CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: Spis treści: Spis treści:... 2 I. Definicje... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Główne, obligatoryjnie wymagane funkcjonalności Systemu : Wymagania merytoryczne opcjonalne 35 pkt max

3 I. Definicje Administrator licencji centralny Pracownik zamawiającego upoważniony do zarządzania licencjami i oprogramowaniem w całej GK PSE Administrator licencji lokalny Pracownik Zamawiającego upoważniony do zarządzania licencjami i oprogramowaniem w oddziale lub spółce GK PSE Administrator stacji roboczej Pracownik Zamawiającego z uprawnieniami Administratora Administrator Systemu Pracownik Zamawiającego wyznaczony do administrowania Systemem, odpowiedzialny za jego ciągłe i sprawne działanie. II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania licencjami i oprogramowaniem (SAM) w GK PSE S.A. wraz ze wsparciem technicznym na okres 24 miesięcy, budową interfejsu przekazującego dane do Systemu Serwisowego BMC Remedy oraz przeprowadzenie inwentaryzacji licencji w PSE S.A.. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Dostawę i wdrożenie Systemu wraz z licencjami. 2. Zbudowanie i uruchomienie interfejsu przekazującego dane dotyczące oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych z Systemu SAM do systemu serwisowego BMC Remedy. 3. Kompleksowe zinwentaryzowanie posiadanych licencji po wdrożeniu Systemu w Centrali i Oddziale (łącznie do 1000 stacji roboczych) 4. Wsparcie techniczne systemu obejmujące aktualizację bazy sygnatur oprogramowania. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całość prac projektowowdrożeniowych w tym m.in. : 1. wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej i wdrożeniowej, 2. dostawy i wdrożenia Systemu w tym: i) instalacji i uruchomienia Systemu ii) budowy, przeprowadzenia testów i uruchomienia interfejsu iii) przeprowadzenie instruktaży dla Użytkowników i Administratorów Systemu, iv) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej Inwentaryzacja licencji obejmuje: v) wprowadzenie do systemu informacji o posiadanych przez Zamawiającego licencjach i innych prawach do użytkowania oprogramowania vi) inwentaryzację licencji we wskazanych przez Zamawiającego obszarach organizacyjnych z wykorzystaniem Systemu vii) wykonanie bilansu posiadanych i wykorzystanych licencji oprogramowania oraz opracowanie raportu z audytu w oparciu o wdrożone rozwiązanie. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca jest zobowiązany regularnie dostarczać aktualizacje bazy sygnatur oprogramowania, umożliwiające rozpoznawanie oprogramowania zainstalowanego u Zamawiającego. System będzie użytkowny przez pracowników PSE S.A.. Użytkownicy aplikacji będą rozproszeni w kilku lokalizacjach na terenie Polski: - PSE S.A. Oddział w Bydgoszczy - PSE S.A. Oddział w Katowicach - PSE S.A. Oddział w Poznaniu - PSE S.A. Oddział w Radomiu 3

4 - PSE S.A. Oddział w Warszawie - PSE S.A. Konstancin-Jeziorna Centrala System musi zapewnić możliwość korzystania przez minimum 15 administratorów licencji i 3 administratorów systemu. Administratorzy z Oddziałów będą mogli jedynie monitorować oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych w swoim Oddziale, zaś Administrator Licencji z Centrali musi mieć dostęp do monitorowania oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych w Centrali jak również w Oddziałach. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja opracowana na potrzeby Zamawiającego oraz interfejs użytkownika systemu był sporządzony w języku polskim. Dokumentacja rozwiązania powinna być opracowana zgodnie ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego. Wyciąg ze standardów stanowi Załącznik 10 do niniejszej SIWZ. Dostarczone rozwiązanie powinno umożliwiać jednoczesną obsługę co najmniej 3000 stacji roboczych. 1. Zamawiający udostępni na potrzeby Systemu na platformie wirtualizacyjnej VMware vsphere następujące zasoby: a. max. 2 procesory (rdzenie) wirtualne (oparte na procesorach fizycznych: Intel E lub nowszych), b. max. 24 GB pamięci RAM, c. max. 50 GB przestrzeni dyskowej. 2. Zamawiający udostępni serwer wirtualny z systemem operacyjnym MS Windows Server 2012 (R2) w środowisku MS Active Directory Zamawiający udostępni współdzieloną instancję MS SQL Server 2012 SP2 Standard Edition (64 bit), na której można utworzyć Bazę Danych dla rozwiązania Software Asset Management. Instancja pracuje na serwerze wirtualnym z systemem operacyjnym MS Windows 2012 (64 bit) na platformie VMware vsphere z przydzielonymi zasobami: 4 vcpu (Intel E5-2665), 32GB RAM. Dla bazy danych Zamawiający udostępni przestrzeń dyskową do 250GB na dane. 4. Zamawiający posiada 225 licencji oprogramowania Axence nvision 6.x z rozszerzeniem do modułu Inventory i Helpdeskw jednym ze swoich Oddziałów, które mogą zostać wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Dostawca dostarczy opis wraz z wytycznymi metodyki wykonywania backupu oraz procedury odtwarzania Systemu, Bazy Danych i Aplikacji. 6. Dostawca dostarczy scenariusze testowe weryfikacji backupu Systemu, Bazy Danych i Aplikacji. 7. Dostawca dostarczy wytyczne konfiguracji Systemów Operacyjnych, Bazy Danych oraz w zakresie integracji Systemu z MS Active Directory. 8. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne dla bazy danych wymagane przez rozwiązanie proponowane przez Dostawcę muszą być wspierane przez producenta bazy danych. 9. Dostawca dostarczy zalecaną konfigurację oprogramowania antywirusowego (lista wyjątków, procesów, plików, itp.), zalecaną konfigurację ochrony Firewall dla Systemu (lista portów komunikacyjnych, itp.). 10. Dostawca dostarczy zestawienie kont administracyjnych Systemu wraz z wymaganymi uprawnieniami, w tym konta właścicieli procesów, binariów aplikacji, etc. 4

5 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Główne, obligatoryjnie wymagane funkcjonalności Systemu : 1. System musi być uruchomiony na platformie wirtualnej Zamawiającego (VMware, system operacyjny Windows serwer 2012 R2, Bazy danych MS SQL Server 2012). 2. System umożliwi skanowanie stacji roboczych (w tym uruchomionych w środowisku wirtualnym) z następującymi systemami operacyjnymi: a) MS Windows XP (32/64 bit) b) MS Windows Vista (32/64 bit) c) MS Windows 7 (32/64 bit) d) MS Windows 8.X (32/64 bit) i nowsze 3. Środowisko sieci IP Systemu i stacji roboczych: System powinien poprawnie identyfikować stacje robocze pracujące w środowisku ze zmienną i stałą adresacją IP (DHCP) 4. System zapewni dostęp Użytkownikom ze stacji roboczych z systemem operacyjnym Windows 7 i nowszymi. 5. Podstawowe funkcje Systemu a) Bieżąca informacja o każdorazowej próbie instalacji oprogramowania na komputerze; b) Ewidencjonowanie posiadanych przez Zamawiającego atrybutów legalności oprogramowania c) Ewidencjonowanie listy oprogramowania dopuszczonego do użytkowania u Zamawiającego d) Identyfikacja i inwentaryzacja oprogramowania w tym: - podział na poszczególne wersje, typy (standard lub professional) - dołączanie kluczy licencji, certyfikatów, faktur za zakupione oprogramowanie oraz gwarancji wynikających z zawieranych umów - automatyczna aktualizacja bazy wzorców aplikacji ze strony dostawcy SAM z użyciem mechanizmu proxy oraz możliwość dodawania swoich wzorców i ich edytowania (aplikacji dopuszczonych do użytkowania w PSE S.A.) przez Administratora Systemu - porównanie z listą oprogramowania dopuszczonego do użytkowania u Zamawiającego. e) Wykonywanie raportów: - raport o zainstalowanym oprogramowaniu na poszczególnej stacji uwzględniający co najmniej wersję oprogramowania, jego typ, datę instalacji i klucze licencyjne (raport z inwentaryzacji) - raport wskazujący zgodności i rozbieżności pomiędzy oprogramowaniem zainstalowanym a dowodami legalności (z audytu) - raport o zainstalowanym oprogramowaniu obejmujący poszczególny Oddział jak również cała GK PSE S.A. uwzględniający wybrany typ i wersje oprogramowania lub zainstalowane oprogramowanie we wskazanym przedziale czasowym - raport zmian w zainstalowanym oprogramowaniu na wybranej stacji - raport zgodności zainstalowanego oprogramowania z listą oprogramowania dopuszczonego do użytkowania u Zamawiającego 5

6 - raport posiadanych licencji oprogramowania sporządzany na podstawie ewidencji dowodów legalności oprogramowania - raport z wykazem stacji roboczych, które przy ostatnim skanowaniu nie zostały zeskanowane (nie była wpięta w sieć) - tworzenie własnych widoków, porównywanie raportów, eksport do Excela i pdf f) Zdalne zarządzanie agentami z poziomu centralnej konsoli g) Wykonywanie audytów oprogramowania i sporządzanie z nich raportów, porównywanie z wybranymi wcześniej przeprowadzonymi audytami h) Przekazywanie danych do systemu serwisowego BMC Remedy. 6. Wymagania funkcjonalne: a) Administrator Licencji powinien mieć możliwość m.in. dołączenia komentarzy, plików graficznych skanów, dopisania informacji dotyczącej daty zakupu, ceny, nr faktury, dostawcy do wprowadzanych licencji b) System powinien monitorować legalność wykorzystywanego oprogramowania oraz powiadamiać w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji automatyczna weryfikacja liczby użytkowanego oprogramowania z liczbą posiadanych licencji, c) System powinien mieć możliwość identyfikacji oprogramowania, które nie jest używane przez zadany czas, d) Identyfikacja oprogramowania przez System powinna odbywać się na podstawie bazy wzorców oprogramowania, bazy wzorców pakietów. Aktualizacja bazy wzorców aplikacji powinna odbywać się automatycznie bez ponoszenia dodatkowych opłat w ramach wsparcia technicznego, e) System powinien umożliwiać zarządzanie licencjami w podziale na Centralę i Oddziały Zamawiającego. f) Kontrola i weryfikacja wykorzystania licencji powinna odbywać się w ramach dowolnej struktury organizacyjnej i posiadać możliwość filtrowania danych per Oddział, g) System powinien umożliwiać uzupełnianie bazy wzorców o własne wzorce Zamawiającego, 7. Wymagania niefunkcjonalne: a) System powinien poprawnie identyfikować stacje robocze pracujące w środowisku ze zmienną adresacją IP (DHCP). b) System może współpracować z systemem Microsoft SCCM oraz z zainstalowanymi na stacjach roboczych agentami SCCM lub wykorzystywać własnego agenta programu SAM. c) Konsola Systemu powinna być w języku polskim, d) Konsola Systemu nie powinna wymagać do pracy instalacji na stacji roboczej środowiska uruchomieniowego Java. e) Agent Systemu nie może zakłócać pracy oprogramowania antywirusowego na stacjach roboczych. f) Konsola Systemu powinna posiadać możliwość definiowania ról użytkowników, nadawania uprawnień do zapisu i odczytu, możliwość zmiany i usuwania danych, definiowania dostępu do danych o skanowanych stacjach roboczych oraz wybranych funkcji Systemu. g) Konsola Systemu powinna w zakresie uwierzytelniania użytkowników wspierać mechanizmy MS Active Directory (uwierzytelnienie powinno być realizowane z użyciem loginu i hasła w domenie MS Active Directory) h) System SAM powinien dawać możliwość jednoczesnej pracy wielu Administratorom Systemu z wykorzystaniem wielu Konsol Systemu. i) Agent Systemu na stacji roboczej ma być zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet w przypadku posiadania przez użytkownika uprawnień administratora stacji roboczej, Instalowanie i odinstalowanie agenta możliwe jedynie przez Administratora SAM j) Instalacja Agenta będzie się odbywać zdalnie w trybie niewidocznym dla użytkownika końcowego i jego uruchomienie nastąpi automatycznie po zakończeniu instalacji. 6

7 k) Agent Systemu powinien umożliwiać uruchomienie oprogramowania skanującego z najniższym możliwym priorytetem i posiadać pełną jego konfigurowalność w zakresie tworzenia harmonogramów oraz definiowania obszaru skanowania. l) System powinien mieć możliwość wykonywania automatycznych kopii bezpieczeństwa na wskazany w domenie MS Active Directory dyskowy udział sieciowy, w określonym interwale czasowym oraz posiadać możliwość wykonania takiej kopii ręcznie w dowolnym momencie. m) System musi posiadać możliwość rozpoznawania licencji komercyjnych na podstawie bazy wzorców oraz automatycznie uwzględniać oprogramowanie niestandardowe dopuszczone do instalacji na stanowiskach pracy w PSE S.A. zgodnie z listą która zostanie przekazana w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej. Lista ulega zmianie ze względu na potrzeby Zamawiającego. n) Interfejs musi przekazywać do Systemu Serwisowego BMC Remedy dane dotyczące zainstalowanych programów na poszczególnych stacjach roboczych w sposób cykliczny (szczegółowy zakres do ustalenia na etapie projektu wdrożenia). W Systemie BMC Remedy stacje robocze identyfikowane są po numerze seryjnym service number. 8. Skanowanie stacji roboczych przez System a) Agent Systemu powinien umożliwiać wielozakresową identyfikację skanowanego oprogramowania opartą zarówno na rejestrach systemowych, plikach wykonywalnych, nazwach, rozmiarach, kluczach licencyjnych jak i wersjach plików, b) Inwentaryzacja oprogramowania powinna odbywać się metodami zarówno bieżącej aktywności na danej stacji roboczej jak i okresowego skanowania według zapisanego harmonogramu związanego z konkretną datą, cyklem lub ręcznego - zdalnego skanowania ad hoc, c) System musi mieć zdolność identyfikacji pakietów z uwzględnieniem instalacji cząstkowych i odróżniać instalacje pakietu Standard od pakietu Professional np. MS Project, MS Visio, Adobe Acrobat itp. 9. Raportowanie a) System zapewnia możliwość tworzenia różnych typów raportów, b) System zapewni graficzną formę prezentowania raportów, c) Możliwość definiowania własnych raportów, d) Raportowanie licencji ze względu na czas wygaśnięcia przypomnienie o konieczności jej przedłużenia e) Raport dotyczący oprogramowania, dla którego brak jest licencji, f) Raporty indywidualne w odniesieniu dla dowolnej stacji roboczej, g) Możliwość eksportu danych i raportów do formatu: PDF, XLS, z dowolnego widoku. h) Możliwość porównania dwóch dowolnie wybranych audytów, i) Możliwość wydruku raportów. 2. Wymagania merytoryczne opcjonalne 35 pkt max L.P. Wymagania opcjonalne TAK NIE Ilość punktów możliwa do zdobycia Wykorzystanie istniejącej infrastruktury SCCM Zamawiającego 10 Skaner stacji roboczych wspierający systemy operacyjne Linux 2 7

8 Skaner stacji roboczych wspierający systemy operacyjne OS X 2 Pozyskiwanie informacji dot. oprogramowania na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem systemu AirWatch zainstalowanego w siedzibie zamawiającego 2 Wyszukiwanie w Internecie informacji dotyczących licencji producenta z poziomu Konsoli Systemu 2 Możliwość dowolnego ustawienia zakresu skanowania (pliki, rejestry, sprzęt) 2 Możliwość skanowania zawartości plików skompresowanych w formatach 7z, zip, gzip,bzip2, tar, rar 2 Automatyczne skanowanie komputerów które nie były wpięte do sieci przy poprzednim skanowaniu 3 9. Eksport raportów do formatów, DOC,, HTML, CSV, MHT, XML oraz formatów graficznych System będzie umożliwiał raportowanie rzeczywistego czasu użytkowania oprogramowania na stacji roboczej m.in. aktywny i nieaktywny czas działania oprogramowania, procentową wartość wykorzystania oprogramowania, obrazującą realny czas jego użytkowania w stosunku do łącznego czasu przez który oprogramowanie było uruchomione dla wybranej stacji i Oddziału Interaktywne mapy graficzne stacji roboczych Zdalny dostęp do konsoli SAM z wykorzystaniem konsoli webowej po protokole https Inwentaryzacja i wyszukiwanie plików dowolnego typu (np.: pliki multimedialne, czcionki) oraz rodzaju (np. cracki, fotografie, pliki związane z erotyką) 1 Razem 35 Punkty przyznawane są za zaznaczenie X odpowiedzi TAK, co oznacza deklarację dostarczenia oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności w ramach realizacji zamówienia w cenie zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy. 1. Termin wykonania Termin realizacji zamówienia będzie liczony od daty zawarcia umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 23 (dwudziestu trzech) tygodni od daty podpisania Umowy. 2. Produkty projektu: 2.1. Dokumentacja projektowa Systemu, 2.2. System SAM uruchomiony w infrastrukturze Zamawiającego wraz z interfejsem Licencje Systemu wraz z dokumentami licencyjnymi 2.4. Dokumentacja wdrożeniowa i eksploatacyjna Instruktaż dla użytkowników i administratorów, potwierdzony certyfikatami Raport z inwentaryzacji 2.7. Raport z audytu. 8

9 2.8. Wsparcie techniczne na okres 2 lat (pomoc techniczną, subskrypcję sygnatur monitorowanego oprogramowania oraz aktualizację oprogramowania). 3. Sposób realizacji, kontrola, harmonogram realizacji prac Ramowy harmonogram 3.1. Etap I Opracowanie projektów funkcjonalnych i technicznych Systemu 3.2. Etap II Dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu wraz z budową interfejsu 3.3. Etap III Opracowanie dokumentacji powykonawczej Systemu, 3.4. Etap IV Inwentaryzacja i audyt licencji i oprogramowania Zamawiającego 4. Warunki gwarancji Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane produkty i usługi, tj. na poprawność ich wykonania, funkcjonalność i przydatność do umówionego celu, na okres 24 miesięcy, licząc od daty odebrania produktów przez Zamawiającego. Wykonawca, w okresie gwarancji jakości, obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad produktów, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 dni. Wady zgłoszone w okresie gwarancji jakości będą usunięte przez Wykonawcę niezależnie od upływu okresu gwarancji jakości. 5. inne warunki realizacji zadania będącego przedmiotem oferty, w szczególności w wymagających tego przypadkach zakres i tryb uzgodnień dodatkowych, dotyczących przedmiotu Zamówienia: 5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez Wykonawcę, przed podpisaniem Umowy, tzw. testu proof-of-concept (dowodu koncepcji), polegającego na udowodnieniu możliwości systemu do zarządzania licencjami i oprogramowaniem (SAM). Wykonawca musi udowodnić z punktu widzenia koncepcyjnego oraz funkcjonalnego, że zaproponowane rozwiązanie zapewnia realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem Zamawiającego wskazanym w Części II SIWZ 5.2. Wymagany proof-of-concept podlega ocenie i akceptacji. Ocena SAM zależna jest od wyników testu, które przeprowadzone zostaną zgodnie z poniższym opisem: System zostanie zainstalowany przez Wykonawcę na serwerze wirtualnym z systemem operacyjnym MS Windows Server 2012 (R2). Program/agent zostanie zainstalowany przez Zamawiającego na 5 wskazanych stacjach roboczych z wykorzystaniem systemu SCCM System/Wykonawca przeprowadzi skanowanie stacji i zidentyfikuje oprogramowanie na nim zainstalowane z podziałem na poszczególne wersje i typy, sporządzi raport wymagane jest zidentyfikowanie co najmniej 95% zainstalowanego oprogramowania System/Wykonawca wskaże stacje na których dokonane zostały zmiany w zainstalowanym oprogramowaniu w odniesieniu do ostatniego skanowania, sporządzi raport System/Wykonawca Wyeksportuje raport do Excela i pdf Wykonawca zaewidencjonuje klucze licencji, certyfikaty i faktury do skanowanego oprogramowania System/Wykonawca Wykaże niezgodności w posiadanych licencjach W przypadku, gdy wynik ww. testu będzie negatywny, nie zostanie podpisana Umowa z wybranym Wykonawcą, a Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród 9

10 pozostałych ofert, opierając się na przeprowadzonej uprzednio ocenie ofert (z zastrzeżeniem jak powyżej) Zamawiający uzna etap IV za zakończony pod warunkiem, że Wykonawca zeskanuje min. 90% urządzeń posiadanych przez Zamawiającego w Centrali i Oddziale Zamawiający uzna przedmiot zamówienia za zrealizowany pod warunkiem, że dostarczony System będzie rozpoznawał min. 98% oprogramowania zainstalowanego u Zamawiającego. 10

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie aplikacji klienckiej Concept Note pracującej w trybie OFFLINE (opis formularza w załączniku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Strona1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WERSJA 1.0 Strona2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Osoba Data Komentarz Wersja Maciej Strychalski 28.03.2012 Dodanie punktu 1.3.1 1.0 Mateusz Mikołajczak

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy System do Zarządzania Infrastrukturą IT, Wydajnością Personelu oraz Bezpieczeństwem Danych

Kompleksowy System do Zarządzania Infrastrukturą IT, Wydajnością Personelu oraz Bezpieczeństwem Danych A plus C oraz ALT Systemy Informatyczne przedstawiają: Kompleksowy System do Zarządzania Infrastrukturą IT, Wydajnością Personelu oraz Bezpieczeństwem Danych Bądź Legalny, Wydajny i Bezpieczny Odnajdź

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą)

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą) Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą) Opis przedmiotu zamówienia /wymagania Zamawiającego/ Formularz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 5E do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT

Nowa jakość zarządzania zasobami IT Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architekturabazująca na systemie wtyczek, dla których można dowolnie

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne:

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: dostawę oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows i oprogramowania zabezpieczającego serwery linux wraz z centralną konsolą zarządzającą I. Założenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. Materiały szkoleniowe dla Partnerów co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architektura bazująca na systemie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1 2 3 1. Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.)

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) WZP/WI/D-332-7/16 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) Ja (My), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Sposób realizacji umowy Obowiązki Wykonawcy 1. Dostawa i uruchomienie systemu zarządzania wydrukiem (Systemu) w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

300 (jednakowa dla wszystkich modułów) **

300 (jednakowa dla wszystkich modułów) ** Strona: 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Pakiet Oprogramowania Pakiet Oprogramowania musi być zgodny z Axence nvision 5 lub o wyższych lub równoważnych parametrach i wymaganiach określonych poniżej: Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-7/PW/13 WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE (Niespełnienie któregokolwiek z

Bardziej szczegółowo

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego.

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu zdalnego, bezpiecznego dostępu do zasobów wewnętrznej sieci teleinformatycznej z poziomu urządzeń typu notebook. Wymagania dla systemu: 1.

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę

WZP/WO/D-332-65/15 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę WZP/WO/D-332-65/15 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa Ja (My), Imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Załącznik Nr. 7 do SIWZ Znak postępowania: PN//0 FORMULARZ CENOWY W postępowaniu na Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Zamawiający i adres siedziby: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B 65-514 Zielona Góra NIP: 973-06-07-989 REGON: 970779541 Znak sprawy: Or/K.2301.1.2015 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Umowa Nr Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy............ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:......... a firmą Netword z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo