Opracowanie norm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji - ITS dla odpowiedzi ABR wywoływanych krótkimi tonami o i ntensyw n ości 90 db nhl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie norm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji - ITS dla odpowiedzi ABR wywoływanych krótkimi tonami o i ntensyw n ości 90 db nhl"

Transkrypt

1 Prblemy terii i praktyki Prblems f thery and practice Opracwanie nrm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji - TS dla dpwiedzi ABR wywływanych krótkimi tnami i ntensyw n ści 90 db nhl Nrmative data f latency f wave V and interaural latency difference - TS fr ABRs elicited by tne-pips f 90 db nhl intensity Ewa Orkan-Łęcka ', Krzysztf Kchanek', Adam Piłka ', Lech Śliwa ' 1 Akademia Medyczna, Warszawa, nstytut Fizjlgii i Patlgii Słuchu, Warszawa Streszczenie W praktyce klinicznej wacenie zaburzeń słuchu typu pza ś li makweg za pmcą słuchwych ptencjałów wywłanych pnia mózgu - ABR standardwym bdźcem jest trzask, chciaź pdejmwane są również próby zastswania w tych badaniach krótkich tnów. Wacenie dpwiedzi ABR stsuje się szereg parametrów, ale w pierwszej klejnści analizuje się parametry fali V - jej becnść, amplitudę i latencję. Bardz czułym parametrem w przypadku jednstrnnych zaburzeń pzaś lim akwych jest różnica międzyuszna latencji fali V, tzw. wskaźn ik TS. Odpwiedzi ABR dla trzasku charakteryzują się bardz małym rzrzutem śród- i międzysbniczym wartści latencji, c znacznie ułatwia prównywanie wyników pmiędzy labratriami. Nrmy latencji fali V i wskaźnika [TS są pwszechnie znane dla dpwiedzi wywływanych trzaskiem, a różnice pmiędzy labratriami są bardz niewielkie. Nie zstały natmiast pracwane nrmy latencji fali V i wskaźnika TS dla dpwiedzi ABR wywływanych krótkimi tnami, c wynika przede wszystkim z braku standardu dtycząceg parametrów czaswych bdźców. Dlateg w niniejszej pracy pdj ęt badania, których celem był pracwanie nrm latencji fali V i wskaźnika łts dla dpwiedzi ABR wywływanych krótkimi tnami częsttliwściach 1000, 00 i 4000 Hz, których wartści czasów narastania są dłuższe niż standardwe. Pn adt przeanalizwan wpływ wieku i pici na wymienine parametry fali V. S łwa kluczwe: słuchwe ptencj ały wywłane pnia mózgu, krótkie tny, latencja fali V. Summary n clinical practice, when assessing retrcchlear hearing lss by means f ABRs, he click is cmmnly used as a slandard stimulus, althugh sm e attempts are als mad e t emply lane pip slimuli. T evaluale he respnse, ne examines a number f parameters f individual waves. n he first place, he presence and parameters f wave V are analyzed such as amplitude and latency. n the cases f unilateral retrcchlear hearing lss, interaural latency difference f wave V, the s-called TS index. is a very sensitive parameter. The characterislic feature f ABRs is very law inter- and intrasubject variability f latency values, which significantly facilita les cmparisns between results frm different labratries. The nrms fr wave V latency and TS index fr ABRs eliciled by cjick are cmmnly knwn, and the differences between labratries are very law. Hwever, there are nt any nrms fr wave V and [TS latencies in the ABRs ellcited by lane pips. The aim f th is wark was t elabrated the nrms fr lalendes f wave V and he TS index in ABRs eltcited by tne pips at frequencies 1000, 00 and 4000 Hz, whse rise-times were lnger than the standard nes. The influence f age and gender n the parameters f wave V was als anajyzed. Key wrds: auditry brainstem respnses, tne pips" latency f wave V, nrmative data. Wprwadzenie Standardwym bdźcem w badaniach słuchwych ptencjałów wywłanych pnia mózgu (ABR) jest trzask, który ze względu na dużą szybkść narastania fali ciśnienia akustyczneg zapewnia bardz d brą synchrnizację dpwiedzi pjedynczych w łókien nerwu słuchweg, c w praktyce przekłada się na dużą amplitudę dpwiedzi raz jej wyską jakść. Z uwagi na szerkie widm mcy trzasku dpwiedzi ASR nie są specyficzne c zęsttliwściw. Ola niskich intensywnści cechach dpwiedzi decyduje dpwiedź ślim a ka w zakresie częsttliwści d 00 d 4000 Hz, natmiast w zakresie wyższych intensywnści aktywn ś ć zakrętu pdstawneg [Dn 1978; Eggerm n t 19J. Pwszechnie znane są nrmy latencji fali V dla trzasku raz wpływ różnych czynników na jej wartść, takich jak np. płeć, wiek czy temperatura cia/a. J eżeli parametry stymulacji i akwizycji są zbliżne w pszczególnych śrdkach elektrfizjlgicznych, t różnice w nrmach są nieznaczące. Jest t niewątpliwie grmna zaleta dpwiedzi ABR na trzask. Równie wa żną cechą tych dpwiedzi jest niewielki rzrzut śród- i międzysbniczy, c przekłada się w praktyce na niewielkie wartści dchylenia standardweg średn i ch wartści latencji. Z kliniczneg punktu widzenia ta cecha

2 30 Ewa O r kan-łęcka, Krzysztf Kchanek, Adam Piłka, Lech Sliwa dpwiedzi na trzask ma grmne znaczenie, pnieważ ułatwia różnicwanie nrmy d patlgii na pdstawie pmiarów latencji. Jest t niewątpliwie skutek bardz dbrej synchrnizacji dpwiedzi pjedynczych włókien nerwu słuchweg przy pbudzaniu ślimaka trzaskiem, który gwarantuje bardz dużą szybkść narastania fali ciśnienia dźwięku w pczątkwej fazie bdźca. Jak wiadm, krótkie tny charakteryzują się znacznie dłuższymi czasami narastania, a zatem szybkść narastania fali ciśnienia krótkieg tnu jest znacznie mniejsza niż dla trzasku. Np. dla krótkieg tnu częsttliwści 1000 Hz minimalna wartść czasu narastania wynsi 1 kres, czyli 1 ms, pdczas gdy wartść czasu narastania trzasku wynsi 0,05 ms. Zatem wartść czasu narastania krótkieg tnu jest -krtnie w i ększa niż trzasku. Oznacza t w praktyce mn i ejszą szybkść narastania fali ciśnienia dźwięku dla krótkich tnów i spadek synchrnizacji dpwiedzi pjedynczych włókien nerwu słuchweg. Dlateg fala V w dpwiedziach dla krótkich tnów ma mniejszą amplitudę raz w i ększą szerkść [Campbell 1995; Stapels 1997; 00; Kchanek 00; Purdy 02]. D tej pry nie pracwan jednliteg standardu stymulacji za pmcą krótkich tnów, nie tylk w dniesieniu d badań prgwych, ale szczególnie w dniesieniu d badań nadprgwych. Z reguły pszczególne śrdki audilgiczne psługują s i ę własnymi metdami, siągając częst satysfakcjnujące wyniki dtyczące reknstrukcji audigramu [Kchanek, 00; Stapels 00]. Brak standardu w zakresie parametrów stymulacji za pmcą krótkich tnów bwiedniach nieliniwych pwduje, że brak jest pwszechnie dstępnych nrm latencji fali V dla krótkich tnów. Dlateg w niniejszej pracy, w nawiązaniu d wstępnych wyników badań w uszach nrmalnie słyszących, przedstawinych w pracy Kchanka i wsp. [03], pdjęt badania, których celem był wyznaczenie nrm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji - wskaźnika T5 w dpwiedziach ABR dla krótkich tnów. Analizwan również wpływ wieku i płci na wartści latencji fa li V raz wskaźnika T5. Materiał i metda Badania wyknan w grupie 148 sób słuchu nrmalnym w wieku d 12 d 75 lat. Próg słyszenia badanych sób w zakresie częsttliwści Hz nie przekraczał db HL. Na ryc.1 przedstawin histgram wieku badanych sób w przedziałach 1 O-letnich. Z przedstawineg rzkładu wynika, że większść sób była w wieku d d 50 lat. Z uwagi na małe l iczebnśc i grup sób w wieku pniże j lat i pwyżej 50 lat d dalszej analizy wyd rębni n cztery grupy wiekwe: grupa 1 - sby w wieku pniżej 30 lat, grupa 2 - sby w wieku d 30 d 40 lat, grupa 3 - sby w wieku d 40 d 50 lat i grupa 4 - sby w wieku pwyżej 50 lat. W tab. 1 zestawin przedstawin charakterystykę mater i a ł u pd wzg l ędem liczebnśc i płci i wieku badanych sób. W badaniach stswan krótkie tny bwiedni Gaussa częsttliwściac h 1000, 00 i 4000 Hz raz bdziec typu trzask. Wart ści czasów narastania i padania krótkich tnów były takie same jak w pracy Kchanka i wsp. [02 ]: dla częst tliwści 1000 Hz - 4 kresy (4 ms), natmiast dla częstt li wści 00 i 4000 Hz - 8 kresów (4 i 2 ms). Bdżce : / y 1\ Oc.ek""."" nrmaln Próg słyszenia (db HL Ryc. 1. Rzkład wieku w badanej grupie sób nrma lnie s łyszących Tab. 1. Liczba kbiet i mężczyzn w pszczególnych grupach wiekwych Grupa liczba sób liczba kbiet liczba mężczyz n Grupa Grupa Grupa Grupa Ogó łe m by ły generwane bez dcinka plateau. ntensywnść wszystkich bdżców wynsiła 90 db nhl. Odpwiedzi rejestrwan za pmcą plskieg systemu d badań elektrfizjlgicznych słuchu nazwie "Eptest" z czasem analizy wynszącym ms. Pasm wzmacniacza bilgiczneg wyns i ł d 0 d 00 Hz. Bdżce prezentwan przez s ł uchawki nauszne TDH-49 firmy Telephnics z częstścią pwtarzania 31/s. Przedmitem analizy statystycznej były latencje fa li V raz wartści różnicy międzyusznej - T5 wyznaczne z dpwiedzi dla pszczególnych bdźców. Skk kursra przy wyznaczaniu latencji wynsił 0,08 ms. W analizie statystycznej stswan test t-studenta dla prób zależnych i nieza l eż n ych, analizę wariancji raz funkcj ę krelacji liniwej. Jak isttne rzważan wyniki z pzimem isttnści p<0,05. Wyniki Latencja fali V Na ryc. 2 przedstawin histgramy latencji fa li V w całe j grupie sób dla pszczególnych bdźców, natmiast na ryc. 3 średn i e wartśc i latencji fali V wraz z dchyleniami standardwymi. Najkrótsze latencje występwały w dpwiedziach dla trzasku, a najdłuższe dla krótkieg tnu częstt l iw śc i 1000 Hz. Odchylenia standardwe mają zb l iżną wartść dla pszczególnych bdżców, przy czym dla częst tl iwści 1000 Hz wartść dchylenia jest nieznacznie większa n i ż dla pzstałyc h bdżców. Analiza statystyczna wykazała, że średn i e wartś ci dla pszczególnych bdźców różn i ą się między sbą w spsób isttny statystycznie. Opie rając s i ę na średn i ch wartś ci ach latencji i wartśc i dwóch dchyle ń standardwych, wyznaczn zakresy nrmy dla pszczególnych bdżców (tab. 2).

3 Opracwanie nrm latencji fali V i różn i cy międzyusznej latencji - T5 dla dpwiedzi ASR wywływanych krótkimi tnami. 31. _ -----_. --- w " 1000 Hz Lv [ms] ' 00 Hz "'0 " >." "" 4000 Hz " " y ' trzask '00 "" 00 :J t , , , ,' 7.8 8, , 0 9,( lalencja fali V (ms) Ryc. 2. Histgramy latencji fali V w całej grupie sób dla pszczególnych bdźców Na ryc. 4 przedstawin diagramy krelacyjne lateneji fali V w funkcji wieku. Analiza statystyczna wykazała, że pmim niskich wartści współczynników krelacji liniwej, krelacje były isttne statystycznie dla wszystkich bdźców Hz 00 Hz 4000 Hz trzask Ryc. 3. Średn i e wartśc i latencji fali V wraz z dwma dchyleniami standardwymi dla pszczególnych bdźców Tab. 2. Średn i e wartśc i latencji raz dlny i górny zakres nrmy latencji fali V (w ms) dla pszczególnych bdźców Bdziec x ± SD Zakres nrmy 1000 Hz 8,28 ± 0, 31 7,66-8,90 00 Hz 7,75:1:: 0,26 7,23-8, Hz 6,78 ± 0,24 6,77-7,25 trzask 5,67 ± 0, W tab. 3 przedstawin wartści współczynn i ków nachylenia wykresów latencji fali V w funkcji wieku raz wartści współczynników krelacji liniwej dla pszczególnych bdźców. Najwyższa wartść współczynnika krelacji liniwej występwała dla bdźca częstt l iwści 4000 Hz. Nachylenia wykresów były zbliżne dla wszystkich bdźców. W tab. 4 raz na ryc. 5 przedstawin średnie wartści latencji fali V dla pszczególnych bdźców w różnych grupach wiekwych. Dla bdźców tnalnych wpływ wieku był niec większy niż dla trzasku. Lv [ms]..., , Hz '.0 '.' :..-:.. :. 7,a :::-,. :.r::::: ==::..', , 00 Hz '.-.. -, , 8, Hz 7.' 6, ', , 6,8 trzask '.- '.0 '.' ',' "' :C -c,:;;,:;;,:;; -c,:;; -;,c:: -;'C::O-'7"'O--!" Wiek w latach Ryc. 4. Diagramy krelacyjne latencji fali V w fun kcji wieku dla pszczególnych bdźcó w

4 32 Ewa Orkan-Łęcka, Krzysztf Kchanek, Adam P i łka, Lech Ś l iwa Tab. 3. Wartsci współczynn i ków nachylenia wykresów latencji fal i V w funkcji wieku raz wartści współczynników kre lacji liniwej dla pszczególnych bdźców Rdzaj bdżca Nachylenie wykresu Wartść współczynnika krelacji liniwej 1000 Hz 7 s /db 0,27 00 Hz S Js/d8 0, Hz 7 j.js/db 0,36 trzask 5lJs/dB 0,29 Tab. 4. Średn i e wartśc i i dchylen ie stadardwe latencji fal i V (w ms) dla pszczególnych bdźców w różnych grupach wiekwych Grupa Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Ogółem l. (ms] trzask 1000 Hz 8,1 5 ± 0,28 8, ± ,35 ± 0,34 8,41 ± 0,26 8,28 ± 0, Hz 00 Hz 4000 Hz 7,66 ± 0,22 6,66 ± 0,21 7,74 ± 0,26 6,75 ± 0,22 7,79 t ,86 ± 0,25 7,89 ± 0,24 6,94 ± ,75 ± 0,26 6,78 ± 0,24 00 Hz 1000 Hz trzask 5,58 ± 0,17 5,64 ± 0,21 5,74 ± 0, ± 0,1 9 5,67 t 0,21 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Ryc. 5. Średn i e wartśc i!atencji fali V (w ms) w różnych grupach wiekwych dla pszczególnych bdźców (grupa 1 - wiek pniżej 30 lat; grupa 2 - przedz i ał wieku d 30 d 40 lat; grupa 3 - przedz i ał wieku d 40 d 50 lat; grupa 4 - wiek pwyżej 50 lat) W tab. 5 zestawin średn i e wartści latencji fali V dla pszczególnych bdźców w grupach kbiet j mężczyzn. Analiza wariancji wykazała isttny statystycznie wpływ płci na wartści latencji fali V. Prównanie latencji fal i V w bu pdgrupach sób za pmcą testu t-studenta dla prób niezależnych wykazał, że latencje w grupie mężczyzn są dla każdeg bdźca dłuższe w spsób isttny statystycznie (p<o,05), Dla częsttliwści 1000 i 00 Hz różnice latencji pmiędzy grupą mężczyzn i kbiet były niec większe niż dla bdźca częsttliwści 4000 Hz i dla trzasku. Tab. 5. Średnie wartści latencji fal i V (w ms) wraz z dchyleniem standardwym w grupach kb iet i męzczyzn dla pszczególnych bdźców Grupa 1000 Hz 00 Hz 4000 Hz trzask Kbiety 8, ± 0,28 7,69 ± 0,23 6,72 ± 0,23 5,62 ± 0, Mężczyź ni 8,45 ± 0,32 7,90 ± 0,25 6,90 ± 0, 5.7B ± O,17 Różnica międzyuszna latencji fali V - T5 Na ryc. 6 przedstawin histgramy wartści różnic m i ędzyusznych latencji fali V - T5 dla pszczególnych bdźców. W przedstawinych rzkładach zdecydwanie dminują wartśc i zerwe wskaźn i ka T5. Pnieważ z kliniczneg punktu widzenia nie ma znaczenia znak różnicy międzyusznej latencji, ale jej wartść bezwzględna, dlateg dalsza analiza statystyczna T5 zstała wyknana w dniesieniu d wartści bezwzględnych. Na ryc, 7 przedstawin histgramy wartści bezwzględnych wskaź n ika T5. Pdbnie jak w histgramach na ryc. 6, niezależnie d rdzaju bdźca, wyraźnie dminują zerwe wartści T5. W analizwanym materiale nie występwały wartści T5 pwyżej 0,24 ms (trzy skki kursra' na ekranie u rządzenia EPTEST). W tab. 6 przedstawin średn i e wartści bezwzg l ęd n ych wartśc i T5 dla pszczególnych bdźców raz górne zakresy nrmy, wyznaczne w parciu wartści ś rednie T5 i wartść dwóch dchy l eń standardwych. Na j niższa średn i a wartść T5 występwała dla trzasku, natmiast dla pzstałych bdźców wartści T5 nie różniły się isttnie między sbą i były kł dwu razy w i ększe d wartści dla trzasku. Analiza wariancji nie wykaza ł a isttneg statystyczn ie wpły wu wieku raz płci na wartść T5. ''0 ' "0 ' '00 ' 1000 Hz : " i ' 'io :J " 4000 Hz ,08 0, i 00 Hz trzask , [TS [ms] Ryc. 6. Histgramy wa rt śc i wzg l ędnyc h wskaź ni ka T5 dla pszczególnych bdźców

5 Opracwanie nrm latencji fali V i różn i cy m i ędzyusznej latencji - T5 ddp0 v.: iedz i ASR wywanycii :_na_m_i_. 33 "O "O 1000 Hz 00 Hz "O.,, :5- " '- D 4000 Hz trzask D N u. 'c., " ", l O. \ ,0 0.0> T5 (ms] Ryc. 7. Histgramy wartści bezwzg l ędnych wskaźnika T5 dla pszczególnych bdźców Tab. 6. Srednie wartści różn i cy międzyusznej latencji fali V - T5 (w ms) raz górny zakres nrmy dla pszczególnych bdźców Dyskusja Bdziec x ± SD Górny zakres nrmy 1000 Hz 0.06 ± 0,07 0, 00 Hz 0,05 t 0,07 0, Hz 0,07 ± 0,08 0,23 trzask 0,03 ± 0,06 0, 15 Zasadniczym celem niniejszej pracy był pracwanie zakresów nrm dla dwóch parametrów fali V słuchwych ptencjałów pnia mózgu wywływanych krótkimi tnami - latencji i różnicy międzyusznej latencji - T5. Dla prównania analizę tych samych parametrów wyknan również dla dpwiedzi wywływanych trzaskiem. Zgdnie z wynikami badań innych autrów latencje fa li V dla krótkich tnów były w spsób isttny statystycznie dłuższe niż w dpwiedziach dla trzasku [Campbell 1995; Kchanek 02; Purdy 02[. D ł a krótkich tnów wart sć latencji fa li V zwiększała się wraz z redukcją częsttliwści bdźca, c jest zależnścią gólnie znaną. Średnia wartść latencji fa li V dla trzasku raz wartść dchylenia standardweg były zbliżne d wartści pracwanych przez innych autrów [Sturzebecher 1985; Eggermnt 1986; Musiek 1989; 1995]. Z kliniczneg punktu widzenia w diagnstyce różn i cwej isttnym parametrem jest wartść rzrzutu m i ędzysb niczeg latencji, któreg miarą mże być wartść dchylenia standardweg wartści średniej. Analiza wartści dchyleń standardwych latencji fal i V (tab. 2) wykazała, że najniższa wartść występwała dla trzasku, niec w i krótkich tnów częstt l iwscia c h 00 i 4000 Hz, a największa dla tnu częsttliwści 1000 Hz. Nie jest t wynik zaskaku j ąc y z uwagi na różnice w wartściach czasów narastania pszczególnych b dźców. Najkrótszy czas narastania psiada bwiem trzask, a najdł u ższy - tn c zęsttliwś c i 1000 Hz. Pnieważ wartść czasu narastania bdźca silnie ększe wartści dla wp ł ywa na stpień synchrnizacji Odpwiedzi włókie n nerwu s ł uc h weg, dlateg dpwiedzi dla trzasku cechuj ą s i ę mniejszym rzrzutem mi ę dzysbn i czym niż dpwiedzi dla krótkieg tnu częstt l iwsc i 1000 Hz. Analiza wpływu płci i wieku na latencję fali V w dpwiedziach dla krótkich tnów ptwierdziła gólnie znane załeżnsci, dtyczące wpływu tych czynników na l aten cję fali V w dpwiedziach dla trzasku [Serpans 04 ; Burkard 02; Dn 1994; Fxe 1993; Csta Net 1991; Durrant 1990J, Dla krótkich tnów stwierdzn pdbne zależnści, przy czym przyrsty latencji związane ze wzrstem wieku (tab. 4) były niec w i ększe n i ż dla trzasku. Równ i eż różnice średn i ch wartści latencji w grupach kbiet i mężczyzn by ł y niec w i ększe dla krótkich tnów n i ż dla trzasku i zw i ększały s i ę wraz ze zmniejszaniem częstt l iwś ci. Wartści ró żn i c pmiędzy śred n imi wartściami latencji fali V dla trzasku w grupach kbiet i męźczyzn, uzyskane w niniejszej pracy, były zbliżne d wartści znanych z prac innych autrów [Dn 1994J. Analiza statystyczna różnic m i ędzyusznych latencji fa li V - T5 dla trzasku j krótkich tnów wykazała, że wartści śred nie lt5 dla tnów są dwukrtnie w i ększe niż dla trzasku. Jest t zapewne, pdbnie jak w przypadku pmiarów latencji, wyn ik grszej synchrnizacji Odpwiedzi pjedynczych włókien nerwu słuchweg w przypadku bdźców dłuższych czasach narastania niż trzask [Hecx 1976; 1983; Kdera 1979; Beattie 1997J. Pdbny efekt zw i ększenia rzrzutu międzysbniczeg łatencji fali V, jak w przypadku zwiększania wartści czasu narastania, jest bserwwany w przypadku redukcji intensywnsci bdźca [Bauch 19; Dn 1978; Eggermnt 19]. Na skutek zmniejszania szybkści narastania ciśn i enia dźwięku wraz z redukcją intensywnści bdźca zmniejsza się stpień synchrnizacji dpwiedzi we włóknach nerwu słuchweg, skutkiem czeg zw i ększa się wie l kść rzrzutu ś ród - i międzysbn i czeg pmiarów latencji. Zatem niec większy rzrzut międzysbniczy latencji fali V i wskaźnika T5 dla krótkich tnów w prównaniu z dpwiedziami dla trzasku jest prawdpdbnie związan y z różn i cami w wartśc i ach czasów narastania tych bdźców. Analiza wpływu płci i wieku na wartść wskaźnika T5 nie wykazała zgdnie z czekiwaniami isttneg wpływu tych czynników na jeg wartść. Z kliniczneg punktu widzenia fakt ten ma duże znaczenie, pnieważ nie istnieje kniecznść uwzględniania wpływu tych czynników w diagnstyce różn i cwej zaburzeń słuchu z zastswaniem wskaź ni ka łt 5. Z uwagi na specyfikę pmiaru wskaźnika T5 ( ró żnica latencji u tej samej sby) wartsć dchylenia standardweg była 3-4 razy mniejsza n i ż w pmiarach latencji fa li V. Z kliniczneg punktu widzenia fakt ten mże znaczać większą użyte cznść i efektywnść wskaźn i ka T5 w diagnstyce różni cwej ubytków słuchu. Na pdstawie uzyskanych wyników sfrmułwan następujące wniski: w i elkś ć rzrzutu międzysbn iczeg latencji fa li V w dpwiedziach dla krótkich tnów jest w i ększa n i ż dla trzasku wi elkść rzrzutu m iędzysbn iczeg różn i cy miedzyusznej łate n cj i fali V - łt 5 jest zb li ż na w dpwiedziach dla krótkich tn ów i dla trzasku wiek i płeć mają isttny wpływ na latencję fali V w dpwiedzi ach dla trzasku i krótkich tnów

6 34 Ewa Orkan-Łęcka, Krzysztf Kchanek, Adam Piłka, Lech Sliwa wpływ wieku i płci na latencję fali V w dpwiedziach d ła tnów i trzasku jest pdbny wartść wskaźnika T5 nie zależy d płci i wieku rzrzut międzysbniczy wartści wskaźnika T5 jest znacznie mniejszy niż latencji fali V Bibligrafia Bauch C. D., Rse D. E., Harner S. G. [19]. Brainslem respnses t lane pip and cliek stimuli. "Ear and Hearing" 1(4), Beattie R. C., Tarre P. [1997]. Effects f rise-fal!ime and repetitln rale n the auditry brainslem respnse t 0.5 and 1 khz lane bursls using nrmal-hearing and hearing-impaired subjects. "Scandinavian Audilgy" 26, Burkard R. F.. Sims D. [021. A cmparisn f the effects f bradband masking nise n the auditry brainslem respanse in yung and lder adul!s. "American Jurnal t Audilgy" 11 (1), Campbell K. C. M., Brady B. A (1995]. Cmparisn f 1000-Hz tne bursts and click stimuli in lneurlgic ASR "American Jurna! f Audilg( 4, 2, 55-. Csta Net T. T, 110 Y. 1., Fukuda Y, Gananca M.M., Cavilla H. H. {1991 J. Effects t gender and head size n the audi lry brainstem respnse. KRevue de Larynglgie - Otlgie - Rhinl- 9ie' 112 (1), Dn M., Eggermnt J. [1978J. Analysis f the click-evked bramstem ptentials in man using high-pass nise masking. Jhe Jurnal t the Acustical Sciety f America" 63, 4, Dn M" Pntn C. W., Eggermnt J. J., Masuda A. (1994], Auditry brainstem respnse (ABR) peak amplilude variabilil y reflects individual differences in cchlear respnse limes. "The Jurnal t the Acustical Sciety t America" 96, Durrant J. D., Sa b D. L., Hyre R J. [1990]. Gender, head size, and ASRs examined in large clinical sample. "Ear and Hearing" 11 (3), Eggermnt J. J., Dn M. (19J. Analysis f the click-evked bralnstem plenlials in humans using high-pass nise mas king.. Effects f click intensity. T he Jurnal f the Acustical Sciety f America" 68, Eggermn! J. J., Dn M J. Mechanisms f central cndulin time prlngatin in brain-slem audi try evked ptenhals.,,arch ives t Neurlgy" 43, Fxe J. J" Slapells D. R (1993]. Nrmai infant and adul! auditry brainstem respnses t bne- cnducted lnes. "Audilgy" 32, Hecx K., Deegan D ]. Rise-tall time effecls n the brainstem auditry evked respnse. Mechanisms. " The Jurnal t the Acustical Sciety f America" 73, Hecx K., Squires N., Galambs R [1976]. Brainstem evked respnses in man.. Effec! t stimulus rise-fall time and duratin. " The Jurnal t the Acustical Sciety f America", Kchanek K. [00]. Ocena prgu słyszenia za pmcą słuchwych ptencjałów wywłanych pnia mózgu w zakresie częsttliwsci Hz. Rzprawa habilitacyjna. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Medycznej. Kchanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A. {03]. Prównanie dpwiedzi ASR dla krótkich tnów częsttliwściach 1000, 00 i 4000 Hz raz dla trzasku w uszach nrmalnie słyszących. "Audifnlgia" 24, 53-. Kchanek K., Piłka A., Skarżyński H., OrkanŁęcka E. [02]. Wpływ czasu narastania krótkieg tnu na parametry słuchwych ptencjałów wywłanych pnia mózgu. "Auditnlgia" 21, Kdera K., Hink R., Yamada O " Suzuki J. [ Effects f rise time n simultaneus!y recrded auditry-evked ptentials frm the early, middle, and late ranges. "Audilgy" 18, Musiek F E., Lee W. W. [1995]. The auditry brain stem respnse in palienls with brain stem ar cchlear pathlgy. Ear and Hearing" 16 (6), Musiek F E., Jhnsn G. D, Gllegly K. M, Jsey A. F, Glasscck M. E. 3rd. ( The auditry brain stem respnse interaural lalency difference ( LD) in patients with brain stem lesins. "Ear and Hearing." 10 (2), Purdy S. C., Abbas P. C. [02]. ABR threshlds t tne bursts gated with Slackman and linear windws in adults with high-frequency sensrineural hearing lss. KEar and Hearing" 23, 4, Serpans Y C. (04J. ABR and OPOAE indices f nrmalludness in chi d ren and adults. "Jurnal f the American Academy f Audilgy" 15 (8), Stapells D. R. (00J. Threshld estima!in by tne-evked auditry brainstem respnse: a literature meta-analysis. "Jurnal t Speech-Language Pathlgy and Audilgy" 224, StapeJls D. R., Oates P. (1997]. Estimatin f he pure-tne audi gram hy the auditry brainstem respnse, a review. "Audilg Y and Neur-Otlgy" 2,5, Sturzebecher E., Kevanishvili Z.. Werbs M., Meyer E., Schmidt D. [1985]. nterpeak intervals t auditry brainstem respnse, interaural differences in nrmal-hearing subjects and patients with sensrineural hearing lass. Scan dinav ia n Audi lgy 14(2), Adres d krespndencji Ewa Orkan-Łęcka Warszawa, ul. Stanisława Augusta 42 m 44

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła System wizyjny sterujący zrbtyzwanym stanwiskiem spawania wymienników ciepła Pitr Fiertek 1 Streszczenie Systemy wizyjne są craz częściej stswane w różneg rdzaju zrbtyzwanych stanwiskach prdukcyjnych d

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Rys. 4.1. Podstawowy system do pomiarów i analizy procesów WA

Rys. 4.1. Podstawowy system do pomiarów i analizy procesów WA 4.. PODSAWOWY SYSEM POMIAROWO-ANALIZUJĄCY Pmiary wielkści dynamicznych w mechanice i wibrakustyce są nie d wybrażenia i przeprwadzenia bez użycia metd knwersji elektrycznej i elektrnicznej [60, 6]. Znaczy

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1

Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1 36 Otorynolaryngologia 2011, 10(1): 36-41 Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1 Assessment of progression of functional changes in hearing organ in type 1 diabetes mellitus

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA MIĘDZYPÓŁKULOWA LATENCJI SUBKOMPONENTU N20o: NOWY PARAMETR OCENY SOMATOSENSORYCZNYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH U ZDROWYCH OSÓB DOROSŁYCH

ASYMETRIA MIĘDZYPÓŁKULOWA LATENCJI SUBKOMPONENTU N20o: NOWY PARAMETR OCENY SOMATOSENSORYCZNYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH U ZDROWYCH OSÓB DOROSŁYCH INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE N200 SUBCOMPONENT LATENCY: A NEW PARAMETER... INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE N200 SUBCOMPONENT LATENCY: A NEW PARAMETER OF MEDIAN NERVE SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIALS

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo