SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony

2 SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów Przedmiot zamówienia INFORMACJE PODSTAWOWE PRODUKTY WERSJA OPROGAMOWANIA GWARANCJA Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE RAPORTOWANIA

3 1. SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW Tabela 1. Słownik terminów i skrótów Termin/Skrót Opis 1. Dostawca Usługi IT Dostawcą Usługi IT biznesowej jest Organizacja IT (lub dział, zespół lub wyznaczona grupa pracowników), wskazana do pełnienia tej roli z racji wykonywania i koordynowania czynności jej świadczenia. 2. Karta Usługi IT Część Katalogu Usług IT, zawierająca szczegółowy opis danej Usługi IT oraz definicję standardowych parametrów jej świadczenia. Warunki zawarte w Karcie Usługi IT są obowiązujące tylko w przypadku podpisania karty przez Klienta Usługi IT (albo Koordynatora Usługi IT) i Właściciela Usługi IT. 3. Katalog Usług IT Zbiór dokumentów zawierający informację o aktualnie udostępnianych Usługach IT przez Organizację IT. Szczegóły dotyczące parametrów świadczenia Usług IT opisane są w Kartach Usług IT. 4. Klient Usługi IT Reprezentant Odbiorcy Usługi IT. Osoba definiująca wymagania wobec Usługi IT, ponosząca koszty jej świadczenia. Jedna Usługa IT może mieć wielu Klientów. Jeden Klient Usługi IT może korzystać z wielu Usług IT. 5. Koordynator Usługi IT Osoba upoważniona i zobowiązana do reprezentowania Klientów Usługi IT wobec Właściciela Usługi IT i Dostawcy Usługi IT. Koordynator wyznaczany jest zwykle, gdy z danej Usługi IT korzysta wielu Klientów Usługi IT. Koordynator Usługi IT może być jednym z Klientów Usługi IT. 6. Lista Usług IT Część Katalogu Usług IT, zawierająca wykaz wszystkich Usług IT, zawartych w Katalogu Usług IT. 7. Obiekt Reprezentowany w Systemie RIT obiekt świata rzeczywistego, rejestrowany i opisywany w systemie za pomocą przygotowanych do tego celu formatek ekranowych pośredniczących w procesach wprowadzania, edycji i zapisywania danych w bazie danych Systemu. Obiektami Systemu RIT są np. Usługi IT, Dostawcy i Klienci Usług IT, źródła kosztów usług IT, itp. 8. Odbiorca Usługi IT Jednostka organizacyjna PSE S.A., Spółka GK PSE albo Spółka zewnętrzna, korzystająca z Usługi IT, świadczonej przez Dostawcę Usługi IT. 9. Odbiorca wewnętrzny Odbiorca wewnętrzny to komórka organizacyjna tego samego przedsiębiorstwa, co Dostawca Usługi IT. 10. Odbiorca zewnętrzny Odbiorca zewnętrzny to inne przedsiębiorstwo albo komórka organizacyjna innego przedsiębiorstwa niż Dostawca Usługi IT. 11. Organizacja IT Departament Teleinformatyki oraz Pion Aplikacji Operatorskich w Departamencie Usług Operatorskich, zajmujący się świadczeniem Usług IT w PSE S.A. 12. System, System RIT System rozliczania kosztów Usług IT 13. Systemu rozliczania kosztów Usług IT Informatyczny System rozliczania kosztów Usług IT wspomagający planowanie i rozliczanie kosztów usług informatycznych świadczonych przez Organizację IT na bazie opracowanego Katalogu usług IT. 3

4 Termin/Skrót Opis 14. Usługa IT Sposób dostarczania Klientowi wartości poprzez umożliwienie mu uzyskania rezultatów, których oczekuje; Klient nie bierze przy tym na siebie kosztów i ryzyk związanych z dostarczaniem Usługi IT. W Organizacji IT funkcjonują następujące typy Usług IT: Usługa IT biznesowa oraz Usługa IT techniczna (aplikacyjna, dedykowana, powszechna). 15. Usługa IT biznesowa Usługa IT biznesowa to umożliwianie komórkom biznesowym (nieinformatycznym) wykorzystywania rozwiązania informatycznego (np. funkcjonalności jednego lub wielu systemów) do osiągania celów biznesowych. 16. Usługa IT techniczna Część (komponent) Usługi IT (biznesowej lub technicznej). Usługa IT techniczna podzielona jest na trzy rodzaje: Usługa IT techniczna aplikacyjna, Usługa IT techniczna powszechna i Usługa IT techniczna dedykowana. 17. Usługa zewnętrzna Usługa IT techniczna świadczona przez Dostawcę zewnętrznego. 18. Właściciel Usługi IT Osoba odpowiedzialna za operacyjne działanie Usługi IT, monitorowanie i raportowanie jej parametrów oraz jej ustawiczne doskonalenie. Rola jest pełniona przez pracowników Organizacji IT. 19. Wykonawca Podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym na dostawę i wdrożenie Systemu RIT. 20. Zamawiający PSE S.A. 4

5 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie informatycznego Systemu rozliczania kosztów Usług IT (dalej: System RIT ) wspomagającego planowanie i rozliczanie kosztów usług informatycznych świadczonych przez Organizację IT PSE SA na bazie opracowanego katalogu usług IT. Celem wdrożenia jest m.in.: 1) weryfikacja posiadanego modelu rozliczeń kosztów IT, w tym modelu dekompozycji i alokacji kosztów utrzymania infrastruktury i systemów IT na usługi biznesowe, 2) uzyskanie precyzyjnej informacji o kosztach świadczonych Usług IT wraz z informacją o kosztach elementów składowych usług, 3) udostępnienie narzędzia do planowania kosztów Usług IT, 4) umożliwienie prowadzenia analiz co-jeśli w zakresie zamian struktury kosztów bądź dekompozycji usług, 5) udostępnienie narzędzia do prezentacji sumarycznych i składowych kosztów Usług IT dla klientów tych usług. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca: 1) zweryfikuje obecny katalog usług IT wraz z modelem kosztów oraz dekompozycją usług biznesowych, 2) na bazie powyższego zamodeluje w dostarczonym narzędziu drzewo usług IT, 3) dla stworzonego drzewa usług IT zamodeluje alokację kosztów dla min. jednej usługi biznesowej, 4) opracuje projekt funkcjonalny i techniczny wdrożenia Systemu rozliczania kosztów Usług IT, 5) dostarczy wymagane licencje na oprogramowanie, 6) zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi dostarczone oprogramowanie na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, 7) wykona inicjalne zasilenie Systemu RIT danymi z dostarczonych przez Zamawiajacego plików XLS, 8) przygotuje instrukcje użytkownika, 9) przeprowadzi instruktaż dla użytkowników Systemu RIT, 10) w okresie gwarancji będzie świadczył usługę wsparcia Zamawiajacego przez konsultanta w łącznym wymiarze 24 rbh w zakresie wsparcia modelowania usług, raportowania i budowy interfejsów. System RIT będzie użytkowany przez pracowników Departamentu Teleinformatyki PSE S.A. Aplikacja kliencka powinna być wykonana w technologii cienkiego klienta. Komunikacja aplikacji klienckich z Systemem odbywać się będzie poprzez sieć korporacyjną LAN/WAN Zamawiającego. Jest wymagane uruchomienie uwierzytelniania z systemów zarządzania uprawnieniami wykorzystywanymi przez Zamawiającego z funkcjonalnością jednokrotnego logowania (Single Sign-on) System RIT musi także umożliwiać dostęp spoza sieci korporacyjnej PSE S.A. za pomocą posiadanego przez Zamawiającego Systemu Bezpiecznego Dostępu (SBD). Na potrzeby wdrożenia Systemu RIT Zamawiający udostępni Wykonawcy, środowisko uruchomieniowe (produkcyjne) z systemem operacyjnym Linux RedHat 64-bit lub Microsoft Windows Server 64-bit oraz bazą danych SQL uruchomione na platformie sprzętowej Zamawiającego z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vsphere. 5

6 2.2. PRODUKTY W ramach realizacji przedmiotu Zamówenia Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1) Dokument Projekt Funkcjonalny Wdrożenia, zawierający m.in.: a) model procesu planowania i rozliczania kosztów Usług IT realizowanych w PSE S.A., b) opis wsparcia procesu planowania i rozliczania kosztów Usług IT przez System RIT, c) model danych w Systemie RIT, d) projekt implementacji modelu dekompozycji i alokacji kosztów dla wybranej Usługi IT, e) opis zakresu, źródeł danych i procesu zasilania danymi Systemu RIT z innych systemów informatycznych eksploatowanych u Zamawiającego, w tym: i. Zintegrowany System Zarządzania (mysap.com), ii. System serwisowy (BMC Remedy), f) projekty raportów, g) zakres, harmonogram i scenariusze testów akceptacyjnych potwierdzających zgodność Systemu RIT z wymaganiami SIWZ i projektem, 2) Dokument Projekt Techniczny Wdrożenia, zawierający m.in.: a) opis wymagań Systemu RIT w zakresie środowiska sprzętowo-systemowego, b) opis istotnych dla pracy Systemu parametrów konfiguracyjnych systemów operacyjnych, c) opis procedury instalacyjnej oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę, d) opis bezpieczeństwa systemu, e) wytyczne w zakresie wykonywania kopii zapasowych, f) wytyczne w zakresie monitorowania pracy Systemu RIT. 3) Licencje na System RIT, 4) Dokument Dokumentacja Użytkownika Systemu RIT, zawierającą m.in.: a) opis pełnej funkcjonalności i działania Systemu RIT, b) zasady nawigowania w Systemie, wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych, funkcjonalność słowników, c) zasady dostępnej użytkownikowi parametryzacji Systemu, d) opis realizacji procesów i procedur biznesowych wspieranych przez System, e) procedury modelowania Usług IT, f) zasady projektowania raportów, eksportowania danych oraz wyszukiwania i prezentowania informacji, g) procedury zarządzania kontami i uprawnieniami w Systemie, h) procedury i mechanizmy dostępu do danych Systemu z aplikacji/programów zewnętrznych, i) procedury zasilania Systemu RIT danymi z systemów zewnętrznych, 5) Instruktaż dla pracowników Zamawiającego. 6) Dokumentacja powykonawcza. Wszystkie opracowywane w ramach wdrożenia Systemu RIT i wymagane przez Zamawiającego dokumenty, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej (Adobe PDF oraz MS Word 97/2003 lub wyższy) i papierowej (w jednym 6

7 egzemplarzu). Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie ze standardami dokumentowania rozwiązań IT obowiązującymi u Zamawiającego WERSJA OPROGAMOWANIA Zamawiający wymaga, aby dostarczony System RIT opierał się na bazowej wersji Systemu, która była przedmiotem komercyjnego produkcyjnego wdrożenia w innych podmiotach gospodarczych. W przypadku, gdy bazowa wersja Systemu nie posiada wymaganej w niniejszym SIWZ funkcjonalności Wykonawca obowiązany jest zapewnić daną funkcjonalność przez utworzenie dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność Systemu i zintegrowanie tegoż oprogramowania z Systemem w sposób zgodny z zasadami tworzenia, modyfikacji i rozszerzeń Systemu zdefiniowanymi przez jego producenta. Kod źródłowy dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność wraz z instrukcjami kompilacji i instalacji oraz kompilatorami, interpreterami lub środowiskiem wykonawczym powinny zostać dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w momencie przystąpienia do instalacji w środowisku informatycznym Zamawiającego w ramach prowadzonych prac wdrożeniowych wraz z prawem do korzystania z tego kodu w pełnym zakresie GWARANCJA Wykonawca udzieli na całość prac związanych z wdrożeniem Systemu oraz na dostarczone oprogramowanie gwarancji na 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń. Ustala się następujące warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego i wsparcia serwisowego: 1) Wykonawca w trakcie całego procesu wdrożeniowego oraz w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania w języku polskim wszystkich wad, usterek i awarii w działaniu Systemu oraz prowadzić i udostępniać Zamawiającemu rejestr zgłoszonych przez Zamawiającego w/w problemów. 2) Rejestr musi zawierać informacje opisujące problem, datę i godzinę zgłoszenia, nazwisko osoby zgłaszającej, status zgłoszenia, nazwiska osób rozwiązujących problem wraz z danymi kontaktowymi, podjęte działania, daty podjętych działań i sposób rozwiązania problemu oraz inne wyjaśnienia i komentarze. 3) Czasy napraw: a) usunięcie awarii krytycznych (za awarie krytyczne uważa się awarie powodujące brak funkcjonowania Systemu lub jego wdrożonej funkcjonalności, uniemożliwiające obsługę części lub całości procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 5 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia, b) usunięcie awarii niekrytycznych (za awarie niekrytyczne uważa się ograniczenie wydajności Systemu lub jego funkcjonalności, pozwalające jednak na dalszą obsługę procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 10 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia, c) usunięcie pozostałych wad i usterek w czasie 30 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia. 7

8 3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. WYMAGANIA OGÓLNE Zamawiający wymaga, aby System RIT spełniał wszystkie wymagania techniczne określone w poniższej tabeli. Tabela 2. Wymagania ogólne 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczany System był w polskiej wersji językowej i umożliwiał pracę 5 użytkowników nazwanych, w tym jednoczesną pracę co najmniej 2 użytkowników. 2. Cała funkcjonalność Systemu musi być wewnętrznie zintegrowana, tj. niezależnie od tego w ramach jakiego modułu czy aplikacji Systemu zostaną zarejestrowane dane, ich rejestracja musi być jednorazowa, a System w każdym wymagającym tych danych module, aplikacji musi je udostępniać i umożliwiać ich przetwarzanie. 3. System musi umożliwiać tworzenie, modyfikację, kasowanie wszystkich typów obiektów. 4. System musi umożliwiać definiowanie każdego typu obiektu za pomocą minimum pięciu atrybutów różnych typów (m.in. listy rozwijane, pola: alfanumeryczne, logiczne/statusowe, numeryczne, procentowe, data/czas). 5. System musi umożliwiać opisanie dowolnego obiektu zestawem atrybutów, które następnie będą wykorzystywane przez mechanizmy filtrujące na potrzeby prezentacji, alokacji zasobów, itp. 6. Każdy atrybut definiujący obiekt (niezależnie od typu rejestrowanych w nim danych) powinien mieć możliwość ustawienia/zadeklarowania go jako wymagany do wypełnienia (System musi sprawdzać jego wypełnienie), lub nie wymagany, przy czym musi być możliwość wyróżnienia na ekranie pól wymaganych. 7. System musi umożliwiać rejestrację kolejnego obiektu (kolejnego rekordu) poprzez kopiowanie innego już istniejącego. 8. System musi umożliwiać definiowanie szablonów (wzorców) dla obiektów (ang. templates ) oraz skorzystanie z nich przez użytkownika podczas rejestracji kolejnej obiektów. 9. System musi umożliwiać użycie funkcji wyszukiwania obiektów wg kryteriów zaczerpniętych z atrybutów obiektów, przy czym wyszukiwanie powinno być możliwe po kryterium dowolnego atrybutu lub wielu atrybutów obiektu, a dla pól alfanumerycznych musi być dodatkowo możliwość użycia symboli wieloznacznych. 10. System musi umożliwiać przechodzenie/nawigowanie pomiędzy obiektami powiązanymi ze sobą danymi (z formatki/okna jednego obiektu do obiektu powiązanego danymi, bez potrzeby korzystania z narzędzi wyszukiwania). 11. System musi umożliwiać parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli 3. Pkt System musi umożliwiać otwieranie wielu równocześnie aktywnych okien/formatek z danymi. 13. System musi umożliwiać skalowanie (powiększanie i pomniejszanie) schematów, diagramów przez podanie współczynnika skalowania lub wskazanie obszaru. 8

9 3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE Na potrzeby wdrożenia Systemu Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną w siedzibie PSE S.A. platformę sprzętową wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vsphere, systemem operacyjnym Linux RedHat 64-bit lub Microsoft Windows Server 64-bit i bazą danych MS SQL. Oprogramowanie VMware vsphere oraz systemy operacyjne i bazy danych będą uruchomione przez Zamawiającego w najwyższych stabilnych wersjach opublikowanych przed produkcyjnym uruchomieniem Systemu. Zamawiający zapewni usługi transmisji danych (łącza i infrastrukturę sieciową) w tym sieci LAN i SAN o przepustowości wystarczającej do zapewnienia wymaganej wydajności rozwiązania. Zamawiający będzie odpowiedzialny za konfigurację usług sieciowych. Przygotowanie serwerów wirtualnych oraz instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i baz danych zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Projektu Technicznego Wdrożenia. Pozostałe prace instalacyjne i konfiguracyjne zostaną zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z w/w projektem. Zamawiający wymaga, aby System spełniał wszystkie wymagania techniczne określone w poniższej tabeli. Tabela 3. Wymagania techniczne Platforma sprzętowo systemowa, architektura rozwiązania 1. Dostarczane rozwiązanie jest zbudowane w architekturze trójwarstwowej z wyróżnieniem warstw: 1. danych (serwer bazy danych), 2. logiki biznesowej (serwer aplikacji), 3. prezentacji (aplikacja kliencka pełniąca funkcję interfejsu użytkownika). Zamawiajacy dopuszcza również rozwiązanie zbudowane w architekturze dwuwarstwowej (klient serwer). 2. Składniki serwerowe oferowanego Systemu są kompatybilne z platformą wirtualizacyjną VMware vsphere 5 lub nowszą. Dostawa licencji VMware należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. 3. Dopuszczalne typy serwera bazy danych realizującego funkcję warstwy danych (w rozumieniu poz. 1 tabeli) to: 1. Microsoft SQL Server 2012R2 Standard / Express 2. My SQL 3. IBM DB Express-C Dostawa licencji serwerów bazy danych należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przez co rozumie się takie, które realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy rozwiązań wskazanych w pkt 1 3 oraz w sposób poprawny współpracuje ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wymagane licencje na serwer bazy danych oraz przeszkolić 3 osobowy zespół administratorów Zamawiającego w zakresie administracji i strojenia dostarczonego serwera baz danych. 9

10 4. Dopuszczalne typy serwera aplikacji realizującego funkcję warstwy logiki biznesowej (w rozumieniu poz. 1 tabeli) to: 1. JBoss Application Server 2. Microsoft IIS Server 3. Tomcat 4. Apache Dostawa licencji / subskrypcji na serwer aplikacyjny należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przez co rozumie się takie, które realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy rozwiązań wskazanych w pkt 1 4 oraz w sposób poprawny współpracuje ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wymagane licencje na serwer aplkacji oraz przeszkolić 3 osobowy zespół administratorów Zamawiającego w zakresie administracji i strojenia dostarczonego serwera aplikacji. 5. Wszystkie komponenty oprogramowania dostarczone przez Wykonawcę realizujące funkcję warstwy danych (serwer/-y bazy danych) oraz funkcję warstwy logiki biznesowej (serwer/-y aplikacji), o których mowa w poz. 2 tabeli, są kompatybilne z jednym z dopuszczonych przez Zamawiającego systemów operacyjnych tj.: 1. Linux RedHat 64-bit. 2. Microsoft Windows Server 2012R2 64-bit. Dostawa licencji/subskrypcji na systemy operacyjne należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. 6. Licencje dostarczone przez Wykonawcę obejmują prawo Zamawiającego do uruchomienia minimum 2 (dwóch) środowisk Systemu RIT niezależnych we wszystkich warstwach, o których mowa w poz. 2 tabeli: 1. Środowisko produkcyjne, 2. Środowisko testowe. oraz użytkowanie tych środowisk przez wszystkich użytkowników Systemu RIT. 7. Środowiska produkcyjne i testowo-rozwojowe są od siebie całkowicie niezależne w warstwie danych oraz w warstwie logiki biznesowej. 8. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy procedury kopiowania danych i konfiguracji ze środowiska produkcyjnego do środowiska testowego. Jeśli do przeniesienia danych i konfiguracji wymagane są specjalistyczne narzędzia, będą one dostarczone wraz z oferowanym systemem. 9. Dostarczone licencje dają Zamawiającemu prawo do uruchomienia Systemu RIT w rezerwowym centrum przetwarzania danych poza siedzibą Zamawiającego, przy założeniu, że w danej chwili System RIT będzie uruchomiony tylko w jednym centrum przetwarzania danych. 10. Wersje serwerów bazy danych oraz aplikacji określone przez Wykonawcę muszą być wspierane przez ich producentów. Gdyby okres takiego wsparcia któregokolwiek z określonych przez Wykonawcę serwerów upływał przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do kompatybilności dostarczonego oprogramowania do wersji baz danych i serwerów aplikacji wspieranych przez ich producentów. Zaktualizowana na powyższych warunkach wersja oprogramowania zostanie przekazana Zamawiającemu przed upływem okresu gwarancji. 11. Warstwa prezentacji (w rozumieniu poz. 1 tabeli) praca użytkowników w Systemie RIT powinna odbywać się za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych, co najmniej: 1. Microsoft Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej. 2. Mozilla Firefox w wersji 24 lub wyższej 10

11 12. Aplikacje wymagające instalacji na stacjach roboczych mogą być uruchamiane i udostępniane na serwerze terminalowym pracującym z MS Windows 2012R2 64-bit i nowszych. 13. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające zautomatyzowane uruchamianie i poprawne zamykanie usług pracujących w ramach wszystkich warstw w rozumieniu poz. 1 tabeli, z wyłączeniem warstwy prezentacji. Integracja z technologicznymi systemami wspierającymi 14. System zapewnia możliwość pełnego odtworzenia danych i konfiguracji z kopii zapasowej (backupu) w przypadku awarii. 15. Kopie zapasowe wszystkich dostarczonych składników oprogramowania będą wykonywane z wykorzystaniem oprogramowania CommVault Simpana 10. Dostarczone rozwiązanie zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania kopii zapasowych wszystkich danych w trybie off-line. Wraz z Systemem wykonawca dostarczy projekt wykonywania kopii zapasowych Dostawa licencji na system wykonywania kopii zapasowych należy do Zamawiającego nie wchodzi w zakres zamówienia. 16. Wraz z rozwiązaniem zostanie dostarczony projekt integracji Rozwiązania z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania opartym o oprogramowanie IBM Tivoli Monitoring 6.2 i IBM Tivoli Business Service Menedżer 4.2 (lub w wersjach wyższych) umożliwiający samodzielne wdrożenie przez Zamawiającego monitorowania dostępności, kondycji i wydajności wdrożonych aplikacji oraz wykrywanie, analizowanie i usuwanie problemów związanych z pracą oferowanych aplikacji czy usług. Projekt integracji obejmuje opis integracji oferowanego Rozwiązania z IBM Tivoli Monitoring i IBM Tivoli Business Service Menedżer dla wszystkich składników oprogramowania dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach integracji Wykonawca zaproponuje sposób monitorowania elementów Systemu, zainstaluje odpowiednie agenty na potrzeby monitorowanych komponentów systemu/aplikacji, określi metryki i warunki wystąpienia odpowiednich poziomów alarmów. Dostawa licencji na system monitorowania i agentów oraz integracja z systemami monitorowania należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, monitorowanie 17. Oferowane rozwiązanie spełnia wymagania bezpieczeństwa dla systemów informatycznych obowiązujące w PSE S.A. Wyciąg z obowiązujących regulacji zawiera Załącznik System posiada zaimplementowane zarządzanie kontami użytkowników. 19. System uprawnień pozwala na nadawanie użytkowikom praw do: - dostępu do aplikacji, - wprowadzania danych, - przeglądania informacji/generowania raportów. 20. System umożliwia zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w katalogu usług IT w zakresie przeglądu, dodawania, usuwania i edycji definicji usług IT oraz zmian faz cyklu życia dla usług. 21. System umożliwia zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w zakresie raportowania poszczególnych elementów bieżącego planu kosztów usług IT oraz w zakresie zarządzania okresami raportowymi. 22. System umożliwia zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w zakresie przeglądu, dodawania, usuwania i edycji poszczególnych elementów planu kosztów usług IT oraz w zakresie zarządzania procesem akceptacji planu. 23. W architekturze wielowarstwowej komunikacja pomiędzy stacją roboczą użytkownika (przeglądarka internetowa) i serwerem aplikacji będzie odbywać się z wykorzystaniem protokołu https. 24. Automatyczne rozłączenie sesji (wylogowanie) aplikacji po upływie zdefiniowanego przez 11

12 administratora okresu nieaktywności użytkownika. Zasilanie danymi, interfejsy programistyczne, raportowanie 25. System RIT udostępnia otwarte interfejsy programistyczne (tzw. Application Programming Interface, API) zapewniające dostęp do danych i funkcji Systemu, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do rozszerzania funkcjonalności Systemu, zasilania Systemu RIT danymi lub budowy interfejsów z systemami zewnętrznymi. 26. Możliwość wykorzystania interfejsów API w postaci: usług WebService, procedur składowanych SQL lub funkcji Java. 27. Z Systemem dostarczana jest szczegółowa dokumentacja API obejmująca opis funkcji, struktur danych wraz z opisem znaczenia biznesowego oraz przykłady zastosowania. 28. Oferowane rozwiązanie zawiera mechanizm umożliwiający modyfikację istniejących i projektowanie nowych raportów opartych na dowolnych danych przetwarzanych w Systemie RIT. 29. Projektowanie raportów: jest realizowane na zasadzie konfiguracji wykonywanej poprzez interfejs użytkownika, nie wymaga specjalistycznych prac programistycznych, może być wykonywane przez użytkownika biznesowego. 30. Raporty wykonane w Systemie RIT mogą być zapisywane na dysku lokalnym lub sieciowym w formacie Adobe PDF i XLSX (MS Excel). 31. Możliwość analizy danych oraz raportowania w oparciu o zgromadzone w Systemie RIT dane z wykorzystaniem zewnętrznych systemów klasy Business Intelligence (w szczególności: Business Objects). 32. Projektowanie i wykonywanie raportów z wykorzystaniem zewnętrznych systemów raportujących nie wymaga żadnych prac programistycznych po stronie oferowanego Systemu. Zasilanie danymi 33. System RIT jest wyposażony w narzędzia umożliwiające automatyczne (wykonywane okresowo) lub półautomatyczne (wskazanie przez użytkownika źródeł danych) zasilanie danymi z systemów/plików zewnętrznych. 34. Możliwość importu danych z plików XLS/CSV. 35. Możliwość importu danych z źródeł ODBC. 12

13 3.3. WYMAGANIA FUNKCJONALNE Tabela 4 zawiera przewidziane do wdrożenia funkcjonalności Systemu. Zamawiający wymaga, aby System spełniał wszystkie wymagania techniczne określone w Tabeli 4. Tabela 4. Wymagania funkcjonalne 1. System musi umożliwiać tworzenie, utrzymywanie i przeszukiwanie rejestru usług IT biznesowych, usług IT technicznych, usług IT zewnętrznych oraz definicji tych usług IT i ewidencjonowanie ich jako obiekty Systemu. 2. System musi umożliwiać ewidencjonowanie jako obiekty Systemu, odbiorców usług biznesowych IT (rejestr klientów usług IT). 3. System musi umożliwiać ewidencjonowanie jako obiekty Systemu, jednostek organizacyjnych i osób zaangażowanych w świadczenie i nabywanie usług IT. 4. System musi umożliwiać przydzielanie do zdefiniowanych usług IT następujących ról: - Klient usługi IT, - Koordynator usługi IT, - Właściciel usługi IT, - Jednostka organizacyjna odpowiadająca za świadczenie usługi IT. 5. System musi umożliwiać zarządzanie podstawowym cyklem życia usług IT zgodnie z modelem ITIL tzn. wyróżnienie usług IT planowanych, będących w przygotowaniu, świadczonych (aktywnych) oraz wycofanych. 6. System musi umożliwiać ewidencjonowanie jako obiekty Systemu, źródeł kosztów usług IT z podziałem na minimum 4 kategorie: koszty osobowe, usługi + koszty zewnętrzne, amortyzacja RMT i amortyzacja WNiP. 7. System musi umożliwiać definiowanie wzajemnych zależności/relacji pomiędzy ewidencjonowanymi w Systemie obiektami. W szczególności dotyczy to kluczy alokacyjnych mających na celu: - podział kosztów usług biznesowych IT na odbiorców, - podział kosztów usług IT na zależne od nich inne usługi IT, - powiązanie źródeł kosztów z usługami IT. 8. System musi umożliwiać prezentację zależności wstępujących i zstępujących między obiektami w postaci graficznej. 9. System musi umożliwiać prezentację drzewa relacji usług IT w sposób umożliwiający dokonywanie wyboru zakresu wyświetlanych na grafie informacji a w szczególności: - dokonywanie wyboru usług IT, które są wyświetlane/ukrywane, - dokonywanie wyboru zakresu relacji usług IT, które są wyświetlane (usługi w relacjach bezpośrednich oraz pośrednich). 10. System musi umożliwiać obliczanie wartości kosztów usług IT zgodnie z modelem obowiązującym u Zamawiającego. 11. System musi umożliwiać przeliczenie kosztów całego modelu po każdorazowej zmianie jego struktury lub danych szczegółowych. W szczególności dotyczy to: - dodania lub usunięcia z modelu dowolnego obiektu, - zmodyfikowania zależności między obiektami lub kluczy alokacyjnych, - zmiany dowolnych danych liczbowych. 12. System musi umożliwiać zasilanie obiektów danymi ze źródeł zewnętrznych zgodnie ze specyfikacją określoną w Tabeli 3. Pkt System musi umożliwiać przechowywanie danych kosztowych z dokładnością do miesiąca w którym wystąpiły. System musi umożliwiać prezentację zagregowanych danych na poziomie co 13

14 najmniej miesiąca, kwartału, półrocza i roku. 14. System musi umożliwiać prezentację kosztów usług IT planowanych i rzeczywistych, zaraportowanych w otwartym okresie raportowym, w ujęciu: - całkowitego kosztu usługi IT, - bezpośredniego kosztu usługi IT, wynikającego z kosztu pozycji kosztowych przypisanych do usługi IT współczynnikiem przypisania kosztu, - pośredniego kosztu usługi IT, wynikającego z alokowanych kosztów usług IT pozostających w relacji podrzędnej. 15. System musi umożliwiać prezentację kosztów usług IT planowanych i rzeczywistych, zaraportowanych w otwartym okresie raportowym w formie tabelarycznej oraz w formie drzewa opartego o model relacji usług IT w sposób umożliwiający dokonywanie wyboru zakresu wyświetlanych informacji, a w szczególności: - dokonywanie wyboru usług IT, które są wyświetlane/ukrywane na grafie, - dokonywanie wyboru zakresu relacji usług IT, które są wyświetlane na grafie (usługi w relacjach bezpośrednich oraz pośrednich), - dokonywanie wyboru perspektywy prezentacji kosztów usług IT - całkowite koszty usług IT oraz koszty usług IT dystrybuowane względem wskazanej usługi IT lub klienta. 16. System musi umożliwiać prezentację informacji o poziomie zaalokowania kosztów danego obiektu na inne obiekty, a także uniemożliwiać zaalokowanie więcej niż 100% tych kosztów. 17. System musi posiadać mechanizm wyszukiwania obiektów niepowiązanych z żadnym z elementów modelu. 18. System musi posiadać mechanizm uniemożliwiający usunięcie z modelu obiektów, które posiadają powiązania z innymi obiektami. 19. System musi udostępniać narzędzie (moduł) do planowania kosztów Usług IT. Narzędzie to musi umożliwić skopiowanie struktury i danych z podstawowego modelu, które następnie będą mogły podlegać dowolnym przekształceniom. Wszelkie działania przeprowadzone w narzędziu planistycznym muszą pozostać bez wpływu na podstawowy model obliczeniowy. Narzędzie planistyczne musi umożliwiać zapisywanie planów w sposób umożliwiający ich wykorzystanie przez inne moduły Systemu. 20. Moduł do planowania kosztów Usług IT musi umożliwiać: - tworzenie oraz akceptowanie planu kosztów usług IT, - tworzenie, utrzymywanie i przeszukiwanie rejestru planowanych pozycji kosztowych, - tworzenie i utrzymywanie przypisania zaplanowanych pozycji kosztowych do usług IT i klientów usług IT poprzez określenie współczynnika przypisania kosztu, - tworzenie i utrzymywanie alokacji kosztów usług IT na powiązane usługi IT i klientów usług IT poprzez określenie współczynnika alokacji kosztu. 21. System musi udostępniać narzędzie (moduł) do przeprowadzania analiz co-jeśli w zakresie kosztów usług IT. Narzędzie to musi umożliwić skopiowanie struktury i danych z podstawowego modelu, które następnie będą mogły podlegać dowolnym przekształceniom. Wszelkie działania przeprowadzone w narzędziu analitycznym muszą pozostać bez wpływu na podstawowy model obliczeniowy. Narzędzie analityczne musi umożliwiać tworzenie i zapisywanie niezależnych scenariuszy w sposób umożliwiający ich wykorzystanie przez inne moduły Systemu. 22. System musi umożliwiać porównanie ze sobą do trzech, wybranych przez użytkownika, modeli obliczeniowych. Porównaniu mogą podlegać: podstawowy model obliczeniowy, plany zapisane w narzędziu planistycznym oraz scenariusze zapisane w narzędziu analitycznym. 14

15 3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE RAPORTOWANIA Tabela 5 zawiera przewidziane do wdrożenia funkcjonalności w zakresie raportowania. Zamawiający wymaga, aby System spełniał wszystkie wymagania techniczne określone w Tabeli 5 Tabela 5. Wymagania w zakresie raportowania 1. System musi umożliwiać tworzenie i parametryzowanie dowolnych raportów przez użytkownika, bazujących na dowolnych danych bezpośrednio rejestrowanych w Systemie, pobieranych interfejsami, bądź przetworzonych w Systemie. 2. System musi umożliwiać tworzenie bezpośrednio przez użytkowników raportów na żądanie (ad-hoc) z możliwością zapisania definicji raportu, który pozostawałby na stałe dostępny dla użytkowników, mógł być przez nich modyfikowany i duplikowany. 3. System musi umożliwiać wydruk dowolnego raportu/schematu/diagramu na dowolnej drukarce zainstalowanej w sieci korporacyjnej Zamawiającego, a przed wydrukiem edycję formatu drukowania. 4. System musi umożliwiać eksport raportów co najmniej do formatów: Adobe PDF i XLS/XLSX (MS Excel) oraz ich zapisania na lokalnej stacji roboczej użytkownika. 15

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów... 3 2. Przedmiot zamówienia... 6 3. Wymagania funkcjonalne Systemu... 8 3.1. Wymagania ogólne... 8 3.2. Zapytania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: Spis treści: Spis treści:... 2 I. Definicje... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo