BMC Software License Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BMC Software License Management"

Transkrypt

1 Piotr Gulbicki CompFort Meridian Polska

2 Dlaczego Zarz!dzanie Licencjami? Wyzwania Ograniczona widoczno"# stanu zasobów Manualne zarz!dzanie i raportowanie zgodno"ci Brak informacji na temat stopnia wykorzystania licencji Nadmiar licencji! Marnowanie bud!etu " Konsekwencje Niedobór licencji! Ryzyko kar Manualne zarz"dzanie zgodno#ci"! Wysoki koszt - Brak zaufania do informacji o zasobach - Zwi$kszone ryzyko z powodu nierozliczonych zasobów - Wysoki koszt raportowania zgodno"ci - Ryzyko ponoszenia zbyt wysokich kosztów b!d% kar za nielegalne korzystanie z oprogramowania

3 Cykl &ycia zasobu Harvest Underutilized Licenses Select & Procure Capture Contracts & License Entitlements Retire Deploy Maintain & Support Audit Compliance Discover & Reconcile

4 Efektywne Zarz!dzanie Licencjami Co kupili!my? Capture License Inventory & Entitlements Co z tym zrobimy? Deploy & Harvest CMDB & Definitive Media Library Discover & Track Usage Co jest zainstalowane? Analyze Compliance Jaka jest ró"nica?

5 Komponenty rozwi!zania BMC BladeLogic for Clients Bazuj!cy na rolach system dystrybucji oprogramowania i u"ycia licencji BMC Remedy Asset Management Centralne zarz!dzanie kontraktami i licencjami Deploy & Harvest BMC Remedy Asset Management Analiza zgodno$ci z umowami licencyjnymi Capture License Inventory & Entitlements BMC Atrium CMDB and DML Analyze Compliance Discover & Track Usage Discover & Track Usage BMC Discovery Wykrywanie komponentów sprz#towych i oprogramowania BMC Atrium CMDB Normalizacja i rekoncyliacja wykrytej infrastruktury w ramach wspó%dzielonego repozytorium konfiguracji, zasobów, relacji i us%ug

6 Inwentaryzacja licencji " Atrium CMDB jako podstawa " Modu! Zarz"dzania Kontraktami (Contract Management System) " Certyfikaty licencyjne - Wsparcie ró#nych modeli licencyjnych Out-of-box - Graficzny kreator wspieraj"cy tworzenie w!asnych modeli licencyjnych - Nazwy oprogramowania powi"zane z Katalogiem Produktowym wykorzystywanym równie# przez CMDB do normalizacji - Grupowanie certyfikatów wsparcie dla powtarzaj"cych si$ zakupów tego samego oprogramowania. Deploy & Harvest Inventory DML Analyze Discover

7 Wykrywanie oprogramowania i normalizacja " Narz$dzia BMC Discovery - BMC Atrium Discovery and Dependency Mapping - BMC BladeLogic for Servers - BMC BladeLogic for Clients (aka Marimba) - Integration for Microsoft SMS/ SCCM " Rekoncyliacja i normalizacja Inventory Deploy & Harvest DML Discover Analyze

8 Analiza zgodno"ci &!czenie instalacji z zapisami umów Silnik weryfikacji zgodno$ci licencji Wizualizacja zgodno$ci na ró"nych poziomach Connections CI CI CI CI? Master Contract Software License Contract Certificate Certificate Certificate Support Contract License License Type Type Inventory Deploy & Harvest DML Discover Analyze

9 Kontrola instalacji i deinstalacji oprogramowania " Identyfikacja zasobów (aplikacji) wed!ug stopnia wykorzystania oprogramowania (Wykorzystywane, Rzadko Wykorzystywane i Nieu#ywane) " Deinstalacja i ponowne wykorzystanie nieu#ywanego oprogramowania Inventory Deploy & Harvest DML Discover Analyze

10 Przyk'ad Adobe Acrobat Licencje zgodne s! z certyfikatem. Gdy liczba wykorzystanych licencji osi!gnie 1 poziom ostrzegawczy, zostanie wygenerowane powiadomienie. Silnik licencyjny %!czy nowe instancje oprogramowania z certyfikatem licencyjnym. Uruchomiony zostaje silnik licencyjny. Narz#dzia Discovery rozpoznaj! nowe oprogramowanie. Software Contract Master Contract Support Contract Discovery Oprogramowanie zostaje pobrane i zainstalowane na wskazanych komputerach. Zostaje podpisane umowa z Adobe. Utworzony zostaje certyfikat licencyjny. Certyfikat zostaje powi!zany z Nazw! Produktu i producentem w Katalogu Produktów.

11 Modele licencyjne Out-of-the-Box " Per Instance - Ka#da instancja oprogramowania wymaga oddzielnej licencji. " Enterprise - Licencja na firm$. " Per Site - Licencja na firm$ na dany obszar. Obszar mo#e dotyczy% regionu, lokalizacji b"d& grupy lokalizacji. Okre'lany jest on jako miejsce w którym znajduje si$ komputer z dan" instancj" oprogramowania. " Per Copy - Bazuj"ca na liczbie unikalnych osób korzystaj"cych z danej licencji. Unikalne osoby to u#ytkownicy powi"zani z komputerem z dan" instancj" oprogramowania. " Per Copy Per Device - Je#eli dozwolone jest zainstalowanie 2 kopii oprogramowania na danym urz"dzeniu, ka#de urz"dzenie z jedn" b"d& dwoma kopiami oprogramowania zu#ywa 1 licencj$. Komputer SW = 2 u&yte licencje Komputer Komputer Komputer SW SW Komputer SW U&ytko wnik U&ytk ownik SW SW SW = 1 u&yta licencja = 2 u&yte licencje

12 Modele licencyjne Out-of-the-Box " Per Server - 1 licencja na ka#dy serwer na którym zainstalowane jest dane oprogramowanie Komputer SW SW = 1 u&yta licencja

13 Modele licencyjne Out-of-the-Box " Per Server - 1 licencja na ka#dy serwer na którym zainstalowane jest dane oprogramowanie " Per CPU - Suma dodawanie liczby CPU - Sta!a liczba - sta!a warto'% przypisana do CPU jest u#ywana do obliczania - Mno#nik do ka#dego CPU przypisany jest mno#nik CPU1 CPU2 Komputer SW = 24 5 u&ytych u&yte licencje licencji

14 Modele licencyjne Out-of-the-Box " Per Server - 1 licencja na ka#dy serwer na którym zainstalowane jest dane oprogramowanie " Per CPU - Suma dodawanie liczby CPU - Sta!a liczba - sta!a warto'% przypisana do CPU jest u#ywana do obliczania - Mno#nik do ka#dego CPU przypisany jest mno#nik " Per Core - Licencja zbli#ona do Per CPU z t" ró#nic", #e bazuje na liczbie rdzeni

15 Modele licencyjne Out-of-the-Box " Per Server - 1 licencja na ka#dy serwer na którym zainstalowane jest dane oprogramowanie " Per CPU - Suma dodawanie liczby CPU - Sta!a liczba - sta!a warto'% przypisana do CPU jest u#ywana do obliczania - Mno#nik do ka#dego CPU przypisany jest mno#nik " Per Core - Licencja zbli#ona do Per CPU z t" ró#nic", #e bazuje na liczbie rdzeni " Upgrade/Downgrade - Mechanizm licencyjny umo#liwiaj"cy zarz"dzanie wieloma produktami z ramach jednego certyfikatu Komputer SWa SWb = 2 u&yte licencje dla ró&nych produktów

16 Modele licencyjne Out-of-the-Box " Wsparcie dla innych modeli licencyjnych: - Kreator typów licencji definiowanie sposobów!"czenia obiektów konfiguracji z certyfikatami i metod wyliczania zgodno'ci (obs!uga 90% modeli licencyjnych) lub - Wykorzystanie mo#liwo'ci platformy AR System (tworzenie w!asnych niestandardowych mechanizmów!"czenia i wyliczania zgodno'ci)

17 5 kroków konfiguracji nowego modelu licencyjnego

18 Raportowanie

19 Raportowanie

20 Efektywne Zarz!dzanie Licencjami - Rezultaty Pojedyncza, skalowalna baza danych konfiguracji Rekoncyliacja informacji o licencjach z wielu 'róde% Obni&enie Normalizacja nazw kosztów i opisów wsparcia oprogramowania IT oparta na scentralizowanym katalogu Mo"liwo$( produktów dok%adnego $ledzenia zasobów Oparty Zwi#kszenie na rolach i liczby konfigurowalny projektów mechanizm IT bez wzrostu weryfikacji zatrudnienia licencji Oszcz#dno$ci $1.8m wydatków w bud"ecie, co przyczyni%o si# do Monitorowanie, wzrostu zysku kontrola na i akcj# zarz!dzanie o 2 centy zasobami Identyfikacja aplikacji przekraczaj!cych umowy lub zbli"aj!cych si# do przekroczenia Zredukowanie konieczno$ci manualnego $ledzenia zasobów i raportowania Umo&liwienie zgodno$ci kontroli zgodno"ci Ponowne wykorzystanie licencji w celu eliminacji zb#dnych zakupów Proaktywne identyfikowanie umów przed ich wyga$nieciem Realizacja celów zapewnienia zgodno$ci w zarz!dzaniu zasobami IT Obni"enie kosztów utrzymania licencji

21 Dzi$kujemy za uwag$

Wykrywanie środowiska IT podstawą skutecznego zarządzania konfiguracją i zasobami. 2010 IBM Corporation

Wykrywanie środowiska IT podstawą skutecznego zarządzania konfiguracją i zasobami. 2010 IBM Corporation Wykrywanie środowiska IT podstawą skutecznego zarządzania konfiguracją i zasobami 2010 IBM Corporation Prezentacja Rodzaje danych wykrywanych w środowisku IT Wsparcie narzędzi Tivoli Dlaczego uŝywać i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston WYDAJNOŚĆ BAZ DANYCH W SERWERACH Z DYSKAMI PÓŁPRZEWODNIKOWYMI FIRMY KINGSTON DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston osiągają wydajność na wat wyższą o 184% 91% więcej zamówień na minutę

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym Akademia BTC - zarządzanie i bezpieczeństwo IT jest projektem szkoleniowym realizowanym przez firmę BTC Sp. z o.o., którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo