Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego dalej systemem IDM. Wdrożenie oraz dostawa systemu IDM obejmuje: 1. dostawę licencji i oprogramowania, 2. instalację oprogramowania w środowisku Zamawiającego i na wyznaczonych przez Zamawiającego zasobach, 3. analizę aktualnej struktury i konfiguracji środowiska informatycznego Zamawiającego, 4. analiza uprawnień obecnie eksploatowanych systemów w środowisku Zamawiającego 5. utworzenie na podstawie wyników analizy uprawnień, centralnego repozytorium uprawnień w dostarczonym systemie IDM, 6. wykonanie integracji systemu IDM z wyznaczonymi przez Zamawiającego systemami na poziomie integracji podanym w niniejszej specyfikacji, 7. szkolenie administratorów i użytkowników, 8. opracowanie i dostarczenie dokumentacji wdrożonego rozwiązania, 9. świadczenie usług wsparcia technicznego. 2. Wymagany minimalny zakres funkcjonalny systemu zarządzania tożsamością. 1. Automatyzacja konfigurowania kont i uprawnień użytkowników oraz zarządzania hasłami, 2. Szerokie możliwości korzystania z oprogramowania w trybie samoobsługi, 3. Możliwość rejestracji użytkowników w trybie samoobsługi, Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 1 z 12

2 4. Automatyzacja procedur (workflow) związanych z zatwierdzaniem przyznawania uprawnień, 5. Rygorystyczne egzekwowanie reguł dotyczących haseł, 6. Dwukierunkowa synchronizacja haseł, 7. Administrowanie tożsamością w oparciu o role i stanowisko pełnione przez osobę w organizacji, 8. Projektowanie i współużytkowanie nowych procedur (workflow) bez ręcznego kodowania, 9. Tworzenie i testowanie reguł na żywo, bez ryzyka dla działających systemów, 10. Automatyczne generowanie dokumentacji ułatwiające zapewnienie zgodności z regulacjami i przepisami, 11. Dostępność narzędzi do sprawdzania poprawności reguł synchronizacji danych o tożsamości, 12. Automatyczne przydzielanie uprawnień na podstawie ról pełnionych przez osobę w organizacji. 3. Wykaz systemów informatycznych zamawiającego podlegających wdrożeniu w systemie IDM. Nazwa systemu Technologia/produkt Poziom integracji ActiveDirectory Windows Server 2008 R2 Automatyczny ActiveDirectory sieci Windows Server 2008 R2 Ręczny wydzielonej SRG Poczta elektroniczna Microsoft Exchange 2010 Automatyczny System Finansowo Asseco def2000 Ręczny Księgowy System zarządzania Asseco def3000/tr Ręczny portfelem papierów wartościowych System Kadrowo Płacowy BPSC Impuls 5 Ręczny System obsługi środków trwałych ODL Polka Ręczny Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 2 z 12

3 ZUS Płatnik Asseco Płatnik Ręczny Elektroniczny Rejestr System oparty na SharePoint Automatyczny Korespondencji System Informowania System autorski BFG Ręczny Biura BFG Interaktywny System System autorski BFG Ręczny Informowania Kierownictwa System HomeBanking Videotel Ręczny System Kontroli Dostępu Ręczny System Call Center NEC Business ConneCT Ręczny System realizacji System autorski BFG Ręczny Gwarancji Portal Systemu Realizacji Gwarancji System autorski BFG Ręczny Poziomy integracji: Automatyczny Ręczny funkcjonalność, w której pełny proces nadawania uprawnień odbywa się w systemie IDM począwszy od złożenia wniosku, akceptacji wniosku do nadania uprawnień przez system zarządzania tożsamością. funkcjonalność, w której złożenie i akceptacja wniosku odbywa się poprzez system zarządzania tożsamością natomiast Zamawiający dopuszcza sytuacje w której samo nadanie uprawnień w systemie IDM odbywa się za pośrednictwem administratora, który fakt nadania uprawnień potwierdza w systemie IDM. System musi mieć możliwość inwentaryzacji uprawnień i porównania ich z wnioskowanymi uprawnieniami. 4. Dostawa licencji Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 3 z 12

4 W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy licencję umożliwiającą objęcie systemem 100 użytkowników oraz zakładanie uprawnień w zakresie funkcjonalności opisanej w tym dokumencie, w tym udzieli wymaganych bezterminowych licencji (w najwyższej wersji aktualnie oferowanej przez producenta oprogramowania). Na dostarczone oprogramowanie w ramach licencji Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji oraz obejmie 12 miesięcznym wsparciem technicznym producenta liczonym od daty podpisania protokołu odbioru oprogramowania (dostarczenia instalacji, konfiguracji i uruchomienia środowiska będącego przedmiotem zamówienia). Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o licencji bezterminowej na oprogramowanie należy przez to rozumieć prawo użytkowania (wykorzystywania) oprogramowania na wyznaczonych w umowie licencyjnej polach eksploatacji: a. w okresie gwarancji - w wersji dostarczonej oraz we wszystkich kolejnych wersjach wynikających z ewentualnych aktualizacji oprogramowania wykonanych w tym okresie, b. po zakończeniu okresu gwarancji - ostatniej wersji oprogramowania dostarczonej w okresie trwania gwarancji bezterminowo i bez ponoszenia opłat z tego tytułu, w szczególności odnawiania licencji. 5. Wdrożenie systemu IDM Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Tożsamością w szczególności z analizą, instalacją, konfiguracją i szkoleniami w sposób, który nie powinien zakłócić bieżącej pracy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o ewentualnych problemach mogących wystąpić w trakcie wdrożenia systemu IDM. Terminy wykonywania poszczególnych etapów prac muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo danych zgromadzonych na modyfikowanym środowisku w trakcie realizacji prac związanych z wdrożeniem oraz zobowiązuje się do wykonywania czynności zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami tak, by nie narazić Zamawiającego na straty z tym związane. Wdrożenie systemu IDM będzie odbywało się w trzech etapach, które obejmą: Etap I Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 4 z 12

5 1. dostawę licencji i oprogramowania, 2. instalację oprogramowania w środowisku Zamawiającego i na wyznaczonych przez Zamawiającego zasobach, Etap II 1. analizę aktualnej struktury i konfiguracji środowiska informatycznego Zamawiającego, 2. analiza uprawnień obecnie eksploatowanych systemów w środowisku Zamawiającego 3. utworzenie na podstawie wyników analizy uprawnień, centralnego repozytorium uprawnień w dostarczonym systemie IDM, Etap III 1. wykonanie integracji systemu IDM z wyznaczonymi przez Zamawiającego systemami na poziomie integracji podanym w niniejszej specyfikacji, 2. szkolenie administratorów i użytkowników, 3. opracowanie i dostarczenie dokumentacji wdrożonego rozwiązania, 4. świadczenie usług wsparcia technicznego. 6. Wymagania techniczne Zamawiający wymaga: a. Serwer systemu IDM musi mieć możliwość pracy na serwerze wirtualnym (VMware) b. Aplikacje i moduły systemu oparte o WWW muszą mieć zapewnione przez producenta działanie z przeglądarkami MS Internet Explorer i wspierać zintegrowane uwierzytelnienie Windows. 7. Wymagania szczegółowe System musi posiadać centralne repozytorium informacji o użytkownikach o następujących funkcjach i cechach: Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 5 z 12

6 a. System Zarządzania Tożsamością powinien posiadać wbudowane centralne repozytorium informacji o użytkownikach i zasobach oparte na katalogu LDAP ; b. dostęp do centralnego repozytorium informacji o użytkownikach i zasobach powinien być możliwy w oparciu o otwarte standardy takie jak: LDAP v3, XML, DSML, SOAP, ADSI; c. centralne repozytorium powinno dostarczać funkcjonalność selektywnego dziedziczenia uprawnień użytkownika do dowolnych obiektów oraz zapewniać definiowanie uprawnień dostępu do dowolnych obiektów, grup oraz szczebli w hierarchii drzewa katalogowego; d. powinna istnieć możliwość nadawania uprawnień na poziomie pojedynczych atrybutów poszczególnych obiektów; e. wymienione uprawnienia winny być egzekwowane w czasie rzeczywistym. np. zablokowanie konta ma skutkować natychmiast, a nie przy kolejnym logowaniu; f. centralne repozytorium powinno umożliwić szyfrowanie wszystkich lub wybranych danych (obiektów wskazanej klasy lub ich atrybutów) zarówno w trakcie transmisji jak i zapisu na dysku; g. jest wymagane, aby było możliwe administrowanie centralne, ale z możliwością delegowania części uprawnień do administratorów poszczególnych jednostek lub usług; h. centralne repozytorium powinno zapewnić możliwość przydzielania innym użytkownikom lokalnych uprawnień administracyjnych zarządzanie powinno odbywać się przy pomocy definiowalnych ról administracyjnych; i. centralne repozytorium danych użytkownikach powinno zapewnić możliwość podziału bazy na partycje oraz replikowanie danych do innych lokalizacji, jak również możliwość weryfikacji tożsamości w oparciu o lokalną replikę bazy przy czym wymaga się, aby podział na partycje nie zakłócał dziedziczenia uprawnień; j. centralne repozytorium danych winno umożliwiać weryfikację tożsamości użytkownika w oparciu o główną (centralną) replikę bazy w przypadku awarii lokalnego serwera przechowującego lokalną replikę bazy; k. centralne repozytorium danych winno umożliwiać weryfikację dostępu za pomocą zaawansowanych metod uwierzytelniania w tym za pomocą PKI. System musi przetwarzać zdarzenia i synchronizować dane z innymi systemami z uwzględnieniem następujących funkcji: Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 6 z 12

7 a. system (engine) powinien działać w czasie rzeczywistym w oparciu o mechanizm zdarzeń; b. zdarzenie w systemie nadrzędnym powinno wywoływać natychmiastową reakcję systemu i dalsze przetwarzanie danych; c. system powinien posiadać mechanizmy przetwarzania i obsługi zdarzeń, odpowiedzialne za regulowaną synchronizację informacji o użytkownikach oraz oferować dostępne gotowe konektory do obsługi i synchronizacji kont użytkowników obsługujące następujące systemy: Bazy danych: i. Informix ii. Microsoft SQL Server iii. MySQL iv. Oracle v. Sybase Usługi katalogowe i domenowe i. Novell edirectory ii. Microsoft Active Directory iii. LDAP Systemy pocztowe lub pracy grupowej i. Microsoft Exchange 2000/2003 ii. Lotus Notes Systemy operacyjne i. UNIX / LINUX ii. MS Windows z AD d. zdarzenie zachodzące w module nadrzędnym np. utworzenie konta użytkownika jest odzwierciedlone analogicznym zdarzeniem poprzez utworzenie konta z odpowiednim hasłem w odpowiednich, podłączonych systemach; e. podobnie w sytuacji zablokowania konta użytkownika w systemie nadrzędnym - zdarzenie to powinno mieć odzwierciedlenie odpowiednią akcją (w zależności od potrzeb: blokadą lub usunięciem konta) w systemach podłączonych; f. kierunek i zakres przepływu danych powinien być konfigurowalny za pomocą narzędzi będących integralną częścią systemu - konfiguracja winna odzwierciedlać zdefiniowane reguły przechowywane w centralnym repozytorium danych. Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 7 z 12

8 System musi być wyposażony w funkcjonalność definiowania globalnej polityki haseł dostępu i synchronizacji haseł dla podłączonych do systemu aplikacji, serwerów z systemami operacyjnymi i baz danych. a. system winien być wyposażony w funkcjonalność definiowania globalnej polityki haseł dostępu i dwukierunkowej synchronizacji haseł dla następujących platform: MS Windows, UNIX i LINUX; b. w ramach polityki dotyczącej haseł system powinien umożliwiać definiowanie długości hasła, znaków specjalnych, liczb, częstotliwości zmiany; c. system powinien umożliwiać zdefiniowanie dodatkowych polityk haseł oraz udostępniać możliwość stosowania różnych polityk w stosunku do różnych departamentów, jednostek organizacyjnych, grup i użytkowników oraz podłączonych systemów; d. system musi posiadać aplikację opartą o www umożliwiającą użytkownikom przypomnienie i zmianę hasła. System musi dostarczać mechanizm (workflow) do realizacji obiegów akceptacyjnych, zarządzania rolami i zatwierdzania ról oraz dostępu i uprawnień w podłączonych systemach z następującymi funkcjami: a. mechanizmy workflow winny zawierać możliwość zbudowania jedno lub wielostopniowego procesu akceptacyjnego do nadawania dostępu do dowolnego systemu/zasobu; b. mechanizmy workflow winny zawierać możliwość zbudowania jedno lub wielostopniowego procesu akceptacyjnego do nadawania roli dla dowolnego użytkownika; c. mechanizmy workflow winny zawierać możliwość zbudowania jedno lub wielostopniowego procesu akceptacyjnego do zmiany danych użytkowników w tym możliwość automatycznego uruchomienia procesu akceptacji po wykryciu modyfikacji danych w systemie zintegrowanym; d. mechanizmy workflow powinien być oparty na technologiach www i umożliwiać użytkownikom poprawną pracę z systemem za pomocą przeglądarki MS Intermet Explorer; e. system workflow powinien zawierać mechanizm umożliwienia osobie wydającej zgodę (lub nie) na delegowanie swoich uprawnień innej osobie; Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 8 z 12

9 f. mechanizm workflow winien posiadać funkcjonalność umożliwiającą zdefiniowanie procesu akceptacji w sposób równoległy (jednocześnie dla wszystkich) lub sekwencyjny (stopniowy); g. moduł workflow winien posiadać funkcjonalność zdefiniowanie procesu akceptacji na podstawie otrzymania quorum (określona liczba uprawnionych osób zaakceptowała); h. mechanizmy workflow winien zapewnić możliwość przypisania nadawania uprawnień dostępu dla jednej lub grupy osób; i. mechanizmy workflow winien dostarczać środowisko graficzne, w którym istniała będzie możliwość przeprowadzenia operacji konfiguracji i planowania procesu oraz ścieżki akceptacyjnej w sposób graficzny z wykorzystaniem myszki (bez konieczności programowania); j. mechanizmy workflow powinien zapewnić użytkownikom możliwość monitorowania procesu nadawania uprawnień poprzez możliwość śledzenia statusu wysłanych wniosków w systemie; k. mechanizmy workflow winien dysponować funkcjonalnością zezwalającą na wprowadzanie zmian w procesie akceptacyjnym - naniesione zmiany powinny być uwzględnione wraz z rozpoczęciem procesu; l. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością umożliwiającą definiowanie i przypisywanie ról dla użytkowników; m. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością umożliwiającą definiowanie ról wzajemnie wykluczających się (Separation of Duties), n. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością automatycznego wykrywania prób przypisania ról wzajemnie się wykluczających; o. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością obsługi zatwierdzania przypisania użytkownikowi na określony czas ról wzajemnie się wykluczających; p. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością raportowania informacji o przydzielonych rolach; q. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością umożliwiającą cykliczne realizowanie procesu ponownej certyfikacji przydzielonych użytkownikom ról; r. mechanizm workflow winien dysponować funkcjonalnością umożliwiającą zdefiniowanie określonego czasu na wykonanie aprobaty lub zatwierdzeń; s. serwer obsługujący workflow powinien mieć możliwość pracy w oparciu o serwery: Jboss, WebSphere i WebLogic. Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 9 z 12

10 System musi posiadać wbudowany portal webowy przedstawiający informację o użytkownikach oraz strukturę organizacyjną firmy z uwzględnieniem następujących funkcji: a. portal musi w sposób dynamiczny odzwierciedlać zmiany informacji o użytkownikach generowane przez system zarządzania tożsamością lub przez podłączone do niego aplikacje i systemy; b. portal musi umożliwiać użytkownikom przeglądanie udostępnionych informacji o pracownikach w firmie; c. portal musi umożliwiać użytkownikom samodzielne modyfikowanie określonych administracyjnie niektórych atrybutów użytkownika (np. tylko własny telefon komórkowy) wg konfiguracji wykonanej przez administratora; d. portal musi umożliwiać przeglądanie struktury organizacyjnej firmy z możliwością ograniczenia poziomu; e. portal musi udostępniać możliwość modyfikacji danych o użytkowniku i propagację tych zmian do innych podłączonych do systemu zarządzania aplikacji i systemów; f. portal musi mieć możliwość dowolnego rozszerzania atrybutów użytkownika w ramach jego profilu i wyświetlania ich w sposób kontrolowany przez administratora; g. powinna istnieć możliwość wykorzystania mechanizmów autoryzacji opartych o zaawansowane sprawdzanie tożsamości (Smard Card, Token); h. portal powinien mieć możliwość pracy w oparciu o serwery Jboss, WebSphere i WebLogic. Wymagane funkcje i cechy w zakresie możliwości projektowania systemu zarządzania tożsamością i dokumentacji. a. system powinien posiadać moduł projektowania zapewniający funkcjonalność pozwalającą na pełne zaprojektowanie i zarządzanie projektem systemu; b. funkcjonalność modułu projektowania winna zapewniać możliwość tworzenia wielu nowych, niezależnych projektów systemów zarządzania tożsamością pracowników w przedsiębiorstwie; c. moduł projektowania winien być wyposażony w funkcjonalność zezwalającą na zachowanie i odtwarzanie kopii projektów utworzonych za jego pomocą oraz posiadać możliwość współpracy z repozytorium wersjonowania typu SVN; d. moduł projektowania systemu zarządzania tożsamością winien posiadać funkcjonalność pozwalającą na jego konfigurowanie i projektowanie off line, a co za tym idzie powinien posiadać możliwość importowania, implementowania oraz eksportowania obiektów i struktur danych; Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 10 z 12

11 e. moduł projektowania systemu zarządzania tożsamością winien posiadać funkcjonalność pozwalającą na symulację off-line działania zasad, reguł i transformacji synchronizowanych danych; f. moduł projektowania winien zawierać funkcjonalność pozwalającą na symulację, analizę oraz wykrywanie błędów (debugowanie) w tworzonych regułach projektu zarządzania tożsamością pracowników; g. oferowany moduł projektowania powinien zapewnić funkcjonalność pozwalającą na modelowanie przepływu danych w systemie do zarządzania tożsamości pracowników w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie powinien umożliwić podgląd globalnego przepływu danych obiektów i atrybutów jak również zarządzanie nimi; h. moduł projektowania winien być wyposażony w funkcjonalność zezwalającą na zarządzanie regułami systemu do zarządzania tożsamością pracowników w przedsiębiorstwie; i. moduł projektowania winien posiadać funkcjonalność, która zezwoli na automatyczne tworzenie dokumentacji technicznej projektu zarządzania tożsamości pracowników i zapisanie jej w formacie pdf. 8. Szkolenia Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Szkolenia będą podzielone na dwa kursy: jeden dla administratorów systemu oraz jeden dla użytkowników systemu (osoby wnioskujące o uprawnienia, zatwierdzające uprawnienia). Zamawiający przewiduje przeszkolenie z zakresu administracji systemem 5 osób, z zakresu obsługi systemu do 15 osób. Czas szkolenia zostanie określony przez Wykonawcę w taki sposób, aby po zakończeniu szkolenia uczestnicy kursów byli w stanie sprawnie poruszać się po systemie z zastrzeżeniem, iż szkolenie dla administratorów będzie trwało co najmniej 5 dni (8 godzin każdy dzień) i obejmie pełen zakres dostarczonej funkcjonalności. Osoby uczestniczące w szkoleniu po jego zakończeniu otrzymają stosowne zaświadczenia o jego ukończeniu. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 9. Dokumentacja Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 11 z 12

12 Wykonawca opracuje oraz dostarczy Zamawiającemu dokumentację systemu IDM, która powinna obejmować co najmniej: a. dokumentację administratora zawierającą: konfigurację serwera, (pliki konfiguracyjne, ustawienia parametrów niezbędnych do prawidłowej pracy systemów), wymaganą konfigurację stacji roboczej (zainstalowane komponenty, dodatkowe wymagane ustawienia systemu), wskazanie zasobów do archiwizacji, opis struktury baz danych w zakresie niezbędnym do administracji systemem oraz pozwalającą na jej podstawie na uruchomienie systemu IDM w identycznej funkcjonalności, b. instrukcję użytkownika w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk, c. procedury operacyjne dla administratorów, d. instrukcje z zadaniami administracyjnymi, e. procedury tworzenia kopii zapasowych oraz procedury awaryjne. 10. Wsparcie i gwarancja Na dostarczone rozwiązanie Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznego wsparcia technicznego i gwarancji liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru. W ramach wsparcia technicznego Zamawiający wymaga od Wykonawcy: dostępu do najnowszych wersji oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów, aktualizowania dokumentacji użytkownika wraz z rozwojem systemu i dostępnością nowych wersji oprogramowania, wsparcia w zakresie administracji i konfiguracji systemu IDM. W ramach gwarancji Zamawiający wymaga od Wykonawcy: usuwania problemów wynikających z nieprawidłowego wdrożenia systemu, gotowości do przystąpienia do rozwiązywania problemów technicznych związanych z oprogramowaniem IDM w trybie 8 godzin na dobę 5 dni w tygodniu. Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 12 z 12

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 5E do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Faktury Zakupowe

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Faktury Zakupowe Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Faktury Zakupowe Faktury Zakupowe W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Dokument bezpieczeństwa Huzar Software

Dokument bezpieczeństwa Huzar Software Autorzy: Agnieszka Indyka-Piasecka..... data ostatniej modyfikacji: 3.08.2009 r Wrocław, sierpień 2009 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Bezpieczeństwo środowiska/otoczenia... 4 1.1. Kontrola haseł... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr sprawy: OR.VII.272.50.2011 Łódź, dnia 25 lipca 2011 r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES)

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Mobilne usługi informatyczne stają się coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma BlackBerry udostępnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Oracle COREid Access and Identity

Wprowadzenie do Oracle COREid Access and Identity Wprowadzenie do Oracle COREid Access and Identity Dokument techniczny Oracle Grudzień 2005 ORACLE FUSION MIDDLEWARE UWAGA: Poniższy dokument ma na celu przedstawienie ogólnego kierunku rozwoju produktów.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak OPIS FUNKCJONALNY e-pracownik Light ERP dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace Opracował(a): Sebastian Stachowiak Funkcjonalność Intranet Light ERP (e-pracownik) Symfonia ERP Kadry i Płace Główne cechy

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Podział obowiązków, a kontrola dostępu centralne zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami.

Podział obowiązków, a kontrola dostępu centralne zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami. Podział obowiązków, a kontrola dostępu centralne zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami. Leszek Miś IT Security Architect RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. 1 Fakty Rosnące wymagania biznesu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

- umożliwienie dodawania dokumentów do wniosku w dowolnym formacie z wykorzystaniem dodatkowej zakładki,

- umożliwienie dodawania dokumentów do wniosku w dowolnym formacie z wykorzystaniem dodatkowej zakładki, Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie leasingu, obsługującej proces udzielania poręczeń leasingu oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo