katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

2 SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego... 4 Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego Łączenie pracy zarobkowej z zasiłkiem macierzyńskim proporcjonalne pomniejszenie zasiłku macierzyńskiego Wysokość zasiłku macierzyńskiego Jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego

3 Płace i rozliczenia Zasiłki macierzyńskie praktyczne przykłady Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. Nowelizacja ustawy zasiłkowej, która obowiązuje od 17 czerwca 2013 r., wydłużyła okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, ale nie zmieniła ogólnych zasad jego wyliczenia. Obecnie wysokość podstawy wymiaru zasiłku może być różna w zależności od momentu, w którym matka dziecka zadeklaruje, z jakich urlopów macierzyńskich lub rodzicielskich chce skorzystać. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje w wysokości 100%, 80% lub 60% miesięcznej podstawy wymiaru zasiłku. Prawo do zasiłku macierzyńskiego! Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje zarówno osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, jak i dobrowolnie. W stosunku do osób, które posiadają status pracownika, prawo do zasiłku nabywają osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego podstawowego (np. 20 tygodni), dodatkowego (6 tygodni) i rodzicielskiego (26 tygodni) lub z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Natomiast ubezpieczeni dobrowolnie (przedsiębiorcy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia) nie mają prawa do tych urlopów, ale za ten okres mogą nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego powstaje bez okresu wyczekiwania. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie podlegania ubezpie- 3

4 czeniu chorobowemu lub w czasie urlopu wychowawczego urodzi dziecko (art. 29 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej ustawa zasiłkowa). Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje z tytułu przyjęcia dziecka na wycho- Nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego: przysługuje po ustaniu zatrudnienia, które nastąpiło wanie w czasie trwania ubezpieczenia przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i dobrowolnie, które w okresie ubezpieczenia urodziły dziecko pracownicy, z którą umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc (która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży) została przedłużona do dnia porodu pracownicy, jeśli umowa ulega rozwiązaniu w czasie udzielonego urlopu macierzyńskiego pracownicy, która urodziła dziecko podczas urlopu wychowawczego z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10. roku życia, na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10. roku życia i ubezpieczona (ubezpieczony) wystąpiła (wystąpił) do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia Warto podkreślić, że przyjęcie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem nie daje ubezpieczonym prawa do zasiłku macierzyńskiego. Natomiast pełnienie funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem oraz niespokrewnionej z dzieckiem nie pozbawia prawa do zasiłku. Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego Nowelizacja ustawy zasiłkowej uchyliła art. 29 ust. 3 ustawy, stanowiący, że w przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie. Jeśli zatem poród nastąpił podczas urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński ulegał skróceniu o 2 tygodnie. Pracownica, która przebywała na urlopie wychowawczym i podczas tego urlopu urodziła dziecko, nabywała prawo do zasiłku macierzyńskiego za 18 tygodni. Obecnie nie należy skracać zasiłku macierzyńskiego o 2 tygodnie. Pracownica, która urodzi dziecko podczas urlopu wychowawczego, ma prawo do podstawowego urlopu macierzyńskiego w pełnym przysługującym jej wymiarze. Pracownica urodziła dziecko 30 kwietnia 2013 r. podczas trwającego do końca roku urlopu wychowawczego. Pracodawca udzielił pracownicy urlopu macierzyńskiego w wymiarze 18 tygodni, ponieważ poród nastąpił w czasie urlopu wychowawczego i pełny wymiar urlopu macierzyńskiego w całości przypada w tym okresie (do 2 września 2013 r.). W związku ze zmianą przepisów pracownica ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, który zakończy się 16 września 2013 r. Po tym okresie ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego (do 6 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego (do 26 tygodni), jeżeli wystąpi o niego do pracodawcy. 4

5 Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (poród/przyjęcie na wychowanie/ /przysposobienie). Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Przychodem pracownika jest wypłacone mu wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrącanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%). W przypadku gdy podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest ustalana dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, za przychód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną, od której odprowadzane są składki. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku reguluje ustawa zasiłkowa (art dla pracowników, art dla innych ubezpieczonych). Sylwia K. od 1 lutego 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą. Odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe) od podstawy wymiary składek w wysokości 480 zł (tzw. składki preferencyjne). 25 czerwca 2013 r. urodziła dziecko. Miesięczna wysokość jej zasiłku macierzyńskiego wyniesie brutto 414,19 zł (480 zł 13,71%).! Zleceniobiorczyni od 15 stycznia 2013 r. podlega ubezpieczeniu chorobowemu. 10 czerwca 2013 r. urodziła dziecko. W styczniu uzyskała przychód 3000 zł, a od lutego do maja 2013 r. po 5000 zł. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód wypłacony jej od lutego do maja 2013 r., tj zł (5000 zł x 13,71%) = 4314,50 zł x 3 : 3 = 4314,50 zł. Miesięczna (za 30 dni) wysokość zasiłku macierzyńskiego wyniesie brutto 4314,50 zł. Łączenie pracy zarobkowej z zasiłkiem macierzyńskim proporcjonalne pomniejszenie zasiłku macierzyńskiego W trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego pracownica może złożyć wniosek (w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy) o łączenie wychowywania dziecka z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art i art Kodeksu pracy po nowelizacji, dalej k.p.). W takiej sytuacji wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik pracuje (art. 29 ust. 7 ustawy zasiłkowej po nowelizacji) Wówczas urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego) udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Zasada pomniejszania zasiłku macierzyńskiego za okres łączenia z pracą dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego dotyczy wyłącznie pracowników. 5

6 Przy obliczaniu zasiłku macierzyńskiego za okres łączenia pracy z urlopem macierzyńskim nie należy ponownie obliczać ustalonej wcześniej podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Obliczona wcześniej podstawa ulega jedynie proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do obecnego czasu pracy. Pracownica złożyła wniosek o łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą na 1/2 etatu. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień porodu. Pracownica miała prawo wyłącznie do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6000 zł. Obliczona podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 5177,40 zł (6000 zł 13,71%). Za okres wykonywania pracy w czerwcu 2013 r. na 1/2 etatu pracownicy należy wypłacić miesięczny zasiłek w wysokości 2588,70 zł oraz wynagrodzenie za pracę w wysokości 3000 zł brutto (6000 zł x 0,5 etatu). Krok 1. Należy wyliczyć dzienną kwotę zasiłku macierzyńskiego: 5177,40 zł x 100% : 30 = 172,58 zł (pełna stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego). Krok 2. Kwotę dziennego zasiłku macierzyńskiego należy przeliczyć proporcjonalnie do aktualnego wymiaru czasu pracy: 172,58 zł x 0,5 etatu = 86,29 zł (pomniejszona stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego). Krok 3. Dzienną kwotę zasiłku macierzyńskiego należnego podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy pomnożyć przez liczbę dni urlopu macierzyńskiego: 86,29 zł x 30 dni = 2588,70 zł (należna kwota zasiłku za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego). Krok 4. Należy wyliczyć wynagrodzenie dla nowego wymiaru czasu pracy 6000 zł x 0,5 etatu = 3000 zł Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy korzystała z urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Podstawa wymiaru przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego wyniosła 3451,60 zł (4000 zł 13,71%). Pracownica złożyła pracodawcy wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni). We wniosku wskazała, że w okresie od 17 czerwca do 28 lipca 2013 r. (42 dni) chce świadczyć pracę w wymiarze 1/4 etatu. Pracodawca udzielił pracownicy dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wyraził zgodę na pracę na 1/4 etatu. Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy pomniejszyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Należny zasiłek macierzyński trzeba wyliczyć następująco: Krok 1. Należy wyliczyć dzienną kwotę zasiłku macierzyńskiego: 3451,60 zł : 30 = 115,05 zł (dzienna kwota zasiłku). Krok 2. Kwotę dziennego zasiłku macierzyńskiego należy przeliczyć proporcjonalnie do aktualnego wymiaru czasu pracy: 6

7 115,05 zł x 1/4 = 28,77 zł (dzienna kwota zasiłku należnego przy wykonywaniu pracy na 1/4 etatu). Krok 3. Dzienną kwotę zasiłku macierzyńskiego należnego podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy pomnożyć przez liczbę dni urlopu macierzyńskiego: 28,77 zł x 42 dni = 1208,34 zł (należna kwota zasiłku za 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego). W sytuacji łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z pracą pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz pracy na obniżonym etacie. Od wynagrodzenia wypłaconego pracownicy należy odprowadzić również składkę chorobową. W sytuacji niezdolności do pracy czy konieczności opieki nad zdrowym czy chorym członkiem rodzinny pracownica nabędzie zatem prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłku opiekuńczego czy zasiłku chorobowego) lub wynagrodzenia chorobowego. Obliczając podstawę wymiaru zasiłku za niezdolność do pracy podczas urlopu dodatkowego lub urlopu rodzicielskiego (jeśli rodzic łączy pracę zarobkową z pracą na etacie), należy postępować zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej. W razie zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy wypadkowego będzie zatem stanowić nowa kwota wynagrodzenia zasadniczego. Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przebywała na dodatkowym urlopie macierzyńskim do 30 czerwca 2013 r. W trakcie urlopu (od 1 czerwca 2013 r.) rozpoczęła łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego była kwota 5781,43 zł (6700 zł po potrąceniu 13,71% wynagrodzenie zasadnicze i 1/12 premii rocznej). Za pracę na 1/2 etatu pracownica otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 3000 zł (a po pomniejszeniu o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne 2588,70 zł). W okresie od 10 do 21 czerwca 2013 r. była niezdolna do pracy. Za okres urlopu dodatkowego (1 30 czerwca 2013 r.) pracownica powinna otrzymać zasiłek macierzyński w kwocie 2890,80 zł, wynagrodzenie zasadnicze 1800 zł oraz wynagrodzenie chorobowe 828,36 zł. Krok 1. Obliczenie zasiłku macierzyńskiego: 5781,43 zł : 30 = 192,71 zł (dzienna kwota zasiłku), 192,71 zł x 1/2 = 96,36 zł (dzienna kwota zasiłku przy łączeniu urlopu dodatkowego z pracą), 96,36 x 30 dni = 2890,80 zł. Krok 2. Obliczenie wynagrodzenia chorobowego: 2588,70 zł (podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, tj zł (3000 zł x 13,71%) : : 30 x 80% = 69,03 zł (dzienna kwota zasiłku opiekuńczego), 69,03 zł x 12 dni (niezdolności do pracy od 10 do 21 czerwca) = 828,36 zł. Krok 3. Obliczenie wynagrodzenia za pracę: 3000 zł : 30 = 100 zł (kwota do potrącenia za 1 dzień niezdolności do pracy), 7

8 ! 100 zł x 12 (dni niezdolności do pracy) = 1200 zł (kwota do potrącenia z wynagrodzenia zasadniczego za okres choroby), 3000 zł 1200 zł = 1800 zł (wynagrodzenie zasadnicze). Wysokość zasiłku macierzyńskiego W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy zasiłkowej zasiłek macierzyński może przysługiwać w trzech wysokościach, tj. 100%, 80% lub 60% podstawy wymiaru. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może wynosić 60% albo 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, jeśli ubezpieczona nie później niż w terminie 14 dni po porodzie nie złoży wniosku o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Pracownicy (ubezpieczonej) należy wypłacić zasiłek (za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego) w wysokości 80% podstawy wymiaru, jeśli w terminie do 14 dni po porodzie wystąpi z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W przypadku gdy ubezpieczona nie zadeklarowała (w ciągu 14 dni po porodzie), że chce skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, a dopiero po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za podstawowy okres złożyła stosowny wniosek w tym zakresie, należy wypłacić jej 100% zasiłku za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego. 30 czerwca 2013 r. pracownica zakończy pobieranie zasiłku macierzyńskiego za podstawowy okres (140 dni). 17 czerwca 2013 r. po wejściu w życie nowelizacji ustawy zasiłkowej złożyła wniosek o 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz o urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni. Pracownicy należy wypłacić zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz w wysokości 60% za okres urlopu rodzicielskiego. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego (100%) stanowiąca przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc porodu wynosiła 4219,58 zł (4890 zł 13,71%). Krok 1. Obliczenie zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego: Za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica powinna otrzymać zasiłek macierzyński w wysokości: n 4219,58 zł : 30 = 140,65 zł (kwota za 1 dzień w wysokości 100%), n 140,65 zł x 42 dni (6 tygodni) = 5907,30 zł, Krok 2. Obliczenie zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego: Podstawę wymiaru zasiłku w wysokości 100% należy obniżyć do 60%: n 4219,58 zł x 60% = 2531,75 zł, n 2531,75 zł : 30 = 84,39 zł (kwota zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień urlopu rodzicielskiego), n 84,39 zł x 182 dni (26 tygodni urlopu rodzicielskiego) = ,98 zł. 8

9 Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy złożyła wniosek o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze, tj. 2 tygodnie od 1 lipca do 14 lipca 2013 r. oraz wniosek o udzielenie jej 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, podczas którego zamierzała wykonywać pracę w okresie od 15 lipca do 3 listopada 2013 r. (16 tygodni 112 dni) w wymiarze 1/2 etatu, a od 4 listopada 2013 r. w wymiarze 1/4 etatu do końca urlopu rodzicielskiego (do 12 stycznia 2014 r. 10 tygodni 70 dni). Podstawa wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego wynosiła 4314,50 zł (5000 zł 13,71%). Pracodawca uwzględnił wniosek pracownicy. Pracownicy za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku: n 4314,50 zł : 30 = 143,82 zł (dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100%), n 143,82 zł x 14 dni = 2013,48 zł. Pracownicy za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje 60% zasiłek macierzyński w proporcjonalnie zmniejszonej wysokości. W okresie wykonywania pracy w wymiarze 1/2 etatu zasiłek macierzyński należy wyliczyć z 1/2 podstawy wymiaru z kwoty 2157,25 zł (1/2 z 4314,50 zł). Za okres od 15 lipca do 3 listopada 2013 r.: n 2157,25 zł x 60% = 1294,35 zł (60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego), n 1294,35 zł : 30 = 43,15 zł (dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego), n 43,15 zł x 112 dni (16 tygodni x 7 dni) = = 4832,80 zł. Za okres od 4 listopada 2013 r. do 12 stycznia 2014 r. 10 tygodni (70 dni): W okresie wykonywania pracy w wymiarze 1/4 etatu zasiłek macierzyński należy wyliczyć! z 1/4 podstawy wymiaru od 1078,63 zł (1/4 z 4314,50 zł). n 1078,63 zł x 60% = 647,18 zł (60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego), n 647,18 zł : 30 = 21,57 zł (dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego), n 21,57 zł x 70 dni (10 tygodni x 7 dni) = = 1509,90 zł. Jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego W przypadku gdy ubezpieczona zrezygnuje z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający: n okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w pełnym wymiarze lub jego części), n okresowi dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (w pełnym wymiarze lub jego części), n urlopowi rodzicielskiemu w pełnym wymiarze pracownica (ubezpieczona) nabywa prawo do jednorazowego wyrównania pobranego zasiłku macierzyńskiego. Pracownicy (ubezpieczonej) należy wypłacić wyrównanie do 100% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, jeśli za wymienione urlopy ojciec dziecka nie pobrał zasiłku macierzyńskiego (art. 31 ust. 4 ustawy zasiłkowej po nowelizacji). W sytuacji rezygnacji ubezpieczonej z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego należy wypłacić jej jednorazowe wyrównanie do 100% podstawy wymiaru zasiłku. 9

10 Janina W., która prowadzi działalność gospodarczą (przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego), urodziła dziecko 24 czerwca 2013 r. Z tym dniem ZUS zaczął wypłacać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego. 25 czerwca 2013 r. Janina W. złożyła wniosek do ZUS o wypłatę bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim (za okres urlopu macierzyńskiego) zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) oraz za okres urlopu rodzicielskiego (26 tygodni). Podstawę wymiaru zasiłku stanowiła zadeklarowana kwota 4141,92 zł [ ,71%). Ubezpieczona w ciągu 14 dni po porodzie złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. ZUS wypłaci jej zasiłek macierzyński za okresy wszystkich trzech urlopów w wysokości 80% podstawy wymiaru (za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego). ZUS obliczy zasiłek macierzyński w następujący sposób: n 4141,92 zł x 80% = 3313,54 zł, n 3313,54 zł : 30 = 110,45 zł (kwota zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień). Zakładając, że ZUS wypłaci zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a na 14 dni przed pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego Janina W. złoży wniosek w sprawie rezygnacji z tego urlopu, ZUS będzie musiał wypłacić ubezpieczonej jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Krok 1. ZUS obliczy wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego: 110,45 zł (dzienna kwota zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru) x 182 dni (łączny wymiar urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego) = ,90 zł. Krok 2. ZUS obliczy kwotę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100%: n 4141,92 zł : 30 = 138,06 zł (dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru). Krok 3. ZUS obliczy kwotę jednorazowego wyrównania ustalając różnicę między kwotą 100% a 80% dziennego zasiłku, tj.: n 138,06 zł 110,45 zł (dzienna kwota zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru) = 27,61 zł (kwota wyrównania zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień), n 27,61 zł x 182 dni (liczba dni zasiłku macierzyńskiego odpowiadająca okresowi urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego) = 5025,02 zł (łączna kwota wyrównania). PODSTAWA PRAWNA: art , art ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675), art. 9 ust. 6b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675), art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675), art. 2 ust. 3 pkt 6a ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU nr 160, poz. 1080, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675). Katarzyna Kalata doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 10-letnim doświadczeniem w działach personalnych n 10

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... XI XIII XIV Wprowadzenie... 1 1. Urlop macierzyński... 3 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego... 3 1.2. Wymiar urlopu macierzyńskiego...

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1268 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień i wysokości zasiłków. Małgorzata Nowicka Zmiany przepisów w zakresie zasiłków w 2015 i 2016 r. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja Agata Lankamer-Prasołek Karol Lankamer Ewa Przedwojska Renata Tonder Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Druk nr 959 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE 141 praktycznych przykładów dla płatników Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 141 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Publikacja Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki?

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki? l e k c j a N I. Ubezpieczenie chorobowe Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy osoba ubezpieczona jest niezdolna

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1)

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) Projekt z dnia 20 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Rozliczanie zasiłków chorobowych ZA TYDZIEŃ: Komu przysługuje urlop rodzicielski UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS dwutygodnik prawa pracy MONITOR i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC tom 6 Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS Stan prawny na 1 listopada 2014 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR www.madar.com.pl Zabrze, 2013 Spis treści 1 Zasiłek chorobowy 3 1.1 Podstawa wymiaru zasiłku........................... 3 1.2 Przepisy prawne.................................

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wyjaśnienia, przykłady, porady Kiedy będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Jakie prawa przysługują rodzicom

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Opracowano na podstawie t.j.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I. Urlop macierzyński

Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I. Urlop macierzyński Wykaz skrótów... Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego... 1 2. Poród mnogi odroczony... 1 3. Przedporodowa część urlopu macierzyńskiego... 2 3.1. Zasady występowania o urlop

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 391 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 11 marca 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 10 (954) Praca zbiorowa Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze problemy z praktyki ISSN 1234-8325 SPIS

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Druk nr 1083 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Druk nr 189 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Projektowana ustawa ma umożliwić rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku, w związku z urodzeniem się ich dziecka, albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku

Bardziej szczegółowo

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach Konsultacja: Renata Gawęcka Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach Konsultacja: Renata Gawęcka Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 listopada 2014 r. Poz. 1594 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 września 2014 r.

Warszawa, dnia 17 listopada 2014 r. Poz. 1594 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2014 r. Poz. 1594 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 81 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 81 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 81 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenie społecznego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Buchalter ZBIÓR PRZEPISÓW. Nr 16 (820) 24 sierpnia 2015 r. Cena 25 zł (w tym 8% VAT)

Buchalter ZBIÓR PRZEPISÓW. Nr 16 (820) 24 sierpnia 2015 r. Cena 25 zł (w tym 8% VAT) Buchalter Nr 16 (820) 24 sierpnia 2015 r. Cena 25 zł (w tym 8% VAT) Dodatek Nr 16 2015 ISSN 0867 7204 ZBIÓR PRZEPISÓW n Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Tabela zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Tabela zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Tabela zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Organ zgłaszający Treść uwagi Informacja o uwzględnieniu/nieuwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura Sygn. akt I UK 223/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 marca 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Jolanta

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Prezydium KK

Sekretariat Prezydium KK Sekretariat Prezydium KK Od: Magdalena Skrzecz [Magdalena.Skrzecz@mpips.gov.pl] Wysłano: 5 lipca 2013 12:43 Do: sekprez@solidarnosc.org.pl; guz@opzz.org.pl; dialog@fzz.org.pl Temat: projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR PRZYCHODÓW w 2009

KALKULATOR PRZYCHODÓW w 2009 MONIKA CIEŚLAK, KRZYSZTOF HRYNIEWIECKI KALKULATOR PRZYCHODÓW w 2009 (książka z programem) Stan prawny: 1 czerwca 2009 r. 1 Nowości w 2009 roku w zakresie naliczania płac W rozdziale tym zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 159 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 159 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 159 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z SYSTEMU UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH MATERIAŁY DLA STUDENTÓW UMCS

WYBRANE ZAGADNIENIA Z SYSTEMU UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH MATERIAŁY DLA STUDENTÓW UMCS WYBRANE ZAGADNIENIA Z SYSTEMU UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH MATERIAŁY DLA STUDENTÓW UMCS 2014/2015 Akty prawne: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2015, poz. 121 j.t.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Kancelaria Sejmu s. 1/31 Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Opracowano na podstawie t.j.

Bardziej szczegółowo

Na szczególną uwagę zasługują zmiany w prawie

Na szczególną uwagę zasługują zmiany w prawie MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA Najważniejsze zmiany w prawie w 2013 roku Ten rok obfitował w wiele ważnych dla samorządu nowych rozwiązań prawnych i nowelizacji. W 2013 roku weszły w życie nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 159 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dz.U. 2014 poz. 159 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2014 poz. 159 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka? Czy pracownik może przesunąć rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo