Pis z ą dla Was. Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel"

Transkrypt

1 Nr 09 (46) listopad 2010 r.

2 Ogłoszenie płatne

3 Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Izabela Halfar, Justyna Groborz, Joanna Drzeniek Portal gazety: Edyta Budnik Reklama: Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów; zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Nakład: 3000 egz. Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury Opracowaniw graficzne skład: Druk: M&Z Druk Radlin ZNICZE POJEDNANIA Tak bezceremonialnie zachowało się to dziesiąte lato trzeciego tysiąclecia ludzkiego pielgrzymowania po Matce Ziemi...! Błyskawicznie przegoniło kapryśną wiosnę, by jak zadziorny polityk z demobilu rozpocząć tajemną rozgrywkę z siłami natury... Ale o n e, jakby przypomnieć chciały: KTO TU KOMU PAN?! Czyżby P a l c e m B o ż y m w i e d z i o n e KLĘKAĆ LUDOM KAZAŁY przed żywiołami w i a t r ó w, o g n i a i w o d y, co nie zdążyły w macierzystych korytach zaszumieć posłowiem, a doliny naszych Braci nagle szarpie t o r s j a śmiercionośnej czerwieni - żniwo niefrasobliwej ludzkiej, materialnej cywilizacji jak WIELKI ZNAK ZAPYTANIA. One pukają do drzwi opamietania, siły i odwagi, by p r o s t a c t w o otrząsnęło się z p y c h y, z a k ł a m a n i a i z a d z i o r n o ś c i! Może sprawdza się FATIMSKIE ORĘDZIE PRAWDY czy NADZIEI?!...Żywioły Ognia i Wody tak bardzo sponiewierały i zmiażdżyły losy milionów ludzkich istnień... Wśród blasków, podarowanych przez t o l a t o ŚWIAT przytłoczony p u l s u j ą c y m e c h e m po w o d z i, z a m ę t ó w p r z e s t w o r z y DRŻY na myśl o p r z e d z g o n i u o p a d ó w j e s i e n i! ZNAKI PAMIĘCI, co wyrosły do NIEBOTYCZNYCH ROZMIARÓW, - jak t o w a r p r z e t a r g o w y - nie mogą trafić na m i e j s c e o c z e k i w a n i a! Spod folii kłamliwych słów i gestów, spod c i ę ż a r ó w s p o n i e w i e r a n y c h KRZYŻOWYCH SYMBOLI n i e m o ż e p r z e j r z e ć PRAWDA O TRAGEDII NARODU, by w listpadowy s w ó j d z i e ń s z c z e r o ś c i mogła spojrzeć W ZDZIWIONE OBLICZE OJCA NIEBIOS! Niech skromny b l a s k i c i e p ł o cmentarnej świecy OSUSZY TWOJE OCZY PRZYJACIELU...! Niech OŚWIETLI DROGI ŚWIADECTWA PRAWDY O BLISKICH, co na CIEBIE c z e k a ć będą TAM by USCISNĄĆ serdeczną, choć zimną DŁOŃ! Pis z ą dla Was Irena Sauer (pomyśl, zanim zapalisz znicz) Joanna Drzeniek Justyna Groborz Agnieszka Kozielska Izabela Halfar 3

4 Z ratusza Listopad 2010 r. Wieści z sesji Przed sesją wyświetlono krótki film o pracy Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży wraz z krótką prelekcją radnej Wiesławy Kiermaszek-Lamla o zbiórkach pieniężnych organizowanych przez Fundację Dobrej Woli na cmentarzach dekanatu Wodzisławskiego i innych, które przeznaczane są na doposażenie WORiT. Pięćdziesiąte pierwsze obrady sesji Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Lech Litwora. Zaraz po nim głos zabrał prezydent miasta Mieczysław Kieca, który przedstawił zebranym wykaz działań podejmowanych pomiędzy sesjami oraz informację o sposobie realizacji interpelacji radnych. Następnie członkowie Rady zadali pytania skierowane do prezydenta miasta, na które odpowiedziano pod koniec sesji. Dotyczyły one m.in. budowy chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Pałacowej oraz sprawy zespołu zajmującego się restrukturyzacją szkół. Pomoc dla bezdomnych O wystąpienie podczas sesji poproszona została dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Łasocha, która przedstawiła informacje o stanie pomocy społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Radnych szczególnie zainteresowały problemy osób bezdomnych z punktu widzenia nadchodzącej zimy. Zgodnie z informacjami pochodzącymi od Towarzystwa Charytatywnego Rodzina, na ten okres przygotowano 23 miejsca noclegowe. Dodatkowo do dyspozycji pozostaje jeszcze 10 grubych materacy. Schronisko nie tylko gwarantuje bezdomnym schronienie, ale także wyżywienie, odzież, obuwie i możliwość utrzymania higieny osobistej. Anna Łasocha zapewniła Radę Miejską, że przed okresem zimowym informacje teleadresowe schroniska są rozpowszechnione w miejscach ogólnodostępnych, a także na Policji i w Straży Miejskiej. Październikowe obrady były także okazją do podsumowania działalności placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym Dyrektor SP 5 Ludwika Kłosińska i naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Ciesielski odpowiadali na dociekliwe pytania radnych dotyczące tej kwestii. 4 Za i przeciw Zmiany w budżecie miasta w roku bieżącym, przyjęcie programu współpracy Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011 roku, czy określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień od tego podatku to tylko niektóre uchwały nad którymi debatowali radni. Ponadto przegłosowali uchwałę w sprawie utworzenia Spółki Obrotu Energią Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rada Miejska wyraziła również zgodę na wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Wodzisławia Śl. Zbigniew Podleśny, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta referował w kwestii konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Rajcy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały. Tak samo zagłosowali w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz w kwestii określenia zasad ustalenia i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty Anna Łasocha, dyrektor MOPS. targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej. Wątpliwości wśród niektórych radnych wzbudziła uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 roku. Jestem przeciw opłatom za posiadanie psów. Nie widzę w tym żadnych korzyści. To tylko pogorszy sprawę, bo wielu właścicieli może zdecydować się na porzucenie zwierzęcia przekonywał Janusz Majda. Radny Jan Grabowiecki zgłosił wniosek formalny, aby opłata za psa wyniosła 36 zł. Szesnastu rajców zagłosowało za przyjęciem wniosku, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Ostatecznie uchwała została przegłosowana 16 głosami za. Dariusz Szymczak, wiceprezydent miasta Wodzisławia Śl. odpowiadał na pytania radnych w sprawie przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju gmin Godów, Gorzyce i Lubomia oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku. Głosy rozłożyły się następująco: 13 za, przy 7 wstrzymujących się. Rada Miejska przegłosowała również uchwałę dotyczącą likwidacji rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl. W trakcie sesji głosowano nad uchwałą w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały. Rada Miejska wyraziła także zgodę w kwestii

5 Gazeta Wodzisławska W środę 13 października 2010 roku obligacje wyemitowane przez miasto Wodzisław Śląski miały swój debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku Catalyst. Na giełdę trafiły dwie serie obligacji o łącznej wartości 4 mln zł. Wprowadzone do obiegu publicznego obligacje mają trzy i czteroletni okres wykupu. Odsetki od zainwestowanego kapitału wypłacone będą po upływie każdych 6 miesięcy w wysokości 2% ponad stawkę WIBOR6M. O godz na sali giełdy Catalyst nastąpił oficjalny debiut obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów GPW, podczas powitania gości przedstawiła oficjalnie nasze miasto jako nowego emitenta na giełdzie. Na dzień dzisiejszy wartość emisji obliustalenia opłaty za pobyt dziecka w grupie przed przedszkolnej w ramach prowadzonego eksperymentu pedagogicznego w Publicznym Przedszkolu nr 16 w Wodzisławiu Śl. oraz w sprawie zabezpieczenia 15% wkładu własnego, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclision. Kontrowersje wzbudziła uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Mops-u w Wodzisławiu Śl. oraz prezydenta miasta. Komisja Rewizyjna uznała skargi za bezzasadne. Ostatecznie uchwała została przegłosowana 15 głosami za. Jeden z radnych był przeciw, natomiast czterech wstrzymało się od głosu. Podsumowania W kolejnej części sesji przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. oraz urzędników tutejszego Urzędu Miasta. Następnie Stanisław Stachoń, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej naszego miasta. Kolejnym punktem październikowych obrad było sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej za okres I-X 2010 r., a także z działalności Rady Miejskiej w okresie V kadencji. Lech Litwora przekonywał zebranych, że rajcy pracowali bardzo rzetelnie i z korzyścią dla mieszkańców. Mijająca kadencja charakteryzowała sie wysoką frekwencją (ponad 95%) radnych na sesjach i komisjach, co świadczy o ich zaangażowaniu i odpowiedzialności podkreślał przewodniczący Rady Miejskiej. Korzystając z okazji radny Janusz Wyleżych zaapelował o spokojną kampanię wyborczą. Skoro całe cztery lata współpracy minęły w atmosferze szacunku i wzajemnej sympatii, to szkoda, żeby zmieniła to brutalna kampania wyborcza stwierdził. Październikowe obrady były także okazją do przedstawienia sprawozdania z działań Młodzieżowej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Anna Kucharczyk, przewodnicząca Rady szczególne podziękowania skierowała do prezydenta Mieczysława Kiecy za okazaną pomoc i wsparcie. Później przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 września br. Wolne głosy i wnioski były ostatnim punktem październikowych obrad. (Asia) Debiut na giełdzie Wizyta w Gladbeck Z okazji 20-lecia współpracy partnerskiej delegacja z Wodzisławia Śląskiego gościła w niemieckim mieście Gladbeck. Podczas uroczystego spotkania Dariusz Szymczak, zastępca prezydenta miasta, podziękował władzom oraz społeczności Gladbeck za współpracę, wsparcie i pomoc. Umowę z Gladbeck miasto podpisało w 1990 roku. Poprzez te działania zarówno młodzi wodzisławianie, jak i młodzież z partnerskiego Gladbeck uczą się nawzajem, poznają język i kulturę. Jest to okazja do przedstawienia niemieckim przedsiębiorcom ofert inwestycyjnych, porównania specyfiki działania przedsiębiorstw, organizacji, a nawet urzędu. W tym roku wodzisławska delegacja odwiedziła zakład odpowiedzialny za utrzymanie czystości w Gladbeck. Dyrektor Służb Komunalnych Miasta Jacek Szkolnicki, Z ratusza Prezydent Mieczysław Kieca na Giełdzie gacji komunalnych giełdy Catalyst wynosi ponad 1 mld 700 mln zł. Z uwagi, iż autoryzacja obligacji na giełdzie związana jest z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie (sprawozdania finansowe) oraz zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst samorządy zyskują wiarygodność miejskiej polityki finansowej. Wodzisław Śląski jest dziewiątym miastem w Polsce notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Podczas sesji prezydent Mieczysław Kieca miał okazję zaprezentować walory miasta. Mówił o dogodnej lokalizacji, możliwościach i perspektywach. Wodzisław Śląski jest świetnym miejscem do inwestowania i rozwoju własnej osobowości mówił prezydent. (Basia Ch.) uczestnik delegacji miał okazję porównać zakres i możliwości zakładów oraz osobiście podejrzeć i sprawdzić obowiązujące tam rozwiązania. Śmieję się, że wywróciłem się o czystość, która tam obowiązuje. Życzyłbym sobie, aby i u nas tak było. Podczas wizyty podejrzałem sporo funkcjonalnych rzeczy. Obecnie przymierzamy się do modernizacji zaplecza socjalnego. Teraz już wiem jakie można wdrożyć rozwiązania. Myślę tutaj przede wszystkim o osobach pracujących w terenie. To oni mają często mokre i ubłocone rzeczy mówi Dyrektor SKM. Zainteresowałem się również działem zieleni. Mają imponującą szkółkę leśną i kwiatową. Przecież co się wyhoduje to się ma, a kupić najprościej i niestety najdrożej dodaje. Uczestnicy delegacji odwiedzili również przedszkole, zespół świetlic oraz Muzeum Ruhry. (Basia Ch.) 5

6 Z ratusza Listopad 2010 r. Kandydaci na urząd Miasta Wodzisław Anna Białek Podjęłam decyzję o kandydowaniu na prezydenta naszego miasta, ponieważ chcę i potrafię służyć mu swoim doświadczeniem. Urodziłam się w Wodzisławiu Śląskim. Zajmowałam stanowiska w różnych typach szkół miasta, krótko też pracowałam jako z-ca insp. W.O. w U. M. Wodzisław Śl. Mój program wyborczy to m.in. współpraca z mieszkańcami, bo Wodzisław Śl. to nasze wspólne dobro. Zasługujemy na prezydenta prowadzącego rzetelną politykę informacyjną, łączącego różnorodną społeczność, wrażliwego na potrzeby wszystkich pokoleń, zdrowych i niepełnosprawnych, uczących się i pracujących. Najważniejszym zadaniem władz samorządowych przyszłej kadencji będzie utrzymanie w ryzach już bardzo obciążonego zadłużeniem budżetu miasta. Dyscyplina budżetowa nie może jednakże oznaczać zaniechania różnych przedsięwzięć, które zapewnią miastu rozwój. Zdecydowanie należy zabiegać o fundusze zewnętrzne i lepsze połączenie Wodzisławia Śl. ze światem, który przede wszystkim powinien być czysty i przyjazny. Z wyrazami szacunku Anna Białek 6 Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w latach Lat 31, żona Anna. Absolwent studiów informatycznych BWSBiI w Bielsku-Białej i Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im.ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Od 2006 roku związany z samorządem, nagrodzony tytułem Osobowość roku portalu Polska Przedsiębiorcza w kategorii Polityka oraz Samorządowiec 20-lecia w Wodzisławiu Śląskim Tygodnika Nowiny. Pełnione funkcje: Przewodniczący Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zastępca przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala w Wodzisławiu Śląskim Członek Zarządu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Ponadto członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Rady Programowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Rady Programowej MKS Odra Wodzisław Śląski SA oraz komitetu honorowego organizacji obchodów 100-lecia ZHP Chorągwi Śląskiej. Adam Sobala Wodzisławianin. 45 lat. Bezpartyjny. Studia wyższe ukończyłem na UŚ w Katowicach zdobywając tytuł mgr prawa. Po studiach pracowałem w OBI a potem w Praktikerze w Katowicach na stanowiskach kierowniczych. Obecnie pracuję na stanowisku Głównego Specjalisty w biurze ARiMR, gdzie zajmuję się dopłatami unijnymi do gruntów rolnych. Jestem za promowaniem naszego miasta wśród inwestorów ze Śląska i miast sąsiadujących. Za otwarciem dużej galerii handlowej typu Focus, która przyczyni się do napływu klientów do miasta. Za utworzeniem miejsc parkingowych na rynku i za otwarciem na rynku restauracji typu McDonald s, która będzie odwiedzana przez całe rodziny również popołudniami w soboty i niedziele. Rynek wodzisławski powinien być miejscem tętniącym życiem, powinien być wizytówką miasta. Podobną wizytówką miasta powinien być nasz klub MKS Odra. Powinniśmy przywrócić jak najszybciej świetność naszemu parkowi miejskiemu. Jestem za wprowadzeniem oszczędności w Urzędzie Miasta i Straży Miejskiej a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inwestycje typu np aqwapark. To tylko kilka pomysłów.

7 Gazeta Wodzisławska prezydenta Z ratusza Obowiązek monitorowania i usuwania śniegu Śląski Jarosław Szczęsny Wiek 41,absolwent Zarządzania i Marketingu Politechniki Śląskiej, Europeistyki na UJ w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera w Krakowie, ekonomista, przedsiębiorca, bankowiec, działacz społeczny, filantrop, 8 letnie doświadczanie w radzie Powiatu Wodzisławskiego, prezes Wodzisławskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej, członek Europejskiej Rady Pracowników ING w Amsterdamie, Szkoły Liderów i ZHP. Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmą, org.pozarządowymi był dyrektorem punktu informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct, pozyskuje i kieruję projektami finansowanymi ze środków unijnych, jako człowiek otwarty na innych zna potrzeby mieszkańców naszego Miasta, jego aktywność i głoszone sprawy w radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz społeczna praca w organizacjach są potwierdzeniem oddania w skuteczne działanie na rzecz społeczności lokalnej. Istotne dla miasta uważa, że jest: rozwój gospodarczy, pozyskiwanie i umiejętnie gospodarowanie środkami z UE, poprawa dróg miejskich komunikacji, rozbudowa bazy sportowo-kulturowej, rozwój org. Pozarządowych. Józef Szymaniec Mam 44 lata, jestem wodzisławianinem. Mam wyższe wykształcenie i studia podyplomowe na wydziale zarządzania akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jestem bezpartyjny. Karierę zawodową zaczynałem od pracy dziennikarza radiowego. Praca w samorządzie powiatowym na samodzielnym stanowisku, pozwoliła mi poznać struktury samorządowe powiatu i miasta. Jestem prezesem Stowarzyszenia Forum Ziemi Wodzisławskiej, mam umiejętność łączenia ludzi i angażowania ich we wspólnym działaniu. Zawsze czułem się odpowiedzialny za społeczność lokalną, dlatego udzielałem się w Radzie Parafialnej, w Radzie Rodziców, w pracy na rzecz niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. Od 4 lat prowadzę własną firmę. Mam wiedzę i doświadczenie na temat: pozyskiwania środków unijnych, problemów miasta, możliwości stowarzyszeń, prowadzenia działalności gospodarczej. Chcę słuchać mieszkańców i realizować mądre postulaty. Mam plan na rozwój naszego miasta, m.in. chcę przyciągnąć inwestorów, wybudować skatepark dla młodzieży i miejsca rekreacji dla starszych, nowe parkingi. Zapraszam na stronę www. jozefszymaniec.pl W związku z nadchodzącym okresem zimow ym Biuro Zarządzania Kryzysowego przypomina, iż w oparciu o Rozporządzenie nr 12/08 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania. Usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji. (Red.) Wodzisław Śląski finalistą ogólnopolskiego konkursu Do konkursu Grunt na medal przystąpiło 158 gmin z całej Polski, które nadesłały 242 oferty. W ramach działań promocyjnych zgłosiliśmy nasze grunty do konkursu. Mamy dobrze przygotowaną ofertę inwestycyjną. Nieruchomości, które promujemy są tak przygotowane, aby każdy inwestor mógł znaleźć coś dogodnego dla siebie mówi Zbigniew Podleśny, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. W województwie śląskim do konkursu przystąpiło 17 gmin, zgłaszając łącznie 30 terenów. Do drugiego etapu oprócz gruntu w Wodzisławiu Śląskim zakwalifikowano nieruchomości z Będzina, Częstochow y, Ożarowic, Sosnowca, Rudy Śląskiej i Gliwic. (Red.) 7

8 Poznaj swojego radnego Listopad 2010 r. Zachować równowagę Wywiad z Ireneuszem Skupniem, radnym miasta, członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Justyna Groborz: To Pana pierwsza kadencja. Co skłoniło Pana do tego, by startować w wyborach samorządowych? Ireneusz Skupień: To konsekwencja przyjętej postawy jeszcze z czasów drugiej połowy lat 80-tych, kiedy z kolegami zakładaliśmy w Wodzisławiu tzw. Grupy Aktywności Społecznej. Potem była działalność w antysystemowym Ruchu Wolność i Pokój. Zaangażowałem się też w projekt lewicy niekomunistycznej, w Unię Pracy, w której przez kilka lat byłem członkiem ścisłego kierownictwa krajowego, w czasach świetności tej formacji. Decydujące znaczenie dla mojej postawy miało poznanie i współpraca z Jackiem Kuroniem, moim niekwestionowanym mistrzem i patronem. Uważam, iż nigdy nie należy stać z boku, a sprawy dotyczące społeczności, w której się żyje, trzeba brać w swoje ręce. W latach 90-tych prowadziłem życie koczownicze, co nie sprzyja działalności samorządowej. Na Śląsk wróciłem w 2001 roku i wtedy samorząd lokalny wydał mi się naturalnym polem społecznej realizacji. Wcześniej byłem radnym powiatowym, więc de facto to moja druga kadencja. J.G.: Jak pracuje się w obecnej kadencji? I.S.: Współpraca Rady z Prezydentem jest niezła. Przewrotnie dodam, że podział na koalicję i opozycję zarysował się najmocniej w czasie głosowania nad podziałem funkcji w prezydium i w komisjach. Później ten tradycyjny podział ról zatarł się. Zdarzało się, że opozycja bardziej gorliwie wspierała prezydenckie projekty uchwał niż koalicja. Wspomnę chociażby kwestię zmian w strategii oświatowej. Wcześniej iskrzyło także przy proponowanych zmianach w Służbach Komunalnych oraz przy uchwalaniu regulaminu porządku i czystości w mieście. Wspominam o tym, by nie tworzyć wrażenia, iż próbuję tu czarować jakąś propagandą o nieskazitelnej współpracy wszystkich ze wszystkimi. Czasem jest ostro, ale to normalne tam, gdzie ścierają się różne, przeciwstawne interesy. J.G.: Czy coś Pana zaskoczyło? I.S.: Zaskoczeniem jest dla mnie prezydent Mieczysław Kieca. Na początku obawiałem się, czy osoba z niewielkim stażem w polityce poradzi sobie na urzędzie. Po czterech latach widzę polityka dojrzałego, szybko uczącego się, o sporym talencie przywódczym i organizacyjnym. Wprawdzie krytycy tej prezydentury niejednokrotnie pewnie mieli rację, ale per saldo jej bilans jest zdecydowanie korzystny. Zaskoczyła mnie również zmiana sposobu sprawowania władzy w mieście. Jest zdecydowanie mniej irytującego mnie nabzdyczenia i wielkopaństwa, jakie obserwowałem w poprzednich latach. J.G.: Gdyby miał Pan scharakteryzować Ireneusza Skupnia jako radnego, jakby się Pan określił? I.S.: Działalność w samorządzie to nieustanne balansowanie między czymś, co górnolotnie można nazwać pełnieniem społecznej służby, zawierającym w sobie jakiś pierwiastek misyjności, a taką powszednią pragmatyką władzy. Z jednej Ireneusz Skupień. strony należy pamiętać o realizacji przyrzeczeń zawartych w wyborczym kontrakcie, z drugiej skuteczna władza musi często podejmować decyzje trudne, idące pod prąd opinii publicznej, gdyż nieraz to co korzystne dla jednych, jest mniej korzystne dla drugich. Jako radny staram się o zachowanie równowagi pomiędzy tymi dwoma elementami. J.G.: Praca radnego wciąga? I.S.: Wciąga jak każda pasja. Ironicznie powiem, że radny doskonały, modelowy, powinien zapewne nie mieć pracy zawodowej, życia rodzinnego i innych zajęć, gdyż wtedy mógłby się poświęcać samorządowi 24 godziny na dobę. J.G.: Co udało się Panu zrobić dla Wodzisławia? I.S.: Odpowiadając na to pytanie łatwo popełnić grzech pychy, pokuszę się więc o roztropność. Miasto ruszyło do przodu, to jest niewątpliwe. Zawodowi niezadowoleni zawsze mają powody do narzekania. Trendowi konsumenci skarżą się, że nie 8

9 Gazeta Wodzisławska ma galerii. Nie ma, to prawda, prezydent przedobrzył. Nie ma nowego, wypasionego stadionu. Dla setki ultrasów z sektora L to życiowy dramat. Ale tylko dla nich. Miasto znalazło się właśnie w elicie zarządzania opiniotwórczej Rzeczpospolitej, otrzymując tytuł Samorządu roku Z funduszy zewnętrznych pozyskano prawie 130 milionów złotych, co stanowi niemalże półtorakrotność rocznego budżetu miasta. Budowane są boiska, sale sportowe, drogi. Powstaje fabryka na Olszynach. Drogi zbiorczej nie można było ruszyć od lat 70-tych. Dziś jest. Buduje się. Gdy padał temat obwodnicy, tzw. drogi południowej, nasi poprzednicy pukali się w czoło. Teraz to się dzieje. Opóźnienia związane z nieefektowną i słabo sprzedającą się wyborczo kanalizacją są nadrabiane. W mojej dzielnicy Nowe Miasto, wartość inwestycji wyniosła prawie jedenaście milionów. Kwotę tę tworzą: koszty budowy sali przy Gimnazjum nr 2 i Orlika przy piątce, inwestycje w SP nr 3, termodernizacja w budynkach komunalnych i cała masa inwestycji tzw. chodnikowo drogowo parkingowych. Tu wielki ukłon w stronę szefa dzielnicy, pana Romana Szamatowicza, właściwego człowieka na właściwym miejscu. Oprócz tego starałem się być przydatny mieszkańcom w sprawach być może drobnych, ale dla nich ważnych. Jeśli nie mogę pomóc, to próbuję przynajmniej pełnić rolę punktu informacyjno-doradczego. J.G.: Czego nie udało się sfinalizować? I.S.: Wielu rzeczy. Z tych, które mnie bolą najbardziej, wymienię nieuregulowaną kwestię dworca PKP i okolic. Dworzec straszy, a powinien być wizytówką miasta. Mam nadzieję, że PKP wreszcie sprzeda ten teren na rozsądnych zasadach i będzie tam można zrobić porządek. Do tego dodam niedoinwestowane Służby Komunalne oraz złą momentami współpracę z powiatem. Być może wcześniej należało podjąć jakieś działania zmierzające do reorganizacji sieci oświatowej. Jako kibica i byłego zawodnika Odry boli mnie upadek tego klubu, ale tu wina miasta, którą niektórzy sugerują, jest prawie zerowa. J.G.: Czy będzie Pan startować w kolejnych wyborach? I.S.: Jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga opowiedz mu o swoich planach, ale tak, mam zamiar startować i powalczyć o mandat. J.G. Dziękuję za rozmowę. I.S.: Dziękuję. W szkoleniach z SEKAPU wzięło kilkudziesięciu mieszkańców miasta 28 października na terenie wodzisławskiego Urzędu Miasta odbyło się szkolenie z zakresu obsługi SEKAP-u czyli systemu elektronicznej komunikacji administracji publicznej. System ten wdrażany jest w województwie śląskim od 2008 roku, a jego celem jest przede wszystkim zracjonalizować i usprawnić obieg informacji. SEKAP może służyć jako baza danych przydatnych w kontakcie z administracją, można z niego ściągać rozmaite wnioski oraz wysyłać własne pisma do urzędu. Rzecznik Urzędu Barbara Chrobok powiedziała nam, że szkolenie to jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych nowymi technologiami, ale nie tylko, umiejętność posługiwania się SEKAPEM może być ważna również dla osób, które chcą załatwiać swoje sprawy w różnych urzędach, ponieważ wygląda on identycznie w każdej śląskiej gminie, jest to także znakomity sposób do zapoznania się ze wszystkimi wzorami dokumentów. Szkolenie w naszym Urzędzie miasta prze- Z ratusza W domu czyli w urzędzie Uczestnicy podczas warsztatów. prowadziła firma Imago Public Relations, która wygrała przetarg zorganizowany przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatyczne. W ramach warsztatów przedstawiciel firmy zapoznał chętnych z procesem aktywacji systemu, listą możliwych operacji, umożliwiał otrzymanie podpisu elektronicznego i pomagał w wysyłaniu próbnych wniosków. Zainteresowani pod koniec szkolenia otrzymywali pendrive z własnym podpisem elektronicznym. Prowadzący zajęcia Bartłomiej Topczyński był dostępny dla chętnych przez osiem godzin, przy czym przeciętnie szkolenie trwało ok. 20 minut. Według niego SE- KAP to nowa jakość w komunikowaniu publicznym, daje możliwość szybkiego i sprawnego porozumiewania się petenta i urzędnika, umacnia występowanie w ich relacjach sprzężenia zwrotnego, skraca czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych dokumentów, wreszcie umożliwia osobom starszym lub niepełnosprawnym załatwianie formalności z domu, przy pomocy komputera bez potrzeby czasochłonnych wycieczek do magistratu. (Leszek Iwulski) 9

10 Z ratusza Listopad 2010 r. Real Expo 2010 Ponad 1600 wystawców z 34 krajów zaprezentowało swoją ofertę przed 35 tysiącami odwiedzających podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości EXPO REAL 2010 w Monachium od 4 do 6 października. Na jednej z największych tego typu imprez w Europie nie zabrakło stoiska Wodzisławia Śląskiego. Błędem jest sądzić, że za tą promocją kryją się potężne nakłady finansowe. Dzięki stworzeniu wspólnego stoiska miasta z województwem śląskim, koszt uczestnictwa w targach i stoiska wyniósł około 8 tysięcy zł, co przy targach o tak wysokiej randze jest bardzo niski. Koszt samodzielnego stoiska wyniósłby ok. 150 tys. zł. Udział w targach to kolejny etap projektu Wodzisław Śląski Południowa Brama Polski, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wodzisław Śląski już po raz drugi podczas EXPO REAL zaprezentował możliwości inwestycyjne wynikające z korzystnej lokalizacji przy budowanej autostradzie A1. Zaprezentowaliśmy możliwości zainwestowania w szerokim spektrum branż. Dysponujemy terenami przygotowanymi zarówno pod usługi logistyczne, składowania jak i terenami przeznaczonymi pod działalność przemysłową oraz budownictwo mieszkaniowe wyjaśnia zastępca prezydenta, Dariusz Szymczak. Wspólne stoisko z województwem śląskim wręcz zwiększyło zainteresowanie ofertą Wodzisławia Śląskiego. Stoisko stwarzało możliwości rozmów z firmami developerskimi, budowlanymi oraz funduszami inwestycyjnymi zainteresowanymi inwestowaniem w Polsce. Zainteresowanie było większe niż w roku poprzednim, gdy hasłem przewodnim branży nieruchomości było chwilowe wstrzymanie decyzji o rozpoczynaniu nowych inwestycji. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna, ponieważ zmienia się infrastruktura w całym kraju. Jednocześnie my jako miasto pokazaliśmy całkowicie inny obraz Wodzisławia niż nawet rok temu. Inwestycje, które rozpoczęliśmy w roku 2009, w doskonały sposób zwiększają dostępność komunikacyjną i atrakcyjność inwestycyjną Miasta. Komunikujemy się z dwoma zjazdami z autostrady A1, mamy pełne przygotowanie planistyczne terenów i co ważne, mamy pierwszych inwestorów na naszych terenach inwestycyjnych, co też ułatwia decyzje kolejnym dodaje. Stoisko Wodzisławia Śląskiego. Polska była największym zagranicznym wystawcą na targach, łącznie wystawcy z naszego kraju zajęli powierzchnię ponad 1000 m². Przedstawiciele naszego miasta podczas targów odbyli kilkadziesiąt wstępnych rozmów z inwestorami i jak zapewniają, kontakty te będą kontynuowane. Istnieje zainteresowanie w zakresie branży produkcyjnej, hotelowej oraz turystycznej. Pojawiły się też zamiary produkcji energii elektrycznej oraz utworzenia nowoczesnej biofarmy. Oferta inwestycyjna Wodzisławia, którą zaprezentowano na targach, komentowana była przez inwestorów jako bardzo profesjonalna, nawet w porównaniu z tak dużymi miastami jak Warszawa, Poznań czy wystawcami niemieckimi. Projekt Wodzisław Śląski Południowa Brama Polski jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata Kolejnym działaniem zaplanowanym w ramach projektu jest uczestnictwo w kwietniowych targach inwestycyjnych w Cannes. (Iza H.) 10

11 Gazeta Wodzisławska Loża biznesu Najtrudniejsze za nami Rozmowa z Michałem Biernackim, wodzisławskim przedsiębiorcą, który zakupił tzw. Mały Rynek, działkę wchodząca w skład terenów inwestycyjnych miasta Wodzisław Śląski, znajdującą się przy ulicy Zamkowej. Izabela Halfar: Czym zajmuje się Pana firma? Michał Biernacki: Obecnie moja firma zajmuje się wynajmem powierzchni handlowych i biurowych. I.H.: Kiedy i dlaczego zdecydował się Pan na zakup działki (tzw. Mały Rynek)? M.B.: Centrum Wodzisławia Śląskiego od wielu lat praktycznie się nie zmieniło, nie było żadnych inwestycji, które mogłyby zapoczątkować jego rozwój. Wodzisław praktycznie przez wiele poprzednich lat został zapomniany przez inwestorów, dlatego aktualnie w ścisłym centrum nie ma profesjonalnej powierzchni handlowej, a to z kolei przekłada się na brak sklepów sieciowych takich jak. Empik, Orsay, H&M, Reserved itd. Dlatego też większość z nas musi jechać na zakupy do miast ościennych, tracąc przy tym mnóstwo czasu na dojazd. To o czym mówię można zaobserwować na przykładzie wyremontowanej kamienicy Rynek 1 gdzie aktualnie znajduje się sklep CCC. Gdyby tego typu powierzchni reklamowych było więcej to z pewnością wybór różnych sklepów byłby zdecydowanie większy. Właściwie chęć stworzenia tego typu powierzchni był głównym powodem zakupu tej działki. Decyzję o przystąpieniu do przetargu podjąłem po spotkaniu w Urzędzie Miasta, gdzie zapewniono mnie, że każdy kto kupi tę nieruchomość otrzyma pełne wsparcie oraz pomoc podczas realizacji tej inwestycji. I.H.: Czy zwrócił się Pan o pomoc do urzędu w jakieś sprawie? M.B.: Szczerze mówiąc nastąpiło to szybciej niż myślałem. Miałem dużo problemów z uzgodnieniem projektu u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Jeździłem tam kilkakrotnie zarówno z Prezydentem jak i urzędnikami, aż w końcu osiągnęliśmy kompromis satysfakcjonujący wszystkie strony. Pamiętam nawet wypowiedz jednej z pracownic w Katowicach, że rzadko się zdarza, aby jeździli do nich prezydenci miast. I.H.: Czy Wodzisław to dobre miejsce do robienia biznesu? M.B.: Jeśli nasze władze będą z taką determinacją pomagać wszystkim inwestorom jak mi pomagają to oczywiście że tak. Wodzisław jak już wcześniej wspominałem to miasto zapóźnione w rozwoju gospodarczym, w związku z tym ma duży potencjał do dynamicznego rozwoju w wielu dziedzinach. Obecne władze z tego co widzę są zdeterminowane do sprzedaży terenów pod różne inwestycje, a tym samym starają się nadrobić zmarnowany czas przez ich poprzedników. Wystarczy spojrzeć na teren na którym ja inwestuję. W miastach o podobnej wielkości praktycznie nie ma już tak zaniedbanych terenów należących do miasta w ścisłym centrum. Kolejnym bardzo dobrym posunięciem, które za dwa trzy lata zwiększy atrakcyjność inwestowania, a także usprawni poruszanie się po drogach jest budowa drogi zbiorczej. Wszystkie te działania w mojej opinii doprowadzą w najbliższych latach do przyśpieszonego rozwoju miasta. I.H.: Skoro twierdzi Pan, że nasze miast jest atrakcyjne do robienia biznesu, to dlaczego brak jest inwestycji podobnych do Małego Rynku, dlaczego nie wybudowano żadnej galerii handlowej? M.B.: Odpowiedź wcale nie jest taka prosta. Jednym z powodów braku inwestycji jest kryzys na rynkach całego świata. Spowodował on drastyczne ograniczenie dostępu do kredytów dla firm przy jednoczesnym wzroście kosztu obsługi kredytu. Z drugiej strony przedsiębiorcy mają także obawy jak nasza gospodarka będzie się rozwijać w najbliższym czasie i bardzo często wstrzymują się z inwestycjami. Obecnie banki znowu chętniej zaczynają udzielać kredytów, co powinno się przełożyć na wzrost inwestycji w przyszłym roku, o ile nic złego nie wydarzy się w gospodarce. dokończenie na str 12 11

12 Z ratusza I.H.: Czy rozwój Wodzisławia zaproponowany przez ówczesne władze zmierza we właściwym kierunku? Jak ocenia Pan tempo tego rozwoju? M.B.: Uważam, że możemy być zadowoleni, gdyż w pierwszej kolejności zaczęto inwestować w infrastrukturę drogową, a to nie jest tak popularne jak np. przebudowa rynku czy budowa parku rozrywki. Początkowo zapewne właśnie przebudowa rynku czy budowa parku rozrywki bardziej przypadłaby mieszkańcom do gustu ale to właśnie zmodernizowana infrastruktura drogowa zapewni nam szybszy rozwój. Jestem pewien, że na realizację powyższych przykładów przyjdzie jeszcze czas. Odpowiadając na drugie pytanie uważam, że rozwój mógłby być szybszy, ale z drugiej strony cieszymy się z tych inwestycji, które są realizowane. Przecież budżet miasta nie jest z gumy, trzeba było więc wybrać najważniejsze inwestycje. I.H.: Jaką powierzchnię ma zakupiona przez Pana działka i co na niej powstanie? M.B.: Jej powierzchnia wynosi 1870 m2. Koncepcja zabudowy określana jest jako Mały Rynek. Będzie to zespół budynków z jednej strony zamkniętych względem siebie, z drugiej strony otwarty, tworzący pasaż handlowy od ulicy Zamkowej w kierunku Muszli Koncertowej i dworca PKS. Mam nadzieję, że spodoba się większości połączenie nowoczesnego charakteru budynków z pozostałą częścią centrum oraz zwiększy moją funkcjonalność. Liczę na to, że cały kompleks będzie miejscem chętnie odwiedzanym nie tylko przez mieszkańców Wodzisławia. I.H.: Na jakim etapie są obecnie prace? Co już się udało zrobić? M.B.: Udało się zalać płytę fundamentową pod największym i najniżej osadzonym budynkiem. Aktualnie szykujemy się do zalania ścian piwnicy. Najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne prace w większej części mamy już za sobą. I.H.: Ile osób znajdzie tutaj zatrudnienie? M.B.: Trudno powiedzieć. To zależy od tego, które firmy ostatecznie wynajmą powierzchnię. I.H.: Czy zdecydowały się Pan po raz kolejny na inwestycje w naszym mieście? M.B.: Jeśli teren odpowiadałby moim oczekiwaniom to oczywiście, że tak. I.H.: Kiedy planuje Pan otwarcie? M.B.: Planowany termin zakończenia całości robót to koniec 2011 roku. (Iza H., Basia Ch.) Listopad 2010 r. Trwa budowa Orlika Budowa drugiego Orlika w Wodzisławiu Śląskim zakończy się lada dzień. Orlik powstaje przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Tysiąclecia. Pierwszy Orlik powstał w zeszłym roku przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Mieszka. Budowa kompleksu boisk sportowych jest możliwa dzięki rządowemu programowi Moje boisko Orlik Głównym celem programu jest stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla młodzieży. Kompleks boisk powstający przy SP nr 5 będzie nowoczesnym miejscem uprawiania sportu dla młodzieży dzielnicy Nowe i Stare Miasto. Przy szkole powstają dwa boiska: jedno do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 30 m x 62 m oraz drugie, wielofunkcyjne, o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 19 m x 32 m. Boisko wielofunkcyjne może służyć do gry w koszykówkę, siatkówkę i inne gry zespołowe. Przy nowym obiekcie powstaną także budynki zaplecza socjalnego z sa- Budowa Orlika trwa. nitariatami, szatniami. Koszt inwestycji wyniesie zł, w tym zł to środki zewnętrzne (z budżetu państwa i budżetu województwa śląskiego) oraz 430 tys. z budżetu miasta. Wykonano już prace rozbiórkowe starego asfaltowego boiska do piłki nożnej oraz elementów starej widowni. Zakończono też niektóre roboty ziemne, jak chociażby podbudowę pod boisko trawiaste. Powstała też duża część podbudowy pod boisko wielofunkcyjne. Zakończone zostały roboty związane z odwodnieniem boisk. Osadzono także słupy oświetleniowe wraz z siecią oświetlenia komentuje Grażyna Kłosok z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta. Obecnie układana jest sztuczna nawierzchnia oraz montowane ogrodzenie. Trwa budowa zaplecza sportowego, w ramach której postawiono już ściany budynku, na ukończeniu są roboty dachowe i tynkarskie. Planowany termin zakończenia budowy to 10 listopad 2010 roku. (Iza H.) 12

13 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Termomodernizacja Zakończono termomodernizację niektórych budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim. Prace przeprowadzono w budynkach wielomieszkaniowych przy ulicy PCK 2 4, PCK 6 8, PCK oraz Wyszyńskiego W ramach termomodernizacji wymieniliśmy okna na klatkach schodowych, dociepliliśmy ściany zewnętrzne i stropy na poddaszu komentuje Ryszard Kuhn, z-ca dyrektora ZGMiR. Do końca grudnia potrwać ma termomodernizacja budynków wielomieszkaniowych przy ulicach Tysiąclecia 1 11 oraz 26- Marca 116. Wykonanie termomodernizacji stało się możliwe dzięki stosownym uchwałom podjętym przez właścicieli na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Właściciele wyrazili zainteresowanie tego typu inwestycją, dysponowali również funduszem remontowym potrzebnym do rozpoczęcia przedsięwzięcia. Całkowity koszt inwestycji to ok. 3,7 mln zł, z czego 2,5 mln stanowi udział gminy. Reszta kwoty to wkład pozostałych właścicieli. By zdobyć pieniądze na termomodernizację, zaciągnięto kredyt z premią Termomodernizowane bloki przy ul. Tysiąclecia. termomoderizacyjną. Na tej inwestycji zyskają właściciele oraz najemcy mieszkań mieszczących sie w w/w budynkach. Docieplenie budynków znacznie obniży koszty zużycia energii. (Iza H.) Budowa kanalizacji ruszyła Z początkiem października ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie II, która jest częścią projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM. 4 października na parkingu niedaleko kościoła doszło do uroczystego rozpoczęcia budowy. Symbolicznego wbicia łopaty dokonali prezydent Mieczysław Kieca, prezes zarządu PWiK Wiesław Blutko oraz inżynier kontraktu Wojciech Godlewski i przedstawiciel firmy wykonawczej PIE- COBIOGAZ z Poznania. Jest to pierwsze miejsce, w którym rozpoczynają się roboty na ponad 20 kilometrach sieci kanalizacyjnej. Wartość tego odcinka to około 11 mln zł. Pozwoli to rozwiązać problemy na części ul. Chrobrego i ulic bocznych podsumowuje Wiesław Blutko. Kontrakt o wartości zł przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 20,7 km w całości lub części ulic: Chrobrego, Letniej, Radlińskie Chałupki, Ziemowita, Radlińskiej, Kokoszyckiej, Żwirowej, Kosynierów, M.C Skłodowskiej, Pogodnej, Zbożowej, Wysokiej oraz Gołębiej. Przypomnijmy, iż projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Wodzisławia Śląskiego wspólnie z czterema gminami powiatu wodzisławskiego: Wodzisławiem Śląskim, Radlinem, Gorzycami oraz Marklowicami. Zakłada on wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 126 kilometrów. Całkowity koszt projektu wynosi ,19 zł netto z czego ,25 zł netto stanowi wartość dotacji ze środków Unii Europejskiej. Reszta kwoty, stanowiąca wkład własny beneficjenta, pochodzi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu komer- Uroczyste wkopanie łopaty. cyjnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Umożliwi to podłączenie się do 2015 roku do sieci kanalizacji sanitarnej osobom. (Iza H.) 13

14 Z ratusza Listopad 2010 r. System informacji Przestrzennej Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z zakupem sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz z zakupem oprogramowań aplikacyjnych. Przeprowadzenie szkoleń administratorów i użytkowników systemu SIP wewnątrz urzędu Miasta Celem projektu jest budowa Systemu Informacji Przestrzennej poprzez wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej Miasta przy założeniach zgodności z przepisami Dyrektywy INSPIRE oraz Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Infrastruktura ta tworzyć będzie struktury regionalne i lokalne zapewniając wszystkim użytkownikom geoinformacji dostęp do danych oraz zdolność do współdziałania poprzez interoperacyjność. Kompleksowy system informacji przestrzennej Wodzisławia Śląskiego umożliwi zintegrowane zarządzanie wieloma procesami związanymi z danymi przestrzennymi poprzez lokalne powiązanie różnych elementów geośrodowiskowych. Stworzenie takiego Systemu Informacji Przestrzennej wspomoże procesy decyzyjne jednostki samorządowej oraz zwiększy wydajność działań w zakresie planowania i zarządzania przestrzenią (ładem przestrzennym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, bezpieczeństwem publicznym). SIP pozwoli stworzyć techniki i procedury wymiany danych między jednostkami Urzędu. Wymierną korzyścią dla Urzędu będzie także usprawnienie procesów decyzyjnych w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, obrotu nieruchomościami i gruntami komunalnymi, dróg, edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także podatków. Rozwiązanie umożliwi zwiększenie efektywności procedur administracyjnych, usprawni obsługę mieszkańców i interesariuszy poprzez dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną wewnątrz i na zewnątrz Urzędu. Podstawowy zakres Projektu obejmuje stworzenie systemowego środowiska przetwarzania danych i świadczenia elektronicznych usług publicznych w sferze wewnętrznej i zewnętrznej administracji samorządu wodzisławskiego. Projekt jest dofinansowany w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wodzisławski SIP realizuje firma GISPartner Sp. z o.o. z Wrocławia. Oferta firmy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym. Wdrożenie SIP obejmuje: Zakup, konfigurację oraz uruchomienie serwerów, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi Zakup, konfigurację oraz uruchomienie systemu SIP wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym Przeprowadzenie szkoleń. Aplikacja webowa zawierać będzie m in. dane podstawowe w postaci: ewidencji gruntów i budynków, ortofotomapy, bazy danych topograficznych, bazy obiektów ogólnogeograficznych oraz dane tematyczne tj. plan miasta z punktami POI, zabytkami i trasami komunikacji miejskiej, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, struktura własności i gospodarka mieniem, inwestycje, ewidencja dróg i obiektów mostowych, zarządzanie kryzysowe, podatki itp. System służyć będzie nie tylko pracownikom administracji samorządowej w Wodzisławiu Śląskim, ale także jednostkom organizacyjnym miasta, służbom odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo publiczne, lokalnym inwestorom, mieszkańcom. Pozwoli to na powszechny dostęp do informacji przestrzennej, a tym samym wzrostu poziomu wiedzy o obszarze objętym projektem. 14

15 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Strategia Rozwoju Miasta Mijają cztery lata od kiedy zostałem wybrany na prezydenta naszego pięknego Miasta. To olbrzymi kredyt zaufania. W związku z tym, czuję się w obowiązku przedstawić Państwu efekty naszej pracy. Wszystkie dokonania, osiągnięcia pozwoliłem sobie zebrać w kilka głównych punktów, które stały się głównymi priorytetami minionej kadencji. Priorytety te, są również skuteczną realizacją przyjętej Strategii Rozwoju Miasta. 15

16 Spod tablicy Listopad 2010 r. Święto edukacji 14 października w Dzień Edukacji Narodowej, swoje święto obchodzili nauczyciele i pracownicy oświaty. W Wodzisławiu Śląskim miejskie uroczystości związane z popularnie nazwanym Dniem Nauczyciela odbyły się 12 października w sali widowiskowej Wodzisławskiego Centrum Kultury, która wypełniona była znamienitymi gośćmi. Tegoroczne uroczystości były szczególne, bowiem przygotowali je dla swoich nauczycieli uczniowie z Gimnazjum nr 2 mówi Ryszard Ciesielski, naczelnik Wydziału Edukacji. Uroczysta gala rozpoczęła się od poloneza tańczonego do muzyki Wojciecha Kilara. Następnie uczniowie zaprezentowali humorystyczny filmik, w którym starali się odpowiedzieć na pytanie, kim jest i jaką rolę pełni obecnie nauczyciel. Istota żywa, ciało pedagogiczne, autorytet, który stawia pały przekonują uczniowie. Podczas uroczystości w swoim przemówieniu prezydent miasta Mieczysław Kieca podkreślił, jak doskonale radzą sobie wodzisławskie placówki oświatowe w dzisiejszym świecie Następnie pracow- nikom wodzisławskich szkół wręczono nagrody. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Iwona Kubala ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Barbara Wróbel z Zespołu Szkól nr 2. Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymała natomiast Małgorzata Antończak z Zespołu Szkół nr 3. Ponadto wręczono również 9 medali Wyróżnienia wręczył prezydent Mieczysław Kieca. za długoletnią służbę oraz 25 nagród Prezydenta Miasta. Tradycyjnie wręczono także awanse nauczycielskie na wyższe stopnie. Dwudziestu czterech nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zaś pięciu nauczycieli awansowało na stopień nauczyciela mianowanego. (Asia) Z wizytą w Heraklionie Od 1 do 6 października bieżącego roku nauczyciele z Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim gościli w Heraklionie, jednym z najpiękniejszych miast greckiej wyspy Krety. Była to już czwarta wizyta studyjna projektu Kulturowa mozaika Europy przeszłość, teraźniejszość, przyszłość realizowanego w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie. Najważniejszą częścią pobytu nauczycieli na Krecie było omówienie dotychczasowych działań związanych z realizacją projektu, między innymi podsumowanie konkursu na najlepszy esej dotyczący sposobów komunikacji oraz prezentacja krótkich filmów przedstawiających formy spędzania wolnego czasu w różnych krajach Europy. W związku z tym, że głównym ce- lem projektu jest przybliżenie kultury poszczególnych krajów, uczestnicy spotkania wzięli udział w pokazie ludowych tańców greckich oraz degustacji tradycyjnych potraw. Jednym z punktów programu wizyty było zwiedzanie Fajstos, w którym znaleziono słynny dysk z ideogramami w języku greckim. Dla wszystkich uczestników spotkania niezapomnianym przeżyciem była wizyta w Knossos, w którym znajduje się budowla związana z greckimi mitami o Minotaurze, Ariadnie, Dedalu i legendarnym królu Minosie, który panował na Krecie. Szczególną atrakcją tej wycieczki było to, że przewodniczył jej znany na całym świecie archeolog Gareth Alun Owens. Pobyt na Krecie nie tylko umożliwił nauczycielom poznanie kultury starożytnej Grecji, ale również przybliżył życie co- Nauczyciele z Gimnazjum nr 2. dzienne mieszkańców tego pięknego kraju, jego tradycje i historię. Dzięki temu uczestnicy spotkania dołączyli kolejny fragment do kulturowej mozaiki Europy. Następną wizytę szkół biorących udział w projekcie zaplanowano na marzec 2011 roku. Odbędzie się ona w Turcji. (Romana Koszela) 16

17 Gazeta Wodzisławska Spod tablicy Ja też potrafię! To tytuł projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Zawadzie. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim wzbogacenie języka uczniów szkoły poprzez realizację zajęć frazeologicznych, ortograficznych i czytelniczych, a także logopedycznych, teatralnych, przyrodniczych oraz matematycznych przy pomocy pracowni wyposażonej w tablicę interaktywną wraz z tabletem i 32 pilotami uczniowskimi i wizualizerem. Aby zachęcić uczniów do nauki zakupiono także artykuły papiernicze, książki i słowniki. wyjaśnia Bożena Pluta, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1. W sumie projekt przewiduje 33 godziny darmowych zajęć pozalekcyjnych dla 115 uczniów uzupełnia. Na realizację przedsięwzięcia szkoła pozyskała 229,435 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany przez 2 lata. (Asia) Zajęcia z tablicą interaktywną. Rekordowe dofinansowanie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim otrzymała ponad 3 mln 150 tys. złotych na realizację projektu pt. Innowacyjna Szkoła. To swoisty rekord nie kryje radości Ryszard Sochacki, dyrektor SP 3. Dzięki temu stworzymy uczniom jeszcze lepsze warunki do nauki dodaje. Na uczniów czekają dodatkowe zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań (humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, językowe i informatyczne), środki dydaktyczne m.in. laptopy, tablice interaktywne, projektory, zestaw pilotów do testowania oraz kompleksowa opieka psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna. Oprócz tego każde dziecko będzie mogło skorzystać z dwóch bezpłatnych biletów na imprezę kulturalnooświatową. Dodatkowo dla każdego ucznia przewidziano udział w bezpłatnej wycieczce zgodnej z realizacją tematyki kółka, w którym uczestniczy. Na nauczycieli czeka natomiast bogaty blok szkoleń wyjaśnia dyrektor. W przyszłości planujemy także wprowadzić elektroniczny dziennik uzupełnia. Przedsięwzięcie będzie realizowane Uczniowie podczas zajęć. przez dwa lata. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (Asia) 17

18 Lokalnie niebanalnie Listopad 2010 r. Diamentowy jubileusz 60 lat po ślubie obchodzili w październiku Melania i Leon Thomas. Oboje mieszkają w Radlinie II i tutaj wiodą swoje skromne, acz zgodne życie. Jubilaci poznali się przypadkowo. Od tej pory stali się nierozłączni i postanowili przejść razem przez życie. Kiedy solenizant pracował na kopalni, jego małżonka zajmowała się wychowywaniem dzieci i gospodarką. Radośni, optymistycznie nastawieni do otoczenia tworzą razem zgraną parę. Mimo sędziwego wieku małżonkowie są w świetnej formie. Szczególnie pan Leon, który do dzisiaj pracuje przy budowie domów. Ponadto pomaga żonie w różnych domowych czynnościach m.in. myciu podłóg. Solenizantka za to bardzo lubi wszelkie robótki ręczne i jeśli tylko zdrowie jej na to pozwala bez reszty oddaje się swe- Szczęśliwi jubilaci. mu hobby. Państwo Thomas wychowali ośmioro dzieci. Doczekali się także szesnaściorga wnuków i ośmiorga prawnuków. Ich receptą na długi i udany związek małżeński jest po prostu miłość. Jeden drugiego musi kochać, słuchać i szanować mówi jubilatka. Nie można być także za bardzo upartym i umieć ustąpić drugiej osobie nawet jeśli nie zawsze się z nią zgadzamy dodaje. (Asia) Diamentowe gody Diamentowe gody obchodzili w październiku Leokadia i Mieczysław Bolek. Jubilaci mieszkają w dzielnicy Wilchwy. Pani Leokadia przyszłego męża spotkała przypadkiem w 1946 roku w pociągu z Francji do Polski. Ślub wzięli cztery lata później w Gliwicach. Ze względu na pracę zawodową pana Mieczysława, który jest pracownikiem służb mundurowych państwo Bolek często zmieniali miejsca pobytu. W Wodzisławiu małżonkowie mieszkają od 1971 roku. Jubilaci bardzo lubią wspólną pracę w ogródku i jeśli tylko zdrowie im na to pozwala bez reszty oddają się swojemu hobby. Państwo Bolek mają dwoje dzieci. Doczekali się także czworga wnuków i takiej samej ilości prawnuków. Na pytanie o receptę na tak długi i udany związek małżeński małżonkowie zgodnie odpowiedzieli, że najważniejsza jest duża dawka cierpliwości i wyrozumiałości względem drugiej osoby. (Asia) Wyjątkowe urodziny Swoje setne urodziny 22 października tego roku obchodziła mieszkająca w Wodzisławiu Śląskim Zofia Tlołka. Jubilatka nie miała łatwego życia. Jej mąż zginął na wojnie zaledwie osiem lat Zofia Tlołka. po ślubie. Pani Zofia przez osiemnaście lat ciężko pracowała w młynie, by utrzymać siebie i dwójkę dzieci. Nigdy już nie wyszła za mąż. Jubilatka doczekała się pięciorga wnuków i siedmiorga prawnuków, a także jednego praprawnuczka. Pani Zofia jest osobą bardzo skrytą i upartą. Obecnie mieszka z rodziną, która się nią opiekuje. Z okazji setnych urodzin jubilatkę odwiedził prezydent miasta Mieczysław Kieca. (Asia) 18

19 Gazeta Wodzisławska Spod tablicy Studenci na strat Z początkiem października swą działalność rozpoczął, już po raz czwarty, Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Podczas inauguracji, która odbyła się 4 października do grona studentów dołączyło 37 osób. Łącznie uniwersytet posiada 374 słuchaczy. Na inauguracji obecni byli przedstawiciele władz miasta, starostwa, posłowie oraz dr Antoni Augustyn, dziekan współpracującej z WUTW Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej. Jak ważny i potrzebny jest WUTW doskonale rozumie Ewa Spas, prezes stowarzyszenia. Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzesza tych ludzi, którzy już nie muszą się uczyć, nie muszą pracować i zarabiać na wychowywanie dzieci. Nie muszą zbierać żadnych dóbr doczesnych, ale mają czas na to, żeby zająć się sobą. Mogą rozwijać swoje zainteresowania, na które nie mieli wcześniej czasu. Są to osoby, które lubią ludzi, chcą być między nimi komentuje prezes. W tym roku nowością są zajęcia z jogi oraz języka rosyjskiego. Rusza tez cykl wystaw Talenty są wśród nas, podczas którego słuchacze mogą zaprezentować swoje prace. Jako pierwsza zaprezentowała się Stanisława Krzos. Reaktywowano także klub filmowy, na którego spotkaniach będzie można zobaczyć ciekawe filmy i podyskutować o nich. Jak co roku największą popularnością cieszy się informatyka, dzięki której wielu studentów nauczyło się korzystać z Internetu, bez problemu poruszać się po popularnych komunikatorach i portalach społecznościowych. Już od roku jestem studentem Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczęszczam na lekcje niemieckiego i informatyki. Uważam, że wszystkie zajęcia są na czasie. Ludzie powinni z tego korzystać. Poza tym WUTW nie jest tylko dla ludzi z maturą, a tego niektórzy nie wiedzą. Nawiązałem tutaj wiele Nowi studenci WUTW. znajomości. Wykładowcy poszczególnych przedmiotów starają się, przygotowują się do uczenia nas, wkładają w to wysiłek. Wszystkie te zajęcia są lepsze od siedzenia w domu i nic nie robienia. Za niewielkie pieniądze można się dużo nauczyć mówi Roman Tatuś, student WUTW. Uniwersytet ma do zaoferowania swym słuchaczom wiele interesujących zajęć, jak chociażby nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Ciekawie zapowiadają się również zajęcia plastyczne czy ruchowe, takie jak gimnastyka ogólnorozwojowa, taniec relaksacyjny i basen. (Iza H.) Cenna wygrana Nowoczesny sprzęt komputerowy o wartości 20 tys. złotych trafił do Gimnazjum nr 3 im. Księcia Władysława Opolskiego w Wodzisławiu Śląskim. Wodzisławska szkoła w trwającym od maja konkursie Media Expert Wspiera Szkoły pokonała 471 placówek z całej Polski. Z tej okazji, 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej podczas uroczystej akademii uhonorowano uczniów, którzy przyczynili się do otrzymania nagrody oraz przekazano nowoczesny sprzęt komputerowy. Na uroczystość przybyli włodarze miasta, z wiceprezydent Aleksandrą Chudzik na czele, ksiądz proboszcz Janusz Badura, przedstawiciele Rady Rodziców oraz firmy Media Expert. Inicjatorką udziału szkoły w konkursie była Izabela Antończak, nauczycielka informatyki. O akcji Media Expert Wspiera Szkoły dowiedziałam się przez przypadek. Zabrakło mi tuszu w drukarce więc poszłam po niego do sklepu. Tam ekspedientka poinformowała mnie o konkursie. Postanowiłam powiedzieć o nim dyrekcji i uczniom mówi nauczycielka. Pomysł spodobał się wszystkim. Uczniowie codziennie po lekcjach (także w weekendy i wakacje) poświęcali dwie godziny swojego wolnego czasu na to, by zbierać od klientów numery paragonów. Dzięki nim zdobywali punkty. Następnie, po zalogowaniu na specjalną stronę internetową wpisywano numery. Wszyscy uczniowie i nauczyciele są bardzo wdzięczni anonimowym osobom, które zgodziły się na udostępnienie numeru z paragonu. Dzięki temu udało się w szkole utworzyć nowoczesną pracownię komputerową. Szkoła uzbierała aż 6548 głosów, co dało jej punktów. Start w konkursie okazał się dla szkoły strzałem w dziesiątkę. Oprócz nagrody głównej sprzętu komputerowego o wartości 20 tys. złotych w cotygodniowym podsumowaniu największej liczby logowań można było zdobyć 500 złotych. Gimnazjum nr 3 skorzystało z tej szansy, prowadząc przez kilkanaście tygodni. Za zebraną w ten sposób kwotę zakupiono laptop i drukarkę. Tym sposobem nowoczesna sala komputerowa wyposażona jest w dziewięć komputerów stacjonarnych stanowiących nagrodę główną oraz laptop i drukarkę. (Iza H.) 19

20 Co w trawie piszczy Listopad 2010 r XI Shalom Loslau! o kulturze i historii wodzisławskiej ludności wyznania mojżeszowego, wystawa czasowa/muzeum/ 2 XI godz KINO PEGAZ Sztuka płakania dramat, 15 lat/dania/106 min XI Ku koronie Ziemi wystawa fotograficzna Mariana Hudka/Galeria pod Fikusem/ 4 XI godz Pukając do nieba bram STOP DOPALACZOM koncert profilaktyczny dla uczniów gimnazjów/sala widowiskowa WCK/ 5-6 XI godz Laboratorium Młodego Aktora projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Partner: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Przegląd spektakli zgłoszonych grup teatralnych oraz omówienie i spotkanie z jurorami. Warsztaty teatralne dla uczestników oraz instruktorów. Prowadzenie m.in. Anna Dziedzic wybitny pedagog dramy, reżyserka teatralna, autorka książek o dramie i teatrze w edukacji. (Temat warsztatów: Techniki dramowe w budowaniu spektaklu teatralnego)/wck/ 05 XI g Spotkanie ze zdobywcą Korony Ziemi- Marianem Hudkiem oraz himalaistami Dariuszem Mildnerem i Piotrem Lilla Pokaz slajdów z wyprawy/mipbp/ 06 XI g Sobotnie sztuczki ze sztuką zajęcia plastyczne prowadzi Aneta Żok/MiPBP/ 7 XI KINO PEGAZ, NIEDZIELA Z DISNEYEM CENA BILETU: 3 zł, godz Robin Hood * animowany, familijny; b/o/usa/83 min. godz Oliver i spółka * animowany, familijny; b/o/usa/72 min. 08 XI g Senior, natura, zdrowie... spotkanie na temat zdrowego trybu życia osób starszych, odbywające się w ramach projektu Seniorem być, dofinansowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego/biblioteka, filia nr 1 na Wilchwach oraz filia nr 15 na Jedłowniku/ 9 XI godz Turniej tenisa stołowego o puchar Dyrektora MOSiR CENTRUM /SP nr 3/ godz Filharmonia Młodego Melomana Kolory brzmienia instrumenty dęte blaszane trąbka, puzon, waltornia i tuba czarują nas swym blaskiem i siłą audycja dla szkół podstawowych/wck/ KINO PEGAZ godz Metoda dramat, thriller; 15 lat/argentyna, Hiszpania, Włochy/115 min. 10 XI godz Konkurs historyczny na temat II Wojny Światowej, organizator ZST w Wodzisławiu Śl./WCK/ XI KINO PEGAZ godz Bazyl człowiek z kulą w głowie komedia, kryminał; 12 lat/ Francja/105 min. godz Dorian Gray dramat, fantasy, thriller; 15 lat/wielka Brytania/112 min. 14 XI godz Akcja poboru krwi w Domu Parafialnym Kościoła pw. WNMP w Wodzisławiu Śląskim godz WODZISŁAW ŚLĄSKI RYNEK, Międzynarodowy Półmaraton o puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 16 XI KINO PEGAZ godz Kierowca dla Wiery dramat; 15 lat/rosja, Ukraina/105 min. 17 XI godz Spektakl teatralny dla szkół podstawowych Podróż do błękitnego zamku Teatr Wielkie Koło z Będzina/sala widowiskowa WCK/ godz Debata Prezydencka organizator Nowiny Wodzisławskie/sala widowiskowa WCK/ 19 XI godz lat minęło gala sztuk walki organizator: Pszczyńska Szkoła Sztuk Walki. W programie: pokazy mistrzów sztuk walki, pokaz tańca towarzyskiego, pokaz tańca flamenco, koncert zespołu Redlin/sala widowiskowa WCK/bilety: 25 zł 20 XI godz Koncert ZPiT Vladislavia Muzyka złotej jesieni /sala widowiskowa WCK/bilet: 10 zł 21 XI KINO PEGAZ, MARATON FILMOWY CENA BILETU: 5 ZŁ godz Święci z Bostonu * kryminał, sensacyjny; 15 lat/kanada, USA/110 min. godz Święci z Bostonu II * kryminał, sensacyjny; 15 lat/usa/118 min. 22 XI godz Akademia Filmowa zajęcia z edukacji filmowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Czym jest starość na podstawie filmu pt. Jeszcze nie wieczór + dyskusja prowadzenie Agnieszka Roesler, wstęp przy zamówieniu zbiorowym: 5 zł/sala widowiskowa WCK/ 22 XI godz Spotkanie autorskie z Marcinem Wrońskim. Spotkanie odbywa się w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksiązki/MiPBP/ 23 XI godz Już nadchodzą święta świąteczne dekoracje, spotkanie z plastykiem w ramach projektu Seniorem być, dofinansowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego/biblioteka, filia nr 1 na Wilchwach oraz filia nr 15 na Jedłowniku/ KINO PEGAZ godz Hallam Foe dramat; 15 lat/wielka Brytania/95 min. 24 XI g.9.00 III edycja zawodów pływackich Szkół Podstawowych o puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 26 XI WPADKa Wodzisławski Przegląd Amatorskich Debeściaków Kabaretowych godz przegląd amatorskich grup kabaretowych oraz twórców indywidualnych; 20

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

Kto na wójta, kto na burmistrza?

Kto na wójta, kto na burmistrza? MIESIĘCZNIK NR: 11 (104) Nakład 15 000 5 listopada 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 GRUDNIA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Nr 4/418; kwiecień 2006

Nr 4/418; kwiecień 2006 Nr 4/418; kwiecień 2006 Zdrowych, pogodnych, pełnych miłości i pokoju Świąt Wielkanocnych oraz obfitych łask Chrystusa Zmartwychwstałego. Wielu serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, upływających

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Ferie w Rybniku. W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie

Ferie w Rybniku. W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie Nr 2/500 luty 2013 W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie Arch. org. a w kuźni Jana Sochy w podraciborskich Bieńkowicach, zobaczyły pokaz sztuki kowalskiej oraz kolekcję maszyn

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL DB2010.PL Czwartek, 13 listopada 2014 r. Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny kampus w Trzebnicy

Nowoczesny kampus w Trzebnicy NR 18 (61)/2014 data wydania 17.10.2014 Nowoczesny kampus w Trzebnicy Będą nowe miejsca pracy Wiosną ruszy budowa fabryki FM GROUP w Trzebnicy. Str. 4. Uroczyste otwarcia W Ujeźdźcu Wielkim, Masłowie,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Wykup mieszkania. str. 4

Wykup mieszkania. str. 4 ZBM bogatszy Dziennikarze w ZBM Wykup mieszkania Czy opłaca się nie płacić? str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 Nakład: 27 000 egz ISSN 1896-9755 03/62 marzec 2009 r. Ponad miliard złotych i lata pracy na drodze

Bardziej szczegółowo