Niektóre zagadnienia zdroirotne u; śuuietle praktyki pryiratnej lekarza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niektóre zagadnienia zdroirotne u; śuuietle praktyki pryiratnej lekarza"

Transkrypt

1 TADEUSZ GARLEJ Niektóre zagadnienia zdrirtne u; śuuietle praktyki pryiratnej lekarza Dan, dtyczące chrych, krzystających z prywatnej praktyki lekarskiej nie są nagół publikwane. Pmijam tu pamiętniki lekarzy, zajmujące się raczej inną strną zagadnienia. Państw nasze rezygnuje w zasadzie z tej frmy leczenia. Wbec jednak niedsknałści spłecznej służby zdrwia ciągle jeszcze praktyka ta spełnia dść ważką rlę. Sądzę też, że bserwując skład scjalny ludzi, leczących się prywatnie, wiek, bjawy chrbwe, prcent różneg rdzaju zachrwań itp. mżna wyciągnąć wniski, które być mże uzupełnią dane statystyczne, zbierane przez GUS. Kartteka mja przedstawia drbek 15 lat, t znaczy zawiera materiał d r d Nie bejmuje niestety lat pprzednich (1945 d 1951), zstała bwiem zlikwidwana, kiedy, na skutek nacisku, wielu lekarzy a wśród nich i ja przerwał praktykę. Materiał zawarty w kartkach bejmuje pza nazwiskami i imieniem adres, wiek chreg, wywiady, biektywne zmiany chrbwe, rzpznanie i leczenie. Dtyczy n ludnści, zamieszkującej pwiat płński raz części przylegających dń pwiatów ciechanwskieg, mławskieg, płckieg i sierpe>ckieg. W wielu przypadkach kartki zawierają bserwację wiel- nawet 15-letnie, niektórzy bwiem chrzy leczyli się u mnie stale. W pracy niniejszej chcę mówić: zgłaszalnść chrych według płci i wieku na przestrzeni 15 lat, pdawane bjawy chrbwe i częstść ich występwania, rzpznania według płci ze szczególnym zwróceniem uwagi na chrbę nadciśnieniwą. ANALIZA MATERIAŁU W pdanym wyżej kresie leczył się u mnie sób, a więc średni 742 sby rcznie. Jest t liczba zbliżna d liczby sób, lecznych równlegle na ddziale wewnętrznym Szpitala Pwiatweg w Płńsku (średni kł 900 sób rcznie). Oczywiście wiele sób zgłaszał się wielkrtnie. Kbiety stanwiły 60"/ gółu pajccntów. Liczba lecznych w pszczególnych latach zmieniała się znacznie (rye. 1). Jeśli nie brać pd uwagę lat skrajnych (1954 pczątek praktyki p przerwie, 1969 przeprwadzka d Płcka), t widzimy, że maximum zgłaszalnści przypada na rk 1957, a minimum na rk 1962, przy czym d teg rku utrzymuje się stale bniżny już pzim. W kresie tym następwał stpniwe nasycanie miasta Płńska i pwiatu lekarzami, a jedncześnie zwiększał się craz bardziej krąg ludnści, bjętej pieką spłecznej służby zdrwia. Znikły wtedy z praktyki prywatnej lekarzy gólnych dzieci, nad którymi rztczyli piekę pediatrzy. "Klnit/j. Z^tanalnsc.' us p^jau^trujck tukuji ptu> rye. 1

2 Zi^CtAŁainJt «W A uytkjkcv w cuóch M h a f W ^ h W * i 1968 ryc. 2 i 3 Na przestrzeni 15 lat mżna zauważyć duże zmiany dnśnie wieku chrych (ryc. 2 i 3). W r dminwały niemwlęta, które musiał leczyć każdy lekarz, na drugim miejscu stali pacjenci w wieku lat. W r natmiast ilść dzieci lecznych spadla d Zera, dminują natmiast ludzie starzy (pwyżej 60 lat). Ilść ich wzrsła z 8,8% d 27,6%. Ciekawe wniski wyciągnąć mżna, śledząc zgłaszalnść chrych wg płci i wieku (ryc. 4 i 5). Okazuje się, i u mężczyzn i u kbiet występują dwa kresu większej stabilizacji zdrwia: kres d 12 d 19 lat (najniższa liczba lecznych) i kres d 40 d 49 r. życia. Jest t tym bardziej dziwne, że są t kresy intensywneg rzwju i rzpczynająceg się przekwitania. Niektórzy chrzy przez całe lata pzstawali w mim leczeniu. Ryc. 6 pkazuje, ile sób zarejestrwanych w latach pprzednich zgłaszał się aż d r Okazuje się, że jest ich w sumie 41%, przyczym czywiście im większa dległść czasu, tym mniej zgłaszał się sób. Jednak z lat przed 1964 stale pzstawał w mim leczeniu kł 1,5% uprzedni już rejestrwanych chrych. Dlegliwści, jakie pdawali chrzy były rzliczne, niekiedy dziwaczne. Na przykład jeden z pacjentów skarżył się, że mu symetrie" przychdzą d głwy. Dlegliwści mżna uszeregwać wg częstści ich zgłaszania. Różnią się ne znacznie u bu płci. Ot zestawienie : MĘŻCZYŹNI kaszel, bóle w klatce piersiwej, zadyszka, utrata łaknienia, bóle w nadbrzuszu, dbijania, mdłści, wymity, wzdęcia i zaparcie, bóle głwy, słabienie gólne, wyczerpanie, bóle klicy lędżwiw-krzyżwej, gólne załamanie i grączka itd. KOBIETY bóle głwy, bóle w klatce piersiwej, bóle wędrujące, parestezje, uczucie zamierania i drętwienia, słabienie gólne, zaburzenia snu, zawrty, szum, huk w głwic, bicie i kłatanie serca, dusznść, niepkój nerwwy, utrata łaknienia, bóle w dłku i pd prawym łukiem żebrwym, dbijania, mdłści, wymity, wzdęcia i zaparcie, bóle klicy lędżwiw-krzyżwcj, kaszel, gólne rzlamanie i grączka, zaburzenia miesiączkwania, uderzenia grąca itd. Z zestawienia widać dść isttne różnice między bu płciami: u mężczyzn dminują bjawy, dnszące się d narządu trawienia, u kbiet zaś bjawy, dtyczące układu nerwweg i gry naczyniwej. 39

3 Ze^hüxairiit <«/ fhepacá cùhu. íá. : íaéach /9SV-69 ryc. 4 i 5 d 600 t t SO r k MO J _ s r ' Zyümrfníc n n cyiéna. \ 4 0 t 10 l > <r» v Jt thtyca t t&s&uxufi L*> *tui 1968» O f -O Ir, VC r» \ ryc. 6 40

4 41 <ło 30 Zun^Oc bcin.uurz.ux. tąłntziąc ptc -C iajotiut ** prurtta-ck. ' K v 300 ^ /? a te,in. / > i' /. ' / ; z ZOO l' ił. 1Q i ". 100 Os < <S\ li > ł» * V v <*> Si er V.c ryc. 7 ryc. 8 SCHORZENIA NARZĄDÓW U MĘ/.CZYZN I U KOBIET NARZĄDY JEDNOSTKI CHOROBOWE MĘZCZYŻNI narząd krążenia 18% nadciśnienie tętnicze 5.4% zwyrdnienie mięśnia sercweg 5.1% wady serca 1.3% narząd ddechwy 17% zespół dychawicw-rzedm. 4.1% gruźlica 3.4% zapalenie płuc 2.5% narząd trawienia 17% chrba wrzdwa 6.0% układ nerwwy 15% nerwice 10.0% narząd ruchu 9.5% rwa kulszwa 3.3% lumbag 1.8% narzrd mcz-plciwy 4,2% przerst gruczłu krkweg 1.1% zapalenie nerek 0.7% kamica 0.6% narządy krwitwórcze 0,5% niedkrwistść 0.4% gruczły dkrewne 0.5% cukrzyca 0.2% nwtwry 2.4% rak żłądka 1.0% stany urazwe 2.2% KOBIETY narząd krążenia 22.0% nadciśnienie tętnicze 9.0% zwyrdnienie mięśnia sercweg 5.3% wady serca 2.1% układ nerwwy 19.2% nerwice gólne 14.5% narząd trawienia 14.2% schrzenie dróg żółciwych 6.4% narząd rdny 12.0% przekwitanie 6.2% ciąża 2.2% narząd ddechwy 90% gruźlica 1.2% narząd ruchu 8.1% rwa kulszwa 1.8% lumbag 1.1% gruczły dkrewne 3.2% wle 2.0% narząd mczwy 2.9% zakażenia dróg mczwych 2.1% narządy krwitwórcze 2.0% niedkrwistść 1.8% nwtwry 1.1% stany urazwe 0.9%

5 Z tymi statnimi wiążą się bserwwane u chrych zwyżki ciśnienia tętniczeg. Badanie ciśnienia stanwi dla lekarza jeden z isttnych elementów diagnstycznych. Ryc. 7 i 8 pkazują jak częst wystąpwały ne u bu pici w różnych grupach wieku. U mężczyzn zaburzenia ciśnienia (zwyżki) dminują w wieku lat i następnie pwyżej 60 rku życia, u kebiet zaś bserwuje się d 30 rku życia stały wzrst ilści sób, wykazujących nadciśnienie tętnicze. W grupie sób, które przekrczyły 60 lat, znajdujemy ich aż 35 /. Pmim t kbiety jak wiadm żyją dłużej. Gimnastyka więc naczyniwa nie stanwi chyba isttneg bciążenia dla ustrju (mże nawet hamuje prcesy miażdżycwe). Schrzenia jakich narządów dminują u bu płci, pkazuje zestawienie nr str. 41. U mężczyzn jak widać dminują schrzenia narządów krążenia ddechweg i trawienia z chrbą wrzdwą jak dść typwą męską sprawą. Na czwartym miejscu są dpier schrzenia układu nerwweg z nerwicami. U kbiet przeważają chrby narządu krążenia i układu nerwweg z prawie 15% nerwic. Na trzecim miejscu są schrzenia narządu trawienia a przedewszystkim dróg żółciwych, na dalszych chrby narządu rdneg, narządu ddechweg i narządu ruchu. Udział czynnika nerwweg w pwstawaniu różnrakich schrzeń jest lbrzymi, dlateg niektórzy praktycy rzpznają nerwic znacznie więcej. Należy jednak przyjąć za zasadę, że gdzie są zmiany rganiczne, tam nie ma już nerwicy jak chrby zasadniczej, c najwyżej sten nerwicwy wikła chrbę rganiczną. WNIOSKI Czy na pdstawie przedstawineg materiału mżna się pkusić pstawienie jakichś wnisków? Sądzę, że tak. Mżna stwierdzić, że: prywatna praktyka lekarska jest uuzpełnieniem cpieki lekarskiej, sprawwanej przez spłeczną służbę zdrwia, która jest zbyt. sztywna na t, aby wyjść naprzeciw wszystkim pragnienim chreg; chry chce mieć zaufaneg lekarza i ptrafii mu być wirny przez długie lata. Funkcję takieg lekarza mże pełnić tylk lekarz gólny, który zrzumie wszystkie skargi i bjawy chrbwe pacjenta; w ciągu statnich 15 lat wyrósł prblem ludzi starych, których lcczenie wymaga specjalnych kwalifikacji. TADEUSZ ZUK NOT i Stwarzyszenia Naczelna Organizacja Techniczna jednczy d chwili pwstania tj. d 12 grudnia 1945 r. wszystkie Stwarzyszenia Naukw-Techniczne SNT dla wspólneg, zrganizwaneg działania na rzecz budwy scjalizmu w Plsce. W pracy nad rzwjem pszczególnych dziedzin gspdarki nardwej NOT i zrzeszne w niej SNT dążą d: pdnszenia kwalifikacji zawdwych i spłecznych kadry techn.; kształtwania pglądu śrdwiska techniczneg na pedstawwe prblemy rzwju gspdarczeg; współudziału z rganami administracji przy przy pracwywaniu i realizacji planów gspdarczych, zwłaszcza w rzwju techniki i wynalazczści; rzwijania spłecznych frm działania w zakresie pstępu techn. O pczątkach ruchu Stwarzyszeń Naukw-Technicznych w Plsce niewiele mamy danych, nawet jeśli chdzi ujęcia krnikarskie, nie wiemy nawet w jakim czasie i w jakiej dziedzinie techniki szukać należy pierwszych śladów rganizacyjnych naszeg ruchu. Mżna natmiast z całą pewnścią stwierdzić, że sięgają ne pczątków ubiegłeg stulecia, a wyraźnie występują już w latach O celach pierwszych stwarzyszeń naukwtechnicznych w Plsce jednznacznie mówi Naukw-Techniczne pi: rwszy Statut Stwarzyszenia Techników Plskich wydany w 1989 r.' 1 )... zbliżenie techników między sbą, ppieranie rzwju wiedzy technicznej, teretycznej i praktycznej, jak również dstarczanie stvim człnkm i ich rdzinm spsbnści spędzania czasu wlneg d zajęć, wygdne, przyjemne i pżyteczne". NOT i branżwe stwarzyszenia naukwtechniczne w Płcku pwstały na bazie rganizacji zwanej Związek Zawdwy Techników i Zawdów Pkrewnych" -'). Bezpśredni p wyzwleniu Płcka, już dnia 23 stycznia 1945 rku dbył się zebranie kadry technicznej (inżynierów, techników i majstrów). Na zebraniu tym, w którym uczestniczył 38 sób, pwłan kmitet rganizacyjny, któreg zadaniem miał być pwłanie d życia rganizacji reprezentującej kadrę techniczną Płcka w rganach administracji państwwej. Na czele kmitetu rganizacyjneg stanęli: inż. Mateusz Kzielski, inż. Seweryn Wirkutwicz i Stanisław Swiński. Dnia 2 luteg 1945 rku dbywa się pierwsze walne zebranie Związku, w którym uczestniczy 30 sób. Zatwierdzny zstaje Statut Związku Zawdweg Techników i Zawdów Pkrewnych raz wybrany pierwszy Zarząd Związku w sbach: Przewdniczący Zarządu 42

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne Łódzkie firmy a kryzys BADANIE RYNKU HR 2009 W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH Raprt z badań ankietwych przygtwany na zlecenie firmy BEAVER Dradztw Persnalne ŁÓDŹ 2009 SPIS TREŚCI 1. PROBLEMATYKA BADANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Efeveln SR, 37,5 mg, kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde Efeveln SR, 75 mg, kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde Efeveln SR, 150 mg, kapsułki przedłużnym

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5.

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5. GazetaEdukacjapl EDUKACJA PONIEDZIAŁEK 0 KWIETNIA 009 R E K L A M A DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE: AGNIESZKA ZAWISTOWSKA Matura Matura 009 matematyka i WOS Sprawdź, czy zdasz! Pzim pdstawwy Maturzyst!

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 1. Kmunikwanie spłeczne definicja, cechy Kmunikacja definiwana jest jak ruch plegający na utrzymaniu łącznści pmiędzy dległymi d siebie miejscami przumiewanie się, przekazywanie myśli,

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo