Pis z ą dla Was. Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel"

Transkrypt

1 Nr 09 (46) listopad 2010 r.

2 Ogłoszenie płatne

3 Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Izabela Halfar, Justyna Groborz, Joanna Drzeniek Portal gazety: Edyta Budnik Reklama: Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów; zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Nakład: 3000 egz. Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury Opracowaniw graficzne skład: Druk: M&Z Druk Radlin ZNICZE POJEDNANIA Tak bezceremonialnie zachowało się to dziesiąte lato trzeciego tysiąclecia ludzkiego pielgrzymowania po Matce Ziemi...! Błyskawicznie przegoniło kapryśną wiosnę, by jak zadziorny polityk z demobilu rozpocząć tajemną rozgrywkę z siłami natury... Ale o n e, jakby przypomnieć chciały: KTO TU KOMU PAN?! Czyżby P a l c e m B o ż y m w i e d z i o n e KLĘKAĆ LUDOM KAZAŁY przed żywiołami w i a t r ó w, o g n i a i w o d y, co nie zdążyły w macierzystych korytach zaszumieć posłowiem, a doliny naszych Braci nagle szarpie t o r s j a śmiercionośnej czerwieni - żniwo niefrasobliwej ludzkiej, materialnej cywilizacji jak WIELKI ZNAK ZAPYTANIA. One pukają do drzwi opamietania, siły i odwagi, by p r o s t a c t w o otrząsnęło się z p y c h y, z a k ł a m a n i a i z a d z i o r n o ś c i! Może sprawdza się FATIMSKIE ORĘDZIE PRAWDY czy NADZIEI?!...Żywioły Ognia i Wody tak bardzo sponiewierały i zmiażdżyły losy milionów ludzkich istnień... Wśród blasków, podarowanych przez t o l a t o ŚWIAT przytłoczony p u l s u j ą c y m e c h e m po w o d z i, z a m ę t ó w p r z e s t w o r z y DRŻY na myśl o p r z e d z g o n i u o p a d ó w j e s i e n i! ZNAKI PAMIĘCI, co wyrosły do NIEBOTYCZNYCH ROZMIARÓW, - jak t o w a r p r z e t a r g o w y - nie mogą trafić na m i e j s c e o c z e k i w a n i a! Spod folii kłamliwych słów i gestów, spod c i ę ż a r ó w s p o n i e w i e r a n y c h KRZYŻOWYCH SYMBOLI n i e m o ż e p r z e j r z e ć PRAWDA O TRAGEDII NARODU, by w listpadowy s w ó j d z i e ń s z c z e r o ś c i mogła spojrzeć W ZDZIWIONE OBLICZE OJCA NIEBIOS! Niech skromny b l a s k i c i e p ł o cmentarnej świecy OSUSZY TWOJE OCZY PRZYJACIELU...! Niech OŚWIETLI DROGI ŚWIADECTWA PRAWDY O BLISKICH, co na CIEBIE c z e k a ć będą TAM by USCISNĄĆ serdeczną, choć zimną DŁOŃ! Pis z ą dla Was Irena Sauer (pomyśl, zanim zapalisz znicz) Joanna Drzeniek Justyna Groborz Agnieszka Kozielska Izabela Halfar 3

4 Z ratusza Listopad 2010 r. Wieści z sesji Przed sesją wyświetlono krótki film o pracy Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży wraz z krótką prelekcją radnej Wiesławy Kiermaszek-Lamla o zbiórkach pieniężnych organizowanych przez Fundację Dobrej Woli na cmentarzach dekanatu Wodzisławskiego i innych, które przeznaczane są na doposażenie WORiT. Pięćdziesiąte pierwsze obrady sesji Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Lech Litwora. Zaraz po nim głos zabrał prezydent miasta Mieczysław Kieca, który przedstawił zebranym wykaz działań podejmowanych pomiędzy sesjami oraz informację o sposobie realizacji interpelacji radnych. Następnie członkowie Rady zadali pytania skierowane do prezydenta miasta, na które odpowiedziano pod koniec sesji. Dotyczyły one m.in. budowy chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Pałacowej oraz sprawy zespołu zajmującego się restrukturyzacją szkół. Pomoc dla bezdomnych O wystąpienie podczas sesji poproszona została dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Łasocha, która przedstawiła informacje o stanie pomocy społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Radnych szczególnie zainteresowały problemy osób bezdomnych z punktu widzenia nadchodzącej zimy. Zgodnie z informacjami pochodzącymi od Towarzystwa Charytatywnego Rodzina, na ten okres przygotowano 23 miejsca noclegowe. Dodatkowo do dyspozycji pozostaje jeszcze 10 grubych materacy. Schronisko nie tylko gwarantuje bezdomnym schronienie, ale także wyżywienie, odzież, obuwie i możliwość utrzymania higieny osobistej. Anna Łasocha zapewniła Radę Miejską, że przed okresem zimowym informacje teleadresowe schroniska są rozpowszechnione w miejscach ogólnodostępnych, a także na Policji i w Straży Miejskiej. Październikowe obrady były także okazją do podsumowania działalności placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym Dyrektor SP 5 Ludwika Kłosińska i naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Ciesielski odpowiadali na dociekliwe pytania radnych dotyczące tej kwestii. 4 Za i przeciw Zmiany w budżecie miasta w roku bieżącym, przyjęcie programu współpracy Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011 roku, czy określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień od tego podatku to tylko niektóre uchwały nad którymi debatowali radni. Ponadto przegłosowali uchwałę w sprawie utworzenia Spółki Obrotu Energią Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rada Miejska wyraziła również zgodę na wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Wodzisławia Śl. Zbigniew Podleśny, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta referował w kwestii konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Rajcy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały. Tak samo zagłosowali w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz w kwestii określenia zasad ustalenia i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty Anna Łasocha, dyrektor MOPS. targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej. Wątpliwości wśród niektórych radnych wzbudziła uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 roku. Jestem przeciw opłatom za posiadanie psów. Nie widzę w tym żadnych korzyści. To tylko pogorszy sprawę, bo wielu właścicieli może zdecydować się na porzucenie zwierzęcia przekonywał Janusz Majda. Radny Jan Grabowiecki zgłosił wniosek formalny, aby opłata za psa wyniosła 36 zł. Szesnastu rajców zagłosowało za przyjęciem wniosku, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Ostatecznie uchwała została przegłosowana 16 głosami za. Dariusz Szymczak, wiceprezydent miasta Wodzisławia Śl. odpowiadał na pytania radnych w sprawie przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju gmin Godów, Gorzyce i Lubomia oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku. Głosy rozłożyły się następująco: 13 za, przy 7 wstrzymujących się. Rada Miejska przegłosowała również uchwałę dotyczącą likwidacji rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl. W trakcie sesji głosowano nad uchwałą w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały. Rada Miejska wyraziła także zgodę w kwestii

5 Gazeta Wodzisławska W środę 13 października 2010 roku obligacje wyemitowane przez miasto Wodzisław Śląski miały swój debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku Catalyst. Na giełdę trafiły dwie serie obligacji o łącznej wartości 4 mln zł. Wprowadzone do obiegu publicznego obligacje mają trzy i czteroletni okres wykupu. Odsetki od zainwestowanego kapitału wypłacone będą po upływie każdych 6 miesięcy w wysokości 2% ponad stawkę WIBOR6M. O godz na sali giełdy Catalyst nastąpił oficjalny debiut obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów GPW, podczas powitania gości przedstawiła oficjalnie nasze miasto jako nowego emitenta na giełdzie. Na dzień dzisiejszy wartość emisji obliustalenia opłaty za pobyt dziecka w grupie przed przedszkolnej w ramach prowadzonego eksperymentu pedagogicznego w Publicznym Przedszkolu nr 16 w Wodzisławiu Śl. oraz w sprawie zabezpieczenia 15% wkładu własnego, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclision. Kontrowersje wzbudziła uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Mops-u w Wodzisławiu Śl. oraz prezydenta miasta. Komisja Rewizyjna uznała skargi za bezzasadne. Ostatecznie uchwała została przegłosowana 15 głosami za. Jeden z radnych był przeciw, natomiast czterech wstrzymało się od głosu. Podsumowania W kolejnej części sesji przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. oraz urzędników tutejszego Urzędu Miasta. Następnie Stanisław Stachoń, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej naszego miasta. Kolejnym punktem październikowych obrad było sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej za okres I-X 2010 r., a także z działalności Rady Miejskiej w okresie V kadencji. Lech Litwora przekonywał zebranych, że rajcy pracowali bardzo rzetelnie i z korzyścią dla mieszkańców. Mijająca kadencja charakteryzowała sie wysoką frekwencją (ponad 95%) radnych na sesjach i komisjach, co świadczy o ich zaangażowaniu i odpowiedzialności podkreślał przewodniczący Rady Miejskiej. Korzystając z okazji radny Janusz Wyleżych zaapelował o spokojną kampanię wyborczą. Skoro całe cztery lata współpracy minęły w atmosferze szacunku i wzajemnej sympatii, to szkoda, żeby zmieniła to brutalna kampania wyborcza stwierdził. Październikowe obrady były także okazją do przedstawienia sprawozdania z działań Młodzieżowej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Anna Kucharczyk, przewodnicząca Rady szczególne podziękowania skierowała do prezydenta Mieczysława Kiecy za okazaną pomoc i wsparcie. Później przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 września br. Wolne głosy i wnioski były ostatnim punktem październikowych obrad. (Asia) Debiut na giełdzie Wizyta w Gladbeck Z okazji 20-lecia współpracy partnerskiej delegacja z Wodzisławia Śląskiego gościła w niemieckim mieście Gladbeck. Podczas uroczystego spotkania Dariusz Szymczak, zastępca prezydenta miasta, podziękował władzom oraz społeczności Gladbeck za współpracę, wsparcie i pomoc. Umowę z Gladbeck miasto podpisało w 1990 roku. Poprzez te działania zarówno młodzi wodzisławianie, jak i młodzież z partnerskiego Gladbeck uczą się nawzajem, poznają język i kulturę. Jest to okazja do przedstawienia niemieckim przedsiębiorcom ofert inwestycyjnych, porównania specyfiki działania przedsiębiorstw, organizacji, a nawet urzędu. W tym roku wodzisławska delegacja odwiedziła zakład odpowiedzialny za utrzymanie czystości w Gladbeck. Dyrektor Służb Komunalnych Miasta Jacek Szkolnicki, Z ratusza Prezydent Mieczysław Kieca na Giełdzie gacji komunalnych giełdy Catalyst wynosi ponad 1 mld 700 mln zł. Z uwagi, iż autoryzacja obligacji na giełdzie związana jest z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie (sprawozdania finansowe) oraz zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst samorządy zyskują wiarygodność miejskiej polityki finansowej. Wodzisław Śląski jest dziewiątym miastem w Polsce notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Podczas sesji prezydent Mieczysław Kieca miał okazję zaprezentować walory miasta. Mówił o dogodnej lokalizacji, możliwościach i perspektywach. Wodzisław Śląski jest świetnym miejscem do inwestowania i rozwoju własnej osobowości mówił prezydent. (Basia Ch.) uczestnik delegacji miał okazję porównać zakres i możliwości zakładów oraz osobiście podejrzeć i sprawdzić obowiązujące tam rozwiązania. Śmieję się, że wywróciłem się o czystość, która tam obowiązuje. Życzyłbym sobie, aby i u nas tak było. Podczas wizyty podejrzałem sporo funkcjonalnych rzeczy. Obecnie przymierzamy się do modernizacji zaplecza socjalnego. Teraz już wiem jakie można wdrożyć rozwiązania. Myślę tutaj przede wszystkim o osobach pracujących w terenie. To oni mają często mokre i ubłocone rzeczy mówi Dyrektor SKM. Zainteresowałem się również działem zieleni. Mają imponującą szkółkę leśną i kwiatową. Przecież co się wyhoduje to się ma, a kupić najprościej i niestety najdrożej dodaje. Uczestnicy delegacji odwiedzili również przedszkole, zespół świetlic oraz Muzeum Ruhry. (Basia Ch.) 5

6 Z ratusza Listopad 2010 r. Kandydaci na urząd Miasta Wodzisław Anna Białek Podjęłam decyzję o kandydowaniu na prezydenta naszego miasta, ponieważ chcę i potrafię służyć mu swoim doświadczeniem. Urodziłam się w Wodzisławiu Śląskim. Zajmowałam stanowiska w różnych typach szkół miasta, krótko też pracowałam jako z-ca insp. W.O. w U. M. Wodzisław Śl. Mój program wyborczy to m.in. współpraca z mieszkańcami, bo Wodzisław Śl. to nasze wspólne dobro. Zasługujemy na prezydenta prowadzącego rzetelną politykę informacyjną, łączącego różnorodną społeczność, wrażliwego na potrzeby wszystkich pokoleń, zdrowych i niepełnosprawnych, uczących się i pracujących. Najważniejszym zadaniem władz samorządowych przyszłej kadencji będzie utrzymanie w ryzach już bardzo obciążonego zadłużeniem budżetu miasta. Dyscyplina budżetowa nie może jednakże oznaczać zaniechania różnych przedsięwzięć, które zapewnią miastu rozwój. Zdecydowanie należy zabiegać o fundusze zewnętrzne i lepsze połączenie Wodzisławia Śl. ze światem, który przede wszystkim powinien być czysty i przyjazny. Z wyrazami szacunku Anna Białek 6 Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w latach Lat 31, żona Anna. Absolwent studiów informatycznych BWSBiI w Bielsku-Białej i Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im.ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Od 2006 roku związany z samorządem, nagrodzony tytułem Osobowość roku portalu Polska Przedsiębiorcza w kategorii Polityka oraz Samorządowiec 20-lecia w Wodzisławiu Śląskim Tygodnika Nowiny. Pełnione funkcje: Przewodniczący Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zastępca przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala w Wodzisławiu Śląskim Członek Zarządu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Ponadto członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Rady Programowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Rady Programowej MKS Odra Wodzisław Śląski SA oraz komitetu honorowego organizacji obchodów 100-lecia ZHP Chorągwi Śląskiej. Adam Sobala Wodzisławianin. 45 lat. Bezpartyjny. Studia wyższe ukończyłem na UŚ w Katowicach zdobywając tytuł mgr prawa. Po studiach pracowałem w OBI a potem w Praktikerze w Katowicach na stanowiskach kierowniczych. Obecnie pracuję na stanowisku Głównego Specjalisty w biurze ARiMR, gdzie zajmuję się dopłatami unijnymi do gruntów rolnych. Jestem za promowaniem naszego miasta wśród inwestorów ze Śląska i miast sąsiadujących. Za otwarciem dużej galerii handlowej typu Focus, która przyczyni się do napływu klientów do miasta. Za utworzeniem miejsc parkingowych na rynku i za otwarciem na rynku restauracji typu McDonald s, która będzie odwiedzana przez całe rodziny również popołudniami w soboty i niedziele. Rynek wodzisławski powinien być miejscem tętniącym życiem, powinien być wizytówką miasta. Podobną wizytówką miasta powinien być nasz klub MKS Odra. Powinniśmy przywrócić jak najszybciej świetność naszemu parkowi miejskiemu. Jestem za wprowadzeniem oszczędności w Urzędzie Miasta i Straży Miejskiej a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inwestycje typu np aqwapark. To tylko kilka pomysłów.

7 Gazeta Wodzisławska prezydenta Z ratusza Obowiązek monitorowania i usuwania śniegu Śląski Jarosław Szczęsny Wiek 41,absolwent Zarządzania i Marketingu Politechniki Śląskiej, Europeistyki na UJ w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera w Krakowie, ekonomista, przedsiębiorca, bankowiec, działacz społeczny, filantrop, 8 letnie doświadczanie w radzie Powiatu Wodzisławskiego, prezes Wodzisławskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej, członek Europejskiej Rady Pracowników ING w Amsterdamie, Szkoły Liderów i ZHP. Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmą, org.pozarządowymi był dyrektorem punktu informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct, pozyskuje i kieruję projektami finansowanymi ze środków unijnych, jako człowiek otwarty na innych zna potrzeby mieszkańców naszego Miasta, jego aktywność i głoszone sprawy w radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz społeczna praca w organizacjach są potwierdzeniem oddania w skuteczne działanie na rzecz społeczności lokalnej. Istotne dla miasta uważa, że jest: rozwój gospodarczy, pozyskiwanie i umiejętnie gospodarowanie środkami z UE, poprawa dróg miejskich komunikacji, rozbudowa bazy sportowo-kulturowej, rozwój org. Pozarządowych. Józef Szymaniec Mam 44 lata, jestem wodzisławianinem. Mam wyższe wykształcenie i studia podyplomowe na wydziale zarządzania akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jestem bezpartyjny. Karierę zawodową zaczynałem od pracy dziennikarza radiowego. Praca w samorządzie powiatowym na samodzielnym stanowisku, pozwoliła mi poznać struktury samorządowe powiatu i miasta. Jestem prezesem Stowarzyszenia Forum Ziemi Wodzisławskiej, mam umiejętność łączenia ludzi i angażowania ich we wspólnym działaniu. Zawsze czułem się odpowiedzialny za społeczność lokalną, dlatego udzielałem się w Radzie Parafialnej, w Radzie Rodziców, w pracy na rzecz niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. Od 4 lat prowadzę własną firmę. Mam wiedzę i doświadczenie na temat: pozyskiwania środków unijnych, problemów miasta, możliwości stowarzyszeń, prowadzenia działalności gospodarczej. Chcę słuchać mieszkańców i realizować mądre postulaty. Mam plan na rozwój naszego miasta, m.in. chcę przyciągnąć inwestorów, wybudować skatepark dla młodzieży i miejsca rekreacji dla starszych, nowe parkingi. Zapraszam na stronę www. jozefszymaniec.pl W związku z nadchodzącym okresem zimow ym Biuro Zarządzania Kryzysowego przypomina, iż w oparciu o Rozporządzenie nr 12/08 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania. Usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji. (Red.) Wodzisław Śląski finalistą ogólnopolskiego konkursu Do konkursu Grunt na medal przystąpiło 158 gmin z całej Polski, które nadesłały 242 oferty. W ramach działań promocyjnych zgłosiliśmy nasze grunty do konkursu. Mamy dobrze przygotowaną ofertę inwestycyjną. Nieruchomości, które promujemy są tak przygotowane, aby każdy inwestor mógł znaleźć coś dogodnego dla siebie mówi Zbigniew Podleśny, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. W województwie śląskim do konkursu przystąpiło 17 gmin, zgłaszając łącznie 30 terenów. Do drugiego etapu oprócz gruntu w Wodzisławiu Śląskim zakwalifikowano nieruchomości z Będzina, Częstochow y, Ożarowic, Sosnowca, Rudy Śląskiej i Gliwic. (Red.) 7

8 Poznaj swojego radnego Listopad 2010 r. Zachować równowagę Wywiad z Ireneuszem Skupniem, radnym miasta, członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Justyna Groborz: To Pana pierwsza kadencja. Co skłoniło Pana do tego, by startować w wyborach samorządowych? Ireneusz Skupień: To konsekwencja przyjętej postawy jeszcze z czasów drugiej połowy lat 80-tych, kiedy z kolegami zakładaliśmy w Wodzisławiu tzw. Grupy Aktywności Społecznej. Potem była działalność w antysystemowym Ruchu Wolność i Pokój. Zaangażowałem się też w projekt lewicy niekomunistycznej, w Unię Pracy, w której przez kilka lat byłem członkiem ścisłego kierownictwa krajowego, w czasach świetności tej formacji. Decydujące znaczenie dla mojej postawy miało poznanie i współpraca z Jackiem Kuroniem, moim niekwestionowanym mistrzem i patronem. Uważam, iż nigdy nie należy stać z boku, a sprawy dotyczące społeczności, w której się żyje, trzeba brać w swoje ręce. W latach 90-tych prowadziłem życie koczownicze, co nie sprzyja działalności samorządowej. Na Śląsk wróciłem w 2001 roku i wtedy samorząd lokalny wydał mi się naturalnym polem społecznej realizacji. Wcześniej byłem radnym powiatowym, więc de facto to moja druga kadencja. J.G.: Jak pracuje się w obecnej kadencji? I.S.: Współpraca Rady z Prezydentem jest niezła. Przewrotnie dodam, że podział na koalicję i opozycję zarysował się najmocniej w czasie głosowania nad podziałem funkcji w prezydium i w komisjach. Później ten tradycyjny podział ról zatarł się. Zdarzało się, że opozycja bardziej gorliwie wspierała prezydenckie projekty uchwał niż koalicja. Wspomnę chociażby kwestię zmian w strategii oświatowej. Wcześniej iskrzyło także przy proponowanych zmianach w Służbach Komunalnych oraz przy uchwalaniu regulaminu porządku i czystości w mieście. Wspominam o tym, by nie tworzyć wrażenia, iż próbuję tu czarować jakąś propagandą o nieskazitelnej współpracy wszystkich ze wszystkimi. Czasem jest ostro, ale to normalne tam, gdzie ścierają się różne, przeciwstawne interesy. J.G.: Czy coś Pana zaskoczyło? I.S.: Zaskoczeniem jest dla mnie prezydent Mieczysław Kieca. Na początku obawiałem się, czy osoba z niewielkim stażem w polityce poradzi sobie na urzędzie. Po czterech latach widzę polityka dojrzałego, szybko uczącego się, o sporym talencie przywódczym i organizacyjnym. Wprawdzie krytycy tej prezydentury niejednokrotnie pewnie mieli rację, ale per saldo jej bilans jest zdecydowanie korzystny. Zaskoczyła mnie również zmiana sposobu sprawowania władzy w mieście. Jest zdecydowanie mniej irytującego mnie nabzdyczenia i wielkopaństwa, jakie obserwowałem w poprzednich latach. J.G.: Gdyby miał Pan scharakteryzować Ireneusza Skupnia jako radnego, jakby się Pan określił? I.S.: Działalność w samorządzie to nieustanne balansowanie między czymś, co górnolotnie można nazwać pełnieniem społecznej służby, zawierającym w sobie jakiś pierwiastek misyjności, a taką powszednią pragmatyką władzy. Z jednej Ireneusz Skupień. strony należy pamiętać o realizacji przyrzeczeń zawartych w wyborczym kontrakcie, z drugiej skuteczna władza musi często podejmować decyzje trudne, idące pod prąd opinii publicznej, gdyż nieraz to co korzystne dla jednych, jest mniej korzystne dla drugich. Jako radny staram się o zachowanie równowagi pomiędzy tymi dwoma elementami. J.G.: Praca radnego wciąga? I.S.: Wciąga jak każda pasja. Ironicznie powiem, że radny doskonały, modelowy, powinien zapewne nie mieć pracy zawodowej, życia rodzinnego i innych zajęć, gdyż wtedy mógłby się poświęcać samorządowi 24 godziny na dobę. J.G.: Co udało się Panu zrobić dla Wodzisławia? I.S.: Odpowiadając na to pytanie łatwo popełnić grzech pychy, pokuszę się więc o roztropność. Miasto ruszyło do przodu, to jest niewątpliwe. Zawodowi niezadowoleni zawsze mają powody do narzekania. Trendowi konsumenci skarżą się, że nie 8

9 Gazeta Wodzisławska ma galerii. Nie ma, to prawda, prezydent przedobrzył. Nie ma nowego, wypasionego stadionu. Dla setki ultrasów z sektora L to życiowy dramat. Ale tylko dla nich. Miasto znalazło się właśnie w elicie zarządzania opiniotwórczej Rzeczpospolitej, otrzymując tytuł Samorządu roku Z funduszy zewnętrznych pozyskano prawie 130 milionów złotych, co stanowi niemalże półtorakrotność rocznego budżetu miasta. Budowane są boiska, sale sportowe, drogi. Powstaje fabryka na Olszynach. Drogi zbiorczej nie można było ruszyć od lat 70-tych. Dziś jest. Buduje się. Gdy padał temat obwodnicy, tzw. drogi południowej, nasi poprzednicy pukali się w czoło. Teraz to się dzieje. Opóźnienia związane z nieefektowną i słabo sprzedającą się wyborczo kanalizacją są nadrabiane. W mojej dzielnicy Nowe Miasto, wartość inwestycji wyniosła prawie jedenaście milionów. Kwotę tę tworzą: koszty budowy sali przy Gimnazjum nr 2 i Orlika przy piątce, inwestycje w SP nr 3, termodernizacja w budynkach komunalnych i cała masa inwestycji tzw. chodnikowo drogowo parkingowych. Tu wielki ukłon w stronę szefa dzielnicy, pana Romana Szamatowicza, właściwego człowieka na właściwym miejscu. Oprócz tego starałem się być przydatny mieszkańcom w sprawach być może drobnych, ale dla nich ważnych. Jeśli nie mogę pomóc, to próbuję przynajmniej pełnić rolę punktu informacyjno-doradczego. J.G.: Czego nie udało się sfinalizować? I.S.: Wielu rzeczy. Z tych, które mnie bolą najbardziej, wymienię nieuregulowaną kwestię dworca PKP i okolic. Dworzec straszy, a powinien być wizytówką miasta. Mam nadzieję, że PKP wreszcie sprzeda ten teren na rozsądnych zasadach i będzie tam można zrobić porządek. Do tego dodam niedoinwestowane Służby Komunalne oraz złą momentami współpracę z powiatem. Być może wcześniej należało podjąć jakieś działania zmierzające do reorganizacji sieci oświatowej. Jako kibica i byłego zawodnika Odry boli mnie upadek tego klubu, ale tu wina miasta, którą niektórzy sugerują, jest prawie zerowa. J.G.: Czy będzie Pan startować w kolejnych wyborach? I.S.: Jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga opowiedz mu o swoich planach, ale tak, mam zamiar startować i powalczyć o mandat. J.G. Dziękuję za rozmowę. I.S.: Dziękuję. W szkoleniach z SEKAPU wzięło kilkudziesięciu mieszkańców miasta 28 października na terenie wodzisławskiego Urzędu Miasta odbyło się szkolenie z zakresu obsługi SEKAP-u czyli systemu elektronicznej komunikacji administracji publicznej. System ten wdrażany jest w województwie śląskim od 2008 roku, a jego celem jest przede wszystkim zracjonalizować i usprawnić obieg informacji. SEKAP może służyć jako baza danych przydatnych w kontakcie z administracją, można z niego ściągać rozmaite wnioski oraz wysyłać własne pisma do urzędu. Rzecznik Urzędu Barbara Chrobok powiedziała nam, że szkolenie to jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych nowymi technologiami, ale nie tylko, umiejętność posługiwania się SEKAPEM może być ważna również dla osób, które chcą załatwiać swoje sprawy w różnych urzędach, ponieważ wygląda on identycznie w każdej śląskiej gminie, jest to także znakomity sposób do zapoznania się ze wszystkimi wzorami dokumentów. Szkolenie w naszym Urzędzie miasta prze- Z ratusza W domu czyli w urzędzie Uczestnicy podczas warsztatów. prowadziła firma Imago Public Relations, która wygrała przetarg zorganizowany przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatyczne. W ramach warsztatów przedstawiciel firmy zapoznał chętnych z procesem aktywacji systemu, listą możliwych operacji, umożliwiał otrzymanie podpisu elektronicznego i pomagał w wysyłaniu próbnych wniosków. Zainteresowani pod koniec szkolenia otrzymywali pendrive z własnym podpisem elektronicznym. Prowadzący zajęcia Bartłomiej Topczyński był dostępny dla chętnych przez osiem godzin, przy czym przeciętnie szkolenie trwało ok. 20 minut. Według niego SE- KAP to nowa jakość w komunikowaniu publicznym, daje możliwość szybkiego i sprawnego porozumiewania się petenta i urzędnika, umacnia występowanie w ich relacjach sprzężenia zwrotnego, skraca czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych dokumentów, wreszcie umożliwia osobom starszym lub niepełnosprawnym załatwianie formalności z domu, przy pomocy komputera bez potrzeby czasochłonnych wycieczek do magistratu. (Leszek Iwulski) 9

10 Z ratusza Listopad 2010 r. Real Expo 2010 Ponad 1600 wystawców z 34 krajów zaprezentowało swoją ofertę przed 35 tysiącami odwiedzających podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości EXPO REAL 2010 w Monachium od 4 do 6 października. Na jednej z największych tego typu imprez w Europie nie zabrakło stoiska Wodzisławia Śląskiego. Błędem jest sądzić, że za tą promocją kryją się potężne nakłady finansowe. Dzięki stworzeniu wspólnego stoiska miasta z województwem śląskim, koszt uczestnictwa w targach i stoiska wyniósł około 8 tysięcy zł, co przy targach o tak wysokiej randze jest bardzo niski. Koszt samodzielnego stoiska wyniósłby ok. 150 tys. zł. Udział w targach to kolejny etap projektu Wodzisław Śląski Południowa Brama Polski, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wodzisław Śląski już po raz drugi podczas EXPO REAL zaprezentował możliwości inwestycyjne wynikające z korzystnej lokalizacji przy budowanej autostradzie A1. Zaprezentowaliśmy możliwości zainwestowania w szerokim spektrum branż. Dysponujemy terenami przygotowanymi zarówno pod usługi logistyczne, składowania jak i terenami przeznaczonymi pod działalność przemysłową oraz budownictwo mieszkaniowe wyjaśnia zastępca prezydenta, Dariusz Szymczak. Wspólne stoisko z województwem śląskim wręcz zwiększyło zainteresowanie ofertą Wodzisławia Śląskiego. Stoisko stwarzało możliwości rozmów z firmami developerskimi, budowlanymi oraz funduszami inwestycyjnymi zainteresowanymi inwestowaniem w Polsce. Zainteresowanie było większe niż w roku poprzednim, gdy hasłem przewodnim branży nieruchomości było chwilowe wstrzymanie decyzji o rozpoczynaniu nowych inwestycji. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna, ponieważ zmienia się infrastruktura w całym kraju. Jednocześnie my jako miasto pokazaliśmy całkowicie inny obraz Wodzisławia niż nawet rok temu. Inwestycje, które rozpoczęliśmy w roku 2009, w doskonały sposób zwiększają dostępność komunikacyjną i atrakcyjność inwestycyjną Miasta. Komunikujemy się z dwoma zjazdami z autostrady A1, mamy pełne przygotowanie planistyczne terenów i co ważne, mamy pierwszych inwestorów na naszych terenach inwestycyjnych, co też ułatwia decyzje kolejnym dodaje. Stoisko Wodzisławia Śląskiego. Polska była największym zagranicznym wystawcą na targach, łącznie wystawcy z naszego kraju zajęli powierzchnię ponad 1000 m². Przedstawiciele naszego miasta podczas targów odbyli kilkadziesiąt wstępnych rozmów z inwestorami i jak zapewniają, kontakty te będą kontynuowane. Istnieje zainteresowanie w zakresie branży produkcyjnej, hotelowej oraz turystycznej. Pojawiły się też zamiary produkcji energii elektrycznej oraz utworzenia nowoczesnej biofarmy. Oferta inwestycyjna Wodzisławia, którą zaprezentowano na targach, komentowana była przez inwestorów jako bardzo profesjonalna, nawet w porównaniu z tak dużymi miastami jak Warszawa, Poznań czy wystawcami niemieckimi. Projekt Wodzisław Śląski Południowa Brama Polski jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata Kolejnym działaniem zaplanowanym w ramach projektu jest uczestnictwo w kwietniowych targach inwestycyjnych w Cannes. (Iza H.) 10

11 Gazeta Wodzisławska Loża biznesu Najtrudniejsze za nami Rozmowa z Michałem Biernackim, wodzisławskim przedsiębiorcą, który zakupił tzw. Mały Rynek, działkę wchodząca w skład terenów inwestycyjnych miasta Wodzisław Śląski, znajdującą się przy ulicy Zamkowej. Izabela Halfar: Czym zajmuje się Pana firma? Michał Biernacki: Obecnie moja firma zajmuje się wynajmem powierzchni handlowych i biurowych. I.H.: Kiedy i dlaczego zdecydował się Pan na zakup działki (tzw. Mały Rynek)? M.B.: Centrum Wodzisławia Śląskiego od wielu lat praktycznie się nie zmieniło, nie było żadnych inwestycji, które mogłyby zapoczątkować jego rozwój. Wodzisław praktycznie przez wiele poprzednich lat został zapomniany przez inwestorów, dlatego aktualnie w ścisłym centrum nie ma profesjonalnej powierzchni handlowej, a to z kolei przekłada się na brak sklepów sieciowych takich jak. Empik, Orsay, H&M, Reserved itd. Dlatego też większość z nas musi jechać na zakupy do miast ościennych, tracąc przy tym mnóstwo czasu na dojazd. To o czym mówię można zaobserwować na przykładzie wyremontowanej kamienicy Rynek 1 gdzie aktualnie znajduje się sklep CCC. Gdyby tego typu powierzchni reklamowych było więcej to z pewnością wybór różnych sklepów byłby zdecydowanie większy. Właściwie chęć stworzenia tego typu powierzchni był głównym powodem zakupu tej działki. Decyzję o przystąpieniu do przetargu podjąłem po spotkaniu w Urzędzie Miasta, gdzie zapewniono mnie, że każdy kto kupi tę nieruchomość otrzyma pełne wsparcie oraz pomoc podczas realizacji tej inwestycji. I.H.: Czy zwrócił się Pan o pomoc do urzędu w jakieś sprawie? M.B.: Szczerze mówiąc nastąpiło to szybciej niż myślałem. Miałem dużo problemów z uzgodnieniem projektu u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Jeździłem tam kilkakrotnie zarówno z Prezydentem jak i urzędnikami, aż w końcu osiągnęliśmy kompromis satysfakcjonujący wszystkie strony. Pamiętam nawet wypowiedz jednej z pracownic w Katowicach, że rzadko się zdarza, aby jeździli do nich prezydenci miast. I.H.: Czy Wodzisław to dobre miejsce do robienia biznesu? M.B.: Jeśli nasze władze będą z taką determinacją pomagać wszystkim inwestorom jak mi pomagają to oczywiście że tak. Wodzisław jak już wcześniej wspominałem to miasto zapóźnione w rozwoju gospodarczym, w związku z tym ma duży potencjał do dynamicznego rozwoju w wielu dziedzinach. Obecne władze z tego co widzę są zdeterminowane do sprzedaży terenów pod różne inwestycje, a tym samym starają się nadrobić zmarnowany czas przez ich poprzedników. Wystarczy spojrzeć na teren na którym ja inwestuję. W miastach o podobnej wielkości praktycznie nie ma już tak zaniedbanych terenów należących do miasta w ścisłym centrum. Kolejnym bardzo dobrym posunięciem, które za dwa trzy lata zwiększy atrakcyjność inwestowania, a także usprawni poruszanie się po drogach jest budowa drogi zbiorczej. Wszystkie te działania w mojej opinii doprowadzą w najbliższych latach do przyśpieszonego rozwoju miasta. I.H.: Skoro twierdzi Pan, że nasze miast jest atrakcyjne do robienia biznesu, to dlaczego brak jest inwestycji podobnych do Małego Rynku, dlaczego nie wybudowano żadnej galerii handlowej? M.B.: Odpowiedź wcale nie jest taka prosta. Jednym z powodów braku inwestycji jest kryzys na rynkach całego świata. Spowodował on drastyczne ograniczenie dostępu do kredytów dla firm przy jednoczesnym wzroście kosztu obsługi kredytu. Z drugiej strony przedsiębiorcy mają także obawy jak nasza gospodarka będzie się rozwijać w najbliższym czasie i bardzo często wstrzymują się z inwestycjami. Obecnie banki znowu chętniej zaczynają udzielać kredytów, co powinno się przełożyć na wzrost inwestycji w przyszłym roku, o ile nic złego nie wydarzy się w gospodarce. dokończenie na str 12 11

12 Z ratusza I.H.: Czy rozwój Wodzisławia zaproponowany przez ówczesne władze zmierza we właściwym kierunku? Jak ocenia Pan tempo tego rozwoju? M.B.: Uważam, że możemy być zadowoleni, gdyż w pierwszej kolejności zaczęto inwestować w infrastrukturę drogową, a to nie jest tak popularne jak np. przebudowa rynku czy budowa parku rozrywki. Początkowo zapewne właśnie przebudowa rynku czy budowa parku rozrywki bardziej przypadłaby mieszkańcom do gustu ale to właśnie zmodernizowana infrastruktura drogowa zapewni nam szybszy rozwój. Jestem pewien, że na realizację powyższych przykładów przyjdzie jeszcze czas. Odpowiadając na drugie pytanie uważam, że rozwój mógłby być szybszy, ale z drugiej strony cieszymy się z tych inwestycji, które są realizowane. Przecież budżet miasta nie jest z gumy, trzeba było więc wybrać najważniejsze inwestycje. I.H.: Jaką powierzchnię ma zakupiona przez Pana działka i co na niej powstanie? M.B.: Jej powierzchnia wynosi 1870 m2. Koncepcja zabudowy określana jest jako Mały Rynek. Będzie to zespół budynków z jednej strony zamkniętych względem siebie, z drugiej strony otwarty, tworzący pasaż handlowy od ulicy Zamkowej w kierunku Muszli Koncertowej i dworca PKS. Mam nadzieję, że spodoba się większości połączenie nowoczesnego charakteru budynków z pozostałą częścią centrum oraz zwiększy moją funkcjonalność. Liczę na to, że cały kompleks będzie miejscem chętnie odwiedzanym nie tylko przez mieszkańców Wodzisławia. I.H.: Na jakim etapie są obecnie prace? Co już się udało zrobić? M.B.: Udało się zalać płytę fundamentową pod największym i najniżej osadzonym budynkiem. Aktualnie szykujemy się do zalania ścian piwnicy. Najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne prace w większej części mamy już za sobą. I.H.: Ile osób znajdzie tutaj zatrudnienie? M.B.: Trudno powiedzieć. To zależy od tego, które firmy ostatecznie wynajmą powierzchnię. I.H.: Czy zdecydowały się Pan po raz kolejny na inwestycje w naszym mieście? M.B.: Jeśli teren odpowiadałby moim oczekiwaniom to oczywiście, że tak. I.H.: Kiedy planuje Pan otwarcie? M.B.: Planowany termin zakończenia całości robót to koniec 2011 roku. (Iza H., Basia Ch.) Listopad 2010 r. Trwa budowa Orlika Budowa drugiego Orlika w Wodzisławiu Śląskim zakończy się lada dzień. Orlik powstaje przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Tysiąclecia. Pierwszy Orlik powstał w zeszłym roku przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Mieszka. Budowa kompleksu boisk sportowych jest możliwa dzięki rządowemu programowi Moje boisko Orlik Głównym celem programu jest stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla młodzieży. Kompleks boisk powstający przy SP nr 5 będzie nowoczesnym miejscem uprawiania sportu dla młodzieży dzielnicy Nowe i Stare Miasto. Przy szkole powstają dwa boiska: jedno do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 30 m x 62 m oraz drugie, wielofunkcyjne, o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 19 m x 32 m. Boisko wielofunkcyjne może służyć do gry w koszykówkę, siatkówkę i inne gry zespołowe. Przy nowym obiekcie powstaną także budynki zaplecza socjalnego z sa- Budowa Orlika trwa. nitariatami, szatniami. Koszt inwestycji wyniesie zł, w tym zł to środki zewnętrzne (z budżetu państwa i budżetu województwa śląskiego) oraz 430 tys. z budżetu miasta. Wykonano już prace rozbiórkowe starego asfaltowego boiska do piłki nożnej oraz elementów starej widowni. Zakończono też niektóre roboty ziemne, jak chociażby podbudowę pod boisko trawiaste. Powstała też duża część podbudowy pod boisko wielofunkcyjne. Zakończone zostały roboty związane z odwodnieniem boisk. Osadzono także słupy oświetleniowe wraz z siecią oświetlenia komentuje Grażyna Kłosok z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta. Obecnie układana jest sztuczna nawierzchnia oraz montowane ogrodzenie. Trwa budowa zaplecza sportowego, w ramach której postawiono już ściany budynku, na ukończeniu są roboty dachowe i tynkarskie. Planowany termin zakończenia budowy to 10 listopad 2010 roku. (Iza H.) 12

13 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Termomodernizacja Zakończono termomodernizację niektórych budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim. Prace przeprowadzono w budynkach wielomieszkaniowych przy ulicy PCK 2 4, PCK 6 8, PCK oraz Wyszyńskiego W ramach termomodernizacji wymieniliśmy okna na klatkach schodowych, dociepliliśmy ściany zewnętrzne i stropy na poddaszu komentuje Ryszard Kuhn, z-ca dyrektora ZGMiR. Do końca grudnia potrwać ma termomodernizacja budynków wielomieszkaniowych przy ulicach Tysiąclecia 1 11 oraz 26- Marca 116. Wykonanie termomodernizacji stało się możliwe dzięki stosownym uchwałom podjętym przez właścicieli na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Właściciele wyrazili zainteresowanie tego typu inwestycją, dysponowali również funduszem remontowym potrzebnym do rozpoczęcia przedsięwzięcia. Całkowity koszt inwestycji to ok. 3,7 mln zł, z czego 2,5 mln stanowi udział gminy. Reszta kwoty to wkład pozostałych właścicieli. By zdobyć pieniądze na termomodernizację, zaciągnięto kredyt z premią Termomodernizowane bloki przy ul. Tysiąclecia. termomoderizacyjną. Na tej inwestycji zyskają właściciele oraz najemcy mieszkań mieszczących sie w w/w budynkach. Docieplenie budynków znacznie obniży koszty zużycia energii. (Iza H.) Budowa kanalizacji ruszyła Z początkiem października ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie II, która jest częścią projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM. 4 października na parkingu niedaleko kościoła doszło do uroczystego rozpoczęcia budowy. Symbolicznego wbicia łopaty dokonali prezydent Mieczysław Kieca, prezes zarządu PWiK Wiesław Blutko oraz inżynier kontraktu Wojciech Godlewski i przedstawiciel firmy wykonawczej PIE- COBIOGAZ z Poznania. Jest to pierwsze miejsce, w którym rozpoczynają się roboty na ponad 20 kilometrach sieci kanalizacyjnej. Wartość tego odcinka to około 11 mln zł. Pozwoli to rozwiązać problemy na części ul. Chrobrego i ulic bocznych podsumowuje Wiesław Blutko. Kontrakt o wartości zł przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 20,7 km w całości lub części ulic: Chrobrego, Letniej, Radlińskie Chałupki, Ziemowita, Radlińskiej, Kokoszyckiej, Żwirowej, Kosynierów, M.C Skłodowskiej, Pogodnej, Zbożowej, Wysokiej oraz Gołębiej. Przypomnijmy, iż projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Wodzisławia Śląskiego wspólnie z czterema gminami powiatu wodzisławskiego: Wodzisławiem Śląskim, Radlinem, Gorzycami oraz Marklowicami. Zakłada on wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 126 kilometrów. Całkowity koszt projektu wynosi ,19 zł netto z czego ,25 zł netto stanowi wartość dotacji ze środków Unii Europejskiej. Reszta kwoty, stanowiąca wkład własny beneficjenta, pochodzi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu komer- Uroczyste wkopanie łopaty. cyjnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Umożliwi to podłączenie się do 2015 roku do sieci kanalizacji sanitarnej osobom. (Iza H.) 13

14 Z ratusza Listopad 2010 r. System informacji Przestrzennej Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z zakupem sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz z zakupem oprogramowań aplikacyjnych. Przeprowadzenie szkoleń administratorów i użytkowników systemu SIP wewnątrz urzędu Miasta Celem projektu jest budowa Systemu Informacji Przestrzennej poprzez wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej Miasta przy założeniach zgodności z przepisami Dyrektywy INSPIRE oraz Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Infrastruktura ta tworzyć będzie struktury regionalne i lokalne zapewniając wszystkim użytkownikom geoinformacji dostęp do danych oraz zdolność do współdziałania poprzez interoperacyjność. Kompleksowy system informacji przestrzennej Wodzisławia Śląskiego umożliwi zintegrowane zarządzanie wieloma procesami związanymi z danymi przestrzennymi poprzez lokalne powiązanie różnych elementów geośrodowiskowych. Stworzenie takiego Systemu Informacji Przestrzennej wspomoże procesy decyzyjne jednostki samorządowej oraz zwiększy wydajność działań w zakresie planowania i zarządzania przestrzenią (ładem przestrzennym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, bezpieczeństwem publicznym). SIP pozwoli stworzyć techniki i procedury wymiany danych między jednostkami Urzędu. Wymierną korzyścią dla Urzędu będzie także usprawnienie procesów decyzyjnych w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, obrotu nieruchomościami i gruntami komunalnymi, dróg, edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także podatków. Rozwiązanie umożliwi zwiększenie efektywności procedur administracyjnych, usprawni obsługę mieszkańców i interesariuszy poprzez dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną wewnątrz i na zewnątrz Urzędu. Podstawowy zakres Projektu obejmuje stworzenie systemowego środowiska przetwarzania danych i świadczenia elektronicznych usług publicznych w sferze wewnętrznej i zewnętrznej administracji samorządu wodzisławskiego. Projekt jest dofinansowany w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wodzisławski SIP realizuje firma GISPartner Sp. z o.o. z Wrocławia. Oferta firmy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym. Wdrożenie SIP obejmuje: Zakup, konfigurację oraz uruchomienie serwerów, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi Zakup, konfigurację oraz uruchomienie systemu SIP wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym Przeprowadzenie szkoleń. Aplikacja webowa zawierać będzie m in. dane podstawowe w postaci: ewidencji gruntów i budynków, ortofotomapy, bazy danych topograficznych, bazy obiektów ogólnogeograficznych oraz dane tematyczne tj. plan miasta z punktami POI, zabytkami i trasami komunikacji miejskiej, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, struktura własności i gospodarka mieniem, inwestycje, ewidencja dróg i obiektów mostowych, zarządzanie kryzysowe, podatki itp. System służyć będzie nie tylko pracownikom administracji samorządowej w Wodzisławiu Śląskim, ale także jednostkom organizacyjnym miasta, służbom odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo publiczne, lokalnym inwestorom, mieszkańcom. Pozwoli to na powszechny dostęp do informacji przestrzennej, a tym samym wzrostu poziomu wiedzy o obszarze objętym projektem. 14

15 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Strategia Rozwoju Miasta Mijają cztery lata od kiedy zostałem wybrany na prezydenta naszego pięknego Miasta. To olbrzymi kredyt zaufania. W związku z tym, czuję się w obowiązku przedstawić Państwu efekty naszej pracy. Wszystkie dokonania, osiągnięcia pozwoliłem sobie zebrać w kilka głównych punktów, które stały się głównymi priorytetami minionej kadencji. Priorytety te, są również skuteczną realizacją przyjętej Strategii Rozwoju Miasta. 15

16 Spod tablicy Listopad 2010 r. Święto edukacji 14 października w Dzień Edukacji Narodowej, swoje święto obchodzili nauczyciele i pracownicy oświaty. W Wodzisławiu Śląskim miejskie uroczystości związane z popularnie nazwanym Dniem Nauczyciela odbyły się 12 października w sali widowiskowej Wodzisławskiego Centrum Kultury, która wypełniona była znamienitymi gośćmi. Tegoroczne uroczystości były szczególne, bowiem przygotowali je dla swoich nauczycieli uczniowie z Gimnazjum nr 2 mówi Ryszard Ciesielski, naczelnik Wydziału Edukacji. Uroczysta gala rozpoczęła się od poloneza tańczonego do muzyki Wojciecha Kilara. Następnie uczniowie zaprezentowali humorystyczny filmik, w którym starali się odpowiedzieć na pytanie, kim jest i jaką rolę pełni obecnie nauczyciel. Istota żywa, ciało pedagogiczne, autorytet, który stawia pały przekonują uczniowie. Podczas uroczystości w swoim przemówieniu prezydent miasta Mieczysław Kieca podkreślił, jak doskonale radzą sobie wodzisławskie placówki oświatowe w dzisiejszym świecie Następnie pracow- nikom wodzisławskich szkół wręczono nagrody. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Iwona Kubala ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Barbara Wróbel z Zespołu Szkól nr 2. Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymała natomiast Małgorzata Antończak z Zespołu Szkół nr 3. Ponadto wręczono również 9 medali Wyróżnienia wręczył prezydent Mieczysław Kieca. za długoletnią służbę oraz 25 nagród Prezydenta Miasta. Tradycyjnie wręczono także awanse nauczycielskie na wyższe stopnie. Dwudziestu czterech nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zaś pięciu nauczycieli awansowało na stopień nauczyciela mianowanego. (Asia) Z wizytą w Heraklionie Od 1 do 6 października bieżącego roku nauczyciele z Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim gościli w Heraklionie, jednym z najpiękniejszych miast greckiej wyspy Krety. Była to już czwarta wizyta studyjna projektu Kulturowa mozaika Europy przeszłość, teraźniejszość, przyszłość realizowanego w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie. Najważniejszą częścią pobytu nauczycieli na Krecie było omówienie dotychczasowych działań związanych z realizacją projektu, między innymi podsumowanie konkursu na najlepszy esej dotyczący sposobów komunikacji oraz prezentacja krótkich filmów przedstawiających formy spędzania wolnego czasu w różnych krajach Europy. W związku z tym, że głównym ce- lem projektu jest przybliżenie kultury poszczególnych krajów, uczestnicy spotkania wzięli udział w pokazie ludowych tańców greckich oraz degustacji tradycyjnych potraw. Jednym z punktów programu wizyty było zwiedzanie Fajstos, w którym znaleziono słynny dysk z ideogramami w języku greckim. Dla wszystkich uczestników spotkania niezapomnianym przeżyciem była wizyta w Knossos, w którym znajduje się budowla związana z greckimi mitami o Minotaurze, Ariadnie, Dedalu i legendarnym królu Minosie, który panował na Krecie. Szczególną atrakcją tej wycieczki było to, że przewodniczył jej znany na całym świecie archeolog Gareth Alun Owens. Pobyt na Krecie nie tylko umożliwił nauczycielom poznanie kultury starożytnej Grecji, ale również przybliżył życie co- Nauczyciele z Gimnazjum nr 2. dzienne mieszkańców tego pięknego kraju, jego tradycje i historię. Dzięki temu uczestnicy spotkania dołączyli kolejny fragment do kulturowej mozaiki Europy. Następną wizytę szkół biorących udział w projekcie zaplanowano na marzec 2011 roku. Odbędzie się ona w Turcji. (Romana Koszela) 16

17 Gazeta Wodzisławska Spod tablicy Ja też potrafię! To tytuł projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Zawadzie. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim wzbogacenie języka uczniów szkoły poprzez realizację zajęć frazeologicznych, ortograficznych i czytelniczych, a także logopedycznych, teatralnych, przyrodniczych oraz matematycznych przy pomocy pracowni wyposażonej w tablicę interaktywną wraz z tabletem i 32 pilotami uczniowskimi i wizualizerem. Aby zachęcić uczniów do nauki zakupiono także artykuły papiernicze, książki i słowniki. wyjaśnia Bożena Pluta, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1. W sumie projekt przewiduje 33 godziny darmowych zajęć pozalekcyjnych dla 115 uczniów uzupełnia. Na realizację przedsięwzięcia szkoła pozyskała 229,435 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany przez 2 lata. (Asia) Zajęcia z tablicą interaktywną. Rekordowe dofinansowanie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim otrzymała ponad 3 mln 150 tys. złotych na realizację projektu pt. Innowacyjna Szkoła. To swoisty rekord nie kryje radości Ryszard Sochacki, dyrektor SP 3. Dzięki temu stworzymy uczniom jeszcze lepsze warunki do nauki dodaje. Na uczniów czekają dodatkowe zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań (humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, językowe i informatyczne), środki dydaktyczne m.in. laptopy, tablice interaktywne, projektory, zestaw pilotów do testowania oraz kompleksowa opieka psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna. Oprócz tego każde dziecko będzie mogło skorzystać z dwóch bezpłatnych biletów na imprezę kulturalnooświatową. Dodatkowo dla każdego ucznia przewidziano udział w bezpłatnej wycieczce zgodnej z realizacją tematyki kółka, w którym uczestniczy. Na nauczycieli czeka natomiast bogaty blok szkoleń wyjaśnia dyrektor. W przyszłości planujemy także wprowadzić elektroniczny dziennik uzupełnia. Przedsięwzięcie będzie realizowane Uczniowie podczas zajęć. przez dwa lata. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (Asia) 17

18 Lokalnie niebanalnie Listopad 2010 r. Diamentowy jubileusz 60 lat po ślubie obchodzili w październiku Melania i Leon Thomas. Oboje mieszkają w Radlinie II i tutaj wiodą swoje skromne, acz zgodne życie. Jubilaci poznali się przypadkowo. Od tej pory stali się nierozłączni i postanowili przejść razem przez życie. Kiedy solenizant pracował na kopalni, jego małżonka zajmowała się wychowywaniem dzieci i gospodarką. Radośni, optymistycznie nastawieni do otoczenia tworzą razem zgraną parę. Mimo sędziwego wieku małżonkowie są w świetnej formie. Szczególnie pan Leon, który do dzisiaj pracuje przy budowie domów. Ponadto pomaga żonie w różnych domowych czynnościach m.in. myciu podłóg. Solenizantka za to bardzo lubi wszelkie robótki ręczne i jeśli tylko zdrowie jej na to pozwala bez reszty oddaje się swe- Szczęśliwi jubilaci. mu hobby. Państwo Thomas wychowali ośmioro dzieci. Doczekali się także szesnaściorga wnuków i ośmiorga prawnuków. Ich receptą na długi i udany związek małżeński jest po prostu miłość. Jeden drugiego musi kochać, słuchać i szanować mówi jubilatka. Nie można być także za bardzo upartym i umieć ustąpić drugiej osobie nawet jeśli nie zawsze się z nią zgadzamy dodaje. (Asia) Diamentowe gody Diamentowe gody obchodzili w październiku Leokadia i Mieczysław Bolek. Jubilaci mieszkają w dzielnicy Wilchwy. Pani Leokadia przyszłego męża spotkała przypadkiem w 1946 roku w pociągu z Francji do Polski. Ślub wzięli cztery lata później w Gliwicach. Ze względu na pracę zawodową pana Mieczysława, który jest pracownikiem służb mundurowych państwo Bolek często zmieniali miejsca pobytu. W Wodzisławiu małżonkowie mieszkają od 1971 roku. Jubilaci bardzo lubią wspólną pracę w ogródku i jeśli tylko zdrowie im na to pozwala bez reszty oddają się swojemu hobby. Państwo Bolek mają dwoje dzieci. Doczekali się także czworga wnuków i takiej samej ilości prawnuków. Na pytanie o receptę na tak długi i udany związek małżeński małżonkowie zgodnie odpowiedzieli, że najważniejsza jest duża dawka cierpliwości i wyrozumiałości względem drugiej osoby. (Asia) Wyjątkowe urodziny Swoje setne urodziny 22 października tego roku obchodziła mieszkająca w Wodzisławiu Śląskim Zofia Tlołka. Jubilatka nie miała łatwego życia. Jej mąż zginął na wojnie zaledwie osiem lat Zofia Tlołka. po ślubie. Pani Zofia przez osiemnaście lat ciężko pracowała w młynie, by utrzymać siebie i dwójkę dzieci. Nigdy już nie wyszła za mąż. Jubilatka doczekała się pięciorga wnuków i siedmiorga prawnuków, a także jednego praprawnuczka. Pani Zofia jest osobą bardzo skrytą i upartą. Obecnie mieszka z rodziną, która się nią opiekuje. Z okazji setnych urodzin jubilatkę odwiedził prezydent miasta Mieczysław Kieca. (Asia) 18

19 Gazeta Wodzisławska Spod tablicy Studenci na strat Z początkiem października swą działalność rozpoczął, już po raz czwarty, Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Podczas inauguracji, która odbyła się 4 października do grona studentów dołączyło 37 osób. Łącznie uniwersytet posiada 374 słuchaczy. Na inauguracji obecni byli przedstawiciele władz miasta, starostwa, posłowie oraz dr Antoni Augustyn, dziekan współpracującej z WUTW Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej. Jak ważny i potrzebny jest WUTW doskonale rozumie Ewa Spas, prezes stowarzyszenia. Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzesza tych ludzi, którzy już nie muszą się uczyć, nie muszą pracować i zarabiać na wychowywanie dzieci. Nie muszą zbierać żadnych dóbr doczesnych, ale mają czas na to, żeby zająć się sobą. Mogą rozwijać swoje zainteresowania, na które nie mieli wcześniej czasu. Są to osoby, które lubią ludzi, chcą być między nimi komentuje prezes. W tym roku nowością są zajęcia z jogi oraz języka rosyjskiego. Rusza tez cykl wystaw Talenty są wśród nas, podczas którego słuchacze mogą zaprezentować swoje prace. Jako pierwsza zaprezentowała się Stanisława Krzos. Reaktywowano także klub filmowy, na którego spotkaniach będzie można zobaczyć ciekawe filmy i podyskutować o nich. Jak co roku największą popularnością cieszy się informatyka, dzięki której wielu studentów nauczyło się korzystać z Internetu, bez problemu poruszać się po popularnych komunikatorach i portalach społecznościowych. Już od roku jestem studentem Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczęszczam na lekcje niemieckiego i informatyki. Uważam, że wszystkie zajęcia są na czasie. Ludzie powinni z tego korzystać. Poza tym WUTW nie jest tylko dla ludzi z maturą, a tego niektórzy nie wiedzą. Nawiązałem tutaj wiele Nowi studenci WUTW. znajomości. Wykładowcy poszczególnych przedmiotów starają się, przygotowują się do uczenia nas, wkładają w to wysiłek. Wszystkie te zajęcia są lepsze od siedzenia w domu i nic nie robienia. Za niewielkie pieniądze można się dużo nauczyć mówi Roman Tatuś, student WUTW. Uniwersytet ma do zaoferowania swym słuchaczom wiele interesujących zajęć, jak chociażby nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Ciekawie zapowiadają się również zajęcia plastyczne czy ruchowe, takie jak gimnastyka ogólnorozwojowa, taniec relaksacyjny i basen. (Iza H.) Cenna wygrana Nowoczesny sprzęt komputerowy o wartości 20 tys. złotych trafił do Gimnazjum nr 3 im. Księcia Władysława Opolskiego w Wodzisławiu Śląskim. Wodzisławska szkoła w trwającym od maja konkursie Media Expert Wspiera Szkoły pokonała 471 placówek z całej Polski. Z tej okazji, 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej podczas uroczystej akademii uhonorowano uczniów, którzy przyczynili się do otrzymania nagrody oraz przekazano nowoczesny sprzęt komputerowy. Na uroczystość przybyli włodarze miasta, z wiceprezydent Aleksandrą Chudzik na czele, ksiądz proboszcz Janusz Badura, przedstawiciele Rady Rodziców oraz firmy Media Expert. Inicjatorką udziału szkoły w konkursie była Izabela Antończak, nauczycielka informatyki. O akcji Media Expert Wspiera Szkoły dowiedziałam się przez przypadek. Zabrakło mi tuszu w drukarce więc poszłam po niego do sklepu. Tam ekspedientka poinformowała mnie o konkursie. Postanowiłam powiedzieć o nim dyrekcji i uczniom mówi nauczycielka. Pomysł spodobał się wszystkim. Uczniowie codziennie po lekcjach (także w weekendy i wakacje) poświęcali dwie godziny swojego wolnego czasu na to, by zbierać od klientów numery paragonów. Dzięki nim zdobywali punkty. Następnie, po zalogowaniu na specjalną stronę internetową wpisywano numery. Wszyscy uczniowie i nauczyciele są bardzo wdzięczni anonimowym osobom, które zgodziły się na udostępnienie numeru z paragonu. Dzięki temu udało się w szkole utworzyć nowoczesną pracownię komputerową. Szkoła uzbierała aż 6548 głosów, co dało jej punktów. Start w konkursie okazał się dla szkoły strzałem w dziesiątkę. Oprócz nagrody głównej sprzętu komputerowego o wartości 20 tys. złotych w cotygodniowym podsumowaniu największej liczby logowań można było zdobyć 500 złotych. Gimnazjum nr 3 skorzystało z tej szansy, prowadząc przez kilkanaście tygodni. Za zebraną w ten sposób kwotę zakupiono laptop i drukarkę. Tym sposobem nowoczesna sala komputerowa wyposażona jest w dziewięć komputerów stacjonarnych stanowiących nagrodę główną oraz laptop i drukarkę. (Iza H.) 19

20 Co w trawie piszczy Listopad 2010 r XI Shalom Loslau! o kulturze i historii wodzisławskiej ludności wyznania mojżeszowego, wystawa czasowa/muzeum/ 2 XI godz KINO PEGAZ Sztuka płakania dramat, 15 lat/dania/106 min XI Ku koronie Ziemi wystawa fotograficzna Mariana Hudka/Galeria pod Fikusem/ 4 XI godz Pukając do nieba bram STOP DOPALACZOM koncert profilaktyczny dla uczniów gimnazjów/sala widowiskowa WCK/ 5-6 XI godz Laboratorium Młodego Aktora projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Partner: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Przegląd spektakli zgłoszonych grup teatralnych oraz omówienie i spotkanie z jurorami. Warsztaty teatralne dla uczestników oraz instruktorów. Prowadzenie m.in. Anna Dziedzic wybitny pedagog dramy, reżyserka teatralna, autorka książek o dramie i teatrze w edukacji. (Temat warsztatów: Techniki dramowe w budowaniu spektaklu teatralnego)/wck/ 05 XI g Spotkanie ze zdobywcą Korony Ziemi- Marianem Hudkiem oraz himalaistami Dariuszem Mildnerem i Piotrem Lilla Pokaz slajdów z wyprawy/mipbp/ 06 XI g Sobotnie sztuczki ze sztuką zajęcia plastyczne prowadzi Aneta Żok/MiPBP/ 7 XI KINO PEGAZ, NIEDZIELA Z DISNEYEM CENA BILETU: 3 zł, godz Robin Hood * animowany, familijny; b/o/usa/83 min. godz Oliver i spółka * animowany, familijny; b/o/usa/72 min. 08 XI g Senior, natura, zdrowie... spotkanie na temat zdrowego trybu życia osób starszych, odbywające się w ramach projektu Seniorem być, dofinansowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego/biblioteka, filia nr 1 na Wilchwach oraz filia nr 15 na Jedłowniku/ 9 XI godz Turniej tenisa stołowego o puchar Dyrektora MOSiR CENTRUM /SP nr 3/ godz Filharmonia Młodego Melomana Kolory brzmienia instrumenty dęte blaszane trąbka, puzon, waltornia i tuba czarują nas swym blaskiem i siłą audycja dla szkół podstawowych/wck/ KINO PEGAZ godz Metoda dramat, thriller; 15 lat/argentyna, Hiszpania, Włochy/115 min. 10 XI godz Konkurs historyczny na temat II Wojny Światowej, organizator ZST w Wodzisławiu Śl./WCK/ XI KINO PEGAZ godz Bazyl człowiek z kulą w głowie komedia, kryminał; 12 lat/ Francja/105 min. godz Dorian Gray dramat, fantasy, thriller; 15 lat/wielka Brytania/112 min. 14 XI godz Akcja poboru krwi w Domu Parafialnym Kościoła pw. WNMP w Wodzisławiu Śląskim godz WODZISŁAW ŚLĄSKI RYNEK, Międzynarodowy Półmaraton o puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 16 XI KINO PEGAZ godz Kierowca dla Wiery dramat; 15 lat/rosja, Ukraina/105 min. 17 XI godz Spektakl teatralny dla szkół podstawowych Podróż do błękitnego zamku Teatr Wielkie Koło z Będzina/sala widowiskowa WCK/ godz Debata Prezydencka organizator Nowiny Wodzisławskie/sala widowiskowa WCK/ 19 XI godz lat minęło gala sztuk walki organizator: Pszczyńska Szkoła Sztuk Walki. W programie: pokazy mistrzów sztuk walki, pokaz tańca towarzyskiego, pokaz tańca flamenco, koncert zespołu Redlin/sala widowiskowa WCK/bilety: 25 zł 20 XI godz Koncert ZPiT Vladislavia Muzyka złotej jesieni /sala widowiskowa WCK/bilet: 10 zł 21 XI KINO PEGAZ, MARATON FILMOWY CENA BILETU: 5 ZŁ godz Święci z Bostonu * kryminał, sensacyjny; 15 lat/kanada, USA/110 min. godz Święci z Bostonu II * kryminał, sensacyjny; 15 lat/usa/118 min. 22 XI godz Akademia Filmowa zajęcia z edukacji filmowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Czym jest starość na podstawie filmu pt. Jeszcze nie wieczór + dyskusja prowadzenie Agnieszka Roesler, wstęp przy zamówieniu zbiorowym: 5 zł/sala widowiskowa WCK/ 22 XI godz Spotkanie autorskie z Marcinem Wrońskim. Spotkanie odbywa się w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksiązki/MiPBP/ 23 XI godz Już nadchodzą święta świąteczne dekoracje, spotkanie z plastykiem w ramach projektu Seniorem być, dofinansowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego/biblioteka, filia nr 1 na Wilchwach oraz filia nr 15 na Jedłowniku/ KINO PEGAZ godz Hallam Foe dramat; 15 lat/wielka Brytania/95 min. 24 XI g.9.00 III edycja zawodów pływackich Szkół Podstawowych o puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 26 XI WPADKa Wodzisławski Przegląd Amatorskich Debeściaków Kabaretowych godz przegląd amatorskich grup kabaretowych oraz twórców indywidualnych; 20

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

POIS.01.01.00-00-128/09

POIS.01.01.00-00-128/09 Projekt pod nazwą: Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Spis kart informacyjnych dla decyzji

Spis kart informacyjnych dla decyzji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr 42/09 z dnia 16 stycznia WAB.7351-01027/08 Decyzja nr 140/09 zmiana z dnia 25.02. WAB. 7351-0054/09 Nr 179/09 z dnia 11 marca 2009 r. WAB.7351-01067/08 Nr 204/09 z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r. I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU 5 Dział Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych 600 TRANSPORT I

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 7764 UCHWAŁA NR XXXVI/375/13 RADY GMINY JASIENICA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Wraz z początkiem roku w każdej rodzinie trwają prace nad domowym budżetem. W niniejszej broszurze prezentujemy nasz wspólny gminny budżet

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UCHWAŁA NR IX/ / 2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

- PROJEKT - UCHWAŁA NR IX/ / 2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/ / 2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzanie lub agregację popytu mieszkańców powiatu wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej D O C H O D Y Nr IV/26/07 z dn. 25.01.2007 r. BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2007 ROK w zł. OGÓŁEM: 88 377 125 I. DOCHODY WŁASNE 58 782 485 1. UDZIAŁY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok Legionowo, dnia 24 stycznia 2007 roku Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok 1.Zwiększono dochody budżetu z tytułu:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo