W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści"

Transkrypt

1 W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie Literatura Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy Pojęcie prawa pracy Geneza i rozwój ochrony pracy Ochrona pracy w Polsce Funkcje i zasady prawa pracy Charakter norm prawa pracy Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy Źródłaprawapracy Nadzór nad warunkami pracy Rozdział II. Stosunek pracy Strony stosunku pracy Stosunek pracy i jego podstawy Umowa o pracę Umowa o pracę a umowa o dzieło i umowa zlecenia Zakaz konkurencji Umowy terminowe Umowa na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe) Wygaśnięcie umowy z mocy prawa Telepraca Rozdział III. Wynagrodzenie za pracę Pojęcie, zasady i system wynagradzania Ochrona wynagrodzenia Wynagrodzenie gwarancyjne Odprawa w razie śmierci pracownika, przejścia na emeryturę lub rentę... 53

2 6 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedawnienie Rozdział IV. Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność porządkowa Odpowiedzialność materialna Rozdział V. Czas pracy i urlopy Czas pracy Urlop wypoczynkowy Urlopy bezpłatne Rozdział VI. Uprawnienia rodzicielskie i ochrona pracy młodocianych Uprawnienia rodzicielskie Urlop wychowawczy Ochrona pracy młodocianych Rozdział VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy Uwagi ogólne Postępowanie w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej Rozdział VIII. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika Rozstrzyganie sporu przez sąd Postępowanie pojednawcze Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika Rozdział IX. Zbiorowe prawo pracy Pojęcie zbiorowego prawa pracy Związki zawodowe Organizacje pracodawców Rokowania i układy zbiorowe pracy Rozwiązywanie sporów zbiorowych Partycypacja pracownicza Literatura Część druga. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 97 Rozdział X. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego Pojęcie zabezpieczenia, ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego Ubezpieczenie społeczne w Polsce Ogólna charakterystyka rozwiązań prawa ubezpieczenia społecznego Struktura i obowiązek ubezpieczenia społecznego Rozdział XI. Administracja i finansowanie Administracja Finansowanie Składki i ich płatnicy

3 7 Rozdział XII. Zasiłki Zasiłki ogólnie Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek wyrównawczy Zasiłek macierzyński Zasiłek opiekuńczy Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania Rozdział XIII. Emerytura (system wygasający) Emerytury i renty ogólnie Emerytura Podstawa wymiaru, wysokość i waloryzacja Dodatki do emerytur i rent Zawieszenie emerytury i renty Górnicy Rozdział XIV. Renty Niezdolność dopracy Renta szkoleniowa Renta z tytułu niezdolnościdopracy Rentarodzinna Zasiłek pogrzebowy Rozdział XV. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej Wypadek przy pracy i choroba zawodowa Renty wypadkowe Jednorazowe odszkodowanie Inne świadczenia Składka Rozdział XVI. Postępowanie w sprawie świadczeń Ogólne zasady postępowania Ogólne zasady wypłaty świadczeń i zwrotu świadczeń nienależnie pobranych Postępowanie w sprawie zasiłków i ich wypłata Postępowanie wyjaśniające i dowodowe oraz orzekanie w sprawach emerytalno-rentowych Wypłata, zwrot, potrącenia i egzekucja z emerytur i rent Postępowanie w sprawach wypadku przy pracy i choroby zawodowej Postępowanie odwoławcze Rozdział XVII. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania Reforma w ogólności Emerytury powszechne Przymus oszczędzania Emerytury kapitałowe Emerytury pomostowe Zakładowe systemy emerytalne Rozdział XVIII. Ubezpieczenie społeczne rolników Odrębność systemu Świadczenia ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

4 8 3. Świadczenia ubezpieczenia emerytalno-rentowego Inne świadczenia Umowa z następcą Rozdział XIX. System emerytalny w służbie państwowej Zabezpieczenie w służbie państwowej zagadnienia ogólne Zaopatrzenie żołnierzy zawodowych Zaopatrzenie funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych Literatura Część trzecia. POMOC I ZAOPATRZENIE SPOŁECZNE 175 Rozdział XX. Pomoc społeczna Pojęcie pomocy społecznej Regulacja prawna Zasady ogólne Organizacja pomocy społecznej Świadczenia Postępowanie Rozdział XXI. Pomoc alimentacyjna Organizacja i zakres Świadczenie alimentacyjne Rozdział XXII. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne Charakter świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Świadczenia opiekuńcze Postępowanie Pomoc dla kobiet w ciąży Rozdział XXIII. Szczególne formy zaopatrzeniowe Renta socjalna Wypadki w szczególnych okolicznościach Świadczenie dla ofiar przestępstw Rozdział XXIV. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych Zaopatrzenie kombatantów Świadczenia związane ze służbą wojskową Świadczenia w związku z udzieleniem pomocy policji Literatura Część czwarta. ZATRUDNIENIE 205 Rozdział XXV. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania Organizacja administracji zatrudnienia Pośrednictwo pracy

5 9 3. Fundusz Pracy Agencje zatrudnienia Rozdział XXVI. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy Uprawnieni do świadczeń Zasiłek dla bezrobotnych Szkolenie zawodowe Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i pomoc w tworzeniu miejsc pracy Rozdział XXVII. Zatrudnianie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Zatrudnianie obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych Zatrudnianie cudzoziemców Rozdział XXVIII. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Systemochrony Uprawnienia do świadczeń Rozdział XXIX. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych Zakłady pracy chronionej Pośrednictwo pracy i świadczenia w razie braku pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rozdział XXX. Szczególne formy aktywności i pracy Praca tymczasowa Zatrudnienie socjalne Spółdzielnie socjalne Wolontariat Literatura Część piąta. OCHRONA ZDROWIA 237 Rozdział XXXI. Opieka zdrowotna Rozwój ochrony zdrowia Organizacja i świadczenia opieki zdrowotnej Publiczne zakłady opieki zdrowotnej Świadczenia szpitalne Orzecznictwo lekarskie Państwowe Ratownictwo Medyczne Rozdział XXXII. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej Ubezpieczenie zdrowotne Świadczenia zdrowotne Odpłatność za leki i materiały medyczne

6 10 4. Świadczenia i obowiązki związane z wymaganiami sanitarnymi Ochrona zdrowia psychicznego Literatura Część szósta. OCHRONA PRAWA DO MIESZKANIA Rozdział XXXIII. Forma i zakres prawa do mieszkania Ochrona mieszkania w prawie socjalnym Rozwój reglamentacji mieszkaniowej Rodzaje prawa do mieszkania Reforma gospodarki mieszkaniowej Najemlokali Lokale socjalne Rozdział XXXIV. Czynsze i dodatki mieszkaniowe Czynsze i inne opłaty Dodatki mieszkaniowe Literatura Aneks Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej Organizacje międzynarodowe Międzynarodowa Organizacja Pracy Unia Europejska Literatura Wykaz podstawowych przepisów Skorowidz