WERSJA Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani."

Transkrypt

1 SYSTEM miniekspert WERSJA Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dn Dz.U. nr 150, poz. 1457, np. wyrównań zasiłków ) oraz możliwość wygenerowanie pliku ze składkami zdrowotnymi obniżonymi do NFZ. Prosimy szczególnie dokładnie przeczytać opis zmian w module Zasiłki i Pomost, gdyż nieznajomość sposobu wprowadzania danych może spowodować nieprawidłowy lub błędny przesył danych z nowymi kodami do programu Płatnik. 1. Zmiany we wszystkich modułach Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani. 2. Moduł PŁACE - zmiany w algorytmach (13h-13m) ALG 13h: zdefiniowanie jako listy dodatkowej wypłaty z kontraktu menedżerskiego. ALG 13i: zdefiniowanie składki zdrowotnej dla Rad Nadzorczych bez obniżki do wysokości podatku, dodanie obniżki składki zdrowotnej do wysokości podatku dla kontraktu menedżerskiego, zdefiniowanie osobnej podstawy zdrowotnej dla działalności gospodarczej i osób współpracujących, zdefiniowanie parametru pracownika wsk.zer.rza (do przesyłu zerowej deklaracji RZA). ALG 13j: dodanie możliwości wprowadzenia dobrowolnej podstawy zdrowotnej dla osoby współpracującej, zdefiniowanie wskaźnika nie liczenia składki chorobowej dla działalności gospodarczej i osób współpracujących. Zakład Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT Strona 1

2 ALG 13k: zmiana nazwy archiwum Karta wynagrodzeń na Karta przychodów, dodanie do archiwum Karta przychodów podatku należnego z sumy wypłat. ALG 13l: zmiana nazwy parametru systemowego naj.krajow na min.krajowa służącego do zabezpieczenia podstawy chorobowego zdefiniowanie składnika płacowego skł.pod.ch. (kwotowego), podwyższającego w danym miesiącu podstawę chorobowego zdefiniowanie wskaźnika luty do prawidłowego wyliczania wynagrodzenia dla chorobowego trwającego cały ten miesiąc (aby nie była wyliczana płaca za 1 lub 2 dni) dodanie możliwości wypłacania zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego przy umowie zleceniu dla pracowników obcych (wraz z przesyłem na deklarację RCA) ALG 13m: dodanie obniżania podstawy składek społecznych z działalności gospodarczej za dni choroby. 3. Moduł PŁACE Po wprowadzeniu daty zatrudnienia innej niż danego roku (podczas zatrudniania pracownika) lub daty zwolnienia innej niż danego roku (podczas zwalniania ) automatyczne wpisywanie początku i końca uzyskiwania dochodów w module DEKLARACJE w celu ułatwienia sporządzenia PIT-11. I tak: jeśli wprowadza się datę zatrudnienia np.15.03, to automatycznie data ta wpisuje się w datę początku uzyskiwania dochodów, a data bieżącego roku w datę końca uzyskiwania dochodów, jeśli wprowadza się datę zwolnienia np.15.10, to automatycznie data ta wpisuje się w datę końca uzyskiwania dochodów, a data bieżącego roku w datę początku uzyskiwania dochodów (tylko dla pustej daty początku). Poprawienie przeglądu i edycji archiwum wg danej płacowej - mimo alfabetycznego ustawienia pracowników przechodzenie strzałkami odbywało się według ich numerów. 4. Moduł ZASIŁKI Dodanie nowej pozycji w słowniku Zasiłki - chorobowy ZUS wypadek i podłączenie w przesyle do modułu Płace. Przy wprowadzaniu tak podłączonego zasiłku, parametr Czy wypadek? Od razu przyjmuje wartość TAK i w pozycji Procent wstawia się 100%, a także program nie sprawdza czy nastąpiło przekroczenie 33 dni wynagrodzenia za chorobę. Dodanie możliwości wprowadzania korekt zasiłków bez konieczności definiowania nowych pozycji w słowniku Zasiłki (korekty mają osobne kody) - przy wprowadzaniu zasiłku (również wynagrodzenia za chorobę), pojawia się nowe pytanie - Czy korekta?. Po odpowiedzi Strona 2 Zakład Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT

3 twierdzącej automatycznie wpisuje się wartość N w polu Czy uwzględniać dni w sumowaniu?, o czym użytkownik jest powiadamiany komunikatem (chyba, że wcześniej sam ustawił na N ). Opis dalszych czynności - patrz moduł POMOST Dodanie pytania o wczytanie podstawy z poprzedniego zasiłku również dla zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego - obecnie sprawdzanie, czy minęły 3 miesiące pomiędzy zasiłkami jest przeprowadzane w 3 grupach: zasiłki chorobowe (w tym wynagrodzenie za chorobę), świadczenie rehabilitacyjne, zasiłki opiekuńcze, zasiłek macierzyński. czyli jeśli np. po wynagrodzeniu za chorobę zostanie wprowadzony zasiłek opiekuńczy - pytanie się nie pojawi. Zmiana w wyświetlaniu dni po wejściu do edycji zasiłków ( Suma dni wynagrodzenia za chorobę od dnia... ) - teraz sumują się tylko dni wynagrodzenia za chorobę i po przekroczeniu 33 dni nie zliczają się dalej. Kontrola będzie łatwiejsza, gdyż jeśli wystąpi zasiłek chorobowy z wypadku (teraz płaci go wyłącznie ZUS)- nie będzie brany pod uwagę. W tabeli zasiłków dla danego pracownika (Edycja/ Pracownik) - wprowadzenie uporządkowania wg daty wypłaty i daty końcowej zasiłku. Ustawienie to zostało zmienione ze względu na możliwość wprowadzania korekt zasiłków - aby korekta ustawiła się w kolejności jej wypłacenia, a nie po zasiłku, którego dotyczy ( w korekcie występują te same daty początku i końca zasiłku). W tabeli zasiłków dla danego pracownika (Edycja/ Pracownik) - dodanie kolumny Czy przesłano do PŁAC? Z informacją, czy zasiłek został już przepisany do modułu PŁACE. W tabeli zasiłków dla danego pracownika (Edycja/ Pracownik) - skrócenie długości niektórych pól (np.% zas., stawka dz.), wyświetlanie nazwy zasiłku z pola Nazwa słownika Zasiłki (było z pola Pełny opis ), gdyż w celu rozróżnienia korekt przed nazwą pojawi się skrót wyr., jeśli w czasie wprowadzania użytkownik odpowiedział twierdząco na pytanie Czy korekta? Zmiany w wydruku karty zasiłkowej - skrócenie pola dla miesięcy, z których liczony był zasiłek, a dla wyrównań dodanie skrótu wyr. Przed nazwą zasiłku. Pozwoliło to zmniejszyć całkowitą szerokość karty zasiłkowej (na niektórych drukarkach nie mieściła się nawet w poziomie na kartce formatu A4). Kontrola przy wprowadzaniu daty wypłaty - sprawdzenie, czy nie jest wcześniejsza od daty końcowej zasiłku i wyświetlanie komunikatu, jeśli tak jest. Po wprowadzeniu błędnej daty wypłaty - np. Ze złym rokiem, przy obecnym uszeregowaniu według daty wypłaty - zasiłek taki wstawił by się między stare zasiłki. Zmiana przy wprowadzaniu danej o ilości dni poza zakładem do kontroli 33 dni ( w przypadku, gdy nowo zatrudniony pracownik miał już w poprzednim zakładzie dni choroby) - teraz należy ją uzupełniać wyłącznie w module ZASIŁKI, bez konieczności wpisywania do danych wejściowych w module PŁACE. W celu uporządkowania danych proszę po nagraniu uzupełnienia (program instalacyjny przeniesie niezerowe wartości z danych wejściowych do modułu ZASIŁKI), usunąć tę daną grupowo wszystkim pracownikom (jeśli była wprowadzana). W czasie wykonywania opcji Nowy Rok/ Licznik chorobowego nastąpi wyzerowanie tych dni, gdyż mają one zastosowanie tylko w danym roku kalendarzowym. Zakład Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT Strona 3

4 5. Moduł POMOST Uwzględnienie przenoszenia nowego rodzaju zasiłku chorobowego ZUS wypadek z kodem 314 (patrz opis zmian w module ZASIŁKI). Uwzględnienie w przesyle na deklarację RSA korekt zasiłków - należy w słowniku Zasiłki w polu kod ZUS w pozycjach, dla których przepisy wprowadziły kody wyrównań dodać te kody oddzielając je średnikiem np. Dla wynagrodzenia za chorobę powinno być 331;335 (w czasie wprowadzania korekty w module ZASIŁKI należy odpowiedzieć Czy korekta? T - jest to warunek konieczny prawidłowego przesyłu do programu Płatnika). Uwzględnienie w przesyle nowego kodu 155 (dla 1-szego dnia niepłatnego wynagrodzenia za chorobę) - nie trzeba definiować nowej pozycji w słowniku Zasiłki ani wprowadzać w dwóch częściach - wystarczy jeśli odpowiedź na pytanie Czy pierwszy dzień niepłatny? Będzie twierdząca, a w polu kod ZUS w słowniku Zasiłki dla pozycji wynagrodzenia za chorobę będzie wprowadzony ten kod po kolejnym średniku według wzoru: 331;335;155. Dodanie możliwości przesyłu zasiłku wychowawczego na RSA (kod 121) wprowadzonego tylko w module ZASIŁKI - dotąd musiał być wprowadzony zawsze w module KADRY. Dodanie parametru do przesyłu zerowej deklaracji RZA ( wsk.zer.rza ) i podłączenie go w parametrach programu. Jeśli zerowa deklaracja ma być przesłana z kodu pierwszego (zwykle jest to umowa o pracę ) - parametr pracownika wprowadzony do danych wejściowych ma mieć wartość 1 i pracownik musi zostać obliczony (wskaźnik jest pobierany z archiwum). Odpowiednio dla kodu drugiego (umowa zlecenie, członek RN). Jeśli u pracownika wystąpią jednocześnie i wskaźnik zerowej deklaracji RZA i kwoty składek - kwoty te zostaną przesłane. Zmiana dla parametru zerowej deklaracji RCA - wprowadzenie rozróżniania, z którego kodu ma być przesłana (tak, jak dla zerowej deklaracji RZA (wartość 1 - kod1,wartość 2 - kod2). Przesył jest bezwarunkowy -tzn. Jeśli są policzone kwoty składek, to i tak zostanie przesłana deklaracja zerowa. Wprowadzenie parametru Na deklaracji RSA uwzględniać kod 140 w związku z nowymi przepisami znoszącymi obowiązek przesyłania na deklarację RSA kodu 140 (przekroczenie podstawy emerytalno-rentowej). Parametr ten jest teraz domyślnie ustawiony na TAK, przed przesyłem dokumentów rozliczeniowych za październik należy przestawić go na NIE. Nowe przepisy znoszą również przesyłanie na deklarację RSA kodu 220 (składniki wypłacane w całości w czasie choroby) - po wejściu w życie przepisów należy odłączyć składnik płacowy w pozycji Skł. wynagrodz. przysł. w okresie niezd. do pracy (jeśli wcześniej był tam podłączony). Umożliwienie utworzenia pliku do NFZ z wykazem pracowników ze składkami zdrowotnymi obniżonymi w związku z przepisem o obowiązku przesyłania wykazu tych składek na nośnikach elektronicznych dla firm zatrudniających więcej niż 5 pracowników - okienko Przesył opcja Pliku do NFZ. Aby dane były kompletne należy: wprowadzić kod NFZ i kod GUS gminy dla przedsiębiorstwa - opcja Ewidencja /Płatników/Przedsiębiorstwo - edycja (klawisz F4), dodatkowe dane (klawisz F4), przejście do kolejnej planszy (Ctrl-W), w module Kadry wprowadzić kod GUS gminy adresu zameldowania w zestawie danych adresowych (wystarczy tylko tym pracownikom, u których następuje obniżenie). Strona 4 Zakład Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT

5 Zmiana kolejności przesyłu pracowników do dokumentów rozliczeniowych z numerycznego na alfabetyczny, Konwersja wszystkich danych typu imię, nazwisko, adres - na duże litery, niezbędne do prawidłowego przetworzenia przez ZUS (po poprawce do programu płatnik dotyczącej m.in. Importu z programów płacowo-kadrowych zaczęły się wczytywać dane, tak jak są wprowadzone w naszym systemie). 6. Moduł KADRY Po wprowadzeniu daty zatrudnienia innej niż danego roku (podczas zatrudniania pracownika) lub daty zwolnienia innej niż danego roku (podczas zwalniania ) - automatyczne wpisywanie początku i końca uzyskiwania dochodów w module DEKLARACJE w celu ułatwienia sporządzenia PIT-11 (patrz moduł PŁACE). 7. Moduł DEKLARACJE Odłączenie pobierania danych płatnika dla deklaracji PIT-4 z ustawień w opcji Ewidencja/ Płatników/ Przedsiębiorstwo/ F4/ F3, gdyż zgodnie z przepisami jeśli płatnik jest osobą fizyczną (jest podłączony do przedsiębiorstwa jako właściciel), mają się drukować jego dane (imię, nazwisko i adres zamieszkania), a jeśli osobą prawną to dane przedsiębiorstwa. Umożliwienie wprowadzenia składek zdrowotnych pobranych i podlegających odliczeniu dla umów menedżerskich w opcji Parametry/ Algorytmy. 8. Moduł BANK Wprowadzenie kilku nowych formatów plików eksportowych np. KIR-Elixir-0 - format opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Zakład Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT Strona 5

UMOWY ZLECENIA. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego EKSPERT 1/21

UMOWY ZLECENIA. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego EKSPERT 1/21 UMOWY ZLECENIA Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego EKSPERT 1/21 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady eksploatacji programu...4 3. Rozpoczęcie i zakończenie pracy programu... 4 3.1. Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego miniekspert 1/32

ALGORYTMY. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego miniekspert 1/32 ALGORYTMY Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego miniekspert 1/32 1. PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU WYNAGRODZEŃ...3 1.1. Wynagrodzenie...3 1.2. Podatek dochodowy...4 1.3. Składki społeczne...5

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014.1a Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 5 Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 dostosowano do zmian związanych z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15 1 Warszawa 2009r. S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wymaga zainstalowania programów "PDFCreator" (www.pdfforge.org) i "SendCresusPDF".

UWAGA! Wymaga zainstalowania programów PDFCreator (www.pdfforge.org) i SendCresusPDF. LOGICYS POLSKI Sp. z o. o. 01-501 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 8/30 Tel. (22) 416 04 90 e-mail: info@logicys.pl www: Asysta telefoniczna: Logicys Service (22) 240 33 09; 795 958 280

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014 Urlopy związane z rodzicielstwem 3 Program został dostosowany do zmian prawnych dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmiany obejmują rejestrację

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2014.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 ZMIANY... 3 1.2 POPRAWIONO... 3 2 HANDEL... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 POPRAWIONO... 3 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 3 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 3 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Spis treści 9.4.5080... 4 Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność... 4... 4 Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL 2012.2.5.927... 7

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

CDN Asysta o co pytają Twoi Klienci

CDN Asysta o co pytają Twoi Klienci CDN Asysta o co pytają Twoi Klienci 1. W jaki sposób w systemie CDN OPT!MA wypłacić wyrównania zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, wypłacanych ubezpieczonym w wyniku realizacji

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Płace i Kadry pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

AJBM Kadry - Płace 1 / 106

AJBM Kadry - Płace 1 / 106 AJBM Kadry - Płace 1 / 106 Spis treści Wstep... O programie... Zaczynamy... Instalacja... Domyślny katalog programu... Transfer Danych... Aktualizacja... Firma... OBSŁUGA FIRMY... Pracownicy... [A] Kadry...

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 7 FINANSE... 8 RAKSSQL 2014.1.18.989 (Data publikacji: 25.11.2014)... 8 KSIĘGOWOŚĆ...

Bardziej szczegółowo