OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. 1. Zamawiający. 2. Tryb zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. 1. Zamawiający. 2. Tryb zamówienia"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) Konstancin Jeziorna Ul. Warszawska 165 NIP: , REGON: adres internetowy (URL): Adres do korespondencji: PSE Operator S.A. Biuro Przetargów ul. Warszawska Konstancin Jeziorna Osobami wyznaczonymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Anna Horbacz, Tel: (22) Fax: (22) Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o Zamawiającym, należy przez to rozumieć Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Nazwa skrócona: PSE Operator S.A. 2. Tryb zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, niepublicznego z zachowaniem zasad określonych Regulaminem udzielania zamówień niepublicznych w PSE Operator S.A., obowiązującego od dnia 27 kwietnia 2012 r. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w zakładce: centrum informacji/ przetargi/przetargi niepubliczne. Postępowanie, oznaczone jest numerem: BP/58/2012/AH. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Po dokonaniu oceny Wniosków, Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do prezentacji. Zakres i termin prezentacji oraz sposób przeprowadzenia prezentacji zostanie zawarty w odrębnym zaproszeniu wystosowanym do Wykonawcy przez Zamawiającego. Do Wykonawców, z którymi przeprowadzono prezentacje, zostanie przesłane zaproszenie do złożenia ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wstępny zakres prezentacji Wykonawcy: 1. Doświadczenia zespołu realizacyjnego Wykonawcy w zakresie analizy i opisu procesów zarzadzania usługami IT zgodnymi ze standardem ITIL w wersji 3 1

2 i normą ISO/IEC oraz ich implementacji w organizacji i narzędziach informatycznych wspierających ich realizację. 2. Koncepcja opracowania i wdrożenia procesów, w tym: a. propozycja zakresu procesów, b. propozycja sposobu realizacji prac (z uwzględnieniem kolejności opracowywania i wdrażania procesów, np. podział na fazy: opracowanie procesów a następnie wdrożenie procesów albo opracowanie i wdrożenie procesów bez zrównoleglenia prac albo opracowanie grupy procesów i wdrożenie a następnie kolejnej grupy procesów i wdrożenie, itp.). 3. Koncepcja integracji ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego w ramach implementacji procesu Zarządzania Komponentami Usług i Konfiguracją (z uwzględnieniem infrastruktury Zamawiającego). 4. Propozycja harmonogramu realizacji projektu. 5. Propozycja oszacowania licencji BMC Remedy ITSM, niezbędnych do realizacji wsparcia procesów. 6. Wymagania względem Zamawiającego, w tym podział prac pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 3. Przedmiot zamówienia 3.1 Definicja Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych. Zamawiający pod pojęciem Rozbudowa Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych rozumie wykonanie analizy i opisów procesów zarządzania usługami IT, ich wdrożenie w posiadanym przez Zamawiającego Systemie Serwisowym oraz w Organizacji IT. Zamawiający pod pojęciem System Serwisowy rozumie system służący do obsługi zgłoszeń w ramach świadczonych usług IT, zbudowany na oprogramowaniu BMC Remedy ITSM Suite w wersji Zamawiający pod pojęciem uruchomienia funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych rozumie procesy zarządzania usługami IT opracowane zgodnie ze standardem ITIL wersja 3 i normą ISO/IEC Zamawiający pod pojęciem Organizacji IT rozumie organizację będącą dostawcą usług IT. W skład Organizacji IT wchodzą departamenty PSE Operator S.A.: Departament Teleinformatyki oraz wskazane Wydziały Departamentu Usług Operatorskich. 2

3 3.2 Zakres prac W ramach rozbudowy Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych, Zamawiający wymaga opracowania i wdrożenia w Systemie Serwisowym oraz Organizacji IT procesów zarządzania usługami IT, zgodnymi ze standardem ITIL w wersji 3 i normą ISO/IEC Planowane procesy do uruchomienia: 1. Zarządzanie Incydentami. 2. Zarządzanie Problemami. 3. Zarządzanie Poziomem Usług. 4. Zarządzanie Zmianami. 5. Zarządzenia Wersjami i Wdrożeniami. 6. Zarządzanie Komponentami Usług i Konfiguracją. 7. Zarządzanie Ciągłością Usług IT. 8. Zarządzanie Dostępnością. 9. Zarządzanie Pojemnością. 10. Zarządzanie Zdarzeniami. 11. Zarządzanie Dostawcami. 12. Zarządzanie Wiedzą. W ramach procesu Zarządzanie Komponentami Usług i Konfiguracją Zamawiający wymaga: opracowania i wdrożenia bazy zarządzania konfiguracją (CMDB), obejmującej swoim zakresem zasoby informatyczne i telekomunikacyjne, zarządzania konfiguracją, zarządzania kontraktami, zarządzania licencjami, zarządzania finansowego, zarządzania całym cyklem życia zasobów, integracji z Zintegrowanym Systemem Zarządzania mysap.com, integracji z źródłami danych zasilającymi CMDB, integracji z systemem kodów kreskowych. Jednocześnie Zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia następujących produktów: 1. Projekt Wdrożenia. 2. Zdefiniowane i udokumentowane procesy, a także opracowane procedury procesu. Dokumentacja dla każdego z procesów powinna zawierać opis procesu oraz diagram przepływu zdarzeń w procesie. Schematy procesu powinny być wykonane w notacji BPMN w narzędziu Enterprise Architect, natomiast opisy procesów w dokumencie MS Word. 3. Schematy procesów, o których mowa powyżej, powinny być dostarczone w formacie.eap oraz html. Schematy procesów, procedur wraz z wyciągiem z ich opisów powinny zostać zaimplementowane w Systemie Serwisowym. 4. Wdrożone procesy w Systemie Serwisowym i w Organizacji IT. 5. Projekt szczegółowy wdrożenia bazy zarządzania konfiguracją CMDB. 6. Modele oraz procedury w obszarze zarzadzania konfiguracją, zarządzania kontraktami, zarzadzania licencjami, zarzadzania finansowego, zarzadzania 3

4 cyklem życia zasobów w ramach procesu Zarządzania Komponentami Usług i Konfiguracją. 7. Projekt budowy interfejsów z środowiskiem informatycznym Zamawiającego. 8. Opracowana i wdrożona baza konfiguracji CMDB, zintegrowana z istniejącym środowiskiem informatycznym Zamawiającego. 9. Zbudowane i wdrożone interfejsy z istniejącym środowiskiem Zamawiającego 10. Opracowana dokumentacja Systemu Serwisowego w zakresie wsparcia w realizacji opracowanych i wdrożonych procesów. 11. Plan testów zawierający scenariusze testów. 12. Protokół z przeprowadzonych testów. 13. Plan przeprowadzenia instruktażu, o których mowa w pkt. 13 i Przeprowadzenie instruktażu dla kluczowych osób, biorących udział w procesach. 15. Przeprowadzenie instruktażu dla administratorów merytorycznych i technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu Serwisowego. 16. Przeprowadzenie prezentacji dla biznesowych Jednostek Operacyjnych. 17. Dokumentacja powykonawcza Systemu Serwisowego w zakresie wprowadzonych zmian. Dokumentacja projektowa musi być dostarczona w języku polskim. Komunikacja w trakcie wdrożenia musi być prowadzona w języku polskim. Przed implementacją zmian w Systemie Serwisowym wymagane jest wprowadzenie zmian w środowisku rozwojowym Systemu Serwisowego, przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Implementacja w środowisku produkcyjnym Systemu Serwisowego może odbyć się po odbiorze testów środowiska rozwojowego. Prawidłowa implementacja w środowisku produkcyjnym musi zostać potwierdzona protokołem odbioru testów akceptacyjnych środowiska produkcyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu procesów w publikowanej wersji SIWZ. 3.3 Założenia realizacyjne Zamawiający posiada System Serwisowy zbudowany na oprogramowaniu BMC Remedy ITSM Suite, wersja , i wykorzystuje następujące aplikacje: Aplikacja BMC Remedy Service Desk, Aplikacja BMC Service Level Management, BMC Service Request Management. System Serwisowy posiada dwa środowiska: produkcyjne i rozwojowe Zamawiający posiada System Monitorowania Infrastruktury Informatycznej (SMIT) zbudowany na oprogramowaniu IBM Tivoli Monitoring, wersja i wykorzystuje następujące aplikacje: Tivoli Enterprise Monitoring Server Tivoli Enterprise Portal Server Tivoli Data Warehouse (DB2) IBM Tivoli Network Manager. 4

5 Tivoli Business Service Manager Tivoli Netcool/OMNIbus Tivoli Netcool/Webtop Tivoli Integrated Portal. W ramach SMIT, do monitorowania urządzeń sieciowych, wykorzystywane jest narzędzie CiscoWorks LAN Management Solution Zamawiający posiada System Center Configuration Manager 2012 (SCCM) służący do zarządzania stacjami roboczymi (komputery stacjonarne, notebooki, z wyłączeniem serwerów) Zamawiający posiada szynę integracyjną IBM WebSphere Message Broker v8 z WebSphere Adapter for SAP Zamawiający używa do modelowania narzędzia Enterprise Architect 9.0 firmy Sparx Systems Zamawiający posiada zbudowany Katalog Usług IT oraz dokumentację procesu Zarządzania Katalogiem Usług IT Zamawiający posiada Politykę Bezpieczeństwa Informacji, uzyskał Certyfikat PN-ISO/IEC 27001: Zamawiający do raportowania wykorzystuje narzędzie Microsoft SQL Server Reporting Services, Standard, wersja Zamawiający w przyszłości planuje certyfikację z normy ISO/IEC i wdrażane procesy powinny spełniać wymagania w/w normy. 4. Termin realizacji zamówienia Szacowany termin realizacji całości prac wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia), w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali minimum 1 (jeden) projekt, polegający na opracowaniu i wdrożeniu w organizacji procesów 5

6 zarządzania usługami IT, o których mowa w pkt. 3.2 niniejszego Ogłoszenia łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia), w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali minimum 1 (jedno) wdrożenie oprogramowania BMC Remedy ITSM w zakresie aplikacji: BMC Remedy Service Desk (zarówno moduł Incident Management jak i Problem Management), BMC Remedy Service Level Management, BMC Remedy Change Management, BMC Remedy Asset Management, BMC Atrium CMDB łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia), w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali minimum 1 (jeden) projekt w ramach którego opracowali i wdrożyli w narzędziu BMC Remedy ITSM bazę zarządzania konfiguracją (CMDB) obejmującą swoim zakresem stacje robocze, komputerowe urządzenia biurowe (drukarki, faksy, skanery, itp.), serwery, oprogramowanie, urządzenia sieciowe i inne składniki infrastruktury informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku dokumenty (referencje lub protokół odbioru) potwierdzające należyte wykonanie wymienionych w pkt , pkt i w pkt powyżej projektów wystawione przez podmioty zamawiające. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów wynikających z tajemnicy handlowej podmiotu zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę Wykonawcy bądź jego podwykonawców w projekcie Łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia) dysponują lub będą dysponowali osobami, które będą w rzeczywistości uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, posiadającymi następujące doświadczenie i certyfikaty: Kierownika projektu, który w ciągu ostatnich 3 (trzech) latach przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, pełnił rolę kierownika projektu oraz posiada co najmniej jeden z niżej wymienionych certyfikatów w dziedzinie zarządzania projektami: PMI co najmniej na poziomie Certified Associate in Project Management, IPMA, co najmniej na poziomie Certified Project Manager Prince 2, co najmniej na poziomie Practitioner. 6

7 Eksperta ze znajomością najlepszych praktyk ITIL, który w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, brał udział w co najmniej jednym projekcie polegającym na opracowaniu procesów zarządzania usługami IT, wymienionych w pkt. 3.2 niniejszego Ogłoszenia, i który posiada certyfikaty: ITIL Intermediate Qualification: Service Design i ITIL Intermediate Qualification: Service Transition i ITIL Intermediate Qualification: Service Operation, lub ITIL Intermediate Qualification: Planning Protection & Optimization i ITIL Intermediate Qualification: Service Offerings & Agreements i ITIL Intermediate Qualification: Release, Control & Validation i ITIL Intermediate Qualification: Operational Support & Analysis, lub kombinację certyfikatów z pkt i , potwierdzających wiedzę z zakresu procesów wymienionych w pkt. 3.2, lub ITIL EXPERT in IT Service Management Konsultanta ze znajomością procesów zarządzania usługami IT, posiadającego certyfikat z ITIL v.3 na poziomie co najmniej ITIL Foundation, który w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, pełnił rolę analityka i dokumentalisty w co najmniej jednym projekcie, w ramach którego opracowano i wdrożono procesy zarządzania usługami IT wymienione w pkt. 3.2 niniejszego Ogłoszenia Konsultanta ze znajomością narzędzia BMC Remedy ITSM, który w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, brał udział w co najmniej jednym projekcie, w ramach którego zostały wdrożone co najmniej aplikacje: BMC Remedy Service Desk, BMC Remedy Service Level Management, BMC Remedy Change Management, BMC Remedy Asset Management, BMC Atrium CMDB Konsultanta ze znajomością budowy bazy zarządzania konfiguracją (CMDB), który w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, brał udział w co najmniej jednym projekcie, w ramach którego została zbudowana w narzędziu BMC Remedy ITSM baza zarządzania konfiguracją CMDB obejmująca swoim zakresem stacje robocze, komputerowe urządzenia biurowe (drukarki, faksy, skanery, itp.), serwery, oprogramowanie, urządzenia sieciowe i inne składniki infrastruktury informatycznej oraz telekomunikacyjnej. 7

8 Konsultanta ze znajomością normy ISO/IEC 20000, potwierdzoną oświadczeniem Wykonawcy o dysponowaniu taką osobą bądź potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami Konsultanta ze znajomością notacji BPMN w narzędziu Enterprise Architect, potwierdzoną oświadczeniem Wykonawcy o dysponowaniu taką osobą bądź potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. 5.3 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt 5.2 będzie dokonana łącznie. 5.4 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5. Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. Ogłoszenia. 5.5 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5. Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń. 5.6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania. 5.7 Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza lub równa 3 (trzy), Zamawiający zaprosi do prezentacji, a następnie do składania ofert wszystkich Wykonawców bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej wniosków. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3 (trzy), Zamawiający zaprosi do prezentacji, a następnie do składania ofert tych 3 (trzech) Wykonawców, którzy uzyskają największą sumaryczną liczbę punktów, obliczoną w sposób przedstawiony w Załączniku nr 5 do niniejszego Ogłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabel określonych w Załączniku nr Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty: 6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Art ust. 1) Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych w PSE Operator S.A., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. 8

9 6.3 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. 6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 i 6.3 powyżej, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się w formie oryginału. Dokumenty lub oświadczenie, o którym mowa powyżej sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.5 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, projektów wskazanych w pkt , i Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie (referencje lub protokół odbioru), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 6.6 Wykaz osób, o których mowa w pkt Ogłoszenia, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia i które posiadają doświadczenie w realizacji projektów wraz z certyfikatami/uprawnieniami/oświadczeniami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 6.7 Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż ,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty w walucie innej niż złoty polski zamawiający przeliczy tę kwotę po kursie banku wystawiającego informację z dnia jej wystawienia. 6.8 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokument wskazujący członków konsorcjum i pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym i wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy. 9

10 6.9 Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 6.2 Ogłoszenia W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokumenty określone w punktach 6.2, 6.3, 6.4, i 6.8, składa każdy z członków konsorcjum, pozostałe dokumenty składają wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń. 7. Informacje dodatkowe 7.1 Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.2 Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki. 7.3 Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację. 7.5 Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości. 7.6 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 3 (trzech) egzemplarzach (oryginał i 2 kopie). 10

11 7.7 Wymaga się, by Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym i zapieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie zewnętrzne Wniosku i przesyłki kurierskiej powinno być opisane w następujący sposób: Postępowanie niepubliczne prowadzone w trybie przetargu ograniczonego nr BP/58/2012/AH. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Rozbudowę Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych. Nie otwierać przed dniem 3 września 2012 r. godz ". 7.8 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy zaadresować na niżej wskazany adres: PSE Operator S.A. Biuro Przetargów ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna 7.9 Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wadium w wysokości ,00 zł w jednej z następujących form: w pieniądzu; w poręczeniach lub gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych Zamawiający oczekuje, iż wszystkie spotkania w ramach niniejszego postępowania jak i realizacji przedmiotu zamówienia będą prowadzone w języku polskim. Produkty zamówienia (np. projekty, procedury, standardy, szablony dokumentów) również zostaną przygotowane w języku polskim. 8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 3 września 2012 r. do godziny 11:00 w Kancelarii Ogólnej pod adresem: PSE Operator S.A., Konstancin-Jeziorna, Ul. Warszawska

12 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków z Art ust. 1). Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych w PSE Operator S.A., w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na Rozbudowę Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do zrealizowania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., dnia 2012 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia WYKAZ PODWYKONAWCÓW ORAZ ZAKRES PRAC zgodnie z pkt 5 Ogłoszenia Tabela 1. Wykaz podwykonawców oraz zakres prac Nazwa firmy Wyszczególnienie zakresu Lp. i adres prac 1. Nazwa firmy: <zakres prac, które będzie <nazwa firmy podwykonawcy> Adres: <adres firmy podwykonawcy> 2. realizował podwykonawca w ramach projektu Rozbudowa Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych Uwagi... n 13

14 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, projektów o których mowa w pkt , i Ogłoszenia. 1. Wykaz wykonanych projektów, o których mowa w pkt Ogłoszenia Tabela 2. Wykaz wykonanych projektów, o których mowa w pkt (Procesy) Lp. P1 Nazwa projektu Nazwa projektu : <nazwa projektu 1 > Nazwa i charakteryst yka klienta <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 1 i jego krótka charakterysty ka> Zakres zrealizowan ych prac <zakres zrealizowa nych prac> Okres realizacji projektu / Data odbioru Czas trwania projektu: <od kiedy do kiedy trwał projekt> Data odbioru projektu: <data odbioru projektu> Opracowane i wdrożone procesy <nazwy procesów opracowanych i wdrożonych w ramach realizacji projektu: Zarządzanie Incydentami Zarządzanie Problemami Zarządzanie Poziomem Usług Zarządzanie Zmianami Zarządzanie wersjami i wdrożeniami Zarządzanie Komponent ami Usług i Konfiguracj ą Zarządzanie Ciągłością Usług IT Zarządzanie Dostępności ą Zarządzanie Pojemności ą Zarządzanie Zdarzeniami Zarządzanie Dostawcami Zarządzanie Czy proces były wspierane przez oprogram owanie BMC Remedy ITSM Tak / Nie <Tak gdy realizacja procesu była wspieran a w/w oprogram owanie Nie jeżeli nie była wspieran a przez w/w oprogram owanie> Uwagi... Indeks referen cji 14

15 Lp. Nazwa projektu Nazwa i charakteryst yka klienta Zakres zrealizowan ych prac Okres realizacji projektu / Data odbioru Opracowane i wdrożone procesy Wiedzą> Czy proces były wspierane przez oprogram owanie BMC Remedy ITSM Uwagi Indeks referen cji P2 P3 Pn 2. Wykaz wykonanych projektów, o których mowa w pkt Ogłoszenia Tabela 3. Wykaz wykonanych projektów o których mowa w pkt ( BMC Remedy) Lp. Nazwa Nazwa Zakres Okres Indeks projektu i charakterystyka klienta zrealizowanych prac realizacji projektu / Data Uwagi referencji R1 <nazwa projektu> <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 1 i jego krótka charakterystyka> <zakres zrealizowanych prac> odbioru Czas trwania projektu: <od kiedy do trwał projekt> kiedy... R2 R3 Rn Data odbioru projektu: <data odbioru projektu> 3. Wykaz wykonanych projektów, o których mowa w pkt Ogłoszenia Tabela 4. Wykaz wykonanych projektów, o których mowa w pkt ( CMDB) Lp. Tytuł Nazwa Zakres projektu i charakterystyka klienta zrealizowanych prac Uwagi C1 <nazwa projektu> <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 1 i jego krótka charakterystyka> <zakres zrealizowanych prac> Okres realizacji projektu/ Data odbioru Czas trwania projektu: <od kiedy do trwał projekt> Data kiedy... Indeks referencji 15

16 Lp. C2 C3 Cn Tytuł projektu Nazwa i charakterystyka klienta Zakres zrealizowanych prac Okres realizacji projektu/ Data odbioru odbioru projektu: <data odbioru projektu> Uwagi Indeks referencji Ponadto, zgodnie z pkt 6.5. Ogłoszenia Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku dokumenty (referencje lub protokół odbioru) potwierdzające należyte wykonanie wymienionych w Wykazach 1 3 powyżej, projektów wystawione przez podmioty zamawiające. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów wynikających z tajemnicy handlowej podmiotu zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę Wykonawcy bądź jego podwykonawców w projekcie. 16

17 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt Ogłoszenia Tabela 5. Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia Lp. Charakterystyka osób uczestniczących w projekcie Rozbudowa Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych Doświadczenie konsultanta w zakresie roli jaką będzie pełnił w projekcie Rozbudowa Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych Imię i nazwisko / Posiadane rola certyfikaty Projekt Rola A B C D * E F 1. Imię i nazwisko: <lista ważnych Klient: Rola:... <imię i nazwisko certyfikatów <nazwa klienta <nazwa roli konsultanta> posiadanych dla w projekcie 1> przez jakiego konsultanta, jeśli realizowany był wymagane> projekt 1> 2. Rola: <nazwa roli w projekcie na Rozbudowę Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych > Opis roli: <zakres obowiązków w projekcie Rozbudowę Systemu Serwisowego BMC Remedy związanego z uruchomieniem funkcjonalności Asset Management oraz procesów z nią związanych > Nazwa projektu: <nazwa projektu 1> Opis projektu: <opis projektu 1> Klient: <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 2> Nazwa projektu: <nazwa projektu 2> Opis projektu: <opis projektu 2> Opis roli: <zakres obowiązków wykonywanych w roli w projekcie 1> Potwierdzenie roli: <referencje/oświa dczenie dla projektu 1> Rola: <nazwa roli w projekcie 2> Opis roli: <zakres obowiązków wykonywanych w roli w projekcie 2> Potwierdzenie roli: <referencje/oświa dczenie dla projektu 2> Uwagi * W kolumnie D należy wskazać i opisać projekty, w których dany konsultant uczestniczył. Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku certyfikaty / uprawnienia / oświadczenia, o których mowa w pkt 6.6. Ogłoszenia. 17

18 Załącznik nr 5 do Ogłoszenia Kryteria oceny wniosków, jeżeli więcej niż 3 (trzech) Wykonawców spełniło warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności zostaną ocenione procesy, wg kryterium opisanym w pkt. Ocena 1. Procesy. Do prezentacji a następnie do złożenia ofert zostaną zaproszeni 3 (trzej) Wykonawcy, którzy uzyskają największą ilość punktów w wyniku tej oceny. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców, następnym kryterium dla tych Wykonawców będzie ocena doświadczenia we wdrażaniu oprogramowania BMC Remedy ITSM, wg kryterium opisanym w pkt. Ocena 2. Oprogramowanie BMC Remedy ITSM. Do prezentacji a następnie do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskali największą ilość punktów w wyniku tej oceny. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców, następnym kryterium będzie ocena doświadczenia w budowaniu bazy konfiguracji CMDB w oprogramowaniu BMC Remedy ITSM, wg kryterium opisanym w pkt. Ocena 3. Baza zarządzania konfiguracją CMDB. Do prezentacji, a następnie do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskali największą ilość punktów w wyniku tej oceny. W przypadku, gdy w wyniku ocen wg kryteriów Ocena 1. Procesy, Ocena 2. Oprogramowanie BMC Remedy ITSM i Ocena 3. Baza zarządzania konfiguracją CMDB nie uda się wyłonić maksymalnie 3 (trzech) Wykonawców, do prezentacji a następnie do złożenia ofert zostają zaproszeni wszyscy Wykonawcy. Wykonawca wypełnia wszystkie załączone poniżej szablony tabel, łącznie z punktacją, którą wylicza w oparciu o niżej opisaną metodę. Tabela 6. Podsumowanie oceny wniosków Lp. Kryterium punktów Liczba punktów 1. Ocena 1. Procesy 96 Ocena Oprogramowanie BMC Remedy 15 ITSM 3. Ocena 3. Baza zarządzania konfiguracją CMDB 18 <liczba punktów w ramach kryterium Ocena 1. Procesy > <liczba punktów w ramach kryterium Ocena 2. Oprogramowanie BMC Remedy ITSM > <liczba punktów w ramach kryterium Ocena 3. Baza zarządzania konfiguracją CMDB > Podsumowanie: 129 <łączna liczba Kryteria ocen: 1. Ocena 1. Procesy Tabela 7. Ocena 1. Procesy Kryterium oceny Liczba referencji dla Czy wspierane przez Lp. Proces wdrożeń procesów oprogramowanie wskazanych BMC Remedy ITSM w kolumnie B Liczba punktów A B C D E 1. Zarządzanie Liczba referencji: Tak / Nie Incydentami <należy wpisać liczbę 4 18

19 Kryterium oceny Liczba referencji dla Czy wspierane przez Lp. Proces wdrożeń procesów oprogramowanie Liczba punktów wskazanych BMC Remedy ITSM w kolumnie B A B C D E <Jeżeli co najmniej w jednym ze Liczba zrealizowanych <wskazać projekty z projektów realizacja <liczba wykazu wykonanych procesu była projektów, którego wspierana przez dotyczą referencje, np. narzędzie BMC P1, P2> Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> 2. Zarządzanie problemami 3. Zarządzanie Poziomem Usług 4. Zarządzanie Zmianami 5. Zarządzanie Wersjami Wdrożeniami i Liczba referencji: <należy wpisać liczbę <wskazać projekty z wykazu wykonanych projektów, którego dotyczą referencje, np. P1, P2> Liczba referencji: <należy wpisać liczbę <wskazać projekty z wykazu wykonanych projektów, którego dotyczą referencje, np. P1, P2> Liczba referencji: <należy wpisać liczbę <wskazać projekty z wykazu wykonanych projektów, którego dotyczą referencje, np. P1, P2> Liczba referencji: <należy wpisać liczbę Tak / Nie <Jeżeli co najmniej w jednym ze zrealizowanych projektów realizacja procesu była wspierana przez narzędzie BMC Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> Tak / Nie <Jeżeli co najmniej w jednym ze zrealizowanych projektów realizacja procesu była wspierana przez narzędzie BMC Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> Tak / Nie <Jeżeli co najmniej w jednym ze zrealizowanych projektów realizacja procesu była wspierana przez narzędzie BMC Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> Tak / Nie <Jeżeli co najmniej 4 Liczba <liczba 4 Liczba <liczba 13 Liczba <liczba 13 19

20 Kryterium oceny Liczba referencji dla Czy wspierane przez Lp. Proces wdrożeń procesów oprogramowanie wskazanych BMC Remedy ITSM w kolumnie B Liczba punktów A B C D E w jednym ze Liczba zrealizowanych <wskazać projekty z projektów realizacja <liczba wykazu wykonanych procesu była projektów, którego wspierana przez dotyczą referencje, np. narzędzie BMC P1, P2> Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> 6. Zarządzanie Liczba referencji: Tak / Nie Komponentami <należy wpisać liczbę 13 Usług <Jeżeli co najmniej i Konfiguracją w jednym ze Liczba zrealizowanych <wskazać projekty z projektów realizacja <liczba wykazu wykonanych procesu była projektów, którego wspierana przez dotyczą referencje, np. narzędzie BMC P1, P2> Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> 7. Zarządzanie Liczba referencji: Tak / Nie Ciągłością <należy wpisać liczbę 6 Usług IT <Jeżeli co najmniej w jednym ze Liczba zrealizowanych <wskazać projekty z projektów realizacja <liczba wykazu wykonanych procesu była projektów, którego wspierana przez dotyczą referencje, np. narzędzie BMC P1, P2> Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> 8. Zarządzanie Liczba referencji: Tak / Nie Dostępnością <należy wpisać liczbę 6 <Jeżeli co najmniej w jednym ze Liczba zrealizowanych <wskazać projekty z projektów realizacja <liczba wykazu wykonanych procesu była projektów, którego wspierana przez dotyczą referencje, np. narzędzie BMC P1, P2> Remedy ITSM należy napisać Tak, w innym wypadku należy wpisać Nie> 9. Zarządzanie Liczba referencji: Tak / Nie Pojemnością <należy wpisać liczbę 6 <Jeżeli co najmniej w jednym ze Liczba zrealizowanych 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE Operator S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna Ul. Warszawska 165 Departament Innowacji i Funduszy Pomocowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres internetowy (URL): www.pse.pl PSE S.A. adres do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres internetowy (URL): www.pse.pl PSE S.A. adres do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres internetowy (URL): www.pse.pl PSE S.A. adres do

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych i eksperckich IT.

3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych i eksperckich IT. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres internetowy (URL): www.pse.pl PSE S.A. adres do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na Budowę nowej siedziby ChAT przedkładam niniejszy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... REGON..., NIP... TEL..., FAX...

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... REGON..., NIP... TEL..., FAX... Załącznik do ogłoszenia o przetargu ograniczonym WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1.Nazwa i adres składającego wniosek:...... REGON..., NIP... TEL...,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Ogłoszenie o przetargu ograniczonym Nazwa zamawiającego CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Adres zamawiającego 00-349 Warszawa, ul. Tamka 3 Województwo mazowieckie Numer postępowania ZPC-101/2009 Określenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów adres

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98562-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 058-098562 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Przygotowanie i realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej, w porozumieniu z Zamawiającym, w celu uzyskania Pozwolenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN. ... wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS :... lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr... z dnia... REGON...... (miejscowość i data ) telefon... faks... E-mail... Gmina Nysa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju Systemu Moduł Rozliczeń Numer ogłoszenia: 228446-2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95249-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S 057-095249 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker.

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459

PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308459-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ul. Mysia

Bardziej szczegółowo

sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie.

sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie. Strona 1 z 5 Sulęcin: Konserwacja oraz bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie Numer ogłoszenia: 232790-2009; data zamieszczenia: 10.07.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1, Pawłowiczki, woj. opolskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1, Pawłowiczki, woj. opolskie, tel Pawłowiczki: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 313 w Trawnikach Numer ogłoszenia: 38171-2016; data zamieszczenia: 12.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane 1/6 PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S 3-003651 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Roboty budowlane SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Port Lotniczy Gdańsk

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część I Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Warszawa, dnia 08.11.2013r. Warszawa: rozbudowa posiadanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu objętego umową RPMA.02.01.00-14-026/11-00

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa serwera oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-27 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Adaptacja pomieszczeń pod rezonans magnetyczny

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-02-01 10:36 Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 44218-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenia dozoru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11, Garwolin: Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o. Numer ogłoszenia: 40960-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Częstochowa, dnia 14.03.2016 r. IZ.271.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Promocja miasta poprzez sport - żużel: Promocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Murowana Goślina: Obsługa notarialna Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka obejmująca czynności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy Częstochowa: elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatropole.pl ; www.teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/ Opole: Adaptacja budynku Teatru im.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184764-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2010/S 122-184764 Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest audyt środowiska IT oraz usługi konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo