Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY"

Transkrypt

1 P R Á V N I C K Á F A K U L T A Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY K O Š I C E

2 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v KOŠICIACH Právnická fakulta Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Obchodné právo a jeho širšie kontexty Zborník vedeckých prác Košice 2010

3 Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy č. APVV Efektivita modelov zodpovednosti kvalifikovane poverených osôb za škodu a č. LPP Mimosúdne (alternatívne) riešenie sporov na Slovensku. Obchodné právo a jeho širšie kontexty Zborník vedeckých prác Editori: Recenzenti: prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. doc. JUDr. Ján Husár, CSc. prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc. Tento zborník bol vydaný za podpory: 2010 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani jeho žiadnu časť nemožno reprodukovať, ukladať do informačných systémov alebo inak rozširovať bez súhlasu majiteľov práv. Za odbornú a jazykovú stánku tohto zborníka zodpovedajú autori jednotlivých príspevkov. Rukopis neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou. ISBN II

4 Úvodom Autorský kolektív, zložený z viacerých univerzitných a akademických pracovísk Slovenskej republiky a Českej republiky pripravil túto vedeckú monografiu, zaoberajúcu sa širšími kontextami obchodného práva v oboch republikách, ktorú ponúka právnickej verejnosti, a to nielen teoreticky a odborne orientovanej, ale aj aplikačnej praxi. Predkladaná publikácia zahŕňa v podstate štyri okruhy vedeckého bádania. Po prvé sú to systémové, odvetvové a interdisciplinárne problémy obchodného práva v spojitosti s vplyvom európskeho práva na slovenskú a českú legislatívu. Ďalším tematickým okruhom sú teoretické, legislatívne a aplikačné otázky obchodnej arbitráže (t.j. rozhodovanie obchodných sporov v rozhodcovskom konaní), prípadne niektoré aspekty mediácie a ďalšie spôsoby mimosúdneho (alternatívneho) riešenia konfliktov v obchodovaní, označované ako ADR. Tretím okruhom sú vybrané otázky a problémy právnej zodpovednosti aj de lege ferenda s osobitným zreteľom na zodpovednosť kvalifikovane poverených osôb za spôsobenú škodu. Napokon v tejto publikácii sú prezentované aj viaceré vedecké štúdie mladých adeptov právnej vedy s prihliadnutím na vyššie uvedené tematické oblasti. Prevažná časť publikovaných štúdií a článkov, najmä z druhého a tretieho tematického okruhu, bola spracovaná v rámci vedeckých programov APVV ( Efektivita modelov zodpovednosti kvalifikovane poverených osôb za škodu ) a LPP ( Mimosúdne (alternatívne) riešenie sporov na Slovensku ) na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Autorský kolektív už vopred ďakuje za podnetné návrhu a odporúčania čitateľskej verejnosti, smerujúce k úspešnému ukončeniu vedeckých výskumov vo vymedzených oblastiach. V Košiciach, 1. októbra 2010 Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. za autorský kolektív III

5 Obsah Úvodom... III I. ČASŤ SYSTÉMOVÉ OTÁZKY OBCHODNÉHO PRÁVA V KONTEXTE S PRÁVOM EÚ Regulačné možnosti obchodného práva v súčasnosti... 2 Oľga Ovečková Harmonizace práva v České republice volný pohyb služeb na příkladu práva autorského...10 Ján Matejka - Lenka Vostrá Povinnosť a zodpovednosť členov orgánov kapitálových obchodných spoločností podľa návrhu Európskeho modelového zákona o spoločnostiach...32 Mária Patakyová Systémové otázky korporačního práva a na pozadí výuky a praxe...40 Bohumil Havel Problematika obchodních závazkových vztahů v ČR...47 Karel Marek Interwencjonizm w gospodarce według prawa Unii Europejskiej...55 Cezary Kosikowsky EASA Emergency AD: Jazykový aspekt některých dokumentů ES majících přímý dopad na subjekty podnikající v členském státě...62 Ján Bárta II. ČASŤ - TEORETICKÉ, LEGISLATÍVNE A APLIKAČNÉ PROBLÉMY OBCHONDEJ ARBITRÁŽE VRÁTANE MEDZINÁRODNEJ Současné problémy alternativního rozhodování sporů v našich zemích..72 Přemysl Raban Činnosť Rozhodcovského súdu SOPK a jej legislatívny rámec...79 Pavol Kubíček IV

6 Tradície a inovácie v rozhodcovskom konaní (legislatívne peripetie a aplikačné paradoxy) Jozef Suchoža Základní zásady mezinárodního rozhodčího řízení: Některé trendy v dislokaci odpovědností a sankcí Alexander J. Bělohlávek Vybrané aplikačné problémy kreovania stálych rozhodcovských súdov a niektoré problémy rozhodcovského konania Alexander Škrinár Rozhodcovské konanie a mediácia z pohľadu súčasnej legislatívy a praxe (Quo vadis mimosúdne riešenie sporov?) Regina Palková Dohoda o narovnání a jeji uplatnění v rámci alternatívnich způsobů řešení soukromoprávních sporů Tomáš Horáček III. ČASŤ - VYBRANÉ OTÁZKY OBCHODNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI (AJ DE LEGE FERENDA) Niekoľko úvah k problematike obchodnoprávnej zodpovednosti Jozef Suchoža Správa cudzieho majetku Ján Husár Motivační funkce odpovědnosti členů představenstva a. s Karel Eliáš Otvorené (v praxi pretraktované) problémy zodpovednosti členov štatutárnych orgánov Juraj Špirko Zodpovednosť audítorov v práve obchodných spoločností - súčasný stav a európske inšpirácie Kristián Csach Zodpovednosť pri organizovaní súťaží v profesionálnom športe Jozef Čorba Cezhraničné aspekty zodpovednostných vzťahov v práve obchodných spoločností Ľubica Širicová V

7 IV. ČASŤ - TRIBÚNA MLADÝCH ADEPTOV PRÁVNEJ VEDY Omeškanie dlžníka a veriteľa ako príčina vzniku zodpovednosti v obchodnom práve Diana Treščáková Alternativní řešení sporů souvisejících s poskytováním zdravotní péče 271 Tomáš Doležal Ustanovenie správcu v právnej úprave Slovenskej republiky Andrea Oreničová Výdavky podnikateľov z pohľadu daňového práva Anna Kicová Zodpovednosť za škodu spôsobenú neplatným právnym úkonom Alexander Bröstl VI

8 I. ČASŤ SYSTÉMOVÉ OTÁZKY OBCHODNÉHO PRÁVA V KONTEXTE S PRÁVOM EÚ

9 Regulačné možnosti obchodného práva v súčasnosti prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Názov môjho vystúpenia je mnohoznačný. Možno sem zaradiť celý rad otázok týkajúcich sa aktuálnych problémov obchodného práva. Organizátori konferencie ponechali na mňa, aby som si vybrala konkrétnu problematiku podľa vlastného uváženia. Nebolo to jednoduché, lebo zaujímavých a zreteľa hodných otázok je v súčasnosti celý rad. Rozhodla som sa povedať pár slov o troch okruhoch, ktoré ma zaujali či už dlhodobejšie, alebo aktuálne a majú určitý všeobecný charakter. Ide o problematiku rekodifikácie súkromného práva z pohľadu jej potrebnosti; problematiku cieľov právnej úpravy z hľadiska tvorby práva; niektoré aspekty morálky pri aplikácii práva. Je pravdou, že napospol ide o otázky, ktoré môžu byť témou samostatných vystúpení. Ja však chcem poukázať a upozorniť len na niektoré aspekty uvedených okruhov. I. V poslednom čase sa často stretávam s otázkou, a to najmä od právnikov pôsobiacich v aplikačnej praxi: je potrebná rekodifikácia súkromného práva? Mnohí vychádzajú z toho, že súčasná právna úprava sa už vžila, mnohé aplikačné problémy sa vyriešili a nie je potrebné meniť systém dvoch kódexov (Občiansky zákonník /OZ/; Obchodný zákonník /OBZ/). Pravda, sú aj opačné názory volajúce po zásadnej rekodifikácii súkromného práva a odstránení uvedeného dualizmu. Odpoveď na túto otázku je potrebné hľadať už v genéze vzniku Obchodného zákonníka a veľkej novelizácie Občianskeho zákonníka v roku Len stručne pripomeniem, že pri premene plánovitého riadenia hospodárstva na trhové hospodárstvo nebolo možné v žiadnom prípade využiť bývalý Hospodársky zákonník, a to ani v žiadnej, hoci aj rozsiahlej novelizačnej podobe. Tu bola možná jediná cesta nová právna úprava vznikajúcich obchodných vzťahov. Navyše, táto právna úprava musela byť pripravená v relatívne krátkom čase, aby právo nebolo brzdou ale napomáhalo uvedenú premenu ekonomiky realizovať. Formu a spôsob tejto premeny, resp. novej právnej úpravy ovplyvnila aj skutočnosť, že bolo rozhodnuté Občiansky zákonník rozsiahlym spôsobom novelizovať a prípravu nového Občianskeho zákonníka odložiť na neskoršie. Bol vypracovaný Obchodný zákonník a Občiansky zákonník bol upravený veľkou novelou. Tak pokračoval, aj keď v inej obsahovej podobe, dualizmus v právnej úprave súkromného práva. 2

10 Z tohto stavu, t. j. z nutnosti aplikácie oboch kódexov na obchodné vzťahy začali vznikať mnohé aplikačné problémy, ktorých korene neboli len v samotnom dualizme, aj v nedostatočnej koordinácii týchto úprav pri ich vzniku. Niektoré z týchto problémov boli v priebehu času odstraňované novelizáciami ako napríklad spresňovanie aplikácie Obchodného zákonníka na zmluvné typy upravené len v Občianskom zákonníku ( 261 ods. 6 OBZ). Mnohé výkladové problémy však pretrvávajú ako napríklad problém premlčania pri bezdôvodnom obohatení v obchodných vzťahoch. Ďalší okruh problémov vzniká z nejednoznačnosti konkrétnych právnych úprav. Za všetky uvediem diskutovaný problém zmluvnej limitácie náhrady škody, kde nejednotnosť názorov na túto otázku zatiaľ nevyriešila ani judikatúra. Nejasnosti v tejto otázke majú vplyv na právnu istotu subjektov obchodných vzťahov, ale zároveň spôsobujú problémy vo vzťahu so zahraničnými partnermi, ktorý veľakrát nevedia pochopiť, že máme obavy z využitia zmluvnej limitácie v obchodnej zmluve. Mnohé aplikačné problémy vznikli v priebehu implementácie práva Európskej únie do nášho právneho poriadku, a to z dvoch dôvodov. Implementácia v niektorých otázkach nebola obsahovo, ani legislatívne zvládnutá, ale často aj kvalita viacerých smerníc generovala mnohé problémy. Ako reprezentačný môže slúžiť príklad právnej úpravy úrokov z omeškania. Napokon je tu potreba modernizácie súkromnoprávnych úprav. Mám tu na mysli určité vývojové trendy, ktoré sa dlhodobejšie prejavujú a ovplyvňujú niektoré právne inštitúty. Uvediem aspoň niektoré príklady. Problematika absolútnej neplatnosti právnych úkonov ponímaná v takom rigidnom podaní nášho Občianskeho zákonníka si v súčasnosti vyžaduje zmenu. Svedčí o tom ustanovenie 39 Občianskeho zákonníka, ktoré konštruuje absolútnu neplatnosť právneho úkonu v prípade rozporu právneho úkonu so zákonom, obchádzanie zákona a rozporu s dobrými mravmi široko vo väzbe na obsah alebo účel. V Obchodnom zákonníku bolo pôsobenie takto ponímanej absolútnej neplatnosti aspoň čiastočne zmiernené. Obchodný zákonník v 267 upravil širšie relatívnu neplatnosť a to tak, že ak je dôvod neplatnosti právneho úkonu ustanovený na ochranu niektorého účastníka, môže sa tejto neplatnosti dovolávať iba tento účastník. Ide tu o väzbu na relatívnosť záväzkov, t. j., že ide o právny vzťah medzi účastníkmi a tento sa, okrem výnimiek, nedotýka právneho postavenia tretích osôb. Zákon pritom vylučuje aplikovateľnosť tohto ustanovenia na obchodné spoločnosti vzhľadom na to, že právne vzťahy v tejto oblasti často zasahujú práva tretích osôb. Rozumné zúženie rozsahu absolútnej neplatnosti právnych úkonov by bolo užitočné všeobecne pre celú oblasť súkromného práva. Treba tiež preskúmať prísnosť právnej úpravy napríklad vo väzbe na dôslednejšiu diferenciáciu nielen toho, na čo sa viaže porušenie (zákon všeobecne, kogentná právna norma), ale aj dôsledkov takéhoto porušenia (právny úkon nemá žiadne následky, alebo len čiastočné). 3

11 Právna úprava neplatnosti právnych úkonov najmä v obligačnom práve by mala byť nielen jednoduchá, ale aj flexibilná. Ako ďalší príklad možno uviesť právny režim interpretácie zmlúv, t. j. procesu, ktorý vedie k zisteniu skutočnej vôle zmluvných strán, ktorá je vyjadrená v obsahu zmluvy. Je všeobecne známe, že naše oba kódexy obsahujú niektoré výkladové pravidlá pre výklad prejavu vôle, ktoré uprednostňujú rôzne metódy interpretácie prejavu vôle zmluvných strán. Občiansky zákonník ( 35 ods. 2) uprednostňuje jazykový prejav vôle, ktorá bola prejavená; ide o preferovanie subjektívnej metódy interpretácie zmluvy. Obchodný zákonník vychádza z kombinácie a vyváženosti subjektívnej a objektívnej metódy interpretácie prejavu vôle ( 266). Preto aj v súvislosti s rekodifikáciou súkromného práva je potrebné preskúmať širšiu škálu skutočností (napr. okolnosti uzavretia zmluvy, povahu a cieľ zmluvy, predchádzajúcu interpretáciu, obvyklý zmysel termínov a klauzúl), na ktoré je potrebné prihliadať pri interpretácii zmluvy v záujme ich uplatnenia v našej právnej úprave a prostredníctvom nich upraviť výklad prejavu vôle zmluvných strán na základu vyváženosti subjektívnej a objektívnej metódy interpretácie. Ide predovšetkým o modernizáciu právnej úpravy interpretácie zmluvy, resp. prejavu vôle obsiahnutej v Občianskom zákonníku. Napokon možno konštatovať, že rekodifikácia súkromného práva je potrebná najmä z nasledujúcich dôvodov. Odstránenie dualizmus v záväzkovom práve, ktorý prináša mnohé problémy. Spresnenie, resp. odstránenie nejednoznačnosti právnych úprav, ktorá vyplýva jednak z dualizmu právnej úpravy ale aj z iných dôvodov. Taktiež je potrebná modernizácia právnej úpravy viacerých inštitútov. Rekodifikácia bude mať pravda, len vtedy zmysel, ak jej výsledkom bude prepracovanejšia, jednoduchšia a celkovo kvalitnejšia právna úprava. Pri tejto náročnej práci je možno čerpať z výsledkov viacerých významných európskych projektov ako sú: Princípy európskeho zmluvného práva; 1 Návrh spoločného referenčného rámca; Princípy európskeho zodpovednostného práva (deliktná zodpovednosť); Návrh európskeho Občianskeho zákonníka spracovaný skupinou prof. Gandolfiho. Uvedené projekty napospol boli sformulované na základe mnohých porovnávacích štúdií vychádzajúcich z právnych poriadkov nielen členských štátov Európskej únie, čo len zvýrazňuje ich hodnotu. Preto sa tiež stali inšpiráciou pre reformy zmluvného práva vo viacerých štátoch (Nemecko, Francúzsko). V neposlednom rade je pre nás zdrojom inšpirácie aj návrh Občianskeho zákonníka v Českej republike. 1 Princípy európskeho zmluvného práva boli vydané v slovenskom jazyku: Princípy európ skeho zmluvného práva. 1. vyd. Bratislava, Iura Edition

12 II. Problematika stanovenia cieľov právnej úpravy je len jedným z aspektov tvorby práva, ale má zásadný vplyv na jeho kvalitu. Kategória cieľov právnej regulácie je zložitý fenomén a má svoj význam nielen z hľadiska tvorby práva, ale aj z hľadiska jeho výkladu ako aj realizácie práva. Chcem poukázať len na niektoré aspekty významu cieľov právnej regulácie pri tvorbe právnych noriem. Všeobecne sa uznáva, že ciele právnej regulácie majú korešpondovať s objektívnymi potrebami a všeobecnými záujmami, majú rešpektovať súčasnú realitu, podmienky a možnosti pôsobenia práva. 2 Domnievam sa a skúsenosti z tvorby právnych predpisov to dosvedčujú, že stanoveniu a vyjadreniu cieľov v obsahu a predmete právnej regulácie sa nevenuje náležitá pozornosť a trvalo sa zanedbáva. To sú nedostatky, zjednodušene povedané, ktoré spočívajú v nedostatočnosti ujasnenia cieľov právnej úpravy, ich subjektívnom charaktere, v pokusoch právom dosahovať ciele, ktoré presahujú možnosti práva. To potom spôsobuje, že právo je tvorené a menené náhodile. To znamená, že natrafí sa na určitý problém a bez skúmania ďalších možností jeho riešenia sa rieši prostredníctvom práva, a to bez hlbších znalostí o spôsoboch a možnostiach práva v tomto konkrétnom prípade a spravidla aj bez vedomostí o ďalších, vedľajších účinkoch takejto regulácie na spoločenské vzťahy. Spravidla ide nielen o náhodné, ale aj veľmi subjektivistické riešenia, ktoré navyše nie sú úpravou všeobecnou ale riešia len jeden konkrétny prípad. Za všetky možno uviesť zákon č. 493/2009 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností, ktorý, aj keď sa tvári ako všeobecná právna norma, má riešiť problémy len jedného subjektu. V mnohých prípadoch by sme mohli hovoriť o experimente pri tvorbe práva, čo, pravda, nie je schodná cesta. Môže ísť o rôzne situácie. Napríklad, keď ciele deklarované ako celospoločenské sú v skutočnosti záujmom individuálnym spravidla skupinovým. Takéto ciele právnych úprav nie sú potom celospoločensky akceptované a celkovo narúšajú a deformujú právne vedomie spoločnosti. Na ciel právnej úpravy, aj keď celospoločensky akceptovaný, musia nadväzovať prostriedky ktoré povedú k dosiahnutiu, resp. k realizácii tohto cieľa. Aj tieto prostriedky musia byť celospoločensky akceptovateľné. Zanedbanie, či ignorovanie mnohých aspektov cieľov právnej regulácie pri tvorbe práva má ďalekosiahle dôsledky. Upozorním aspoň na niektoré. Už pri tvorbe právneho predpisu je potrebné anticipovať interpretáciu právneho predpisu. Zákonodarca má mať reálnu predstavu o interpretácii prijímanej právnej normy. To je jeden z predpokladov skutočnej realizácie právnej normy. Interpretá- 2 ŠÍN, Z.: Tvorba práva. Pravidlá, metodika, technika. Praha, C. H. Beck 2003, s. 37 5

13 cia a realizácia právnej normy je závislá od kvality stanovenia a vyjadrenia cieľov právneho predpisu. Dôraz na ciele právnej úpravy pri jej tvorbe nie je samoúčelný, ale priamo ovplyvňuje efektívnosť právnej normy, ktorá vyjadruje nielen to, či právna norma dosahuje svoj účel, ale aj v akej miere je tento účel dosahovaný. Nedostatky v uvedených oblastiach, ktoré sa všetky odvíjajú od nedostatočnosti pri stanovení cieľov právnej regulácie, vedú k nevyhnutnosti častých novelizácií, ktoré majú za cieľ opravovať chyby pôvodnej regulácie, ale pretože sú takisto nedomyslené z hľadiska cieľov, vedú často len k ďalším nedostatkom. Je to cesta pokusov a omylov. S uvedenými aspektmi súvisiacimi s účelom a cieľom právnej regulácie (ale aj s mnohými ďalšími) bezprostredne súvisí fenomén právnej istoty. Je nepochybné, že základy právnej istoty je potrebné hľadať, resp. klásť už pri tvorbe práva. Ťažisko právnej istoty, ako zdôrazňuje V. Knapp, je vo vzťahu tvorby práva a aplikácie práva. 3 Právna istota ako jeden zo základných znakov právneho štátu má mnoho dôležitých aspektov. Na tomto mieste chcem však zdôrazniť jeden z nich, ktorý sa tak často, ani tak výrazne ako iné aspekty nezdôrazňuje. Ide o to, aby každá osoba mohla mať dôveru v právo v tom zmysle, že môže jeho obsah predpokladať. Že môže predpokladať, ako bude v danej veci pravdepodobne rozhodnuté, a to jednak na základe samotného textu právnej normy, ale aj súdnej judikatúry, t. j. že v podobnej veci bude rozhodnuté podobne. Je zrejmé, že aj podceňovanie cieľov právnych úprav, ktorej sme v súčasnosti svedkom, nie je len dôsledkom nekvality súčasnej legislatívy ale má svoje hlbšie a objektívne korene, ktoré je potrebné hľadať v súčasnej postmodernej situácii spoločnosti. Táto zmenená postmoderná realita, ktorá sa prejavuje v relativizovaní všeobecne uznávaných hodnôt sa nepochybne odráža aj v práve. V dôsledku postmodernej situácie, ktorá všeobecne preferuje pluralizmus a relativitu hodnôt sa v práve dostáva do popredia nielen individuálny charakter noriem ale aj s tým súvisiaci rozpad klasických štruktúr práva. Tvorba práva sa stáva viacúrovňová (štát, Európska únia) a nie dostatočne koordinovaná a to ani vecne ani terminologický. Dynamika postmodernej doby vyvoláva nielen negovanie všeobecných princípov, ktoré homogenizujú právne úpravy, ale spôsobuje jeho čoraz väčšiu fragmentáciu pričom právna úprava sa v značnej miere odpútava od svojho všeobecného charakteru a individualizuje sa. 4 Preto je potrebné aby bol v súčasnosti vedome a dôsledne hľadaný a identifikovaný nielen ciel a koncepčný základ právnej úpravy ale aj hodnotový základ práva ako spoločenského fenoménu. 3 KNAPP, V.: Teórie práva. Praha, C. H. Beck 1995, s Bližšie o vzťahu postmoderny a súkromného práva ELIAŠ, K.: Noblesa civilistické tradice a postmoderní přístup k občanskému právu. Právní rozhledy č. 8/2003 6

14 III. Efektívnosť práva ovplyvňuje vo väčšej či menšej miere tiež vzťah práva a morálky. Morálne aspekty práva sú problematikou nielen širokou, ale aj zložitou. Pri právnych normách môžeme pozorovať celú škálu vzťahov k normám morálky. Napríklad niektoré právne normy na morálne normy priamo odkazujú ( 39 OZ, 424 OZ), niektoré právne normy využívajú morálne normy v štádiu interpretácie ( 265 OBZ, princíp ochrany dobrej viery). Mnohé právne normy síce výslovne na normy morálky neodkazujú ale ich obsah je zároveň aj morálnou normou t. j. s normami morálky sa prekrývajú. V súkromnom práve sú to také normy ako napríklad právna povinnosť plniť prijaté záväzky včas a riadne; povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám a pod. Už len z tejto krátkej poznámky je zrejmé, že právo a morálka, resp. právo a dobré mravy sú fenomény veľmi úzko prepojené a dobré mravy môžeme považovať za kategóriu právnu, lebo právo ju výslovne vtiahlo do svojho obsahu, t. j. do platného práva. Problematika dobrých mravov nie je u nás dostatočne ujasnenou, najmä v súvislosti s aplikáciou dobrých mravov v konkrétnych prípadoch. Jej význam je však mimoriadne dôležitý z viacerých aspektov. Predovšetkým pochopenie podstaty a funkcie dobrých mravov v práve, adekvátny spôsob ich vyjadrenia, ako aj na to nadväzujúca ich správny výklad a aplikácia v jednotlivých prípadoch a s tým súvisiaca kvalita a ustálenosť judikatúry v tejto oblasti, je základom aj pre pochopenie určujúceho významu morálky pre efektívne pôsobenie právneho mechanizmu. 5 Dôkladná znalosť problematiky dobrých mravov je bezprostredne spojená s aplikáciou takých princípov ako je zmluvná voľnosť, zákaz zneužitia práva, princíp dobrej viery. Nepochopenie významu a funkcie dobrých mravov potom vedie k deformácii a nesprávnej aplikácii aj uvedených princípov, čo napokon spätne vplýva na uplatnenie sa morálnych aspektov v práve. Ako príklad možno uviesť široké ponímanie zmluvnej voľnosti neohraničené, resp. nekorigované fungujúcimi dobrými mravmi. Na druhej strane rozpor právneho úkonu s dobrými mravmi ma závažné, ba až tie najprísnejšie právne konzekvencie t. j. absolútnu neplatnosť právneho úkonu ( 39 OZ), prípadne odopretie ochrany výkonu práva ( 3 ods. 1 OZ, 265 OBZ) čo je tiež dôvodom aby sme lepšie porozumeli podstate a funkciám dobrých mravov a aby ich výklad a aplikácia v tomto prípade nebola nahodila a nekoordinovaná a tým negatívne nenarúšala a nedeformovala krehký vzťah práva a morálky. V tejto súvislosti chcem poukázať na jeden aspekt tejto problematiky, ktorému sa nevenuje dostatočná pozornosť a ktorý by sa dal charakterizovať ako zneužívanie morálky pri výklade a aplikácii práva. Názorne to možno dokumentovať na 39 Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje neplatnosť právneho úkonu ktorý je 5 Bližšie k uvedenej problematike PELIKÁNOVÁ, I.: Morální aspekty práva a právní interpretace. Zborník XVIII. Karlovarské právnické dny. Praha, Linde

15 v rozpore s dobrými mravmi, ale tiež na významnom ustanovení 265 Obchodného zákonníka upravujúceho zneužitie práva tým, že neposkytuje právnu ochranu výkonu práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Akceptácia dobrých mravov a zásad poctivého obchodného styku znamená akceptáciu určitej miery morálky, a to nielen pri obsahu právnej normy, ale aj pri jej interpretácii. Aplikácia ustanovení, pri ktorých je potrebné brať zreteľ na morálne zásady, je náročná a môže skĺznuť až do polohy, keď môžeme hovoriť o zneužití morálky, či zásad morálky pri aplikácii práva. Preto nie je možné bez dôkladného preskúmania konkrétneho prípadu a dôkladnej argumentácie a vyjasnenia nielen toho čo je v rozpore s dobrými mravmi ale aj vyjasnenia čo v konkrétnom prípade možno pokladať za dobré mravy vyhlásiť právny úkon za absolútne neplatný, prípadne odoprieť ochranu výkonu práva. V tejto súvislosti možno upozorniť na konkurenciu, resp. nesprávny výklad a aplikáciu 39 OZ a 265 OBZ (prípadne 3 ods. 1 OZ), ale aj väzbu 265 OBZ a moderačného práva súdu. Príkladom je v praxi ale aj v judikatúre súdov zrejmá tendencia posudzovať dojednanú výšku zmluvnej pokuty, prípadne v obchodnom práve dojednanú výšku úrokov z omeškania presahujúcu obvyklú výšku, len na základe tejto výšky, ako správanie priečiace sa dobrým mravom. Ide tu o častý jav najmä v obchodnom práve, keď strana ktorá porušila svoju povinnosť a dopadne na ňu sankcia či už zaplatiť dohodnuté úroky z omeškania alebo zmluvnú pokutu, usiluje sa tejto sankčnej povinnosti zbaviť s odôvodnením, že vzhľadom na ich výšku ide o dojednanie ktoré je absolútne neplatné v dôsledku rozporu s dobrými mravmi ( 39 OZ) alebo poukazom na to, že ide o výkon práva v rozpore zo zásadami poctivého obchodného styku ktoré nepožíva právnu ochranu ( 265 OBZ). Pri takejto aplikácii dobrých mravov, prípadne zásady poctivého obchodného styku sa tieto dostávajú do kolízie zo subjektívnymi právami účastníkov právnych vzťahov, ktoré nedovoleným spôsobom a neprimerane oslabuje. Judikatúra je v tomto smere rôznorodá. V minulosti sa hľadali, a to najmä pri zmluvnej pokute, všeobecné kritéria (napríklad určité percento), s ktorých sa malo dovodiť, že rozpor dohody o zmluvnej pokute s dobrými mravmi spočíva v jej výške. Výška zmluvnej pokuty je však často závislá na dĺžke omeškania s plnením zabezpečenej povinnosti, čo už samo osebe spochybňuje uvedené kritérium. Všeobecne možno povedať, že tendencia súdov rozhodovať o absolútnej neplatnosti dojednaní o zmluvnej pokute alebo úrokov z omeškania len na základe ich výšky je neakceptovateľná a je dôkazom hrubého skresľovania a deformácie uplatnenia dobrých mravov v právnych vzťahoch. Dojednaná výška sankcie sama osebe nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Preukázanie rozporu s dobrými mravmi, prípadne rozporu z poctivým obchodným stykom predpokladá komplexné posúdenie konkrétneho prípadu. Najmä je potrebné preukázať, že účel takéhoto právneho úkonu sa prieči dobrým mravom t. j. prieči sa všeobecne uznávaným právnym 8

16 zásadám. Ide o mimoriadnu náročnosť posúdenia, lebo samotný právny úkon, prípadne výkon práva je v súlade s textom právneho predpisu. V tejto súvislosti je namieste upozorniť aj na judikáty ktoré význam výšky zmluvnej pokuty resp. úrokov z omeškania vo vzťahu k dobrým mravom posudzujú komplexne. Napríklad v rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky sa uvádza: Dovolací súd vo svojich rozhodnutiach už viackrát uviedol, že aj zmluvná pokuty dojednaná vo forme úroku prevyšujúceho aj niekoľkonásobne 100 % zabezpečenej pohľadávky ročne možno, vzhľadom na konkrétne okolnosti daného prípadu, považovať za primeranú, a teda v súlade s dobrými mravmi. Primeranosť zmluvnej pokuty je potrebné posúdiť v každom prípade individuálne vzhľadom na všetky osobitosti daného prípadu; závery o primeranosti či neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty možno preto len veľmi ťažko zovšeobecniť a predchádzajúce súdne rozhodnutia môžu byť len určitým vodidlom pri rozhodovaní súdu v inej, konkrétnymi okolnosťami determinovanej veci. 6 Obdobne aj judikát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky keď vo svojom rozhodnutí uvádza: O neplatnosť zmluvy podľa 39 Občianskeho zákonníka by išlo len v prípade zistenia, že účel (nie však sama pohnútka) tohto právneho úkonu, ktorý sledovali účastníci jeho urobením, odporoval zákonu alebo ho obchádzal alebo sa priečil dobrým mravom. V konaní však nebolo tvrdené a ani preukázané, že by účelom uvedeného právneho úkonu bolo niečo iné než prevod členských práv a povinností. Pri spomenutom zohľadnení situácie na oboch stranách sporu sa dovolací súd stotožnil aj s jeho právnym posúdením otázky, či predmetný právny úkon nie je v rozpore s dobrými mravmi. Dovolací súd, rovnako ako pred ním už súd odvolací, dospel k záveru, že v prejednávanej veci nie sú dané dôvody, pre ktoré by bolo možné odoprieť ochranu právam žalovaných ( 3 ods. 1 OZ). 7 Na nesprávne chápanie, výklad a aplikáciu ustanovení viažucich sa na dobré mravy nadväzujú aj ďalšie deformácie. Príkladom je z judikatúry súdov známa tendencia využívať ustanovenie 265 OBZ na znižovanie výšky zmluvnej pokuty, hoci túto funkciu má plniť inštitút moderačného oprávnenia súdov ( 301 OBZ, 545a OZ). Takýto postup je v mnohých prípadoch zneužívaním 265 OBZ. Ide o aplikáciu, ktorá narúša právnu istotu a v takýchto prípadoch právo chráni toho, kto porušil právnu povinnosť. Oba uvedené prípady je potrebné rozlíšiť a judikatúra by mala dať presnejšie kritériá pre takéto rozlíšenie. medzi zmluvnou a deliktuálnou zodpovednosťou preto na aktuálnosti (nateraz) nestráca. 6 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 23. októbra 2006, sp. zn. 33 Odo 1385/2004. In: Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov. Zostavil E. Horváth. Iura Edition, Bratislava 2010, s.85 7 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa sp. zn. 3 Cdo 137/2003. In: Zo súdnej praxe 62/2004 9

17 Harmonizace práva v České republice volný pohyb služeb na příkladu práva autorského 1 JUDr. Ján Matejka, Ph.D. JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. Ústav státu a práva Akadémie věd České republiky 1. Úvodem k harmonizaci práva Je zřejmé, že komunitární právo prochází poměrně pozoruhodnou fází svého vývoje. Členské státy musí při transpozici více než kdykoliv předtím zohledňovat jak nové technologie 2 a trendy 3, tak i tradiční a nové principy postulované dosavadní právní doktrínou a Evropským soudním dvorem 4. Evropské právo tak zůstává nadále na jakési pomyslné křižovatce, kde jsou konfrontovány tradiční hodnoty a metody harmonizace s požadavky na efektivitu, vymahatelnost a konkurenceschopnost jednotlivých právních řádů členských států. Samotná efektivita takové harmonizace je pak nepřímo podmíněna fungováním moderních, dynamických a zejména konkurenceschopných právního řádů členských států, které budou schopny reagovat na nové a aktuální potřeby společenské regulace 5. Původním cílem států uzavírajících Smlouvu o Evropském hospodářském společenství 6 byl výhradně jejich hospodářský rozvoj. Za účelem řádného fungování společného trhu státy Společenství vytvořily prostor pro volný pohyb zboží, osob, 1 Tento příspěvek byl zpracován na základě podpory Grantové agentury ČR projektu s identifikačním kódem GA407/09/1823 Normativní regulace prostředí počítačových sítí se zřetelem k Internetu ( , GA0/GA) 2 Srov. Např. Kreutzer, T., Das Models des deutschen Urheberechts und Regelunks alternativen, Hamburger schriften zum Medien, Urheben und T, Baden-Baden, Nomos, 2008, 528 s, ISBN: Viz např. Havel, B. Nový obchodní zákon a doktrína. Právní rozhledy, 2004, č. 5, s. 233 a násl., případně též Doležil, T., Salač, J. Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních společností. Právní rozhledy, 2003, č. 5, s. 224 a násl. 4 Doležil, T., Salač, J. Evropský soud dotváří svobodu usazování (podnikání) obchodních společností k rozsudku Inspire Art. Právní rozhledy, 2004, č. 4, s. 147 a násl., a další. 5 A to jak s ohledem na kvantitavní parametry, tak i kvalitativní, včetně otázek souvisejících s novými technologiemi. Jako příklad lze uvést charakteristické změny způsobené rozvojem Internetu, které se postupně přímo či nepřímo promítají do všech odvětví jednotlivých právních řádů, a to jak na národní tak i nadnárodní úrovni. To vede mnohdy k přehodnocení široké škály existujících právních institutů a dosavadních forem komunikace, a to jak v oblasti práva soukromého i veřejného, tak i v oblasti volby rozhodného práva (právního řádu) jako takového. Zejména v tomto ohledu je tedy třeba především zkoumat, zda právní předpisy nezaostávají za reálným praktickým životem svých adresátů a jejich aktuálními potřebami. Důsledkem takové pak může být náprava tohoto nežádoucího stavu a s tím související vytvoření nového regulačního rámce, který reflektuje aktuální potřeby společenské regulace. 6 tzv. Římská smlouva z roku 1957, resp. Smlouva o založení Evropského společenství 10

SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV

SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV Zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. 26. októbra 2007 v Starej Lesnej. Košice 2008 SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ

Bardziej szczegółowo

Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie

Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt českých a slovenských

Bardziej szczegółowo

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT KUNOVICE 1. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA NA MORAVĚ SBORNÍK JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2006 9. Červen 2006, Kunovice,

Bardziej szczegółowo

číslo 3 VI. ročník ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1,33 40 Kč CENA

číslo 3 VI. ročník ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1,33 40 Kč CENA číslo 3 VI. ročník 2009 ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE CENA 1,33 40 Kč 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 5 Literárna súťaž Jána Kollára 7 PUBLICISTIKA

Bardziej szczegółowo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Zborník I. PORADENSKÉ DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU s názvom Multidimenzionálny

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 5, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 01.07.2015, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie

Bardziej szczegółowo

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali?

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? 1 ČESKO-NĔMECKÉ FÓRUM ŽEN DEUTSCH-TSCHECHISCHES FORUM DER FRAUEN NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOBIET Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? *** Ucieczka,

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM V: 2014 NR 2 (9) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa

Bardziej szczegółowo

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV.

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV Zdravotn sociální fakulta TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová Ostrava 2006 2 Obor: Ošetovatelství Klíová slova:

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Spoluorganizátori: Katedra techniky a informačních technologií PF UKF v Nitre Katedra techniky

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese Eva Klčovanská Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť nášho života, sú výrazným zdrojom motivácie a pilierom zmyslu. Človek bez

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

Humanum. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012. International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843

Humanum. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012. International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843 Warszawa 2012 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STATUT EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STANOVY EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TATRY s ručením obmedzeným Związek Euroregion Tatry z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním CESTY za krásou a poznaním Vlastivedný magazín 16/2013 Z historického kalendára (G. K. Zechenter - Laskomerský, F. Zvarík, M. Dočolomanský, M. Markovičová, M. Haľamová, D. Krman ml., D. S. Jurkovič, J.

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL CRMD 7750 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Audio-video systém do automobilu Audio-video systém do automobilu System audio-wideo do samochodu In Car AV system

Bardziej szczegółowo

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek.

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek. Witaj! Nie wiem, kim jesteś, ani dlaczego trzymasz w rękach tą broszurę, ale chciałabym zadać Ci jedno pytanie: myślisz że jesteś normalny? (Słowo normalny może być, wbrew pozorom, sporne, więc umówmy

Bardziej szczegółowo

Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem. Blade DualCorder HD. uživatelský manuál. www.evolve.cz

Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem. Blade DualCorder HD. uživatelský manuál. www.evolve.cz Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem Blade DualCorder HD uživatelský manuál www.evolve.cz 1 1. Úvod 1.1 Upozornění 1.2.1 Doporučení k použití Provozní teplota v rozmezí +5 C až +35

Bardziej szczegółowo

DVB4H 632 PVR NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / PRIRUČNIK INSTRUCTION MANUAL

DVB4H 632 PVR NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / PRIRUČNIK INSTRUCTION MANUAL CZ DVB4H 632 PVR NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / PRIRUČNIK INSTRUCTION MANUAL Digitální přijímač pozemní televize Digitálny prijímač pozemnej televízie Cyfrowy odbiornik telewizji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE Redakcja naukowa M. Grzybowski, J. Tomaszewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni GDYNIA 2007 Recenzenci dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH ŚLEZIAK Mariusz, PL Resumé Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o usługowe prowadzenie ksiąg oraz świadczenie innych usług obowiązujące od dnia 01.08.2013 r.

Ogólne Warunki Umowy o usługowe prowadzenie ksiąg oraz świadczenie innych usług obowiązujące od dnia 01.08.2013 r. OGÓLNE WARUNKI UMOWY usług księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych usług Biura Rachunkowego SLUTO s.r.o. z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity obowiązujący od dnia 01.08.2013 r.) OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Bardziej szczegółowo

SLAVICA IUVENUM XIII

SLAVICA IUVENUM XIII Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica SLAVICA IUVENUM XIII Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 27. a 28. 3. 2012 SLAVICA IUVENUM XIII

Bardziej szczegółowo

Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą Aktivita počas celého života. Zdravie a zdatnosť študentov pod kontrolou

Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą Aktivita počas celého života. Zdravie a zdatnosť študentov pod kontrolou Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą Aktivita počas celého života. Zdravie a zdatnosť študentov pod kontrolou Redakcja Zbigniew Barabasz Emilian Zadarko Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6 1 Wstęp Ūvod...2 Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6 Opis trasy Popis trasy...30 Na początek nieco historii Na začátek trochu dějin...30 odcinek

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Głubczyce, 20-21 maja 2006 r.

Polsko-Czeskie TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Głubczyce, 20-21 maja 2006 r. Polsko-Czeskie TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Głubczyce, 20-21 maja 2006 r. W dniach 20-21 maja 2006 roku w Głubczycach odbyły się Polsko-Czeskie Targi Przedsiębiorczości. Impreza była współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE

SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE Statutární město Ostrava a její městský obvod Poruba a město Racibórz jsou centry příhraničního česko-polského regionu. Mnoho lidí zde nejenom bydlí, ale také dojíždí do zaměstnání.

Bardziej szczegółowo