Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego dalej systemem IDM. Wdrożenie oraz dostawa systemu IDM obejmuje: 1. dostawę licencji i oprogramowania, 2. instalację oprogramowania w środowisku Zamawiającego i na wyznaczonych przez Zamawiającego zasobach, 3. analizę aktualnej struktury i konfiguracji środowiska informatycznego Zamawiającego, 4. analiza uprawnień obecnie eksploatowanych systemów w środowisku Zamawiającego 5. utworzenie na podstawie wyników analizy uprawnień, centralnego repozytorium uprawnień w dostarczonym systemie IDM, 6. wykonanie integracji systemu IDM z wyznaczonymi przez Zamawiającego systemami na poziomie integracji podanym w niniejszej specyfikacji, 7. szkolenie administratorów i użytkowników, 8. opracowanie i dostarczenie dokumentacji wdrożonego rozwiązania, 9. świadczenie usług wsparcia technicznego. 2. Wymagany minimalny zakres funkcjonalny systemu zarządzania tożsamością. 1. Automatyzacja konfigurowania kont i uprawnień użytkowników oraz zarządzania hasłami, 2. Szerokie możliwości korzystania z oprogramowania w trybie samoobsługi, 3. Możliwość rejestracji użytkowników w trybie samoobsługi, Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 1 z 12

2 4. Automatyzacja procedur (workflow) związanych z zatwierdzaniem przyznawania uprawnień, 5. Rygorystyczne egzekwowanie reguł dotyczących haseł, 6. Dwukierunkowa synchronizacja haseł, 7. Administrowanie tożsamością w oparciu o role i stanowisko pełnione przez osobę w organizacji, 8. Projektowanie i współużytkowanie nowych procedur (workflow) bez ręcznego kodowania, 9. Tworzenie i testowanie reguł na żywo, bez ryzyka dla działających systemów, 10. Automatyczne generowanie dokumentacji ułatwiające zapewnienie zgodności z regulacjami i przepisami, 11. Dostępność narzędzi do sprawdzania poprawności reguł synchronizacji danych o tożsamości, 12. Automatyczne przydzielanie uprawnień na podstawie ról pełnionych przez osobę w organizacji. 3. Wykaz systemów informatycznych zamawiającego podlegających wdrożeniu w systemie IDM. Nazwa systemu Technologia/produkt Poziom integracji ActiveDirectory Windows Server 2008 R2 Automatyczny ActiveDirectory sieci Windows Server 2008 R2 Ręczny wydzielonej SRG Poczta elektroniczna Microsoft Exchange 2010 Automatyczny System Finansowo Asseco def2000 Ręczny Księgowy System zarządzania Asseco def3000/tr Ręczny portfelem papierów wartościowych System Kadrowo Płacowy BPSC Impuls 5 Ręczny System obsługi środków trwałych ODL Polka Ręczny Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 2 z 12

3 ZUS Płatnik Asseco Płatnik Ręczny Elektroniczny Rejestr System oparty na SharePoint Automatyczny Korespondencji System Informowania System autorski BFG Ręczny Biura BFG Interaktywny System System autorski BFG Ręczny Informowania Kierownictwa System HomeBanking Videotel Ręczny System Kontroli Dostępu Ręczny System Call Center NEC Business ConneCT Ręczny System realizacji System autorski BFG Ręczny Gwarancji Portal Systemu Realizacji Gwarancji System autorski BFG Ręczny Poziomy integracji: Automatyczny Ręczny funkcjonalność, w której pełny proces nadawania uprawnień odbywa się w systemie IDM począwszy od złożenia wniosku, akceptacji wniosku do nadania uprawnień przez system zarządzania tożsamością. funkcjonalność, w której złożenie i akceptacja wniosku odbywa się poprzez system zarządzania tożsamością natomiast Zamawiający dopuszcza sytuacje w której samo nadanie uprawnień w systemie IDM odbywa się za pośrednictwem administratora, który fakt nadania uprawnień potwierdza w systemie IDM. System musi mieć możliwość inwentaryzacji uprawnień i porównania ich z wnioskowanymi uprawnieniami. 4. Dostawa licencji Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 3 z 12

4 W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy licencję umożliwiającą objęcie systemem 100 użytkowników oraz zakładanie uprawnień w zakresie funkcjonalności opisanej w tym dokumencie, w tym udzieli wymaganych bezterminowych licencji (w najwyższej wersji aktualnie oferowanej przez producenta oprogramowania). Na dostarczone oprogramowanie w ramach licencji Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji oraz obejmie 12 miesięcznym wsparciem technicznym producenta liczonym od daty podpisania protokołu odbioru oprogramowania (dostarczenia instalacji, konfiguracji i uruchomienia środowiska będącego przedmiotem zamówienia). Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o licencji bezterminowej na oprogramowanie należy przez to rozumieć prawo użytkowania (wykorzystywania) oprogramowania na wyznaczonych w umowie licencyjnej polach eksploatacji: a. w okresie gwarancji - w wersji dostarczonej oraz we wszystkich kolejnych wersjach wynikających z ewentualnych aktualizacji oprogramowania wykonanych w tym okresie, b. po zakończeniu okresu gwarancji - ostatniej wersji oprogramowania dostarczonej w okresie trwania gwarancji bezterminowo i bez ponoszenia opłat z tego tytułu, w szczególności odnawiania licencji. 5. Wdrożenie systemu IDM Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Tożsamością w szczególności z analizą, instalacją, konfiguracją i szkoleniami w sposób, który nie powinien zakłócić bieżącej pracy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o ewentualnych problemach mogących wystąpić w trakcie wdrożenia systemu IDM. Terminy wykonywania poszczególnych etapów prac muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo danych zgromadzonych na modyfikowanym środowisku w trakcie realizacji prac związanych z wdrożeniem oraz zobowiązuje się do wykonywania czynności zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami tak, by nie narazić Zamawiającego na straty z tym związane. Wdrożenie systemu IDM będzie odbywało się w trzech etapach, które obejmą: Etap I Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 4 z 12

5 1. dostawę licencji i oprogramowania, 2. instalację oprogramowania w środowisku Zamawiającego i na wyznaczonych przez Zamawiającego zasobach, Etap II 1. analizę aktualnej struktury i konfiguracji środowiska informatycznego Zamawiającego, 2. analiza uprawnień obecnie eksploatowanych systemów w środowisku Zamawiającego 3. utworzenie na podstawie wyników analizy uprawnień, centralnego repozytorium uprawnień w dostarczonym systemie IDM, Etap III 1. wykonanie integracji systemu IDM z wyznaczonymi przez Zamawiającego systemami na poziomie integracji podanym w niniejszej specyfikacji, 2. szkolenie administratorów i użytkowników, 3. opracowanie i dostarczenie dokumentacji wdrożonego rozwiązania, 4. świadczenie usług wsparcia technicznego. 6. Wymagania techniczne Zamawiający wymaga: a. Serwer systemu IDM musi mieć możliwość pracy na serwerze wirtualnym (VMware) b. Aplikacje i moduły systemu oparte o WWW muszą mieć zapewnione przez producenta działanie z przeglądarkami MS Internet Explorer i wspierać zintegrowane uwierzytelnienie Windows. 7. Wymagania szczegółowe System musi posiadać centralne repozytorium informacji o użytkownikach o następujących funkcjach i cechach: Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 5 z 12

6 a. System Zarządzania Tożsamością powinien posiadać wbudowane centralne repozytorium informacji o użytkownikach i zasobach oparte na katalogu LDAP ; b. dostęp do centralnego repozytorium informacji o użytkownikach i zasobach powinien być możliwy w oparciu o otwarte standardy takie jak: LDAP v3, XML, DSML, SOAP, ADSI; c. centralne repozytorium powinno dostarczać funkcjonalność selektywnego dziedziczenia uprawnień użytkownika do dowolnych obiektów oraz zapewniać definiowanie uprawnień dostępu do dowolnych obiektów, grup oraz szczebli w hierarchii drzewa katalogowego; d. powinna istnieć możliwość nadawania uprawnień na poziomie pojedynczych atrybutów poszczególnych obiektów; e. wymienione uprawnienia winny być egzekwowane w czasie rzeczywistym. np. zablokowanie konta ma skutkować natychmiast, a nie przy kolejnym logowaniu; f. centralne repozytorium powinno umożliwić szyfrowanie wszystkich lub wybranych danych (obiektów wskazanej klasy lub ich atrybutów) zarówno w trakcie transmisji jak i zapisu na dysku; g. jest wymagane, aby było możliwe administrowanie centralne, ale z możliwością delegowania części uprawnień do administratorów poszczególnych jednostek lub usług; h. centralne repozytorium powinno zapewnić możliwość przydzielania innym użytkownikom lokalnych uprawnień administracyjnych zarządzanie powinno odbywać się przy pomocy definiowalnych ról administracyjnych; i. centralne repozytorium danych użytkownikach powinno zapewnić możliwość podziału bazy na partycje oraz replikowanie danych do innych lokalizacji, jak również możliwość weryfikacji tożsamości w oparciu o lokalną replikę bazy przy czym wymaga się, aby podział na partycje nie zakłócał dziedziczenia uprawnień; j. centralne repozytorium danych winno umożliwiać weryfikację tożsamości użytkownika w oparciu o główną (centralną) replikę bazy w przypadku awarii lokalnego serwera przechowującego lokalną replikę bazy; k. centralne repozytorium danych winno umożliwiać weryfikację dostępu za pomocą zaawansowanych metod uwierzytelniania w tym za pomocą PKI. System musi przetwarzać zdarzenia i synchronizować dane z innymi systemami z uwzględnieniem następujących funkcji: Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 6 z 12

7 a. system (engine) powinien działać w czasie rzeczywistym w oparciu o mechanizm zdarzeń; b. zdarzenie w systemie nadrzędnym powinno wywoływać natychmiastową reakcję systemu i dalsze przetwarzanie danych; c. system powinien posiadać mechanizmy przetwarzania i obsługi zdarzeń, odpowiedzialne za regulowaną synchronizację informacji o użytkownikach oraz oferować dostępne gotowe konektory do obsługi i synchronizacji kont użytkowników obsługujące następujące systemy: Bazy danych: i. Informix ii. Microsoft SQL Server iii. MySQL iv. Oracle v. Sybase Usługi katalogowe i domenowe i. Novell edirectory ii. Microsoft Active Directory iii. LDAP Systemy pocztowe lub pracy grupowej i. Microsoft Exchange 2000/2003 ii. Lotus Notes Systemy operacyjne i. UNIX / LINUX ii. MS Windows z AD d. zdarzenie zachodzące w module nadrzędnym np. utworzenie konta użytkownika jest odzwierciedlone analogicznym zdarzeniem poprzez utworzenie konta z odpowiednim hasłem w odpowiednich, podłączonych systemach; e. podobnie w sytuacji zablokowania konta użytkownika w systemie nadrzędnym - zdarzenie to powinno mieć odzwierciedlenie odpowiednią akcją (w zależności od potrzeb: blokadą lub usunięciem konta) w systemach podłączonych; f. kierunek i zakres przepływu danych powinien być konfigurowalny za pomocą narzędzi będących integralną częścią systemu - konfiguracja winna odzwierciedlać zdefiniowane reguły przechowywane w centralnym repozytorium danych. Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 7 z 12

8 System musi być wyposażony w funkcjonalność definiowania globalnej polityki haseł dostępu i synchronizacji haseł dla podłączonych do systemu aplikacji, serwerów z systemami operacyjnymi i baz danych. a. system winien być wyposażony w funkcjonalność definiowania globalnej polityki haseł dostępu i dwukierunkowej synchronizacji haseł dla następujących platform: MS Windows, UNIX i LINUX; b. w ramach polityki dotyczącej haseł system powinien umożliwiać definiowanie długości hasła, znaków specjalnych, liczb, częstotliwości zmiany; c. system powinien umożliwiać zdefiniowanie dodatkowych polityk haseł oraz udostępniać możliwość stosowania różnych polityk w stosunku do różnych departamentów, jednostek organizacyjnych, grup i użytkowników oraz podłączonych systemów; d. system musi posiadać aplikację opartą o www umożliwiającą użytkownikom przypomnienie i zmianę hasła. System musi dostarczać mechanizm (workflow) do realizacji obiegów akceptacyjnych, zarządzania rolami i zatwierdzania ról oraz dostępu i uprawnień w podłączonych systemach z następującymi funkcjami: a. mechanizmy workflow winny zawierać możliwość zbudowania jedno lub wielostopniowego procesu akceptacyjnego do nadawania dostępu do dowolnego systemu/zasobu; b. mechanizmy workflow winny zawierać możliwość zbudowania jedno lub wielostopniowego procesu akceptacyjnego do nadawania roli dla dowolnego użytkownika; c. mechanizmy workflow winny zawierać możliwość zbudowania jedno lub wielostopniowego procesu akceptacyjnego do zmiany danych użytkowników w tym możliwość automatycznego uruchomienia procesu akceptacji po wykryciu modyfikacji danych w systemie zintegrowanym; d. mechanizmy workflow powinien być oparty na technologiach www i umożliwiać użytkownikom poprawną pracę z systemem za pomocą przeglądarki MS Intermet Explorer; e. system workflow powinien zawierać mechanizm umożliwienia osobie wydającej zgodę (lub nie) na delegowanie swoich uprawnień innej osobie; Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 8 z 12

9 f. mechanizm workflow winien posiadać funkcjonalność umożliwiającą zdefiniowanie procesu akceptacji w sposób równoległy (jednocześnie dla wszystkich) lub sekwencyjny (stopniowy); g. moduł workflow winien posiadać funkcjonalność zdefiniowanie procesu akceptacji na podstawie otrzymania quorum (określona liczba uprawnionych osób zaakceptowała); h. mechanizmy workflow winien zapewnić możliwość przypisania nadawania uprawnień dostępu dla jednej lub grupy osób; i. mechanizmy workflow winien dostarczać środowisko graficzne, w którym istniała będzie możliwość przeprowadzenia operacji konfiguracji i planowania procesu oraz ścieżki akceptacyjnej w sposób graficzny z wykorzystaniem myszki (bez konieczności programowania); j. mechanizmy workflow powinien zapewnić użytkownikom możliwość monitorowania procesu nadawania uprawnień poprzez możliwość śledzenia statusu wysłanych wniosków w systemie; k. mechanizmy workflow winien dysponować funkcjonalnością zezwalającą na wprowadzanie zmian w procesie akceptacyjnym - naniesione zmiany powinny być uwzględnione wraz z rozpoczęciem procesu; l. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością umożliwiającą definiowanie i przypisywanie ról dla użytkowników; m. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością umożliwiającą definiowanie ról wzajemnie wykluczających się (Separation of Duties), n. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością automatycznego wykrywania prób przypisania ról wzajemnie się wykluczających; o. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością obsługi zatwierdzania przypisania użytkownikowi na określony czas ról wzajemnie się wykluczających; p. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością raportowania informacji o przydzielonych rolach; q. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością umożliwiającą cykliczne realizowanie procesu ponownej certyfikacji przydzielonych użytkownikom ról; r. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością umożliwiającą zdefiniowanie określonego czasu na wykonanie aprobaty lub zatwierdzeń; s. serwer obsługujący workflow powinien mieć możliwość pracy w oparciu o serwery: Jboss, WebSphere i WebLogic. Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 9 z 12

10 System musi posiadać wbudowany portal webowy przedstawiający informację o użytkownikach oraz strukturę organizacyjną firmy z uwzględnieniem następujących funkcji: a. portal musi w sposób dynamiczny odzwierciedlać zmiany informacji o użytkownikach generowane przez system zarządzania tożsamością lub przez podłączone do niego aplikacje i systemy; b. portal musi umożliwiać użytkownikom przeglądanie udostępnionych informacji o pracownikach w firmie; c. portal musi umożliwiać użytkownikom samodzielne modyfikowanie określonych administracyjnie niektórych atrybutów użytkownika (np. tylko własny telefon komórkowy) wg konfiguracji wykonanej przez administratora; d. portal musi umożliwiać przeglądanie struktury organizacyjnej firmy z możliwością ograniczenia poziomu; e. portal musi udostępniać możliwość modyfikacji danych o użytkowniku i propagację tych zmian do innych podłączonych do systemu zarządzania aplikacji i systemów; f. portal musi mieć możliwość dowolnego rozszerzania atrybutów użytkownika w ramach jego profilu i wyświetlania ich w sposób kontrolowany przez administratora; g. powinna istnieć możliwość wykorzystania mechanizmów autoryzacji opartych o zaawansowane sprawdzanie tożsamości (Smard Card, Token); h. portal powinien mieć możliwość pracy w oparciu o serwery Jboss, WebSphere i WebLogic. Wymagane funkcje i cechy w zakresie możliwości projektowania systemu zarządzania tożsamością i dokumentacji. a. system powinien posiadać moduł projektowania zapewniający funkcjonalność pozwalającą na pełne zaprojektowanie i zarządzanie projektem systemu; b. funkcjonalność modułu projektowania winna zapewniać możliwość tworzenia wielu nowych, niezależnych projektów systemów zarządzania tożsamością pracowników w przedsiębiorstwie; c. moduł projektowania winien być wyposażony w funkcjonalność zezwalającą na zachowanie i odtwarzanie kopii projektów utworzonych za jego pomocą oraz posiadać możliwość współpracy z repozytorium wersjonowania typu SVN; d. moduł projektowania systemu zarządzania tożsamością winien posiadać funkcjonalność pozwalającą na jego konfigurowanie i projektowanie off line, a co za tym idzie powinien posiadać możliwość importowania, implementowania oraz eksportowania obiektów i struktur danych; Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 10 z 12

11 e. moduł projektowania systemu zarządzania tożsamością winien posiadać funkcjonalność pozwalającą na symulację off-line działania zasad, reguł i transformacji synchronizowanych danych; f. moduł projektowania winien zawierać funkcjonalność pozwalającą na symulację, analizę oraz wykrywanie błędów (debugowanie) w tworzonych regułach projektu zarządzania tożsamością pracowników; g. oferowany moduł projektowania powinien zapewnić funkcjonalność pozwalającą na modelowanie przepływu danych w systemie do zarządzania tożsamości pracowników w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie powinien umożliwić podgląd globalnego przepływu danych obiektów i atrybutów jak również zarządzanie nimi; h. moduł projektowania winien być wyposażony w funkcjonalność zezwalającą na zarządzanie regułami systemu do zarządzania tożsamością pracowników w przedsiębiorstwie; i. moduł projektowania winien posiadać funkcjonalność, która zezwoli na automatyczne tworzenie dokumentacji technicznej projektu zarządzania tożsamości pracowników i zapisanie jej w formacie pdf. 8. Szkolenia Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Szkolenia będą podzielone na dwa kursy: jeden dla administratorów systemu oraz jeden dla użytkowników systemu (osoby wnioskujące o uprawnienia, zatwierdzające uprawnienia). Zamawiający przewiduje przeszkolenie z zakresu administracji systemem 5 osób, z zakresu obsługi systemu do 15 osób. Czas szkolenia zostanie określony przez Wykonawcę w taki sposób, aby po zakończeniu szkolenia uczestnicy kursów byli w stanie sprawnie poruszać się po systemie z zastrzeżeniem, iż szkolenie dla administratorów będzie trwało co najmniej 5 dni (8 godzin każdy dzień) i obejmie pełen zakres dostarczonej funkcjonalności. Osoby uczestniczące w szkoleniu po jego zakończeniu otrzymają stosowne zaświadczenia o jego ukończeniu. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 9. Dokumentacja Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 11 z 12

12 Wykonawca opracuje oraz dostarczy Zamawiającemu dokumentację systemu IDM, która powinna obejmować co najmniej: a. dokumentację administratora zawierającą: konfigurację serwera, (pliki konfiguracyjne, ustawienia parametrów niezbędnych do prawidłowej pracy systemów), wymaganą konfigurację stacji roboczej (zainstalowane komponenty, dodatkowe wymagane ustawienia systemu), wskazanie zasobów do archiwizacji, opis struktury baz danych w zakresie niezbędnym do administracji systemem oraz pozwalającą na jej podstawie na uruchomienie systemu IDM w identycznej funkcjonalności, b. instrukcję użytkownika w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk, c. procedury operacyjne dla administratorów, d. instrukcje z zadaniami administracyjnymi, e. procedury tworzenia kopii zapasowych oraz procedury awaryjne. 10. Wsparcie i gwarancja Na dostarczone rozwiązanie Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznego wsparcia technicznego i gwarancji liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru. W ramach wsparcia technicznego Zamawiający wymaga od Wykonawcy: dostępu do najnowszych wersji oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów, aktualizowania dokumentacji użytkownika wraz z rozwojem systemu i dostępnością nowych wersji oprogramowania, wsparcia w zakresie administracji i konfiguracji systemu IDM. W ramach gwarancji Zamawiający wymaga od Wykonawcy: usuwania problemów wynikających z nieprawidłowego wdrożenia systemu, gotowości do przystąpienia do rozwiązywania problemów technicznych związanych z oprogramowaniem IDM w trybie 8 godzin na dobę 5 dni w tygodniu. Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 12 z 12

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo