OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. 1. Zamawiający. 2. Tryb zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. 1. Zamawiający. 2. Tryb zamówienia"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) Konstancin Jeziorna Ul. Warszawska 165 NIP: , REGON: adres internetowy (URL): Adres do korespondencji: PSE Operator S.A. Biuro Przetargów ul. Warszawska Konstancin Jeziorna Osobami wyznaczonymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Anna Horbacz, Tel: (22) Fax: (22) Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o Zamawiającym, należy przez to rozumieć Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Nazwa skrócona: PSE Operator S.A. 2. Tryb zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, niepublicznego z zachowaniem zasad określonych Regulaminem udzielania zamówień niepublicznych w PSE Operator S.A., obowiązującego od dnia 27 kwietnia 2012 r. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w zakładce: centrum informacji/ przetargi/przetargi niepubliczne. Postępowanie, oznaczone jest numerem: BP/58/2012/AH. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Po dokonaniu oceny Wniosków, Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do prezentacji. Zakres i termin prezentacji oraz sposób przeprowadzenia prezentacji zostanie zawarty w odrębnym zaproszeniu wystosowanym do Wykonawcy przez Zamawiającego. Do Wykonawców, z którymi przeprowadzono prezentacje, zostanie przesłane zaproszenie do złożenia ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wstępny zakres prezentacji Wykonawcy: 1. Doświadczenia zespołu realizacyjnego Wykonawcy w zakresie analizy i opisu procesów zarzadzania usługami IT zgodnymi ze standardem ITIL w wersji 3 1

2 i normą ISO/IEC oraz ich implementacji w organizacji i narzędziach informatycznych wspierających ich realizację. 2. Koncepcja opracowania i wdrożenia procesów, w tym: a. propozycja zakresu procesów, b. propozycja sposobu realizacji prac (z uwzględnieniem kolejności opracowywania i wdrażania procesów, np. podział na fazy: opracowanie procesów a następnie wdrożenie procesów albo opracowanie i wdrożenie procesów bez zrównoleglenia prac albo opracowanie grupy procesów i wdrożenie a następnie kolejnej grupy procesów i wdrożenie, itp.). 3. Koncepcja integracji ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego w ramach implementacji procesu Zarządzania Komponentami Usług i Konfiguracją (z uwzględnieniem infrastruktury Zamawiającego). 4. Propozycja harmonogramu realizacji projektu. 5. Propozycja oszacowania licencji BMC Remedy ITSM, niezbędnych do realizacji wsparcia procesów. 6. Wymagania względem Zamawiającego, w tym podział prac pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 3. Przedmiot zamówienia 3.1 Definicja Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych. Zamawiający pod pojęciem Rozbudowa Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych rozumie wykonanie analizy i opisów procesów zarządzania usługami IT, ich wdrożenie w posiadanym przez Zamawiającego Systemie Serwisowym oraz w Organizacji IT. Zamawiający pod pojęciem System Serwisowy rozumie system służący do obsługi zgłoszeń w ramach świadczonych usług IT, zbudowany na oprogramowaniu BMC Remedy ITSM Suite w wersji Zamawiający pod pojęciem uruchomienia funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych rozumie procesy zarządzania usługami IT opracowane zgodnie ze standardem ITIL wersja 3 i normą ISO/IEC Zamawiający pod pojęciem Organizacji IT rozumie organizację będącą dostawcą usług IT. W skład Organizacji IT wchodzą departamenty PSE Operator S.A.: Departament Teleinformatyki oraz wskazane Wydziały Departamentu Usług Operatorskich. 2

3 3.2 Zakres prac W ramach rozbudowy Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych, Zamawiający wymaga opracowania i wdrożenia w Systemie Serwisowym oraz Organizacji IT procesów zarządzania usługami IT, zgodnymi ze standardem ITIL w wersji 3 i normą ISO/IEC Planowane procesy do uruchomienia: 1. Zarządzanie Incydentami. 2. Zarządzanie Problemami. 3. Zarządzanie Poziomem Usług. 4. Zarządzanie Zmianami. 5. Zarządzenia Wersjami i Wdrożeniami. 6. Zarządzanie Komponentami Usług i Konfiguracją. 7. Zarządzanie Ciągłością Usług IT. 8. Zarządzanie Dostępnością. 9. Zarządzanie Pojemnością. 10. Zarządzanie Zdarzeniami. 11. Zarządzanie Dostawcami. 12. Zarządzanie Wiedzą. W ramach procesu Zarządzanie Komponentami Usług i Konfiguracją Zamawiający wymaga: opracowania i wdrożenia bazy zarządzania konfiguracją (CMDB), obejmującej swoim zakresem zasoby informatyczne i telekomunikacyjne, zarządzania konfiguracją, zarządzania kontraktami, zarządzania licencjami, zarządzania finansowego, zarządzania całym cyklem życia zasobów, integracji z Zintegrowanym Systemem Zarządzania mysap.com, integracji z źródłami danych zasilającymi CMDB, integracji z systemem kodów kreskowych. Jednocześnie Zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia następujących produktów: 1. Projekt Wdrożenia. 2. Zdefiniowane i udokumentowane procesy, a także opracowane procedury procesu. Dokumentacja dla każdego z procesów powinna zawierać opis procesu oraz diagram przepływu zdarzeń w procesie. Schematy procesu powinny być wykonane w notacji BPMN w narzędziu Enterprise Architect, natomiast opisy procesów w dokumencie MS Word. 3. Schematy procesów, o których mowa powyżej, powinny być dostarczone w formacie.eap oraz html. Schematy procesów, procedur wraz z wyciągiem z ich opisów powinny zostać zaimplementowane w Systemie Serwisowym. 4. Wdrożone procesy w Systemie Serwisowym i w Organizacji IT. 5. Projekt szczegółowy wdrożenia bazy zarządzania konfiguracją CMDB. 6. Modele oraz procedury w obszarze zarzadzania konfiguracją, zarządzania kontraktami, zarzadzania licencjami, zarzadzania finansowego, zarzadzania 3

4 cyklem życia zasobów w ramach procesu Zarządzania Komponentami Usług i Konfiguracją. 7. Projekt budowy interfejsów z środowiskiem informatycznym Zamawiającego. 8. Opracowana i wdrożona baza konfiguracji CMDB, zintegrowana z istniejącym środowiskiem informatycznym Zamawiającego. 9. Zbudowane i wdrożone interfejsy z istniejącym środowiskiem Zamawiającego 10. Opracowana dokumentacja Systemu Serwisowego w zakresie wsparcia w realizacji opracowanych i wdrożonych procesów. 11. Plan testów zawierający scenariusze testów. 12. Protokół z przeprowadzonych testów. 13. Plan przeprowadzenia instruktażu, o których mowa w pkt. 13 i Przeprowadzenie instruktażu dla kluczowych osób, biorących udział w procesach. 15. Przeprowadzenie instruktażu dla administratorów merytorycznych i technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu Serwisowego. 16. Przeprowadzenie prezentacji dla biznesowych Jednostek Operacyjnych. 17. Dokumentacja powykonawcza Systemu Serwisowego w zakresie wprowadzonych zmian. Dokumentacja projektowa musi być dostarczona w języku polskim. Komunikacja w trakcie wdrożenia musi być prowadzona w języku polskim. Przed implementacją zmian w Systemie Serwisowym wymagane jest wprowadzenie zmian w środowisku rozwojowym Systemu Serwisowego, przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Implementacja w środowisku produkcyjnym Systemu Serwisowego może odbyć się po odbiorze testów środowiska rozwojowego. Prawidłowa implementacja w środowisku produkcyjnym musi zostać potwierdzona protokołem odbioru testów akceptacyjnych środowiska produkcyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu procesów w publikowanej wersji SIWZ. 3.3 Założenia realizacyjne Zamawiający posiada System Serwisowy zbudowany na oprogramowaniu BMC Remedy ITSM Suite, wersja , i wykorzystuje następujące aplikacje: Aplikacja BMC Remedy Service Desk, Aplikacja BMC Service Level Management, BMC Service Request Management. System Serwisowy posiada dwa środowiska: produkcyjne i rozwojowe Zamawiający posiada System Monitorowania Infrastruktury Informatycznej (SMIT) zbudowany na oprogramowaniu IBM Tivoli Monitoring, wersja i wykorzystuje następujące aplikacje: Tivoli Enterprise Monitoring Server Tivoli Enterprise Portal Server Tivoli Data Warehouse (DB2) IBM Tivoli Network Manager. 4

5 Tivoli Business Service Manager Tivoli Netcool/OMNIbus Tivoli Netcool/Webtop Tivoli Integrated Portal. W ramach SMIT, do monitorowania urządzeń sieciowych, wykorzystywane jest narzędzie CiscoWorks LAN Management Solution Zamawiający posiada System Center Configuration Manager 2012 (SCCM) służący do zarządzania stacjami roboczymi (komputery stacjonarne, notebooki, z wyłączeniem serwerów) Zamawiający posiada szynę integracyjną IBM WebSphere Message Broker v8 z WebSphere Adapter for SAP Zamawiający używa do modelowania narzędzia Enterprise Architect 9.0 firmy Sparx Systems Zamawiający posiada zbudowany Katalog Usług IT oraz dokumentację procesu Zarządzania Katalogiem Usług IT Zamawiający posiada Politykę Bezpieczeństwa Informacji, uzyskał Certyfikat PN-ISO/IEC 27001: Zamawiający do raportowania wykorzystuje narzędzie Microsoft SQL Server Reporting Services, Standard, wersja Zamawiający w przyszłości planuje certyfikację z normy ISO/IEC i wdrażane procesy powinny spełniać wymagania w/w normy. 4. Termin realizacji zamówienia Szacowany termin realizacji całości prac wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia), w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali minimum 1 (jeden) projekt, polegający na opracowaniu i wdrożeniu w organizacji procesów 5

6 zarządzania usługami IT, o których mowa w pkt. 3.2 niniejszego Ogłoszenia łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia), w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali minimum 1 (jedno) wdrożenie oprogramowania BMC Remedy ITSM w zakresie aplikacji: BMC Remedy Service Desk (zarówno moduł Incident Management jak i Problem Management), BMC Remedy Service Level Management, BMC Remedy Change Management, BMC Remedy Asset Management, BMC Atrium CMDB łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia), w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali minimum 1 (jeden) projekt w ramach którego opracowali i wdrożyli w narzędziu BMC Remedy ITSM bazę zarządzania konfiguracją (CMDB) obejmującą swoim zakresem stacje robocze, komputerowe urządzenia biurowe (drukarki, faksy, skanery, itp.), serwery, oprogramowanie, urządzenia sieciowe i inne składniki infrastruktury informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku dokumenty (referencje lub protokół odbioru) potwierdzające należyte wykonanie wymienionych w pkt , pkt i w pkt powyżej projektów wystawione przez podmioty zamawiające. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów wynikających z tajemnicy handlowej podmiotu zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę Wykonawcy bądź jego podwykonawców w projekcie Łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia) dysponują lub będą dysponowali osobami, które będą w rzeczywistości uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, posiadającymi następujące doświadczenie i certyfikaty: Kierownika projektu, który w ciągu ostatnich 3 (trzech) latach przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, pełnił rolę kierownika projektu oraz posiada co najmniej jeden z niżej wymienionych certyfikatów w dziedzinie zarządzania projektami: PMI co najmniej na poziomie Certified Associate in Project Management, IPMA, co najmniej na poziomie Certified Project Manager Prince 2, co najmniej na poziomie Practitioner. 6

7 Eksperta ze znajomością najlepszych praktyk ITIL, który w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, brał udział w co najmniej jednym projekcie polegającym na opracowaniu procesów zarządzania usługami IT, wymienionych w pkt. 3.2 niniejszego Ogłoszenia, i który posiada certyfikaty: ITIL Intermediate Qualification: Service Design i ITIL Intermediate Qualification: Service Transition i ITIL Intermediate Qualification: Service Operation, lub ITIL Intermediate Qualification: Planning Protection & Optimization i ITIL Intermediate Qualification: Service Offerings & Agreements i ITIL Intermediate Qualification: Release, Control & Validation i ITIL Intermediate Qualification: Operational Support & Analysis, lub kombinację certyfikatów z pkt i , potwierdzających wiedzę z zakresu procesów wymienionych w pkt. 3.2, lub ITIL EXPERT in IT Service Management Konsultanta ze znajomością procesów zarządzania usługami IT, posiadającego certyfikat z ITIL v.3 na poziomie co najmniej ITIL Foundation, który w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, pełnił rolę analityka i dokumentalisty w co najmniej jednym projekcie, w ramach którego opracowano i wdrożono procesy zarządzania usługami IT wymienione w pkt. 3.2 niniejszego Ogłoszenia Konsultanta ze znajomością narzędzia BMC Remedy ITSM, który w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, brał udział w co najmniej jednym projekcie, w ramach którego zostały wdrożone co najmniej aplikacje: BMC Remedy Service Desk, BMC Remedy Service Level Management, BMC Remedy Change Management, BMC Remedy Asset Management, BMC Atrium CMDB Konsultanta ze znajomością budowy bazy zarządzania konfiguracją (CMDB), który w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, brał udział w co najmniej jednym projekcie, w ramach którego została zbudowana w narzędziu BMC Remedy ITSM baza zarządzania konfiguracją CMDB obejmująca swoim zakresem stacje robocze, komputerowe urządzenia biurowe (drukarki, faksy, skanery, itp.), serwery, oprogramowanie, urządzenia sieciowe i inne składniki infrastruktury informatycznej oraz telekomunikacyjnej. 7

8 Konsultanta ze znajomością normy ISO/IEC 20000, potwierdzoną oświadczeniem Wykonawcy o dysponowaniu taką osobą bądź potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami Konsultanta ze znajomością notacji BPMN w narzędziu Enterprise Architect, potwierdzoną oświadczeniem Wykonawcy o dysponowaniu taką osobą bądź potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. 5.3 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt 5.2 będzie dokonana łącznie. 5.4 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5. Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. Ogłoszenia. 5.5 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5. Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń. 5.6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania. 5.7 Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza lub równa 3 (trzy), Zamawiający zaprosi do prezentacji, a następnie do składania ofert wszystkich Wykonawców bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej wniosków. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3 (trzy), Zamawiający zaprosi do prezentacji, a następnie do składania ofert tych 3 (trzech) Wykonawców, którzy uzyskają największą sumaryczną liczbę punktów, obliczoną w sposób przedstawiony w Załączniku nr 5 do niniejszego Ogłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabel określonych w Załączniku nr Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty: 6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Art ust. 1) Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych w PSE Operator S.A., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. 8

9 6.3 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. 6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 i 6.3 powyżej, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się w formie oryginału. Dokumenty lub oświadczenie, o którym mowa powyżej sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.5 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, projektów wskazanych w pkt , i Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie (referencje lub protokół odbioru), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 6.6 Wykaz osób, o których mowa w pkt Ogłoszenia, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia i które posiadają doświadczenie w realizacji projektów wraz z certyfikatami/uprawnieniami/oświadczeniami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 6.7 Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż ,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty w walucie innej niż złoty polski zamawiający przeliczy tę kwotę po kursie banku wystawiającego informację z dnia jej wystawienia. 6.8 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokument wskazujący członków konsorcjum i pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym i wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy. 9

10 6.9 Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 6.2 Ogłoszenia W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokumenty określone w punktach 6.2, 6.3, 6.4, i 6.8, składa każdy z członków konsorcjum, pozostałe dokumenty składają wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń. 7. Informacje dodatkowe 7.1 Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.2 Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki. 7.3 Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację. 7.5 Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości. 7.6 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 3 (trzech) egzemplarzach (oryginał i 2 kopie). 10

11 7.7 Wymaga się, by Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym i zapieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie zewnętrzne Wniosku i przesyłki kurierskiej powinno być opisane w następujący sposób: Postępowanie niepubliczne prowadzone w trybie przetargu ograniczonego nr BP/58/2012/AH. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Rozbudowę Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych. Nie otwierać przed dniem 3 września 2012 r. godz ". 7.8 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy zaadresować na niżej wskazany adres: PSE Operator S.A. Biuro Przetargów ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna 7.9 Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wadium w wysokości ,00 zł w jednej z następujących form: w pieniądzu; w poręczeniach lub gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych Zamawiający oczekuje, iż wszystkie spotkania w ramach niniejszego postępowania jak i realizacji przedmiotu zamówienia będą prowadzone w języku polskim. Produkty zamówienia (np. projekty, procedury, standardy, szablony dokumentów) również zostaną przygotowane w języku polskim. 8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 3 września 2012 r. do godziny 11:00 w Kancelarii Ogólnej pod adresem: PSE Operator S.A., Konstancin-Jeziorna, Ul. Warszawska

12 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków z Art ust. 1). Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych w PSE Operator S.A., w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na Rozbudowę Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do zrealizowania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., dnia 2012 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia WYKAZ PODWYKONAWCÓW ORAZ ZAKRES PRAC zgodnie z pkt 5 Ogłoszenia Tabela 1. Wykaz podwykonawców oraz zakres prac Nazwa firmy Wyszczególnienie zakresu Lp. i adres prac 1. Nazwa firmy: <zakres prac, które będzie <nazwa firmy podwykonawcy> Adres: <adres firmy podwykonawcy> 2. realizował podwykonawca w ramach projektu Rozbudowa Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych Uwagi... n 13

14 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, projektów o których mowa w pkt , i Ogłoszenia. 1. Wykaz wykonanych projektów, o których mowa w pkt Ogłoszenia Tabela 2. Wykaz wykonanych projektów, o których mowa w pkt (Procesy) Lp. P1 Nazwa projektu Nazwa projektu : <nazwa projektu 1 > Nazwa i charakteryst yka klienta <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 1 i jego krótka charakterysty ka> Zakres zrealizowan ych prac <zakres zrealizowa nych prac> Okres realizacji projektu / Data odbioru Czas trwania projektu: <od kiedy do kiedy trwał projekt> Data odbioru projektu: <data odbioru projektu> Opracowane i wdrożone procesy <nazwy procesów opracowanych i wdrożonych w ramach realizacji projektu: Zarządzanie Incydentami Zarządzanie Problemami Zarządzanie Poziomem Usług Zarządzanie Zmianami Zarządzanie wersjami i wdrożeniami Zarządzanie Komponent ami Usług i Konfiguracj ą Zarządzanie Ciągłością Usług IT Zarządzanie Dostępności ą Zarządzanie Pojemności ą Zarządzanie Zdarzeniami Zarządzanie Dostawcami Zarządzanie Czy proces były wspierane przez oprogram owanie BMC Remedy ITSM Tak / Nie <Tak gdy realizacja procesu była wspieran a w/w oprogram owanie Nie jeżeli nie była wspieran a przez w/w oprogram owanie> Uwagi... Indeks referen cji 14

15 Lp. Nazwa projektu Nazwa i charakteryst yka klienta Zakres zrealizowan ych prac Okres realizacji projektu / Data odbioru Opracowane i wdrożone procesy Wiedzą> Czy proces były wspierane przez oprogram owanie BMC Remedy ITSM Uwagi Indeks referen cji P2 P3 Pn 2. Wykaz wykonanych projektów, o których mowa w pkt Ogłoszenia Tabela 3. Wykaz wykonanych projektów o których mowa w pkt ( BMC Remedy) Lp. Nazwa Nazwa Zakres Okres Indeks projektu i charakterystyka klienta zrealizowanych prac realizacji projektu / Data Uwagi referencji R1 <nazwa projektu> <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 1 i jego krótka charakterystyka> <zakres zrealizowanych prac> odbioru Czas trwania projektu: <od kiedy do trwał projekt> kiedy... R2 R3 Rn Data odbioru projektu: <data odbioru projektu> 3. Wykaz wykonanych projektów, o których mowa w pkt Ogłoszenia Tabela 4. Wykaz wykonanych projektów, o których mowa w pkt ( CMDB) Lp. Tytuł Nazwa Zakres projektu i charakterystyka klienta zrealizowanych prac Uwagi C1 <nazwa projektu> <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 1 i jego krótka charakterystyka> <zakres zrealizowanych prac> Okres realizacji projektu/ Data odbioru Czas trwania projektu: <od kiedy do trwał projekt> Data kiedy... Indeks referencji 15

16 Lp. C2 C3 Cn Tytuł projektu Nazwa i charakterystyka klienta Zakres zrealizowanych prac Okres realizacji projektu/ Data odbioru odbioru projektu: <data odbioru projektu> Uwagi Indeks referencji Ponadto, zgodnie z pkt 6.5. Ogłoszenia Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku dokumenty (referencje lub protokół odbioru) potwierdzające należyte wykonanie wymienionych w Wykazach 1 3 powyżej, projektów wystawione przez podmioty zamawiające. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów wynikających z tajemnicy handlowej podmiotu zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę Wykonawcy bądź jego podwykonawców w projekcie. 16

17 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt Ogłoszenia Tabela 5. Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia Lp. Charakterystyka osób uczestniczących w projekcie Rozbudowa Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych Doświadczenie konsultanta w zakresie roli jaką będzie pełnił w projekcie Rozbudowa Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych Imię i nazwisko / Posiadane rola certyfikaty Projekt Rola A B C D * E F 1. Imię i nazwisko: <lista ważnych Klient: Rola:... <imię i nazwisko certyfikatów <nazwa klienta <nazwa roli konsultanta> posiadanych dla w projekcie 1> przez jakiego konsultanta, jeśli realizowany był wymagane> projekt 1> 2. Rola: <nazwa roli w projekcie na Rozbudowę Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych > Opis roli: <zakres obowiązków w projekcie Rozbudowę Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych > Nazwa projektu: <nazwa projektu 1> Opis projektu: <opis projektu 1> Klient: <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 2> Nazwa projektu: <nazwa projektu 2> Opis projektu: <opis projektu 2> Opis roli: <zakres obowiązków wykonywanych w roli w projekcie 1> Potwierdzenie roli: <referencje/oświa dczenie dla projektu 1> Rola: <nazwa roli w projekcie 2> Opis roli: <zakres obowiązków wykonywanych w roli w projekcie 2> Potwierdzenie roli: <referencje/oświa dczenie dla projektu 2> Uwagi * W kolumnie D należy wskazać i opisać projekty, w których dany konsultant uczestniczył. Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku certyfikaty / uprawnienia / oświadczenia, o których mowa w pkt 6.6. Ogłoszenia. 17

18 Załącznik nr 5 do Ogłoszenia Kryteria oceny wniosków, jeżeli więcej niż 3 (trzech) Wykonawców spełniło warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności zostaną ocenione procesy, wg kryterium opisanym w pkt. Ocena 1. Procesy. Do prezentacji a następnie do złożenia ofert zostaną zaproszeni 3 (trzej) Wykonawcy, którzy uzyskają największą ilość punktów w wyniku tej oceny. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców, następnym kryterium dla tych Wykonawców będzie ocena doświadczenia we wdrażaniu oprogramowania BMC Remedy ITSM, wg kryterium opisanym w pkt. Ocena 2. Oprogramowanie BMC Remedy ITSM. Do prezentacji a następnie do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskali największą ilość punktów w wyniku tej oceny. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców, następnym kryterium będzie ocena doświadczenia w budowaniu bazy konfiguracji CMDB w oprogramowaniu BMC Remedy ITSM, wg kryterium opisanym w pkt. Ocena 3. Baza zarządzania konfiguracją CMDB. Do prezentacji, a następnie do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskali największą ilość punktów w wyniku tej oceny. W przypadku, gdy w wyniku ocen wg kryteriów Ocena 1. Procesy, Ocena 2. Oprogramowanie BMC Remedy ITSM i Ocena 3. Baza zarządzania konfiguracją CMDB nie uda się wyłonić maksymalnie 3 (trzech) Wykonawców, do prezentacji a następnie do złożenia ofert zostają zaproszeni wszyscy Wykonawcy. Wykonawca wypełnia wszystkie załączone poniżej szablony tabel, łącznie z punktacją, którą wylicza w oparciu o niżej opisaną metodę. Tabela 6. Podsumowanie oceny wniosków Lp. Kryterium punktów Liczba punktów 1. Ocena 1. Procesy 96 Ocena Oprogramowanie BMC Remedy 15 ITSM 3. Ocena 3. Baza zarządzania konfiguracją CMDB 18 <liczba punktów w ramach kryterium Ocena 1. Procesy > <liczba punktów w ramach kryterium Ocena 2. Oprogramowanie BMC Remedy ITSM > <liczba punktów w ramach kryterium Ocena 3. Baza zarządzania konfiguracją CMDB > Podsumowanie: 129 <łączna liczba Kryteria ocen: 1. Ocena 1. Procesy Tabela 7. Ocena 1. Procesy Kryterium oceny Liczba referencji dla Czy wspierane przez Lp. Proces wdrożeń procesów oprogramowanie wskazanych BMC Remedy ITSM w kolumnie B Liczba punktów A B C D E 1. Zarządzanie Liczba referencji: Tak / Nie Incydentami <należy wpisać liczbę 4 18

19 Kryterium oceny Liczba referencji dla Czy wspierane przez Lp. Proces wdrożeń procesów oprogramowanie Liczba punktów wskazanych BMC Remedy ITSM w kolumnie B A B C D E <Jeżeli co najmniej w jednym ze Liczba zrealizowanych <wskazać projekty z projektów realizacja <liczba wykazu wykonanych procesu była projektów, którego wspierana przez dotyczą referencje, np. narzędzie BMC P1, P2> Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> 2. Zarządzanie problemami 3. Zarządzanie Poziomem Usług 4. Zarządzanie Zmianami 5. Zarządzanie Wersjami Wdrożeniami i Liczba referencji: <należy wpisać liczbę <wskazać projekty z wykazu wykonanych projektów, którego dotyczą referencje, np. P1, P2> Liczba referencji: <należy wpisać liczbę <wskazać projekty z wykazu wykonanych projektów, którego dotyczą referencje, np. P1, P2> Liczba referencji: <należy wpisać liczbę <wskazać projekty z wykazu wykonanych projektów, którego dotyczą referencje, np. P1, P2> Liczba referencji: <należy wpisać liczbę Tak / Nie <Jeżeli co najmniej w jednym ze zrealizowanych projektów realizacja procesu była wspierana przez narzędzie BMC Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> Tak / Nie <Jeżeli co najmniej w jednym ze zrealizowanych projektów realizacja procesu była wspierana przez narzędzie BMC Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> Tak / Nie <Jeżeli co najmniej w jednym ze zrealizowanych projektów realizacja procesu była wspierana przez narzędzie BMC Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> Tak / Nie <Jeżeli co najmniej 4 Liczba <liczba 4 Liczba <liczba 13 Liczba <liczba 13 19

20 Kryterium oceny Liczba referencji dla Czy wspierane przez Lp. Proces wdrożeń procesów oprogramowanie wskazanych BMC Remedy ITSM w kolumnie B Liczba punktów A B C D E w jednym ze Liczba zrealizowanych <wskazać projekty z projektów realizacja <liczba wykazu wykonanych procesu była projektów, którego wspierana przez dotyczą referencje, np. narzędzie BMC P1, P2> Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> 6. Zarządzanie Liczba referencji: Tak / Nie Komponentami <należy wpisać liczbę 13 Usług <Jeżeli co najmniej i Konfiguracją w jednym ze Liczba zrealizowanych <wskazać projekty z projektów realizacja <liczba wykazu wykonanych procesu była projektów, którego wspierana przez dotyczą referencje, np. narzędzie BMC P1, P2> Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> 7. Zarządzanie Liczba referencji: Tak / Nie Ciągłością <należy wpisać liczbę 6 Usług IT <Jeżeli co najmniej w jednym ze Liczba zrealizowanych <wskazać projekty z projektów realizacja <liczba wykazu wykonanych procesu była projektów, którego wspierana przez dotyczą referencje, np. narzędzie BMC P1, P2> Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> 8. Zarządzanie Liczba referencji: Tak / Nie Dostępnością <należy wpisać liczbę 6 <Jeżeli co najmniej w jednym ze Liczba zrealizowanych <wskazać projekty z projektów realizacja <liczba wykazu wykonanych procesu była projektów, którego wspierana przez dotyczą referencje, np. narzędzie BMC P1, P2> Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> 9. Zarządzanie Liczba referencji: Tak / Nie Pojemnością <należy wpisać liczbę 6 <Jeżeli co najmniej w jednym ze Liczba zrealizowanych 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie i konfiguracja środowiska narzędziowego oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17124-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki Konstancin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo