UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO"

Transkrypt

1 UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO Spis treści I. Koszty wynagrodzenia pracownika ) Składniki wynagrodzenia brutto ) Składki finansowane przez pracodawcę ) Wyliczenie składek (zwolnienia) ) Składniki nie podlegające ozusowaniu ) Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ) Wynagrodzenie netto II. bibliografia Matuła Marcin str. 1

2 WYNAGRODZENIE BRUTTO UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO I. KOSZTY WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA 1) SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA BRUTTO W każdej umowie o pracę obowiązkowym elementem jest umieszczenie zapisu o wysokości wynagrodzenia danego pracownika. Wynagrodzenie to nosi nazwę: wynagrodzenia brutto, ponieważ od jego wartości w oparciu o stosowne ustawy należy dokonad niezbędnych potrąceo przed jego wypłatą pracownikowi. Potrącenia te dokonywane są na rzecz Zakładu Ubezpieczeo Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego (US). Rys. 1. Potrącenia od wynagrodzenia brutto pracownika. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA WPŁACANE DO ZUS: EMERYTALNE RENTOWE CHOROBOWE ZDROWOTNE ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY WPŁACANA DO US WYNAGRODZENIE NETTO wypłacane pracownikowi Źródło: opracowanie własne. Podstawami prawnymi do zastosowania potrąceo przedstawionych na rysunku 1, są odpowiednio: ustawa o systemie ubezpieczeo społecznych (DZ. U nr 137 poz. 887 wraz z późn. zm.) (zawiera ona ogólne zasady podlegania oraz ustalania składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe oraz chorobowe), ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 210 poz wraz z późo. zm.) dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U Nr 80 poz. 350 wraz z późn. zm.) szczegółowy opis obliczania zaliczki na podatek znajduje się w rozdziale Matuła Marcin str. 2

3 2) SKŁADKI FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ Pracodawca oprócz wynagrodzenia brutto ponosi dodatkowo koszty związane z odprowadzeniem do Zakładu Ubezpieczeo Społecznych składek na ubezpieczenia: EMERYTALNE RENTOWE WYPADKOWE FUNDUSZ PRACY FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEO PRACOWNICZYCH W przypadku składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawa prawna jest tak sama jak dla potrąceo z wynagrodzenia brutto. Składka na ubezpieczenie wypadkowe to składka ustalana indywidualnie dla każdego płatnika w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczanie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeo zawodowych i ich skutków. Natomiast podstawą prawną do opłacania składek na Fundusz Pracy (z którego finansowane są m. in. zasiłki dla bezrobotnych, prace interwencyjne, roboty publiczne czy szkolenia dla bezrobotnych) jest ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ. U. nr 99, poz wraz z późn. zm.), jej wysokośd ustalana jest w ustawie budżetowej. Ostatnią składką finansowaną przez pracodawcę jest składka na FGŚP. Podstawą prawną do jej opłacania jest ustawa o ochronie roszczeo pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz wraz z późn. zm.). Podobnie jak Fundusz Pracy stopa tej składki ustalana jest w ustawie budżetowej Matuła Marcin str. 3

4 3) WYLICZENIE SKŁADEK (ZWOLNIENIA) Składki odprowadzane do ZUS są określone procentowo i obliczane są poprzez pomnożenie ich przez podstawę wymiaru składki. Szczegółowe zestawienie podstaw wymiaru składek oraz ich stóp z podziałem na ich finansowanie znajduje się w tabeli 1. Tabela 1. RODZAJ SKŁADKI Zestawienie stóp dla składek z podziałem na potrącane z wynagrodzenia brutto (płacone przez pracownika) oraz finansowane przez pracodawcę. PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI STOPA SKŁADKI POTRĄCANA Z WYNAGRODZ. BRUTTO [%] STOPA SKŁADKI FINANSOWANA PRZEZ PRACODAWCĘ [%] RAZEM Emerytalna Wynagrodzenie brutto**) 9,76 9,76 19,52 Rentowa Wynagrodzenie brutto**) 1,50 4,50 6,00 Chorobowa Wynagrodzenie brutto 2,45-2,45 Zdrowotna Wynagrodzenie brutto składek E, R, C *) 9,00-9,00 Wypadkowa Wynagrodzenie brutto - 0,67-3,33 0,67-3,33 Fundusz Pracy Wynagrodzenie brutto - 2,45 2,45 FGŚP Wynagrodzenie brutto - 0,10 0,10 RAZEM 22,71 17,48 20,14 40,19 42,85 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: art. 16 i 22 ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych; art. 79 i art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych; rozporządzenia w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeo zawodowych i ich skutków; art. 29 i 30 ustawy budżetowej na rok *) składek E, R, C suma składki emerytalnej, rentowej i chorobowej (patrz str. 6 drugi akapit) **) Ograniczenie podstawy wymiaru do 30-krotności prognozowanie przeciętnego wynagrodzenia w 2011 roku: zł, ogłoszenie tej wartości następuje w drodze obwieszczenia (art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych oraz 6 i 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK SPOŁECZNYCH: 1) Obowiązkowym ograniczeniem, które należy stosowad jest wymiar podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości zł (powyżej została przytoczona podstaw prawna). Oznacza to, iż należy zaprzestad odprowadzania składek na te ubezpieczenia z chwilą przekroczenia limitu. 2) Płatnicy nie muszą odprowadzad składek na FP oraz FGŚP w przypadku, gdy: pracownik osiągnął odpowiednio 55 rok życia dla kobiet oraz 60 rok dla mężczyzn, przez okres 12 miesięcy po zawarciu umowy z osobą powyżej 50 roku życia, która przebywała przed zatrudnieniem w ewidencji bezrobotnych 30 dni, przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyoskiego, dodatkowego urlopu macierzyoskiego lub urlopu wychowawczego (art. 104a i 104b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. nr 99, poz ze zm.) (art. 9a i 9b ustawy o ochronie roszczeo pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Dz. U. nr 158, poz ze zm.) 2011 Matuła Marcin str. 4

5 OGRANICZENIE WYSOKOŚCI SKŁADKI ZDROWOTNEJ Składka zdrowotna w całości finansowana jest przez pracownika (tzn. z wynagrodzenia brutto) i przez Płatnika (zakład pracy) odprowadzana do ZUS. Ustawodawca zezwolił, aby częśd tej składki (7,75% podstawy jej wymiaru) można było sobie odliczyd od podatku dochodowego (art. 27b ust. 2 oraz art. 32 ust. 3b podatku dochodowego od osób fizycznych). Jeżeli z obliczeo wynikałoby, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne jest większa od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, to wówczas składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyd do wysokości tej zaliczki (art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych). Przykład ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wysokości zaliczki na podatek dochodowy prezentuje tabela. 2 Tabela 2. Ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wysokości podatku wyliczonego. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Przypadek I Przypadek II Przypadek III 1. Zaliczka na podatek dochodowy Składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy jej wymiaru) Zaliczka na podatek Składka na ubezpieczenie zdrowotne Źródło: Opracowanie własne w oparciu o art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Matuła Marcin str. 5

6 4) SKŁADNIKI NIE PODLEGAJĄCE OZUSOWANIU Co do zasady podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi wynagrodzenie brutto (art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych). Ustawodawca jednak określił pewne składniki wynagrodzenia, które nie wchodzą do podstawy do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłki i świadczenia rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego (art. 18 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych) przychody określone w 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalani podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U Nr 161 poz. 1106); do których należą między innymi: o nagrody jubileuszowe, które wypłacane są pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, o świadczeo urlopowych wypłacanych na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeo socjalnych do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie, o świadczeo finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeo socjalnych, o dodatków uzupełniających 80%-owy zasiłek chorobowy, wypłacanych przez pracodawców do kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% przychodu pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek, o ekwiwalentów za pranie, bądź reperację odzieży roboczej, o ryczałty i ekwiwalenty używania do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocyjnych nie będących własnością pracodawcy do wysokości nie przekraczającej kwoty, która z tego tytułu została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponieważ podstawę na ubezpieczenie zdrowotne stanowi podstawa składek na ubezpieczenie społeczne pomniejszona o te składki to zwolnienia, które dotyczą składek społecznych będą również dotyczyd ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem jest wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (czyli chorobowe). W przypadku wyliczenia ubezpieczenia zdrowotnego nie stosuje się również ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych czyli limitu do, którego ogranicza się podstawę. (art. 81 ust. 5 ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) Matuła Marcin str. 6

7 5) WYLICZENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W porównaniu do wyliczania składek do ZUS obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest znacznie bardziej złożone. Poszczególne etapy obliczania przedstawia Rysunek 2. Rysunek 2. Etapy obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. ETAP 1 Wynagrodzenie brutto składek E, R, C *) KUP = Podstawa opodatkowania (zaokrąglanie do pełnych złotych) ETAP 2 Podstawa opodatkowania Procent podatku = Podatek ETAP 3 Podatek ulga podatkowa = Podatek wyliczony ETAP 4 Podatek wyliczony ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) = Podatek do odprowadzenia (zaokrąglenie do pełnych złotych) Źródło: Opracowanie własne. *) składek E, R, C suma składki emerytalnej, rentowej i chorobowej Podstawą prawną powyższych obliczeo jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej zostały omówione poszczególne etapy i elementy przedstawione na rysunku 2. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę koszty uzyskania przychodu (KUP) stosuję się w dwóch możliwych wersjach: podstawowe, gdy miejsce pracy jest takie samo jak miejsce zamieszkania, podwyższone, gdy miejsce pracy jest inne niż miejsce zamieszkania, wartości te znajdują się w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2011 roku są to odpowiednio 111, 25 zł oraz 139,06 zł na miesiąc. Dodatkowo w ustawie zostały zawarte również maksymalne wysokości tych kosztów w ujęciu rocznym jakie można sobie odliczyd w przypadku sytuacji, gdyby podatnik posiadał więcej niż tylko jedną umowę o pracę. Koszty uzyskania przychodu stosuje się zawsze w wysokości jednomiesięcznej normy nawet w sytuacji, gdy pracownik: przepracował niepełny miesiąc, pracował na niepełny etat, otrzymał wynagrodzenie za więcej niż jeden miesiąc w danym miesiącu, otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie ze stosunku pracy, nawet, gdyby był to tylko zasiłek chorobowy, otrzymał odprawę emerytalną lub rentową (przysługującą w oparciu o art. 92 ust. 1 1 KP), Koszty uzyskania przychodu przysługują również: byłym pracownikom, którym wypłaca się zaległe wynagrodzenie ze stosunku pracy (należy tutaj zastosowad koszty w wysokości, które obowiązują w danym momencie), 2011 Matuła Marcin str. 7

8 od każdej umowy o pracę, bez względu na ich ilośd (np.: mogą byd jednocześnie 2 umowy o pracę), pracownikowi otrzymującemu zaległe wynagrodzenie (np.: premie) ze stosunku pracy, który aktualnie przebywa na urlopie bezpłatnym, (uwaga jeżeli otrzymuje dodatek za rozłąkę należy zastosowad podstawowe koszty). Jedynym przypadkiem, w którym należy obniżyd KUP to tylko wtedy, gdy następuje jego ograniczenie do wysokości wynagrodzenia. Pełna wysokośd kosztów zostanie dopiero uwzględniona w zeznaniu rocznym pracownika. Ustawa ta w art. 27 ust. 1 przewiduje zastosowanie dwóch możliwych skal podatkowych w zależności od wielkości podstawy jego obliczenia (czyli od wartości z Etapu 1 w Rysunku 2). W 2011 roku dla podatników, u których nastąpiło przekroczenie podstawy opodatkowania powyżej wartości zł, dla nadwyżki ponad tą kwotę należy zastosowad stopę podatkową w wysokości 32% tak jak zostało to przedstawione w tabeli 3. Tabela 3. Skale podatkowe w 2011 roku. PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU *ZŁ+ PODATEK WYNOSI PONAD PO % - kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł , % nadwyżki ponad Źródło: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyjątkiem nie zastosowania stawki 32% jest wspólne rozliczanie się z małżonkiem lub sytuacja, w której osoby samotnie wychowują dzieci. Wówczas w takiej sytuacji pracownik musi złożyd oświadczenie o stwierdzające, iż rozliczenie nastąpi wspólnie z małżonkiem bądź na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) należy tutaj zwrócid uwagę, iż współmałżonek i dziecko nie mogą uzyskiwad żadnych dochodów za wyjątkiem renty rodzinnej bądź dochody współmałżonka mieszczą się w przedziale pierwszej skali podatkowej. W tabeli 3 przy określeniu skali podatkowej uwzględniona została kwota zmniejszająca podatek tzw. ulga podatkowa. Kwotę tą przelicza się na miesiąc (556,02 : 12 = 46,33 zł/mies.), a następnie koryguje o nią podatek za dany miesiąc. Artykuł 32 ust. 3 ustawy o podatku od osób fizycznych przewiduje jednak pewne oboszczenia odnośnie zastosowania powyższej ulgi. Aby ulga mogła byd zastosowana przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia wdanym roku pracownik musi złożyd zakładowi pracy oświadczenie (PIT-2), w którym wyznaczy płatnika jako właściwego do zmniejszania zaliczki o ulgę oraz oświadczenie, iż: nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, nie osiąga dochodów z tytułu członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, 2011 Matuła Marcin str. 8

9 nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacad zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 (czyli: nie prowadzi działalności gospodarczej w oparciu o art. 14 oraz nie osiąga przychodów z najmu i dzierżawy), nie otrzymuje świadczeo pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych (od stycznia 2012 roku brzmienie tego punktu zmienia się na: nie otrzymuje świadczeo pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych). Dodatkowo istnieje możliwośd zastosowania podwójnej ulgi podatkowej w oparciu o art. 32 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to jedynie sytuacji, w której: dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej Ostatnim etapem przy obliczeniu podatku jest potrącenie podatku wyliczonego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (patrz rysunek 2). Potrącenie to nie następuje w pełnym wymiarze składki, lecz w wysokości 7,75% wymiaru składki (art. 27b ust. 2 oraz art. 32 ust. 3b podatku dochodowego od osób fizycznych). Należy tutaj zwrócid uwagę, na sytuację, w której podatek wyliczony (z Etapu 3) będzie niższy niż wysokośd składki ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającej od odliczenia od podatku. Wówczas Podatek wyniesie 0 zł, a składka ubezpieczenia zdrowotnego zostanie ograniczona do wysokości podatku wyliczonego z (Etapu 3). Sytuację tą ilustruje tabela 2. ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 3 przewidział pewne zwolnienia w zakresie obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Artykuł 21 pkt 1 wyżej wymienione ustawy zawiera listę dochodów zwolnionych dla osób fizycznych od podatku, pozostałe punkty precyzują nieco szczegółowiej zwolnienia zawarte w punkcie 1 art. 21. Przykładowymi zwolnieniami wynikającymi z wyżej wymienionej ustawy są: ekwiwalent za pranie lub otrzymanie odzieży roboczej, (art. 21 pkt 10 i 10), świadczenia i ekwiwalenty przysługujące w oparciu o przepisy bhp, (art. 21 pkt 11 i 11a), narzędzia stanowiące własnośd pracownika wykorzystywane do pracy (art. 21 pkt 13), zwrot z tytuł przeniesienia służbowego (zmiana miejsca zamieszkania) do wysokości 200% wynagrodzenia w miesiącu, w którym to przeniesienie nastąpiło (art. 21 pkt 14), dodatki za rozłąkę (art. 21 pkt 18), 2011 Matuła Marcin str. 9

10 świadczeo z tytuł zakwaterowania pracownika (art. 21 pkt 19), zwroty z tytułu używania samochodu prywatnego na cele służbowe (art. 23 pkt 23b), wartości otrzymane przez pracownika z zakładowego funduszu świadczeo socjalnych do kwoty 380 zł (art. 21 pkt 67), świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeo socjalnych związana z pobytem dzieci i osób uprawnionych do tych świadczeo w żłobkach lub klubach dziecięcych, 2011 Matuła Marcin str. 10

11 6) WYNAGRODZENIE NETTO Wynagrodzenie netto jest to ta częśd wynagrodzenia brutto, którą wypłaca się pracownikowi. Wypłata tego wynagrodzenia powinna odbywad się w stałym i ustalonym z góry terminie, co najmniej raz w miesiącu. Wypłatę dokonuje się z dołu do 10-tego każdego następnego miesiąca (zarówno może to byd 27 bieżącego miesiąca bądź 8 następnego miesiąca). Gdyby ustalony dzieo wypłaty wypadał w dzieo wolny od pracy, to wówczas wypłaty należy dokonad w dniu poprzedzającym. (art. 85 kodeksu pracy Dz. U nr 24 poz. 141) Wypłaty wynagrodzenia należy dokonywad w formie pieniężnej (inna forma jest dopuszczalna jeżeli przewidują to przepisy ustawy bądź układ zbiorowy pracy). Wynagrodzeni należy przekazywad pracownikowi do rąk własnych z kasy firmy, chyba że układ zbiorowy pracy przewiduje inną formę, bądź pracownik wyraził uprzednio zgodę na inną formę odbierania wynagrodzenia. (art. 86 kodeksu pracy Dz. U nr 24 poz. 141) 2011 Matuła Marcin str. 11

12 II. BIBLIOGRAFIA 1) ustawa o systemie ubezpieczeo społecznych (DZ. U nr 137 poz. 887 wraz z późn. zm.) 2) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 210 poz wraz z późo. zm.) 3) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U Nr 80 poz. 350 wraz z późn. zm.) 4) kodeks pracy (Dz. U nr 24 poz. 141) 5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U nr 161 poz. 1106) 6) Art. 29 i 30 ustawy budżetowej za 2011 rok 7) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz ze zm.) 8) ustawa o ochronie roszczeo pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Dz. U. nr 158, poz ze zm.) 9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeo zawodowych i ich skutków (Dz.U nr 200 poz ze zm.) 2011 Matuła Marcin str. 12

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia Tychy, dnia 21.09.2009 r. Członkowie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Najniższe wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia. 2009 r. I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach.

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Pracuję w szkole podstawowej. Szkoła zatrudnia na stanowisku referenta na pół etatu emeryta. Czy w związku z tym od świadczeń z ZFŚS (zapomoga socjalna, wczasy

Bardziej szczegółowo

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Danuta Stachula Płaca brutto a płaca netto PROFESJON@LNY TRENER Danuta Stachula Danuta Stachula nauczyciel

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

1.01.05-31.12.05 19% podstawy opodatkowania. 1.01.06-31.12.06 19% podstawy opodatkowania. 1.01.11-31.12.11 19% podstawy opodatkowania

1.01.05-31.12.05 19% podstawy opodatkowania. 1.01.06-31.12.06 19% podstawy opodatkowania. 1.01.11-31.12.11 19% podstawy opodatkowania WSKAŹNIK I STAWKI I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 1. Stawka podatkowa 1.01.03-31.12.03 27% podstawy 1.01.04-31.12.04 1.01.05-31.12.05 1.01.06-31.12.06 1.01.07-31.12.07 1.01.08-31.12.08 1.01.09-31.12.09

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.06.14 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę Lista płac

Umowy o pracę Lista płac Umowy o pracę Lista płac 1 Na okres próbny Na czas określony Na czas zastępstwa Na czas nieokreślony Na czas wykonania określonej pracy Agencje pracy czasowej Praca nakładcza 2 Może poprzedzad każdą umowę

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym, dokonywane przez pracodawcę za pracowników oddelegowanych

Bardziej szczegółowo

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD. Zadania domowe

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD. Zadania domowe ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD Zadania domowe Zbieg tytułów ubezpieczenia-zadania Pani Monika pracuje na podstawie umowy o pracę w firmie ZZZ, zarabiając 1 900 zł miesięcznie, ale po pracy w domu dorabia

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu z tytułu sprawowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. l

USTAWA. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. l USTAWA z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. l W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 1 ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska)

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska) O WYNAGRODZENIU z tytułu: zatrudnienia, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych * ) jestem zatrudniona/y w (nazwa

Bardziej szczegółowo

Paweł Ziółkowski. Zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń, minimalne, wynagrodzenie urlopowe i inne zmiany na przełomie roku

Paweł Ziółkowski. Zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń, minimalne, wynagrodzenie urlopowe i inne zmiany na przełomie roku Paweł Ziółkowski Zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń, minimalne, wynagrodzenie urlopowe i inne zmiany na przełomie roku Minimalne wynagrodzenie Od dnia 1 stycznia 2013 r.: minimalne wynagrodzenie wynosi: 1600

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od IV-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od IV-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za IV-V/2015

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz.

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz. OBOWIĄZKI PŁATNIKA Urząd Skarbowy Skala podatku dochodowego 2009-2012 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z pracownikami

Rachunkowość. Rozrachunki z pracownikami Rachunkowość Rozrachunki z pracownikami dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę?

Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę? Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę? Czy pracownik jest twórcą, a efekt jego pracy można uznać za utwór i jak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 66 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. 2.Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo