MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik S t r o n a

2 SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Zawody dominujące wśród bezrobotnych Zawody o największym napływie bezrobotnych Zawody generujące długotrwałe bezrobocie.. 13 Rozdział II Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów)..19 Rozdział III Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza zawodów nadwyżkowych Analiza zawodów deficytowych Analiza zawodów zrównoważonych 28 Wnioski Aneks statystyczny S t r o n a

3 Wstęp Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z póź. zmianami) samorządy powiatu obowiązane są do opracowania analiz rynku pracy w tym prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Celem poniższego raportu jest zdobycie wiedzy o aktualnej dynamice podaży i popytu na lokalnym rynku pracy w odniesieniu do określonych zawodów. Uzyskane w ten sposób wiadomości mogą stanowić przesłankę do praktycznych działań zmierzających do osiągnięcia równowagi na płońskim rynku pracy. Publikacja danych zamieszczonych w raporcie może również stać się podstawą nawiązania przez Powiatowy Urząd Pracy kontaktów z niepublicznymi instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia, a także poprzez rozpowszechnianie informacji o aktualnych zasobach siły roboczej na lokalnym rynku pracy - z potencjalnymi inwestorami. Głównymi odbiorcami prowadzonej analizy będą: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, centra edukacji i kształcenia kadr, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, instytucje szkoleniowe, władze oświatowe wszystkich szczebli, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poniższy raport obejmuje analizę rynku pracy w powiecie płońskim za I półrocze 2013 roku, która została opracowana zgodnie z Zaleceniami metodycznymi do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opracowanymi przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Podstawę prawną niniejszego raportu stanowią: 3 S t r o n a

4 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 82, poz. 537), ustawa z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późn.zm.), polska klasyfikacja działalności obowiązująca na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r., załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01- Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności za I półrocze 2013 roku, załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01- Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy. Stan za I półrocze 2013 roku. Przez Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno - zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz. Dane te stanowią niezbędne informacje dla prawidłowego funkcjonowania systemu szkolenia bezrobotnych. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zdarza się, że na danym rynku pracy popyt i podaż na określone zawody są zbliżone, mówimy wtedy o zawodach będących w równowadze (zawodach zrównoważonych). Wdrożenie monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych pozwoli na: określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur 4 S t r o n a

5 zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, regionalnym i krajowym, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, Bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów, ułatwienie realizacji programów specjalnych, aktywizując osoby długotrwale bezrobotne w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. Prezentowany materiał zawiera: analizę bezrobocia według zawodów, analizę ofert pracy według zawodów (grup zawodów), analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o interpretacje wskaźników intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, wnioski. W niniejszym raporcie wykorzystano metody opisowe, statystycznie i graficzne. Źródłem informacji były dane zgromadzone na dzień r. w oparciu o załączniki do sprawozdania MPiPS, dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według zawodów i specjalności. Pełne tablice, które były podstawą do analizy są dostępne na stronie https://mz.praca.gov.pl. Raport jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku 5 S t r o n a

6 Rozdział I ANALIZA BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW (grup zawodów). W powiecie płońskim na dzień r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy wynosiła 6331 osób. Tabela nr 1. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec I półrocza 2013r. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni ogółem, w tym: 6331 bezrobotni z zawodem 5094 bezrobotni bez zawodu 1237 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku Według stanu na dzień roku ponad 80% osób bezrobotnych posiadało zawód. Grupa osób bez zawodu stanowiła niecałe 20 % ogółu bezrobotnych. W grupie tej ponad 15% stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, a ponad 33% posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Tabela nr 2. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na wykształcenie na koniec I półrocza 2013r. Liczba Wykształcenie bezrobotnych Wyższe 496 Policealne i średnie zawodowe 944 Średnie ogólnokształcące 964 Zasadnicze zawodowe 1819 Gimnazjalne i poniżej 2108 ogółem 6331 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku 6 S t r o n a

7 Pod względem poziomu wykształcenia sporą grupę stanowili bezrobotni posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe ponad 28%. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły zaledwie 7,8% ogółu bezrobotnych. 1.1 Zawody dominujące wśród bezrobotnych Liczby bezrobotnych rejestrujących się w poszczególnych zawodach przedstawia tabela nr 3. Jest to wycinek z klasyfikacji zawodów i specjalności, który odwzorowuje aktualną strukturę zawodową na rynku pracy w powiecie płońskim, pokazując zawody charakterystyczne dla naszego rejonu, w których występuje znaczny nadmiar osób poszukujących pracy w danym zawodzie w stosunku do możliwości zatrudnienia. Tabela nr 3. Ranking zawodów dominujących wśród bezrobotnych na koniec I półrocza 2013 roku Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety w tym absolwenci powyżej 12 m-cy razem kobiety razem kobiety 1 "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* Robotnik 3 "515303" gospodarczy "753105" Krawiec* Rolnik upraw 5 "611104" polowych "722204" Ślusarz* "711202" Murarz* Robotnik 8 "931301" budowlany "263102" Ekonomista "613003" Rolnik* "932101" Pakowacz "432103" Magazynier Mechanik - operator pojazdów i maszyn 13 "834103" rolniczych* S t r o n a

8 14 "311504" Technik mechanik* Mechanik samochodów 15 "723105" osobowych "751201" Cukiernik* "411004" Technik prac biurowych* Kucharz małej 18 "512002" gastronomii* "514101" Fryzjer* "512001" Kucharz* "322002" 22 "911207" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Sprzątaczka biurowa Opiekunka 23 "532201" domowa "722314" Tokarz w metalu "723103" 26 "732303" Mechanik pojazdów samochodowych* Introligator poligraficzny Technik technologii 27 "311924" odzieży* "752205" Stolarz* "712601" Hydraulik "751204" Piekarz* "816029" Operator urządzeń przetwórstwa owocowowarzywnego Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 32 "962990" niesklasyfikowani "931205" Robotnik drogowy Pozostali pracownicy ochrony osób i 34 "541390" mienia "961302" Robotnik placowy S t r o n a

9 36 "713203" 37 "833203" Lakiernik samochodowy Kierowca samochodu ciężarowego Technik mechanizacji 38 "311512" rolnictwa* "314207" Technik rolnik* "711503" Stolarz budowlany "513101" Kelner* "731802" Dziewiarz "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Robotnik 44 "933304" magazynowy Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-1Bezrobotni wg zawodów w powiecie płońskim. Stan na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl Na pierwszym miejscu wśród zarejestrowanych osób posiadających zawód znajduje się grupa zawodowa 51 - pracownicy usług osobistych. Grupa ta stanowiła 19,36% zarejestrowanych bezrobotnych. W grupie tej dominowali robotnicy gospodarczy 11,63%. Kolejne pozycje grup to: grupa 52 sprzedawcy i pokrewni 17,37% grupa 75 robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewne 14,21% grupa 61 rolnicy produkcji towarowej 12,55% grupa 93 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 12,05% grupa 71 robotnicy budowlani i pokrewni 10,30% grupa 72 robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 7,64% grupa 83 kierowcy i operatorzy pojazdów 4,61% 9 S t r o n a

10 grupa 26 specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 4,52% W pozostałych grupach zawodowych liczba bezrobotnych wynosi zdecydowanie poniżej 4% ogółu bezrobotnych z zawodem. Wykres nr 1. Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych grupa 51 19,36% grupa 52 17,37% grupa 75 grupa 61 grupa 93 grupa 71 14,21% 12,55% 12,05% 10,30% grupa 72 7,64% grupa 83 grupa 26 4,61% 4,52% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-1a Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie płońskim. Stan na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl Analiza danych z tabeli 3 oraz wykresu 1 pozwala stwierdzić, że struktura bezrobotnych według zawodów w pewnym stopniu odzwierciedla dokonujące się przemiany w gospodarce i na rynku pracy - spowolnienie gospodarcze i rosnące bezrobocie. 10 S t r o n a

11 1.2 Zawody o największym napływie bezrobotnych Największy napływ bezrobotnych zanotowano w grupie bez zawodu. Zawody dominujące pod względem napływu były porównywalne jak w przypadku populacji bezrobotnych ogółem. Przodowali sprzedawcy, następnie robotnicy gospodarczy, ślusarze, rolnicy upraw polowych, krawcy, robotnicy budowlani, rolnicy, murarze, ekonomiści są to zawody, w których występuje największa liczba bezrobotnych. Napływ osób o określonych kwalifikacjach zawodowych wynika m.in. z niekorzystnej sytuacji w przedsiębiorstwach, restrukturyzacji niektórych branż, jak również z niedostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Obecny system kształcenia powoduje powstawanie zawodów, na które istnieje niewystarczające zapotrzebowanie ze strony pracodawców, tj. tzw. zawodów,,nadwyżkowych, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest wyższa od liczby ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców oraz zawodów,,deficytowych, w których występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Z danych statystycznych wynika, że wśród bezrobotnych dominują zawody zaliczane do nadwyżkowych. Osoby rejestrujące się w okresie od stycznia do końca czerwca 2013 r. posiadały kwalifikacje zawodowe, które jak wynika ze struktury zawodowej bezrobotnych, stanowiły już znaczną nadwyżkę w porównaniu do istniejącej podaży na rynku pracy. Niepokojącym zjawiskiem jest znaczna liczba rejestrujących się jak i już zarejestrowanych, wśród których występuje duża grupa osób nieposiadających zawodu. Tabela nr 4. Ranking zawodów o największym napływie bezrobotnych wg zawodów w I półroczu 2013r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety w tym absolwenci Bez zawodu Sprzedawca* Robotnik gospodarczy Ślusarz* Rolnik upraw polowych Krawiec* S t r o n a

12 Robotnik budowlany Rolnik* Murarz* Ekonomista Magazynier Technik prac biurowych* Technik mechanik* Cukiernik* Pakowacz Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Mechanik samochodów osobowych Fryzjer* Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-2 Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie płońskim. Stan na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl Analizując strukturę napływu bezrobotnych widzimy, że największy napływ nastąpił w grupie 52 sprzedawcy i pokrewni 9,39%. Na drugiej pozycji znalazła się grupa 51 pracownicy usług osobistych - 9,02%, tutaj dominowali robotnicy gospodarczy 4,74% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych z zawodem. Kolejne pozycje grup to: grupa 72 robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 7,44% grupa 61 rolnicy produkcji towarowej 6,11% grupa 75 robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewne 5,65% grupa 93 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 5,03% W pozostałych grupach zawodowych napływ bezrobotnych wyniósł poniżej 4% ogółu bezrobotnych z zawodem. 12 S t r o n a

13 Wykres nr 2. Struktura napływu osób według grup zawodowych w powiecie płońskim w I połowie 2013r. 5,03% 9,39% 5,65% 6,11% 7,44% 9,02% grupa 52 grupa 51 grupa 72 grupa 61 grupa 75 grupa 93 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-2a Struktura napływu bezrobotnych wg zawodów w powiecie płońskim. Stan na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl 1.3 Zawody generujące długotrwałe bezrobocie. Na dzień r. odnotowaliśmy w ewidencji bezrobotnych 2659 osób długotrwale bezrobotnych, co stanowi 42% ogółu zarejestrowanych. Na podstawie wielkości wskaźnika długotrwałego bezrobocia oszacowano liczebności grup zawodowych implikujących długotrwałe bezrobocie. Analiza ta pozwoliła ustalić ranking wg grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie. Przy konstruowaniu rankingu wzięto pod uwagę liczbę osób bezrobotnych w danej grupie zawodów, mającą wpływ na strukturę bezrobocia w powiecie płońskim. Tabela nr 5. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie wg grup zawodów w I połowie 2013r. Lp Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 1 "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0, S t r o n a

14 3 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy "11" generalni 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, "51" Pracownicy usług osobistych 0, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, "75" produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, "74" Elektrycy i elektronicy 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, "52" Sprzedawcy i pokrewni 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, "82" Monterzy 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji "43" materiałowej 0, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i "72" pokrewni 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i "93" transporcie 0, "35" Technicy informatycy 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0, "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "62" Leśnicy i rybacy 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i "34" pokrewny 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,1622 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-7 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie płońskim na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl 14 S t r o n a

15 Osoby długotrwale bezrobotne sklasyfikować można w 299 różnych grupach zawodowych. Informacje na ten temat zaczerpnąć można z tabeli MPiPS T-I/P-8. Na podstawie danych w niej zawartych skonstruowano ranking zawodów według wskaźnika długotrwałego bezrobocia w 4-cyfrowych grupach elementarnych. Wskaźnik długotrwałego bezrobocia równy 1 oznacza, że wszystkie osoby zarejestrowane w tej grupie zawodowej to osoby długotrwale bezrobotne. Analizując dane zawarte w tabeli T-I/P-8 można wyodrębnić 30 takich zawodów. Są to: Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu Nauczyciele akademiccy Lektorzy języków obcych Technicy analityki medycznej Agenci ubezpieczeniowi Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Inżynierowie mechanicy Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej Konsultanci i inni pracownicy biur podróży Pośrednicy pracy i zatrudnienia Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Opiekunowie dziecięcy Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami Specjaliści do spraw religii Specjaliści do spraw public relations Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej Artyści plastycy 15 S t r o n a

16 Pracownicy działów kadr Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi Urzędnicy do spraw podatków Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani Właściciele sklepów Ceramicy i pokrewni Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru Operatorzy urządzeń pakujących, do napełniania butelek i urządzeń znakujących Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów Wskaźnik niższy od 1 a wyższy od 0,5 oznacza, że osoby z tego przedziału należy zaliczyć do zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Na koniec I półrocza 2013 r. odnotowaliśmy 32 zawody posiadających wskaźnik z przedziału 1-0,5, są to: Monterzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych Analitycy finansowi Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych Listonosze i pokrewni Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy Pracownicy domowej opieki osobistej Sadownicy Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków Pracownicy do spraw transportu Obuwnicy i pokrewni Mechanicy pojazdów jednośladowych Drukarze 16 S t r o n a

17 Praczki ręczne i prasowacze Sekretarki (ogólne) Mistrzowie produkcji w budownictwie Rolnicy upraw mieszanych Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani Formierze odlewniczy i pokrewni Zaopatrzeniowcy Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Blacharze Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni Ogrodnicy Spawacze i pokrewni Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani Murarze i pokrewni Gospodarze budynków W I połowie 2013 r. odnotowaliśmy 25 zawodów o wskaźniku długotrwałego bezrobocia równym 0,5. Wskaźnik ten oznacza, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danej grupie elementarnej, pozostającej bez pracy powyżej 12 miesięcy jest o połowę niższa od liczby bezrobotnych ogółem zarejestrowanych w danej grupie elementarnej. Są to: Nauczyciele szkół podstawowych Kelnerzy Technicy elektrycy Technicy elektronicy i pokrewni 17 S t r o n a

18 Technicy fizjoterapii i masażyści Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni Kierownicy do spraw strategicznych i planowania Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani Pielęgniarki specjalistki Pośrednicy handlowi Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby Sportowcy i pokrewni Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) Pracownicy biur informacji Projektanci grafiki i multimediów Dyrektorzy generalni i wykonawczy Malarze i pokrewni Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni Układacze towarów na półkach Gońcy, bagażowi i pokrewni Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych Tynkarze i pokrewni Czyściciele pojazdów Wskaźnikiem długotrwałego bezrobocia o wartości poniżej 0,5 charakteryzowały się 103 zawody, natomiast dla 109 zawodów wskaźnik ten przybrał wartość równą 0, co oznacza, że zawody z tej grupy nie generują długotrwałego bezrobocia. 18 S t r o n a

19 Rozdział II ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W I połowie 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku zgłoszono ogółem 1050 wolnych miejsc pracy. Do analizy ofert pracy wybrano zawody, w których zgłoszono powyżej 10 ofert pracy. Tabela nr 6. Ranking ofert pracy według zawodów zgłoszonych w I połowie 2013r. Lp Kod Liczba ofert Nazwa zawodu zawodu pracy Robotnik gospodarczy Pozostali pracownicy obsługi biurowej Sprzedawca* Pakowacz Telemarketer Magazynier Opiekunka domowa Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Kierowca samochodu ciężarowego Sprzątaczka biurowa Technik administracji* Przedstawiciel handlowy Technik prac biurowych* Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food Asystent nauczyciela przedszkola Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury Sekretarka medyczna Kucharz* 10 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie płońskim na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl Analizując powyższą tabelę zauważamy, że największa liczba ofert została zgłoszona w zawodach: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy obsługi biurowej i sprzedawcy. Następne miejsca wśród najbardziej poszukiwanych zawodów przypadły dla: 19 S t r o n a

20 pakowacz, telemarketer, magazynier, opiekunka domowa, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, kierowca samochodu ciężarowego. W badanym okresie zostało zgłoszonych dość sporo ofert w zawodach dla osób o niskich kwalifikacjach a nawet bez kwalifikacji. Są to m.in.: robotnik gospodarczy, pakowacz, telemarketer, sprzątaczka biurowa oraz pracownik przygotowujący posiłki typu fast food. Należy zwrócić uwagę, że większa część ofert pracy w zawodach: robotnik gospodarczy oraz pozostali pracownicy obsługi biurowej, zgłoszona była w ramach miejsc subsydiowanych (prace interwencyjne, staże, roboty publiczne). Analizując strukturę ofert pracy według zawodów można zauważyć, że pracodawcy najczęściej poszukiwali osób z grup zawodowych tj.: 51 - Pracownicy usług osobistych - 19,72%, 41 - Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni - 16,38%, 52 - Sprzedawcy i pokrewni - 12,38%, 93 - Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie - 5,71%, 33 - Średni personel do spraw biznesu i administracji - 5,33%. 20 S t r o n a

21 Wykres nr 3. Struktura ofert pracy według grup zawodowych w I połowie 2013 r. 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% grupa 51 grupa 41 grupa 52 grupa 93 grupa 33 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-3a Struktura oferty pracy wg zawodów w powiecie płońskim na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl W pozostałych grupach zawodowych odsetek zgłoszonych ofert pracy wyniósł zdecydowanie poniżej 4%. Analiza struktury bezrobotnych i ofert pracy według sekcji PKD (tabela MPiPS T-I/P-9 oraz T-I/P-9a) wskazuje, że w I połowie 2013r. pracodawcy reprezentujący 22 różne sekcje PKD zgłosili do tutejszego urzędu 1050 ofert pracy. Najczęściej zgłaszano wolne miejsca pracy w następujących ośmiu sekcjach klasyfikacji działalności: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 287 wolnych miejsc pracy, co stanowi 27,33% ogółu zgłoszonych miejsc pracy, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 183 wolne miejsca pracy, co stanowi 17,42% ogółu zgłoszonych miejsc pracy, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 109 wolnych miejsc pracy, co stanowi 10,38% ogółu zgłoszonych miejsc pracy, 21 S t r o n a

22 Przetwórstwo przemysłowe 98 wolne miejsca pracy, co stanowi 9,33% ogółu zgłoszonych miejsc pracy, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 62 wolne miejsca pracy, co stanowi 5,90% ogółu zgłoszonych miejsc pracy, Budownictwo 46 wolnych miejsc pracy, co stanowi 4,38% ogółu zgłoszonych miejsc pracy, Edukacja 45 wolnych miejsc pracy, co stanowi 4,28% ogółu zgłoszonych miejsc pracy, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 45 wolnych miejsc pracy, co stanowi 4,28% ogółu zgłoszonych miejsc pracy. Oferty pracy zgłoszone w powyższych sekcjach stanowiły 83,33% ogółu przyjętych ofert pracy. Poniżej prezentujemy sekcje PKD, które generowały największą liczbę osób rejestrujących się jako bezrobotne: Działalność niezidentyfikowana 418 osób, co stanowi 16,12% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 411 osób, co stanowi 15,85% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, Budownictwo 299 osób, co stanowi 11,53% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, Przetwórstwo przemysłowe 292 osób, co stanowi 11,26% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, Pozostała działalność usługowa 247 osób, co stanowi 9,52% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 231 osób, co stanowi 8,90% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 216 osób, co stanowi 8,33% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Należy zwrócić uwagę, że największa liczba osób, które zarejestrowały się w ewidencji bezrobotnych stanowi grupę Działalność niezidentyfikowana. 22 S t r o n a

23 Było to 418 osób, co stanowi 16,12% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W I połowie 2013 roku w następujących sekcjach PKD nie wpłynęły żadne oferty pracy: Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, Górnictwo i wydobywanie, Organizacje i zespoły eksterytorialne. Wśród 1050 wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców znaczną część stanowiły oferty dla pracowników fizycznych oraz oferty subsydiowane, czyli organizowane przez Urząd, takie jak prace interwencyjne, roboty publiczne oraz staże. W I półroczu 2013 roku faktycznie zrealizowano 781 miejsc pracy, w tym 152 w ramach niesubsydiowanych stanowisk. Zagospodarowane wolne miejsca pracy zgłoszone w ramach ofert subsydiowanych stanowią 80,54% - wykres poniżej. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. pośrednicy pozyskali do współpracy 224 nowe zakłady pracy w wyniku 888 kontaktów z pracodawcami, podczas których przyjęto zgłoszenia ofert na 123 wolne miejsca zatrudnienia. Ogółem pośrednicy przyjęli zgłoszenia na 406 wolnych miejsc pracy niesubsydiowanej. Wykres nr 4. Zrealizowane miejsca pracy w ramach zgłoszonych ofert pracy oferty subsydiowane oferty niesubsydiowane 19% 81% Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-3a Struktura oferty pracy wg zawodów w powiecie płońskim na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl 23 S t r o n a

24 Rozdział III ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Analizując dane dotyczące osób bezrobotnych i ofert pracy z I półrocza 2013 roku można zauważyć, że duża grupa zawodów odznacza się niedopasowaniem popytu i podaży na rynku pracy. Aby wyodrębnić zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone, niezbędna jest analiza tych zawodów według wskaźnika intensywności. Wskaźnik ten przyjmuje następujące wartości: W < 0,9 - zawody nadwyżkowe 0,9 W 1,1 - zawody równoważone W > 1,1 - zawody deficytowe Biorąc pod uwagę dane z tabeli T-I/P-4 w I półroczu 2013r. wśród 107 zawodów, wyróżniono aż 56 zawodów nadwyżkowych. Znacznie mniej stanowiły zawody deficytowe 31. Natomiast 20 zawodów odnotowano na poziomie zrównoważonym, czyli nie miały one wpływu na zmiany na rynku pracy. Wykres nr 5. Struktura zawodów według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) w powiecie płońskim w I połowie 2013r. zawody zrównoważone 19% zawody deficytowe 29% zawody nadwyżkowe 52% Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie płońskim na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl 24 S t r o n a

25 Do opracowania zawodów nadwyżkowych i deficytowych przyjęto zawody mające największy wpływ na lokalny rynek pracy pod względem liczby osób bezrobotnych i ofert pracy. 3.1 Analiza zawodów nadwyżkowych W I połowie 2013 roku zawody nadwyżkowe stanowiły 52% ogólnej liczby zawodów. Oznacza to, że na lokalnym rynku pracy istnieje mniejsze zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie, niż rzeczywista liczba osób posiadających ten zawód. Tabela nr 7. Ranking zawodów nadwyżkowych według wskaźnika intensywności nadwyżki zawodów w I połowie 2013 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "753105" Krawiec 0, "722204" Ślusarz 0, "752205" Stolarz 0, "311504" Technik mechanik 0, "751201" Cukiernik 0, "712601" Hydraulik 0, "931301" Robotnik budowlany 0, "713203" Lakiernik samochodowy 0, "711601" Brukarz 0, "711202" Murarz 0, "722314" Tokarz w metalu 0, "834101" Kierowca ciągnika rolniczego 0, "522305" Technik handlowiec 0, "713102" Malarz budowlany 0, "711502" Cieśla szalunkowy 0, "751204" Piekarz 0, "933304" Robotnik magazynowy 0, "523002" Kasjer handlowy 0, "931205" Robotnik drogowy 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 0, "514101" Fryzjer 0, "712602" Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 0, S t r o n a

26 23 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych 0, "351203" Technik informatyk 0, "411004" Technik prac biurowych 0, "233008" Nauczyciel języka angielskiego 0, "325905" Opiekunka dziecięca 0, "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych 0, "422602" Recepcjonista 0, "513101" Kelner 0,3333 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie płońskim na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w powyższym rankingu nie została ujęta grupa osób bez zawodu mimo, że stanowiła największą grupę wśród zawodów nadwyżkowych. Osoby posiadające zawód o wyższym wskaźniku intensywności znajdują się w lepszej sytuacji na lokalnym rynku pracy, ponieważ wskaźnik ten zbliża się do równowagi, tzn. takiego stanu, gdzie liczba ofert pracy i osób poszukujących pracy w konkretnym zawodzie jest równa lub przybliżona. Analizując duże grupy zawodowe pod względem wskaźnika intensywności można zauważyć, że wśród 39 grup 31 z nich (tj. 79%) wykazuje cechy zawodów nadwyżkowych, przy czym w trzech grupach nie występowały oferty pracy. 3.2 Analiza zawodów deficytowych Dane statystyczne z tabeli MPiPS T-I/P-4 dotyczące I połowy 2013 r. wskazują, że zawody deficytowe stanowiły 28,97% ogólnej liczby zawodów. Czołowe miejsca w rankingu zajmują zawody, które charakteryzują się brakiem rejestrujących się osób bezrobotnych lub znikomą ilością przy dużym zapotrzebowaniu ze strony pracodawców. W tabeli poniżej przedstawiono ranking 30 zawodów deficytowych. 26 S t r o n a

27 Tabela nr 8. Ranking zawodów deficytowych według wskaźnika intensywności deficytu zawodów w I połowie 2013 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "532201" Opiekunka domowa 1, "332203" Przedstawiciel handlowy 1, "341205" Pracownik socjalny 1, "515303" Robotnik gospodarczy 1, "311101" Laborant chemiczny 1, "514202" Kosmetyczka 1, "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1, "524902" Doradca klienta 1, "214106" Logistyk 2, "243305" Specjalista do spraw sprzedaży 2, "333105" Spedytor 2, "343901" Animator kultury* 2, "412001" Sekretarka 2, "611306" Ogrodnik terenów zieleni 2, "721208" Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 2, "821103" Monter kotłów i armatury kotłowej 2, "834202" Operator maszyn drogowych 2, "334306" Technik administracji* 2, "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* 3, "741103" Elektryk* 3, "932901" Konserwator części 3, "531202" Asystent nauczyciela przedszkola 3, "422603" Rejestratorka medyczna 4, "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych 4, "334402" Sekretarka medyczna 5,0000 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call 26 "422201" center) 5, "524302" Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej 5, "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 5, "814302" Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury 11, "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 12,0000 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie płońskim na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl Wysoki wskaźnik intensywności oznacza złą sytuację dla pracodawców, ponieważ będą oni mieli problemy ze znalezieniem pracowników, posiadających 27 S t r o n a

28 zawód deficytowy. Biorąc pod uwagę duże grupy zawodowe pod względem wskaźnika intensywności można zauważyć, że wśród 39 dużych grup 6 z nich (tj. 15%) to zawody deficytowe. 3.3 Analiza zawodów zrównoważonych Zawody zrównoważone to takie, w których liczba rejestrujących się bezrobotnych równoważy się z ilością napływających ofert pracy. Jest to idealna sytuacja na rynku pracy zarówno dla bezrobotnych jak i pracodawców. W badanym okresie na terenie powiatu płońskiego. Tabela nr 9. Ranking zawodów zrównoważonych według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów w I połowie 2013 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "241103" Specjalista do spraw rachunkowości 1, "261901" Asystent prawny 1, "263401" Psycholog 1, "314411" Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne 1, "325101" Asystentka stomatologiczna* 1, "332302" Zaopatrzeniowiec 1, "334302" Asystent dyrektora 1, "341204" Opiekunka środowiskowa* 1, "343301" Bibliotekarz* 1, "441501" Pracownik do spraw osobowych 1, "532904" Sanitariusz szpitalny 1, "711402" Betoniarz - zbrojarz* 1, "712202" Glazurnik 1, "712303" Tynkarz 1, "722290" Pozostali ślusarze i pokrewni 1, "833101" Kierowca autobusu 1, "833202" Kierowca ciągnika siodłowego 1, "911204" Pomoc laboratoryjna 1, "941201" Pomoc kuchenna 1, "932101" Pakowacz 0,9545 Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli T-I/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie płońskim na koniec I półrocza 2013 ze strony htpps://mz.praca.gov.pl 28 S t r o n a

29 Analizując zawody zrównoważone widzimy, że wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) wszystkich badanych zawodów przybiera wartość 1,0000. Oznacza to, iż liczba ofert pracy zgłaszanych do tutejszego Urzędu jest równa liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danych zawodach. Biorąc pod uwagę duże grupy zawodowe pod względem wskaźnika intensywności można zauważyć, że wśród 39 dużych grup 2 z nich (tj. 6 %) to zawody zrównoważone. Wnioski Przeprowadzona w oparciu o tabele MPiPS analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych uwidoczniła pewne charakterystyczne fragmenty struktury zawodowej osób bezrobotnych. Liczną i niepokojącą grupę wśród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku stanowiły osoby bez kwalifikacji zawodowych (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i średnim ogólnokształcącym) tj. 1237, co stanowi 19,54% ogółu bezrobotnych. Do Urzędu Pracy wpływa najmniej ofert pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych, jedynie pewną szansą na aktywizację zawodową dla tej grupy osób są staże i przygotowanie zawodowe dla dorosłych. Duży napływ osób bezrobotnych z zawodem nadwyżkowym prowadzi do wzrostu bezrobocia. Zauważamy, że wśród zawodów deficytowych są zawody bardzo zbliżone do zawodów nadwyżkowych. Przykładami takich zawodów są: Technik administracji (zawód deficytowy) Technik prac biurowych (zawód nadwyżkowy) W tym momencie nasuwa się stwierdzenie, iż zawody deficytowe mogą być w wielu przypadkach zaspakajane przez osoby posiadające zawód nadwyżkowy. Poza tym analizując oferty pracy można zaobserwować, iż mimo nadwyżki siły roboczej, nie wszystkie oferty są w pełni realizowane. Wynika to przede 29 S t r o n a

30 wszystkim z braku dopasowania wymogów zgłaszanych ofert do rzeczywistego poziomu i rodzaju kwalifikacji zawodowych posiadanych przez osoby bezrobotne. Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wpływa na to, że część osób bezrobotnych posiada kwalifikacje zdezaktualizowane i niedopasowane do nowoczesnych standardów pracy. Nieodzowne jest zatem stałe podejmowanie działań zmierzających do podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych klientów Urzędu Pracy przez organizację szkoleń grupowych i indywidualnych. Rozwijanie systemu edukacji, szkoleń oraz poradnictwa zawodowego, a przede wszystkim jakościowy rozwój zasobów ludzkich to ważne czynniki dla lokalnego rynku pracy. Dlatego niezbędne są porozumienia między partnerami rynku pracy, w celu prowadzenia efektywnej polityki łagodzącej i zmniejszającej skutki bezrobocia. Wykres nr 6. Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie płońskim w I połowie 2013r. 19,60% 19,50% 19,50% 19,40% 19,30% 19,20% 19,00% 19,00% 19,00% 18,80% 18,60% 18,60% 18,40% 18,20% 18,00% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku Z powyższego wykresu wynika, że w I półroczu 2013 roku stopa bezrobocia dla powiatu Płońskiego oscylowała w granicach 19 %. W miesiącach marzec i kwiecień przekroczyła tą granicę o 0,5 punktu procentowego, ale już w maju stopa 30 S t r o n a

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 5 9-7 0 0 B O L E S Ł A W I E C U L. O B R OŃCÓW H E L U 1 0 T E L. / F A X ( 0 7 5 ) 7 3 2-6 6-0 1 D O 0 4 e - m a i l : w r b o @ p r a c a. g o v. p l http://pup.boleslawiec.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM ZA ROK 2013 Płońsk, MARZEC 2014 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2010 ROK Płońsk, marzec 2011 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM I PÓŁROCZE 2014 ROKU Płońsk, październik 2014 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. ANALIZA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Informacja sygnalna za II półrocze 2015 roku Tarnowskie Góry, luty 2016 r. opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM ZA ROK 2014 Płońsk, Marzec 2015 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Powiat sieradzki Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Sieradz - sierpień 2015 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, to proces systematycznego obserwowania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w 2013 roku Lubin, marzec 2014 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup zawodowych)...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. Skierniewice 2011 SPIS TREŚCI Wstęp - Cel

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie za rok 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Sochaczew

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WRZESIEŃ 2012 1.Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU Pleszew, marzec 2015 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 1. 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM INFORMACJA SYGNALNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Październik 2016 ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE w WOJ. DOLNOŚLĄSKIM INFORMACJA SYGNALNA

Bardziej szczegółowo