Opracowanie norm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji - ITS dla odpowiedzi ABR wywoływanych krótkimi tonami o i ntensyw n ości 90 db nhl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie norm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji - ITS dla odpowiedzi ABR wywoływanych krótkimi tonami o i ntensyw n ości 90 db nhl"

Transkrypt

1 Prblemy terii i praktyki Prblems f thery and practice Opracwanie nrm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji - TS dla dpwiedzi ABR wywływanych krótkimi tnami i ntensyw n ści 90 db nhl Nrmative data f latency f wave V and interaural latency difference - TS fr ABRs elicited by tne-pips f 90 db nhl intensity Ewa Orkan-Łęcka ', Krzysztf Kchanek', Adam Piłka ', Lech Śliwa ' 1 Akademia Medyczna, Warszawa, nstytut Fizjlgii i Patlgii Słuchu, Warszawa Streszczenie W praktyce klinicznej wacenie zaburzeń słuchu typu pza ś li makweg za pmcą słuchwych ptencjałów wywłanych pnia mózgu - ABR standardwym bdźcem jest trzask, chciaź pdejmwane są również próby zastswania w tych badaniach krótkich tnów. Wacenie dpwiedzi ABR stsuje się szereg parametrów, ale w pierwszej klejnści analizuje się parametry fali V - jej becnść, amplitudę i latencję. Bardz czułym parametrem w przypadku jednstrnnych zaburzeń pzaś lim akwych jest różnica międzyuszna latencji fali V, tzw. wskaźn ik TS. Odpwiedzi ABR dla trzasku charakteryzują się bardz małym rzrzutem śród- i międzysbniczym wartści latencji, c znacznie ułatwia prównywanie wyników pmiędzy labratriami. Nrmy latencji fali V i wskaźnika [TS są pwszechnie znane dla dpwiedzi wywływanych trzaskiem, a różnice pmiędzy labratriami są bardz niewielkie. Nie zstały natmiast pracwane nrmy latencji fali V i wskaźnika TS dla dpwiedzi ABR wywływanych krótkimi tnami, c wynika przede wszystkim z braku standardu dtycząceg parametrów czaswych bdźców. Dlateg w niniejszej pracy pdj ęt badania, których celem był pracwanie nrm latencji fali V i wskaźnika łts dla dpwiedzi ABR wywływanych krótkimi tnami częsttliwściach 1000, 00 i 4000 Hz, których wartści czasów narastania są dłuższe niż standardwe. Pn adt przeanalizwan wpływ wieku i pici na wymienine parametry fali V. S łwa kluczwe: słuchwe ptencj ały wywłane pnia mózgu, krótkie tny, latencja fali V. Summary n clinical practice, when assessing retrcchlear hearing lss by means f ABRs, he click is cmmnly used as a slandard stimulus, althugh sm e attempts are als mad e t emply lane pip slimuli. T evaluale he respnse, ne examines a number f parameters f individual waves. n he first place, he presence and parameters f wave V are analyzed such as amplitude and latency. n the cases f unilateral retrcchlear hearing lss, interaural latency difference f wave V, the s-called TS index. is a very sensitive parameter. The characterislic feature f ABRs is very law inter- and intrasubject variability f latency values, which significantly facilita les cmparisns between results frm different labratries. The nrms fr wave V latency and TS index fr ABRs eliciled by cjick are cmmnly knwn, and the differences between labratries are very law. Hwever, there are nt any nrms fr wave V and [TS latencies in the ABRs ellcited by lane pips. The aim f th is wark was t elabrated the nrms fr lalendes f wave V and he TS index in ABRs eltcited by tne pips at frequencies 1000, 00 and 4000 Hz, whse rise-times were lnger than the standard nes. The influence f age and gender n the parameters f wave V was als anajyzed. Key wrds: auditry brainstem respnses, tne pips" latency f wave V, nrmative data. Wprwadzenie Standardwym bdźcem w badaniach słuchwych ptencjałów wywłanych pnia mózgu (ABR) jest trzask, który ze względu na dużą szybkść narastania fali ciśnienia akustyczneg zapewnia bardz d brą synchrnizację dpwiedzi pjedynczych w łókien nerwu słuchweg, c w praktyce przekłada się na dużą amplitudę dpwiedzi raz jej wyską jakść. Z uwagi na szerkie widm mcy trzasku dpwiedzi ASR nie są specyficzne c zęsttliwściw. Ola niskich intensywnści cechach dpwiedzi decyduje dpwiedź ślim a ka w zakresie częsttliwści d 00 d 4000 Hz, natmiast w zakresie wyższych intensywnści aktywn ś ć zakrętu pdstawneg [Dn 1978; Eggerm n t 19J. Pwszechnie znane są nrmy latencji fali V dla trzasku raz wpływ różnych czynników na jej wartść, takich jak np. płeć, wiek czy temperatura cia/a. J eżeli parametry stymulacji i akwizycji są zbliżne w pszczególnych śrdkach elektrfizjlgicznych, t różnice w nrmach są nieznaczące. Jest t niewątpliwie grmna zaleta dpwiedzi ABR na trzask. Równie wa żną cechą tych dpwiedzi jest niewielki rzrzut śród- i międzysbniczy, c przekłada się w praktyce na niewielkie wartści dchylenia standardweg średn i ch wartści latencji. Z kliniczneg punktu widzenia ta cecha

2 30 Ewa O r kan-łęcka, Krzysztf Kchanek, Adam Piłka, Lech Sliwa dpwiedzi na trzask ma grmne znaczenie, pnieważ ułatwia różnicwanie nrmy d patlgii na pdstawie pmiarów latencji. Jest t niewątpliwie skutek bardz dbrej synchrnizacji dpwiedzi pjedynczych włókien nerwu słuchweg przy pbudzaniu ślimaka trzaskiem, który gwarantuje bardz dużą szybkść narastania fali ciśnienia dźwięku w pczątkwej fazie bdźca. Jak wiadm, krótkie tny charakteryzują się znacznie dłuższymi czasami narastania, a zatem szybkść narastania fali ciśnienia krótkieg tnu jest znacznie mniejsza niż dla trzasku. Np. dla krótkieg tnu częsttliwści 1000 Hz minimalna wartść czasu narastania wynsi 1 kres, czyli 1 ms, pdczas gdy wartść czasu narastania trzasku wynsi 0,05 ms. Zatem wartść czasu narastania krótkieg tnu jest -krtnie w i ększa niż trzasku. Oznacza t w praktyce mn i ejszą szybkść narastania fali ciśnienia dźwięku dla krótkich tnów i spadek synchrnizacji dpwiedzi pjedynczych włókien nerwu słuchweg. Dlateg fala V w dpwiedziach dla krótkich tnów ma mniejszą amplitudę raz w i ększą szerkść [Campbell 1995; Stapels 1997; 00; Kchanek 00; Purdy 02]. D tej pry nie pracwan jednliteg standardu stymulacji za pmcą krótkich tnów, nie tylk w dniesieniu d badań prgwych, ale szczególnie w dniesieniu d badań nadprgwych. Z reguły pszczególne śrdki audilgiczne psługują s i ę własnymi metdami, siągając częst satysfakcjnujące wyniki dtyczące reknstrukcji audigramu [Kchanek, 00; Stapels 00]. Brak standardu w zakresie parametrów stymulacji za pmcą krótkich tnów bwiedniach nieliniwych pwduje, że brak jest pwszechnie dstępnych nrm latencji fali V dla krótkich tnów. Dlateg w niniejszej pracy, w nawiązaniu d wstępnych wyników badań w uszach nrmalnie słyszących, przedstawinych w pracy Kchanka i wsp. [03], pdjęt badania, których celem był wyznaczenie nrm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji - wskaźnika T5 w dpwiedziach ABR dla krótkich tnów. Analizwan również wpływ wieku i płci na wartści latencji fa li V raz wskaźnika T5. Materiał i metda Badania wyknan w grupie 148 sób słuchu nrmalnym w wieku d 12 d 75 lat. Próg słyszenia badanych sób w zakresie częsttliwści Hz nie przekraczał db HL. Na ryc.1 przedstawin histgram wieku badanych sób w przedziałach 1 O-letnich. Z przedstawineg rzkładu wynika, że większść sób była w wieku d d 50 lat. Z uwagi na małe l iczebnśc i grup sób w wieku pniże j lat i pwyżej 50 lat d dalszej analizy wyd rębni n cztery grupy wiekwe: grupa 1 - sby w wieku pniżej 30 lat, grupa 2 - sby w wieku d 30 d 40 lat, grupa 3 - sby w wieku d 40 d 50 lat i grupa 4 - sby w wieku pwyżej 50 lat. W tab. 1 zestawin przedstawin charakterystykę mater i a ł u pd wzg l ędem liczebnśc i płci i wieku badanych sób. W badaniach stswan krótkie tny bwiedni Gaussa częsttliwściac h 1000, 00 i 4000 Hz raz bdziec typu trzask. Wart ści czasów narastania i padania krótkich tnów były takie same jak w pracy Kchanka i wsp. [02 ]: dla częst tliwści 1000 Hz - 4 kresy (4 ms), natmiast dla częstt li wści 00 i 4000 Hz - 8 kresów (4 i 2 ms). Bdżce : / y 1\ Oc.ek""."" nrmaln Próg słyszenia (db HL Ryc. 1. Rzkład wieku w badanej grupie sób nrma lnie s łyszących Tab. 1. Liczba kbiet i mężczyzn w pszczególnych grupach wiekwych Grupa liczba sób liczba kbiet liczba mężczyz n Grupa Grupa Grupa Grupa Ogó łe m by ły generwane bez dcinka plateau. ntensywnść wszystkich bdżców wynsiła 90 db nhl. Odpwiedzi rejestrwan za pmcą plskieg systemu d badań elektrfizjlgicznych słuchu nazwie "Eptest" z czasem analizy wynszącym ms. Pasm wzmacniacza bilgiczneg wyns i ł d 0 d 00 Hz. Bdżce prezentwan przez s ł uchawki nauszne TDH-49 firmy Telephnics z częstścią pwtarzania 31/s. Przedmitem analizy statystycznej były latencje fa li V raz wartści różnicy międzyusznej - T5 wyznaczne z dpwiedzi dla pszczególnych bdźców. Skk kursra przy wyznaczaniu latencji wynsił 0,08 ms. W analizie statystycznej stswan test t-studenta dla prób zależnych i nieza l eż n ych, analizę wariancji raz funkcj ę krelacji liniwej. Jak isttne rzważan wyniki z pzimem isttnści p<0,05. Wyniki Latencja fali V Na ryc. 2 przedstawin histgramy latencji fa li V w całe j grupie sób dla pszczególnych bdźców, natmiast na ryc. 3 średn i e wartśc i latencji fali V wraz z dchyleniami standardwymi. Najkrótsze latencje występwały w dpwiedziach dla trzasku, a najdłuższe dla krótkieg tnu częstt l iw śc i 1000 Hz. Odchylenia standardwe mają zb l iżną wartść dla pszczególnych bdżców, przy czym dla częst tl iwści 1000 Hz wartść dchylenia jest nieznacznie większa n i ż dla pzstałyc h bdżców. Analiza statystyczna wykazała, że średn i e wartś ci dla pszczególnych bdźców różn i ą się między sbą w spsób isttny statystycznie. Opie rając s i ę na średn i ch wartś ci ach latencji i wartśc i dwóch dchyle ń standardwych, wyznaczn zakresy nrmy dla pszczególnych bdżców (tab. 2).

3 Opracwanie nrm latencji fali V i różn i cy międzyusznej latencji - T5 dla dpwiedzi ASR wywływanych krótkimi tnami. 31. _ -----_. --- w " 1000 Hz Lv [ms] ' 00 Hz "'0 " >." "" 4000 Hz " " y ' trzask '00 "" 00 :J t , , , ,' 7.8 8, , 0 9,( lalencja fali V (ms) Ryc. 2. Histgramy latencji fali V w całej grupie sób dla pszczególnych bdźców Na ryc. 4 przedstawin diagramy krelacyjne lateneji fali V w funkcji wieku. Analiza statystyczna wykazała, że pmim niskich wartści współczynników krelacji liniwej, krelacje były isttne statystycznie dla wszystkich bdźców Hz 00 Hz 4000 Hz trzask Ryc. 3. Średn i e wartśc i latencji fali V wraz z dwma dchyleniami standardwymi dla pszczególnych bdźców Tab. 2. Średn i e wartśc i latencji raz dlny i górny zakres nrmy latencji fali V (w ms) dla pszczególnych bdźców Bdziec x ± SD Zakres nrmy 1000 Hz 8,28 ± 0, 31 7,66-8,90 00 Hz 7,75:1:: 0,26 7,23-8, Hz 6,78 ± 0,24 6,77-7,25 trzask 5,67 ± 0, W tab. 3 przedstawin wartści współczynn i ków nachylenia wykresów latencji fali V w funkcji wieku raz wartści współczynników krelacji liniwej dla pszczególnych bdźców. Najwyższa wartść współczynnika krelacji liniwej występwała dla bdźca częstt l iwści 4000 Hz. Nachylenia wykresów były zbliżne dla wszystkich bdźców. W tab. 4 raz na ryc. 5 przedstawin średnie wartści latencji fali V dla pszczególnych bdźców w różnych grupach wiekwych. Dla bdźców tnalnych wpływ wieku był niec większy niż dla trzasku. Lv [ms]..., , Hz '.0 '.' :..-:.. :. 7,a :::-,. :.r::::: ==::..', , 00 Hz '.-.. -, , 8, Hz 7.' 6, ', , 6,8 trzask '.- '.0 '.' ',' "' :C -c,:;;,:;;,:;; -c,:;; -;,c:: -;'C::O-'7"'O--!" Wiek w latach Ryc. 4. Diagramy krelacyjne latencji fali V w fun kcji wieku dla pszczególnych bdźcó w

4 32 Ewa Orkan-Łęcka, Krzysztf Kchanek, Adam P i łka, Lech Ś l iwa Tab. 3. Wartsci współczynn i ków nachylenia wykresów latencji fal i V w funkcji wieku raz wartści współczynników kre lacji liniwej dla pszczególnych bdźców Rdzaj bdżca Nachylenie wykresu Wartść współczynnika krelacji liniwej 1000 Hz 7 s /db 0,27 00 Hz S Js/d8 0, Hz 7 j.js/db 0,36 trzask 5lJs/dB 0,29 Tab. 4. Średn i e wartśc i i dchylen ie stadardwe latencji fal i V (w ms) dla pszczególnych bdźców w różnych grupach wiekwych Grupa Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Ogółem l. (ms] trzask 1000 Hz 8,1 5 ± 0,28 8, ± ,35 ± 0,34 8,41 ± 0,26 8,28 ± 0, Hz 00 Hz 4000 Hz 7,66 ± 0,22 6,66 ± 0,21 7,74 ± 0,26 6,75 ± 0,22 7,79 t ,86 ± 0,25 7,89 ± 0,24 6,94 ± ,75 ± 0,26 6,78 ± 0,24 00 Hz 1000 Hz trzask 5,58 ± 0,17 5,64 ± 0,21 5,74 ± 0, ± 0,1 9 5,67 t 0,21 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Ryc. 5. Średn i e wartśc i!atencji fali V (w ms) w różnych grupach wiekwych dla pszczególnych bdźców (grupa 1 - wiek pniżej 30 lat; grupa 2 - przedz i ał wieku d 30 d 40 lat; grupa 3 - przedz i ał wieku d 40 d 50 lat; grupa 4 - wiek pwyżej 50 lat) W tab. 5 zestawin średn i e wartści latencji fali V dla pszczególnych bdźców w grupach kbiet j mężczyzn. Analiza wariancji wykazała isttny statystycznie wpływ płci na wartści latencji fali V. Prównanie latencji fal i V w bu pdgrupach sób za pmcą testu t-studenta dla prób niezależnych wykazał, że latencje w grupie mężczyzn są dla każdeg bdźca dłuższe w spsób isttny statystycznie (p<o,05), Dla częsttliwści 1000 i 00 Hz różnice latencji pmiędzy grupą mężczyzn i kbiet były niec większe niż dla bdźca częsttliwści 4000 Hz i dla trzasku. Tab. 5. Średnie wartści latencji fal i V (w ms) wraz z dchyleniem standardwym w grupach kb iet i męzczyzn dla pszczególnych bdźców Grupa 1000 Hz 00 Hz 4000 Hz trzask Kbiety 8, ± 0,28 7,69 ± 0,23 6,72 ± 0,23 5,62 ± 0, Mężczyź ni 8,45 ± 0,32 7,90 ± 0,25 6,90 ± 0, 5.7B ± O,17 Różnica międzyuszna latencji fali V - T5 Na ryc. 6 przedstawin histgramy wartści różnic m i ędzyusznych latencji fali V - T5 dla pszczególnych bdźców. W przedstawinych rzkładach zdecydwanie dminują wartśc i zerwe wskaźn i ka T5. Pnieważ z kliniczneg punktu widzenia nie ma znaczenia znak różnicy międzyusznej latencji, ale jej wartść bezwzględna, dlateg dalsza analiza statystyczna T5 zstała wyknana w dniesieniu d wartści bezwzględnych. Na ryc, 7 przedstawin histgramy wartści bezwzględnych wskaź n ika T5. Pdbnie jak w histgramach na ryc. 6, niezależnie d rdzaju bdźca, wyraźnie dminują zerwe wartści T5. W analizwanym materiale nie występwały wartści T5 pwyżej 0,24 ms (trzy skki kursra' na ekranie u rządzenia EPTEST). W tab. 6 przedstawin średn i e wartści bezwzg l ęd n ych wartśc i T5 dla pszczególnych bdźców raz górne zakresy nrmy, wyznaczne w parciu wartści ś rednie T5 i wartść dwóch dchy l eń standardwych. Na j niższa średn i a wartść T5 występwała dla trzasku, natmiast dla pzstałych bdźców wartści T5 nie różniły się isttnie między sbą i były kł dwu razy w i ększe d wartści dla trzasku. Analiza wariancji nie wykaza ł a isttneg statystyczn ie wpły wu wieku raz płci na wartść T5. ''0 ' "0 ' '00 ' 1000 Hz : " i ' 'io :J " 4000 Hz ,08 0, i 00 Hz trzask , [TS [ms] Ryc. 6. Histgramy wa rt śc i wzg l ędnyc h wskaź ni ka T5 dla pszczególnych bdźców

5 Opracwanie nrm latencji fali V i różn i cy m i ędzyusznej latencji - T5 ddp0 v.: iedz i ASR wywanycii :_na_m_i_. 33 "O "O 1000 Hz 00 Hz "O.,, :5- " '- D 4000 Hz trzask D N u. 'c., " ", l O. \ ,0 0.0> T5 (ms] Ryc. 7. Histgramy wartści bezwzg l ędnych wskaźnika T5 dla pszczególnych bdźców Tab. 6. Srednie wartści różn i cy międzyusznej latencji fali V - T5 (w ms) raz górny zakres nrmy dla pszczególnych bdźców Dyskusja Bdziec x ± SD Górny zakres nrmy 1000 Hz 0.06 ± 0,07 0, 00 Hz 0,05 t 0,07 0, Hz 0,07 ± 0,08 0,23 trzask 0,03 ± 0,06 0, 15 Zasadniczym celem niniejszej pracy był pracwanie zakresów nrm dla dwóch parametrów fali V słuchwych ptencjałów pnia mózgu wywływanych krótkimi tnami - latencji i różnicy międzyusznej latencji - T5. Dla prównania analizę tych samych parametrów wyknan również dla dpwiedzi wywływanych trzaskiem. Zgdnie z wynikami badań innych autrów latencje fa li V dla krótkich tnów były w spsób isttny statystycznie dłuższe niż w dpwiedziach dla trzasku [Campbell 1995; Kchanek 02; Purdy 02[. D ł a krótkich tnów wart sć latencji fa li V zwiększała się wraz z redukcją częsttliwści bdźca, c jest zależnścią gólnie znaną. Średnia wartść latencji fa li V dla trzasku raz wartść dchylenia standardweg były zbliżne d wartści pracwanych przez innych autrów [Sturzebecher 1985; Eggermnt 1986; Musiek 1989; 1995]. Z kliniczneg punktu widzenia w diagnstyce różn i cwej isttnym parametrem jest wartść rzrzutu m i ędzysb niczeg latencji, któreg miarą mże być wartść dchylenia standardweg wartści średniej. Analiza wartści dchyleń standardwych latencji fal i V (tab. 2) wykazała, że najniższa wartść występwała dla trzasku, niec w i krótkich tnów częstt l iwscia c h 00 i 4000 Hz, a największa dla tnu częsttliwści 1000 Hz. Nie jest t wynik zaskaku j ąc y z uwagi na różnice w wartściach czasów narastania pszczególnych b dźców. Najkrótszy czas narastania psiada bwiem trzask, a najdł u ższy - tn c zęsttliwś c i 1000 Hz. Pnieważ wartść czasu narastania bdźca silnie ększe wartści dla wp ł ywa na stpień synchrnizacji Odpwiedzi włókie n nerwu s ł uc h weg, dlateg dpwiedzi dla trzasku cechuj ą s i ę mniejszym rzrzutem mi ę dzysbn i czym niż dpwiedzi dla krótkieg tnu częstt l iwsc i 1000 Hz. Analiza wpływu płci i wieku na latencję fali V w dpwiedziach dla krótkich tnów ptwierdziła gólnie znane załeżnsci, dtyczące wpływu tych czynników na l aten cję fali V w dpwiedziach dla trzasku [Serpans 04 ; Burkard 02; Dn 1994; Fxe 1993; Csta Net 1991; Durrant 1990J, Dla krótkich tnów stwierdzn pdbne zależnści, przy czym przyrsty latencji związane ze wzrstem wieku (tab. 4) były niec w i ększe n i ż dla trzasku. Równ i eż różnice średn i ch wartści latencji w grupach kbiet i mężczyzn by ł y niec w i ększe dla krótkich tnów n i ż dla trzasku i zw i ększały s i ę wraz ze zmniejszaniem częstt l iwś ci. Wartści ró żn i c pmiędzy śred n imi wartściami latencji fali V dla trzasku w grupach kbiet i męźczyzn, uzyskane w niniejszej pracy, były zbliżne d wartści znanych z prac innych autrów [Dn 1994J. Analiza statystyczna różnic m i ędzyusznych latencji fa li V - T5 dla trzasku j krótkich tnów wykazała, że wartści śred nie lt5 dla tnów są dwukrtnie w i ększe niż dla trzasku. Jest t zapewne, pdbnie jak w przypadku pmiarów latencji, wyn ik grszej synchrnizacji Odpwiedzi pjedynczych włókien nerwu słuchweg w przypadku bdźców dłuższych czasach narastania niż trzask [Hecx 1976; 1983; Kdera 1979; Beattie 1997J. Pdbny efekt zw i ększenia rzrzutu międzysbniczeg łatencji fali V, jak w przypadku zwiększania wartści czasu narastania, jest bserwwany w przypadku redukcji intensywnsci bdźca [Bauch 19; Dn 1978; Eggermnt 19]. Na skutek zmniejszania szybkści narastania ciśn i enia dźwięku wraz z redukcją intensywnści bdźca zmniejsza się stpień synchrnizacji dpwiedzi we włóknach nerwu słuchweg, skutkiem czeg zw i ększa się wie l kść rzrzutu ś ród - i międzysbn i czeg pmiarów latencji. Zatem niec większy rzrzut międzysbniczy latencji fali V i wskaźnika T5 dla krótkich tnów w prównaniu z dpwiedziami dla trzasku jest prawdpdbnie związan y z różn i cami w wartśc i ach czasów narastania tych bdźców. Analiza wpływu płci i wieku na wartść wskaźnika T5 nie wykazała zgdnie z czekiwaniami isttneg wpływu tych czynników na jeg wartść. Z kliniczneg punktu widzenia fakt ten ma duże znaczenie, pnieważ nie istnieje kniecznść uwzględniania wpływu tych czynników w diagnstyce różn i cwej zaburzeń słuchu z zastswaniem wskaź ni ka łt 5. Z uwagi na specyfikę pmiaru wskaźnika T5 ( ró żnica latencji u tej samej sby) wartsć dchylenia standardweg była 3-4 razy mniejsza n i ż w pmiarach latencji fa li V. Z kliniczneg punktu widzenia fakt ten mże znaczać większą użyte cznść i efektywnść wskaźn i ka T5 w diagnstyce różni cwej ubytków słuchu. Na pdstawie uzyskanych wyników sfrmułwan następujące wniski: w i elkś ć rzrzutu międzysbn iczeg latencji fa li V w dpwiedziach dla krótkich tnów jest w i ększa n i ż dla trzasku wi elkść rzrzutu m iędzysbn iczeg różn i cy miedzyusznej łate n cj i fali V - łt 5 jest zb li ż na w dpwiedziach dla krótkich tn ów i dla trzasku wiek i płeć mają isttny wpływ na latencję fali V w dpwiedzi ach dla trzasku i krótkich tnów

6 34 Ewa Orkan-Łęcka, Krzysztf Kchanek, Adam Piłka, Lech Sliwa wpływ wieku i płci na latencję fali V w dpwiedziach d ła tnów i trzasku jest pdbny wartść wskaźnika T5 nie zależy d płci i wieku rzrzut międzysbniczy wartści wskaźnika T5 jest znacznie mniejszy niż latencji fali V Bibligrafia Bauch C. D., Rse D. E., Harner S. G. [19]. Brainslem respnses t lane pip and cliek stimuli. "Ear and Hearing" 1(4), Beattie R. C., Tarre P. [1997]. Effects f rise-fal!ime and repetitln rale n the auditry brainslem respnse t 0.5 and 1 khz lane bursls using nrmal-hearing and hearing-impaired subjects. "Scandinavian Audilgy" 26, Burkard R. F.. Sims D. [021. A cmparisn f the effects f bradband masking nise n the auditry brainslem respanse in yung and lder adul!s. "American Jurnal t Audilgy" 11 (1), Campbell K. C. M., Brady B. A (1995]. Cmparisn f 1000-Hz tne bursts and click stimuli in lneurlgic ASR "American Jurna! f Audilg( 4, 2, 55-. Csta Net T. T, 110 Y. 1., Fukuda Y, Gananca M.M., Cavilla H. H. {1991 J. Effects t gender and head size n the audi lry brainstem respnse. KRevue de Larynglgie - Otlgie - Rhinl- 9ie' 112 (1), Dn M., Eggermnt J. [1978J. Analysis f the click-evked bramstem ptentials in man using high-pass nise masking. Jhe Jurnal t the Acustical Sciety f America" 63, 4, Dn M" Pntn C. W., Eggermnt J. J., Masuda A. (1994], Auditry brainstem respnse (ABR) peak amplilude variabilil y reflects individual differences in cchlear respnse limes. "The Jurnal t the Acustical Sciety t America" 96, Durrant J. D., Sa b D. L., Hyre R J. [1990]. Gender, head size, and ASRs examined in large clinical sample. "Ear and Hearing" 11 (3), Eggermnt J. J., Dn M. (19J. Analysis f the click-evked bralnstem plenlials in humans using high-pass nise mas king.. Effects f click intensity. T he Jurnal f the Acustical Sciety f America" 68, Eggermn! J. J., Dn M J. Mechanisms f central cndulin time prlngatin in brain-slem audi try evked ptenhals.,,arch ives t Neurlgy" 43, Fxe J. J" Slapells D. R (1993]. Nrmai infant and adul! auditry brainstem respnses t bne- cnducted lnes. "Audilgy" 32, Hecx K., Deegan D ]. Rise-tall time effecls n the brainstem auditry evked respnse. Mechanisms. " The Jurnal t the Acustical Sciety f America" 73, Hecx K., Squires N., Galambs R [1976]. Brainstem evked respnses in man.. Effec! t stimulus rise-fall time and duratin. " The Jurnal t the Acustical Sciety f America", Kchanek K. [00]. Ocena prgu słyszenia za pmcą słuchwych ptencjałów wywłanych pnia mózgu w zakresie częsttliwsci Hz. Rzprawa habilitacyjna. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Medycznej. Kchanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A. {03]. Prównanie dpwiedzi ASR dla krótkich tnów częsttliwściach 1000, 00 i 4000 Hz raz dla trzasku w uszach nrmalnie słyszących. "Audifnlgia" 24, 53-. Kchanek K., Piłka A., Skarżyński H., OrkanŁęcka E. [02]. Wpływ czasu narastania krótkieg tnu na parametry słuchwych ptencjałów wywłanych pnia mózgu. "Auditnlgia" 21, Kdera K., Hink R., Yamada O " Suzuki J. [ Effects f rise time n simultaneus!y recrded auditry-evked ptentials frm the early, middle, and late ranges. "Audilgy" 18, Musiek F E., Lee W. W. [1995]. The auditry brain stem respnse in palienls with brain stem ar cchlear pathlgy. Ear and Hearing" 16 (6), Musiek F E., Jhnsn G. D, Gllegly K. M, Jsey A. F, Glasscck M. E. 3rd. ( The auditry brain stem respnse interaural lalency difference ( LD) in patients with brain stem lesins. "Ear and Hearing." 10 (2), Purdy S. C., Abbas P. C. [02]. ABR threshlds t tne bursts gated with Slackman and linear windws in adults with high-frequency sensrineural hearing lss. KEar and Hearing" 23, 4, Serpans Y C. (04J. ABR and OPOAE indices f nrmalludness in chi d ren and adults. "Jurnal f the American Academy f Audilgy" 15 (8), Stapells D. R. (00J. Threshld estima!in by tne-evked auditry brainstem respnse: a literature meta-analysis. "Jurnal t Speech-Language Pathlgy and Audilgy" 224, StapeJls D. R., Oates P. (1997]. Estimatin f he pure-tne audi gram hy the auditry brainstem respnse, a review. "Audilg Y and Neur-Otlgy" 2,5, Sturzebecher E., Kevanishvili Z.. Werbs M., Meyer E., Schmidt D. [1985]. nterpeak intervals t auditry brainstem respnse, interaural differences in nrmal-hearing subjects and patients with sensrineural hearing lass. Scan dinav ia n Audi lgy 14(2), Adres d krespndencji Ewa Orkan-Łęcka Warszawa, ul. Stanisława Augusta 42 m 44

Porównanie odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz oraz dla trzasku w uszach normalnie słyszących

Porównanie odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz oraz dla trzasku w uszach normalnie słyszących AudiofoDologia Tom XXIV 2003 Krzysztof Kochanek!, 2, Ewa Orkan-Lęcka 2, Adam Piłka! 1 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2 Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna, Warszawa Porównanie

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia...

Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie 115-122 progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... 115 Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów

Bardziej szczegółowo

Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem

Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2011, i wsp. 10(2): Porównanie 87-93 progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... 87 Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS A B O A T O I U M P O D S T A W E E K T O N I K I I M E T O O G I I Pdstawwe układy pracy tranzystra MOS Ćwiczenie pracwał Bgdan Pankiewicz 4B. Wstęp Ćwiczenie umżliwia pmiar i prównanie właściwści trzech

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ Aktualne Prblemy Bimechaniki, nr 1/2007 29 Marek GZIK, Dagmara TEJSZERSKA, Wjciech WOLAŃSKI, Paweł POTKOWA Katedra Mechaniki Stswanej, Plitechnika Śląska w Gliwicach MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Automatyczne oznaczanie szczytu fali V

Automatyczne oznaczanie szczytu fali V Audiofonologia Tom XV 1999 Jan Zając l Krzysztof Kochanekl! Stanisław Pietraszek J Adam Piłka l 2 Henryk Skarżyński l 2 1 Katedra i Klinika Otolaryngologii AM Warszawa 2 Instytut Fizjologii i Patologii

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Eugeniusz Filipiuk, Bogusław M. Kaszewski, Teresa Zub

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Eugeniusz Filipiuk, Bogusław M. Kaszewski, Teresa Zub ACTA UIVERSITATIS LDZIESIS FLIA GEGRAPillCA PHYSICA 3, 1998 Eugeniusz Filipiuk, Bgusław M Kaszewski, Teresa Zub PRÓWAIE WARUKÓW TERMICZYCH W ŚRÓDMIEŚCIU LUBLIA Z BSZARAMI PZAMIEJSKIMI A CMPARIS F THE THERMAL

Bardziej szczegółowo

otoemisji produktów Ocena przydatności w różnicowaniu Agnieszka Jędru~ik', Jarosław

otoemisji produktów Ocena przydatności w różnicowaniu Agnieszka Jędru~ik', Jarosław Audifnlgia Tm XI 1997 ( Agnieszka Jędru~ik' Jarsław Krzysztf Kchanek''> Adam Piłka. Zygierewicz 3 Grażyna Tacikwska' I Klinika Otlarynglgii Akademii Medycznej 2 Instytut Fizjlgii i Patlgii Słuchu 3 Pracwnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

43/28 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA WODNEGO

43/28 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA WODNEGO 43/28 Slidificatin f Metais and Allys, Year 2000, Ylume 2, Bk N. 43 Krzepnięcie Metali i Stpów, Rk 2000, Rcznik 2, Nr 43 PAN- Katwice PL ISSN 0208-9386 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H

WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H Julita BISZCZUK Zenbia LITYŃSKA Aleksander CURYŁO WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H STRESZCZENIE W ramach przedstawianej pracy

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Historia morskich radionawigacyjnych systemów w pozycyjnych wykorzystywanych w Polsce

Historia morskich radionawigacyjnych systemów w pozycyjnych wykorzystywanych w Polsce MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA HISTORIA TECHNIKI MORSKIEJ 16 18 kwietnia 2015, Gdańsk Histria mrskich radinawigacyjnych systemów w pzycyjnych wykrzystywanych w Plsce Cezary SPECHT, Adam WEINTRIT, Mariusz

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Przyczyny błędów w progowych badaniach ABR

Przyczyny błędów w progowych badaniach ABR ~.. i Audiofonologia Tom X 1998 Krzysztof Kochanek Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie nstytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa Przyczyny błędów w progowych badaniach ABR Errors

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Paweł Janus WSTĘP. Słowa kluczowe: energia, pomiar energii, żywność, silnik elektryczny, maszyna robocza

Paweł Janus WSTĘP. Słowa kluczowe: energia, pomiar energii, żywność, silnik elektryczny, maszyna robocza SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technlgia Alimentaria () 00, 03- METODA POMIARU ENERGII UŻYTECZNEJ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI OPARTA NA STRATACH POSZCZEGÓLNYCH SILNIKA ELEKTRYCZNEGO I MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych Rzdział 12 Przykłady sieci stwierdzeń przeznacznych d wspmagania pczątkwej fazy prcesu prjektw ania układów napędwych Sebastian RZYDZIK W rzdziale przedstawin zastswanie sieci stwierdzeń d wspmagania prjektwania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor

PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor 10 grudnia 2014 r. Szanwni Klienci, PILNE: Kmunikat dtyczący bezpieczeństwa stswania System Alere INRati PT/INR Mnitr Niniejsze pism zawiera isttne infrmacje na temat systemu Alere INRati PT/INR Mnitr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa samochodu ciężarowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa samochodu ciężarowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa samchdu ciężarweg Numer głszenia: 149481-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNA MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. analiza statystyczna 2012 r. I kwartał 2014 r.

BEZROBOTNA MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. analiza statystyczna 2012 r. I kwartał 2014 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH FILIA W CZĘSTOCHOWIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY BEZROBOTNA MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM analiza statystyczna 2012 r. I kwartał 2014 r. Opracwanie: Ilna Antniewicz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Ocena wielkości adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych

Ocena wielkości adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych Audiofonologia Tom XV 1999 Grażyna Tacikowska!, Krzysztof Kochanek!,2, Adam Henryk Skarżyński!,2 Piłka!,2, 1 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa 2 Klinika Otoaryngologii Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

A~~I~f~~~l~UlA 2004, 26

A~~I~f~~~l~UlA 2004, 26 A~~I~f~~~l~UlA 2004, 26 Problemy teorii i praktyki Problems of theory and practice Częstość nieprawidłowych odpowiedzi ABR dla trzasku krótkich tonów u pacjentów z cukrzycą insulinozależną Occurence ot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne Testy integracyjne Testwanie integracyjne (integratin testing) wyknywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pmiędzy integrwanymi mdułami i systemami (sprzęt kmputerwy, system peracyjny).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne znajduj¹ zastswanie w przemys³wych i labratryjnych pmiarach temperatury, szczególnie tam gdzie wymagana jest

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ. ( i) E( 0) str. 1 WYZNACZANIE NADPOTENCJAŁU RÓWNANIE TAFELA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ. ( i) E( 0) str. 1 WYZNACZANIE NADPOTENCJAŁU RÓWNANIE TAFELA WYZNACZANIE NADPOTENCJAŁU RÓWNANIE TAFELA Różnica pmiędzy wartścią ptencjału elektrdy mierzneg przy przepływie prądu E(i) a wartścią ptencjału spczynkweg E(0), nsi nazwę nadptencjału (nadnapięcia), η.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Niektóre zagadnienia zdroirotne u; śuuietle praktyki pryiratnej lekarza

Niektóre zagadnienia zdroirotne u; śuuietle praktyki pryiratnej lekarza TADEUSZ GARLEJ Niektóre zagadnienia zdrirtne u; śuuietle praktyki pryiratnej lekarza Dan, dtyczące chrych, krzystających z prywatnej praktyki lekarskiej nie są nagół publikwane. Pmijam tu pamiętniki lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14

Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14 NSTYTUT FZJOLOG PATOLOG SŁUCHU WARSZAWA Krzysztof Kochanek Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej Metody badań słuchu Metody psychoakustyczne behawioralne audiometryczne audiometria

Bardziej szczegółowo

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy Optymalne przydzielanie adresów IP Twórcy Internetu nie przewidzieli ppularnści, jaką medium t cieszyć się będzie becnie. Nie zdając sbie sprawy z długterminwych knsekwencji swich działań, przydzielili

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata

Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata Prjekt Inżynier mehanik zawód z przyszłśią współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramah Eurpejskieg Funduszu Spłezneg Zajęia wyrównawze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata Kinematyka,z.. Ruhy dwuwymiarwe:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz,gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz,gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz,gniezn.pl Gniezn: WYMIANA WYKŁADZIN W ODDZIALE ORTOPEDYCZNYM, OPIEKUŃCZO LECZNICZYM I OPIEKI PALIATYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż wypsażenia zaplecza gastrnmiczneg w budynku Uniwersytetu Muzyczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Piaski: Badanie wody, ścieków i osadów w 2013 roku Numer ogłoszenia: 254919-2012; data zamieszczenia: 03.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piaski: Badanie wody, ścieków i osadów w 2013 roku Numer ogłoszenia: 254919-2012; data zamieszczenia: 03.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mzwikwstrzelce.pl Piaski: Badanie wdy, ścieków i sadów w 2013 rku Numer głszenia: 254919-2012; data

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na temat postaw kibiców i ich zachowań podczas meczów przeprowadzonego wśród uczniów gimnazjów miasta Rzeszowa

Raport z badania ankietowego na temat postaw kibiców i ich zachowań podczas meczów przeprowadzonego wśród uczniów gimnazjów miasta Rzeszowa Raprt z badania ankietweg na temat pstaw kibiców i ich zachwań pdczas meczów przeprwadzneg wśród uczniów gimnazjów miasta Rzeszwa. RZESZÓW 215 Obywatele dla Demkracji www.ngfund.rg.pl I. Metdlgia badań

Bardziej szczegółowo