Ogólne Warunki Umowy o usługowe prowadzenie ksiąg oraz świadczenie innych usług obowiązujące od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Umowy o usługowe prowadzenie ksiąg oraz świadczenie innych usług obowiązujące od dnia 01.08.2013 r."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UMOWY usług księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych usług Biura Rachunkowego SLUTO s.r.o. z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity obowiązujący od dnia r.) OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY účetních a personálně mzdových služeb a jiných služeb Účetní kancelář SLUTO s.r.o. se sídlem v Rybniku (plné znění platné od dne ) Ogólne Warunki Umowy o usługowe prowadzenie ksiąg oraz świadczenie innych usług obowiązujące od dnia r. Obecné Smluvní Podmínky o poskytování služeb účetnictví a poskytování jiných služeb platné od dne Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Umowy określają warunki usługowego prowadzenia ksiąg oraz świadczenia innych następujących usług przez SLUTO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku.: 1.1 Ksiąg rachunkowych, 1.2 Księgi przychodów i rozchodów, 1.3 Ryczałtu ewidencjonowanego, 1.4 Prowadzenie karty podatkowej, 1.5 Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, 1.6 Prowadzenie ewidencji dla VAT-marża, 1.7 Prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT-UE, 1.8 Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku akcyzowego, 1.9 prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska, 1.10 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 1.11 Prowadzenie spraw płacowych, 1.12 Świadczenie usług dodatkowych, innych niż wymienione w pkt powyżej. 2 Szczegółowy zakres poszczególnych usług wymienionych w ust. 1 Strony określają w OWU, ustalając nadto szczegółowe prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia usług danego rodzaju. 3 Przyjmujący zlecenie oświadcza, iż wykonywanie czynności związanych z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych powierza osobom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zobowiązuje się udostępniać ich dane, a to: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na każde żądanie Dającego zlecenie. Przyjmujący zlecenie może przy wykonywaniu czynności związanych z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych korzystać z pomocy osób trzecich, przy czym w takim przypadku zobowiązany jest zapewnić stały i bezpośredni nadzór nad wykonywaniem tych czynności. Przyjmujący zlecenie ma także prawo współpracować z ekspertami i podwykonawcami z oznaczonej dziedziny przy wykonywaniu umowy z Dającym zlecenie. 4 Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach Umowy jest mowa o: 4.1 OWU rozumie się przez to niniejsze Ogólne Warunki Umowy, 4.2 Przyjmującym zlecenie lub Zleceniobiorcy rozumie się przez to SLUTO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku., 4.3 Dającym zlecenie lub Zleceniodawcy - rozumie się przez to stronę umowy, która powierza na jej podstawie Przyjmującemu zlecenie świadczenie usług wymienionych w umowie, 4.4 umowie rozumie się przez to umowę o usługowe prowadzenie ksiąg oraz świadczenie innych usług zwartą pomiędzy Dającym zlecenie a Przyjmującym zlecenie, wraz z załącznikami do niej, 4.5 ustawie o rachunkowości rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, 4.6 ordynacji podatkowej rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, 4.7 ustawie PDP rozumie się przez to ustawę z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym

2 od osób prawnych, 4.8 ustawie PDF rozumie się przez to ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, 4.9 ustawie VAT rozumie się przez to ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, 4.10 KP rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, 4.11 przepisach o ubezpieczeniu społecznym rozumie się przez to ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, 4.12 przepisach o ubezpieczeniu zdrowotnym rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, 4.13 prawie celnym rozumie się przez to ustawę z dnia 19 marca 2004 roku Prawo celne, 4.14 ustawie POŚ rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, 4.15 księgach rachunkowych rozumie się przez to księgi rachunkowe w rozumieniu przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 4.16 księgach podatkowych rozumie się przez to księgi podatkowe w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 4) ordynacji podatkowej, 4.17 zeznaniach i deklaracjach podatkowych rozumie się przez to deklaracje w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 5) ordynacji podatkowej, 4.18 podatku VAT rozumie się przez to podatek od towarów i usług, 4.19 zryczałtowanym podatku dochodowym rozumie się przez to podatek dochodowy unormowany przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o z ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 4.20 akcyzie rozumie się przez to podatek akcyzowy unormowany przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, 4.21 dokumentacji pracowniczej rozumie się przez to wszelką dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym akta osobowe, świadectwa pracy, o których mowa w KP, w rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, w rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania oraz w innych aktach wykonawczych wydanych na podstawie KP, 4.22 dokumentacji dotyczącej działalności socjalnej Dającego zlecenie rozumie się przez to dokumenty, których sporządzenia wymagają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 4.23 raportach ubezpieczeniowych rozumie się przez to imienne raporty miesięczne o których mowa w przepisie art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, 4.24 deklaracjach ubezpieczeniowych rozumie się przez to deklaracje rozliczeniowe, o których mowa w przepisie art. 4 pkt 5) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, 4.25 zgłoszeniu INTRASTAT rozumie się przez to zgłoszenie INTRASTAT, o którym mowa w przepisie art. 97 pkt 1) prawa celnego, 4.26 opłacie za korzystanie ze środowiska rozumie się przez to opłatę, o której mowa w przepisach tytułu V Środki finansowo prawne działu II Opłaty za korzystanie ze środowiska ustawy POŚ, 4.27 okresie rozliczeniowym rozumie się przez to miesiąc kalendarzowy Dokumencie księgowym rozumie się przez to dokument spełniający wymogi określone w art. 21 ust.1 pkt. 1-5 ustawy o rachunkowości, w tym w szczególności faktury VAT, dowody wpłaty KP, dowody wypłaty KW, dowody polecenia księgowania PK, dokumenty dotyczące środków trwałych oraz każdy zapis wyciągu bankowego itp Dekret księgowy odręczna adnotacja na dokumencie księgowym określająca ujęcie dowodu w księgach rachunkowych, 4.30 Zapis w KPIR każdy dokument wprowadzony do KpiR (rachunki, faktury, raport fiskalny, amortyzacja, składki ZUS, róźnice kursowe, opłaty bankowe i pocztowe oraz inne dokumenty wewnętrzne) 4.31 Zapis ryczałtowy - każdy dokument sprzedaży wprowadzony do ewidencji przychodów (faktura, rachunek i raport fiskalny). W przypadku podatników podatku VAT dodatkowo każda faktura zakupu wprowadzona do rejestru VAT 4.32 Zapis w dzienniku każda poszczególna pozycja znajdująca się pod numerem w dzienniku 4.33 Module Pulpitu Menadżera (MDP)- rozumie się przez to narzędzie internetowe za pomocą którego Zleceniodawca lub osoby przez niego upoważnione będą posiadały stały dostęp do danych Dającego Zlecenie przy użyciu przeglądarki internetowej. Przyjmujący Zlecenie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnienia przez Zleceniodawcę danych uzyskanych za pomocą MDP osobom trzecim. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Zleceniodawca Opłata bilansowa coroczna opłata uiszczana przez Dającego Zlecenie na rzecz Przyjmującego zlecenie z tytułu sporządzenia bilansu oraz realizacji czynności związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych. Wysokość opłaty stanowi równowartość 50% średniomiesięcznej opłaty uiszczanej przez Dającego Zlecenie z tytułu realizowanych usług księgowych w roku, którego dotyczy bilans. Prawo do pobrania opłaty powstaje z chwilą przekazania Dającemu Zlecenie dokumentacji księgowej (rocznej), potwierdzonej protokołem przekazania dokumentacji. Opłata płatna jest w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Przyjmującego Zlecenie Informowanie dającego zlecenie- przekazywanie informacji Zleceniodawcy w dowolnej formie, zrealizowane na wyraźne żądanie Zleceniobiorcy dokonane w formie elektronicznej. 1 Obecná ustanovení 1 Tyto Obecné smluvní podmínky určují podmínky poskytování služeb vedení účetnictví a poskytování jiných následujících služeb společností SLUTO společnost s ručením omezeným v Rybniku.: 1.1 Účetních knih, 1.2 Deník příjmů a výdajů, 1.3 Evidovaný paušál, 1.4 Vedení daňové karty, 1.5 Vedení evidence pro potřeby daně z přidané hodnoty,

3 1.6 Vedení evidence pro DPH-marže, 1.7 Vedení evidence pro potřeby DPH-EU, 1.8 Vedené evidence pro potřeby spotřební daně, 1.9 vedení věcí týkajících se hrazení poplatků za využívání prostředí, 1.10 Vedení personálně-mzdových věcí 1.11 Vedení mzdových věcí, 1.12 Poskytování dodatečných služeb, jiných nežli uvedené v bodech uvedených výše. 2 Podrobný rozsah služeb uvedených v odst. 1 Strany určují v OSP, a určují také podrobná práva a povinnosti Stran v rozsahu poskytování služeb daného druhu. 3 Poskytovatel prohlašuje, že vykonáváním činností spojených s poskytováním služeb účetnictví pověřuje osobám oprávněným k poskytování služeb vedení účetnictví a zavazuje se poskytovat jejich údaje, a to: jméno a příjmení, profesní titul, potvrzenou kopii dokumentu opravňujícího k poskytování služeb vedení účetnictví, a to na každé vyžádání Objednávajícího. Poskytovatel může při vykonávání činností spojených s poskytováním služeb vedení účetnictví využívat pomoci třetích osob, při čemž v takovém případě je povinen zajistit stálý a bezprostřední dohled nad vykonáváním takovýchto činností. Poskytovatel je také oprávněn při plnění smlouvy s Objednávajícím spolupracovat s odborníky a subposkytovateli z dané oblasti. 4 Kolikrát je v těchto Obecných smluvních podmínkách zmíněno: 4.1 OSP tímto se rozumí tyto Obecné Smluvní Podmínky, 4.2 Poskytovatel se rozumí SLUTO Společnost s ručením omezeným v Rybniku., 4.3 Objednávající se rozumí smluvní stranu, která si na základě smlouvy objednává u Poskytovatele poskytování služeb uvedených ve smlouvě. 4.4 smlouva tímto se rozumí smlouvu o poskytování služeb vedení účetnictví poskytování jiných služeb, uzavřenou mezi Objednávajícím a Poskytovatelem, spolu s přílohami k takovéto smlouvě, 4.5 zákon o účetnictví tímto se rozumí zákon ze dne 29. září 1994 o účetnictví a jeho prováděcí předpisy, 4.6 daňový zákon tímto se rozumí zákon ze dne 29. srpna 1997 daňový zákon, 4.7 zákon DPP tímto se rozumí zákon ze dne 15. února 1992 o dani z příjmu právnických osob, 4.8 zákon DPF tímto se rozumí zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmu fyzických osob, 4.9 zákon DPH tímto se rozumí zákon ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty, 4.10 ZP tímto se rozumí zákon ze dne 26. června 1974 zákoník práce, 4.11 předpisy o sociálním pojištění tímto se rozumí zákon ze dne 13. října 1998 o systému sociálního pojištění a jeho prováděcí předpisy, 4.12 předpisy o zdravotním pojištění tímto se rozumí zákon ze dne 27. srpna 2004 o zdravotní péči financované z veřejných prostředků a jeho prováděcí předpisy, 4.13 celní zákon tímto se rozumí zákon ze dne 19. března 2004 celní právo, 4.14 zákon OŽP tímto se rozumí zákon ze dne 27. dubna 2001 zákon o ochraně životního prostředí, 4.15 účetní knihy tímto se rozumí účetní knihy ve smyslu předpisu čl. 13 odst. 1 zákona o účetnictví, 4.16 daňové knihy tímto se rozumí daňové knihy ve smyslu čl. 3 bod 4) daňového zákona, 4.17 daňová přiznání tímto se rozumí daňová přiznání ve smyslu ustanovení čl. 3 bod 5) daňového zákona, 4.18 daň DPH tímto se rozumí daň z přidané hodnoty, 4.19 paušální daň z příjmu tímto se rozumí daň z příjmu normována ustanoveními zákona ze dne 20. listopadu 1998 o paušální dani z příjmu z některých příjmů fyzických osob, 4.20 spotřební daň tímto se rozumí spotřební daň normovaná ustanoveními zákona ze dne 23. ledna 2004 o spotřební dani, 4.21 zaměstnanecká dokumentace tímto se rozumí veškerá dokumentace ve věcech spojených s pracovněprávním vztahem, včetně osobních dokumentů, potvrzení o zaměstnání, uvedená v ZP, v nařízení Ministra Práce a Sociální politiky ze dne 28. května 1996 o rozsahu dokumentace vedené zaměstnavateli ve věcech spojených s pracovněprávním vztahem a způsobem vedení osobní dokumentace zaměstnance, v nařízení Ministra Práce a Sociální politiky ze dne 15. května 1996 o podrobném znění potvrzení o spolupráci a způsobu a režimu jeho vydávání a provádění jeho oprav a v jiných prováděcích předpisech vydaných na základě ZP, 4.22 dokumentace týkající se sociální činnosti Objednávajícího tímto se rozumí dokumenty, jejichž zhotovení vyžadují ustanovení zákona ze dne 4. března roku 1994 o sociálním fondu, 4.23 pojistné zprávy tímto se rozumí měsíční zprávy na jméno, uvedené v ustanovení čl. 4 bod 6) zákona ze dne 13. října 1998 o systému sociálního pojištění, 4.24 přehledy pro pojištění tímto se rozumí přehledy uvedené v ustanovení předpisu čl. 4 bod 5) zákona ze dne 13. října 1998 o systému sociálního pojištění, 4.25 hlášení INTRASTAT tímto se rozumí hlášení INTRASTAT, uveden v ustanovení čl. 97 bod 1) celního práva, 4.26 poplatek za využívání prostředí tímto se rozumí poplatek uvedený v předpisech kapitoly V Finančně-právní prostředky oddíl II Poplatky za využívání prostředí zákona OŽP, 4.27 vyúčtovací období tímto se rozumí kalendářní měsíc účetní doklad tímto se rozumí dokument splňující požadavky uvedené ve čl. 21 odst.1 bod 1-5 zákona o účetnictví, včetně zejména faktury, doklad o úhradě KP, doklad o vyplacení - KW, doklad o příkazu k zaúčtování PK, dokumenty týkající se hmotného majetku a každý zápis bankovního výpisu apod Účetní dekret ručně psaná adnotace na účetním dokladu uvádějící zavedení dokladu do účetních knih, 4.30 Zápis do DPAV každý doklad zavedený do DpaV (účty, faktury, fiskální zpráva, amortizace, pojistné ZUS, kurzovní rozdíly, bankovní a poštovní poplatky a jiné interní doklady) 4.31 Paušální zápis - každý doklad o prodeji zavedený do evidence příjmů (faktura, účet a fiskální zpráva). V případě plátců DPH je každá faktura z koupě dodatečně zavedena do registru DPH Zápis v deníku každá jednotlivá položka je pod číslem v deníku 4.33 Modul Manažerského Panelu (MDP) tímto se rozumí internetový nástroj, pomocí kterého Objednávající nebo jím oprávněné osoby budou disponovat nepřetržitým přístupem k údajům Objednávajícího pomocí internetového prohlížeče. Poskytovatel nenese odpovědnost za to, že Objednávající zpřístupní údaje získané pomocí MDP třetím osobám. Výlučnou odpovědnost v tomto rozsahu nese Objednávající Poplatek za rozvahu roční poplatek k úhradě Objednávajícího ve prospěch Poskytovatele za vyhotovení rozvahy a realizaci činností spojených s uzavřením účetních knih. Výše poplatku je ekvivalentem 50% průměrné měsiční ceny hrazené Objednávajícím za poskytování účetních služeb v

4 roce, kterého se rozvaha týka. Právo k naúčtování poplatku vzniká v okamžiku předání Objednávajícímu účetní dokumentace (roční), potvrzené protokolem o předání dokumentace. Poplatek je splatný ve lhůtě 7 dnů ode dne, ve kterém Poskytovatel vystaví fakturu Informování objednávajícího - předávání informací Poskytovateli v jakékoliv formě prováděné na výslovné vyžádání Poskytovatele zaslaný elektronickou cestou. 2 Ogólne prawa i obowiązki Stron 1 Strony zobowiązują się współdziałać w celu należytego wykonywania umowy. 2 Przyjmujący zlecenie obowiązany jest do wykonywania umowy z należytą starannością w granicach wynikających z dokumentów, danych, materiałów oraz informacji udostępnianych mu przez Dającego zlecenie oraz ich prawdziwości, rzetelności i kompletności. 3 Dający zlecenie udostępni Przyjmującemu zlecenie wszelkie dokumenty, dane oraz materiały niezbędne do prawidłowego wykonywania umowy oraz udzieli mu potrzebnych informacji zgodnie z prawdziwym stanem rzeczy, w dobrej wierze i bez zatajania czegokolwiek, w terminach określonych OWU lub umową. 4 Dający zlecenie zobowiązuje się, nie później niż w dniu dostarczenia Przyjmującemu zlecenie dokumentów potrzebnych do należytego wykonywania umowy, informować Przyjmującego zlecenie o wszelkich zdarzeniach wywołujących skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umów, których jest stroną oraz wszelkich innych zmianach prawnych lub faktycznych dotyczących Dającego zlecenie, które mogą mieć znaczenie, bezpośrednio lub pośrednio, dla należytego wykonywania umowy. 5 Strony zgodnie ustalają, iż Dający zlecenie będzie dostarczał Przyjmującemu zlecenie dokumenty potrzebne do należytego wykonywania umowy na następujących zasadach: 5.1 dokumenty potrzebne do należytego wykonywania umowy będą dostarczane na bieżąco, systematycznie, w terminach określonych odpowiednio dla każdej ze świadczonych usług. W uzasadnionych wypadkach Przyjmujący zlecenie może przyjąć dokumenty potrzebne do należytego wykonywania umowy po upływie,terminów umówionych. W takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia. 5.2 dokumenty potrzebne do należytego wykonywania umowy będą dostarczane w formie papierowej, w oryginale, gdy jest to wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, lub w kserokopiach potwierdzonych za zgodność przez Dającego zlecenie lub osobę upoważnioną, zaś na innych nośnikach, w tym w formie zapisu elektronicznego, tylko w wypadkach uzgodnionych przez Strony w umowie, w zależności od usługi, której dotyczą; 5.3 Dający zlecenie dostarczy dokumenty potrzebne do należytego wykonywania umowy do siedziby Przyjmującego zlecenie osobiście. Dający zlecenie może dostarczać dokumenty potrzebne do należytego wykonywania umowy za pośrednictwem poczty lub kuriera, albo w inny sposób, ponosi jednak wtenczas ryzyko niedostarczenia ich z zachowaniem terminów umówionych; 5.4 datą dostarczenia dokumentów potrzebnych do należytego wykonywania umowy do siedziby Przyjmującego zlecenie jest dzień wpływu kompletnych dokumentów potrzebnych do należytego wykonywania umowy do Przyjmującego zlecenie, 5.5 Przyjmujący zlecenie zawiadomi Dającego zlecenie o wszelkich dostrzeżonych brakach lub uchybieniach dokumentów potrzebnych do należytego wykonywania umowy możliwie najszybciej (biorąc pod uwagę czas pracy Przyjmującego zlecenie) po ich otrzymaniu, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub telefonicznie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkodę powstałą dla Dającego zlecenie z tego tytułu. 5.6 Przyjmujący zlecenie zawiadomi Dającego zlecenie (na jego wyraźne żądanie) o braku podstaw do zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o PDP lub/i ustawy o PDF. Na pisemne żądanie Dającego Zlecenie Przyjmujący zaliczy wydatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku odpowiedzialność Przyjmującego Zlecenie jest wyłączona w całości, na co Dający Zlecenie wyraża zgodę. 5.7 Dający Zlecenie, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zobowiązuję się do przedstawiania Przyjmującemu Zlecenie wyciągów z rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (rachunek firmowy) na potrzeby realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie przedstawienia wyciągu z rachunku firmowego (lub rachunków firmowych) Dającego Zlecenie odpowiedzialność Przyjmującego Zlecenie jest wyłączona w zakresie rachunku firmowego Przyjmujący zlecenie dopuszcza możliwość zaksięgowania dokumentu otrzymanego w formie elektronicznej lub za pośrednictwem faxu. W takim przypadku dający zlecenie zobowiązany jest do posiadania i przechowywania oryginału dokumentu, oraz okazania go na potrzeby postępowania podatkowego (administracyjnego) w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Zleceniobiorcy. 6 Przyjmujący zlecenie jest obowiązany do przechowywania na swój koszt i ryzyko ksiąg rachunkowych i podatkowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz dokumentów potrzebnych do należytego wykonywania umowy do końca kwietnia roku następującego po roku obrachunkowym, którego one dotyczą. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Przyjmujący zlecenie zwróci je Dającemu zlecenie. Postanowienia 11 ust. ust. 7 8 poniżej stosuje się odpowiednio. 7 Strony zgodnie oświadczają, iż miejscem prowadzenia ksiąg w wykonaniu umowy jest siedziba Przyjmującego zlecenie. 8 Przyjmujący zlecenie może utrwalać rozmowy oraz informacje otrzymywane od Dającego zlecenie za pomocą nośników dźwięku lub obrazu, notatki służbowej lub protokółu. 9 Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opinii oraz wzorów dokumentów sporządzanych dla Dającego zlecenie w wykonaniu umowy pozostają przy Przyjmującym zlecenie, chyba że w konkretnej sprawie Strony uzgodnią inaczej. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Przyjmujący zlecenie przeniósł na Dającego zlecenie jedynie własność egzemplarza opinii lub wzoru dokumentu sporządzonych dla Dającego zlecenie. 10 Dający zlecenie zobowiązany jest do informowania Przyjmującego zlecenie o kontroli podatkowej również po rozwiązaniu umowy, bez względu na przyczynę jej rozwiązania, przez okres do przedawnienia zobowiązania podatkowego Dającego zlecenie powstałego w okresie wykonywania umowy. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku Zleceniobiorca zwolniony jest z odpowiedzialności powstałej wskutek decyzji organów podatkowych wydanych w przedmiotowym postępowaniu podatkowym (kontrolnym). 11. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z tytułu świadczonych usług będzie każdorazowo określane w Umowie zawartej przez Strony.

5 2 Obecná práva a povinnosti Stran 1 Strany se zavazují spolupracovat za účelem řádného plnění smlouvy. 2 Poskytovatel je povinen smlouvu plnit s náležitou péčí v rozsahu vyplývajícím z dokumentů, údajů, materiálů a informací, které mu poskytnul Objednávající, a jejich pravdivosti, řádnosti a kompletnosti. 3 Objednávající zpřístupní Poskytovateli veškeré dokumenty, údaje a materiály nezbytné k řádnému plnění smlouvy a poskytnu mu potřebné informace pravdivé dle skutečného stavu věci, v dobré víře a bez zatajování čehokoliv, a to ve lhůtách uvedených v OSP nebo ve smlouvě. 4 Objednávající se zavazuje, ne později nežli ke dni dodání Poskytovateli dokumentů potřebných pro řádné plnění smlouvy, Poskytovatele informovat o veškerých událostech majetkového nebo finančního charakteru, uzavření, změně nebo ukončení smluv, jejichž je stranou a veškerých jiných právních nebo faktických změnách, týkajících se přímo Objednávajícího, které mohou mít význam, přímo nebo přímo, pro řádné plnění smlouvy. 5 Strany se shodně dohodly, že Objednávající bude Poskytovateli dodávat dokumenty potřebné k řádnému plnění smlouvy podle následujících zásad: 5.1 dokumenty potřebné k řádnému plnění smlouvy budou dodávány průběžně, systematicky, ve lhůtách stanovených příslušně pro každou z poskytovaných služeb. V odůvodněných případech může Poskytovatel přijmout dokumenty potřebné k řádnému plnění smlouvy po uplynutí ujednaných lhůt. V takovém případě nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zpoždění. 5.2 dokumenty potřebné k řádnému plnění smlouvy budou dodávány v papírové formě, v originálu, pokud je to vyžadováno obecně platnými právními předpisy, nebo jako kopie ověřené za shodnost s originálem Objednávajícím nebo oprávněnou osobou, a na jiných nosičích, včetně elektronického záznamu, pouze v případech ujednaných mezi Stranami ve smlouvě, podle služby, které se týkají; 5.3 Objednávající dodá dokumenty potřebné k řádnému plnění smlouvy do sídla Poskytovatele osobně. Objednávající může dokumenty potřebné k řádnému plnění smlouvy dodat prostřednictvím pošty nebo kurýra nebo jiným způsobem, v takovém případě však nese riziko jejich nedoručení v ujednaných lhůtách; 5.4 datem doručení dokumentů potřebných k řádnému plnění smlouvy do sídla Poskytovatele je den, ve kterém Poskytovatel obdrží komplet dokumentů potřebných k řádnému plnění smlouvy. 5.5 Poskytovatel bude Objednávajícího informovat o veškerých nalezených nedostatcích nebo pochybeních v dokumentech potřebných k řádnému plnění smlouvy, a to možně jak nejrychleji (se zohledněním doby práce Poskytovatele) po jejich obdržení, osobně, prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo telefonicky. Nenese však odpovědnost za škodu vzniklou Objednávajícímu v důsledku takových pochybení nebo nedostatků. 5.6 Poskytovatel bude Objednávajícího informovat (na jeho výslovnou žádost) o nemožnosti započtení daného výdaje do nákladů na příjem ve smyslu ustanovení zákona o DPP nebo/a zákona o DPF. Na písemnou žádost Objednávajícího Poskytovatel napočte výdaj, uvedený v předchozí větě do nákladů na příjem. V takovém případě je odpovědnost Poskytovatele zcela vyloučena, s čímž Objednávající souhlasí. 5.7 Objednávající, který je fyzickou osobou provozující živnostenskou činnost, se zavazuje k předložení Poskytovateli výpisů z bankovních účtů spojených s provozovanou živnostenskou činností (firemní účet) pro potřeby realizace předmětu smlouvy. V případě nepředložení výpisu z firemního účtu (nebo z firemních účtů) Objednávajícího, je odpovědnost Poskytovatele v rozsahu firemního účtu vyloučena Poskytovatel připouští možnost zaúčtování dokladu obdrženého v elektronické podobě nebo prostřednictvím faxu. V takovém případě je Objednávající povinen disponovat a uchovávat originál dokladu, a předložit jej pro potřeby daňového řízení (správního) ve lhůtě 3 dnů ode dne oznámení o zahájení řízení, pod sankcí vyloučení odpovědnosti Poskytovatele. 6 Poskytovatel je povinen uchovávat na své náklady a riziko účetní a daňové knihy spolu se zdrojovými doklady a doklady potřebnými k řádnému plnění smlouvy do konce dubna roku následujícího po účetním roce, kterého se týkají. Po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě je Poskytovatel vrátí Objednávajícímu. Ustanovení 11 odst. 7 8 platí příslušně. 7 Strany shodně prohlašují, že místem vedení účetnictví jako plnění smlouvy je sídlo Poskytovatele. 8 Poskytovatel je oprávněn provádět záznam rozhovorů a informací obdržených od Objednávajícího pomocí zvukových nebo vizuálních nosičů, služební poznámky nebo protokolu. 9 Majetková autorská práva ke všem posudkům a vzorům dokumentů zhotovených pro Objednávajícího zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele, ledaže se v daném případě Strany dohodnou jinak. V případě pochybností se má za to, že Poskytovatel přenesl na Objednávajícího pouze vlastnické právo k danému exempláři posudku nebo vzoru dokumentu zhotovených pro Objednávajícího. 10 Objednávající je povinen informovat Poskytovatele o daňové kontrole také po ukončení smlouvy, bez ohledu na příčinu jejího ukončení, a to po dobu promlčecí lhůty daňového závazku Objednávajícího vzniklého v době plnění smlouvy. V případě zanedbání výše uvedené povinnosti je Poskytovatel zproštěn odpovědnosti vzniklé následkem rozhodnutí daňových orgánů vydaných v předmětném daňovém (kontrolním) řízení). 11. Odměna příslušící Poskytovateli z titulu poskytovaných služeb bude vždy stanovena ve Smlouvě uzavřené mezi Stranami. 3 Szczegółowe prawa i obowiązki Stron umowy 1 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 1.1 Szczegółowy zakres usługi: prowadzenie i przechowywanie ksiąg, na które składają się: dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, odrębnie sporządzony inwentarz prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na podstawie dowodów inwentaryzacyjnych dostarczonych przez Zleceniodawcę, weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym (bez badania ich autentyczności i rzetelności), informowanie Dającego zlecenie o dostrzeżonych wadach formalnych dostarczonych dowodów księgowych oraz o możliwości i sposobach korygowania, informowanie Dającego zlecenie o wydatkach, które w ocenie Zleceniobiorcy nie stanowiąc kosztu uzyskania przychodu,

6 1.1.7 ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych/prawnych, informowanie Dającego zlecenie o zobowiązaniach podatkowych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, przed ustawowym terminem zapłaty tych zobowiązań. Warunkiem przekazania informacji jest przekazanie Zleceniobiorcy dokumentów niezbędnych do ustalenia zobowiązań podatkowych, co najmniej na 5 dni roboczych przed ustawowym terminem płatności zobowiązań obsługa kontroli ksiąg rachunkowych Dającego zlecenie przez organy podatkowe, informowanie Dającego zlecenie o dochodach i wynikach finansowych wynikających z ksiąg, sporządzanie projektu bilansu rocznego oraz innych obowiązkowych sprawozdań finansowych (raz w roku), sporządzenie projektu sprawozdania dla celów statystycznych (raz w roku), sporządzenie zeznania rocznego w zakresie dochodów z działalności objętej umową zawartą z Dającym zlecenie, dyspozycyjność pracowników Zleceniobiorcy w czasie godzin pracy Zleceniobiorcy, Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego oraz VAT ustalenie statusu Dającego zlecenie w podatku VAT, określenie kwoty limitującej utratę zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązku stosowania kasy fiskalnej, 1.2 Szczegółowe prawa i obowiązki Stron: Dający zlecenie zawiadomi urząd skarbowy właściwy dla Dającego zlecenie o zawarciu umowy i powierzeniu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Przyjmującemu zlecenie w terminie 15 dni od wydania ksiąg poza siedzibę Dającego zlecenie; Powinnością Dającego zlecenie jest dostarczać dowody księgowe w terminie określonym w zał. nr 2 do OWU. 2 Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów: 2.1 Szczegółowy zakres usługi prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozp. Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia, weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalnym (bez badania ich autentyczności i rzetelności ), informowanie Dającego zlecenie o dostrzeżonej wadliwości dostarczonych dowodów księgowych oraz o możliwości i sposobach korygowania, informowanie Dającego zlecenie o dostrzeżonych wydatkach nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu w ocenie Zleceniobiorcy, ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, informowanie Dającego zlecenie o zobowiązaniach podatkowych w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Dającym zleceniem, przed ustawowym terminem zapłaty tych zobowiązań, obsługa kontroli ksiąg podatkowych przez organy podatkowe, sporządzenie zeznania rocznego w zakresie dochodów z działalności objętej umową zawartą z Dającym zlecenie, informowanie o dochodach i wynikach finansowych wynikających z ksiąg, Sporządzanie deklaracji na podatek dochodowy ustalenie statusu Dającego zlecenie w podatku VAT, określenie kwoty limitującej utratę zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, udzielanie odpowiedzi w zakresie utraty przedmiotowego zwolnienia w podatku VAT, udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązku stosowania kasy fiskalnej, sporządzenie wniosku o zwrot 50% z netta kasy fiskalnej, udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, 2.2 Szczegółowe prawa i obowiązki Stron: Dający zlecenie zawiadomi urząd skarbowy właściwy dla Dającego zlecenie o zawarciu umowy i powierzeniu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w terminie 7 dni od zawarcia umowy podając nazwę i adres Przyjmującego zlecenie, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem Powinnością Dającego zlecenie jest dostarczać dowody księgowe, sumy miesięcznych przychodów wynikające z ewidencji sprzedaży (w razie obowiązku prowadzenia jej przez Dającego zlecenie) oraz dane wynikające z miesięcznych zestawień raportów dobowych (w razie obowiązku sporządzania ich przez Dającego zlecenie) w terminie określonym w zał. nr 2 do OWU 3 Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego: 3.1 Szczegółowy zakres usług: prowadzenie ewidencji przychodów, prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, weryfikacja dowodów księgowych ( bez badania ich autentyczności i rzetelności ), informowanie Dającego zlecenie o wadliwości (formalnej) dostarczonych dowodów księgowych oraz o możliwości i sposobach korygowania, ustalanie zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, informowanie Dającego zlecenie o zobowiązaniach podatkowych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, przed ustawowym terminem zapłaty tych zobowiązań, sporządzenie informacji rocznej w zakresie przychodów z działalności objętej umową zawartą z Dającym zlecenie, informowanie o wynikach finansowych wynikających z ewidencji przychodów, obsługa kontroli ewidencji przez organy podatkowe, ustalenie statusu Zleceniodawcy w podatku od towarów i usług, określenie kwoty limitującej utratę zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, udzielanie odpowiedzi w zakresie utraty przedmiotowego zwolnienia w podatku od towarów i usług, udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązku stosowania kasy fiskalnej, udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, 3.2 Szczegółowe prawa i obowiązki Stron: Dający zlecenie zawiadomi urząd skarbowy właściwy dla Dającego zlecenie o zawarciu umowy i powierzeniu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w terminie 7 dni od zawarcia umowy podając nazwę i adres Przyjmującego zlecenie, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem Powinnością Dającego zlecenie jest dostarczać dowody księgowe, sumy miesięcznych przychodów wynikające z ewidencji sprzedaży (w razie obowiązku prowadzenia jej przez Dającego

7 zlecenie) oraz dane wynikające z miesięcznych zestawień raportów dobowych (w razie obowiązku sporządzania ich przez Dającego zlecenie) w terminie zgodnym z załącznikiem nr 2 do OWU 4 Prowadzenie karty podatkowej 4.1 Szczegółowy zakres usług: udzielanie odpowiedzi w zakresie praw i obciążeń wynikających z opodatkowania w formie karty podatkowej, informowanie Dającego zlecenie o zobowiązaniach podatkowych w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Dającym zlecenie, pomniejszonych o dopuszczalne odliczenia,przed ustawowym terminem zapłaty tych zobowiązań, przygotowanie we współpracy z dającym zlecenie informacji ozdarzeniach powodujących utratę prawa do opodatkowania w formiekarty podatkowej lub mających wpływ na wysokość podatku, obsługa kontroli ewidencji podatkowych przez organy podatkowe, 5 Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT: 5.1 Szczegółowy zakres usług: prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, weryfikacja dowodów księgowych (pod względem formalnym) pod kątem prawa do odliczenia podatku należnego( bez badania ich autentyczności i rzetelności ), informowanie Dającego zlecenie o dostrzeżonych wadach formalnych dostarczonych dowodów księgowych oraz o możliwości i sposobach korygowania, informowanie Dającego zlecenie o dostrzeżonych dowodach księgowych nie dających prawa do odliczenia podatku naliczonego, w ocenie Zleceniobiorcy, ustalanie miesięcznych/kwartalnych zobowiązań w podatku od towarów i usług, informowanie Dającego zlecenie o zobowiązaniach podatkowych w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Dającym zlecenie, przed ustawowym terminem zapłaty tych zobowiązań, udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązku stosowania kasy fiskalnej, udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, obsługa kontroli ewidencji podatkowych przez organy podatkowe, prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT ustalenie statusu Zleceniodawcy w podatku od towarów i usług, określenie kwoty limitującej utratę zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, udzielanie odpowiedzi w zakresie utraty przedmiotowego zwolnienia w podatku od towarów i usług, udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązku stosowania kasy fiskalnej, sporządzenie wniosku o zwrot 50% z netta kasy fiskalnej, udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, 5.2 Szczegółowe prawa i obowiązki Stron: Dający zlecenie zawiadomi urząd skarbowy właściwy dla Dającego zlecenie o zawarciu umowy i powierzeniu prowadzenia ewidencji w terminie 7 dni od zawarcia umowy podając nazwę i adres Przyjmującego zlecenie, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem Powinnością Dającego zlecenie jest dostarczać dowody księgowe, sumy miesięcznych przychodów wynikające z ewidencji sprzedaży (w razie obowiązku prowadzenia jej przez Dającego zlecenie) oraz dane wynikające z miesięcznych zestawień raportów dobowych (w razie obowiązku sporządzania ich przez Dającego zlecenie) w terminie do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 6. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb procedury VAT marża w podatku VAT: 6.1. Szczegółowy zakres usług: prowadzenie ewidencji VAT marża weryfikacja dowodów księgowych (pod względem formalnym) pod kątem prawa do stosowania procedury VAT marża( bez badania ich autentyczności i rzetelności ), informowanie Dającego zlecenie o dostrzeżonej wadliwości formalnej dostarczonych dowodów księgowych oraz o możliwości i sposobach korygowania, ustalanie miesięcznych zobowiązań w podatku od towarów i usług, informowanie Dającego zlecenie o zobowiązaniach podatkowych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, przed ustawowym terminem zapłaty tych zobowiązań, 6.2. Szczegółowe prawa i obowiązki Stron: zgodnie z ust. 4 pkt Prowadzenie ewidencji dla potrzeb dostaw wewnątrzwspólnotowych i nabyć wewnątrzwspólnotowych w podatku VAT: 7.1 Szczegółowy zakres usługi: prowadzenie ewidencji dostaw wewnątrzwspólnotowych, prowadzenie ewidencji nabyć wewnątrzwspólnotowych, doradztwo w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Dającym zlecenie, 7.2 Szczegółowe prawa i obowiązki Stron: zgodnie z ust. 4 pkt Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku akcyzowego: 8.1 Szczegółowy zakres usługi: prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku akcyzowego, sporządzanie deklaracji na podatek akcyzowy, (skreślono) 8.1.4(skreślono) 8.2 Szczegółowe prawa i obowiązki Stron: zgodnie z ust. 4 pkt Prowadzenie ewidencji ustalającej wysokość opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 9.1 Szczegółowy zakres usługi: ustalenie obowiązku ewidencjonowania zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, ustalanie wartości opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, 10 Prowadzenie spraw płacowych, kadrowych wynikających z prawa pracy oraz spraw wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych: 10.1 Szczegółowy zakres usługi: bieżące prowadzenie oraz uzupełnianie akt osobowych pracowników, ustalania i obliczania bieżącego wymiaru urlopu dla pracowników zatrudnionych przez Dającego Zlecenie, sporządzanie dokumentów wynikających ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych przez

8 Dającego zlecenie a wymaganych przez przepisy Prawa Pracy, przygotowania dokumentów niezbędnych do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, sporządzanie deklaracji do ZUS-u (miesięcznych, zgłoszeniowych, wyrejestrowań) oraz deklaracji aktualizacyjnych, przygotowanie dokumentów wymaganych w związku z ubezpieczeniem społecznym pracowników Dającego zlecenie, sporządzanie projektu corocznej informacji o wypłaceniu lub nie wypłaceniu świadczenia urlopowego sporządzanie miesięcznych list płac na podstawie umów o pracę w oparciu o dostarczone listy obecności, dostarczonych przez Dającego zlecenie dokumentów i informacji o okolicznościach, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników, obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz rozliczanie należności z tych tytułów z wypłaconymi przez płatnika świadczeniami za czas choroby, sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego informacji i deklaracji o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11) oraz przekazywanie do rąk pracodawcy informacji PIT-11 dla pracownika, sporządzanie ewidencji czasu pracy na podstawie kart czasu pracy bądź list obecności każdego pracownika, dostarczanych przez Dającego zlecenie, informowanie Dającego zlecenie, najpóźniej w dniu będącym ustawowym terminem płatności o wysokości jego zobowiązań względem ZUS i urzędu skarbowego, dokonywanie ewentualnych korekt deklaracji i raportów ubezpieczeniowych przekazanych do ZUS, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zlecenie. 11 Szczegółowy zakres obowiązków Przyjmującego zlecenie wobec Dającego zlecenie w zakresie prowadzenia spraw płacowych spraw wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 11.1 Szczegółowy zakres usług: sporządzanie deklaracji do ZUS-u (miesięcznych, zgłoszeniowych, wyrejestrowań), przygotowanie dokumentów wymaganych w związku z ubezpieczeniem społecznym pracowników Dającego zlecenie, sporządzenie miesięcznych list płac na podstawie umów o pracę w oparciu o dostarczone przez pracodawcę listy obecności, dostarczonych przez Dającego zlecenie dokumentów i informacji o okolicznościach, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników, obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz rozliczanie należności z tych tytułów z wypłaconymi przez płatnika świadczeniami za czas choroby, sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego informacji i deklaracji o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-4R,PIT 8AR, PIT-11) oraz przekazywanie do rąk pracodawcy informacji PIT-11 dla pracownika, informowanie Dającego zlecenie, najpóźniej w dniu będącym ustawowym terminem płatności o wysokości jego zobowiązań względem ZUS i urzędu skarbowego, dokonywanie ewentualnych korekt deklaracji i raportów ubezpieczeniowych przekazanych do ZUS, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zlecenie. 12. W zakresie usług, o których mowa w postanowieniach ust. ust. 11 i 12 w każdej z powyższych usług Zleceniodawca ma obowiązek poinformować Zleceniobiorcę o fakcie nieterminowej wypłaty wynagrodzeń najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca. W braku takiego zawiadomienia Zleceniobiorca jest uprawniony do uznania, że przygotowane listy płac są wypłacane w całości, w wysokości wynikającej ze sporządzonych list płac. 13. W zakresie każdej z usług świadczonych na podstawie OWU lub umowy zawartej pomiędzy Stronami, w przypadku braku informacji od Zleceniobiorcy Zleceniodawca ma obowiązek zasięgnąć informacji od zleceniobiorcy (dotyczy np. awarii systemów owych). 14. W przypadku dostarczania dokumentów przez osobę trzecią, powinna ona posiadać upoważnienie Dającego zlecenie do udzielania wyjaśnień związanych z tymi dokumentami oraz ich podpisywania. 15. Zakres umowy nie obejmuje kontroli dostarczanych dokumentów w zakresie zgodności z prawem innym niż podatkowe, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i przepisów o rachunkowości. 16. W przypadku usług ekspresowych nie odpowiadamy za prawidłowość wykonanych usług. 17. Przyjmujący zlecenie ma prawo współpracować z ekspertami i podwykonawcami z dowolnej dziedziny przy wykonywaniu umowy zawartej z Dającym zlecenie. 18. Dający zlecenie ma obowiązek wystawienia faktur zaliczkowych od otrzymanych wpłat gotówkowych i na konto bankowe w dniu otrzymania wpłaty na poczet dostawy towarów lub usług. Biorący zlecenie nie odpowiada za niewłaściwe odprowadzenie podatku VAT z tytułu braku faktury zaliczkowej. 3 Podrobná práva a povinnosti smluvních stran 1 Poskytování služeb vedení účetnictví 1.1 Podrobný rozsah služeb: vedení a uchovávání knih, mezi které patří: deník, účty hlavní knihy a pomocných knih, sestavení obratů a sald účtů hlavní knihy a pomocných knih, samostatně zhotovený soupis vedení evidence hmotného majetku a nehmotného a právního majetku, periodické stanovení nebo kontrola skutečného stavu aktiv a pasiv na základě inventarizačních dokladů předaných Objednávajícím, formální a účetní verifikace účetních dokladů (bez ověřování jejich pravosti a pravdivosti), informování Objednávajícího o zjištěných formálních nedostatcích dodaných účetních dokladů a o možnostech a způsobech oprav, informování Objednávajícího o výdajích, které podle vyhodnocení Poskytovatele nejsou náklady na získání příjmu, určování záloh na daň z příjmu fyzických/právnických osob, informování Objednávajícího o daňových závazcích v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy, a to před zákonnou lhůtou pro úhradu těchto závazků. Podmínkou předání informací je předání Poskytovateli nezbytných dokumentů k určení daňových závazků, minimálně 5 pracovních dnů před zákonnou lhůtou splatnosti závazků obsluha kontroly účetních knih Objednávajícího prováděné daňovými orgány,

9 informování Objednávajícího o příjmech a výsledcích hospodaření vyplývajících z knih, zhotovení projektu roční rozvahy a jiných povinných účetních závěrek (jednou ročně), zhotovení projektu závěrky pro statistické účely (jednou ročně), zhotovení ročního přiznání v rozsahu příjmů z činnosti, na níž se vztahuje smlouva uzavřená s Objednávajícím, dostupnost zaměstnanců Poskytovatele v pracovní době Poskytovatele, Zhotovení daňového přiznání daně z příjmu a DPH stanovení statusu Objednávajícího pro DPH, stanovení částky limitující ztrátu subjektivního osvobození od DPH, poskytování odpovědi v rozsahu povinnosti používání registrační pokladny, 1.2 Podrobná práva a povinnosti Stran: Objednávající oznámí finančnímu úřadu příslušnému pro Objednávajícího skutečnost uzavření smlouvy a svěření vedení účetnictví Poskytovateli, s to ve lhůtě 15 dnů ode dne vydání účetnictví mimo sídlo Objednávajícího; Povinností Objednávajícího je dodat účetní doklady ve lhůtě uvedené v příloze č. 2 k OSP. 2 Vedení knihy příjmů a výdajů: 2.1 Podrobný rozsah služeb vedení deníku příjmů a výdajů v souladu se vzorcem, který je přílohou č. 1 k nařízení Ministra Financí ze dne 26. srpna 2003 o vedení daňové knihy příjmů a výdajů, vedení evidence hmotného majetku a nehmotného a právního majetku, vedení evidence vybavení, formální a účetní verifikace účetních dokladů (bez ověřování jejich pravosti a pravdivosti), informování Objednávajícího o zjištěných formálních nedostatcích dodaných účetních dokladů a o možnostech a způsobech oprav, informování Objednávajícího o výdajích, které podle vyhodnocení Poskytovatele nejsou náklady na získání příjmu, určování záloh na daň z příjmu fyzických/právnických osob, informování Objednávajícího o daňových závazcích v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy uzavřené s Objednávajícím, a to před zákonnou lhůtou úhrady těchto závazků, obsluha kontroly účetních knih Objednávajícího prováděné daňovými orgány, zhotovení ročního přiznání v rozsahu příjmů z činnosti, na níž se vztahuje smlouva uzavřená s Objednávajícím, informování o příjmech a výsledcích hospodaření vyplývajících z knih, zhotovení přiznání pro daň z příjmu, stanovení statusu Objednávajícího pro DPH, stanovení částky limitující ztrátu subjektivního osvobození od DPH, poskytování odpovědí v rozsahu ztráty subjektivního osvobození od DPH, poskytování odpovědí v rozsahu povinnosti používání registrační pokladny, zhotovení žádosti o vrácení 50% z netta registrační pokladny, poskytování odpovědí v rozsahu daňové povinnosti k spotřební dani, 2.2 Podrobná práva a povinnosti Stran: Objednávající oznámí finančnímu úřadu příslušnému pro Objednávajícího skutečnost uzavření smlouvy a svěření vedení knihy příjmů a výdajů ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření smlouvy a uvede název a adresu Poskytovatele, místo (adresa) vedení a uchovávání knihy a dokladů týkajících se jejího vedení, Povinností Objednávajícího je dodávat účetní doklady, sumy měsíčních příjmů vyplývající z evidence prodeje (v případě, že Objednávající je povinen tuto evidenci vést) a údaje vyplývající z měsíčních sestavení denních závěrek (v případě, že Objednávající je povinen je provádět) ve lhůtě stanovené v příloze č. 2 k OSP. 3 Vedení evidovaného paušálu: 3.1 Podrobný rozsah služeb: vedení evidence příjmů, vedení evidence hmotného majetku a nehmotného a právního majetku, verifikace účetních dokladů (bez ověřování jejich pravosti a pravdivosti), informování Objednávajícího o zjištěných formálních nedostatcích dodaných účetních dokladů a o možnostech a způsobech oprav, určování záloh na paušální daň z příjmu fyzických osob, informování Objednávajícího o daňových závazcích v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy, a to před zákonnou lhůtou pro úhradu těchto závazků, zhotovení roční informace v rozsahu příjmů z činnosti, na níž se vztahuje smlouva uzavřená s Objednávajícím, informování o výsledcích hospodaření vyplývajících z evidence příjmů, obsluha kontroly daňové evidence prováděné daňovými orgány, stanovení statusu Objednávajícího pro daň z přidané hodnoty, stanovení částky limitující ztrátu subjektivního osvobození od DPH, poskytování odpovědí v rozsahu ztráty subjektivního osvobození od DPH, poskytování odpovědí v rozsahu povinnosti používání registrační pokladny, poskytování odpovědí v rozsahu daňové povinnosti k spotřební dani, 3.2 Podrobná práva a povinnosti Stran: Objednávající oznámí finančnímu úřadu příslušnému pro Objednávajícího skutečnost uzavření smlouvy a svěření vedení knihy příjmů a výdajů ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření smlouvy a uvede název a adresu Poskytovatele, místo (adresa) vedení a uchovávání knihy a dokladů týkajících se jejího vedení Povinností Objednávajícího je dodávat účetní doklady, sumy měsíčních příjmů vyplývající z evidence prodeje (v případě, že Objednávající je povinen tuto evidenci vést) a údaje vyplývající z měsíčních sestavení denních závěrek (v případě, že Objednávající je povinen je provádět) ve lhůtě stanovené v příloze č. 2 k OSP. 4 Vedení daňové karty 4.1 Podrobný rozsah služeb: poskytování odpovědí v rozsahu práv a závazků vyplývajících ze zdanění formou daňové karty, informování Objednávajícího o daňových závazcích v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy uzavřené s Objednávajícím, snížených o přípustná odečtení, a to před zákonnou lhůtou splatnosti těchto závazků, připravení, ve spolupráci s objednávajícím, informací o událostech majících za následek ztrátu práva ke zdanění formou daňové karty nebo majících vliv na výši daně,

10 4.1.4 obsluha kontroly daňové evidence prováděné daňovými orgány, 5 Vedení evidence pro potřeby DPH: 5.1 Podrobný rozsah služeb: vedení evidence nákupu a prodeje pro DPH, verifikace účetních dokladů (formální) s ohledem na nárok na odpočet daně (bez ověřování jejich pravosti a pravdivosti), informování Objednávajícího o zjištěných formálních nedostatcích dodaných účetních dokladů a o možnostech a způsobech oprav, informování Objednávajícího o zjištěných účetních dokladech, které dle vyhodnocení Poskytovatele neumožňují odpočet daně na vstupu, stanovení měsíčních/čtvrtletních povinností v dani z přidané hodnoty, informování Objednávajícího o daňových závazcích v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy, a to před zákonnou lhůtou pro úhradu těchto závazků, poskytování odpovědí v rozsahu povinnosti používání registrační pokladny, poskytování odpovědí v rozsahu daňové povinnosti k spotřební dani, obsluha kontroly daňové evidence prováděné daňovými orgány, vedení evidence DPH a zhotovení přiznání VAT stanovení statusu Objednávajícího pro daň z přidané hodnoty, stanovení částky limitující ztrátu subjektivního osvobození od DPH, poskytování odpovědí v rozsahu ztráty předmětného osvobození pro daň z přidané hodnoty, poskytování odpovědí v rozsahu povinnosti používání registrační pokladny, zhotovení žádosti o vrácení 50% z netta registrační pokladny, poskytování odpovědí v rozsahu daňové povinnosti k spotřební dani, 5.2 Podrobná práva a povinnosti Stran: Objednávající oznámí finančnímu úřadu příslušnému pro Objednávajícího skutečnost uzavření smlouvy a svěření vedení evidence ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření smlouvy a uvede název a adresu Poskytovatele, místo (adresa) vedení a uchovávání knihy a dokladů týkajících se jejího vedení Povinností Objednávajícího je dodávat účetní doklady, sumy měsíčních příjmů vyplývající z evidence prodeje (v případě, že Objednávající je povinen tuto evidenci vést) a údaje vyplývající z měsíčních sestavení denních závěrek (v případě, že Objednávající je povinen je provádět) ve lhůtě do 5. dne měsíce za předchozí měsíc. 6. Vedení evidence pro potřeby procedury DPH marže při dani z přidané hodnoty: 6.1. Podrobný rozsah služeb: vedení evidence VAT marže verifikace účetních dokladů (formální) s ohledem na právo použití procedury DPH marže (bez ověřování jejich pravosti a pravdivosti), informování Objednávajícího o zjištěných formálních nedostatcích dodaných účetních dokladů a o možnostech a způsobech oprav, stanovení měsíčních závazků v dani z přidané hodnoty, informování Objednávajícího o daňových závazcích v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy, a to před zákonnou lhůtou pro úhradu těchto závazků, 6.2. Podrobná práva a povinnosti Stran: v souladu s odst. 4 bod Vedení evidence pro potřeby dodání uvnitř společenství a nabytí uvnitř společenství pro DPH: 7.1 Podrobný rozsah služby: vedení evidence dodání uvnitř společenství, vedení evidence nabytí uvnitř společenství, poradenství v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy uzavřené s Objednávajícím, 7.2 Podrobná práva a povinnosti Stran: v souladu s odst. 4 bod Vedení evidence pro potřeby spotřební daně: 8.1 Podrobný rozsah služby: vedení evidence pro potřeby spotřební daně, zhotovení daňového přiznání spotřební daně, (zrušen) (zrušen) 8.2 Podrobná práva a povinnosti Stran: v souladu s odst. 4 bod Vedení evidence pro stanovení výše poplatků za hospodářské využití prostředí: 9.1 Podrobný rozsah služby: stanovení povinnosti evidování znečištění uvolňovaných do prostředí, vedení evidence znečištění uvolňovaných do prostředí, stanovení výše poplatku za uvolňování znečištění do prostředí, 10 Vedení mzdových a personálních věcí vyplývajících z pracovního práva a věcí vyplývajících ze systému sociálního a zdravotního pojištění: 10.1 Podrobný rozsah služby: průběžné vedení a doplňování osobních spisů zaměstnanců, stanovení a výpočet průběžné délky pracovního volna pro zaměstnance Objednávajícího, zhotovení dokladů vyplývajících z pracovního poměru zaměstnanců Objednávajícího, které jsou vyžadovány na základě předpisů zákoníku práce, příprava dokumentů nezbytných k navázání a ukončení pracovního poměru, zhotovení přehledů do ZUS (měsíční, přihlášení, odhlášení) a aktualizačních přehledů, zhotovení dokumentů vyžadovaných v souvislosti se sociálním pojištěním Objednávajícího, zhotovení projektu každoroční informace o vyplacení nebo nevyplacení náhrady mzdy za dovolenou, zhotovení měsíčních výplatních pásek na základě pracovních smluv a Objednávajícím dodaných seznamů přítomnosti, dokumentů a informací o okolnostech, které mají vliv na výši mzdy zaměstnanců, výpočet výše pojistného: důchodového, invalidního, nemocenského, úrazového a zdravotního a vyúčtování těchto plateb s plněními plátce vyplacenými za dobu nemoci, zhotovení a předávání příslušnému finančnímu úřadu informací a přiznání z daně z příjmu fyzických osob (PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11) a předávání do rukou zaměstnavatele informace PIT-11 pro

11 zaměstnance, zhotovení evidence času práce na základě karet času práce nebo seznamů přítomnosti každého zaměstnance, které dodá Objednávající, informování Objednávajícího, nejpozději v den, který je dle zákona termínem splatnosti, o výši jeho závazků vůči ZUS a finančnímu úřadu, provádění případných oprav přiznání a přehledů pojištění předávaných do ZUS, vzniklých z příčin ležících na straně Poskytovatele. 11 Podrobný rozsah povinností Poskytovatele vůči Objednávajícímu v rozsahu vedení mzdových věcí vyplývajících ze systému sociálního a zdravotního pojištění, 11.1 Podrobný rozsah služeb: zhotovení přehledů do ZUS (měsíčních, přihlášení, odhlášení), zhotovení dokladů vyžadovaných v souvislosti se sociálním pojištění zaměstnanců Objednávajícího, zhotovení měsíčních výplatních pásek na základě pracovních smluv a Objednávajícím dodaných seznamů přítomnosti, dokumentů a informací o okolnostech, které mají vliv na výši mzdy zaměstnanců, výpočet výše pojistného: důchodového, invalidního, nemocenského, úrazového a zdravotního, a vyúčtování na základě toho částek k úhradě s plněními plátce vyplacenými za dobu nemoci, zhotovení a předání příslušnému finančnímu úřadu informací a přiznání k dani z příjmu fyzických osob (PIT-4R,PIT 8AR, PIT-11) a předávání do rukou zaměstnavatele informace PIT-11 pro zaměstnance, informování Objednávajícího, nejpozději v den, který je dle zákona termínem splatnosti, o výši jeho závazků vůči ZUS a finančnímu úřadu, provádění případných oprav přiznání a přehledů pojištění předávaných do ZUS, vzniklých z příčin ležících na straně Poskytovatele. 12. V rozsahu služeb, uvedených v ustanoveních odst. 11 a 12, je Objednávající pro každou z výše uvedených služeb povinen informovat Poskytovatele o skutečnosti zpožděného vyplacení mezd, a to nejpozději do 10. dne dalšího měsíce. V případě, že povinnost uvedená ve větě první nebude splněna, je Poskytovatel oprávněn uznat, že zhotovené výplatní pásky jsou vypláceny v plném rozsahu, ve výši vyplývající ze zhotovených výplatních pásek. 13. V rozsahu každé ze služeb poskytovaných na základě OSP nebo smlouvy uzavřené mezi Stranami, v případě absence informací od Poskytovatele, je Objednávající povinen si informace od Poskytovatele vyžádat (např. v případě poruchy ových systémů). 14. V případě dodání dokumentů třetí osobou, je taková osoba povinna mít oprávnění Objednávajícího k poskytování vysvětlení týkajících se těchto dokumentů a jejich podepisování. 15. Rozsah smlouvy nezahrnuje kontrolu dodaných dokumentů v rozsahu splňování jiných právních předpisů nežli předpisů daňových, sociálního a zdravotního pojištění, pracovního práva a předpisů o účetnictví. 16. V případě expresních služeb neneseme zodpovědnost za správnost poskytnutých služeb. 17. Poskytovatel je oprávněn při plnění smlouvy uzavřené s Objednávajícím spolupracovat s odborníky a subposkytovateli z jakéhokoliv oboru. 18. Objednávající je povinen vystavit zálohové faktury z obdržených hotovostních plateb a plateb na bankovní účet v den obdržení platby, proti dodání zboží nebo služeb. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nesprávné odvedení DPH z důvodu absence zálohové faktury. 4 Odpowiedzialność 1 Przyjmujący zlecenie oświadcza, iż posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 2 Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się, w okresie wykonywania umowy, przedkładać aktualne polisy ubezpieczeniowe lub inne dokumenty poświadczające zawarcie umowy ubezpieczenia wymienionej postanowieniami ust. 1 powyżej oraz aktualną wysokość sumy ubezpieczenia, na każde żądanie Dającego zlecenie. 3 Strony uzgadniają, iż odpowiedzialność Przyjmującego zlecenie za szkodę wyrządzoną Dającemu zlecenie w wykonaniu umowy obejmuje jedynie szkodę rzeczywistą i ogranicza się do kwoty maksymalnej sumy gwarancyjnej wynikającej z umowy obowiązkowego ubezpieczenia uznanego przez ubezpieczyciela wymienionej postanowieniami ust. 1 powyżej, obowiązującej w dniu powstania szkody, w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę jak i łącznie wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie wykonywania danej umowy ubezpieczenia. 4 Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Przyjmującego zlecenie wobec Dającego zlecenie w następujących wypadkach: 4.1 siły wyższej, 4.2 powstania szkody w związku z podaniem przez Dającego zlecenie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, informacji lub dokumentów potrzebnych do należytego wykonania umowy lub w związku z ich zatajeniem przez Przyjmującego zlecenie, 4.3 powstania szkody w związku z przekazaniem przez Dającego zlecenie danych, informacji lub dokumentów potrzebnych do należytego wykonania umowy z opóźnieniem w stosunku do terminów umówionych, 4.4 powstania szkody w związku z uniemożliwieniem Przyjmującemu zlecenie udziału lub składania wyjaśnień w związku z kontrolą podatkową, w postępowaniu podatkowym, przed organami ubezpieczenia społecznego lub innymi właściwymi organami w sprawach związanych z usługami świadczonymi na podstawie umowy, w tym składania środków odwoławczych lub środków zaskarżenia przewidzianych właściwymi przepisami prawa, 4.5 naruszenia przez Przyjmującego zlecenie przepisów prawa stwierdzonego przez właściwy organ podatkowy lub emerytalno rentowy wskutek lub w związku z czynnościami, których wykonanie z mocy prawa ciąży na Dającym zlecenie lub wskutek błędnej klasyfikacji podstawy prawnej zatrudnienia osób przez Dającego zlecenie, 4.6 naruszenia przez Dającego zlecenie obowiązków informacyjnych, o których mowa w OWU, w postanowieniach załączników lub w umowie, 4.7 powstania szkody w wyniku działania lub zaniechania Przyjmującego zlecenie, za które nie można Przyjmującemu zlecenie przypisać winy, 4.8 powstania szkody wskutek określenia przez Przyjmującego zlecenie treści czynności prawnej z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ. 5 W granicach wskazanych w ust. 1 4 powyżej Przyjmujący zlecenie odpowiada za szkody

12 wyrządzone Dającemu zlecenie przez osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy. 6 Każda ze Stron może naliczyć drugiej Stronie kary umowne z następujących tytułów: 6.1 za naruszenie obowiązku poufności, o którym mowa w 6 poniżej w wysokości 1000,00 zł, 6.2 za naruszenie obowiązku lojalności, o którym mowa w 8 poniżej w wysokości 6 krotnego średniego wynagrodzenia krajowego, ustalanego i ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 7 W razie wykorzystania uprawnienia do naliczenia kary umownej Strona, która skorzystała z uprawnienia może żądać zapłaty kary umownej w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia drugiej Stronie wezwania do zapłaty. 8 Każda ze Stron może dochodzić naprawienia szkody z tytułów wskazanych postanowieniami 6 lub 8 na zasadach ogólnych, w razie gdyby rozmiar szkody przewyższał wysokość zastrzeżonej kary umownej, z zastrzeżeniem postanowienia ust. ust. 3 i 4. powyżej. 9 Rozwiązanie niniejszej umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dającego zlecenie określonej postanowieniami niniejszego paragrafu. 10. Zleceniobiorca w terminie 14 dni od dnia popisania umowy ze Zleceniodawcą, opracuje i przekaże Zleceniodawcy indywidualną politykę rachunkowości dla Zleceniodawcy, która winna zostać popisana i zatwierdzona przez kierownika jednostki Zleceniodawcy. Uregulowanie Zleceniobiorcy wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy (pierwsza faktura) jest równoznaczne z otrzymaniem i zaakceptowaniem indywidualnej polityki rachunkowości przez Zleceniodawcę. 4 Zodpovědnost 1 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje povinným pojištěním občanské odpovědnosti z titulu poskytování služeb účetnictví. 2 Poskytovatel se zavazuje, v období plnění smlouvy, předkládat aktuální pojistné smlouvy nebo jiné doklady potvrzující uzavření pojistné smlouvy uvedené v odst. 1 výše a aktuální pojistnou částku, a to na každé vyžádání Objednávajícího. 3 Strany se dohodly, že odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Objednávajícímu, se vztahuje jedině na skutečnou škodu a je omezena na částku maximální sumy krytí, vyplývající ze smlouvy o povinném pojištění, a uznané pojistitelem, uvedené v ustanovení odst. 1 výše, platné ke dni vzniku škody, ve vztahu k jedné události způsobující škodu, jak i ke všem událostem vzniklým v období trvání dané pojistné smlouvy. 4 Strany se shodně dohodly na vyloučení odpovědnosti Poskytovatele vůči Objednávajícímu v následujících případech: 4.1 vyšší moci, 4.2 vzniku škody v souvislosti s Objednávajícího uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů, informací nebo dokumentů potřebných k řádnému plnění smlouvy nebo v souvislosti s jejich zatajením Poskytovatelem, 4.3 vzniku škody v souvislosti s Objednávajícího předáním údajů, informací nebo dokumentů potřebných k řádnému splnění smlouvy se zpožděním vůči ujednaným lhůtám, 4.4 vzniku škody v souvislosti se znemožněním Poskytovateli účasti nebo podání vysvětlení v souvislosti s daňovou kontrolou, v daňovém řízení, před orgány sociálního pojištění nebo jinými příslušnými orgány ve věcech spojených se službami poskytovanými na základě smlouvy, včetně podávání odvolávacích prostředků nebo stížností, normovaných příslušnými právními předpisy, 4.5 Poskytovatelova porušení právních předpisů zjištěného příslušným daňovým orgánem nebo orgánem sociálního zabezpečení v důsledku nebo v souvislosti s činnostmi, jejichž provedení ze zákona tíží na Objednávajícím nebo v důsledku chybné klasifikace právního vztahu mezi Objednávajícím a jeho zaměstnanci, 4.6 Objednávajícího porušení informačních povinností, uvedených v OSP, v ustanovení příloh nebo ve smlouvě, 4.7 vzniku škody v důsledku jednání nebo opomenutí Poskytovatele, za které Poskytovateli nelze připsat vinu, 4.8 vzniku škody v důsledku Poskytovatelova určení obsahu právního úkonu s porušením právních předpisů, zjištěným příslušným orgánem. 5 V mezích uvedených v odst. 1 4 výše Poskytovatel nese odpovědnost za škody způsobené Objednávajícímu osobami, které při plnění smlouvy využívá. 6 Každá ze Stran může druhé Straně naúčtovat smluvní pokuty na základě následujícího: 6.1 za porušení závazku důvěrnosti, uvedeného v 6 níže ve výši 1000,00 zł, 6.2 za porušení závazku loajality, uvedeného v 8 níže ve výši 6 násobku průměrné celostátní mzdy, kterou uvádí a ohlašuje Ředitel Hlavního statistického úřadu. 7 V případě využití práva k naúčtování smluvní pokuty Strana, která takového práva využila, může úhradu smluvní pokuty požadovat ve lhůtě 14 dnů, počínajíc ode dne doručení druhé Straně výzvy k úhradě. 8 Každá ze Stran může nárokovat napravení škody na základě skutečností uvedených v ustanoveních 6 nebo 8 podle obecných zásad, v případě, kdyby rozsah škody převyšoval výši stanovení smluvní pokuty, se zohledněním ustanovení odst. 3 a 4 výše. 9 Ukončení této smlouvy nevylučuje ani neomezuje zodpovědnost Objednávajícího uvedenou v ustanoveních tohoto paragrafu. 10. Poskytovatel, ve lhůtě 14 dnů ode dne podepsání smlouvy s Objednávajícím, zpracuje a předá Objednávajícímu individuální politiku účetnictví pro Objednávajícího, která musí být podepsána a odsouhlasena vedoucím jednotky Objednávajícího. Uhrazení Poskytovateli odměny z titulu uzavření smlouvy (první faktura), je ekvivalentní s obdržením a odsouhlasením Objednávajícím individuální politiky účetnictví. 5 Wynagrodzenie i wydatki 1 Dający zlecenie zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zlecenie wynagrodzenie za poszczególne usługi świadczone na podstawie umowy. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w umowie oraz w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych OWU. 2 Wynagrodzenie określone w cenniku może podlegać negocjacjom które każdorazowo muszą być sporządzone w formie aneksu do umowy lub nowej umowy, pod rygorem nieważności. 3 W razie gdyby którakolwiek z usług świadczonych przez Przyjmującego zlecenie w wykonaniu

13 umowy nie mieściła się w zakresach usług określonych OWU, ani nie wynikała z cennika określonego postanowieniem ust. 1 powyżej, Strony odrębnie uzgodnią wysokość wynagrodzenia za taką usługę oraz warunki jego zapłaty. 4 Do kwot wskazanych postanowieniem ust. 1 powyżej oraz wynikających z ust. 2 powyżej Przyjmujący zlecenie doliczy podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 5 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. ust. 1 i 2 powyżej płatne jest za poszczególne okresy rozliczeniowe w terminie wskazanym na Fakturze VAT. przez Przyjmującego zlecenie, przelewem na rachunek Przyjmującego zlecenie wskazany w treści faktury lub w kasie Przyjmującego zlecenie. 6 Przyjmujący zlecenie obowiązany jest wystawić fakturę za dany okres rozliczeniowy w ciągu siedmiu dni licząc od zakończenia tego okresu rozliczeniowego lub na ostatni dzień okresu rozliczeniowego 7 Wynagrodzenie Przyjmującego zlecenie określone postanowieniami ust. Ust. 1 3 powyżej może zostać zwaloryzowane o wskaźnik inflacji za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze jednostronnego, pisemnego oświadczenia Przyjmującego zlecenie. Zwaloryzowane wynagrodzenie wiąże Strony od okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym Przyjmujący zlecenie dokonał waloryzacji wynagrodzenia. 8 Przyjmujący zlecenie może naliczyć Dającemu zlecenie dodatkowe wynagrodzenie z następujących tytułów: 8.1 za dostarczenie dokumentów potrzebnych do należytego wykonania umowy z opóźnieniem w stosunku do terminu umówionego w wysokości 50zł netto za każdy dzień opóźnienia, traktując niniejszą usługę jako ekspresową. Szczegółowe terminy dostarczania dokumentacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy 8.2 za korektę zeznań i deklaracji podatkowych lub raportów z przyczyn, za które odpowiada Dający zlecenie w wysokości 50zł netto za sztukę powiększone o koszt pisma wyjaśniającego przyczyny korekty 10zł netto.. 9 Przyjmujący zlecenie zwróci Dającemu zlecenie udokumentowane uzgodnione wcześniej wydatki poniesione przez Przyjmującego zlecenie a mające związek z wykonywaniem umowy. 10 Strony zgodnie potwierdzają, że Przyjmujący zlecenie nie jest obowiązany do ponoszenia wydatków w sprawie prowadzonej w imieniu Dającego zlecenie lub w wykonaniu umowy, jeżeli Dający zlecenie, należycie wezwany, nie wpłaci w terminie wymaganej kwoty, jako też nie odpowiada za szkodę poniesioną przez Dającego zlecenie z tego tytułu. 5 Odměna a výdaje 1 Objednávající se zavazuje Poskytovateli vyplatit odměnu za jednotlivé služby poskytované na základě smlouvy. Výše této odměny je stanovena ve smlouvě a v ceníku, který je přílohou číslo 1 k OSP. 2 Odměna uvedená v ceníku může být předmětem vyjednávání, které musí být vždy vyhotoveno jako příloha ke smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 3 V případě, kdyby kterákoliv ze služeb, poskytovaná Poskytovatelem v rámci plnění smlouvy, přesahovala rozsah služeb uvedených v OSP, nebo nevyplývala z ceníku uvedeného v odst. 1 výše, se Strany zvlášť dohodnou na výši odměny za tokovou službu a podmínkách jejího uhrazení. 4 K částkám uvedeným v ustanovení odst. 1 výše, a vyplývajícím z odst. 2 výše, Poskytovatel připočte DPH ve výši plynoucí z platných právních předpisů. 5 Odměna, uvedená odst. 1 a 2 výše, je splatná za jednotlivá vyúčtovací období ve lhůtě uvedené Poskytovatelem na faktuře, a to převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře nebo na pokladně Poskytovatele. 6 Poskytovatel je povinen vystavit fakturu za dané vyúčtovací období v průběhu 7 dnů počínajíce od konce tohoto vyúčtovacího období nebo k poslednímu dni vyúčtovacího období. 7 Odměna Poskytovatele, uvedená v ustanoveních odst. 1 3 výše, může být zvalorizována podle ukazatele inflace za předchozí rok, který ohlašuje Ředitel Hlavního statistického úřadu, cestou jednostranného písemného prohlášení Poskytovatele. Zvalorizovaná odměna je pro Strany závazná od vyúčtovacího období následujícího po období, ve kterém Poskytovatel provedl valorizaci odměny. 8 Poskytovatel může Objednávajícímu naúčtovat dodatečnou odměnu za následující: 8.1 za dodání dokumentů potřebných k řádnému plnění smlouvy se zpožděním vůči ujednané lhůtě ve výši 50zł bez DPH za každý den zpoždění, v důsledku zpoždění je služba považována za expresní. Podrobné lhůty dodání dokumentace obsahuje příloha č. 2 k této smlouvě. 8.2 za korekturu daňových přiznání nebo zpráv z příčin, za které nese odpovědnost Objednávající ve výši 50zł bez DPH za jednu písemnost plus náklady písemnosti obsahující vysvětlení příčiny korektury 10zł bez DPH. 9 Poskytovatel vrátí Objednávajícímu doložené dříve ujednané výdaje vzniklé Poskytovateli, a které jsou spojeny s plněním smlouvy. 10 Strany shodně potvrzují, že Poskytovatel není povinen hradit výdaje ve věci vedené jménem Objednávajícího nebo v plnění smlouvy, pokud Objednávající, řádně vyzván, neuhradí v dané lhůtě požadovanou částku, a také nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku toho Objednávajícímu. 6 Poufność, konflikt interesów 1 Każda ze Stron jest obowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym się dowiedziała w toku wykonywania umowy, albo w związku lub przy okazji jej wykonywania. Obowiązek określony w zdaniu pierwszym dotyczy również osób, którymi Strony się posługują przy wykonywaniu umowy i trwa przez okres wykonywania niniejszej umowy. 2 Strona jest zwolniona od zachowania obowiązku nałożonego postanowieniem ust. 1 powyżej jeżeli: 2.1 ujawnieniu podlegają dane na żądanie uprawnionego organu w wypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 2.2 Strona ujawnia dane za pisemną zgodą lub na pisemne żądania drugiej Strony, 2.3 ujawnieniu podlegają dane jawne na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 2.4 Usługa, o której mowa w 3 pkt.10 OWU wykonywana jest w cenie, będącej równowartością wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi księgowania w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy, w przypadku gdy usługa jest realizowana nie krócej niż 24 miesiące. W pozostałych przypadkach Zleceniodawcy może być naliczona opłata w wysokości określonej w 4 ust.6 pkt.2.

14 3 Powinnością Przyjmującego zlecenie jest powstrzymać się od reprezentowania Dającego zlecenie lub od działania w sprawie w razie potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów Dającego zlecenie i innych podmiotów, na rzecz których świadczy usługi odpowiadające swą treścią usługom będącym przedmiotem umowy. 6 Důvěrnost, střet zájmů 1 Každá ze Stran je povinna zachovat v tajnosti vše, o čem se dověděla v průběhu plnění smlouvy, nebo v souvislosti nebo u příležitosti jejího plnění. Povinnost, uvedená ve větě první se vztahuje také na osoby, které Strany využívají při plnění smlouvy, a trvá pod dobu plnění této smlouvy. 2 Strana je zproštěna dodržení povinnosti stanovené v odst. 1 výše pokud: 2.1 mají být odtajeny údaje na žádost oprávněného orgánu v případech stanovených obecnými platnými právními předpisy, 2.2 Strana poskytne údaje s písemným souhlasem nebo na písemnou žádost druhé Strany, 2.3 mají být odtajeny údaje veřejné na základě příslušných obecných platných právních předpisů. 2.4 Služba, uvedená v 3 bod 10 OSP je poskytována za cenu, která je ekvivalentem odměny za poskytování služeb účetnictví v prvním měsíci platnosti smlouvy, v případě, pokud je služba poskytována po dobu ne kratší nežli 24 měsíců. V ostatních případech může být Objednávajícímu naúčtován poplatek ve výši uvedené v 4 odst. 6 bod 2. 3 Povinností Poskytovatele je zdržet se zastupování Objednávajícího nebo jednání ve věci v případě potenciálního nebo skutečného střetu zájmů Objednávajícího a jiných subjektů, ve prospěch kterých poskytuje služby odpovídající svým obsahem službám, které jsou předmětem smlouvy. 7 Ochrona danych osobowych 1 Dający zlecenie powierza Przyjmującemu zlecenie przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, którymi administruje w zakresie wykonywania na tych danych jakichkolwiek operacji, w szczególności takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza tych, które wykonuje się w systemach informatycznych, w celu należytego wykonywania umowy. 2 Dający zlecenie oświadcza, iż posiada zgody osób, których dane dotyczą na przekazywanie ich danych do przetwarzania w celu należytego wykonywania umowy. 3 Dający zlecenie odpowiada wobec Przyjmującego zlecenie, iż osoby fizyczne, o których mowa w ust. 2 powyżej nie będą dochodziły roszczeń od Przyjmującego zlecenie z tytułu przetwarzania ich danych osobowych przez Przyjmującego zlecenie bez ich zgody. 4. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca, który zobowiązany jest do realizowania i wykonywania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 7 Ochrana osobních údajů 1 Objednávající svěřuje Poskytovateli zpracování osobních údajů fyzických osob, které spravuje v rámci provádění veškerých operací s těmito údaji, zejména takových jako shromažďování, poskytování a odstraňování, a zejména těch, které jsou prováděny v informatických systémech, za účelem řádného plnění smlouvy. 2 Objednávající prohlašuje, že má souhlas osob, kterých se údaje týkají, s jejich zpracováním za účelem řádného plnění smlouvy. 3 Objednávající nese vůči Poskytovateli odpovědnost, že fyzické osoby uvedené v odst. 2 výše, se nebudou od Poskytovatele domáhat nároků v důsledku Poskytovatelova zpracování jejich osobních údajů bez jejich souhlasu. 4. Správcem osobních údajů je Objednávající, který je povinen vykonávat a plnit povinnosti spojené s ochranou osobních údajů stanovené obecně platnými právními předpisy. 8 Obowiązek lojalności 1 1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie zatrudniać na żadnej podstawie prawnej pracowników drugiej Strony lub innych osób, którymi druga strona się posługuje na podstawie umów prawa cywilnego, jako też byłych pracowników drugiej strony lub osób, którymi druga Strona się posługiwała przy wykonywaniu umowy na podstawie umów prawa cywilnego, w okresie 1 roku licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy lub umowy prawa cywilnego Obowiązek lojalności, o którym mowa w ustępie poprzedzającym wiąże Strony w okresie wykonywania umowy oraz w ciągu 12 miesięcy po jej rozwiązaniu. 2.3 W przypadku gdy Zleceniodawca (lub podmiot/osoba trzecia powiązana z nim rodzinnie, faktycznie (faktyczne pożycie), osobowo lub kapitałowo), bez zgody i wiedzy Zleceniobiorcy, powierzy realizację usług objętych umową lub/i OWU, pracownikowi (lub byłemu pracownikowi), ekspertowi (lub byłemu ekspertowi), lub podwykonawcy (bądź byłemu podwykonawcy) Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca jest uprawniony do naliczenia Zleceniodawcy kary umownej w wysokości stanowiącej 6 krotność miesięcznego wynagrodzenia umownego. 8 Závazek loajality 1 1. Každá ze Stran se zavazuje nezaměstnávat na základě jakéhokoliv právního vztahu zaměstnance druhé Strany nebo jiné osoby, které druhá Strana využívá na základě smluv občanského práva, a také bývalé zaměstnance druhé strany nebo osoby, které druhá Strana využívala při plnění smlouvy na základě občanskoprávních předpisů, a to po dobu 1 roku počínajíc ode dne ukončení pracovního vztahu nebo smlouvy dle občanskoprávních předpisů Povinnost loajality, uvedená v předchozím odstavci je pro Strany závazná po dobu plnění smlouvy a po dobu 12 měsíců po jejím ukončení.

15 2.3 V případě, že Objednávající (nebo subjekt/třetí osoba, která je s ním v rodinném vztahu, faktickém vztahu (společný vztah), osobně nebo kapitálově), bez souhlasu a vědění Poskytovatele, svěří poskytování služeb, které jsou předmětem smlouvy nebo/a OSP, zaměstnanci (nebo bývalému zaměstnanci), odborníkovi (nebo bývalému odborníkovi), nebo subposkytovateli (nebo bývalému subposkytovateli) Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn Objednávajícímu naúčtovat smluvní pokutu ve výši 6 násobku měsíční odměny dle smlouvy. 9 Osoby upoważnione 1 Strony wyznaczają w umowie przedstawicieli, zwanych osobami upoważnionymi do dokonywania czynności faktycznych w imieniu Stron określonych poszczególnymi postanowieniami umowy oraz do bieżących kontaktów pomiędzy Stronami w wykonaniu umowy lub w związku z jej wykonywaniem. 2 Zmiana osób upoważnionych nie stanowi zmiany umowy i wywołuje skutek wobec drugiej Strony od dnia zawiadomienia jej o zmianie. 3 Osoby upoważnione nie są umocowane do działania w imieniu lub na rzecz Stron w zakresie innym, aniżeli to wynika z umowy, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa udzielonego odrębnie przez Stronę w formie przewidzianej właściwymi przepisami prawa. 4 Przyjmujący zlecenie dostarcza Dającemu zlecenie informacji o aktualnym stanie prawnym w zakresie związanym z należytym wykonywaniem umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Przyjmującego zlecenie o adresie podanym w umowie, na adres poczty elektronicznej Dającego zlecenie podany w umowie. 5 Wszelkie informacje dotyczące zobowiązań podatkowych i spraw związanych z wykonywaniem umowy mogą być przekazywane przez Przyjmującego zlecenie na adres poczty elektronicznej Dającego zlecenie podany w umowie. Dowodem przekazania informacji jest posiadanie przez Przyjmującego zlecenie potwierdzenia wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. 9 Oprávněné osoby 1 Strany ve smlouvě vyznačují zástupce, zvané oprávněnými osobami, k provádění faktických činností jménem Stran uvedených v jednotlivých ustanoveních smlouvy a pro průběžnou komunikaci mezi Stranami v plnění smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním. 2 Změna oprávněných osob neznamená změnu smlouvy a vůči druhé Straně je účinná ode dne oznámení této změny. 3 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání jménem nebo ve prospěch Stran v jiném rozsahu, nežli to vyplývá ze smlouvy, ledaže jiné skutečnosti vyplývají ze zvláštní plné moci Strany, udělené formou plynoucí z příslušných právních předpisů. 4 Poskytovatel dodává Objednávajícímu informace o aktuálním právním stavu s ohledem na řádné plnění smlouvy, a to prostřednictvím u Poskytovatele uvedeného ve smlouvě, na ovou adresu Objednávajícího uvedenou ve smlouvě. 5 Veškeré informace týkající se daňových závazků a věcí spojených s plněním smlouvy mohou být Poskytovatelem zasílány na ovou adresu Objednávajícího uvedenou ve smlouvě. Důkazem o předání informací je Poskytovatelovo potvrzení o tom, že zprávu zaslal prostřednictvím elektronické pošty. 10 Zmiana OWU 1 Przyjmujący zlecenie może zmieniać Ogólne Warunki Umowy w trakcie wykonywania umowy. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy jest skuteczna i wiążąca dla Stron począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Przyjmujący zlecenie doręczył Dającemu zlecenie zmianę oraz o ile Dający zlecenie nie wypowiedział umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 2 Doręczenie zmienionych OWU Dającemu Zlecenie może nastąpić w formie pisemnej poprzez wysłanie tekstu jednolitego OWU listem poleconym lub też poprzez doręczenie OWU za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku za potwierdzenie otrzymania zmienionych OWU wystarczy dowód wysłania maila na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy. 3 W okresie wypowiedzenia umowy z powodu wskazanego postanowieniem ust. 1 powyżej Strony wiążą Ogólne Warunki Umowy w brzmieniu sprzed zmiany. 4 W razie sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Umowy a postanowieniami umowy pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 10 Změny OSP 1 Poskytovatel může Obecné smluvní podmínky v průběhu plnění smlouvy měnit. Změna Obecných smluvních podmínek je pro Strany účinná a závazná počínajíc prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Poskytovatel Objednávajícímu doručil změnu, a pokud Objednávající smlouvu nevypověděl se zachováním 1 měsíční výpovědní lhůty, s účinností ke konci vyúčtovacího období. 2 Doručení změněných OSP Objednávajícímu může být provedeno v písemné formě zasláním úplného znění OSP doporučeným dopisem nebo doručením OSP prostřednictvím elektronické pošty. V takovém případě jako potvrzení o obdržení změněných OSP postačuje důkaz odeslání u na elektronickou adresu Objednávajícího. 3 V průběhu výpovědní lhůty smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 1 výše, jsou Strany vázány Obecnými smluvními podmínkami ve znění před změnami. 4 V případě rozporu mezi Obecnými smluvními podmínkami a ustanoveními smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy. 11 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy 1 Strony zawierają umowę na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony wskazany w umowie, w zależności od woli Stron.

16 2 Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, chyba że umowa lub postanowienia OWU określają inne okresy wypowiedzenia. 3 Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie w drodze pisemnego porozumienia. 4 Dający zlecenie może umowę rozwiązać bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w razie braku współdziałania po stronie Przyjmującego zlecenie w wykonywaniu umowy lub w razie powtarzającego się składania przez Przyjmującego zlecenie zeznań, deklaracji lub raportów po upływie terminów wynikających z powszechnie obowiązującychprzepisów prawa. 5 Przyjmujący zlecenie może niniejszą umowę rozwiązać bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w następujących wypadkach. 5.1 w razie braku współdziałania po stronie Dającego zlecenie w wykonywaniu umowy, 5.2 jeżeli Dający zlecenie opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za 2 okresy rozliczeniowe, 5.3 w razie powtarzającego się opóźnienia Dającego zlecenie w przekazywaniu danych, informacji lub dokumentów potrzebnych do należytego wykonania umowy, 5.4 w razie powtarzającego się przekazywania przez Dającego zlecenie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, informacji lub dokumentów potrzebnych do należytego wykonania umowy. 6 Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub o rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia uważa się za doręczone drugiej Stronie mimo braku potwierdzenia odbioru przez Stronę będącą adresatem oświadczenia w razie wysłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Strony wskazany w umowie (wypowiedzenie jest skuteczne także w przypadku otrzymania innej adnotacji przez pocztę). 7 Przyjmujący zlecenie zwróci Dającemu zlecenie księgi rachunkowe i podatkowe wraz z dokumentami źródłowymi niezwłocznie po rozwiązaniu umowy, na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez Strony, w siedzibie Przyjmującego zlecenie. Przyjmujący zlecenie może jednak sporządzić kopie zwracanych dokumentów na swój koszt. 8 Jeżeli Dający zlecenie nie odbierze dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, na wezwanie Przyjmującego zlecenie, Przyjmujący zlecenie przechowa dokumenty, o których mowa w ust. 6 powyżej w swojej siedzibie lub odda je na przechowanie podmiotowi świadczącemu usługi archiwizowania danych, wedle swego wyboru, na koszt i ryzyko Dającego zlecenie. Zleceniobiorca może obciążyć kosztem takiego przechowywania w wysokości 10,00 zł netto za jeden segregator miesięcznie. 9 Przyjmujący zlecenie nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, po upływie umówionego terminu ich odbioru przez Dającego zlecenie. 10 Przyjmujący zlecenie zawiadomi właściwy urząd skarbowy o rozwiązaniu umowy niezwłocznie po jej rozwiązaniu. 11 Mimo rozwiązania umowy pozostają w mocy te z postanowień OWU lub umowy, które podlegają wykonaniu wskutek rozwiązania umowy lub po jej rozwiązaniu, w tym w szczególności postanowienia 4 powyżej. 11 Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy 1 Strany smlouvu uzavírají na dobu neurčitou nebo na dobu určitou uvedenou ve smlouvě, podle vůle Stran. 2 Každá ze Stran může smlouvu ukončit se zachováním 3 měsíční výpovědní lhůty, s účinností ke konci vyúčtovacího období, ledaže smlouva nebo ustanovení OSP stanoví jiné výpovědní lhůty. 3 Strany mohou smlouvu ukončit kdykoliv cestou písemné dohody. 4 Objednávající může smlouvu ukončit bez zachování ujednané výpovědní lhůty, s účinkem ke konci vyúčtovacího období, v případě nespolupracování ze strany Poskytovatele v plnění smlouvy nebo v případě opakujícího se na straně Poskytovatele podávání daňových přiznání, zpráv nebo prohlášení po uplynutí lhůt plynoucích z obecně platných právních předpisů. 5 Poskytovatel může tuto smlouvu ukončit bez zachování ujednané výpovědní lhůty, s účinkem ke konci vyúčtovacího období, v následujících případech. 5.1 v případě nespolupráce na straně Objednávajícího v plnění smlouvy, 5.2 pokud je Objednavatel v prodlení s úhradou odměny za 2 vyúčtovací období, 5.3 v případě opakujícího se prodlení Objednávajícího v předávání údajů, informací nebo dokumentů nezbytných k řádnému plnění smlouvy, 5.4 v případě opakujícího se předávání Objednávajícího nepravdivých nebo neúplných údajů, informací nebo dokumentů nezbytných k řádnému plnění smlouvy. 6 Prohlášení o vypovězení smlouvy nebo o jejím ukončení bez výpovědi se považuje za doručené druhé Straně, a to mimo nepotvrzení převzetí ze Strany příjemce prohlášení v případě zaslání doporučeným dopisem s potvrzením převzetí na adresu Strany uvedené ve smlouvě (výpověď je účinná také v případě, že pošta obdrží jinou adnotaci). 7 Poskytovatel Objednávajícímu odevzdá účetní a daňové knihy spolu se zdrojovými dokumenty neprodleně po ukončení smlouvy, na základě protokolu o převzetí podepsaného Stranami, v sídle Poskytovatele. Poskytovatel však může na vlastní náklady zhotovit kopie odevzdávaných dokumentů. 8 Pokud Objednávající nepřevezme dokumenty, uvedené v odst. 6 výše, na výzvu Poskytovatele, Poskytovatel dokumenty uvedené v odst. 6 uchová ve svém sídle nebo je odevzdá na přechování subjektu poskytujícímu služby archivace údajů, dle vlastního výběru, na náklady a riziko Objednávajícího. Poskytovatel může náklady takového uschování naúčtovat Objednávajícímu, a to ve výši 10,00 zł bez DPH za jeden pořadač měsíčně. 9 Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození dokumentů uvedených v odst. 6 výše, po uplynutí ujednané lhůty pro jejich převzetí Objednávajícím. 10 Poskytovatel oznámí příslušnému finančnímu úřadu skutečnost ukončení smlouvy neprodleně po jejím ukončení. 11 Mimo ukončení smlouvy zůstávají v platnosti ta OSP nebo smlouvy, které musí být vykonány v důsledku ukončení smlouvy nebo po jejím ukončení, včetně zejména ustanovení 4 výše.

17 12 Prawo właściwe, kognicja Sądu 1 W zakresie nieuregulowanym umową oraz OWU stosuje się przepisy prawa cywilnego, ustawy o rachunkowości, przepisy prawa podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych. 2 Wszelkie spory wynikłe z umowy Strony poddają kognicji właściwego rzeczowo Sądu siedziby Przyjmującego zlecenie. 3. Niniejsze OWU oraz umowa podlegają wyłącznie prawu polskiemu. 4. W przypadku kilku wersji językowych umowy i/lub OWU, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązuje wersja sporządzona w języku polskim. 12 Příslušné právo a příslušnost soudu 1 V rozsahu neupravením smlouvou a OSP budou použity předpisy občanského práva, zákona o účetnictví, daňové právní předpisy, pracovněprávní předpisy a předpisy sociálního a zdravotního pojištění. 2 Strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány věcně příslušným soudem podle sídla Poskytovatele. 3. Tyto OSP a smlouva se řídí výlučně polskými zákony. 4. V případě několika jazykových verzí smlouvy a/nebo OSP, v případě interpretačních pochybností platí verze vyhotovena v polském jazyce. 13 Závěrečná ustanovení 1 Veškeré přílohy k OSP a ke smlouvě jsou její nedílnou součástí. 2 Strany se dohodly, že podepsání smlouvy Objednávajícím je rovnocenné s potvrzením o přijetí příloh ke smlouvě. 3 Veškeré změny nebo doplnění smlouvy vyžadují pro svou platnost písemnou formu pod sankcí neplatnosti. Za změnu smlouvy se nepovažuje valorizace odměny Poskytovatele provedená podle ustanovení 5 odst. 6 výše. 4 Smlouva zastupuje veškerá dřívější ujednání Stran v rozsahu, v jakém se na ně Smlouva vztahuje bez ohledu na formu, v jaké byly provedeny. 5 V případě neplatnosti jednotlivých ustanovení OSP nebo smlouvy, OSP nebo Smlouva, zachovávají svou platnost v rozsahu ostatních ustanovení, zatímco na místo neplatných ustanovení platí příslušné právní předpisy nebo ustanovení ujednána Stranami zvlášť. 6 Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze Stran. 7 Tyto OSP je platná od dne , s výhradou, že vůči Objednávající, který uzavřeli smlouvu před tímto dnem, bude platná odměna ze smlouvy a ceníka ze dne uzavření smlouvy. 13 Postanowienia końcowe 1 Wszelkie załączniki do OWU oraz do umowy stanowią jej integralną część. 2 Strony uzgadniają, iż podpisanie umowy przez Dającego zlecenie jest równoznaczne z pokwitowaniem odbioru załączników do umowy. 3 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie stanowi zmiany umowy waloryzacja wynagrodzenia Przyjmującego zlecenie dokonana z zachowaniem postanowienia 5 ust 6 powyżej. 4 Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia Stron w zakresie nią objętym bez względu na formę, w jakiej były dokonywane. 5 W razie nieważności poszczególnych postanowień OWU lub umowy, OWU lub umowa pozostają w mocy co do pozostałych postanowień, zaś w miejsce postanowień nieważnych wchodzą właściwe przepisy prawa lub postanowienia uzgodnione odrębnie przez Strony. 6 Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7 Niniejsze OWU obowiązuje od dnia z zastrzeżeniem, że wobec Zleceniodawców, którzy posiadają umowy zawarte przed tą datą obowiązuje wynagrodzenie określone w umowie oraz zgodne z cennikiem z chwili zawarcia umowy.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH REGULAMIN KONT OSOBISTYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia konta

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo