ALGORYTMY. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego miniekspert 1/32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALGORYTMY. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego miniekspert 1/32"

Transkrypt

1 ALGORYTMY Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego miniekspert 1/32

2 1. PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenie Podatek dochodowy Składki społeczne Składka zdrowotna ALGORYTMY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ GŁÓWNA LISTA PŁAC Do wypłaty Przelew BRUTTO i NETTO Zasadnicza Wynagrodzenie miesięczne Wynagrodzenie dniówkowe Wynagrodzenie godzinowe Premia Dodatek funkcyjny Wynagrodzenie za chorobę Pozostałe dodatki Wynagrodzenia urlopowe Inne składniki wynagrodzenia nie wchodzące do BRUTTO Suma zasiłków wypłacanych z funduszu ZUS Potrącenia Zaliczka na podatek dochodowy Koszty uzyskania przychodu Pomniejszenie zaliczki Roczne rozliczenie podatku dochodowego Składki społeczne od umowy o pracę Składka emerytalna i rentowa Składka chorobowa Składka wypadkowa Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Składka zdrowotna Przypadek szczególny - przesunięta data wypłaty listy podstawowej (w następnym miesiącu) LISTY DODATKOWE Wypłata z funduszu socjalnego nieopodatkowana Wypłata z funduszu socjalnego opodatkowana Wypłata z listy dodatkowej ze składkami Lista wypłat umowa zlecenie Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wypłata z kontraktu menadżerskiego Wypłata ryczałtu samochodowego Wypłata umowy zlecenia pracownika własnego Wypłata za posiedzenia Rady Nadzorczej Zwrot nadpłaconych składek em/rent ZESTAWIENIA Zestawienia imienne Rozliczanie osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących Zestawienia sumaryczne /32

3 1. Podstawowe elementy systemu wynagrodzeń 1.1. Wynagrodzenie W zakładach pracy funkcjonują najczęściej następujące systemy wynagradzania: wynagrodzenie w systemie czasowym. wynagrodzenie w systemie czasowo-premiowym. wynagrodzenie akordowe. Program miniekspert nalicza wynagrodzenie w systemie czasowym i czasowo premiowym uwzględniającym dodatkowe wynagrodzenie w formie premii regulaminowej lub uznaniowej. Wynagrodzenie akordowe nie jest wyliczane przez program. Wynagrodzenie w systemie czasowym System ten wiąże wysokość wynagrodzenia z przepracowanym czasem oraz osobistym zaszeregowaniem pracownika do określonej kategorii. W ramach systemu czasowego mogą być stosowane wynagrodzenia: godzinowe, dniówkowe, miesięczne. Wynagrodzenie w systemie czasowym (niezależnie od formy godzinowe, dniówkowe czy miesięczne) może składać się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i innych składników ustalonych w zakładowym systemie wynagradzania. Wynagrodzenie zasadnicze jako podstawowy składnik ustala się w następujący sposób: przy wynagrodzeniu godzinowym jako iloczyn faktycznie przepracowanej przez pracownika liczby godzin i stawki godzinowej, przy wynagrodzeniu dniówkowym jako iloczyn przepracowanych dni i stawki dniówkowej (z uwzględnieniem potrącenia za godziny nie przepracowane w ciągu dnia bez usprawiedliwienia), przy wynagrodzeniu miesięcznym na podstawie przyznanej stawki miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z obowiązującej w zakładzie pracy tabeli płac (z uwzględnieniem potrącenia za dni nie przepracowane w ciągu miesiąca). Dodatek funkcyjny przyznawany jest osobom kierującym zespołami pracowników. Wysokość dodatku może być przyznawana kwotowo lub określana procentowo w stosunku do kwoty stałej lub płacy zasadniczej. 3/32

4 Wynagrodzenie w systemie czasowo-premiowym W tym systemie wynagradzania, poza wynagrodzeniem za czas pracy ustalanym w formie płacy zasadniczej, stosuje się dodatkowe wynagrodzenie w formie premii regulaminowej lub uznaniowej. Pozostałe dodatki, takie jak dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, dodatek zmianowy, dodatek za nadgodziny, dodatek stażowy i inne nie są naliczane przez program PŁACE, można je natomiast wprowadzać kwotowo Podatek dochodowy Zakłady pracy zobowiązane są do obliczania, pobierania i odprowadzania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy oraz do sporządzania o tym stosownych informacji dla właściwego urzędu skarbowego. Program PŁACE nalicza podatek dochodowy (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. z późniejszymi zmianami), natomiast wymagane dokumenty (deklaracje podatkowe) mogą zostać wydrukowane w programie DEKLARACJE, będącym jednym z modułów systemu miniekspert. Podatek od dochodu osób zatrudnionych na umowę o pracę Wynagrodzenie pracownika może się składać z wartości podlegającej opodatkowaniu (m.in. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i premia) oraz składników, od których podatek nie jest odprowadzany, np. ekwiwalenty pieniężne za narzędzia stanowiące własność pracowników, wartość ubioru służbowego. Zakład pracy oblicza zaliczkę na poczet podatku dochodowego pracownika na podstawie jego przychodu w danym miesiącu pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania. Istnieje także możliwość nie potrącania kosztów uzyskania (np. nie wypłacenie wynagrodzenia w danym miesiącu). W przypadku, gdy zakład pracy został upoważniony przez pracownika do pomniejszania zaliczek miesięcznych, zaliczka jest pomniejszana o stałą kwotę (w 2007 r. 47,71 zł) lub jej podwójną wartość (na wniosek pracownika, którego współmałżonek lub dziecko nie osiąga dochodów w danym roku podatkowym). Podatek dochodowy jest pomniejszany o część składki zdrowotnej odliczanej od podatku. Zakład pracy, który wypłaca zasiłki ZUS, zobowiązany jest także do odprowadzenia podatku od tych zasiłków. Opodatkowane są następujące zasiłki: chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne oraz rekompensata. W programie PŁACE wchodzą one do podstawy podatku razem ze składnikami BRUTTO. Podatek od osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło W 2007 r. zaliczka na podatek dochodowy od umów zleceń oraz umów o dzieło wynosi 19% przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania. 4/32

5 1.3. Składki społeczne Jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się dochód brutto pomniejszony o składniki, od których nie nalicza się składki. Składka jest wyliczana jako iloczyn podstawy i stopy procentowej (wysokość zależna od rodzaju składki). Składka na Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę obliczana jest jako 2,45% z podstawy wymiaru składki ZUS. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi obecnie 0.10% podstawy wymiaru składki ZUS Składka zdrowotna Jako podstawę składki zdrowotnej przyjmuje się dochód brutto pomniejszony o składniki, od których nie nalicza się składki oraz o składki społeczne pracownika. Składka zdrowotna jest obliczana jako iloczyn podstawy i stopy procentowej składki zdrowotnej. Od 2007 wynosi ona 9.00%. 5/32

6 2. Algorytmy naliczania wynagrodzeń Aby dany składnik algorytmu został uwzględniony w obliczeniach, użytkownik musi go wprowadzić jako daną wejściową (w module PŁACE / DANE PŁACOWE w opcji Pracownik / Przegląd / Dane wejściowe) i nadać mu wartość różną od zera. W zależności od charakteru dana może należeć do klasy Parametr pracownika, Składnik płacowy, Zasiłek ZUS lub Potrącenie. Dane sumaryczne są obliczane automatycznie zgodnie z zadanymi przez producenta algorytmami, natomiast Parametry systemowe należy wprowadzać w module PŁACE / DANE PŁACOWE w opcji Parametry systemowe / Edycja. Dla jednoznaczności opisu przed nazwami danych (które użytkownik może dowolnie zmieniać) umieszczono ich unikalne numery identyfikacyjne. Pierwsza cyfra numeru identyfikuje klasę, do której należy dana płacowa. Zestawienie wszystkich danych w systemie miniekspert wraz z numerami i nazwami można uzyskać w module MASTER >> Dane >> Wydruk. W systemie istnieją następujące klasy danych (wypunktowanie zgodne z numeracją klas): 1. Parametr pracownika 2. Składnik płacowy 3. Zasiłek ZUS 4. Potrącenie 5. Dana sumaryczna 6. Parametr systemowy Dane płacowe (klasy od 1 do 4) mogą być wprowadzane: 1. Kwotowo np. [2.4] kwota premii. 2. Procentowo np. [1.6] %funkcyjn.. Wprowadzając dane procentowe należy wpisać ich wartość, przykładowo dla dodatku funkcyjnego w wysokości 15% należy wpisać Jako wskaźniki z wartością równą 1. Przykładem może być [1.25] wsk.przelew wskaźnik przelewu. Wprowadzenie tego parametru pracownika jako danej wejściowa\ej i nadanie wartości 1 spowoduje wyliczenie kwoty przelewu na konto bankowe pracownika. Wprowadzenie pracownikowi wskaźnika bez wartości liczbowej spowoduje, że dany wskaźnik pozostanie nieaktywny nie zostanie zapisany w danych wejściowych. Niektórym wskaźnikom można nadawać również wartość inną niż 1, np.[1.7] wsk.obniż. wskaźnik obniżki podatku dochodowego; dla pracownika, który rozlicza się ze współmałżonkiem lub dzieckiem nie osiągającym dochodów w danym roku podatkowym może on mieć wartość równą 2. Symbol! (negacja), umieszczony przed skrótem wskaźnika oznacza, że po nadaniu mu wartości 1 dana wielkość nie będzie obliczana. Przykładem może być [1.35]!skł. zdrow wskaźnik nie obliczania składki zdrowotnej. Algorytm naliczania płac zakłada standardowo obliczanie składki zdrowotnej każdemu pracownikowi. Wprowadzenie wybranemu pracownikowi parametru [1.35]!skł. zdrow z wartością 1 spowoduje, że z jego wynagrodzenia (w tym miesiącu) nie będzie potrącana składka zdrowotna. 6/32

7 Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zostają naliczone podczas tworzenia tzw. głównej listy płac. Listy dodatkowe mogą służyć do naliczania płac pracowników zatrudnionych na umowęzlecenie (umowę o dzieło), zaliczek na poczet wynagrodzeń, wypłat z funduszu socjalnego i innych. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały algorytmy wykorzystane do sporządzenia tych dokumentów. Sposób wykonywania obliczeń oraz innych czynności związanych z naliczaniem i ewidencją wynagrodzeń w module PŁACE został szczegółowo opisany w podręczniku obsługi tego modułu. W skrócie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji miesięcznego cyklu obliczeniowego można opisać następująco: 1) Wprowadzenie/poprawa Parametrów systemowych (Dane płacowe >> Parametry systemowe >> Edycja) 2) Wprowadzenie/poprawa Danych wejściowych pracownika (Dane płacowe >> Pracownik >> Przegląd >> wybór pracownika >> Dane wejściowe) 3) Przeliczenie miesiąca (Obliczenia >> Obliczenia >> Płacowe) 4) Wykonanie wydruków (Wydruki >> Wydruki >> Listy płac (pasków) / List dodatkowych / Zestawień) 5) Zamknięcie miesiąca obliczeniowego (Obliczenia >> Aktualizacja >> Miesiąca (zamknięcie)) 6) Archiwizacja Parametrów systemowych (Dane płacowe >> Parametry systemowe >> Archiwizacja) 7) Rozpoczęcie następnego cyklu obliczeniowego Ponieważ operacja zamknięcia miesiąca jest nieodwracalna należy ją wykonywać jak najpóźniej, najlepiej tuż przed rozpoczęciem następnego cyklu obliczeniowego. Algorytmy dokonywanych obliczeń zostały zainstalowane przez producenta systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to zwłaszcza zaliczek na podatek dochodowy, składek społecznych i składki zdrowotnej od najczęściej występujących składników wynagrodzenia. Niektóre składniki wynagrodzenia (np. ekwiwalent za urlop) nie są obliczane przez program; użytkownik powinien je wyliczyć samodzielnie i wprowadzić do programu kwotowo. Niniejszy podręcznik prezentuje wersję algorytmów 17. W interesie każdego użytkownika leży sprawdzenie, czy nabyta wersja programu jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Ewentualna odpowiedzialność za eksploatowanie programu niezgodnego z przepisami spada na użytkownika. Ze swojej strony dopełniamy wszelkich starań aby algorytmy naliczania wynagrodzeń uwzględniały najnowsze regulacje prawne. Jeżeli okaże się, że algorytmy w zainstalowanym programie nie uwzględniają aktualnych przepisów prawnych, prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem programu. 7/32

8 3. Główna lista płac Główną listę płac użytkownik oblicza w module PŁACE >> OBLICZENIA w opcji Obliczenia >> Płacowe. Wynikiem obliczeń jest sumaryczna dana [5.1] DO WYPŁATY, drukowana na pasku pracownika. Może być ona pomniejszona o wynagrodzenie przelane na konto bankowe pracownika ([5.28] PRZELEW ) Do wypłaty Dana [5.1] DO WYPŁATY jest wyliczana zgodnie ze wzorem (w uproszczeniu): [5.1] DO WYPŁATY = [5.2] BRUTTO + [5.47] dod.poza op + [5.48] dod.poza np + [5.17] Suma ZUS [5.20] S.potrąceń [5.45] sk.ub.sp.pr Jeżeli zaokrąglenie kwoty DO WYPŁATY zostało przez użytkownika zmienione (patrz część MASTER rozdział 6.3.) na wartość inną niż 0.01 zł, naliczane jest zaokrąglenie [5.10] zaokragl. różnica przy zaokrąglaniu i w następnym miesiącu jest dodawane do wypłaty jako [5.12] zaokr.zeszl zaokrąglenia z zeszłego miesiąca. Rozliczenie zaokrąglenia następuje odrębnie w każdym miesiącu tak więc zostaje ono uśrednione i pracownik nie ponosi z tego tytułu straty Przelew Użytkownik może zadeklarować przelew na konto pracownika całego wynagrodzenia lub jego części (określonej kwotowo lub procentowo). Aby cała kwota DO WYPŁATY została przelana na konto pracownika, należy temu pracownikowi wprowadzić parametr [1.25] wsk.przelew i nadać mu wartość 1. Na pasku pracownika jako Do wypłaty zostaje wydrukowana wartość 0.00, natomiast kwota wynagrodzenia zostaje umieszczona w rubryce paska Przelew ). Wprowadzenie pracownikowi tylko danej [2.32] kw.przelew1 lub [2.21] kw.przelew2 o żądanej wartości spowoduje wyliczenie kwoty przelewu. Pozostała część wynagrodzenia znajdzie się na pasku jako kwota "Do wypłaty". Wprowadzenie danych [1.25] wsk.przelew równy 1 oraz [2.32] kw.przelew1 umożliwi rozbicie przelewanej kwoty wynagrodzenia na dwie części: kwotę [2.32] kw.przelew1 oraz pozostałą część przelewu równą różnicy DO WYPŁATY [2.21] kw.przelewu. Można to wykorzystać do przelewania pracownikowi części wynagrodzenia na dwa różne konta. Należy w tym celu przypisać (w module BANK w opcji Parametry >> Przelewu w kolumnie Dana z PŁAC do jednego z kont pracowników daną [5.28] PRZELEW, a do drugiego daną [5.37] PRZELEW1. Wprowadzenie parametru pracownika [1.26] % przelewu pozwoli na zadeklarowanie, jaka część wynagrodzenia (w procentach) ma zostać przelana na konto (nie należy wtedy wprowadzać pracownikowi parametru [1.25] wsk.przelewu ). Pozostała część wynagrodzenia na pasku pracownika zostanie zapisana jako Do wypłaty. 8/32

9 3.3. BRUTTO i NETTO Dana sumaryczna [5.2] BRUTTO zostaje wyliczona zgodnie z poniższym wzorem: [5.2] BRUTTO = = [2.11] zasadnicza + [2.13] premia + [2.14] dod.funkc + [2.3] dod.zmianow + [2.6] dod.inny 1 + [2.7] dod.inny 2 + [2.8] dod.inny 3 + [2.9] dod.inny 4 + [2.37] dod.inny 5 + [2.38] dod.inny 6 + [2.48] dod.inny 7 + [2.40] dod.n/pd.ch + [2.15] dod.n/pod. + [2.2] nadgodziny + [2.18] wyn.za chor + [2.19] dod.n/zus + [2.25] br.pr.autor + [2.55] wyn.za.url Dana sumaryczna [5.34] netto (zdefiniowana w programie jako [5.2] BRUTTO" + [5.47] dod.poza op" [4.5] podat.doch ) jest przechowywana w archiwum Karta przychodów (DANE PŁACOWE >> Pracownik >> Przegląd >> Archiwum >> Karta przychodów). Archiwum to można wydrukować za wybrany przedział czasowy i na jego podstawie przygotować np. zestawienie zarobków netto pracownika za wybrany okres Zasadnicza Wynagrodzenie zasadnicze (składnik płacowy [2.11] zasadnicza - wyliczany przez program) może być obliczane według trzech algorytmów jako wynagrodzenie miesięczne, dniówkowe lub godzinowe. System dobiera odpowiedni algorytm podczas obliczeń konkretnego pracownika na podstawie wprowadzonych danych. Składnik płacowy [2.1] stawk.zasad (wprowadzany pracownikowi do danych wejściowych) jest wspólny dla wszystkich trzech algorytmów naliczania zasadniczej. Wprowadzenie parametrów pracownika [1.2] godz. pracy lub [1.4] dni pracy spowoduje naliczenie wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w systemie godzinowym lub dniówkowym (iloczyn [2.1] stawk.zasad" i [1.2] godz.pracy" lub [2.1] stawk.zasad" i [1.4] dni pracy"). Jeżeli pracownikowi nie zostaną wprowadzone do danych wejsciowych parametry [1.2] godz.pracy" lub [1.4] dni pracy" program naliczy wynagrodzenie w systemie miesięcznym: [2.11] zasadnicza" = [2.1]"stawk.zasad." Niezależnie od sposobu wynagradzania, do obliczonej wartości zasadniczej może zostać dodana kwota wyrównania zasadniczej ([2.12] wyr. zasadn. ) Wynagrodzenie miesięczne Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest liczone w systemie miesięcznym ulega ono obniżeniu w przypadku wystąpienia dni nieobecności spowodowanych chorobą, urlopem wychowawczym lub nieobecnością bezpłatną. [2.11] zasadnicza = [2.1] stawk. zasad obniżka stawki miesięcznej obniżka stawki miesięcznej = = obniżka za chorobę + obniżka za urlop wychowawczy + obniżka za godziny bezpłatne (nieprzepracowane) Obniżka za chorobę wyliczana jest jako: dni choroby / 30 Jeżeli obniżka jest wyliczana w lutym powyższy sposób jej liczenia (zgodny z ustawą) powoduje, że dla 9/32

10 nieobecności trwających cały miesiąc wynagrodzenie zasadnicze nie jest równe zero (obniżka wynosi 28/30). Aby tego uniknąć należy wprowadzić pracownikowi do danych wejściowych parametr [1.79] "luty" co spowoduje wyliczenie obniżki za chorobę jako: dni choroby / dni kalendarzowe. Dni nieobecności są obliczane jako suma następujących Parametrów pracownika: dni choroby = = [1.19] dni ch. ZUS + [1.20] dni ch. Zakł. + [1.21] dni opieki + [1.22] dni macierz Jeżeli nieobecność jest wprowadzana i obliczana w module ZASIŁKI odpowiedni parametr pojawi się automatycznie w danych wejściowych pracownika po wykonaniu operacji Przepisywanie (ZASIŁKI >> Obliczenia >> Przepisywanie). Parametry te można również wprowadzić ręcznie do danych wejściowych pracownika. Obniżka za urlop wychowawczy wyliczana jest jako: [1.44] dni z. wych/ [6.23]dni kalendarzowe gdzie dni kalendarzowe pobierane są z parametrów systemowych. Obniżka za godziny bezpłatne liczona jest według zasady: gdzie: godz. bezpł / godz. nomin [1.1] godz. bezpł jako wartość tego parametru pracownika należy wprowadzić liczbę godzin nieprzepracowanych, np. z tytułu urlopu bezpłatnego lub rozpoczęcia/zakończenia pracy w środku miesiąca. [6.10] godz.nomin - parametr systemowy; należy wprowadzić liczbę roboczych godzin nominalnych ( do przepracowania ) w danym miesiącu. 4Przykład 1: Jan Nowak pracuje na pełnym etacie, jego dzień pracy ma 8 godzin, a stawka miesięczna jest równa 1200zł. W ciągu miesiąca trzy dni chorował oraz pobrał dwa dni urlopu bezpłatnego. W danym miesiącu jest 21 dni roboczych. Należy naliczyć dla niego kwotę zasadniczej. Rozwiązanie: Należy wprowadzić następujące dane wejściowe i nadać im wskazane wartości: składnik płacowy [2.1] stawk.zasad parametr pracownika [1.1] godz.bezpł 16 parametr systemowy [6.10] godz.nomin. 168 Po obliczeniu w module ZASIŁKI wynagrodzenia za chorobę i przepisaniu do modułu PŁACE w danych wejściowych pracownika ukażą się 3 dni ch. zakl i kwota wynagrodzenia za chorobę. Na wydrukowanym pasku tego pracownika można sprawdzić rezultat obliczeń: [2.11] zasadnicza = zł. 10/32

11 Wynagrodzenie dniówkowe Każdemu pracownikowi, dla którego zasadnicza jest obliczana w dniówkowym systemie wynagrodzenia, a który nie przepracował pełnego dnia, należy wprowadzić parametry pracownika [1.3] godz.n/prac" oraz [1.10] wym.dniówki i nadać im odpowiednie wartości (patrz przykład 2). 4Przykład 2: Maria Kowalska ma w obliczanym miesiącu dzienną stawkę równą 40 zł. W ciągu tego miesiąca pracowała 21 dni, przy czym pewnego dnia zwolniła się z pracy wyszła o 3 godziny i 15 min wcześniej. W zakładzie pracy wymiar dniówki wynosi 8 godzin, pracownica ta zatrudniona jest jednak na 3/4 etatu dla niej wymiar dniówki wynosi 6 godzin. Należy wyliczyć dla niej kwotę zasadniczej. Rozwiązanie: Należy wprowadzić następujące dane wejściowe i nadać im wskazane wartości: składnik płacowy [2.1] stawk.zasad parametry pracownika [1.4] dni pracy 21 [1.3] godz.n/prac 3.25 (ilość minut wprowadzamy dziesiętnie jako część pełnej godziny!) [1.10] wym.dniówki 6 Na wydrukowanym pasku pracownicy można sprawdzić rezultat obliczeń: [2.11] zasadnicza = zł Wynagrodzenie godzinowe Wynagrodzenie godzinowe oblicza się według zasady: [2.11] zasadnicza = [1.2] godz.pracy * [2.1] stawk.zasad 4Przykład 3: Tadeusz Matyja ma stawkę zaszeregowania 6.50 zł na godzinę. Przepracował ogółem 180 godzin. Należy wyliczyć dla niego kwotę zasadniczej. Rozwiązanie: Należy wprowadzić następujące dane wejściowe i nadać im wskazane wartości: składnik płacowy [2.1] stawk.zasad 6.50 parametry pracownika [1.2] godz.pracy Na wydrukowanym pasku pracownika można sprawdzić rezultat obliczeń: [2.11] zasadnicza = zł. 11/32

12 3.5. Premia System MINI EKSPERT umożliwia obliczanie premii trzema opisanymi poniżej sposobami. Użytkownik wybiera jeden z nich wprowadzając odpowiedni zestaw danych wejściowych. Procent z zasadniczej Wprowadzenie parametru pracownika [1.5] % premii. pozwoli na obliczenie premii jako zadanego procentu od danej [2.11] zasadnicza. Kwota premii Wprowadzenie do danych wejściowych składnika płacowego [2.4] kwota premii przy braku parametru pracownika [1.5] % premii spowoduje kwotowe naliczenie premii. Program nie obniża automatycznie kwoty premii za dni nieobecności z tytułu choroby w takim przypadku należy wprowadzić do danych wejściowych pracownika kwotę premii odpowiednio pomniejszoną. Procent z podstawy premii Wprowadzenie pracownikowi do danych wejściowych jednocześnie parametru pracownika [1.5] % premii i składnika płacowego [2.4] kwota prem. spowoduje naliczenie premii jako procentu od wprowadzonej kwoty (a nie od [2.11] zasadniczej jak w pierwszym przypadku) Dodatek funkcyjny Analogicznie jak w przypadku obliczania premii, system MINI EKSPERT umożliwia naliczenie dodatku funkcyjnego trzema sposobami. Użytkownik wybiera jeden z nich wprowadzając odpowiedni zestaw danych wejściowych. Procent z zasadniczej Wprowadzenie parametru pracownika [1.6] % funkcyjn. pozwoli na obliczenie dodatku funkcyjnego jako zadanego procentu od danej [2.11] zasadnicza Kwota dodatku funkcyjnego Wprowadzenie do danych wejściowych składnika płacowego [2.5] kwota funkc przy braku parametru pracownika [1.6] % funkcyjn. spowoduje kwotowe naliczenie dodatku funkcyjnego. Program obniża automatycznie kwotę dodatku funkcyjnego za dni nieobecności z tytułu choroby. W przypadku gdy dodatek funkcyjny nie ma być obniżany za dni nieobecności z tytułu choroby należy zamiast Składnika płacowego [2.5] kwota funkc wprowadzić do danych wejściowych [2.42] kw.fun.b/ob. Dodatek funkcyjny może wtedy być obniżony tylko z tytułu godzi nieprzepracowanych po wprowadzeniu [1.1] godz. bezpł lub urlopu wychowawczego [1.44] dni.z.wych. Procent z podstawy dodatku funkcyjnego Wprowadzenie parametru pracownika [1.6] % funkcyjn. i składnika płacowego [2.5] kwota funkc. spowoduje naliczenie dodatku funkcyjnego jako procentu od tej kwoty. 12/32

13 3.7. Wynagrodzenie za chorobę Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni (stan prawny na rok 2007) w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do minimum 80% wynagrodzenia. W takim przypadku do danych wejściowych pracownika należy wprowadzić składnik [2.18] wyn.za chor i nadać mu odpowiednią wartość. Składnik ten wchodzi do BRUTTO. Wynagrodzenie za chorobę jest opodatkowane i nie wchodzi do podstawy składek społecznych. Jeżeli użytkownik dysponuje modułem Zasiłki wynagrodzenie za chorobę powinno być wprowadzane do tego modułu i przesyłane po obliczeniu do Płac (przenoszona jest wartość wynagrodzenia wraz z ilością dni choroby). Program kontroluje wówczas ilość dni niezdolności do pracy, powyżej których pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Aby kontrola ta działała dla pracowników nowych, którzy chorowali w tym samym roku w poprzednim zakładzie pracy, należy w module ZASIŁKI uzupełnić parametr dni poza zakładem. Tak samo należy postąpić w przypadku rozpoczęcia pracy z systemem w trakcie roku. Oprócz wartości wynagrodzenia za chorobę [2.18] wyn.za chor" oraz liczby dni choroby [1.20] dni ch.zakl" do danych wejściowych pracownika powinien również zostać wprowadzony parametr [1.23] dni przepr (liczba przepracowanych dni roboczych w danym miesiącu) z odpowiednią wartością. Program wylicza wtedy wartość danej [5.24] l.dni przep (obliczane dni przepracowane) i zapisuje ją do archiwum w celu wykorzystania jej do dopełniania podstawy chorobowego lub odrzucania (wypadania) z podstawy miesięcy dla których ilość dni przepracowanych jest mniejsza niż połowa dni roboczych przy obliczaniu następnej nieobecności w module Zasiłki. Jeżeli nie zostanie wprowadzona dana [1.23] dni przepr, program w miejsce danej [5.24] l.dni przep wstawi liczbę dni roboczych ([6.1] l.dni robocz]) wprowadzoną jako parametr systemowy. Jeżeli pracownik wynagradzany jest w systemie stawki miesięcznej podstawa chorobowego nie powinna być dopełniana za miesiące w których pracownik był na zwolnieniu chorobowym. Należy jednorazowo wprowadzić do danych wejściowych parametr pracownika [1.67] wsk.ndp.pch z wartością równą 1" tak aby jako podstawa chorobowego do archiwum było zapisywane tzw Brutto nominalne (stawka zasadnicza miesięczna wraz z dodatkami) Pozostałe dodatki Składnik [2.40] dod.n/pd.ch Wchodzi do BRUTTO. Opodatkowany, podlega składkom społecznym i składce zdrowotnej. Nie wchodzi do podstawy chorobowego Składnik [2.15] dod.n/pod. Wchodzi do BRUTTO. Nie opodatkowany, podlega składkom społecznym i składce zdrowotnej. Składnik [2.19] dod.n./zus Wchodzi do BRUTTO. Opodatkowany, nie podlega składkom społecznym ani składce zdrowotnej. Składnik [2.20] dod.p/b opd. Dodatek poza BRUTTO. Opodatkowany, nie podlega składkom społecznym ani składce zdrowotnej. 13/32

14 Składnik [2.16] dodat/zwoln Dodatek poza BRUTTO. Nie są od niego liczone żadne obciążenia. Składnik [2.36] dodatek zdr Dodatek poza BRUTTO. Opodatkowany, nie podlega składkom społecznym, podlega składce zdrowotnej. Dodatki: [2.2] nadgodziny, [2.3] dod.zmianow, [2.6] dod.inny 1, [2.7] dod. inny 2, [2.8] dod.inny 3, [2.9] dod.inny 4, [2.37] dod.inny 5" [2.38] dod.inny 6" i [2.48] dod.inny 7" są wprowadzane kwotowo i wchodzą do BRUTTO. Program pozwala na zmianę ich nazw i skrótów, można je więc przystosować do indywidualnych potrzeb. Wykorzystując dodatki oznaczone jako dod. inny należy zwrócić uwagę na ich charakterystykę podaną w ich nazwie. Składniki płacowe [2.6] dod.inny 1", [2.7] dod.inny 2" i [2.37] dod.inny 5" są to dane powtarzalne (mogą się powtarzać w zestawie danych pracownika w jednym miesiącu) i kasowane (po dokonaniu aktualizacji miesięcznej nie pojawią się w danych wejściowych tego pracownika w następnym miesiącu). Przykładem wykorzystania tych dodatków może być nagroda jednorazowa. Składniki płacowe [2.8] dod.inny 3", [2.9] dod.inny 4", [2.38] dod.inny 6" i [2.48] dod.inny 7" są to dane unikalne (w zestawie danych płacowych pracownika w danym miesiącu mogą występować tylko jeden raz) i przenoszone (po dokonaniu aktualizacji miesięcznej pojawią się w danych wejściowych tego pracownika w następnym miesiącu z taką samą wartością). Przykładem wykorzystania tych dodatków może być wynagrodzenie za dodatkowe czynności (np. prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej) Wynagrodzenia urlopowe Zgodnie z Kodeksem Pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował. Oznacza to, że w standardowych przypadkach (wynagrodzenie bez składników zmiennych) nie ma konieczności zmiany danych wejściowych pracownika w czasie gdy przebywa on na urlopie wypoczynkowym. Zmienne składniki wynagrodzenia (dodatki) mogą być obliczane i wprowadzone przez użytkownika do danych wejściowych pracownika na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadku gdy użytkownik chce aby wynagrodzenie urlopowe było wykazane jako osobna pozycja na liście płac (pasku) może wprowadzić Parametr pracownika [1.82] godz. urlopu" oraz Składnik płacowy [2.56] st.godz.url.". Pracownikowi zostanie wówczas wyliczone wynagrodzenie za urlop [2.55] wyn.za.url." będące iloczynem wprowadzonych wartości. Wynagrodzenie to wchodzi do BRUTTO. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jest on wprowadzany kwotowo do danych wejściowych pracownika jako Składnik płacowy [2.29] ekw. Urlop" nie wchodzący do BRUTTO. 14/32

15 3.10. Inne składniki wynagrodzenia nie wchodzące do BRUTTO Składnik [2.30] ekwiwalent1 Składnik powtarzalny (można wprowadzać wielokrotnie do danych wejściowych pracownika w jednym miesiącu), kasowany w następnym miesiącu. Zwiększa kwotę Do wypłaty", nie są od niego liczone żadne obciążenia. Składnik [2.31] ekwiwalent2 Składnik unikalny, przenoszony na następny miesiąc. Zwiększa kwotę Do wypłaty", nie są od niego liczone żadne potrącenia. Składnik [2.57] bony (Bony pracownicze) Składnik unikalny, kasowany w następnym miesiącu. Nie zwiększa kwoty Do wypłaty", wchodzi do przychodu pracownika. Opodatkowany, podatek wykazywany na liście płac jako osobna pozycja. Składnik [2.26] nagr.jubil (Nagroda jubileuszowa) Składnik unikalny, kasowany w następnym miesiącu. Zwiększa kwotę Do wypłaty", opodatkowany. Składnik [2.27] odpr.emeryt (Odprawa emerytalna) Składnik unikalny, kasowany w następnym miesiącu. Zwiększa kwotę Do wypłaty", opodatkowany. Składnik [2.28] odszkodow (Odszkodowanie) Składnik unikalny, kasowany w następnym miesiącu. Zwiększa kwotę Do wypłaty", opodatkowany. Składnik [2.52] rycz.sam.wp (Ryczałt samochodowy przy wypłacie) Składnik unikalny, przenoszony na następny miesiąc. Zwiększa kwotę Do wypłaty", opodatkowany. Składnik [2.54] ubezp. prac (Ubezpieczenie pracownika płacone przez pracodawcę) Składnik unikalny, przenoszony na następny miesiąc. Nie zwiększa kwoty Do wypłaty", liczone są od niego wszystkie obciążenia Suma zasiłków wypłacanych z funduszu ZUS Dla zakładu wypłacającego zasiłki ZUS (zatrudniającego powyżej 20 pracowników) wszystkie zasiłki wypłacane z funduszu ZUS mogą być wprowadzane kwotowo lub obliczane w programie ZASIŁKI, a następnie przepisywane do PŁAC. Użytkownik, który nie eksploatuje modułu ZASIŁKI, powinien wpisać wyliczone przez siebie kwoty zasiłków oraz dni choroby ([1.19] dni ch. ZUS, [1.21] dni opieki lub dni, za które wypłacany jest zasiłek macierzyński [1.22] dni macierz jako dane wejściowe pracownika w module PŁACE. Do danych wejściowych pracownika powinien również zostać wprowadzony parametr [1.23] dni przepr (liczba przepracowanych dni roboczych w danym miesiącu) z odpowiednią wartością. 15/32

16 Zasiłki podlegające opodatkowaniu: [5.4] S zas podat = = [3.1] chorob.zus + [3.2] opieka + [3.4] z.macierzyn + [3.6] z. wyrównaw + [3.7] św. rehab. + [3.11] rekompensat + [3.14] zas.inny Zasiłki nie podlegające opodatkowaniu: [5.3] S zas. n/pod = [3.3] z. porodowy + [3.5] z. wychowaw + [3.8] z. pielęgn + [3.9] z. Pogrzeb + [3.10] zas.rodzinn + [3.18] dod. rok.szk + [3.20] dod.urodz.d + [3.21]dod.reh.dz + [3.22]dod.szk.poz + Zasiłek rodzinny ([3.10 ] zas.rodzinn ) należy wprowadzać w kwocie faktycznie wypłaconej. Aby na deklaracji ZUS w odpowiedniej rubryce została wydrukowana liczba osób, na które pracownikowi przysługuje zasiłek rodzinny, należy wprowadzić parametr pracownika [1.29] l.osób do zas. rodz i nadać mu odpowiednią wartość. Na deklaracji ZUS drukowana jest liczba osób równa wartości danej [5.33] do zas.rodz. Dana ta jest drukowana tylko wtedy, gdy użytkownik wprowadził jednocześnie obydwie dane [1.29] l.osób do zas. rodz i [3.10] zas.rodzinn (zabezpiecza to przed wydrukowaniem liczby osób z jednoczesnym pominięciem wartości zasiłku). Uwaga: zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obecnie tylko zasiłek pogrzebowy może być wypłacany praz pracodawcę Potrącenia Składnik [5.20] S potrąceń" drukowany na liście płac (pasku) jest obliczany jako suma składników odejmowanych od dochodu pracownika. [5.20] S potrąceń = = [4.1] inne potr.1 + [4.2] inne potr.2 + [4.3] inne potr.3 + [4.4] inne potr.4 + [4.51] inne potr.5 [4.52] inne potr.6 + [4.23] zaliczka + [4.11] zal.z art32 + [4.10] rozlicz pod + [4.5] podat. doch. + [4.86] korekta pdt. + [4.26] skł.ub.zdr + [4.89] kor.zd.mc + [4.129] pdt.bony Składniki wykazane w dwóch pierwszych liniach powyższego równania są wprowadzane pracownikowi kwotowo do danych wejściowych (klasa Potrącenie). Składniki z linii trzeciej są wyliczane automatycznie na podstawie innych danych. Wysokość sumy potrąceń może ulec obniżeniu o składniki: [4.12] zal.ogr 32" (wprowadzane kwotowo) oraz [4.15] zwr.nadpł" i [4.15 ] zal.ogr 32" (patrz rozdział 3.13) Dane płacowe [4.1] inne potr.1... [4.52] inne potr.6 użytkownik może przystosować do swoich potrzeb zmieniając ich skróty oraz nazwy. Potrącenia [4.1] inne potr.1", [4.2] inne potr.2" oraz [4.52] inne potr.6" są to dane powtarzalne (mogą się powtarzać w zestawie danych pracownika w jednym miesiącu) i kasowane (po dokonaniu aktualizacji miesięcznej nie pojawią się w danych wejściowych tego pracownika w następnym miesiącu). 16/32

17 Potrącenia [4.3] inne potr. 3", [4.4] inne potr.4 oraz [4.52] inne potr.6" są to dane unikalne (w zestawie danych płacowych pracownika w danym miesiącu mogą występować tylko jeden raz) i przenoszone (po dokonaniu aktualizacji miesięcznej pojawią się w danych wejściowych tego pracownika w następnym miesiącu z taką samą wartością). Przykładem wykorzystania tych potrąceń może być składka na ubezpieczenie (np. składka PZU) Zaliczka na podatek dochodowy Sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy przedstawia w uproszczeniu poniższy wzór: [4.5] podat. doch. = = [5.7] podst. podat * % pod dochod + [4.24] wyr.podatku [4.136] obn.podatku [4.31] sk.zdr.odl. gdzie: [5.7] podst. podat = przychód koszty uzyskania [4.24] wyr.podatku wyrównanie podatku (korekta wprowadzana do danych wejściowych pracownika) [4.136] obn.podatku pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o kwotę wolną [4.31] sk.zdr.odl. składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) Funkcja % pod.dochod oblicza procent zaliczki na podatek dochodowy według tabeli podatkowej (progów podatkowych) w zależności od osiągniętego dochodu narastającego od początku roku podatkowego do miesiąca poprzedzającego miesiąc obliczeń. Program automatycznie kontroluje dochód narastający od początku roku i w przypadku przekroczenia progu podatkowego automatycznie podwyższa procent podatku. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.32) zmiana progów podatkowych ma miejsce w miesiącu NASTĘPNYM po miesiącu, w którym dochód przekroczył kwotę stanowiącą granicę danego przedziału. Program dopuszcza naliczanie podatku dochodowego według indywidualnego procentu. W tym celu należy wprowadzić parametr pracownika [1.27] % pod.indyw. i nadać mu żądaną wartość (np. gdy decyzję taką wyda urząd skarbowy). Pracownikowi, który rozlicza się ze współmałżonkiem lub dzieckiem nie osiągającym dochodów w danym roku podatkowym, można obniżyć procent pobieranych zaliczek wprowadzając do danych wejściowych Parametr pracownika [1.14] współmał o wartości 1. Zgodnie z przepisami podstawa zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia oraz sama zaliczka na podatek dochodowy zaokrąglana jest do 1.00 zł. Pobór zaliczki lub jej części może zostać przeniesiony na następne miesiące zgodnie z art. 32 ust.2. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby to zrealizować, należy w miesiącu ograniczenia poboru wprowadzić daną wejściową [4.12] zal.ogr 32 i nadać jej wartość równą kwocie ograniczenia, a w miesiącu jej pobrania daną wejściową [4.11] zal.z art32 z tą samą wartością. Zaliczka na podatek dochodowy w danym miesiącu nie będzie liczona, jeżeli pracownikowi zostanie wprowadzony parametr [1.15] nie licz pd z wartością 1. Przy obliczaniu podatku liczona jest korekty, która uwzględnia inne wynagrodzenia (listy dodatkowe) wypłacone w danym miesiącu. Korekta likwiduje błąd zaokrąglenia. Uzytkownik może wymusić nie liczenie korekty 17/32

18 danemu pracownikowi przez wprowadzenie do danych wejściowych Parametru pracownika [1.86]!kor.pd/zdr" wskaźnik nie liczenia korekty podatku i składki zdrowotnej. Indywidualną korektę odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy (wyrównanie podatku) można wprowadzić jako potrącenie [4.24] wyr.podatku, z wartością (+) lub ( ) Koszty uzyskania przychodu Wysokość kwoty kosztów uzyskania przychodu przysługującej pracownikom jest określana parametrami systemowymi: Kwota podstawowych kosztów uzyskania" oraz Kwota podwyższonych kosztów uzyskania". Aby koszty były uwzględniane podczas naliczania wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości, należy wprowadzić do danych wejściowych parametr pracownika [1.8] wsk.ksz.uz (gdy pracownikowi przysługują zwykłe koszty uzyskania) lub [1.81] wsk.ksz.pod (jeżeli pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania związane z dojazdami do pracy z innej miejscowości) z wartością równą 1". Korektę kosztów uzyskania przychodu z umowy o pracę można wprowadzić wartością potrącenia [4.25] kor.ksz.uz. Można też wprowadzić pracownikowi indywidualne koszty uzyskania przez potrącenie [4.128] kw.kosz.uz. Pracownikowi otrzymującemu wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę z prawami autorskimi należy wprowadzić do danych wejściowych składnik płacowy [2.25] br.pr.autor. Kwota kosztów uzyskania dla wynagrodzenia wynikającego z praw atorskich zostanie wówczas wyliczona zgodnie z wartością parametru systemowego [6.13] %k.uz.autor Pomniejszenie zaliczki Zaliczka na podatek dochodowy pracownika może być pomniejszona o kwotę obniżki (Parametr systemowy Kwota obniżki zal. podat. doch"). W tym celu należy do danych wejściowych tego pracownika wprowadzić parametr [1.7] wsk.obniż i nadać mu wartość 1. Na wniosek pracownika można jego zaliczkę na podatek dochodowy pomiejszyć o kwotę obniżki należnej współmałżonkowi nie osiągającemu dochodów. Parametrowi [1.7] wsk.obniż należy nadać wtedy wartość 2. Program kontroluje, czy dochody pracownika nie przekroczyły górnej granicy pierwszego progu podatkowego po jej przekroczeniu potrącanie podwójnej wysokości obniżki zostaje automatycznie wstrzymane Roczne rozliczenie podatku dochodowego Roczne rozliczenie podatkowe jest realizowane przez moduł DEKLARACJE (PIT-40) i przekazywane do zbioru danych wejściowych pracownika. W przypadku, gdy różnicę zaliczki na podatek dochodowy za rok ubiegły chcemy rozliczyć ręcznie, należy wprowadzić daną wejściową [4.10] rozlicz pod. Nadpłata (niedopłata) zaliczek na podatek dochodowy jest wykazywana w deklaracji PIT-4. W tym celu obliczane są dane: [4.14] rozlicz rok rozliczenie podatku za rok ubiegły, [4.15] zwr.nadpł. zwrot nadpłaty podatku za rok ubiegły, [4.16] zalicz nadp zaliczenie nadpłaty rozliczonej za rok ubiegły. Dane te są obliczane w celu wydrukowania nadpłaty (niedopłaty) podatku na deklaracji PIT-4 w miesiącu, w którym zostały rozliczone (patrz część DEKLARACJE). 18/32

19 3.14. Składki społeczne od umowy o pracę Składka emerytalna i rentowa. Kwota składek emerytalnych i rentowych jest obliczana jako iloczyn podstawy składki i odpowiedniej stopy procentowej. [5.41] skł.ub.em = [5.39] pdst.sk.e/r * [6.14] % skł. emer / 2 + [4.33] kor.sk.emer [5.44] skł.ub.ren = [5.39] pdst.sk.e/r * [6.15] % skł. rent / 2 + [4.34] kor.sk.rent Stopy procentowe należy wprowadzić jako Parametry systemowe zgodnie z obowiązującą wartością. Ponieważ składka emerytalna i rentowa finansowane są w takiej samej wysokości przez pracodawcę i pracownika stopy procentowe należy wprowadzić w pełnej wysokości (w roku 2006 odpowiednio 19.52% i 13.00%). W trakcie obliczeń wielkości te są dzielone przez 2 tak aby na liście płac (pasku) wykazane byłe składki finansowane tylko przez pracownika (ubezpieczonego). Program automatycznie kontroluje przekroczenie limitu podstawy składek na ubezpieczenie. Po jego przekroczeniu pracownikowi nie są naliczane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wysokość limitu wprowadzana jest do Parametrów systemowych jako [6.19] kwota ogran. Jeżeli pracownik uzyskał dochody stanowiące podstawę do odprowadzania składek em/rent poza miejscem zatrudnienia istnieje możliwość uwzględnienia ich przy liczeniu przekroczenia podstawy składek. W tym celu należy wprowadzić pracownikowi do danych wejściowych Składnik płacowy [2.41] dod do 30x" z kwotą określająca podstawę składek em/rent w innym miejscu zatrudnienia. Jeżeli pracownik podaje kwotę podstawy em/rent, od której można jeszcze naliczac składkę składnik dod do 30x" powinien być obliczony jako: [6.19] kwota ogran. [5.66] S.pd.e/r k1 (do miesięca poprzedniego) kwota podana przez pracownika Użytkownik może wymusić takie działanie programu aby nie były naliczane składki emerytalna i/lub rentowa wybranemu pracownikowi. W tym celu należy do jego danych wejściowych wprowadzić parametr pracownika [1.31]!skł. emer i/lub[1.36]!skł. rent i nadać mu wartość 1. Parametr ten jest przenoszony podczas zamykania miesiąca dla pracownika do danych wejściowych na następny miesiąc. Przy obliczaniu danej składki społecznej liczona jest korekta, która uwzględnia składki z innych wynagrodzeń (list dodatkowych) wypłaconych w danym miesiącu. Dzięki temu w programie nie pojawia się błąd zaokrąglenia objawiający się tym, że suma składek liczonych z różnych podstaw nie jest równa składce obliczonej z sumy wszystkich podstaw. Nie uwzględnienie korekty mogłoby w niektórych przypadkach spowodować po przesłaniu danych o składkach wystąpienie błędu Błędna kwota składki w programie Płatnik. Wszystkie korekty naliczane są wyłącznie na liście podstawowej system zakłada, że jest ona ostatnią listą w danym miesiącu Składka chorobowa. Kwota składki chorobowej jest obliczana jako iloczyn podstawy składki i odpowiedniej stopy procentowej. [5.40] skł.ub.cho = [5.50] pdst.s.ch/w * [6.17] % skł. chor + [4.32] kor.sk.chor gdzie: [6.17] % skł.chor stopa procentowa składki chorobowej wprowadzana jako Parametr systemowy zgodnie z obowiązującą wartością. 19/32

20 [4.32] kor.sk.chor korekta składki chorobowej (patrz punkt ) Istnieje możliwość wymuszenia w systemie nie obliczania składki chorobowej dla danego pracownika. W tym celu należy do jego danych wejściowych wprowadzić parametr pracownika [1.24]!skł.chor i nadać mu wartość równą Składka wypadkowa. Kwota składki wypadkowej jest obliczana jako iloczyn podstawy składki i odpowiedniej stopy procentowej. [5.43] skł.ub.wyp = [5.50] pdst.s.ch/w * [6.16] % skł. wypad + [4.35] kor.sk.wyp gdzie: [6.16] % skł.wypad stopa procentowa składki wypadkowej wprowadzana jako Parametr systemowy zgodnie z obowiązującą wartością. [4.35] kor.sk.wyp korekta składki wypadkowej (patrz punkt ) Istnieje możliwość wymuszenia w systemie nie obliczania składki wypadkowej dla danego pracownika. W tym celu należy do jego danych wejściowych wprowadzić parametr pracownika [1.17]!skł.wypad i nadać mu wartość równą 1. Ponieważ składka wypadkowa jest w całości finansowana przez pracodawcę nie jest ona domyślnie wykazywana na liście płac (pasku). Listę składek wypadkowych płaconych za poszczególnych pracowników można uzyskać przez wydruk zestawienia imiennego Zestawienie składek z umowy o pracę" Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Kwota składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest obliczana jako iloczyn podstawy składki i odpowiedniej stopy procentowej. [5.15] fund pracy = [5.38] pd.fp/fgśp * [6.8] % skł. fund + [4.19] Kwota FP [5.21] skł. FGŚP = [5.38] pd.fp/fgśp * [6.9] % skł. FGŚP + [4.20] Kwota FGŚP Stopy procentowe należy wprowadzić jako Parametry systemowe zgodnie z obowiązującą wartością. Jako podstawa [5.38] pd.fp/fgśp brana jest podstawa składki chorobowo wypadkowej. Użytkownicy, którzy chcą kwotowo wprowadzić składkę na fundusz pracy, powinni wprowadzić odpowiednią wartość składnikowi potrąceń [4.19] kwota FP. Aby składka na fundusz pracy nie była naliczana wybranemu pracownikowi, należy do jego danych wejściowych wprowadzić parametr pracownika [1.11]! fund.prac i nadać mu wartość 1. Użytkownicy, którzy chcą kwotowo wprowadzić składkę na FGŚP, powinni wprowadzić odpowiednią wartość składnikowi potrąceń [4.20] Kwota FGŚP. Aby składka na FGŚP nie była naliczana wybranemu pracownikowi, należy do jego danych wejściowych wprowadzić parametr pracownika [1.18]! skł.fgśp i nadać mu wartość 1. 20/32

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń Strona 1 z 18 Spis treści 1. Dodatki okresowe w podstawie zasiłków...3 2. Konfiguracja...3 2.2 Premia roczna...3 2.3 Premia kwartalna...5 3. Premia roczna

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani.

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani. SYSTEM miniekspert WERSJA 13.10 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO

UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO Spis treści I. Koszty wynagrodzenia pracownika... 2 1) Składniki wynagrodzenia brutto... 2 2) Składki finansowane przez pracodawcę... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR www.madar.com.pl Zabrze, 2013 Spis treści 1 Zasiłek chorobowy 3 1.1 Podstawa wymiaru zasiłku........................... 3 1.2 Przepisy prawne.................................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008 r. orzekł: Art. 41

Bardziej szczegółowo

RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY. 1 Składniki stałe. 2 Składniki zmienne

RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY. 1 Składniki stałe. 2 Składniki zmienne RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY (Obowiązuje od wersji 2.58) Wynagrodzenie za urlop będzie złożone z 2 części. Jedną z nich obliczamy na podstawie składników

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Sprawdzenie, którym pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa

Płace Optivum. Sprawdzenie, którym pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa Płace Optivum Jak naliczyć pracownikowi administracji i obsługi przysługującą mu nagrodę jubileuszową? Nagrodę jubileuszową pracownika administracji i obsługi nalicza się według zasad określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia,

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia, 4 przykłady rozliczeń Jak rozliczyć Zakaz zwolnienie dyskryminacji lekarskie w dostarczone zatrudnieniu przydatna strategia, po terminie wypłaty? orzecznictwo sądów pracy 1 Zwolnienie lekarskie dostarczone

Bardziej szczegółowo

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus)

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Copyright 2012 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WPROWADZENIE... 3 2. DEFINIOWANIE OGRANICZEŃ W KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 15.00. Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (moduł Płace i Kadry Plus)

Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 15.00. Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (moduł Płace i Kadry Plus) Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 15.00 Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (moduł Płace i Kadry Plus) Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYKŁADY ROZLICZANIA PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH...

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Co robi pracodawca w sytuacji, gdy ZUS przysyła

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD. Zadania domowe

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD. Zadania domowe ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD Zadania domowe Zbieg tytułów ubezpieczenia-zadania Pani Monika pracuje na podstawie umowy o pracę w firmie ZZZ, zarabiając 1 900 zł miesięcznie, ale po pracy w domu dorabia

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

wykład 2 System wynagrodzeń System wynagrodzeń w przedsiębiorstwie Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia Lista płac 1

wykład 2 System wynagrodzeń System wynagrodzeń w przedsiębiorstwie Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia Lista płac 1 System w przedsiębiorstwie System wykład 2 Sporządzanie listy płac i jej ewidencja Lista płac 1 2 Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia Jeśli umowę zlecenia zawarto z osobą, która z tytułu umowy

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem ministra

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Program Płace Optivum umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie tego rodzaju nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płace Optivum. Program Płace Optivum umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie tego rodzaju nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płace Optivum Jak zarejestrować i rozliczyć absencję pracownika z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (wynikającą z art. 188 Kodeksu pracy)? Od 2 stycznia 2016 roku przysługujące pracownikowi zwolnienie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Rozliczanie zasiłków chorobowych ZA TYDZIEŃ: Komu przysługuje urlop rodzicielski UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena

Bardziej szczegółowo