PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor"

Transkrypt

1 10 grudnia 2014 r. Szanwni Klienci, PILNE: Kmunikat dtyczący bezpieczeństwa stswania System Alere INRati PT/INR Mnitr Niniejsze pism zawiera isttne infrmacje na temat systemu Alere INRati PT/INR Mnitr (mnitry INRati /INRati 2 Mnitr raz paski testwe INRati /INRati 2 Test Strips), który przepisan Panu/Pani celem mnitrwania czasu krzepnięcia krwi (PT/INR) pdczas przyjmwania terapii przeciwzakrzepwej. D niniejszeg pwiadmienia załączn pełną listę numerów katalgwych prduktów INRati, których dtyczy pisywany prblem (Załącznik A). Infrmacje te należy mówić z lekarzem. W niektórych przypadkach system INRati PT/INR Mnitr mże pdawać współczynnik INR, który jest isttnie niższy d wyniku uzyskaneg z użyciem labratryjneg systemu d pmiaru współczynnika INR. Labratryjna metda pmiaru współczynnika INR w sczu jest uważana za najdkładniejszą i najbardziej niezawdną metdę pmiaru współczynnika INR. Prblem ten mże wystąpić w przypadku pacjentów cierpiących na niektóre schrzenia. Systemu INRati PT/INR Mnitr NIE należy stswać, jeśli cierpi Pan/Pani na jedn ze schrzeń wskazanych pniżej. Prszę skntaktwać się z lekarzem, aby kreślić, czy cierpi Pan/Pani na jedn z tych schrzeń: Niedkrwistść (niski pzim hemglbiny lub niska liczba krwinek czerwnych). Wartść hematkrytu pwinna mieścić się w zakresie: d 30% d 55% w przypadku pasków testwych Alere INRati PT/INR Test Strips d 25% d 53% w przypadku niewrażliwych na heparynę pasków testwych Alere INRati 2 PT/INR Test Strips, Heparin Insensitive Wszelkie schrzenia pwiązane ze zwiększeniem pzimu fibryngenu (uwaga: fibryngen t białk, które pzwala utwrzyć skrzep): stre stany zapalne (na przykład stre zakażenia wiruswe lub bakteryjne, takie jak zapalenie płuc lub grypa) przewlekłe stany zapalne (na przykład reumatidalne zapalenie stawów, chrba Leśniwskieg-Crhna, wrzdziejące zapalenie jelita grubeg, chrby zakaźne wątrby, takie jak zapalenie wątrby, lub chrby zapalne nerek, takie jak nefrpatia cukrzycwa i zapalenie kłębuszków nerkwych) ciężkie zakażenia (na przykład sepsa) zaawanswany nwtwór lub schyłkwa niewydlnść nerek wymagające hemdializy Wszelkie krwtki lub nietypwe krwiaki Jeśli cierpi Pan/Pani na któreklwiek z tych schrzeń, Pana/Pani lekarz pwinien niezwłcznie rzpcząć u Pana/Pani mnitrwanie współczynnika INR i terapii przeciwzakrzepwej z użyciem zastępczej labratryjnej metdy pmiaru współczynnika INR. Jeśli nie ma Pan/Pani pewnści, czy cierpi Pan/Pani na jedn z tych schrzeń, prszę sknsultwać się z lekarzem. Niepprawne wyniki mgą również wystąpić, gdy nie będzie Pan/Pani ściśle przestrzegać instrukcji przeprwadzania badania. Aby zmniejszyć ryzyk wystąpienia teg prblemu, prszę się upewnić, że stsuje Pan/Pani następujące śrdki strżnści:

2 Jeśli wartść współczynnika INR zmierzna u Pana/Pani z użyciem systemu INRati mieści się w zakresie terapeutycznym, ale występują u Pana/Pani bjawy spwlnienia krzepnięcia, takie jak krwtk lub krwiaki, należy niezwłcznie sknsultwać się z lekarzem i umówić się na badanie z użyciem alternatywnej metdy. System Alere INRati PT/INR należy stswać wyłącznie wtedy, gdy zmierzny u Pana/Pani hematkryt mieści się w zakresie d 30% d 55% (paski testwe Alere INRati PT/INR Test Strips) lub d 25% d 53% (niewrażliwe na heparynę paski testwe Alere INRati 2 PT/INR Test Strips, Heparin Insensitive). Jeśli w statnim czasie nie przeprwadzan u Pana/Pani pmiaru hematkrytu (badanie liczby krwinek czerwnych przeprwadzane w celu wykrycia niedkrwistści) lub jeśli występują u Pana/Pani jakieklwiek znaki lub bjawy utraty krwi, należy skntaktwać się z lekarzem celem wyknania pmiaru hematkrytu. Bezzwłcznie nanieść TYLKO jedną dużą krplę krwi na pasek testwy. P rzpczęciu testu nie wln nansić na pasek testwy ddatkwej ilści krwi. Naniesienie ddatkwej ilści próbki mże skutkwać uzyskaniem niedkładneg wyniku. W razie wątpliwści pwtórzyć test z użyciem nweg paska testweg i świeżej krpli krwi z nweg nakłucia wyknaneg nwym lancetem. W czasie badania mnitr należy umieścić na stabilnej pwierzchni. Nie przensić mnitra w czasie badania. Pza śrdkami strżnści wskazanymi pwyżej firma Alere zaleca, aby kresw weryfikwać wartść współczynnika INR z użyciem labratryjnej metdy pmiaru współczynnika INR. Labratryjna metda pmiaru współczynnika INR w sczu jest uważana za najdkładniejszą i najbardziej niezawdną metdę pmiaru współczynnika INR. W razie ptrzeby lekarz skryguje terapię przeciwzakrzepwą zgdnie z pzimem rzbieżnści między wynikiem zmierznym przez przyrząd Alere a wynikiem uzyskanym z użyciem metdy labratryjnej. Pnadt Pana/Pani lekarz trzymał pwiadmienie kniecznści sprawdzenia, czy występują u Pana/Pani schrzenia, które mgą dprwadzić d uzyskiwania fałszywie niskich wyników pmiaru współczynnika INR. Zaleca się przeprwadzenie badań w celu upewnienia się, że nie występują u Pana/Pani schrzenia mgące dprwadzić d uzyskiwania w systemie INRati PT/INR Mnitr wyników, które są znacznie niższe d wyników uzyskanych z użyciem labratryjnej metdy pmiaru współczynnika INR. Jeśli zabserwwane zstaną znacznie niższe wyniki, Pana/Pani lekarz pwinien niezwłcznie rzpcząć u Pana/Pani mnitrwanie współczynnika INR i terapii przeciwzakrzepwej z użyciem alternatywnej metdy. Jak część swich zbwiązań w zakresie dbania bezpieczeństw pacjentów firma Alere złżyła w amerykańskiej Agencji ds. Żywnści i Leków raz innych rganach regulacyjnych na całym świecie zgłszenie dtyczące prblemu związaneg z tymi wyrbami raz rzpczęła wnikliwe dchdzenie w pisywanej sprawie. Klienci chcący zadać pytania dtyczące teg prblemu mgą kntaktwać się z firmą Alere pd numerami telefnu wskazanymi w Załączniku B. Numer należy wybrać w zależnści d kraju zamieszkania lub pchdzenia. Zdarzenia niepżądane lub prblemy jakściwe związane ze stswaniem teg prduktu mżna zgłaszać d właściweg rganu krajweg lub innych urzędów.

3 Wszystkie właściwe rgany krajwe zstały pinfrmwane pdjęciu działań krygujących dtyczących bezpieczeństwa stswania związanych z tematem niniejszeg pwiadmienia. Wszelkie pytania dtyczące infrmacji zawartych w niniejszym pwiadmieniu należy kierwać d: Alere San Dieg, Inc Summers Ridge Rad San Dieg, CA 92121, USA Telefn: Patrz Załącznik B Adres W Niemczech mżna także skntaktwać się z naszym przedstawicielem w Unii Eurpejskiej: MDSS GmbH Tel.: Schiffgraben 41 Faks: Hannver Niemcy

4 DZIAŁANIA WYMAGANE PO STRONIE KLIENTA Należy kniecznie mówić treść niniejszeg pisma z lekarzem. Upewnić się, że przeczytan i zrzumian śrdki strżnści na bieżących etykietach prduktu (ultka dłączna d pasków testwych Alere INRati PT/INR Test Strip; Alere INRati 2 PT/INR Test Strips, Heparin Insensitive; instrukcja bsługi systemu Alere INRati 2 PT/INR Hme Mnitring System User Guide; instrukcja INRati Self Test User Guide), a także zamieszczne w niniejszym pwiadmieniu ddatkwe śrdki strżnści dtyczące schrzeń mgących zwiększyć ryzyk uzyskania współczynnika INR, który jest niższy d czekiwanej wartści. Uwaga: Aby uzyskać ddatkwą kpię etykiet prduktu, należy skntaktwać się z lkalnym przedstawicielem firmy Alere ds. usług technicznych. Nie stswać systemu INRati PT/INR Mnitr (mnitry INRati /INRati 2 Mnitr raz paski testwe INRati /INRati 2 Test Strips), jeśli cierpi Pan/Pani na któreklwiek ze schrzeń pisanych w niniejszym pwiadmieniu. Przmawiać z lekarzem na temat przeprwadzenia pmiaru hematkrytu (badanie liczby krwinek czerwnych przeprwadzane w celu wykrycia niedkrwistści) raz kresweg prównywania wyników z wynikami uzyskanymi z użyciem labratryjnej metdy pmiaru współczynnika INR. Prszę wypełnić załączny Frmularz dpwiedzi (Załącznik C statnia strna niniejszeg pwiadmienia) i desłać g w ciągu 10 dni w celu ptwierdzenia dbiru niniejszeg pwiadmienia, krzystając z jednej z następujących metd: Odesłać dpwiedź listwnie w płacnej kpercie zwrtnej LUB Odesłać dpwiedź na adres Pytania dtyczące niniejszeg pwiadmienia należy kierwać d firmy Alere, krzystając z dpwiednieg numeru telefnu wskazaneg w Załączniku B. Dziękujemy za uwagę i pmc w tej isttnej kwestii. Z pważaniem, Keith McLain, VP Quality Alere San Dieg

5 Załącznik A: Lista prduktów Prdukt Paski testwe INRati Test Strips Paski testwe INRati 2 Test Strips Numer Nazwa handlwa katalgwy prduktu Alere INRati PT/INR Test Strips, Bx f Alere INRati PT/INR Test Strips, Bx f 48 INRati / INRati 2 Prthrmbin Time (PT) Test Strips 99007EU Heparin Insensitive, Bx f G EU 99008G1 Alere INRati 2 PT/INR Test Strip, Heparin Insensitive, Bx f 12 INRati / INRati 2 Prthrmbin Time (PT) Test Strips Heparin Insensitive, Bx f 48 Alere INRati 2 PT/INR Test Strip, Heparin Insensitive, Bx f 48 Mnitry INRati Alere INRati PT/INR System Prfessinal INRati Prthrmbin Time (PT) Mnitring System Mnitry INRati Alere INRati 2 PT/INR Prfessinal Testing System Alere INRati 2 PT/INR Hme Mnitring System Aby uzyskać ddatkwą kpię etykiet prduktu, należy skntaktwać się z lkalnym przedstawicielem firmy Alere ds. usług technicznych.

6 Załącznik B: Kntaktwe numery telefnu w pszczególnych krajach Kntakt z nami mżna uzyskać pd numerami telefnu wskazanymi pniżej. Numer należy wybrać w zależnści d kraju pchdzenia: Kraj Numer telefnu Austria Belgia Francja Niemcy Irlandia Włchy Hlandia Hiszpania Szwajcaria Wielka Brytania W przypadku wszystkich pzstałych krajów należy kntaktwać się z lkalnym przedstawicielem firmy Alere ds. usług technicznych. Plska, Warszawa, Płczyńska 31A, tel.:

7 Załącznik C: Frmularz dpwiedzi Prszę wypełnić niniejszy frmularz, nawet jeśli nie psiada Pan/Pani prduktów, których dtyczy prblem, raz desłać g listwnie (w płacnej kpercie zwrtnej) LUB za pmcą pczty elektrnicznej PILNE POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WYROBU MEDYCZNEGO: FORMULARZ ODPOWIEDZI Firma Alere San Dieg pwiadmiła mnie śrdkach strżnści dtyczących systemu Alere INRati PT/INR Mnitr. Prszę zaznaczyć dpwiednie pla: Nie trzymałem/-am teg prduktu, w związku z czym nie pdejmę żadnych działań. Nie stsuję już teg prduktu, w związku z czym nie pdejmę żadnych działań. Przeczytałem/-am i zrzumiałem/-am trzymane pism raz pdejmę zalecane działania i śrdki strżnści. Omówię treść niniejszeg pwiadmienia z lekarzem lub piekunem medycznym. Prszę pdać następujące infrmacje: DATA: PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ: IMIĘ I NAZWISKO DRUKOWANYMI LITERAMI: ADRES: MIASTO: KRAJ: TELEFON: KOD POCZTOWY: ADRES E- MAIL: Prszę desłać niniejszy frmularz listwnie (w załącznej płacnej kpercie zwrtnej) LUB desłać plik PDF pcztą elektrniczną na adres W celu spełnienia glbalnych wymagań w zakresie sprawzdawczści wbec rganów regulacyjnych prsimy wypełnienie i desłanie niniejszeg frmularza w ciągu 10 dni rbczych d daty dbiru.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo