WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH"

Transkrypt

1 WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą wyknywaną samdzielnie przez studenta, pd kierunkiem prmtra (piekuna), stanwi przedmit dyskusji i ceny w trakcie egzaminu dyplmweg; musi spełniać standardy akademickie. 2. Przygtwanie pracy dyplmwej pwinn ukształtwać umiejętnści: samdzielneg wyszukiwania materiałów źródłwych w istniejących pracwaniach naukwych i elektrnicznych bazach danych raz interpretację ich wartści i przydatnści, ustalania, diagnzwania i analizwania prblemów, zwłaszcza tych z którymi abslwent będzie sptykał się w praktyce zawdwej, dstrzegania związków przyczynw skutkwych w pisywanych przypadkach, prjektwania nwych rzwiązań lub mdyfikacji istniejących, stswania narzędzi badawczych, a w szczególnści stswania prawidłwej metdlgii pracy naukwej, dstrzegania prawidłwści występujących w brębie bserwwanych zjawisk, znajmści zasad i rdzajów rzumwania, prwadzenia lgiczneg wywdu i wyciągania wnisków, czynneg psługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykrzystania jej w zastswaniu d praktyki lub d wniskwania teretyczneg. tematyka pracy magisterskiej mże stanwić kntynuację zagadnień przedstawinych w pracy licencjackiej. Musi jednak stanwić ich isttne pgłębienie i pszerzenie. Za stateczną frmę pracy dpwiada piekun Charakter pracy Praca dyplmwa licencjacka na kierunku pielęgniarstw pwinna być pisana w frmie studium przypadku, z którym student sbiście zetknął się w trakcie studiów (praca charakterze kazuistycznym). Zalecenia Uchwała Klegium Dziekanów Wydziałów Nauk Zdrwiu raz Ochrny Zdrwia Uniwersytetów i Akademii Medycznych z dnia r. Praca dyplmwa licencjacka mże być rzprawą przeglądwą lub ryginalną (badawczą), zaś praca magisterska pwinna być pracą ryginalną (badawczą). Praca przeglądwa musi być c najmniej kmplikacją danych ze źródeł naukwych. Prblem badawczy pracy pwinien być sfrmułwany we wstępie, natmiast dalszą część należy pdzielić na rzdziały i pdrzdziały wg treści merytrycznych. Tekst pracy pwinien kńczyć się rzdziałem pdsumwanie i/lub wniski. Praca ryginalna stanwi pis badań własnych i pwinna zawierać rzdziały jak niżej. Wymgi merytryczne Praca pwinna zawierać: wyraźne kreślenie teretyczneg lub empiryczneg zagadnienia badawczeg lub tematu studium przypadku, dniesienie d pdstawwej literatury przedmitu, z pszerzną analizą prblemu (prblemów) pisem spsbów rzwiązania prblemów/zagadnień z uwzględnieniem zastswanych metd, technik i narzędzi badawczych; 1

2 sfrmułwanie wnisków na pdstawie przeprwadznej analizy, I. KONSTRUKCJA PRACY Strna tytułwa: Załącznik nr 1 Klejna strna: Mże zawierać (nie numerwana): dedykacje, pdziękwania (w prawym dlnym rgu) w egzemplarzach d Dziekanatu nie dłącza się tej strny ewentualnie klejna strna (nie numerwana): mtt (w prawym dlnym rgu) w egzemplarzach d Dziekanatu nie dłącza się tej strny Następnie praca pwinna zawierać następujące rzdziały: 1. Spis treści 2. Spis używanych skrótów 3. Wprwadzenie (Wstęp) (bjętść Wstępu 1-1,5 strny; pdać sens/cel pracy, skąd prblem, ptrzeba pdjęcia i rzwiązania prblemu, bardz gólnie tł teretyczne prblemu, styl mże być niec swbdniejszy) 4. Dane piśmiennictwa przedstawienie kncepcji teretycznych będących pdłżem pdejmwanej prblematyki, zdefiniwanie pdstawwych pjęć; knieczne uszczegółwienie tekstu jak pniżej - uwaga na wcięcia przy pdrzdziałach!) 4.1. Mże się zaczynać d Wprwadzenia (1/4 1/3 strny; czym i dlaczeg jest ten rzdział; c p klei będzie analizwane) Cel i załżenia pracy 5.1. Wprwadzenie (wykrzystanie treści z rzdz. 4 celem zaprezentwania własnej prblematyki, czyli weryfikacji hiptez w dniesieniu np. d specyficznej grupy czy wybranej sytuacji) 5.2. Prblemy badawcze 5.3. Definicje i struktura badanych zmiennych (zalecany rysunek pkazujący wszystkie badane zmienne i czekiwane miedzy nimi pwiązania) 5.4. Hiptezy badawcze 2

3 6. Materiał i metdy 6.1. Osby badane 6.2. Operacjnalizacja zmiennych (zamiana celów gólnych na szczegółwe/ peracyjne) Prcedura i rganizacja badań Prcedura badań (tryb - indywidualnie, zespłw; klejnść zastswanych narzędzi) Organizacja badań (czas, miejsce, sby prwadzące badanie, kt prwadził badania, przygtwanie sób przeprwadzających badania; jak rzwiązan kwestie etyczne np. uzyskanie zgdy sób badanych na badania, uzyskanie zgdy ich piekunów, władz itp) 7. Wyniki i ich mówienie 7.1. Wprwadzenie 7.2. Opis uzyskanych wyników Klejn wg celów pracy Pdsumwanie 8. Dyskusja C ukazują badania własne? Jak się mają uzyskane wyniki d wyników badań innych autrów i d terii? Krytyka słabych strn pracy i ich wpływu na wartść wnisków (mżliwść ugólnienia wnisków z próby badawczej) C wynika z pracy dla praktyki? (ptencjalne bszary zastswań) 9. Wniski 10. Streszczenie w j. plskim i j. angielskim 11. Piśmiennictw (w prządku alfabetycznym - Każda pzycja literaturwa pwinna zawierać: Nazwisk autra bądź nazwiska autrów (wszystkich) P nazwisku pierwsza litera imienia krpka przecinek, następne nazwisk itd. P statnim nazwisku i pierwszej literze imienia autra dwukrpek tytuł publikacji (kursywą) nazwa pisma w skrócie (z krpkami) rk średnik numer tmu dwukrpek i ewentualnie numer zeszytu (w nawiasie) dwukrpek strny d-d krpka. 1. Abramwski M., Brwski B.: Badanie czynników wywłujących szumy uszne. Otlaryngl. Pl. 2002; 54(3): W przypadkach książek, wydawnictw, miejsce i rk wydania W przypadkach autra rzdziału przy pracach zbirwych należy zaznaczyć redaktra ksiązki, autra rzdziału, tytuł rzdziału i pdrzdziału, strny. 3

4 2. Kwalski M.: Czynniki wywłujące astmę. W: Pulmnlgia. (red.) Górski H. Wydaw. Med. Urban& Partner, Wrcław 2007: W tekście pracy dnśniki literaturwe (klejne numery piśmiennictwa) pwinny być w nawias kwadratwych: [ ] Cytwanie w tekście: Większa prewalencja grzybic związana jest głównie z częstym stswaniem szerkwidmwych antybityków przeciwbakteryjnych raz wzrstem liczby pacjentów w stanie immunsupresji [2]. Cytwanie autra w tekście z numerem dnśnika w nawiasie kwadratwym tuż p cytwanym nazwisku): Kzłwski [3] pdejrzewając inwazję dermatfitów preparaty bezpśrednie sprządza ze zmian skóry, zeskrbin naskórka, włsów lub ścinków paznkci. Cytwane w tekście ryciny, tabele, ftgrafie pwinny być pdane jak numery w nawiasach zwykłych, np.: (Ryc.1); (tab. II) 12. Spis ftgrafii Ryciny i ftgrafie pwinny mieć numer (cyfrą arabską) i tytuł pniżej ryciny czy ftgrafii; 13. Spis rycin 14. Spis tabel Tabele pwinny mieć numer (cyfrą rzymską) i tytuł nad tabelą. Zalecana frma tabeli składa się tylk z linii pzimych (uwaga: glądać na pdglądzie wydruku, widczne blade linie t tzw. linie siatki służące d knstrukcji tabeli, a niewidczne przy wydruku), w pracy dpuszczalne jest też stswanie tradycyjnej frmuły, z zaznacznymi wszystkimi wierszami i klumnami. Wszelkie zdbniki (zaciemnienia kmórek, pgrubienia linii itp.), jeśli już, pwinny być stswane bardz szczędnie i z wyczuciem. Wszystkie pdstawwe tabele zamieszcza się bezpśredni w tekście. W załącznikach znajdują się jedynie te uznane przez autra za ddatkwe, ale d nich również musi być dwłanie w tekście. Tabelę należy knstruwać tak, by mieściła się na jednej strnie. II. KOMPOZYCJA TEKSTU 1. Pdział tekstu na akapity: Każdy akapit t jedna myśl, ale nie jedn zdanie. Nie wln pisać każdeg nweg zdania d nwej linijki. Każdy akapit pwinien zawierać zdanie wprwadzające, następnie kilka zdań mawiających daną kwestię i zdanie kńczące, pzwalające zarazem na przejście d klejneg akapitu. Każdy akapit zaczyna się d nwej linijki i wcięcia (należy psługiwać się w tym celu tabulatrem) Odpwiedni pdział tekstu na akapity ułatwia wcześniejsze sprządzenie planu daneg rzdziału lub pdrzdziału. Wart przy jeg sprządzaniu kierwać się następującymi pytaniami: 4

5 O czym ma traktwać dany rzdział? Jaki jest jeg cel? O czeg należy zacząć, a na czym skńczyć, aby ten cel zrealizwać? (Prszę pamiętać czytelniku!) Jakie treści i w jakiej klejnści pwinny zstać w tym celu przedstawine? 2. Zawartść rzdziałów teretycznych: Zdefiniwanie pdstawwych pjęć (później na tej pdstawie kreślane i peracjnalizwane są zmienne) Prezentacja kreślneg mdelu teretyczneg pisywaneg zjawiska jak pdstawą d frmułwania pytań i hiptez badawczych Mżna wzbgacać te rzdziały schematy, wykresy i zestawienia tabelaryczne. Nie mgą t być jednak tylk zdbniki należy się nimi mądrze psługiwać i dwływać się d nich w tekście. 3. Język pracy: - praca pwinna być napisana pprawną plszczyzną, z przestrzeganiem gólnie przyjętych zasad rtgrafii i interpunkcji, - należy unikać pisania w pierwszej sbie liczby pjedynczej. Pżądane jest stswanie frmy bezsbwej. Należy także unikać wszelkich frm zabarwieniu emcjnalnym III. UWAGI TECHNICZNE (EDYTORSKIE) frmat arkusza papieru: A4 (pisane jednstrnnie), czcinka: Times New Rman lub Arial, wielkść czcinki pdstawwej:12pkt, dstęp między wierszami: 1,5 wiersza tekst wyjustwany, wyjątki: wszelkie tytuły tytuły i pdtytuły nie są ddzielne d tekstu żadną ddatkwą przerwą (Enterem) dla głównych tytułów bld 14 pkt, dla pdtytułów bld 12 pkt marginesy: z lewej - 3,5 cm, z prawej 2,5 cm, górny i dlny 2,5 cm nazwy łacińskie pisać kursywą w tekście nie stswać żadnych pgrubień ani pdkreśleń nie stawiać krpek p tytułach p następujących znakach interpunkcyjnych. :, ; zawsze spacja (a nie przed), nawiasy przyklejane d tekstu każdy rzdział rzpczynać d nwej strny, stswać tryb bierny lub 3 s. liczby pjedynczej: pracwan, przedstawin, alb; autr pracwał, autr przedstawił. Unikać: ja pracwałem, ja przedstawiłem numerwanie strn w prawym dlnym rgu, brak numeru na pierwszej strnie każdy rysunek i tabela muszą mieć numer i pdpis: tabela nad, a rysunek pd. W tekście trzeba się d nich dwływać: 5

6

7 Załącznik 1 UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE / NIESTACJONARNE lub STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE STACJONARNE/NIESTACJONARNE Imię i nazwisk autra TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (w języku plskim i angielskim) Praca dyplmwa licencjacka/magisterska napisana w (pdać nazwę) pd kierunkiem (pdać stpień naukwy, imię i nazwisk nauczyciela akademickieg) 7

8 OLSZTYN 2009 Załącznik 2 Załącznik Nr 1 d Zarządzenia Nr 19/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie prcedury antyplagiatwej d weryfikacji samdzielnści prac dyplmwych studentów O Ś W I A D C Z E N I E 1. Ja, niżej pdpisany/a Imię (imina) i nazwisk autra pracy dyplmwej licencjackiej/magisterskiej Numer albumu: Student/ka Wydziału Kierunku/makrkierunku studiów... Oświadczam, że udzielam niedpłatnie Uniwersytetwi Warmińsk-Mazurskiemu w Olsztynie prawa d wprwadzania i przetwarzania w systemie antyplagiatwym pracy dyplmwej mjeg autrstwa pt.: Jedncześnie świadczam, że ww. praca dyplmwa: 1. nie narusza praw autrskich w rzumieniu ustawy z dnia 4 luteg 1994 rku prawie autrskim i prawach pkrewnych (Dz. U. Nr 24, pz. 83 z późn. zm.) raz dóbr sbistych chrninych prawem cywilnym, 2. nie zawiera danych i infrmacji, które uzyskałem w spsób niedzwlny, 3. nie była pdstawą nadania tytułu zawdweg ani mjej, ani innej sbie. Oświadczam także, że treść pracy dyplmwej, zapisanej na przekazanym przeze mnie jedncześnie nśniku elektrnicznym, jest zgdna z treścią zawartą w wydrukwanej wersji pracy, przedstawinej w prcedurze dyplmwania. Olsztyn, dn r. (miesiąc słwnie) (czytelny pdpis studenta/ki) 8

9 Załącznik 3 Załącznik nr 2 d Zarządzenia Nr 14 z dnia 5 kwietnia 2001r. Oświadczenie studenta, dktranta * Wyrażam zgdę/nie wyrażam zgdy* na udstępnienie mjej pracy dyplmwej/dktrskiej* na temat wyknanej na Wydziale/kierunku studiów Olsztyn,... pisu... i pieczątka *-nieptrzebne skreślić 9

10 10

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM I. WYMAGANIA REGULAMINOWE Praca magisterska / licencjacka:

Bardziej szczegółowo

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe:

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe: Konstrukcja pracy i wymogi edytorskie 1. Praca licencjacka może mieć charakter: - badawczy np. sondaż diagnostyczny - studium przypadku opis wybranej sytuacji klinicznej (preferowana forma pracy licencjackiej)

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo