowaniu na poszczególnej stacji uwzględniający co najmniej wersję oprogramowania, jego typ, datę instalacji i klucze licencyjne (raport z inwentaryzacji) - raport wskazujący zgodności i rozbieżności pomiędzy oprogramowaniem zainstalowanym a dowodami legalności (z audytu) - raport o zainstalowanym oprogramowaniu obejmujący poszczególny Oddział jak również cała GK PSE S.A. uwzględniający wybrany typ i wersje oprogramowania lub zainstalowane oprogramowanie we wskazanym przedziale czasowym - raport zmian w zainstalowanym oprogramowaniu na wybranej stacji - raport zgodności zainstalowanego oprogramowania z listą oprogramowania dopuszczonego do użytkowania u Zamawiającego 5

6 - raport posiadanych licencji oprogramowania sporządzany na podstawie ewidencji dowodów legalności oprogramowania - raport z wykazem stacji roboczych, które przy ostatnim skanowaniu nie zostały zeskanowane (nie była wpięta w sieć) - tworzenie własnych widoków, porównywanie raportów, eksport do Excela i pdf f) Zdalne zarządzanie agentami z poziomu centralnej konsoli g) Wykonywanie audytów oprogramowania i sporządzanie z nich raportów, porównywanie z wybranymi wcześniej przeprowadzonymi audytami h) Przekazywanie danych do systemu serwisowego BMC Remedy. 6. Wymagania funkcjonalne: a) Administrator Licencji powinien mieć możliwość m.in. dołączenia komentarzy, plików graficznych skanów, dopisania informacji dotyczącej daty zakupu, ceny, nr faktury, dostawcy do wprowadzanych licencji b) System powinien monitorować legalność wykorzystywanego oprogramowania oraz powiadamiać w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji automatyczna weryfikacja liczby użytkowanego oprogramowania z liczbą posiadanych licencji, c) System powinien mieć możliwość identyfikacji oprogramowania, które nie jest używane przez zadany czas, d) Identyfikacja oprogramowania przez System powinna odbywać się na podstawie bazy wzorców oprogramowania, bazy wzorców pakietów. Aktualizacja bazy wzorców aplikacji powinna odbywać się automatycznie bez ponoszenia dodatkowych opłat w ramach wsparcia technicznego, e) System powinien umożliwiać zarządzanie licencjami w podziale na Centralę i Oddziały Zamawiającego. f) Kontrola i weryfikacja wykorzystania licencji powinna odbywać się w ramach dowolnej struktury organizacyjnej i posiadać możliwość filtrowania danych per Oddział, g) System powinien umożliwiać uzupełnianie bazy wzorców o własne wzorce Zamawiającego, 7. Wymagania niefunkcjonalne: a) System powinien poprawnie identyfikować stacje robocze pracujące w środowisku ze zmienną adresacją IP (DHCP). b) System może współpracować z systemem Microsoft SCCM oraz z zainstalowanymi na stacjach roboczych agentami SCCM lub wykorzystywać własnego agenta programu SAM. c) Konsola Systemu powinna być w języku polskim, d) Konsola Systemu nie powinna wymagać do pracy instalacji na stacji roboczej środowiska uruchomieniowego Java. e) Agent Systemu nie może zakłócać pracy oprogramowania antywirusowego na stacjach roboczych. f) Konsola Systemu powinna posiadać możliwość definiowania ról użytkowników, nadawania uprawnień do zapisu i odczytu, możliwość zmiany i usuwania danych, definiowania dostępu do danych o skanowanych stacjach roboczych oraz wybranych funkcji Systemu. g) Konsola Systemu powinna w zakresie uwierzytelniania użytkowników wspierać mechanizmy MS Active Directory (uwierzytelnienie powinno być realizowane z użyciem loginu i hasła w domenie MS Active Directory) h) System SAM powinien dawać możliwość jednoczesnej pracy wielu Administratorom Systemu z wykorzystaniem wielu Konsol Systemu. i) Agent Systemu na stacji roboczej ma być zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet w przypadku posiadania przez użytkownika uprawnień administratora stacji roboczej, Instalowanie i odinstalowanie agenta możliwe jedynie przez Administratora SAM j) Instalacja Agenta będzie się odbywać zdalnie w trybie niewidocznym dla użytkownika końcowego i jego uruchomienie nastąpi automatycznie po zakończeniu instalacji. 6

7 k) Agent Systemu powinien umożliwiać uruchomienie oprogramowania skanującego z najniższym możliwym priorytetem i posiadać pełną jego konfigurowalność w zakresie tworzenia harmonogramów oraz definiowania obszaru skanowania. l) System powinien mieć możliwość wykonywania automatycznych kopii bezpieczeństwa na wskazany w domenie MS Active Directory dyskowy udział sieciowy, w określonym interwale czasowym oraz posiadać możliwość wykonania takiej kopii ręcznie w dowolnym momencie. m) System musi posiadać możliwość rozpoznawania licencji komercyjnych na podstawie bazy wzorców oraz automatycznie uwzględniać oprogramowanie niestandardowe dopuszczone do instalacji na stanowiskach pracy w PSE S.A. zgodnie z listą która zostanie przekazana w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej. Lista ulega zmianie ze względu na potrzeby Zamawiającego. n) Interfejs musi przekazywać do Systemu Serwisowego BMC Remedy dane dotyczące zainstalowanych programów na poszczególnych stacjach roboczych w sposób cykliczny (szczegółowy zakres do ustalenia na etapie projektu wdrożenia). W Systemie BMC Remedy stacje robocze identyfikowane są po numerze seryjnym service number. 8. Skanowanie stacji roboczych przez System a) Agent Systemu powinien umożliwiać wielozakresową identyfikację skanowanego oprogramowania opartą zarówno na rejestrach systemowych, plikach wykonywalnych, nazwach, rozmiarach, kluczach licencyjnych jak i wersjach plików, b) Inwentaryzacja oprogramowania powinna odbywać się metodami zarówno bieżącej aktywności na danej stacji roboczej jak i okresowego skanowania według zapisanego harmonogramu związanego z konkretną datą, cyklem lub ręcznego - zdalnego skanowania ad hoc, c) System musi mieć zdolność identyfikacji pakietów z uwzględnieniem instalacji cząstkowych i odróżniać instalacje pakietu Standard od pakietu Professional np. MS Project, MS Visio, Adobe Acrobat itp. 9. Raportowanie a) System zapewnia możliwość tworzenia różnych typów raportów, b) System zapewni graficzną formę prezentowania raportów, c) Możliwość definiowania własnych raportów, d) Raportowanie licencji ze względu na czas wygaśnięcia przypomnienie o konieczności jej przedłużenia e) Raport dotyczący oprogramowania, dla którego brak jest licencji, f) Raporty indywidualne w odniesieniu dla dowolnej stacji roboczej, g) Możliwość eksportu danych i raportów do formatu: PDF, XLS, z dowolnego widoku. h) Możliwość porównania dwóch dowolnie wybranych audytów, i) Możliwość wydruku raportów. 2. Wymagania merytoryczne opcjonalne 35 pkt max L.P. Wymagania opcjonalne TAK NIE Ilość punktów możliwa do zdobycia Wykorzystanie istniejącej infrastruktury SCCM Zamawiającego 10 Skaner stacji roboczych wspierający systemy operacyjne Linux 2 7

8 Skaner stacji roboczych wspierający systemy operacyjne OS X 2 Pozyskiwanie informacji dot. oprogramowania na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem systemu AirWatch zainstalowanego w siedzibie zamawiającego 2 Wyszukiwanie w Internecie informacji dotyczących licencji producenta z poziomu Konsoli Systemu 2 Możliwość dowolnego ustawienia zakresu skanowania (pliki, rejestry, sprzęt) 2 Możliwość skanowania zawartości plików skompresowanych w formatach 7z, zip, gzip,bzip2, tar, rar 2 Automatyczne skanowanie komputerów które nie były wpięte do sieci przy poprzednim skanowaniu 3 9. Eksport raportów do formatów, DOC,, HTML, CSV, MHT, XML oraz formatów graficznych System będzie umożliwiał raportowanie rzeczywistego czasu użytkowania oprogramowania na stacji roboczej m.in. aktywny i nieaktywny czas działania oprogramowania, procentową wartość wykorzystania oprogramowania, obrazującą realny czas jego użytkowania w stosunku do łącznego czasu przez który oprogramowanie było uruchomione dla wybranej stacji i Oddziału Interaktywne mapy graficzne stacji roboczych Zdalny dostęp do konsoli SAM z wykorzystaniem konsoli webowej po protokole https Inwentaryzacja i wyszukiwanie plików dowolnego typu (np.: pliki multimedialne, czcionki) oraz rodzaju (np. cracki, fotografie, pliki związane z erotyką) 1 Razem 35 Punkty przyznawane są za zaznaczenie X odpowiedzi TAK, co oznacza deklarację dostarczenia oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności w ramach realizacji zamówienia w cenie zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy. 1. Termin wykonania Termin realizacji zamówienia będzie liczony od daty zawarcia umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 23 (dwudziestu trzech) tygodni od daty podpisania Umowy. 2. Produkty projektu: 2.1. Dokumentacja projektowa Systemu, 2.2. System SAM uruchomiony w infrastrukturze Zamawiającego wraz z interfejsem Licencje Systemu wraz z dokumentami licencyjnymi 2.4. Dokumentacja wdrożeniowa i eksploatacyjna Instruktaż dla użytkowników i administratorów, potwierdzony certyfikatami Raport z inwentaryzacji 2.7. Raport z audytu. 8

9 2.8. Wsparcie techniczne na okres 2 lat (pomoc techniczną, subskrypcję sygnatur monitorowanego oprogramowania oraz aktualizację oprogramowania). 3. Sposób realizacji, kontrola, harmonogram realizacji prac Ramowy harmonogram 3.1. Etap I Opracowanie projektów funkcjonalnych i technicznych Systemu 3.2. Etap II Dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu wraz z budową interfejsu 3.3. Etap III Opracowanie dokumentacji powykonawczej Systemu, 3.4. Etap IV Inwentaryzacja i audyt licencji i oprogramowania Zamawiającego 4. Warunki gwarancji Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane produkty i usługi, tj. na poprawność ich wykonania, funkcjonalność i przydatność do umówionego celu, na okres 24 miesięcy, licząc od daty odebrania produktów przez Zamawiającego. Wykonawca, w okresie gwarancji jakości, obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad produktów, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 dni. Wady zgłoszone w okresie gwarancji jakości będą usunięte przez Wykonawcę niezależnie od upływu okresu gwarancji jakości. 5. inne warunki realizacji zadania będącego przedmiotem oferty, w szczególności w wymagających tego przypadkach zakres i tryb uzgodnień dodatkowych, dotyczących przedmiotu Zamówienia: 5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez Wykonawcę, przed podpisaniem Umowy, tzw. testu proof-of-concept (dowodu koncepcji), polegającego na udowodnieniu możliwości systemu do zarządzania licencjami i oprogramowaniem (SAM). Wykonawca musi udowodnić z punktu widzenia koncepcyjnego oraz funkcjonalnego, że zaproponowane rozwiązanie zapewnia realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem Zamawiającego wskazanym w Części II SIWZ 5.2. Wymagany proof-of-concept podlega ocenie i akceptacji. Ocena SAM zależna jest od wyników testu, które przeprowadzone zostaną zgodnie z poniższym opisem: System zostanie zainstalowany przez Wykonawcę na serwerze wirtualnym z systemem operacyjnym MS Windows Server 2012 (R2). Program/agent zostanie zainstalowany przez Zamawiającego na 5 wskazanych stacjach roboczych z wykorzystaniem systemu SCCM System/Wykonawca przeprowadzi skanowanie stacji i zidentyfikuje oprogramowanie na nim zainstalowane z podziałem na poszczególne wersje i typy, sporządzi raport wymagane jest zidentyfikowanie co najmniej 95% zainstalowanego oprogramowania System/Wykonawca wskaże stacje na których dokonane zostały zmiany w zainstalowanym oprogramowaniu w odniesieniu do ostatniego skanowania, sporządzi raport System/Wykonawca Wyeksportuje raport do Excela i pdf Wykonawca zaewidencjonuje klucze licencji, certyfikaty i faktury do skanowanego oprogramowania System/Wykonawca Wykaże niezgodności w posiadanych licencjach W przypadku, gdy wynik ww. testu będzie negatywny, nie zostanie podpisana Umowa z wybranym Wykonawcą, a Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród 9

10 pozostałych ofert, opierając się na przeprowadzonej uprzednio ocenie ofert (z zastrzeżeniem jak powyżej) Zamawiający uzna etap IV za zakończony pod warunkiem, że Wykonawca zeskanuje min. 90% urządzeń posiadanych przez Zamawiającego w Centrali i Oddziale Zamawiający uzna przedmiot zamówienia za zrealizowany pod warunkiem, że dostarczony System będzie rozpoznawał min. 98% oprogramowania zainstalowanego u Zamawiającego. 10

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 40/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo