UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO"

Transkrypt

1 UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO Spis treści I. Koszty wynagrodzenia pracownika ) Składniki wynagrodzenia brutto ) Składki finansowane przez pracodawcę ) Wyliczenie składek (zwolnienia) ) Składniki nie podlegające ozusowaniu ) Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ) Wynagrodzenie netto II. bibliografia Matuła Marcin str. 1

2 WYNAGRODZENIE BRUTTO UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO I. KOSZTY WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA 1) SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA BRUTTO W każdej umowie o pracę obowiązkowym elementem jest umieszczenie zapisu o wysokości wynagrodzenia danego pracownika. Wynagrodzenie to nosi nazwę: wynagrodzenia brutto, ponieważ od jego wartości w oparciu o stosowne ustawy należy dokonad niezbędnych potrąceo przed jego wypłatą pracownikowi. Potrącenia te dokonywane są na rzecz Zakładu Ubezpieczeo Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego (US). Rys. 1. Potrącenia od wynagrodzenia brutto pracownika. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA WPŁACANE DO ZUS: EMERYTALNE RENTOWE CHOROBOWE ZDROWOTNE ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY WPŁACANA DO US WYNAGRODZENIE NETTO wypłacane pracownikowi Źródło: opracowanie własne. Podstawami prawnymi do zastosowania potrąceo przedstawionych na rysunku 1, są odpowiednio: ustawa o systemie ubezpieczeo społecznych (DZ. U nr 137 poz. 887 wraz z późn. zm.) (zawiera ona ogólne zasady podlegania oraz ustalania składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe oraz chorobowe), ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 210 poz wraz z późo. zm.) dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U Nr 80 poz. 350 wraz z późn. zm.) szczegółowy opis obliczania zaliczki na podatek znajduje się w rozdziale Matuła Marcin str. 2

3 2) SKŁADKI FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ Pracodawca oprócz wynagrodzenia brutto ponosi dodatkowo koszty związane z odprowadzeniem do Zakładu Ubezpieczeo Społecznych składek na ubezpieczenia: EMERYTALNE RENTOWE WYPADKOWE FUNDUSZ PRACY FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEO PRACOWNICZYCH W przypadku składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawa prawna jest tak sama jak dla potrąceo z wynagrodzenia brutto. Składka na ubezpieczenie wypadkowe to składka ustalana indywidualnie dla każdego płatnika w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczanie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeo zawodowych i ich skutków. Natomiast podstawą prawną do opłacania składek na Fundusz Pracy (z którego finansowane są m. in. zasiłki dla bezrobotnych, prace interwencyjne, roboty publiczne czy szkolenia dla bezrobotnych) jest ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ. U. nr 99, poz wraz z późn. zm.), jej wysokośd ustalana jest w ustawie budżetowej. Ostatnią składką finansowaną przez pracodawcę jest składka na FGŚP. Podstawą prawną do jej opłacania jest ustawa o ochronie roszczeo pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz wraz z późn. zm.). Podobnie jak Fundusz Pracy stopa tej składki ustalana jest w ustawie budżetowej Matuła Marcin str. 3

4 3) WYLICZENIE SKŁADEK (ZWOLNIENIA) Składki odprowadzane do ZUS są określone procentowo i obliczane są poprzez pomnożenie ich przez podstawę wymiaru składki. Szczegółowe zestawienie podstaw wymiaru składek oraz ich stóp z podziałem na ich finansowanie znajduje się w tabeli 1. Tabela 1. RODZAJ SKŁADKI Zestawienie stóp dla składek z podziałem na potrącane z wynagrodzenia brutto (płacone przez pracownika) oraz finansowane przez pracodawcę. PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI STOPA SKŁADKI POTRĄCANA Z WYNAGRODZ. BRUTTO [%] STOPA SKŁADKI FINANSOWANA PRZEZ PRACODAWCĘ [%] RAZEM Emerytalna Wynagrodzenie brutto**) 9,76 9,76 19,52 Rentowa Wynagrodzenie brutto**) 1,50 4,50 6,00 Chorobowa Wynagrodzenie brutto 2,45-2,45 Zdrowotna Wynagrodzenie brutto składek E, R, C *) 9,00-9,00 Wypadkowa Wynagrodzenie brutto - 0,67-3,33 0,67-3,33 Fundusz Pracy Wynagrodzenie brutto - 2,45 2,45 FGŚP Wynagrodzenie brutto - 0,10 0,10 RAZEM 22,71 17,48 20,14 40,19 42,85 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: art. 16 i 22 ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych; art. 79 i art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych; rozporządzenia w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeo zawodowych i ich skutków; art. 29 i 30 ustawy budżetowej na rok *) składek E, R, C suma składki emerytalnej, rentowej i chorobowej (patrz str. 6 drugi akapit) **) Ograniczenie podstawy wymiaru do 30-krotności prognozowanie przeciętnego wynagrodzenia w 2011 roku: zł, ogłoszenie tej wartości następuje w drodze obwieszczenia (art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych oraz 6 i 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK SPOŁECZNYCH: 1) Obowiązkowym ograniczeniem, które należy stosowad jest wymiar podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości zł (powyżej została przytoczona podstaw prawna). Oznacza to, iż należy zaprzestad odprowadzania składek na te ubezpieczenia z chwilą przekroczenia limitu. 2) Płatnicy nie muszą odprowadzad składek na FP oraz FGŚP w przypadku, gdy: pracownik osiągnął odpowiednio 55 rok życia dla kobiet oraz 60 rok dla mężczyzn, przez okres 12 miesięcy po zawarciu umowy z osobą powyżej 50 roku życia, która przebywała przed zatrudnieniem w ewidencji bezrobotnych 30 dni, przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyoskiego, dodatkowego urlopu macierzyoskiego lub urlopu wychowawczego (art. 104a i 104b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. nr 99, poz ze zm.) (art. 9a i 9b ustawy o ochronie roszczeo pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Dz. U. nr 158, poz ze zm.) 2011 Matuła Marcin str. 4

5 OGRANICZENIE WYSOKOŚCI SKŁADKI ZDROWOTNEJ Składka zdrowotna w całości finansowana jest przez pracownika (tzn. z wynagrodzenia brutto) i przez Płatnika (zakład pracy) odprowadzana do ZUS. Ustawodawca zezwolił, aby częśd tej składki (7,75% podstawy jej wymiaru) można było sobie odliczyd od podatku dochodowego (art. 27b ust. 2 oraz art. 32 ust. 3b podatku dochodowego od osób fizycznych). Jeżeli z obliczeo wynikałoby, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne jest większa od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, to wówczas składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyd do wysokości tej zaliczki (art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych). Przykład ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wysokości zaliczki na podatek dochodowy prezentuje tabela. 2 Tabela 2. Ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wysokości podatku wyliczonego. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Przypadek I Przypadek II Przypadek III 1. Zaliczka na podatek dochodowy Składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy jej wymiaru) Zaliczka na podatek Składka na ubezpieczenie zdrowotne Źródło: Opracowanie własne w oparciu o art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Matuła Marcin str. 5

6 4) SKŁADNIKI NIE PODLEGAJĄCE OZUSOWANIU Co do zasady podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi wynagrodzenie brutto (art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych). Ustawodawca jednak określił pewne składniki wynagrodzenia, które nie wchodzą do podstawy do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłki i świadczenia rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego (art. 18 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych) przychody określone w 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalani podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U Nr 161 poz. 1106); do których należą między innymi: o nagrody jubileuszowe, które wypłacane są pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, o świadczeo urlopowych wypłacanych na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeo socjalnych do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie, o świadczeo finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeo socjalnych, o dodatków uzupełniających 80%-owy zasiłek chorobowy, wypłacanych przez pracodawców do kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% przychodu pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek, o ekwiwalentów za pranie, bądź reperację odzieży roboczej, o ryczałty i ekwiwalenty używania do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocyjnych nie będących własnością pracodawcy do wysokości nie przekraczającej kwoty, która z tego tytułu została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponieważ podstawę na ubezpieczenie zdrowotne stanowi podstawa składek na ubezpieczenie społeczne pomniejszona o te składki to zwolnienia, które dotyczą składek społecznych będą również dotyczyd ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem jest wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (czyli chorobowe). W przypadku wyliczenia ubezpieczenia zdrowotnego nie stosuje się również ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych czyli limitu do, którego ogranicza się podstawę. (art. 81 ust. 5 ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) Matuła Marcin str. 6

7 5) WYLICZENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W porównaniu do wyliczania składek do ZUS obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest znacznie bardziej złożone. Poszczególne etapy obliczania przedstawia Rysunek 2. Rysunek 2. Etapy obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. ETAP 1 Wynagrodzenie brutto składek E, R, C *) KUP = Podstawa opodatkowania (zaokrąglanie do pełnych złotych) ETAP 2 Podstawa opodatkowania Procent podatku = Podatek ETAP 3 Podatek ulga podatkowa = Podatek wyliczony ETAP 4 Podatek wyliczony ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) = Podatek do odprowadzenia (zaokrąglenie do pełnych złotych) Źródło: Opracowanie własne. *) składek E, R, C suma składki emerytalnej, rentowej i chorobowej Podstawą prawną powyższych obliczeo jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej zostały omówione poszczególne etapy i elementy przedstawione na rysunku 2. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę koszty uzyskania przychodu (KUP) stosuję się w dwóch możliwych wersjach: podstawowe, gdy miejsce pracy jest takie samo jak miejsce zamieszkania, podwyższone, gdy miejsce pracy jest inne niż miejsce zamieszkania, wartości te znajdują się w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2011 roku są to odpowiednio 111, 25 zł oraz 139,06 zł na miesiąc. Dodatkowo w ustawie zostały zawarte również maksymalne wysokości tych kosztów w ujęciu rocznym jakie można sobie odliczyd w przypadku sytuacji, gdyby podatnik posiadał więcej niż tylko jedną umowę o pracę. Koszty uzyskania przychodu stosuje się zawsze w wysokości jednomiesięcznej normy nawet w sytuacji, gdy pracownik: przepracował niepełny miesiąc, pracował na niepełny etat, otrzymał wynagrodzenie za więcej niż jeden miesiąc w danym miesiącu, otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie ze stosunku pracy, nawet, gdyby był to tylko zasiłek chorobowy, otrzymał odprawę emerytalną lub rentową (przysługującą w oparciu o art. 92 ust. 1 1 KP), Koszty uzyskania przychodu przysługują również: byłym pracownikom, którym wypłaca się zaległe wynagrodzenie ze stosunku pracy (należy tutaj zastosowad koszty w wysokości, które obowiązują w danym momencie), 2011 Matuła Marcin str. 7

8 od każdej umowy o pracę, bez względu na ich ilośd (np.: mogą byd jednocześnie 2 umowy o pracę), pracownikowi otrzymującemu zaległe wynagrodzenie (np.: premie) ze stosunku pracy, który aktualnie przebywa na urlopie bezpłatnym, (uwaga jeżeli otrzymuje dodatek za rozłąkę należy zastosowad podstawowe koszty). Jedynym przypadkiem, w którym należy obniżyd KUP to tylko wtedy, gdy następuje jego ograniczenie do wysokości wynagrodzenia. Pełna wysokośd kosztów zostanie dopiero uwzględniona w zeznaniu rocznym pracownika. Ustawa ta w art. 27 ust. 1 przewiduje zastosowanie dwóch możliwych skal podatkowych w zależności od wielkości podstawy jego obliczenia (czyli od wartości z Etapu 1 w Rysunku 2). W 2011 roku dla podatników, u których nastąpiło przekroczenie podstawy opodatkowania powyżej wartości zł, dla nadwyżki ponad tą kwotę należy zastosowad stopę podatkową w wysokości 32% tak jak zostało to przedstawione w tabeli 3. Tabela 3. Skale podatkowe w 2011 roku. PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU *ZŁ+ PODATEK WYNOSI PONAD PO % - kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł , % nadwyżki ponad Źródło: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyjątkiem nie zastosowania stawki 32% jest wspólne rozliczanie się z małżonkiem lub sytuacja, w której osoby samotnie wychowują dzieci. Wówczas w takiej sytuacji pracownik musi złożyd oświadczenie o stwierdzające, iż rozliczenie nastąpi wspólnie z małżonkiem bądź na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) należy tutaj zwrócid uwagę, iż współmałżonek i dziecko nie mogą uzyskiwad żadnych dochodów za wyjątkiem renty rodzinnej bądź dochody współmałżonka mieszczą się w przedziale pierwszej skali podatkowej. W tabeli 3 przy określeniu skali podatkowej uwzględniona została kwota zmniejszająca podatek tzw. ulga podatkowa. Kwotę tą przelicza się na miesiąc (556,02 : 12 = 46,33 zł/mies.), a następnie koryguje o nią podatek za dany miesiąc. Artykuł 32 ust. 3 ustawy o podatku od osób fizycznych przewiduje jednak pewne oboszczenia odnośnie zastosowania powyższej ulgi. Aby ulga mogła byd zastosowana przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia wdanym roku pracownik musi złożyd zakładowi pracy oświadczenie (PIT-2), w którym wyznaczy płatnika jako właściwego do zmniejszania zaliczki o ulgę oraz oświadczenie, iż: nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, nie osiąga dochodów z tytułu członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, 2011 Matuła Marcin str. 8

9 nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacad zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 (czyli: nie prowadzi działalności gospodarczej w oparciu o art. 14 oraz nie osiąga przychodów z najmu i dzierżawy), nie otrzymuje świadczeo pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych (od stycznia 2012 roku brzmienie tego punktu zmienia się na: nie otrzymuje świadczeo pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych). Dodatkowo istnieje możliwośd zastosowania podwójnej ulgi podatkowej w oparciu o art. 32 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to jedynie sytuacji, w której: dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej Ostatnim etapem przy obliczeniu podatku jest potrącenie podatku wyliczonego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (patrz rysunek 2). Potrącenie to nie następuje w pełnym wymiarze składki, lecz w wysokości 7,75% wymiaru składki (art. 27b ust. 2 oraz art. 32 ust. 3b podatku dochodowego od osób fizycznych). Należy tutaj zwrócid uwagę, na sytuację, w której podatek wyliczony (z Etapu 3) będzie niższy niż wysokośd składki ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającej od odliczenia od podatku. Wówczas Podatek wyniesie 0 zł, a składka ubezpieczenia zdrowotnego zostanie ograniczona do wysokości podatku wyliczonego z (Etapu 3). Sytuację tą ilustruje tabela 2. ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 3 przewidział pewne zwolnienia w zakresie obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Artykuł 21 pkt 1 wyżej wymienione ustawy zawiera listę dochodów zwolnionych dla osób fizycznych od podatku, pozostałe punkty precyzują nieco szczegółowiej zwolnienia zawarte w punkcie 1 art. 21. Przykładowymi zwolnieniami wynikającymi z wyżej wymienionej ustawy są: ekwiwalent za pranie lub otrzymanie odzieży roboczej, (art. 21 pkt 10 i 10), świadczenia i ekwiwalenty przysługujące w oparciu o przepisy bhp, (art. 21 pkt 11 i 11a), narzędzia stanowiące własnośd pracownika wykorzystywane do pracy (art. 21 pkt 13), zwrot z tytuł przeniesienia służbowego (zmiana miejsca zamieszkania) do wysokości 200% wynagrodzenia w miesiącu, w którym to przeniesienie nastąpiło (art. 21 pkt 14), dodatki za rozłąkę (art. 21 pkt 18), 2011 Matuła Marcin str. 9

10 świadczeo z tytuł zakwaterowania pracownika (art. 21 pkt 19), zwroty z tytułu używania samochodu prywatnego na cele służbowe (art. 23 pkt 23b), wartości otrzymane przez pracownika z zakładowego funduszu świadczeo socjalnych do kwoty 380 zł (art. 21 pkt 67), świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeo socjalnych związana z pobytem dzieci i osób uprawnionych do tych świadczeo w żłobkach lub klubach dziecięcych, 2011 Matuła Marcin str. 10

11 6) WYNAGRODZENIE NETTO Wynagrodzenie netto jest to ta częśd wynagrodzenia brutto, którą wypłaca się pracownikowi. Wypłata tego wynagrodzenia powinna odbywad się w stałym i ustalonym z góry terminie, co najmniej raz w miesiącu. Wypłatę dokonuje się z dołu do 10-tego każdego następnego miesiąca (zarówno może to byd 27 bieżącego miesiąca bądź 8 następnego miesiąca). Gdyby ustalony dzieo wypłaty wypadał w dzieo wolny od pracy, to wówczas wypłaty należy dokonad w dniu poprzedzającym. (art. 85 kodeksu pracy Dz. U nr 24 poz. 141) Wypłaty wynagrodzenia należy dokonywad w formie pieniężnej (inna forma jest dopuszczalna jeżeli przewidują to przepisy ustawy bądź układ zbiorowy pracy). Wynagrodzeni należy przekazywad pracownikowi do rąk własnych z kasy firmy, chyba że układ zbiorowy pracy przewiduje inną formę, bądź pracownik wyraził uprzednio zgodę na inną formę odbierania wynagrodzenia. (art. 86 kodeksu pracy Dz. U nr 24 poz. 141) 2011 Matuła Marcin str. 11

12 II. BIBLIOGRAFIA 1) ustawa o systemie ubezpieczeo społecznych (DZ. U nr 137 poz. 887 wraz z późn. zm.) 2) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 210 poz wraz z późo. zm.) 3) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U Nr 80 poz. 350 wraz z późn. zm.) 4) kodeks pracy (Dz. U nr 24 poz. 141) 5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U nr 161 poz. 1106) 6) Art. 29 i 30 ustawy budżetowej za 2011 rok 7) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz ze zm.) 8) ustawa o ochronie roszczeo pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Dz. U. nr 158, poz ze zm.) 9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeo zawodowych i ich skutków (Dz.U nr 200 poz ze zm.) 2011 Matuła Marcin str. 12

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Problematyka oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń jest zagadnieniem bardzo obszernym. Poniższe opracowanie pozwoli na poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R Za rok 2012 składana jest wersja nr 3 Podstawa prawna: art. 38 ust. 1a; 42 ust. 1a i 42e ust. 5 updof; art. 35a ust. 4a updof w brzmieniu obowiązującym przed

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego miniekspert 1/32

ALGORYTMY. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego miniekspert 1/32 ALGORYTMY Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego miniekspert 1/32 1. PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU WYNAGRODZEŃ...3 1.1. Wynagrodzenie...3 1.2. Podatek dochodowy...4 1.3. Składki społeczne...5

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z pracownikami

Rachunkowość. Rozrachunki z pracownikami Rachunkowość Rozrachunki z pracownikami dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Przemysław Powierza KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Jak oswoić PIT-a żeby nie ugryzł po latach - czyli praktyczne rozliczenie dochodów

Bardziej szczegółowo