Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA"

Transkrypt

1 Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA Pawe! Nowak Warszawa Forum BMC 2010

2 Podstawowa dzia#alno$% firmy PGNiG S.A. jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Dzia!alno"# podstawowa spó!ki obejmuje poszukiwania i eksploatacj$ z!ó% gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucj$ paliw gazowych i p!ynnych. W Polsce PGNiG jest jednym z najwi$kszych i najstarszych przedsi$biorstw.

3 Grupa Kapita#owa PGNIG SA GK PGNiG sk!ada si$ ze spó!ek prawa handlowego o profilach produkcyjnym, handlowym i us!ugowym. 6 spó!ek strategicznych 8 spó!ek celowych 11 spó!ek podstawowych 33 spó!ki pozosta!e

4 Struktura PGNiG SA PGNiG SA posiada struktur$ wielooddzia!ow& w sk!ad której wchodz&: Centrala 12 oddzia!ów ok. 300 Biur Obs!ugi Klienta oddzia!y zagraniczne: w Libii, Egipcie, Danii przedstawicielstwa zagraniczne w: Moskwie, Brukseli, Kijowie, Jemenie, Bia!orusi.

5 Historia wspó#pracy z produktami BMC 2007 wdro%enie systemu BMC Remedy ITSM 2008/2009 dalszy rozwój BMC Remedy ITSM 2009/2010 wdro%enie BMC Blade Logic 2010 wdro%enie BMC IdM

6 Otoczenie projektu Przygotowanie projektu Cel: Uruchomienie narz$dzia do rejestracji i obs!ugi zg!osze' w centrali Przygotowanie za!o%e' Wybór narz$dzia Organizacja IT Indywidualna organizacja procesów wsparcia IT w ka%dym obszarze Zró%nicowana infrastruktura Ró%norodno"# procedur

7 Start projektu wdro!enia BMC Remedy ITSM Wydzielenie dzia!alno"ci obrotowej (1 lipca 2007) Pierwsza wersja katalogu us!ug informatycznych Zmiana zakresu projektu Uruchomienie narz$dzia do rejestracji zg!osze' w 6 obszarach w Polsce Wdro%enie procesu zarz&dzania incydentami w Centrali

8 Proces standaryzacji $wiadczenia us#ug 2008/09 Zmiana struktur organizacyjnych w PGNiG Organizacja wsparcia wg jednego standardu w oparciu o ITIL w Polsce Powstanie nowych oddzia!ów i przedstawicielstw (zagranicznych) Katalog us!ug Budowa jednolitego katalogu us!ug informatycznych Zdefiniowanie ogólnych warunków "wiadczenia us!ug informatycznych Opis i parametryzacja us!ug

9 Proces standaryzacji $wiadczenia us#ug 2008/09 Rozwój narz$dzia Automatyzacja obs!ugi zg!osze' (IM, TSK) Odzwierciedlenie parametrów "wiadczenia us!ug (SLM) Rozwój systemu raportowania Propagacja wiedzy Akcje informacyjne oraz marketingowe Portal wsparcia IT PGNiG

10 Rozwój narz&dzia Remedy ITSM 2010 Nowe narz$dzie komunikacji U%ytkowników z IT Zdefiniowane pro"by o us!ug$ Intuicyjny interfejs atrakcyjny dla oka Szybsza komunikacja Planowane wyj"cie poza obszar wsparcia IT Zarz&dzanie to%samo"ci& Automatyzacja procesów zarz&dzania kontami i uprawnieniami Proces akceptacji i weryfikacji w narz$dziu Raportowanie dla Biura Bezpiecze'stwa Informacji w PGNiG Integracja IdM/SRM z portalem intranetowym

11 Plany na przysz!o"# SRM odwzorowanie pe!nego katalogu us!ug Wraz z automatycznym wnioskowaniem dla wszystkich jednostek organizacyjnych CMDB wspólna, spójna i aktualna baza Zintegrowana z pozosta!ymi rozwi&zaniami, Posiadaj&ca mechanizmy nape!niania z BladeLogic i innych systemów, Zapewniaj&ca automatyczn& synchronizacj$ danych, Zasoby modu!y Asset, Change i Release Management Cykl %ycia zasobu Zarz&dzanie dostawcami/kontraktami i licencjami Automatyzacja zmian dla wszystkich jednostek organizacyjnych PGNiG SA

12 By% w gronie liderów bezcenne Zród!o: Gartner (wrzesie' 2010)

13 BMC IdM Know-how IdM to zarz&dzanie prawami dost$pu do zasobów informacyjnych, czyli procedury okre"laj&ce kto mo%e mie# dost$p do zasobów informacyjnych oraz co mo%e z tymi zasobami zrobi# i systemy nadzoruj&ce realizacj$ tych ustale'. * *!ród"o:

14 IdM jaki jest i co zapewnia? Centralne repozytorium danych o pracowniku - (ród!o danych dla ka%dego pod!&czonego systemu Dane pobierane z systemu kadrowego SAP HR Automatyzacja zada' administracyjnych na kontach Synchronizacja kont i hase! Niewidoczny dla u%ytkowników Proces nadawania uprawnie' w IdM

15 Czym nie jest IdM! Internet Download Manager Internetowy Dom Maklerski Intelligent Dance Music Ignacja'skie Dni M!odzie%y IncoNet Data Management Institute of Design Montréal Integrated Dental Marketing &ród"o:

16 Cele do realizacji oraz wyzwanie dla narz&dzia Doskonalenie SZBI przyspieszenie realizacji Procedury Zarz&dzania Uprawnieniami do Systemów Informatycznych Zmniejszenie ilo"ci codziennych obowi&zków administratorów systemów Zmniejszenie obci&%enia Service Desk u Wprowadzenie samoobs!ugi pracowników Samokontrola uprawnie' systemowych Raportowanie (przygotowanie danych audytowych)

17 IdM w praktyce uda#o si& Pod!&czono pi$# najwa%niejszych systemów BMC Remedy ITSM Active Directory Lotus Domino SAP System kadrowy (SAP HR) Nadawanie podstawowych uprawnie' Audyt istniej&cych kont Faktycznie nadane uprawnienia

18 Plany rozwoju IdM Uruchomienie IdM w kolejnych jednostkach PGNiG Dalsza integracja systemów i aplikacji Wdro%enie mechanizmów jednokrotnego logowania (SSO) Rozszerzenie samoobs!ugi pracowników

19 Zharmonizowane serce IT Czemu BMC BladeLogic? poniewa% umo%liwia wprowadzanie Szybkich Precyzyjnych Bezpiecznych Automatycznych zmian w naszym CPD.

20 Zyski z wdro!enia BMC BladeLogic Inwentaryzacja sprz$tu i oprogramowania Dystrybucja oprogramowania i poprawek systemowych Audyt i raportowanie zgodno"ci konfiguracji Audyt i raportowanie zgodno"ci polityk bezpiecze'stwa Automatyzacja czynno"ci i cyklicznych zada' administracyjnych Zautomatyzowanie masowych zmian w konfiguracji serwerów i oprogramowania

21 Tego ju! nie robimy dwa razy Audytu i raportowania o zgodno"ci konfiguracji Back up konfiguracji oprogramowania i systemów Dystrybucji oprogramowania

22 Oczywista oczywisto$% czyli korzy$% Oszcz$dno"# czasu na poziomie 75% Obni%ony koszt utrzymania infrastruktury CPD Zmniejszone ryzyko w!asnych b!$dów

23 Plany na przysz#o$% Integracja BladeLogic z CMDB Integracja z BMC Remedy ITSM Stworzenie obiegu nowych wersji oprogramowania (development, produkcja) Rozbudowa "rodowiska do raportowania Eliminacja fizycznej instalacji systemów operacyjnych

24 Dzi&kuj& za uwag&. Pawe# Nowak Biuro Zarz&dzania Systemami Informatycznymi Departament Informatyki PGNiG SA Prezentacja przygotowana przy wspó!pracy: Jaros!aw Jakubowicz, Przemys!aw Weso!owski, Wojciech Dobosz

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur!

Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Przemys"aw Mazurkiewicz CompFort Meridian Polska Agenda Automatyzacja Strategia i korzy!ci biznesowe Wymagane funkcjonalno!ci Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej

Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej Kompleksowe rozwizania dla biznesu i administracji publicznej Business Process Outsourcing Korespondencja Masowa System Obsugi e-faktur Bezpieczne Archiwum Elektroniczne Skanowanie i digitalizacja Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

CIECH S.A. w drodze na gied

CIECH S.A. w drodze na gied CIECH S.A. w drodze na gied Forum Zmieniamy polski przemys Roland Berger Strategy Consultants Warszawa, 7 lutego 2005 1 Ciech S.A. to spóka dominuj#ca grupy kapitaowej maj#cej przychody ponad 2 mld PLN,

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

Zrób to SAMo! 2011. Dobre praktyki zarządzania oprogramowaniem na przykładzie Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Patentowego RP

Zrób to SAMo! 2011. Dobre praktyki zarządzania oprogramowaniem na przykładzie Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Patentowego RP Zrób to SAMo! 2011 Dobre praktyki zarządzania oprogramowaniem na przykładzie Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Patentowego RP Cele zarządzania oprogramowaniem Świadomość zagadnień legalności oprogramowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Praktyki ITIL oraz narzędzia ITSM w procesie wdrożenia usług Agenta Transferowego w Banku Zachodnim WBK S.A.

Praktyki ITIL oraz narzędzia ITSM w procesie wdrożenia usług Agenta Transferowego w Banku Zachodnim WBK S.A. Praktyki ITIL oraz narzędzia ITSM w procesie wdrożenia usług Agenta Transferowego w Banku Zachodnim WBK S.A. Andrzej Bartkowiak Tomasz Stelmaszyk BMC Forum 2010 Kluczowe czynniki Zarządzania Usługami IT

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Od e-learning e do zarządzania wiedzą - wybrane wdrożenia systemu zarządzania wiedzą

Od e-learning e do zarządzania wiedzą - wybrane wdrożenia systemu zarządzania wiedzą Od e-learning e do zarządzania wiedzą - wybrane wdrożenia systemu zarządzania wiedzą Paweł Szefler e-mail: pszefler@betacom.com.pl Kraków, 21.09.2004. 1 Agenda Część 1. Zarządzania Wiedzą w organizacji

Bardziej szczegółowo

BMC Software License Management

BMC Software License Management Piotr Gulbicki CompFort Meridian Polska Dlaczego Zarz!dzanie Licencjami? Wyzwania Ograniczona widoczno"# stanu zasobów Manualne zarz!dzanie i raportowanie zgodno"ci Brak informacji na temat stopnia wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna na system

Oferta promocyjna na system na system Strona 1 z 30 Prezentacja Oferenta more7 Polska Sp. z o.o. jest firmą o 100% polskim kapitale. Kierunek informatyczny firmy skupia się głównie na rozwiązaniach CRM (Customer Relationship Management),

Bardziej szczegółowo