BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do regulaminu organizacyjnego BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Klasyfikacja problemowa według Zespołów ( obowiązująca od dnia 1 września 2007 roku ) 1 września 2007 r.

2 Zespół I Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego 101 zmiana obywatelstwa, paszporty, akta stanu cywilnego, zmiana imienia i nazwiska 102 opieka konsularna 103 wolność zrzeszania się partie polityczne związki zawodowe, strajki stowarzyszenia, samorządy zawodowe, zawody zaufania publicznego(lobbing, Izby) 104 wolność sumienia i wyznania sekty, religia 105 wolność słowa, pochodów i manifestacji pochody i manifestacje prawo prasowe, wolność słowa 106 szkolnictwo wyższe, nauka i oświata, (z wyłączeniem organizacji i prowadzenia oświaty w Z. X) oświata, kształcenie nauczycieli szkolnictwo wyższe odpłatność za studia prawa i obowiązki studentów pomoc materialna dla studentów (ulgi komunikacyjne), stypendia, kredyty stopnie i tytuły naukowe 107 prawo do korzystania z dóbr kultury, sport i turystyka, prawo lotnicze, renty olimpijskie 109 równość i dyskryminacja 110 sądownictwo, prokuratura, notariat, adwokatura, radcowie prawni, ławnicy - (wynagrodzenia), archiwa, biegli tłumacze aplikacje 112. ogólne zagadnienia konstytucyjne, ustawa lustracyjna, Instytut Pamięci Narodowej prawa wyborcze 116. prawo do prywatności, ochrona danych osobowych 117. ochrona tajemnicy państwowej i służbowej 119. prawo do informacji, Unia Europejska 120. fundacje 121. orzecznictwo sądowe administracyjne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej 1 września 2007 r. 2

3 121.2 przewlekłość postępowania 122. orzecznictwo sądowe cywilne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania umowy międzynarodowe; opieka konsularna w sprawach dziecka 1107 ochrona praw uczniów stypendia uczniowskie społeczne organy szkoły klasyfikowanie i ocenianie uczniów edukacja niepełnosprawnych 1 września 2007 r. 3

4 Zespół II Prawa Karnego 203 orzecznictwo sądowe w sprawach karnych wnioski o wniesienie kasacji (warunkowe przedterminowe zwolnienie) wnioski o unieważnienie orzeczeń w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r zwolnienia z opłat wnioski o unieważnienie orzeczeń z mocy prawa art. 101 kpk orzecznictwo w sprawach medycznych nietrzeźwość kierowców 206 zawiadomienia o przestępstwie 207 działalność prokuratury odmowa wszczęcia postępowania umorzenie postępowania umorzenia w sprawach medycznych odmowa wszczęcia lub umorzenie w sprawach dotyczących policji postępowanie przygotowawcze nietrzeźwość kierowców 208 działalność służb bezpieczeństwa publicznego Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, CBA Straży Granicznej Straży Miejskiej inne (żandarmeria, straż leśna) 209 wykroczenia wnioski o uchylenie prawomocnych orzeczeń postępowanie 210 przewlekłość przewlekłość postępowania przygotowawczego przewlekłość postępowania sądowego przewlekłość tymczasowego aresztowania 211 prawo karne i postępowanie karne (z wyłączeniem prawa karnego wykonawczego) uchybienia w toku postępowania sądowego (m.in. naganne zachowanie sędziego) 212 egzekucje, adwokaci 213 tymczasowe aresztowanie 214 prawa ofiar przestępstw (m.in. w rodzinie) 1 września 2007 r. 4

5 Zespół III Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 301 orzecznictwo sądowe w sprawach ubezpieczeń społecznych wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania sądowego 302 skargi na działalność ZUS, KRUS, przewlekłość postępowania ustalenie wysokości świadczenia i wypłaty świadczeń, Rp7, waloryzacja orzecznictwo lekarskie potrącenia świadczeń emerytalno rentowych 303 powszechne ubezpieczenie społeczne, inne świadczenia uposażenie sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku fundusze emerytalne ubezpieczenia społeczne służb mundurowych zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym ubezpieczenia emerytalne lub rentowe ubezpieczenia chorobowe ubezpieczenia wypadkowe zasady ustalania składek oraz podstaw ich wymiaru (m.in.składka tzw. 14) warunki nabywania prawa do świadczeń emerytury lub renty z tytułu choroby i macierzyństwa z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 305. świadczenia wyjątkowe renty wyjątkowe ZUS i Prezesa Rady Ministrów, KRUS 306. renty zagraniczne i polskie świadczenia przekazywane za granicę, (Unia Europejska) 308. ubezpieczenie społeczne rolników (emerytury i renty rolnicze), renty strukturalne składka na ubezpieczenie społeczne rolników wypadki rolnicze 309 zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, wymiana legitymacji 316 uprawnienia kombatantów, deportowanych 321 świadczenia z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych 322 świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej i z budżetu państwa renty socjalne inne świadczenia celowe pomoc instytucjonalna, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie domy pomocy społecznej zasiłki pieniężne: okresowe, stałe, celowe 1 września 2007 r. 5

6 323 orzecznictwo sądowe administracyjne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 324 pomoc finansowa ofiarom II wojny światowej (realizuje Zespół XII) świadczenia dla cywilnych ofiar wojny 325 funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych 803 orzecznictwo sądowe w sprawach ze stosunku pracy wnioski w wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania sądowego 804 ustawodawstwo pracy, 805 zatrudnienie stosunek pracy umowy o pracę nawiązywanie stosunku pracy w trybie mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę działania poprzedzające nawiązanie stosunku pracy czas pracy obowiązki pracodawcy i pracownika urlopy pracownicze ochrona pracy kobiet zatrudnianie młodocianych bhp, orzeczenia inspektora sanitarnego odpowiedzialność materialna pracowników odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa wypowiedzenie zmieniające wypowiedzenie stosunku pracy rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia wygaśnięcie stosunku pracy dokumentacja pracownicza poprzedzająca zatrudnienie w trakcie trwania zatrudnienia związana z ustaniem zatrudnienia zakaz pracy konkurencyjnej 806 wynagrodzenia i inne świadczenia wynagrodzenie za pracę inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy (nagrody jubileuszowe i inne dodatki, deputaty) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe wydatkowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dyżury ochrona wynagrodzenia za pracę 1 września 2007 r. 6

7 (egzekucje, potrącenia, terminy wypłaty, sposób wypłaty) pozostałe świadczenia, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, ekwiwalenty urlopowe, odszkodowania, renty wyrównawcze waloryzacja wynagrodzeń sfery budżetowej, świadczenia rekompensacyjne 807 układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania 808 odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, mobbing 810 urzędnicy państwowi i pracownicy urzędów państwowych 811 służba cywilna 812 nauczyciele i pracownicy nauki 813 pracownicy służby zdrowia 814 pracownicy samorządowi 815 zatrudnienie cudzoziemców 816 zatrudnienie inwalidów refundacja stanowisk pracy 817 bezrobocie przeciwdziałanie i zasiłki (świadczenia przedemerytalne) urzędy pracy działalność organów zatrudnienia status bezrobotnego świadczenia dla pozostających bez pracy, byli pracownicy PGR formy przeciwdziałania bezrobociu pożyczki na działalność gospodarczą prace publiczne i interwencyjne stypendia pożyczki dla pracodawców 818 orzecznictwo sądowe administracyjne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 819 Państwowa Inspekcja Pracy 820 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1105 ochrona praw dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaliczka alimentacyjna 1 września 2007 r. 7

8 postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 1109 skargi na działalność urzędów, organizacji i osób powołanych do ochrony i pomocy rodzinie i dzieciom 1112 programy wspierania rodziny i ochrony przed patologią 1113 świadczenia rodzinne 1 września 2007 r. 8

9 Zespół IV Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami 400 prawo cywilne 401 orzecznictwo sądowe cywilne z wyłączeniem spraw z zakresu właściwości innych zespołów wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania sądowego opłaty skargi na adwokatów, notariuszy, komorników, grzywny, biegli sądowi 402 prawo rolne obrót i dziedziczenie gospodarstw rolnych uwłaszczanie nieruchomości rolnych przekazywanie nieruchomości rolnych za rentę lub emeryturę wspólnoty gruntowe scalanie i wymiana gruntów gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ANR RSP (wkłady gruntowe) przejęcie przez Państwo dóbr martwej ręki oraz zwrot nieruchomości kościelnych osobom prawnym hodowla roślin i zwierząt (ochrona), plantatorzy, dopłaty UE dla rolników 403 gospodarka przestrzenna i gospodarka gruntami zagospodarowanie przestrzenne miast i wsi, warunki zabudowy i zagospodarowania, opłaty adiacenckie, drogi, autostrady - budowa ochrona środowiska, zabytków i przyrody w związku z działalnością inwestycyjną ograniczenia w gospodarowaniu przez właścicieli gruntami w lasach, parkach narodowych i na obszarach chronionych ochrona gruntów rolnych i leśnych prawo budowlane, P-Poż prawo wodne (z wyłączeniem ochrony wód i ochrony przed powodzią), spółki wodne prawo geologiczne i górnicze (bez szkód górniczych) wywłaszczanie nieruchomości, ceny i odszkodowanie za grunty, zwroty nieruchomości wywłaszczonych i przejętych przez Państwo ewidencja gruntów i budynków rozgraniczanie nieruchomości wejście na grunt w związku z realizacją inwestycji uprawnienia zawodowe (urbanistyczne, budowlane, geodezyjne, w tym do szacowania nieruchomości) 404. orzecznictwo sądowe administracyjne z zakresu właściwości Zespołu wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania sądowego 406 reprywatyzacja mienie rolnicze i nierolnicze przejęte przez Skarb Państwa na podstawie aktów nacjonalizacyjnych przejęcie nieruchomości w trybie przepisów o przymusowym zarządzie państwowym 1 września 2007 r. 9

10 406.3 majątki opuszczone i poniemieckie grunty warszawskie mienie zabużańskie Akcja Wisła 408. gospodarka gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub gminy (zabudowanymi i niezabudowanymi) sprzedaż i oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste opłaty, (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami) podział nieruchomości (grunty pod budownictwo wielorodzinne, grunty przeznaczone pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne) ustawowe prawo pierwokupu uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz spółdzielni ogrody działkowe garaże przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 409 księgi wieczyste (uzgadnianie, wpisy, przewlekłość) 410 skargi na działalność notariatów, wynagrodzenie notariuszy 411 inne, egzekucje administracyjne 412 nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców 413 prawa autorskie i własności przemysłowej 1101 orzecznictwo sądowe w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz sądowo-administracyjnych ( z wyłączeniem spraw o charakterze karnym dot. nieletnich, rozpatrywanych przez sądy rodzinne ) przewlekłość postępowania sądowego wnioski o wniesienie kasacji wnioski o zmianę prawomocnych orzeczeń wnioski o udział RPO na prawach prokuratora 1102 prawna ochrona małżeństwa zawarcie małżeństwa ustanie małżeństwa separacja 1103 prawna ochrona rodziny ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej rozstrzygnięcia w istotnych sprawach dziecka ( kontakty, nauka, paszporty i inne ) przysposobienie, przygotowanie do przysposobienia ( adopcje ) ubezwłasnowolnienie opieka prawna nad ubezwłasnowolnionym, opieka nad małoletnim, kuratela 1 września 2007 r. 10

11 postępowanie wykonawcze w sprawach między rodzicami i dziećmi (m. in. egzekucje kontaktów, odebranie dziecka) funkcjonowanie organów pomocniczych sądów 1104 prawna ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa 1108 obowiązek alimentacyjny egzekucje komornicze alimenty zagraniczne 1 września 2007 r. 11

12 Zespół V Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych 500 prawo administracyjne ustrój administracji, prawo materialne administracyjne poza właściwością innych zespołów procedury administracyjne 501 najem lokali mieszkalnych umowy najmu lokali kryteria uprawnień do lokali komunalnych kaucje mieszkaniowe zamiana lokali komunalnych przejęcie uprawnień do lokali po dotychczasowym najemcy lokale socjalne 502 spółdzielczość mieszkaniowa prawo spółdzielcze przydziały lokali zamiana lokali funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych 503 mieszkania zakładowe i służb mundurowych 504 lokale użytkowe i pracownie plastyczne 505 eksmisje z lokali, egzekucje 506 własność lokali przekształcenia własnościowe (mieszkania spółdzielcze, zakładowe, komunalne), sądownictwo gospodarcze a wykup 507 utrzymanie budynków, świadczenia i opłaty, anteny na dachach remonty konserwacje czynsze opłaty eksploatacyjne dodatki mieszkaniowe 508 pozbawienie prawa do mieszkania zaległości w płaceniu świadczeń nie uznanie uprawnień pobyt w zakładzie zamkniętym pobyt za granicą 509 ogólna problematyka mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe prawo mieszkaniowe działalność uchwałodawcza gmin w sprawach mieszkaniowych 1 września 2007 r. 12

13 510 orzecznictwo sądowe administracyjne w sprawach mieszkaniowych wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 511 orzecznictwo sądowe cywilne w sprawach mieszkaniowych wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 512 inne mieszkaniowe 513 dostawy energii, gazu, wody oraz opłaty z tego tytułu 516. finansowanie budownictwa mieszkaniowego, kredyty hipoteczne kredyty mieszkaniowe książeczki mieszkaniowe kasy mieszkaniowe towarzystwa budownictwa społecznego 1 września 2007 r. 13

14 Zespół VI Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta 601 prawo spółek handlowych i upadłościowe spółki prawa handlowego upadłość przedsiębiorstw 602 orzecznictwo sądowe cywilne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania, egzekucje 604. ochrona konsumenta oraz nieuczciwe praktyki rynkowe nie dotyczące konsumentów zagadnienia ogólne (legislacja) wadliwe praktyki rynkowe, niekorzystne umowy, reklama, windykacje gwarancja, rękojmia gry losowe niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich, leasing, windykacje odpowiedzialność za wadliwy produkt konsorcja (samochody, pożyczki itp.) piramidy marketingowe oszustwa na szkodę poszukujących pracy oszustwa na szkodę przedsiębiorców 605 działalność organów podatkowych biegli rewidenci i księgowi doradcy podatkowi, skargi na organy kontroli skarbowej 606 prawo dewizowe obrót dewizami (w bankach i kantorach) 607 usługi łączność telekomunikacyjna (instalacje, przeniesienia, rozliczenia, wysokość opłat abonamentowych) usługi radiowo-telekomunikacyjne (koncesje: radiowe, TV, abonament RTV) usługi przewozowe (PKS, PKP, LOT, żegluga morska i śródlądowa, jazda bez biletu) opłaty za usługi przewozowe (w tym ograniczenie wykonywania działalności dla przewoźników prywatnych) ulgi przewozowe usługi turystyczne inne usługi usługi pocztowe 608 przekształcenia własnościowe, akcje pracownicze Narodowe Fundusze Inwestycyjne 609 ubezpieczenia majątkowe i osobowe (agenci) ubezpieczenia OC (poza rolniczymi) ubezpieczenia OC rolników inne majątkowe renty posagowe 1 września 2007 r. 14

15 609.5 renty odroczone PZU, renty szkolne ubezpieczenia kontynuowane na życie, osobowe, renty uzupełniające skargi na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 610 działalność gospodarcza prawo o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa państwowe przedsiębiorstwa spółdzielcze (z wyłączeniem problematyki mieszkaniowej), udziały, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe przedsiębiorstwa prywatne koncesje, TAXI prawo wykonywania samodzielnych zawodów (instruktorzy, piloci wycieczek zamówienia publiczne odszkodowania z tytułu szkód górniczych dotacje unijne itp.) 611 ustawa karna-skarbowa przestępstwa i wykroczenia dewizowe orzeczone przez sąd skargi kasacyjne postępowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych orzeczone przez sąd kasacje przestępstwa i wykroczenia w zakresie ceł i obrotu towarowego z zagranicą orzeczone przez sąd kasacje 612 skargi na organy kontroli gospodarczej (PIH, PIS) 613 przedpłaty na samochody 614 prawo bankowe kredyty umowy bankowe (bez mieszkaniowych), depozyty oprocentowanie kredytów i depozytów (w tym wkładów terminowych) bankowe gwarancje kredytowe-kredyty hipoteczne (bez mieszkaniowych), rejestr zastawów, poręczenia ugody bankowe upadłość banków, blokada depozytów Bankowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialność poręczycieli, egzekucja należności działalność parabanków 616. czeki, papiery wartościowe, weksle papiery wartościowe (obligacje) bez przedwojennych papiery wartościowe przedwojenne czeki utrata czeków biura maklerskie, obrót papierami wartościowymi giełdy papierów wartościowych towarowe 1 września 2007 r. 15

16 617 praktyki monopolistyczne i nieuczciwa reklama 618 orzecznictwo sądowe administracyjne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 619 opłaty skarbowe 620 daniny podatek dochodowy od osób fizycznych ulgi i zwolnienia podatkowe rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci rozliczenia wspólne małżonków zeznania podatkowe inne (opodatkowanie świadczeń za kwatery wojskowe) podatek od towarów i usług VAT kasy fiskalne podatek VAT w rolnictwie podatek akcyzowy podatek dochodowy od osób prawnych podatek od spadków i darowizn podatek rolny i leśny podatek od nieruchomości podatek od środków transportu, winiety podatek od posiadania psów podatek od czynności cywilno-prawnych (dawna wydzielona część opłaty skarbowej) 621 cła i postępowanie celne, agenci celni wymiar cła (składaki) opłaty wyrównawcze taryfy celne ulgi celne (m.in. mienie przesiedleńcze) zabezpieczenie należności celnych (depozyty) opłaty manipulacyjne uchybienia proceduralne (m.in. przewlekłość postępowania) 622 inne, dyscyplina finansów publicznych, przetargi, budżet państwa 623 prawo drogowe (przymusowe złomowanie) rejestracja samochodów egzaminy (uprawnienia do prowadzenia pojazdów) badania kierowców wydawanie i wymiana praw jazdy kradzież samochodów 624 ochrona danych osobowych ochrona danych osobowych w reklamie ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach inne 625 biopaliwa 1 września 2007 r. 16

17 701 opieka lekarska nieprawidłowe leczenie (rehabilitacja) organizacja pracy służby zdrowia traktowanie pacjentów inne Zespół VII Prawa Karnego Wykonawczego 702 warunki socjalno-bytowe temperatura i wilgotność w celach, oświetlenie nadmierne zagęszczenie cel stan urządzeń sanitarnych, utrzymanie czystości konieczność przebywania z palącymi paczki i inne 703 zatrudnienie i warunki pracy brak pracy lub pozbawienie pracy wynagrodzenie za pracę warunki BHP inne 704 korespondencja i widzenia cenzura korespondencji ograniczanie korespondencji, w tym kręgu adresatów warunki widzeń, ograniczanie kręgu odwiedzających problemy widzeń intymnych inne 705 traktowanie przez funkcjonariuszy Policji 706 traktowanie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stosowanie środków przymusu, umieszczanie w celi zabezpieczającej pobicie kary dyscyplinarne agresja werbalna i znieważanie utrudnianie nauki lub zmuszanie do nauki inne 707 postępowanie współosadzonych pobicie, znęcanie się, molestowanie seksualne okradanie, wymuszanie inne 708 tymczasowe aresztowanie warunki pobytu traktowanie aresztowanych 709 pomoc postpenitencjarna 1 września 2007 r. 17

18 710 nadzór penitencjarny, zatarcie skazania 711 transport pozbawionych wolności 712 warunkowe zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary, przepustki 713 inne dotyczące jednostek penitencjarnych 714 kuratorzy sądowi 715 policyjne izby zatrzymań 716 izby wytrzeźwień, egzekucje administracyjne z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień 717 wykonywanie kar nieizolacyjnych, grzywna 1106 ochrona praw nieletnich w placówkach resocjalizacyjnych ( zakłady poprawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze ) 1110 ochrona praw nieletnich zagrożonych przestępczością i demoralizacją stosowanie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich nadzór sędziowski nad postępowaniem wyjaśniającym oraz wykonaniem orzeczeń prawa nieletnich w działalności policji i prokuratury funkcjonowanie ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działalność kuratorów dla nieletnich i kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą 1 września 2007 r. 18

19 Zespół IX Ochrony Praw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Publicznych 901 żołnierze zawodowi stosunek służbowy żołnierzy zawodowych, kandydatów i kontraktowych zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby, misje zagraniczne umundurowanie uposażenie świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową 902 żołnierze zasadniczej służby wojskowej pobór do zasadniczej służby wojskowej szkolenie żołnierzy rezerwy szkolenie absolwentów szkół wyższych komisje lekarskie ewidencja poborowych przeznaczanie do służby odroczenia służby zwolnienia ze służby warunki zakwaterowania w jednostkach wojskowych lecznictwo wyżywienie żołd umundurowanie zatrudnienie żołnierzy poza jednostką przepustki konflikty między żołnierzami konflikty między żołnierzami a kadrą zawodową wypadki w czasie służby, odszkodowania, inwalidzi wojskowi wypadki śmiertelne w czasie służby przyczyny, odpowiedzialność, odszkodowania zastępcza służba wojskowa kryteria przydziału, procedura warunki odbywania służby zastępczej obrona cywilna uprawnienia żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach, Służba Polsce, Bat. Budowlane 903 funkcjonariusze służb publicznych funkcjonariusze Policji stosunek służbowy służba kandydacka zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby 1 września 2007 r. 19

20 uposażenia (podatki Policji 92-94) świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze realizacja przepisów o broni, amunicji i materiałach wybuchowych funkcjonariusze ABW i AW stosunek służbowy zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby uposażenia świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze realizacja przepisów o broni, amunicji i materiałach wybuchowych Funkcjonariusze Służby Więziennej stosunek służbowy zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby uposażenia (podatek 92-94) świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze realizacja przepisów o broni, amunicji i materiałach wybuchowych 904 funkcjonariusze Straży Granicznej stosunek służbowy służba kandydacka zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby uposażenia świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze realizacja przepisów o broni, amunicji i materiałach wybuchowych 905 funkcjonariusze Straży Pożarnej (Państwowej i Ochotniczej) stosunek służbowy zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby uposażenia świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze wyposażenie Straży i funkcjonariuszy 906 inne jednostki specjalne (formacje) BOR Funkcjonariusze Służby Celnej 908. pozwolenia na broń 909. zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych i ich rodzin 910. zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy służb publicznych 1 września 2007 r. 20

21 911. szkolenie funkcjonariuszy służb mundurowych 912. ochrona obiektów, mienia i ludzi 913. inne z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, nie należące do właściwości innych Zespołów, usługi detektywistyczne 914. orzecznictwo administracyjne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 915 orzecznictwo sądowe w sprawach ubezpieczeń społecznych wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 1 września 2007 r. 21

22 Zespół X Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców 108 ochrona zdrowia prawo do ochrony zdrowia i świadczeń powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, uprawnienia i dostęp do świadczeń zakłady opieki zdrowotnej i inni świadczeniodawcy prywatyzacja, komercjalizacja, najem pomieszczeń oraz aparatury zakładów opieki zdrowotnej ochrona zdrowia psychicznego ochrona praw osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo ochrona praw osób psychicznie chorych przymusowo hospitalizowanych ochrona praw pacjentów prawo wykonywania zawodów medycznych prawa i obowiązki pracowników medycznych, dokształcanie i specjalizacja zawodowa,lekarski egzamin państwowy, wymiar czasu pracy i dyżury lekarskie udzielanie świadczeń zdrowotnych i ich dokumentowanie odpowiedzialność zawodowa pracowników medycznych samorządy zawodowe pracowników medycznych i psychologów orzekanie o stanie zdrowia, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, wystawianie recept na leki apteki i hurtownie leków, import leków, inspekcja farmaceutyczna odpłatność za leki, opłaty za świadczenia zdrowotne i inne usługi medyczne, leki dla inwalidów transport sanitarny, ratownictwo medyczne, dojazd do lekarza lecznictwo uzdrowiskowe system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Narodowy Fundusz Zdrowia ubezpieczenie zdrowotne składki zawieranie umów (kontraktów) na świadczenia zdrowotne krwiodawstwo i krwiolecznictwo przeszczepianie komórek, tkanek i narządów prokreacja uzależnienie od alkoholu uzależnienie od środków odurzających i psychotropowych zwalczanie palenia tytoniu zwalczanie chorób zakaźnych, inspekcja sanitarna weterynaria wykonywanie zawodów w zakresie weterynarii orzekanie o niepełnosprawności, odwołania skargi na tworzenia prawa o orzekaniu niepełnosprawności postępowanie administracyjno-sądowe, środki zaskarżenia (skarga kasac.) 111 prawa osób niepełnosprawnych ulgi i pomoc niepełnosprawnym rehabilitacja inwalidów PFRON 1 września 2007 r. 22

23 1001 ustrój samorządu terytorialnego działalność uchwałodawcza organów samorządowych (z wyłączeniem spraw mieszkaniowych) granice jednostek samorządu terytorialnego funkcjonowanie organów samorządowych (rady i zarządy gmin, związków kom., jednostek pomocniczych, sejmików samorządowych) referendum gminne Ustrój Warszawy Funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych Status radnego Status członka zarządu Funkcjonowanie komunalnych jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych 1002 finanse gmin (z wyłączeniem podatków) opłaty lokalne gospodarowanie środkami publicznymi (w tym dotacje, subwencje, diety) diety radnych i organów jednostek pomocniczych 1003 ochrona środowiska działalność instytucji powołanych do ochrony przyrody, Fundusz Ochrony Środowiska Parki Narodowe zanieczyszczanie wód, gleby i powietrza, ochrona przed powodzią, zapylenie wysypiska śmieci, spalarnie, złomowiska lokalizacja, uciążliwości, konflikty utrzymanie porządku i czystości opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, (Izby Obrachunkowe) szkody wyrządzane przez zwierzynę dziką (w tym prawo łowieckie) rybactwo śródlądowe uciążliwości wynikające z hałasu 1004 ewidencja ludności problemy meldunkowe dowody osobiste 1005 Cmentarze (rozbudowa, transport zwłok) cmentarze komunalne cmentarze parafialne cmentarze i mogiły wojenne dewastacje grobów, pomniki 1006 działalność terenowej administracji publicznej (poza zakresem właśc. Zesp. IV i V) konflikty o znaczeniu lokalnym wykonywanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej przez sam. terytorialny obsługa interesantów funkcjonowanie straży miejskich (bez stosunku pracy) handel obwoźny i targowiska parkowanie pojazdów komunikacja lokalna, przejazdy ulgowe młodzież, inwalidzi 1 września 2007 r. 23

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JRW dla gmin JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki INSTYTUT NLIZ REGIONLNYCH Opracował Kamil Stępień na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Tablica 2. Dochody budżetu państwa. 2013 2014 2015 Projekt. Wyszczególnienie

Tablica 2. Dochody budżetu państwa. 2013 2014 2015 Projekt. Wyszczególnienie Tablica 2. Dochody budżetu państwa Wyszczególnienie 2013 2014 2015 pw Projekt 1 2 3 4 DOCHODY OGÓŁEM 279.151.205 286.200.447 297.252.925 1. Dochody podatkowe, w tym: 241.650.924 257.963.401 269.820.001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo