BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do regulaminu organizacyjnego BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Klasyfikacja problemowa według Zespołów ( obowiązująca od dnia 1 września 2007 roku ) 1 września 2007 r.

2 Zespół I Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego 101 zmiana obywatelstwa, paszporty, akta stanu cywilnego, zmiana imienia i nazwiska 102 opieka konsularna 103 wolność zrzeszania się partie polityczne związki zawodowe, strajki stowarzyszenia, samorządy zawodowe, zawody zaufania publicznego(lobbing, Izby) 104 wolność sumienia i wyznania sekty, religia 105 wolność słowa, pochodów i manifestacji pochody i manifestacje prawo prasowe, wolność słowa 106 szkolnictwo wyższe, nauka i oświata, (z wyłączeniem organizacji i prowadzenia oświaty w Z. X) oświata, kształcenie nauczycieli szkolnictwo wyższe odpłatność za studia prawa i obowiązki studentów pomoc materialna dla studentów (ulgi komunikacyjne), stypendia, kredyty stopnie i tytuły naukowe 107 prawo do korzystania z dóbr kultury, sport i turystyka, prawo lotnicze, renty olimpijskie 109 równość i dyskryminacja 110 sądownictwo, prokuratura, notariat, adwokatura, radcowie prawni, ławnicy - (wynagrodzenia), archiwa, biegli tłumacze aplikacje 112. ogólne zagadnienia konstytucyjne, ustawa lustracyjna, Instytut Pamięci Narodowej prawa wyborcze 116. prawo do prywatności, ochrona danych osobowych 117. ochrona tajemnicy państwowej i służbowej 119. prawo do informacji, Unia Europejska 120. fundacje 121. orzecznictwo sądowe administracyjne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej 1 września 2007 r. 2

3 121.2 przewlekłość postępowania 122. orzecznictwo sądowe cywilne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania umowy międzynarodowe; opieka konsularna w sprawach dziecka 1107 ochrona praw uczniów stypendia uczniowskie społeczne organy szkoły klasyfikowanie i ocenianie uczniów edukacja niepełnosprawnych 1 września 2007 r. 3

4 Zespół II Prawa Karnego 203 orzecznictwo sądowe w sprawach karnych wnioski o wniesienie kasacji (warunkowe przedterminowe zwolnienie) wnioski o unieważnienie orzeczeń w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r zwolnienia z opłat wnioski o unieważnienie orzeczeń z mocy prawa art. 101 kpk orzecznictwo w sprawach medycznych nietrzeźwość kierowców 206 zawiadomienia o przestępstwie 207 działalność prokuratury odmowa wszczęcia postępowania umorzenie postępowania umorzenia w sprawach medycznych odmowa wszczęcia lub umorzenie w sprawach dotyczących policji postępowanie przygotowawcze nietrzeźwość kierowców 208 działalność służb bezpieczeństwa publicznego Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, CBA Straży Granicznej Straży Miejskiej inne (żandarmeria, straż leśna) 209 wykroczenia wnioski o uchylenie prawomocnych orzeczeń postępowanie 210 przewlekłość przewlekłość postępowania przygotowawczego przewlekłość postępowania sądowego przewlekłość tymczasowego aresztowania 211 prawo karne i postępowanie karne (z wyłączeniem prawa karnego wykonawczego) uchybienia w toku postępowania sądowego (m.in. naganne zachowanie sędziego) 212 egzekucje, adwokaci 213 tymczasowe aresztowanie 214 prawa ofiar przestępstw (m.in. w rodzinie) 1 września 2007 r. 4

5 Zespół III Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 301 orzecznictwo sądowe w sprawach ubezpieczeń społecznych wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania sądowego 302 skargi na działalność ZUS, KRUS, przewlekłość postępowania ustalenie wysokości świadczenia i wypłaty świadczeń, Rp7, waloryzacja orzecznictwo lekarskie potrącenia świadczeń emerytalno rentowych 303 powszechne ubezpieczenie społeczne, inne świadczenia uposażenie sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku fundusze emerytalne ubezpieczenia społeczne służb mundurowych zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym ubezpieczenia emerytalne lub rentowe ubezpieczenia chorobowe ubezpieczenia wypadkowe zasady ustalania składek oraz podstaw ich wymiaru (m.in.składka tzw. 14) warunki nabywania prawa do świadczeń emerytury lub renty z tytułu choroby i macierzyństwa z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 305. świadczenia wyjątkowe renty wyjątkowe ZUS i Prezesa Rady Ministrów, KRUS 306. renty zagraniczne i polskie świadczenia przekazywane za granicę, (Unia Europejska) 308. ubezpieczenie społeczne rolników (emerytury i renty rolnicze), renty strukturalne składka na ubezpieczenie społeczne rolników wypadki rolnicze 309 zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, wymiana legitymacji 316 uprawnienia kombatantów, deportowanych 321 świadczenia z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych 322 świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej i z budżetu państwa renty socjalne inne świadczenia celowe pomoc instytucjonalna, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie domy pomocy społecznej zasiłki pieniężne: okresowe, stałe, celowe 1 września 2007 r. 5

6 323 orzecznictwo sądowe administracyjne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 324 pomoc finansowa ofiarom II wojny światowej (realizuje Zespół XII) świadczenia dla cywilnych ofiar wojny 325 funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych 803 orzecznictwo sądowe w sprawach ze stosunku pracy wnioski w wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania sądowego 804 ustawodawstwo pracy, 805 zatrudnienie stosunek pracy umowy o pracę nawiązywanie stosunku pracy w trybie mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę działania poprzedzające nawiązanie stosunku pracy czas pracy obowiązki pracodawcy i pracownika urlopy pracownicze ochrona pracy kobiet zatrudnianie młodocianych bhp, orzeczenia inspektora sanitarnego odpowiedzialność materialna pracowników odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa wypowiedzenie zmieniające wypowiedzenie stosunku pracy rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia wygaśnięcie stosunku pracy dokumentacja pracownicza poprzedzająca zatrudnienie w trakcie trwania zatrudnienia związana z ustaniem zatrudnienia zakaz pracy konkurencyjnej 806 wynagrodzenia i inne świadczenia wynagrodzenie za pracę inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy (nagrody jubileuszowe i inne dodatki, deputaty) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe wydatkowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dyżury ochrona wynagrodzenia za pracę 1 września 2007 r. 6

7 (egzekucje, potrącenia, terminy wypłaty, sposób wypłaty) pozostałe świadczenia, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, ekwiwalenty urlopowe, odszkodowania, renty wyrównawcze waloryzacja wynagrodzeń sfery budżetowej, świadczenia rekompensacyjne 807 układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania 808 odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, mobbing 810 urzędnicy państwowi i pracownicy urzędów państwowych 811 służba cywilna 812 nauczyciele i pracownicy nauki 813 pracownicy służby zdrowia 814 pracownicy samorządowi 815 zatrudnienie cudzoziemców 816 zatrudnienie inwalidów refundacja stanowisk pracy 817 bezrobocie przeciwdziałanie i zasiłki (świadczenia przedemerytalne) urzędy pracy działalność organów zatrudnienia status bezrobotnego świadczenia dla pozostających bez pracy, byli pracownicy PGR formy przeciwdziałania bezrobociu pożyczki na działalność gospodarczą prace publiczne i interwencyjne stypendia pożyczki dla pracodawców 818 orzecznictwo sądowe administracyjne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 819 Państwowa Inspekcja Pracy 820 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1105 ochrona praw dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaliczka alimentacyjna 1 września 2007 r. 7

8 postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 1109 skargi na działalność urzędów, organizacji i osób powołanych do ochrony i pomocy rodzinie i dzieciom 1112 programy wspierania rodziny i ochrony przed patologią 1113 świadczenia rodzinne 1 września 2007 r. 8

9 Zespół IV Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami 400 prawo cywilne 401 orzecznictwo sądowe cywilne z wyłączeniem spraw z zakresu właściwości innych zespołów wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania sądowego opłaty skargi na adwokatów, notariuszy, komorników, grzywny, biegli sądowi 402 prawo rolne obrót i dziedziczenie gospodarstw rolnych uwłaszczanie nieruchomości rolnych przekazywanie nieruchomości rolnych za rentę lub emeryturę wspólnoty gruntowe scalanie i wymiana gruntów gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ANR RSP (wkłady gruntowe) przejęcie przez Państwo dóbr martwej ręki oraz zwrot nieruchomości kościelnych osobom prawnym hodowla roślin i zwierząt (ochrona), plantatorzy, dopłaty UE dla rolników 403 gospodarka przestrzenna i gospodarka gruntami zagospodarowanie przestrzenne miast i wsi, warunki zabudowy i zagospodarowania, opłaty adiacenckie, drogi, autostrady - budowa ochrona środowiska, zabytków i przyrody w związku z działalnością inwestycyjną ograniczenia w gospodarowaniu przez właścicieli gruntami w lasach, parkach narodowych i na obszarach chronionych ochrona gruntów rolnych i leśnych prawo budowlane, P-Poż prawo wodne (z wyłączeniem ochrony wód i ochrony przed powodzią), spółki wodne prawo geologiczne i górnicze (bez szkód górniczych) wywłaszczanie nieruchomości, ceny i odszkodowanie za grunty, zwroty nieruchomości wywłaszczonych i przejętych przez Państwo ewidencja gruntów i budynków rozgraniczanie nieruchomości wejście na grunt w związku z realizacją inwestycji uprawnienia zawodowe (urbanistyczne, budowlane, geodezyjne, w tym do szacowania nieruchomości) 404. orzecznictwo sądowe administracyjne z zakresu właściwości Zespołu wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania sądowego 406 reprywatyzacja mienie rolnicze i nierolnicze przejęte przez Skarb Państwa na podstawie aktów nacjonalizacyjnych przejęcie nieruchomości w trybie przepisów o przymusowym zarządzie państwowym 1 września 2007 r. 9

10 406.3 majątki opuszczone i poniemieckie grunty warszawskie mienie zabużańskie Akcja Wisła 408. gospodarka gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub gminy (zabudowanymi i niezabudowanymi) sprzedaż i oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste opłaty, (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami) podział nieruchomości (grunty pod budownictwo wielorodzinne, grunty przeznaczone pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne) ustawowe prawo pierwokupu uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz spółdzielni ogrody działkowe garaże przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 409 księgi wieczyste (uzgadnianie, wpisy, przewlekłość) 410 skargi na działalność notariatów, wynagrodzenie notariuszy 411 inne, egzekucje administracyjne 412 nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców 413 prawa autorskie i własności przemysłowej 1101 orzecznictwo sądowe w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz sądowo-administracyjnych ( z wyłączeniem spraw o charakterze karnym dot. nieletnich, rozpatrywanych przez sądy rodzinne ) przewlekłość postępowania sądowego wnioski o wniesienie kasacji wnioski o zmianę prawomocnych orzeczeń wnioski o udział RPO na prawach prokuratora 1102 prawna ochrona małżeństwa zawarcie małżeństwa ustanie małżeństwa separacja 1103 prawna ochrona rodziny ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej rozstrzygnięcia w istotnych sprawach dziecka ( kontakty, nauka, paszporty i inne ) przysposobienie, przygotowanie do przysposobienia ( adopcje ) ubezwłasnowolnienie opieka prawna nad ubezwłasnowolnionym, opieka nad małoletnim, kuratela 1 września 2007 r. 10

11 postępowanie wykonawcze w sprawach między rodzicami i dziećmi (m. in. egzekucje kontaktów, odebranie dziecka) funkcjonowanie organów pomocniczych sądów 1104 prawna ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa 1108 obowiązek alimentacyjny egzekucje komornicze alimenty zagraniczne 1 września 2007 r. 11

12 Zespół V Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych 500 prawo administracyjne ustrój administracji, prawo materialne administracyjne poza właściwością innych zespołów procedury administracyjne 501 najem lokali mieszkalnych umowy najmu lokali kryteria uprawnień do lokali komunalnych kaucje mieszkaniowe zamiana lokali komunalnych przejęcie uprawnień do lokali po dotychczasowym najemcy lokale socjalne 502 spółdzielczość mieszkaniowa prawo spółdzielcze przydziały lokali zamiana lokali funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych 503 mieszkania zakładowe i służb mundurowych 504 lokale użytkowe i pracownie plastyczne 505 eksmisje z lokali, egzekucje 506 własność lokali przekształcenia własnościowe (mieszkania spółdzielcze, zakładowe, komunalne), sądownictwo gospodarcze a wykup 507 utrzymanie budynków, świadczenia i opłaty, anteny na dachach remonty konserwacje czynsze opłaty eksploatacyjne dodatki mieszkaniowe 508 pozbawienie prawa do mieszkania zaległości w płaceniu świadczeń nie uznanie uprawnień pobyt w zakładzie zamkniętym pobyt za granicą 509 ogólna problematyka mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe prawo mieszkaniowe działalność uchwałodawcza gmin w sprawach mieszkaniowych 1 września 2007 r. 12

13 510 orzecznictwo sądowe administracyjne w sprawach mieszkaniowych wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 511 orzecznictwo sądowe cywilne w sprawach mieszkaniowych wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 512 inne mieszkaniowe 513 dostawy energii, gazu, wody oraz opłaty z tego tytułu 516. finansowanie budownictwa mieszkaniowego, kredyty hipoteczne kredyty mieszkaniowe książeczki mieszkaniowe kasy mieszkaniowe towarzystwa budownictwa społecznego 1 września 2007 r. 13

14 Zespół VI Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta 601 prawo spółek handlowych i upadłościowe spółki prawa handlowego upadłość przedsiębiorstw 602 orzecznictwo sądowe cywilne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania, egzekucje 604. ochrona konsumenta oraz nieuczciwe praktyki rynkowe nie dotyczące konsumentów zagadnienia ogólne (legislacja) wadliwe praktyki rynkowe, niekorzystne umowy, reklama, windykacje gwarancja, rękojmia gry losowe niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich, leasing, windykacje odpowiedzialność za wadliwy produkt konsorcja (samochody, pożyczki itp.) piramidy marketingowe oszustwa na szkodę poszukujących pracy oszustwa na szkodę przedsiębiorców 605 działalność organów podatkowych biegli rewidenci i księgowi doradcy podatkowi, skargi na organy kontroli skarbowej 606 prawo dewizowe obrót dewizami (w bankach i kantorach) 607 usługi łączność telekomunikacyjna (instalacje, przeniesienia, rozliczenia, wysokość opłat abonamentowych) usługi radiowo-telekomunikacyjne (koncesje: radiowe, TV, abonament RTV) usługi przewozowe (PKS, PKP, LOT, żegluga morska i śródlądowa, jazda bez biletu) opłaty za usługi przewozowe (w tym ograniczenie wykonywania działalności dla przewoźników prywatnych) ulgi przewozowe usługi turystyczne inne usługi usługi pocztowe 608 przekształcenia własnościowe, akcje pracownicze Narodowe Fundusze Inwestycyjne 609 ubezpieczenia majątkowe i osobowe (agenci) ubezpieczenia OC (poza rolniczymi) ubezpieczenia OC rolników inne majątkowe renty posagowe 1 września 2007 r. 14

15 609.5 renty odroczone PZU, renty szkolne ubezpieczenia kontynuowane na życie, osobowe, renty uzupełniające skargi na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 610 działalność gospodarcza prawo o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa państwowe przedsiębiorstwa spółdzielcze (z wyłączeniem problematyki mieszkaniowej), udziały, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe przedsiębiorstwa prywatne koncesje, TAXI prawo wykonywania samodzielnych zawodów (instruktorzy, piloci wycieczek zamówienia publiczne odszkodowania z tytułu szkód górniczych dotacje unijne itp.) 611 ustawa karna-skarbowa przestępstwa i wykroczenia dewizowe orzeczone przez sąd skargi kasacyjne postępowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych orzeczone przez sąd kasacje przestępstwa i wykroczenia w zakresie ceł i obrotu towarowego z zagranicą orzeczone przez sąd kasacje 612 skargi na organy kontroli gospodarczej (PIH, PIS) 613 przedpłaty na samochody 614 prawo bankowe kredyty umowy bankowe (bez mieszkaniowych), depozyty oprocentowanie kredytów i depozytów (w tym wkładów terminowych) bankowe gwarancje kredytowe-kredyty hipoteczne (bez mieszkaniowych), rejestr zastawów, poręczenia ugody bankowe upadłość banków, blokada depozytów Bankowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialność poręczycieli, egzekucja należności działalność parabanków 616. czeki, papiery wartościowe, weksle papiery wartościowe (obligacje) bez przedwojennych papiery wartościowe przedwojenne czeki utrata czeków biura maklerskie, obrót papierami wartościowymi giełdy papierów wartościowych towarowe 1 września 2007 r. 15

16 617 praktyki monopolistyczne i nieuczciwa reklama 618 orzecznictwo sądowe administracyjne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 619 opłaty skarbowe 620 daniny podatek dochodowy od osób fizycznych ulgi i zwolnienia podatkowe rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci rozliczenia wspólne małżonków zeznania podatkowe inne (opodatkowanie świadczeń za kwatery wojskowe) podatek od towarów i usług VAT kasy fiskalne podatek VAT w rolnictwie podatek akcyzowy podatek dochodowy od osób prawnych podatek od spadków i darowizn podatek rolny i leśny podatek od nieruchomości podatek od środków transportu, winiety podatek od posiadania psów podatek od czynności cywilno-prawnych (dawna wydzielona część opłaty skarbowej) 621 cła i postępowanie celne, agenci celni wymiar cła (składaki) opłaty wyrównawcze taryfy celne ulgi celne (m.in. mienie przesiedleńcze) zabezpieczenie należności celnych (depozyty) opłaty manipulacyjne uchybienia proceduralne (m.in. przewlekłość postępowania) 622 inne, dyscyplina finansów publicznych, przetargi, budżet państwa 623 prawo drogowe (przymusowe złomowanie) rejestracja samochodów egzaminy (uprawnienia do prowadzenia pojazdów) badania kierowców wydawanie i wymiana praw jazdy kradzież samochodów 624 ochrona danych osobowych ochrona danych osobowych w reklamie ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach inne 625 biopaliwa 1 września 2007 r. 16

17 701 opieka lekarska nieprawidłowe leczenie (rehabilitacja) organizacja pracy służby zdrowia traktowanie pacjentów inne Zespół VII Prawa Karnego Wykonawczego 702 warunki socjalno-bytowe temperatura i wilgotność w celach, oświetlenie nadmierne zagęszczenie cel stan urządzeń sanitarnych, utrzymanie czystości konieczność przebywania z palącymi paczki i inne 703 zatrudnienie i warunki pracy brak pracy lub pozbawienie pracy wynagrodzenie za pracę warunki BHP inne 704 korespondencja i widzenia cenzura korespondencji ograniczanie korespondencji, w tym kręgu adresatów warunki widzeń, ograniczanie kręgu odwiedzających problemy widzeń intymnych inne 705 traktowanie przez funkcjonariuszy Policji 706 traktowanie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stosowanie środków przymusu, umieszczanie w celi zabezpieczającej pobicie kary dyscyplinarne agresja werbalna i znieważanie utrudnianie nauki lub zmuszanie do nauki inne 707 postępowanie współosadzonych pobicie, znęcanie się, molestowanie seksualne okradanie, wymuszanie inne 708 tymczasowe aresztowanie warunki pobytu traktowanie aresztowanych 709 pomoc postpenitencjarna 1 września 2007 r. 17

18 710 nadzór penitencjarny, zatarcie skazania 711 transport pozbawionych wolności 712 warunkowe zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary, przepustki 713 inne dotyczące jednostek penitencjarnych 714 kuratorzy sądowi 715 policyjne izby zatrzymań 716 izby wytrzeźwień, egzekucje administracyjne z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień 717 wykonywanie kar nieizolacyjnych, grzywna 1106 ochrona praw nieletnich w placówkach resocjalizacyjnych ( zakłady poprawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze ) 1110 ochrona praw nieletnich zagrożonych przestępczością i demoralizacją stosowanie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich nadzór sędziowski nad postępowaniem wyjaśniającym oraz wykonaniem orzeczeń prawa nieletnich w działalności policji i prokuratury funkcjonowanie ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działalność kuratorów dla nieletnich i kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą 1 września 2007 r. 18

19 Zespół IX Ochrony Praw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Publicznych 901 żołnierze zawodowi stosunek służbowy żołnierzy zawodowych, kandydatów i kontraktowych zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby, misje zagraniczne umundurowanie uposażenie świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową 902 żołnierze zasadniczej służby wojskowej pobór do zasadniczej służby wojskowej szkolenie żołnierzy rezerwy szkolenie absolwentów szkół wyższych komisje lekarskie ewidencja poborowych przeznaczanie do służby odroczenia służby zwolnienia ze służby warunki zakwaterowania w jednostkach wojskowych lecznictwo wyżywienie żołd umundurowanie zatrudnienie żołnierzy poza jednostką przepustki konflikty między żołnierzami konflikty między żołnierzami a kadrą zawodową wypadki w czasie służby, odszkodowania, inwalidzi wojskowi wypadki śmiertelne w czasie służby przyczyny, odpowiedzialność, odszkodowania zastępcza służba wojskowa kryteria przydziału, procedura warunki odbywania służby zastępczej obrona cywilna uprawnienia żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach, Służba Polsce, Bat. Budowlane 903 funkcjonariusze służb publicznych funkcjonariusze Policji stosunek służbowy służba kandydacka zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby 1 września 2007 r. 19

20 uposażenia (podatki Policji 92-94) świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze realizacja przepisów o broni, amunicji i materiałach wybuchowych funkcjonariusze ABW i AW stosunek służbowy zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby uposażenia świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze realizacja przepisów o broni, amunicji i materiałach wybuchowych Funkcjonariusze Służby Więziennej stosunek służbowy zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby uposażenia (podatek 92-94) świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze realizacja przepisów o broni, amunicji i materiałach wybuchowych 904 funkcjonariusze Straży Granicznej stosunek służbowy służba kandydacka zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby uposażenia świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze realizacja przepisów o broni, amunicji i materiałach wybuchowych 905 funkcjonariusze Straży Pożarnej (Państwowej i Ochotniczej) stosunek służbowy zwolnienia ze służby warunki pełnienia służby uposażenia świadczenia socjalne świadczenia odszkodowawcze wyposażenie Straży i funkcjonariuszy 906 inne jednostki specjalne (formacje) BOR Funkcjonariusze Służby Celnej 908. pozwolenia na broń 909. zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych i ich rodzin 910. zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy służb publicznych 1 września 2007 r. 20

21 911. szkolenie funkcjonariuszy służb mundurowych 912. ochrona obiektów, mienia i ludzi 913. inne z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, nie należące do właściwości innych Zespołów, usługi detektywistyczne 914. orzecznictwo administracyjne wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 915 orzecznictwo sądowe w sprawach ubezpieczeń społecznych wnioski o wniesienie skargi kasacyjnej przewlekłość postępowania 1 września 2007 r. 21

22 Zespół X Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców 108 ochrona zdrowia prawo do ochrony zdrowia i świadczeń powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, uprawnienia i dostęp do świadczeń zakłady opieki zdrowotnej i inni świadczeniodawcy prywatyzacja, komercjalizacja, najem pomieszczeń oraz aparatury zakładów opieki zdrowotnej ochrona zdrowia psychicznego ochrona praw osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo ochrona praw osób psychicznie chorych przymusowo hospitalizowanych ochrona praw pacjentów prawo wykonywania zawodów medycznych prawa i obowiązki pracowników medycznych, dokształcanie i specjalizacja zawodowa,lekarski egzamin państwowy, wymiar czasu pracy i dyżury lekarskie udzielanie świadczeń zdrowotnych i ich dokumentowanie odpowiedzialność zawodowa pracowników medycznych samorządy zawodowe pracowników medycznych i psychologów orzekanie o stanie zdrowia, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, wystawianie recept na leki apteki i hurtownie leków, import leków, inspekcja farmaceutyczna odpłatność za leki, opłaty za świadczenia zdrowotne i inne usługi medyczne, leki dla inwalidów transport sanitarny, ratownictwo medyczne, dojazd do lekarza lecznictwo uzdrowiskowe system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Narodowy Fundusz Zdrowia ubezpieczenie zdrowotne składki zawieranie umów (kontraktów) na świadczenia zdrowotne krwiodawstwo i krwiolecznictwo przeszczepianie komórek, tkanek i narządów prokreacja uzależnienie od alkoholu uzależnienie od środków odurzających i psychotropowych zwalczanie palenia tytoniu zwalczanie chorób zakaźnych, inspekcja sanitarna weterynaria wykonywanie zawodów w zakresie weterynarii orzekanie o niepełnosprawności, odwołania skargi na tworzenia prawa o orzekaniu niepełnosprawności postępowanie administracyjno-sądowe, środki zaskarżenia (skarga kasac.) 111 prawa osób niepełnosprawnych ulgi i pomoc niepełnosprawnym rehabilitacja inwalidów PFRON 1 września 2007 r. 22

23 1001 ustrój samorządu terytorialnego działalność uchwałodawcza organów samorządowych (z wyłączeniem spraw mieszkaniowych) granice jednostek samorządu terytorialnego funkcjonowanie organów samorządowych (rady i zarządy gmin, związków kom., jednostek pomocniczych, sejmików samorządowych) referendum gminne Ustrój Warszawy Funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych Status radnego Status członka zarządu Funkcjonowanie komunalnych jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych 1002 finanse gmin (z wyłączeniem podatków) opłaty lokalne gospodarowanie środkami publicznymi (w tym dotacje, subwencje, diety) diety radnych i organów jednostek pomocniczych 1003 ochrona środowiska działalność instytucji powołanych do ochrony przyrody, Fundusz Ochrony Środowiska Parki Narodowe zanieczyszczanie wód, gleby i powietrza, ochrona przed powodzią, zapylenie wysypiska śmieci, spalarnie, złomowiska lokalizacja, uciążliwości, konflikty utrzymanie porządku i czystości opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, (Izby Obrachunkowe) szkody wyrządzane przez zwierzynę dziką (w tym prawo łowieckie) rybactwo śródlądowe uciążliwości wynikające z hałasu 1004 ewidencja ludności problemy meldunkowe dowody osobiste 1005 Cmentarze (rozbudowa, transport zwłok) cmentarze komunalne cmentarze parafialne cmentarze i mogiły wojenne dewastacje grobów, pomniki 1006 działalność terenowej administracji publicznej (poza zakresem właśc. Zesp. IV i V) konflikty o znaczeniu lokalnym wykonywanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej przez sam. terytorialny obsługa interesantów funkcjonowanie straży miejskich (bez stosunku pracy) handel obwoźny i targowiska parkowanie pojazdów komunikacja lokalna, przejazdy ulgowe młodzież, inwalidzi 1 września 2007 r. 23

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31 Spis treści Wstęp.... 8 Rozdział I Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsię biorstw pań Stwowych.... 9 1. Prawo działalności gospodarczej.... 9 2. Przedsiębiorstwa państwowe.... 18

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. Załącznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na początek roku x -9 509 981-12 192 456 1. - środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych Załączniki Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo