WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia/c kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l /11 T Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zł. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), została przeprowadzona, z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu, zwanym dalej Inspektoratem", kontrola w zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych w 2010 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Inspektora protokole kontroli. W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. W wyniku kontroli ustalono, co następuje: 1. Operacje kasowe Inspektoratu były dokumentowane dowodami stanowiącymi załączniki do znormalizowanych druków Raport Kasowy RKW skontrolowanych raportach kasowych w liczbie załączników uwzględnione są jedynie dokumenty KP z pominięciem dokumentów potwierdzających dokonanie wypłaty gotówki z kasy. Kontrola raportów kasowych za okres styczeń - marzec wykazała, iż: - wydatki poniesione w grudniu 2009 r. w łącznej kwocie 18,60 zł zostały zaksięgowane w Kartotece Konta na podstawie czeku gotówkowego pobranego w styczniu 2010 r., w związku z czym dane wykazane w ewidencji konta oraz al. Niepodległości 16/18, Poznań, tel , fax

2 2 - wydatki poniesione w styczniu 2010 r. w łącznej kwocie 1.455,48 zł zostały zaksięgowane w Kartotece Konta na podstawie czeku gotówkowego pobranego w lutym 2010 r., w związku z czym dane wykazane w ewidencji konta oraz sprawozdaniach Rb-28 w ww. miesiącach były niezgodne z faktycznie poniesionymi - wydatki poniesione w lutym 2010 r. w łącznej kwocie 55,55 zł, zostały zaksięgowane w Kartotece Konta na podstawie czeku gotówkowego pobranego w marcu 2010 r., w związku z czym dane wykazane w ewidencji konta oraz - wydatki poniesione w lutym 2010 r. w łącznej kwocie 1,85 zł, został zaksięgowane w Kartotece Konta na podstawie czeku gotówkowego pobranego w kwietniu 2010 r., w związku z czym dane wykazane w ewidencji konta oraz wydatki poniesione w marcu 2010 r. w łącznej kwocie 339,70 zł, zostały zaksięgowane w Kartotece Konta na podstawie czeku gotówkowego pobranego w kwietniu 2010 r., w związku z czym dane wykazane w Kartotece oraz wydatkami w danym okresie. Wykazane powyżej uchybienia stanowią naruszenie przepisu z art. 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.). 2. Zmiany w planie finansowym Inspektoratu były dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 ze zm.). 3. Dochody budżetowe pobierane przez Inspektorat przekazywane były na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa z uchybieniem terminów określonych w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29

3 3 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784 ze zm.), a mianowicie: -dochody pobrane w okresie od 1 do 5 lipca 2010 r. w wysokości ,94 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 9 lipca 2010 r., -dochody pobrane w okresie od 6 do 10 lipca 2010 r. w wysokości ,99 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 12 lipca 2010 r., -dochody pobrane w okresie od 11 do 15 lipca 2010 r. w wysokości ,29 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 16 lipca 2010 r., -dochody pobrane w okresie od 16 do 20 lipca 2010 r. w wysokości ,04 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 23 lipca 2010 r. w wysokości ,46 zł, natomiast pozostałą cześć w wysokości ,58 zł przekazano na rachunek dochodów budżetu państwa 29 lipca 2010 r., tj. 3 dni po terminie, -dochody pobrane w okresie od 21 do 25 lipca 2010 r. w wysokości ,24 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 29 lipca 2010 r. wraz z powstałą nadpłatą w wysokości ,22 zł, -dochody pobrane w okresie od 26 do 31 lipca 2010 r. w wysokości ,07 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 29 lipca 2010 r. (nadpłata w wysokości ,22 zł) i 3 sierpnia 2010 r. w wysokości ,76 zł, a pozostałą część dochodów w kwocie ,09 zł przekazano na rachunek dochodów budżetu państwa 10 sierpnia 2010 r., tj. 5 dni po terminie, -dochody pobrane w okresie od 1 do 5 sierpnia 2010 r. w wysokości ,47 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 10 sierpnia 2010 r. w wysokości ,98 zł, pozostałą część dochodów w kwocie ,49 zł przekazano na rachunek dochodów budżetu państwa 13 sierpnia 2010 r., tj. 3 dni po terminie, -dochody pobrane w okresie od 6 do 10 sierpnia 2010 r. w wysokości ,26 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 13 sierpnia 2010 r. wraz z powstałą nadpłatą w wysokości ,92 zł, -dochody pobrane w okresie od 11 do 15 sierpnia 2010 r. w wysokości ,58 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 13 sierpnia 2010 r. (nadpłata w wysokości ,92 zł) oraz 20 sierpnia 2010 r. wraz z powstałą nadpłatą w wysokości ,32 zł, -dochody pobrane w okresie od 16 do 20 sierpnia 2010 r. w wysokości ,40 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 20 sierpnia 2010 r. (nadpłata

4 4 w wysokości ,32 zł), 26 sierpnia 2010 r., tj. 1 dzień po terminie w wysokości ,08 zł oraz 27 sierpnia 2010 r., tj. 2 dni po terminie w wysokości 496,85 zł, -dochody pobrane w okresie od 21 do 25 sierpnia 2010 r. w wysokości ,32 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 27 sierpnia 2010 r. wraz z powstałą nadpłatą w wysokości ,06 zł, -dochody pobrane w okresie od 26 do 31 sierpnia 2010 r. w wysokości ,19 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 27 sierpnia 2010 r. (nadpłata w wysokości ,06 zł) i 6 września 2010 r. kwotę ,42 zł, a pozostałą część dochodów w kwocie ,71 zł przekazano na rachunek dochodów budżetu państwa 13 września 2010 r., tj. 7 dni po terminie, -dochody pobrane w okresie od 1 do 5 września 2010 r. w wysokości ,73 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 13 września 2010 r., tj. 3 dni po terminie w kwocie ,56 zł, pozostałą część dochodów w kwocie ,17 zł przekazano na rachunek dochodów budżetu państwa 16 września 2010 r., tj. 6 dni po terminie, -dochody pobrane w okresie od 6 do 10 września 2010 r. w wysokości ,85 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 16 września 2010 r., tj. 1 dzień po terminie w kwocie ,66 zł, pozostałą część dochodów w kwocie ,19 zł przekazano na rachunek dochodów budżetu państwa 20 września 2010 r., tj. 5 dni po terminie, -dochody pobrane w okresie od 11 do 15 września 2010 r. w wysokości ,89 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 20 września 2010 r. wraz z powstałą nadpłatą w wysokości ,17 zł, -dochody pobrane w okresie od 16 do 20 września 2010 r. w wysokości ,46 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 20 września 2010 r. (nadpłata w wysokości ,17 zł), 22 września 2010 r. w wysokości ,06 zł oraz 28 września 2010 r., tj. 1 dzień po terminie w wysokości 669,23 zł, -dochody pobrane w okresie od 21 do 25 września 2010 r. w wysokości ,08 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 28 września 2010 r. kwotę ,91 zł, a pozostałą część dochodów w kwocie ,17 zł przekazano na rachunek dochodów budżetu państwa 4 października 2010 r., tj. 4 dni po terminie, -dochody pobrane w okresie od 26 do 30 września 2010 r. w wysokości ,35 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa 4 października 2010 r. w

5 5 kwocie ,35 zł a pozostałą część dochodów w kwocie 724,00 zł przekazano na rachunek dochodów budżetu państwa 8 października 2010 r., tj. 3 dni po terminie. Nieterminowe przekazanie do budżetu dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisem art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). Stwierdzono ponadto, iż dochody budżetu państwa pobrane w okresie od 19 czerwca do 29 września 2010 r. ujmowane były w księgach rachunkowych z opóźnieniem, wobec czego księgi rachunkowe nie były prowadzone rzetelnie, co jest sprzeczne z przepisem art. 24 ustawy o rachunkowości. 4. Wydatki związane z otrzymanymi środkami były ewidencjonowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), za wyjątkiem: -wydatków w łącznej kwocie 190,22 zł dotyczących opłaty za ścieki, które błędnie zostały ujęte w Zakup energii, podczas gdy powinny być wykazane w Zakup usług pozostałych, - wydatków w łącznej kwocie ,43 zł dotyczących wpłat na PFRON, które błędnie zostały ujęte w Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, podczas gdy powinny być wykazane w Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto ustalono, iż: -faktura VAT nr /10 z dnia 23 lutego 2010 r. wystawiona przez Automobile Torino Sp. z o.o. za usługę serwisową oraz klamkę, na łączną kwotę 157,67 zł została zatwierdzona w całości do wypłaty z Zakup materiałów i wyposażenia, podczas gdy w ww. paragrafie powinna być ujęta kwota 121,44 zł, natomiast pozostała kwota 36,23 zł powinna być zakwalifikowana w Zakup usług remontowych, w ewidencji księgowej dokonano prawidłowego księgowania, -faktura VAT nr FS/00040/2010/FA z dnia 3 lutego 2010 r. wystawiona przez WIBLASK Sp. z o.o. za zestaw do oznakowania miejsc kontroli oraz transport spedycją, na łączną kwotę 2.799,90 zł, z czego kwota 2.684,00 zł została zatwierdzona do wypłaty z Zakup materiałów i wyposażenia, natomiast w ewidencji została błędnie ujęta w Zakup usług pozostałych,

6 6 -faktura VAT nr 50/100/01/00208/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o.o. za bezpiecznik, akumulator, naprawę instalacji wraz z wymianą bezpiecznika, na łączną kwotę 704,10 zł, z czego kwota 413,74 zł została zatwierdzona do wypłaty z Zakup materiałów i wyposażenia, natomiast w ewidencji, w miesiącu lutym 2010 r. została błędnie ujęta w Zakup usług pozostałych, w kolejnym miesiącu dokonano korekty. Kontrola wykazała, iż wydatki dokonane z rachunku dochodów własnych Inspektoratu były ewidencjonowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, za wyjątkiem wydatków w łącznej wysokości 523,75 zł dotyczących zakupu papieru. Ww. wydatki zostały ujęte w Zakup materiałów i wyposażenia, podczas gdy powinny być wykazane w Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. 5. Co do zasady Inspektorat terminowo regulował zobowiązania pieniężne. Wyjątek stanowi zapłata za wykazane poniżej faktury: - nr 3/11/03/2010 z dnia 11 marca 2010 r. wystawioną przez Okręgowy Urząd Miar, - nr 3/14/03/2010 z dnia 11 marca 2010 r. wystawioną przez Okręgowy Urząd Miar, -nr FKN /002/10 z dnia 8 lutego 2010 r. wystawioną przez Telekomunikację Polską S.A. (duplikat z dnia 5 marca 2010 r.), -nr FKN /001/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. wystawioną przez Telekomunikację Polską S.A. (duplikat z dnia 23 lutego 2010 r.), -nr FKN /011/09 z dnia 6 listopada 2009 r. wystawioną przez Telekomunikację Polską S.A. (duplikat z dnia 7 stycznia 2010 r.), -nr z dnia 6 lutego 2010 r. wystawioną przez POLKOMTEL S.A. (duplikat), -nr 1/100/01/01112/2010 z dnia 16 marca 2010 r. wystawioną prze: ACM Mari-Car Sp. z o.o., -nr 11004/2009/FVS z dnia 31 grudnia 2009 r. wystawioną przez Firma Usługowa KOSZ, -nr 50/100/01/00208/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o.o., -nr FV 33/01/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. wystawioną przez Biuro Ochrony Black Angel,

7 7 - nr UT/03285/02/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. wystawioną przez AUTOGUARD S.A, -nr FV 201/02/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. wystawioną przez Biuro Ochrony Black Angel oraz wezwanie do uzupełnienia wniosku wystawione przez Komornika Sądowego z dnia 23 października 2009 r., które również zrealizowano po terminie płatności. Kontrahenci Inspektoratu nie naliczyli odsetek z tytułu nieterminowych płatności. 6. Podczas kontroli wydatków poniesionych w okresie styczeń - marzec 2010 r. ustalono, iż Inspektorat dokonywał wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia, a mianowicie: - kwota wpłaty za grudzień 2009 r. była niższa od zadeklarowanej o 0,23 zł, -kwota wpłaty za styczeń 2010 r. była niższa od zadeklarowanej o 0,17 zł, -kwota wpłaty za luty 2010 r. była niższa od zadeklarowanej o 0,17 zł. Dokonanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 14 pkt 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 7. W trakcie kontroli dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków ustalono, iż: - wydatki w łącznej kwocie 8,15 zł, zapłacone gotówką w 2009 r., zostały zaksięgowane w Kartotece Konta w styczniu 2010 r. - w momencie uzupełnienia zaliczki pracownika, w związku z tym dane wykazane w ewidencji konta oraz - wydatki w łącznej kwocie 915,03 zł, zapłacone gotówką w styczniu 2010 r. zostały zaksięgowane w Kartotece Konta w lutym 2010 r. - w momencie uzupełnienia zaliczki pracownika, w związku z tym dane wykazane w ewidencji konta oraz - wydatki w łącznej kwocie 342,78 zł, zapłacone gotówką w lutym 2010 r. zostały zaksięgowane w Kartotece Konta w marcu 2010 r. - w momencie uzupełnienia zaliczki pracownika, w związku z tym dane wykazane w ewidencji konta oraz

8 8 wydatkami w danym okresie. Wykazane powyżej działania były sprzeczne z przepisem art. 24 ustawy o rachunkowości. 8. Inspektorat realizując zadania był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz ze zm., Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). W 2010 r. kontrolowany podmiot przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku kontroli stwierdzono, iż wartość zamówienia ustalona została na kwotę ,00 zł, co stanowi równowartość ,07 euro. Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro (1 = 3,8771 zł) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), podczas gdy przeliczenie powinno być dokonane na podstawie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796), zgodnie z którym 1 euro = 3,839 zł. Ponadto ustalono, że ogłoszenie o zamówieniu zamieszone na tablicy ogłoszeń nie zawierało informacji o wielkości lub zakresie zamówienia, wymaganej przepisem art. 41 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Dane wykazane w sprawozdaniu budżetowym Rb-27 roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku do dnia 31 grudnia 2010 r. były zgodne z kartoteką konta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Zaangażowanie wydatków budżetowych wykazane w sprawozdaniu budżetowym Rb-28 wynikało z ewidencji pozabilansowej prowadzonej na koncie 998 Zaangażowanie roku bieżącego". Ewidencja analityczna dla konta 998 prowadzona była według podziału klasyfikacji budżetowej.

9 9 Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o: 1. Przestrzeganie określonych w ustawie o rachunkowości zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. 2. Terminowe przekazywanie dochodów budżetowych pobieranych przez Inspektorat na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. 3. Klasyfikowanie wydatków zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 4. Terminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych Inspektoratu. 5. Dokonywanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie wynikającej z prawidłowego obliczenia. 6. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem z u jpolskiego alu :etu P.. lysławsiczepański t «. A*- (snscww ta Marciniak

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniam września 2013 r WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.45.2013.1 Pan Waldemar Wilczyński Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 lutego 2013 roku. WK.60/437/K-60/12 Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław

Wrocław, 21 lutego 2013 roku. WK.60/437/K-60/12 Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Wrocław, 21 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/12 Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadza jąca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

r Wisikopols ki Urzą d Woj a wódzkt

r Wisikopols ki Urzą d Woj a wódzkt -Sf «łja^ Poznań, dnia fimarca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.67.2013.1 r Wisikopols ki Urzą d Woj a wódzkt w Poznaniu -5MCELARIA GŁÓWNA y f ' i r! 1 3. 03. 2014 UiMlA uh.: - 'J jni Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie. z działalności kontrolnej Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury za 2014 rok. Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY

Roczne Sprawozdanie. z działalności kontrolnej Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury za 2014 rok. Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY DEPARTAMENT BUDŻETU I MAJĄTKU PROKURATURY Wydział Nadzoru Finansowego i Analiz PG VI B/093/2/15 Roczne Sprawozdanie z działalności kontrolnej Departamentu

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-02-01/2014 Nr ewid. 114/2014/P14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu 1. Środki pieniężne dr Monika Kaczurak-Kozak 1.1. Wyjaśnienie pojęć Aktywa pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 25 RachU) to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo