Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16"

Transkrypt

1 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness f yung ftball players vs. the U-16 Mazvian regin team Streszczenie Łukasz Kchański Wyższa Szkła Kultury Fizycznej i Turystyki, Pruszków Cel pracy: Celem badań był kreślenie pzimu rzwju fizyczneg raz pzimu gólnej sprawnści fizycznej 16-letnich chłpców trenujących piłkę nżną w klubach sprtwych i zawdników reprezentacji wjewództwa Mazwieckieg U-16. Materiał i metdy: Badan p 11 piłkarzy w wieku 16 lat z 6 klubów mazwieckich raz 20 piłkarzy reprezentacji Mazwsza. Badanych pddan testm INKF (bieg 60 m i 300 m, bieg zwinnściwy, wyskk dsiężny, siła bręczy barkwej) raz testwi Cpera. Prównanie przeprwadzn za pmcą zmiennych unrmwanych na wartści reprezentacji Mazwsza. Wyniki: Zawdnicy większści klubów nie dbiegają znacznie d reprezentacji Mazwsza, ale w biegu zwinnściwym, biegu na 300 m i w teście Cpera niektóre kluby różniły się znamiennie d reprezentacji. Wniski: Prces selekcji realizwany w grupach młdzieżwych piłkarzy nżnych na Mazwszu wymaga znacznych zmian, głównie w kierunku rzwiązań typwych dla tzw. selekcji kierwanej. Krekta taka pzwli prces selekcji znacznie zbiektywizwać. Summary Słwa kluczwe: sprawnść gólna, młdzieżwa piłka nżna Study aim: T assess the degree f physical develpment and fitness f bys aged 16 years, members f varius junir ftball clubs, and f the members f the U-16 Mazvian Regin team. Methdlgy: Ftball players aged 16 years frm 6 Mazvian clubs (n = 11 each) and 20 players frm the U-16 team were studied. All f them were subjected t the fllwing tests: 60 and 300 m runs, agility running, Sargent s test, shulder girth strength, Cper s test. Standardised values (vs. U-16) were used t cmpare clubs with the U-16 team. Results: Mst clubs did nt markedly deviate frm the U-16 team, but sme f them significantly differed in the 300 m run, agility run and in Cper s test. Cnclusins: The selectin prcess under peratin in junir ftball Mazvian clubs calls fr mdificatins aiming at applying prcedures typical f the s-called cntrlled selectin, in rder t make that prcess mre bjective Key wrds: General fitness; Junir ftball Wprwadzenie Gra w piłkę nżną stawia przed zawdnikami wyskie wymagania sprawnściwe. Piłkarz pwinien być szybki, zwrtny, wytrzymały, skczny, pwinien umieć wykrzystać swją sprawnść fizyczną w rzmaitych sytuacjach gry. Ptrzeby w zakresie przygtwania sprawnściweg są zróżnicwane w zależnści d pzycji zajmwanej przez zawdnika w drużynie. Mżna przyjąć, że na każdej pzycji niezbędny jest taki jej pzim, który umżliwi prezentwanie w grze swich umiejętnści technicznych i taktycznych, niezależnie d zmęczenia narastająceg w czasie gry.

2 58 Ł. Kchański Pd pjęciem sprawnści fizycznej rzumie się wyski stan narządów, układów i funkcji rganizmu człwieka, wyrażający się efektywnym rzwiązywaniem wszechstrnnych zadań ruchwych, a uwarunkwany stpniem ukształtwania cech mtrycznych [6]. Trzy pdstawwe cechy t siła, szybkść i wytrzymałść; nazywa się je częst zdlnściami ilściwymi [1]. Oprócz wymieninych cech mtrycznych dużą rlę dgrywa krdynacja ruchwa, którą uznaje się za cechę jakściwą [1]. Jest t zdlnść d wyknywania ruchów złżnych przestrzennie i czasw, przestawiania się z jednych zadań ruchwych na inne, jak również rzwiązywania nwych, nieznanych i nieczekiwanie pjawiających się sytuacji ruchwych. W pewnym uprszczeniu mżna uznać, że krdynacja ruchwa mieści w sbie szereg specyficznych właściwści takich jak zwinnść, zręcznść, czucie czasu, rientacja przestrzenna, pamięć ruchwa itp. W zależnści d dyscypliny sprtu rzwijane są kreślne cechy, takie jak pstrzeganie (szybkść i adekwatnść reagwania) raz zręcznść i zwinnść, równwaga i rientacja przestrzenna raz rytm (jeg właściwy dbór i utrzymanie). Krdynacja warunkuje prawidłwe nauczanie i rzwój umiejętnści techniczn-taktycznych. Jest t czynnik integrujący wykrzystanie pdstawwych cech mtrycznych (siły i szybkści) w panwaniu techniki. Obejmuje także różnrdne techniki pruszania się (praca nóg). Na pzim zdlnści krdynacyjnych mają wpływ uzdlnienia, dtychczaswe umiejętnści i dświadczenia ruchwe, pamięć ruchwa itp., a każde nwe ćwiczenie jest frmwane z elementów pprzedni już pznanych. Im większym ich zasbem zawdnik dyspnuje, tym mniej ma trudnści przy panwaniu nwych zadań. Zasadniczą metdą dsknalenia krdynacji jest ciągłe pznawanie nwych, różnrdnych ćwiczeń, a także trening znanych ćwiczeń w zmiennych warunkach. Isttną sprawą jest zachwanie ciągłści, gdyż w przypadku dłuższych przerw, pdczas których nie wprwadza się nwych ćwiczeń, bniża się zdlnść ich przyswajania [1,4,6,7]. W działalnści sprtwej sprawnść fizyczna przejawia się w trzech frmach: sprawnści gólnej, ukierunkwanej i specjalnej. W tej pracy pświęcn więcej uwagi frmie sprawnści gólnej. Sprawnść fizyczna gólna t swisty ptencjał mtryczny zawdnika, pzwalający na wyknywanie wszechstrnnych, różnrdnych, częst niezwiązanych z uprawianą dyscypliną ćwiczeń fizycznych. Ćwiczenia sprawnści gólnej angażują zazwyczaj cały układ mięśniwy zawdnika, stanwiąc tym samym dsknałą pdstawę dla wysiłków bardziej specjalistycznych. W praktyce gólną sprawnść fizyczną dść częst kreśla się terminem kndycja [5]. Kwalifikacja d działalnści sprtwej dbywa się przy wykrzystaniu dpwiednich narzędzi pmiaru ceniających cechy szczególnie przydatne w uprawianiu danej dyscypliny sprtu raz prgnzujących uzyskanie wyskich wyników sprtwych [4]. Stswane są w tym celu różneg rdzaju testy i próby sprawnści fizycznej, które kreślają ptencjał ruchwy badaneg [5]. Ujednlicne testy wykrzystywane są w nauczaniu wychwania fizyczneg w szkle, w prgramach usprawniania fizyczneg spłeczeństwa, a także w sprcie wyczynwym [3,9]. Bez względu na t, czy zespół zwycięża, czy nie, każdeg dnia trwa selekcja zawdników, aby w mmencie walki zwycięstw przeć się na aktualnie najlepszych [2]. Celem badań był kreślenie pzimu rzwju fizyczneg i gólnej sprawnści fizycznej 16-letnich chłpców trenujących piłkę nżną w klubach sprtwych i prównanie ich z zawdnikami reprezentacji wjewództwa Mazwieckieg U-16. Materiał i metdy Badane sby Badaniami bjęt grupę 20 zawdników reprezentacji kręgu mazwieckieg w piłce nżnej raz p 11 zawdników z 6 człwych zespłów klubwych z teg kręgu (Plnia Warszawa, KS Piaseczn,

3 Sprawnść młdych piłkarzy 59 Ksa Knstancin, Radmiak Radm, Wisła Płck, Unia Warszawa). Wszyscy badani mieli 16 lat (rk urdzenia 1998). Badania przeprwadzn w miesiącach wrzesień październik 2013 r. Badani chłpcy uczęszczają d szkół średnich Piaseczna, Płcka, Knstancina, Radmia i Warszawy, w których dbywają bwiązkwe zajęcia z wychwania fizyczneg (3 gdziny tygdniw). W swich klubach trenują 3 4 razy w tygdniu p 1½ gdziny dziennie. Zawdnicy ci uczestniczą w rzgrywkach ligi kręgwej junirów prwadznych przez Mazwiecki Okręgwy Związek Piłki Nżnej w Warszawie i zajmują miejsca w człówce tej klasy rzrywkwej. Metdy badań Przeprwadzn pmiary pdstawwych cech smatycznych tj. wyskści i masy ciała. Badanych pddan testm INKF, które mierzą pzim badanych cech sprawnści gólnej. Ddatkw przeprwadzn test Cpera dla ceny wytrzymałści gólnej. Pdczas pmiarów zachwan mżliwie identyczne warunki badań: naturalne świetlenie, sucha nawierzchnia biska. Próba szybkści: Szybkść mierzn czasem biegu na dystansie 60 m. Badani wyknywali próbę dwukrtnie, biegali pjedyncz, start z pzycji wyskiej. Mierzn czas z dkładnścią 0, l s. Próba skcznści: Skcznść mierzn wyskścią skku dsiężneg (test Sargenta). Badany wyknywał dwa skki próbne i trzy mierzne. Ntwan średnią różnicę między najwyższym dsięgiem palcami w wyskku a dsięgiem w pzycji wyjściwej. Próba siły: Próba składała się z pdciągania na drążku raz uginania i prstwania ramin w pdprze na pręczach. Pdciąganie pwtarzane był d dmwy. Ntwan liczbę wyknanych pełnych pdciągnięć raz liczbę wyknanych wyprstów (bez pierwszeg w pdprze). P wyknaniu bu ćwiczeń sumwan ba wyniki. Próba zwinnści krdynacja ruchwa: Zwinnść mierzn czasem trzykrtneg wyknywania na bisku biegu zygzakiem ( kperta ) w czwrbku wymiarach 3 5 m (6 dcinków p 3 m). Próba wytrzymałści szybkściwej: Mierzn czas biegu (z dkładnścią 0,1 s) na dystansie 300 m na bieżni lekkatletycznej, pjedyncz, z wyskieg startu. Próba wytrzymałści gólnej: Dystans pknany w czasie 12-minutweg biegu (test Cpera) zakrąglny d l0 m. Wszystkie próby zstały przeprwadzne w ciągu dwóch dni. Pierwszeg dnia badani wyknywali 5 prób w następującej klejnści: bieg 30 m, bieg zygzakiem, wyskk dsiężny, rzut piłką lekarską, bieg 300 m. Drugieg dnia przeprwadzn test Cpera. Wszystkie pmiary czasu biegów przeliczn na prędkści. Dla bezpśrednieg prównania średnich wartści wszystkich prób, wyniki przeliczn na wartści unrmwane wg wzru: z i = (x i M) / SD, gdzie x i wartść zmiennej danej sby (np. wyskku dsiężneg), M średnia wartść tej zmiennej w grupie dniesienia (reprezentacja Mazwsza), SD dchylenie standardwe w grupie dniesienia. D ceny różnic między pszczególnymi klubami a reprezentacją Mazwsza użyt testu t dla danych niezależnych. Przyjęt pzim isttnści p 0,05, a dla tendencji p 0,10 [8]. Wyniki Szczegółwe wyniki badań w pstaci średnich SD i zakresów przedstawin w tabeli 1 dla reprezentacji Mazwsza, natmiast wyniki dla pszczególnych klubów przedstawin w dniesieniu d reprezentacji Mazwsza w tabeli 2 i na wykresie (ryc. 1).

4 60 Ł. Kchański Tabela 1. Średnie wartści (±SD i zakresy) badanych zmiennych w reprezentacji Mazwsza (n = 20) Zmienna Średnie SD (d d) Wyskść ciała (cm) 176,1 6.4 ( ) Masa ciała (kg) 63,5 5,7 (53 74) BMI 20,4 1,1 (22,8 18,6) Bieg na 60 m (m/s) 7,96 0,27 (7,69 8,57) Próba zwinnści (m/s) 2,21 0,07 (2,09 2,34) Bieg na 300 m (m/s) 6,25 0,31 (5,70 6,92) Test Cpera (m/s) 3,73 0,18 (3,40 4,07) Wyskk dsiężny (cm) 52,2 ± 5,2 (40 61) Test siły (n) 26,5 ± 4,3 (20 36) Tabela 2. Średnie wartści ( SD) zmiennych smatycznych zawdników badanych klubów unrmwane na średnie i dchylenia standardwe reprezentacji Mazwsza pdane w tabeli 1 Klub Wys. ciała Masa ciała BMI Repr. Mazwsza 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Płck -0,16 0,99 0,18 1,23 0,47 0,99 Radmiak -0,49 0,84-0,63 0,92-0,40 1,11 Ksa -0,28 0,88 0,54 0,83 1,27 0,88 Unia -0,21 0,95 0,16 1,09 0,53 1,21 Piaseczn 0,18 0,95 0,35 1,18 0,34 1,60 Plnia 0,03 0,93 0,30 1,07 0,44 1,12 Znamiennie (p<0,05) różne d reprezentacji Mazwsza 1.00 z 0.50 Reprezent PŁOCK RADOMIAK v 60 m v zwinnść v 300 m v Cper wyskk siła KOSA UNIA PIASECZNO POLONIA Ryc. 1. Unrmwane wartści zmiennych sprawnściwych zawdników badanych klubów na tle reprezentacji Mazwsza v prędkść; Znamiennie (p<0,05) różne d reprezentacji Mazwsza; Tendencja d różnicy (p<0,10)

5 Sprawnść młdych piłkarzy 61 Z przedstawinych danych wynika, że w większści prób zawdnicy klubów nie dbiegają znacznie d reprezentacji Mazwsza. Pd względem wszystkich badanych cech smatycznych łącznie zespół Radmiaka był znamiennie (p<0,05) niższy d reprezentacji Mazwsza, czeg nie zaznaczn w tabeli 2, natmiast w zesple KOSA średnia wartść wskaźnika BMI była znamiennie (p<0,05) wyższa niż w reprezentacji Mazwsza. Najgrsze przeciętne wyniki pmiarów zmiennych sprawnściwych zabserwwan w zespłach Płcka i Piaseczna średnia unrmwana wartść wszystkich testów łącznie była znamiennie (p<0,05) niższa d reprezentacji Mazwsza. Średnia unrmwana wartść 6 badanych klubów łącznie była znamiennie (p<0,05) niższa niż reprezentacji Mazwsza dla biegu na 300 m i dla testu Cpera, natmiast dla testu siły była znamiennie (p<0,05) wyższa niż reprezentacji Mazwsza. Z klei, kluby Radmiak i Plnia wykazały największe zróżnicwanie między testami (ryc. 1) przejawiające się dużymi dchyleniami d reprezentacji Mazwsza w bu kierunkach ddatnim i ujemnym. Dyskusja Celem pracy był kreślenie pzimu gólnej sprawnści fizycznej piłkarzy nżnych kręgu mazwieckieg. Pdejrzewan bwiem, że w prcesie selekcji d reprezentacji Mazwsza nie był brany pd uwagę pzim badanych zmiennych sprawnściwych. Jak wykazała analiza wyników smatycznych (wyskść i masa ciała raz wskaźnik BMI), piłkarze z 6 badanych klubów nie wykazali większych różnic w stsunku d reprezentacji Mazwsza, wyjąwszy znamiennie drbniejszą budwę zawdników Radmiaka i większą krępść (cenianą wskaźnikiem BMI) zawdników KOSY. Stąd przypuszczenie, że w selekcji d kadry Mazwsza U-16 nie kierwan się wskaźnikami budwy smatycznej. Panuje zaś pinia, że d różnych reprezentacji piłki młdzieżwej pwłuje się częst nie tych, którzy umieją grać w piłkę nżną, ale tych, którzy mają przewagę fizyczną nad rówieśnikami, czyli są wyżsi i mcniej umięśnieni. Inna sytuacja wystąpiła w pzimie cech sprawnści gólnej. W próbie zwinnści piłkarze z klubu Radmiak uzyskali wynik znamiennie lepszy, a w teście Cpera znamiennie grszy niż reprezentacja Mazwsza. Również zawdnicy klubu Plnia uzyskali znacznie grsze wyniki w biegu na 300 m i w teście Cpera. Pzstałe zespły kręgu mazwieckieg w prównaniu z reprezentantami Mazwsza uzyskały w badaniach bardz zbliżne wyniki, a zatem pzim gólnej sprawnści fizycznej nie różnicuje wyraźnie tych zespłów, pdbnie jak t miał miejsce w przypadku budwy smatycznej piłkarzy. Trenerzy reprezentacji Mazwsza U-16 nie kierwali się zapewne w swich wybrach pzimem sprawnści gólnej, a wyżej cenili umiejętnści techniczn-taktyczne i predyspzycje wlicjnalne i intelektualne. T tylk przypuszczenie, ale także dść ptymistyczne. Uzyskane wyniki ptwierdzają dniesienia Fajfera [3], że testy sprawnści fizycznej gólnej młdych piłkarzy nżnych nie pzwalają na pełną cenę ich piłkarskieg ptencjału. Na pdstawie pwyższych rzważań, a także z własneg dświadczenia i bserwacji praktycznych mżna stwierdzić, że selekcja d reprezentacji U-16 na szczeblu Mazwsza nie była realizwana zgdnie z wiedzą teretyczną i właściwą metdyką szklenia. Wykazan bwiem, że bie badane grupy (reprezentanci U-16 Mazwsza i zawdnicy sześciu klubów z Mazwsza) były d siebie pdbne pd względem budwy smatycznej i pzimu sprawnści gólnej. Stał się tak jednak nie dlateg, że wzięt pd uwagę inne kryteria selekcyjne (w dmyśle umiejętnści techniczne, taktyczne, cechy wli, intelekt czym wspminan pwyżej), ale dlateg, że selekcja d drużyny U-16 Mazwsza nie była prawdpdbnie pprzedzna żadnymi próbami i testami mgącymi sprawdzić gólną sprawnść fizyczną zawdników i ich budwę smatyczną. Przypuszczenie t pparte jest rzmwami z wielma szkleniwcami prwadzącymi zajęcia w klubach młdzieżwych Mazwsza; żaden z nich nie pamiętał, by w spsób systemwy

6 62 Ł. Kchański realizwan na Mazwszu tzw. selekcję kierwaną, czyli partą na pmiarach, testach i sprawdzianach. Dminwała wyraźnie tzw. selekcja intuicyjna, parta na subiektywnej cenie mżliwści sprtwych piłkarzy dstrzeżnych pdczas gier twarzyskich i mistrzwskich. Intuicja i dświadczenie trenerskie t kategrie bardz ważne w prcesie szkleniwym, także w dniesieniu d wybru reprezentantów. Ale nie pwinny być t jedyne elementy ceny i w knsekwencji, decyzji selekcyjnej. Mżna zatem zasugerwać, że prces selekcji realizwany w grupach młdzieżwych piłkarzy nżnych na Mazwszu wymaga znacznych zmian, głównie w kierunku rzwiązań typwych dla tzw. selekcji kierwanej. Krekta taka pzwli prces selekcji znacznie zbiektywizwać. Piśmiennictw 1. Bangsbø I. (1999) Sprawnść fizyczna piłkarza. Naukwe pdstawy treningu. Warszawa COS. 2. Engel J. (2013) Filzfia zwyciężania. Trener 3(114): Fajfer Z.(2001) Jak zwiększyć efektywnść selekcji w piłce nżnej? Sprt Wyczynwy (5-6): Przybylski W.(1997) Prblemy unwcześnienia nabru i selekcji młdzieży w piłce nżnej. Trening 35(3). 5. Raczek J. (1991) Pdstawy szklenia sprtweg dzieci i młdzieży. COS, Warszawa. 6. Szański H., Śledziewski D. (1995) Obciążenia treningwe - dkumentwanie i pracwanie danych. COS, Warszawa. 7. Szański H. [red.] (2000) Pdstawy terii treningu sprtweg. COS, Warszawa. 8. Stupnicki R. (2005) Bimetria. Krótki zarys. Margs, Warszawa. 9. Śledziewski D. (1998) Struktura i efektywnść gry fensywnej w piłkę nżną. Rzprawa dktrska. AWF Warszawa. Otrzyman: Przyjęt: Wyższa Szkła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Knpackiej, Pruszków Dane zawarte w niniejszym artykule pchdzą z pracy magisterskiej autra wyknanej pd kierunkiem prf. R. Stupnickieg Adres autra:

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ Nie pdejmuje żadnych prób panwania nwych umiejętnści sprtwych i W czasie gry umyślnie stsuje błędną technikę. Nie zależy mu na panwaniu żadnych nwych umiejętnści.

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III 1. Określenie przedmitu ceny. Wiadmści-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych raz mini gier zespłwych, znajmść przeznaczenia pdstawweg sprzętu

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ Aktualne Prblemy Bimechaniki, nr 1/2007 29 Marek GZIK, Dagmara TEJSZERSKA, Wjciech WOLAŃSKI, Paweł POTKOWA Katedra Mechaniki Stswanej, Plitechnika Śląska w Gliwicach MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec Wymagania edukacyjne raz kryterium ceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Klasa I 1. Zdbycie następujących

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę Djrzałść szklna dziecka rzpczynająceg naukę Djrzałść szklna t siągnięcie przez dzieck takieg stpnia rzwju umysłweg, emcjnalneg, spłeczneg i fizyczneg, jaki umżliwia mu udział w życiu szklnym i panwanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Program z wychowania fizycznego dla klasy IV i V VI

Program z wychowania fizycznego dla klasy IV i V VI Prgram z wychwania fizyczneg dla klasy IV i V VI pracwany na pdstawie pradnika metdyczneg SZKOLA PODSTAWOWA- KLASY IV-VI ZDR0WIE-SPORT-REKREACJA autrstwa Urszuli Gierczyk, recenzwał dr Antni Nawrat Prgram

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa: Realizacja prjektu szkleniweg pn. Skuteczne i efektywne zarządzanie - dsknalenie umiejętnści menedżerskich dla kadry kierwniczej resrtu Obrny Nardwej ZP_27_2012 Numer głszenia: 155537-2012; data

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 1 S t r n a CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 2 S t r n a Słwem wstępu... 4 Czym jest Rzciąganie (Stretching)?... 5 Jakie zalety płyną z uprawiania Rzciągania/Stretchingu?... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Krążek Mac Cready'ego zawsze przydatny

Krążek Mac Cready'ego zawsze przydatny Krążek Mac Cready'eg zawsze przydatny Autr: Tmasz Rubaj Krążek Mac Cready'eg (nazywany dalej skrótem K.M.) jest jednym z pdstawwych przyrządów niezbędnych d pdejmwania prawidłwych decyzji taktycznych pdczas

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji Parafialny Prgram Odnwy i Ewangelizacji I Etap - Kerygmat - Głszenie Ewangelii Na I Etapie Parafia dzielna jest na mniejsze części - Rejny i Pdrejny, c ułatwia kntakt ze wszystkimi sbami. Pwływana jest

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Śrda Wlkp. tel./fax (061) 285 32 07 e-mail: pppsrda@wp.pl www.republika.pl/pradniasrda Prpzycje dstswania wymagań d indywidualnych ptrzeb ucznia.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Mistrzostw sportowo ratowniczych p/n Majówka zdrowa i sportowa

Regulamin I Mistrzostw sportowo ratowniczych p/n Majówka zdrowa i sportowa Regulamin I Mistrzstw sprtw ratwniczych p/n Majówka zdrwa i sprtwa 1. Organizatrem mistrzstw są: Stwarzyszenie Malta Służba Medyczna ddział Tarnów raz XVI Liceum Ogólnkształcące w Tarnwie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania Prjekt Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów klas I-III szkół pdstawwych Craz lepiej czytam i piszę prgram zajęć dla dzieci z trudnściami w nauce czytania i pisania rk szklny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 77-2085 - Poz. 732 i 733. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. z dnia 9 października 1997 r.

Monitor Polski Nr 77-2085 - Poz. 732 i 733. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. z dnia 9 października 1997 r. ... Mnitr Plski Nr 77-2085 - Pz. 732 i 733 d banku dłużnika funduszy wystarczających d pkrycia plecenia zapłaty. 5. Dłużnikwi przysługuje praw d dwłania w każdym czasie upważnienia, którym mwa w ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW NA ORLIKACH w Kędzierzynie-Koźlu ROZGRYWKI 2015

REGULAMIN LIGI PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW NA ORLIKACH w Kędzierzynie-Koźlu ROZGRYWKI 2015 REGULAMIN LIGI PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW NA ORLIKACH w Kędzierzynie-Kźlu ROZGRYWKI 2015 Organizatr: Miejski Ośrdek Sprtu i Rekreacji w Kędzierzynie -Kźlu. Cel: Ppularyzacja piłki nżnej, jak jednej z frm aktywneg

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 2

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 2 Mazwieckie Obserwatrium Rynku Pracy 2 Mduł 2 Badania jakściwe lkalnych rynków pracy wjewództwa mazwieckieg Plan prezentacji Wprwadzenie Omówienie wyników badania Spłeczn-eknmiczne i prawne uwarunkwania

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Seminarium inżynierii oprogramowania

Seminarium inżynierii oprogramowania Ople, dn. 13 czerwca 2005 Plitechnika Oplska Wydział Elektrtechniki i Autmatyki Kierunek: Infrmatyka Seminarium inżynierii prgramwania Temat: Zarządzanie przedsięwzięciem prgramistycznym Autr: Prwadzący:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH (rk szklny 2015/2016) Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - knspekt lekcji biblitecznej dla klasy v szkły pdstawwej Marzenna Przybyszewska, Bibliteka Pedaggiczna w Truniu 1 Czas trwania lekcji: 90 minut CEL: pznanie źródeł infrmacji,

Bardziej szczegółowo