SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony

2 SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów Przedmiot zamówienia INFORMACJE PODSTAWOWE PRODUKTY WERSJA OPROGAMOWANIA GWARANCJA Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE RAPORTOWANIA

3 1. SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW Tabela 1. Słownik terminów i skrótów Termin/Skrót Opis 1. Dostawca Usługi IT Dostawcą Usługi IT biznesowej jest Organizacja IT (lub dział, zespół lub wyznaczona grupa pracowników), wskazana do pełnienia tej roli z racji wykonywania i koordynowania czynności jej świadczenia. 2. Karta Usługi IT Część Katalogu Usług IT, zawierająca szczegółowy opis danej Usługi IT oraz definicję standardowych parametrów jej świadczenia. Warunki zawarte w Karcie Usługi IT są obowiązujące tylko w przypadku podpisania karty przez Klienta Usługi IT (albo Koordynatora Usługi IT) i Właściciela Usługi IT. 3. Katalog Usług IT Zbiór dokumentów zawierający informację o aktualnie udostępnianych Usługach IT przez Organizację IT. Szczegóły dotyczące parametrów świadczenia Usług IT opisane są w Kartach Usług IT. 4. Klient Usługi IT Reprezentant Odbiorcy Usługi IT. Osoba definiująca wymagania wobec Usługi IT, ponosząca koszty jej świadczenia. Jedna Usługa IT może mieć wielu Klientów. Jeden Klient Usługi IT może korzystać z wielu Usług IT. 5. Koordynator Usługi IT Osoba upoważniona i zobowiązana do reprezentowania Klientów Usługi IT wobec Właściciela Usługi IT i Dostawcy Usługi IT. Koordynator wyznaczany jest zwykle, gdy z danej Usługi IT korzysta wielu Klientów Usługi IT. Koordynator Usługi IT może być jednym z Klientów Usługi IT. 6. Lista Usług IT Część Katalogu Usług IT, zawierająca wykaz wszystkich Usług IT, zawartych w Katalogu Usług IT. 7. Obiekt Reprezentowany w Systemie RIT obiekt świata rzeczywistego, rejestrowany i opisywany w systemie za pomocą przygotowanych do tego celu formatek ekranowych pośredniczących w procesach wprowadzania, edycji i zapisywania danych w bazie danych Systemu. Obiektami Systemu RIT są np. Usługi IT, Dostawcy i Klienci Usług IT, źródła kosztów usług IT, itp. 8. Odbiorca Usługi IT Jednostka organizacyjna PSE S.A., Spółka GK PSE albo Spółka zewnętrzna, korzystająca z Usługi IT, świadczonej przez Dostawcę Usługi IT. 9. Odbiorca wewnętrzny Odbiorca wewnętrzny to komórka organizacyjna tego samego przedsiębiorstwa, co Dostawca Usługi IT. 10. Odbiorca zewnętrzny Odbiorca zewnętrzny to inne przedsiębiorstwo albo komórka organizacyjna innego przedsiębiorstwa niż Dostawca Usługi IT. 11. Organizacja IT Departament Teleinformatyki oraz Pion Aplikacji Operatorskich w Departamencie Usług Operatorskich, zajmujący się świadczeniem Usług IT w PSE S.A. 12. System, System RIT System rozliczania kosztów Usług IT 13. Systemu rozliczania kosztów Usług IT Informatyczny System rozliczania kosztów Usług IT wspomagający planowanie i rozliczanie kosztów usług informatycznych świadczonych przez Organizację IT na bazie opracowanego Katalogu usług IT. 3

4 Termin/Skrót Opis 14. Usługa IT Sposób dostarczania Klientowi wartości poprzez umożliwienie mu uzyskania rezultatów, których oczekuje; Klient nie bierze przy tym na siebie kosztów i ryzyk związanych z dostarczaniem Usługi IT. W Organizacji IT funkcjonują następujące typy Usług IT: Usługa IT biznesowa oraz Usługa IT techniczna (aplikacyjna, dedykowana, powszechna). 15. Usługa IT biznesowa Usługa IT biznesowa to umożliwianie komórkom biznesowym (nieinformatycznym) wykorzystywania rozwiązania informatycznego (np. funkcjonalności jednego lub wielu systemów) do osiągania celów biznesowych. 16. Usługa IT techniczna Część (komponent) Usługi IT (biznesowej lub technicznej). Usługa IT techniczna podzielona jest na trzy rodzaje: Usługa IT techniczna aplikacyjna, Usługa IT techniczna powszechna i Usługa IT techniczna dedykowana. 17. Usługa zewnętrzna Usługa IT techniczna świadczona przez Dostawcę zewnętrznego. 18. Właściciel Usługi IT Osoba odpowiedzialna za operacyjne działanie Usługi IT, monitorowanie i raportowanie jej parametrów oraz jej ustawiczne doskonalenie. Rola jest pełniona przez pracowników Organizacji IT. 19. Wykonawca Podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym na dostawę i wdrożenie Systemu RIT. 20. Zamawiający PSE S.A. 4

5 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie informatycznego Systemu rozliczania kosztów Usług IT (dalej: System RIT ) wspomagającego planowanie i rozliczanie kosztów usług informatycznych świadczonych przez Organizację IT PSE SA na bazie opracowanego katalogu usług IT. Celem wdrożenia jest m.in.: 1) weryfikacja posiadanego modelu rozliczeń kosztów IT, w tym modelu dekompozycji i alokacji kosztów utrzymania infrastruktury i systemów IT na usługi biznesowe, 2) uzyskanie precyzyjnej informacji o kosztach świadczonych Usług IT wraz z informacją o kosztach elementów składowych usług, 3) udostępnienie narzędzia do planowania kosztów Usług IT, 4) umożliwienie prowadzenia analiz co-jeśli w zakresie zamian struktury kosztów bądź dekompozycji usług, 5) udostępnienie narzędzia do prezentacji sumarycznych i składowych kosztów Usług IT dla klientów tych usług. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca: 1) zweryfikuje obecny katalog usług IT wraz z modelem kosztów oraz dekompozycją usług biznesowych, 2) na bazie powyższego zamodeluje w dostarczonym narzędziu drzewo usług IT, 3) dla stworzonego drzewa usług IT zamodeluje alokację kosztów dla min. jednej usługi biznesowej, 4) opracuje projekt funkcjonalny i techniczny wdrożenia Systemu rozliczania kosztów Usług IT, 5) dostarczy wymagane licencje na oprogramowanie, 6) zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi dostarczone oprogramowanie na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, 7) wykona inicjalne zasilenie Systemu RIT danymi z dostarczonych przez Zamawiajacego plików XLS, 8) przygotuje instrukcje użytkownika, 9) przeprowadzi instruktaż dla użytkowników Systemu RIT, 10) w okresie gwarancji będzie świadczył usługę wsparcia Zamawiajacego przez konsultanta w łącznym wymiarze 24 rbh w zakresie wsparcia modelowania usług, raportowania i budowy interfejsów. System RIT będzie użytkowany przez pracowników Departamentu Teleinformatyki PSE S.A. Aplikacja kliencka powinna być wykonana w technologii cienkiego klienta. Komunikacja aplikacji klienckich z Systemem odbywać się będzie poprzez sieć korporacyjną LAN/WAN Zamawiającego. Jest wymagane uruchomienie uwierzytelniania z systemów zarządzania uprawnieniami wykorzystywanymi przez Zamawiającego z funkcjonalnością jednokrotnego logowania (Single Sign-on) System RIT musi także umożliwiać dostęp spoza sieci korporacyjnej PSE S.A. za pomocą posiadanego przez Zamawiającego Systemu Bezpiecznego Dostępu (SBD). Na potrzeby wdrożenia Systemu RIT Zamawiający udostępni Wykonawcy, środowisko uruchomieniowe (produkcyjne) z systemem operacyjnym Linux RedHat 64-bit lub Microsoft Windows Server 64-bit oraz bazą danych SQL uruchomione na platformie sprzętowej Zamawiającego z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vsphere. 5

6 2.2. PRODUKTY W ramach realizacji przedmiotu Zamówenia Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1) Dokument Projekt Funkcjonalny Wdrożenia, zawierający m.in.: a) model procesu planowania i rozliczania kosztów Usług IT realizowanych w PSE S.A., b) opis wsparcia procesu planowania i rozliczania kosztów Usług IT przez System RIT, c) model danych w Systemie RIT, d) projekt implementacji modelu dekompozycji i alokacji kosztów dla wybranej Usługi IT, e) opis zakresu, źródeł danych i procesu zasilania danymi Systemu RIT z innych systemów informatycznych eksploatowanych u Zamawiającego, w tym: i. Zintegrowany System Zarządzania (mysap.com), ii. System serwisowy (BMC Remedy), f) projekty raportów, g) zakres, harmonogram i scenariusze testów akceptacyjnych potwierdzających zgodność Systemu RIT z wymaganiami SIWZ i projektem, 2) Dokument Projekt Techniczny Wdrożenia, zawierający m.in.: a) opis wymagań Systemu RIT w zakresie środowiska sprzętowo-systemowego, b) opis istotnych dla pracy Systemu parametrów konfiguracyjnych systemów operacyjnych, c) opis procedury instalacyjnej oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę, d) opis bezpieczeństwa systemu, e) wytyczne w zakresie wykonywania kopii zapasowych, f) wytyczne w zakresie monitorowania pracy Systemu RIT. 3) Licencje na System RIT, 4) Dokument Dokumentacja Użytkownika Systemu RIT, zawierającą m.in.: a) opis pełnej funkcjonalności i działania Systemu RIT, b) zasady nawigowania w Systemie, wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych, funkcjonalność słowników, c) zasady dostępnej użytkownikowi parametryzacji Systemu, d) opis realizacji procesów i procedur biznesowych wspieranych przez System, e) procedury modelowania Usług IT, f) zasady projektowania raportów, eksportowania danych oraz wyszukiwania i prezentowania informacji, g) procedury zarządzania kontami i uprawnieniami w Systemie, h) procedury i mechanizmy dostępu do danych Systemu z aplikacji/programów zewnętrznych, i) procedury zasilania Systemu RIT danymi z systemów zewnętrznych, 5) Instruktaż dla pracowników Zamawiającego. 6) Dokumentacja powykonawcza. Wszystkie opracowywane w ramach wdrożenia Systemu RIT i wymagane przez Zamawiającego dokumenty, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej (Adobe PDF oraz MS Word 97/2003 lub wyższy) i papierowej (w jednym 6

7 egzemplarzu). Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie ze standardami dokumentowania rozwiązań IT obowiązującymi u Zamawiającego WERSJA OPROGAMOWANIA Zamawiający wymaga, aby dostarczony System RIT opierał się na bazowej wersji Systemu, która była przedmiotem komercyjnego produkcyjnego wdrożenia w innych podmiotach gospodarczych. W przypadku, gdy bazowa wersja Systemu nie posiada wymaganej w niniejszym SIWZ funkcjonalności Wykonawca obowiązany jest zapewnić daną funkcjonalność przez utworzenie dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność Systemu i zintegrowanie tegoż oprogramowania z Systemem w sposób zgodny z zasadami tworzenia, modyfikacji i rozszerzeń Systemu zdefiniowanymi przez jego producenta. Kod źródłowy dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność wraz z instrukcjami kompilacji i instalacji oraz kompilatorami, interpreterami lub środowiskiem wykonawczym powinny zostać dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w momencie przystąpienia do instalacji w środowisku informatycznym Zamawiającego w ramach prowadzonych prac wdrożeniowych wraz z prawem do korzystania z tego kodu w pełnym zakresie GWARANCJA Wykonawca udzieli na całość prac związanych z wdrożeniem Systemu oraz na dostarczone oprogramowanie gwarancji na 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń. Ustala się następujące warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego i wsparcia serwisowego: 1) Wykonawca w trakcie całego procesu wdrożeniowego oraz w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania w języku polskim wszystkich wad, usterek i awarii w działaniu Systemu oraz prowadzić i udostępniać Zamawiającemu rejestr zgłoszonych przez Zamawiającego w/w problemów. 2) Rejestr musi zawierać informacje opisujące problem, datę i godzinę zgłoszenia, nazwisko osoby zgłaszającej, status zgłoszenia, nazwiska osób rozwiązujących problem wraz z danymi kontaktowymi, podjęte działania, daty podjętych działań i sposób rozwiązania problemu oraz inne wyjaśnienia i komentarze. 3) Czasy napraw: a) usunięcie awarii krytycznych (za awarie krytyczne uważa się awarie powodujące brak funkcjonowania Systemu lub jego wdrożonej funkcjonalności, uniemożliwiające obsługę części lub całości procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 5 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia, b) usunięcie awarii niekrytycznych (za awarie niekrytyczne uważa się ograniczenie wydajności Systemu lub jego funkcjonalności, pozwalające jednak na dalszą obsługę procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 10 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia, c) usunięcie pozostałych wad i usterek w czasie 30 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia. 7

8 3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. WYMAGANIA OGÓLNE Zamawiający wymaga, aby System RIT spełniał wszystkie wymagania techniczne określone w poniższej tabeli. Tabela 2. Wymagania ogólne 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczany System był w polskiej wersji językowej i umożliwiał pracę 5 użytkowników nazwanych, w tym jednoczesną pracę co najmniej 2 użytkowników. 2. Cała funkcjonalność Systemu musi być wewnętrznie zintegrowana, tj. niezależnie od tego w ramach jakiego modułu czy aplikacji Systemu zostaną zarejestrowane dane, ich rejestracja musi być jednorazowa, a System w każdym wymagającym tych danych module, aplikacji musi je udostępniać i umożliwiać ich przetwarzanie. 3. System musi umożliwiać tworzenie, modyfikację, kasowanie wszystkich typów obiektów. 4. System musi umożliwiać definiowanie każdego typu obiektu za pomocą minimum pięciu atrybutów różnych typów (m.in. listy rozwijane, pola: alfanumeryczne, logiczne/statusowe, numeryczne, procentowe, data/czas). 5. System musi umożliwiać opisanie dowolnego obiektu zestawem atrybutów, które następnie będą wykorzystywane przez mechanizmy filtrujące na potrzeby prezentacji, alokacji zasobów, itp. 6. Każdy atrybut definiujący obiekt (niezależnie od typu rejestrowanych w nim danych) powinien mieć możliwość ustawienia/zadeklarowania go jako wymagany do wypełnienia (System musi sprawdzać jego wypełnienie), lub nie wymagany, przy czym musi być możliwość wyróżnienia na ekranie pól wymaganych. 7. System musi umożliwiać rejestrację kolejnego obiektu (kolejnego rekordu) poprzez kopiowanie innego już istniejącego. 8. System musi umożliwiać definiowanie szablonów (wzorców) dla obiektów (ang. templates ) oraz skorzystanie z nich przez użytkownika podczas rejestracji kolejnej obiektów. 9. System musi umożliwiać użycie funkcji wyszukiwania obiektów wg kryteriów zaczerpniętych z atrybutów obiektów, przy czym wyszukiwanie powinno być możliwe po kryterium dowolnego atrybutu lub wielu atrybutów obiektu, a dla pól alfanumerycznych musi być dodatkowo możliwość użycia symboli wieloznacznych. 10. System musi umożliwiać przechodzenie/nawigowanie pomiędzy obiektami powiązanymi ze sobą danymi (z formatki/okna jednego obiektu do obiektu powiązanego danymi, bez potrzeby korzystania z narzędzi wyszukiwania). 11. System musi umożliwiać parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli 3. Pkt System musi umożliwiać otwieranie wielu równocześnie aktywnych okien/formatek z danymi. 13. System musi umożliwiać skalowanie (powiększanie i pomniejszanie) schematów, diagramów przez podanie współczynnika skalowania lub wskazanie obszaru. 8

9 3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE Na potrzeby wdrożenia Systemu Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną w siedzibie PSE S.A. platformę sprzętową wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vsphere, systemem operacyjnym Linux RedHat 64-bit lub Microsoft Windows Server 64-bit i bazą danych MS SQL. Oprogramowanie VMware vsphere oraz systemy operacyjne i bazy danych będą uruchomione przez Zamawiającego w najwyższych stabilnych wersjach opublikowanych przed produkcyjnym uruchomieniem Systemu. Zamawiający zapewni usługi transmisji danych (łącza i infrastrukturę sieciową) w tym sieci LAN i SAN o przepustowości wystarczającej do zapewnienia wymaganej wydajności rozwiązania. Zamawiający będzie odpowiedzialny za konfigurację usług sieciowych. Przygotowanie serwerów wirtualnych oraz instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i baz danych zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Projektu Technicznego Wdrożenia. Pozostałe prace instalacyjne i konfiguracyjne zostaną zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z w/w projektem. Zamawiający wymaga, aby System spełniał wszystkie wymagania techniczne określone w poniższej tabeli. Tabela 3. Wymagania techniczne Platforma sprzętowo systemowa, architektura rozwiązania 1. Dostarczane rozwiązanie jest zbudowane w architekturze trójwarstwowej z wyróżnieniem warstw: 1. danych (serwer bazy danych), 2. logiki biznesowej (serwer aplikacji), 3. prezentacji (aplikacja kliencka pełniąca funkcję interfejsu użytkownika). Zamawiajacy dopuszcza również rozwiązanie zbudowane w architekturze dwuwarstwowej (klient serwer). 2. Składniki serwerowe oferowanego Systemu są kompatybilne z platformą wirtualizacyjną VMware vsphere 5 lub nowszą. Dostawa licencji VMware należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. 3. Dopuszczalne typy serwera bazy danych realizującego funkcję warstwy danych (w rozumieniu poz. 1 tabeli) to: 1. Microsoft SQL Server 2012R2 Standard / Express 2. My SQL 3. IBM DB Express-C Dostawa licencji serwerów bazy danych należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przez co rozumie się takie, które realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy rozwiązań wskazanych w pkt 1 3 oraz w sposób poprawny współpracuje ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wymagane licencje na serwer bazy danych oraz przeszkolić 3 osobowy zespół administratorów Zamawiającego w zakresie administracji i strojenia dostarczonego serwera baz danych. 9

10 4. Dopuszczalne typy serwera aplikacji realizującego funkcję warstwy logiki biznesowej (w rozumieniu poz. 1 tabeli) to: 1. JBoss Application Server 2. Microsoft IIS Server 3. Tomcat 4. Apache Dostawa licencji / subskrypcji na serwer aplikacyjny należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przez co rozumie się takie, które realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy rozwiązań wskazanych w pkt 1 4 oraz w sposób poprawny współpracuje ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wymagane licencje na serwer aplkacji oraz przeszkolić 3 osobowy zespół administratorów Zamawiającego w zakresie administracji i strojenia dostarczonego serwera aplikacji. 5. Wszystkie komponenty oprogramowania dostarczone przez Wykonawcę realizujące funkcję warstwy danych (serwer/-y bazy danych) oraz funkcję warstwy logiki biznesowej (serwer/-y aplikacji), o których mowa w poz. 2 tabeli, są kompatybilne z jednym z dopuszczonych przez Zamawiającego systemów operacyjnych tj.: 1. Linux RedHat 64-bit. 2. Microsoft Windows Server 2012R2 64-bit. Dostawa licencji/subskrypcji na systemy operacyjne należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. 6. Licencje dostarczone przez Wykonawcę obejmują prawo Zamawiającego do uruchomienia minimum 2 (dwóch) środowisk Systemu RIT niezależnych we wszystkich warstwach, o których mowa w poz. 2 tabeli: 1. Środowisko produkcyjne, 2. Środowisko testowe. oraz użytkowanie tych środowisk przez wszystkich użytkowników Systemu RIT. 7. Środowiska produkcyjne i testowo-rozwojowe są od siebie całkowicie niezależne w warstwie danych oraz w warstwie logiki biznesowej. 8. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy procedury kopiowania danych i konfiguracji ze środowiska produkcyjnego do środowiska testowego. Jeśli do przeniesienia danych i konfiguracji wymagane są specjalistyczne narzędzia, będą one dostarczone wraz z oferowanym systemem. 9. Dostarczone licencje dają Zamawiającemu prawo do uruchomienia Systemu RIT w rezerwowym centrum przetwarzania danych poza siedzibą Zamawiającego, przy założeniu, że w danej chwili System RIT będzie uruchomiony tylko w jednym centrum przetwarzania danych. 10. Wersje serwerów bazy danych oraz aplikacji określone przez Wykonawcę muszą być wspierane przez ich producentów. Gdyby okres takiego wsparcia któregokolwiek z określonych przez Wykonawcę serwerów upływał przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do kompatybilności dostarczonego oprogramowania do wersji baz danych i serwerów aplikacji wspieranych przez ich producentów. Zaktualizowana na powyższych warunkach wersja oprogramowania zostanie przekazana Zamawiającemu przed upływem okresu gwarancji. 11. Warstwa prezentacji (w rozumieniu poz. 1 tabeli) praca użytkowników w Systemie RIT powinna odbywać się za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych, co najmniej: 1. Microsoft Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej. 2. Mozilla Firefox w wersji 24 lub wyższej 10

11 12. Aplikacje wymagające instalacji na stacjach roboczych mogą być uruchamiane i udostępniane na serwerze terminalowym pracującym z MS Windows 2012R2 64-bit i nowszych. 13. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające zautomatyzowane uruchamianie i poprawne zamykanie usług pracujących w ramach wszystkich warstw w rozumieniu poz. 1 tabeli, z wyłączeniem warstwy prezentacji. Integracja z technologicznymi systemami wspierającymi 14. System zapewnia możliwość pełnego odtworzenia danych i konfiguracji z kopii zapasowej (backupu) w przypadku awarii. 15. Kopie zapasowe wszystkich dostarczonych składników oprogramowania będą wykonywane z wykorzystaniem oprogramowania CommVault Simpana 10. Dostarczone rozwiązanie zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania kopii zapasowych wszystkich danych w trybie off-line. Wraz z Systemem wykonawca dostarczy projekt wykonywania kopii zapasowych Dostawa licencji na system wykonywania kopii zapasowych należy do Zamawiającego nie wchodzi w zakres zamówienia. 16. Wraz z rozwiązaniem zostanie dostarczony projekt integracji Rozwiązania z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania opartym o oprogramowanie IBM Tivoli Monitoring 6.2 i IBM Tivoli Business Service Menedżer 4.2 (lub w wersjach wyższych) umożliwiający samodzielne wdrożenie przez Zamawiającego monitorowania dostępności, kondycji i wydajności wdrożonych aplikacji oraz wykrywanie, analizowanie i usuwanie problemów związanych z pracą oferowanych aplikacji czy usług. Projekt integracji obejmuje opis integracji oferowanego Rozwiązania z IBM Tivoli Monitoring i IBM Tivoli Business Service Menedżer dla wszystkich składników oprogramowania dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach integracji Wykonawca zaproponuje sposób monitorowania elementów Systemu, zainstaluje odpowiednie agenty na potrzeby monitorowanych komponentów systemu/aplikacji, określi metryki i warunki wystąpienia odpowiednich poziomów alarmów. Dostawa licencji na system monitorowania i agentów oraz integracja z systemami monitorowania należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, monitorowanie 17. Oferowane rozwiązanie spełnia wymagania bezpieczeństwa dla systemów informatycznych obowiązujące w PSE S.A. Wyciąg z obowiązujących regulacji zawiera Załącznik System posiada zaimplementowane zarządzanie kontami użytkowników. 19. System uprawnień pozwala na nadawanie użytkowikom praw do: - dostępu do aplikacji, - wprowadzania danych, - przeglądania informacji/generowania raportów. 20. System umożliwia zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w katalogu usług IT w zakresie przeglądu, dodawania, usuwania i edycji definicji usług IT oraz zmian faz cyklu życia dla usług. 21. System umożliwia zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w zakresie raportowania poszczególnych elementów bieżącego planu kosztów usług IT oraz w zakresie zarządzania okresami raportowymi. 22. System umożliwia zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w zakresie przeglądu, dodawania, usuwania i edycji poszczególnych elementów planu kosztów usług IT oraz w zakresie zarządzania procesem akceptacji planu. 23. W architekturze wielowarstwowej komunikacja pomiędzy stacją roboczą użytkownika (przeglądarka internetowa) i serwerem aplikacji będzie odbywać się z wykorzystaniem protokołu https. 24. Automatyczne rozłączenie sesji (wylogowanie) aplikacji po upływie zdefiniowanego przez 11

12 administratora okresu nieaktywności użytkownika. Zasilanie danymi, interfejsy programistyczne, raportowanie 25. System RIT udostępnia otwarte interfejsy programistyczne (tzw. Application Programming Interface, API) zapewniające dostęp do danych i funkcji Systemu, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do rozszerzania funkcjonalności Systemu, zasilania Systemu RIT danymi lub budowy interfejsów z systemami zewnętrznymi. 26. Możliwość wykorzystania interfejsów API w postaci: usług WebService, procedur składowanych SQL lub funkcji Java. 27. Z Systemem dostarczana jest szczegółowa dokumentacja API obejmująca opis funkcji, struktur danych wraz z opisem znaczenia biznesowego oraz przykłady zastosowania. 28. Oferowane rozwiązanie zawiera mechanizm umożliwiający modyfikację istniejących i projektowanie nowych raportów opartych na dowolnych danych przetwarzanych w Systemie RIT. 29. Projektowanie raportów: jest realizowane na zasadzie konfiguracji wykonywanej poprzez interfejs użytkownika, nie wymaga specjalistycznych prac programistycznych, może być wykonywane przez użytkownika biznesowego. 30. Raporty wykonane w Systemie RIT mogą być zapisywane na dysku lokalnym lub sieciowym w formacie Adobe PDF i XLSX (MS Excel). 31. Możliwość analizy danych oraz raportowania w oparciu o zgromadzone w Systemie RIT dane z wykorzystaniem zewnętrznych systemów klasy Business Intelligence (w szczególności: Business Objects). 32. Projektowanie i wykonywanie raportów z wykorzystaniem zewnętrznych systemów raportujących nie wymaga żadnych prac programistycznych po stronie oferowanego Systemu. Zasilanie danymi 33. System RIT jest wyposażony w narzędzia umożliwiające automatyczne (wykonywane okresowo) lub półautomatyczne (wskazanie przez użytkownika źródeł danych) zasilanie danymi z systemów/plików zewnętrznych. 34. Możliwość importu danych z plików XLS/CSV. 35. Możliwość importu danych z źródeł ODBC. 12

13 3.3. WYMAGANIA FUNKCJONALNE Tabela 4 zawiera przewidziane do wdrożenia funkcjonalności Systemu. Zamawiający wymaga, aby System spełniał wszystkie wymagania techniczne określone w Tabeli 4. Tabela 4. Wymagania funkcjonalne 1. System musi umożliwiać tworzenie, utrzymywanie i przeszukiwanie rejestru usług IT biznesowych, usług IT technicznych, usług IT zewnętrznych oraz definicji tych usług IT i ewidencjonowanie ich jako obiekty Systemu. 2. System musi umożliwiać ewidencjonowanie jako obiekty Systemu, odbiorców usług biznesowych IT (rejestr klientów usług IT). 3. System musi umożliwiać ewidencjonowanie jako obiekty Systemu, jednostek organizacyjnych i osób zaangażowanych w świadczenie i nabywanie usług IT. 4. System musi umożliwiać przydzielanie do zdefiniowanych usług IT następujących ról: - Klient usługi IT, - Koordynator usługi IT, - Właściciel usługi IT, - Jednostka organizacyjna odpowiadająca za świadczenie usługi IT. 5. System musi umożliwiać zarządzanie podstawowym cyklem życia usług IT zgodnie z modelem ITIL tzn. wyróżnienie usług IT planowanych, będących w przygotowaniu, świadczonych (aktywnych) oraz wycofanych. 6. System musi umożliwiać ewidencjonowanie jako obiekty Systemu, źródeł kosztów usług IT z podziałem na minimum 4 kategorie: koszty osobowe, usługi + koszty zewnętrzne, amortyzacja RMT i amortyzacja WNiP. 7. System musi umożliwiać definiowanie wzajemnych zależności/relacji pomiędzy ewidencjonowanymi w Systemie obiektami. W szczególności dotyczy to kluczy alokacyjnych mających na celu: - podział kosztów usług biznesowych IT na odbiorców, - podział kosztów usług IT na zależne od nich inne usługi IT, - powiązanie źródeł kosztów z usługami IT. 8. System musi umożliwiać prezentację zależności wstępujących i zstępujących między obiektami w postaci graficznej. 9. System musi umożliwiać prezentację drzewa relacji usług IT w sposób umożliwiający dokonywanie wyboru zakresu wyświetlanych na grafie informacji a w szczególności: - dokonywanie wyboru usług IT, które są wyświetlane/ukrywane, - dokonywanie wyboru zakresu relacji usług IT, które są wyświetlane (usługi w relacjach bezpośrednich oraz pośrednich). 10. System musi umożliwiać obliczanie wartości kosztów usług IT zgodnie z modelem obowiązującym u Zamawiającego. 11. System musi umożliwiać przeliczenie kosztów całego modelu po każdorazowej zmianie jego struktury lub danych szczegółowych. W szczególności dotyczy to: - dodania lub usunięcia z modelu dowolnego obiektu, - zmodyfikowania zależności między obiektami lub kluczy alokacyjnych, - zmiany dowolnych danych liczbowych. 12. System musi umożliwiać zasilanie obiektów danymi ze źródeł zewnętrznych zgodnie ze specyfikacją określoną w Tabeli 3. Pkt System musi umożliwiać przechowywanie danych kosztowych z dokładnością do miesiąca w którym wystąpiły. System musi umożliwiać prezentację zagregowanych danych na poziomie co 13

14 najmniej miesiąca, kwartału, półrocza i roku. 14. System musi umożliwiać prezentację kosztów usług IT planowanych i rzeczywistych, zaraportowanych w otwartym okresie raportowym, w ujęciu: - całkowitego kosztu usługi IT, - bezpośredniego kosztu usługi IT, wynikającego z kosztu pozycji kosztowych przypisanych do usługi IT współczynnikiem przypisania kosztu, - pośredniego kosztu usługi IT, wynikającego z alokowanych kosztów usług IT pozostających w relacji podrzędnej. 15. System musi umożliwiać prezentację kosztów usług IT planowanych i rzeczywistych, zaraportowanych w otwartym okresie raportowym w formie tabelarycznej oraz w formie drzewa opartego o model relacji usług IT w sposób umożliwiający dokonywanie wyboru zakresu wyświetlanych informacji, a w szczególności: - dokonywanie wyboru usług IT, które są wyświetlane/ukrywane na grafie, - dokonywanie wyboru zakresu relacji usług IT, które są wyświetlane na grafie (usługi w relacjach bezpośrednich oraz pośrednich), - dokonywanie wyboru perspektywy prezentacji kosztów usług IT - całkowite koszty usług IT oraz koszty usług IT dystrybuowane względem wskazanej usługi IT lub klienta. 16. System musi umożliwiać prezentację informacji o poziomie zaalokowania kosztów danego obiektu na inne obiekty, a także uniemożliwiać zaalokowanie więcej niż 100% tych kosztów. 17. System musi posiadać mechanizm wyszukiwania obiektów niepowiązanych z żadnym z elementów modelu. 18. System musi posiadać mechanizm uniemożliwiający usunięcie z modelu obiektów, które posiadają powiązania z innymi obiektami. 19. System musi udostępniać narzędzie (moduł) do planowania kosztów Usług IT. Narzędzie to musi umożliwić skopiowanie struktury i danych z podstawowego modelu, które następnie będą mogły podlegać dowolnym przekształceniom. Wszelkie działania przeprowadzone w narzędziu planistycznym muszą pozostać bez wpływu na podstawowy model obliczeniowy. Narzędzie planistyczne musi umożliwiać zapisywanie planów w sposób umożliwiający ich wykorzystanie przez inne moduły Systemu. 20. Moduł do planowania kosztów Usług IT musi umożliwiać: - tworzenie oraz akceptowanie planu kosztów usług IT, - tworzenie, utrzymywanie i przeszukiwanie rejestru planowanych pozycji kosztowych, - tworzenie i utrzymywanie przypisania zaplanowanych pozycji kosztowych do usług IT i klientów usług IT poprzez określenie współczynnika przypisania kosztu, - tworzenie i utrzymywanie alokacji kosztów usług IT na powiązane usługi IT i klientów usług IT poprzez określenie współczynnika alokacji kosztu. 21. System musi udostępniać narzędzie (moduł) do przeprowadzania analiz co-jeśli w zakresie kosztów usług IT. Narzędzie to musi umożliwić skopiowanie struktury i danych z podstawowego modelu, które następnie będą mogły podlegać dowolnym przekształceniom. Wszelkie działania przeprowadzone w narzędziu analitycznym muszą pozostać bez wpływu na podstawowy model obliczeniowy. Narzędzie analityczne musi umożliwiać tworzenie i zapisywanie niezależnych scenariuszy w sposób umożliwiający ich wykorzystanie przez inne moduły Systemu. 22. System musi umożliwiać porównanie ze sobą do trzech, wybranych przez użytkownika, modeli obliczeniowych. Porównaniu mogą podlegać: podstawowy model obliczeniowy, plany zapisane w narzędziu planistycznym oraz scenariusze zapisane w narzędziu analitycznym. 14

15 3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE RAPORTOWANIA Tabela 5 zawiera przewidziane do wdrożenia funkcjonalności w zakresie raportowania. Zamawiający wymaga, aby System spełniał wszystkie wymagania techniczne określone w Tabeli 5 Tabela 5. Wymagania w zakresie raportowania 1. System musi umożliwiać tworzenie i parametryzowanie dowolnych raportów przez użytkownika, bazujących na dowolnych danych bezpośrednio rejestrowanych w Systemie, pobieranych interfejsami, bądź przetworzonych w Systemie. 2. System musi umożliwiać tworzenie bezpośrednio przez użytkowników raportów na żądanie (ad-hoc) z możliwością zapisania definicji raportu, który pozostawałby na stałe dostępny dla użytkowników, mógł być przez nich modyfikowany i duplikowany. 3. System musi umożliwiać wydruk dowolnego raportu/schematu/diagramu na dowolnej drukarce zainstalowanej w sieci korporacyjnej Zamawiającego, a przed wydrukiem edycję formatu drukowania. 4. System musi umożliwiać eksport raportów co najmniej do formatów: Adobe PDF i XLS/XLSX (MS Excel) oraz ich zapisania na lokalnej stacji roboczej użytkownika. 15

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie aplikacji klienckiej Concept Note pracującej w trybie OFFLINE (opis formularza w załączniku

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych Załącznik Nr 1 Do pisma IMP PAN l.dz. ZDN/1234/2007 z 2007-06-19 o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na pakiet usług programistycznych, których wartość nie przekracza progu, od którego obowiązuje prawo

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY ZAKUPU I WDROŻENIA SYSTEMU WSPIERAJĄCEGO ROZLICZENIA MIEDZYNARODOWE(SWRM) 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl Aplikacja 'mcrm' codeit ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl 1. Idea Aplikacja 'mcrm' to prosty system klasy CRM (Customer Relationship Management) stworzony z myślą o małych i

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo