imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW"

Transkrypt

1 imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW 2005

2 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart Modele dystrybucji towarów obsługiwane przez platform imart Biblioteka standardowych modułów platformy imart Przegld waniejszych modułów platformy imart Oprogramowanie dla Centrali Obszar funkcjonalny ZARZDZANIE Obszar funkcjonalny ZAOPATRZENIE Obszar funkcjonalny SKŁADOWANIE Obszar funkcjonalny SPRZEDA Obszar funkcjonalny EKSPEDYCJA Obszar funkcjonalny SIE SKLEPÓW Obszar funkcjonalny OBSŁUGA FINANSÓW Obszar funkcjonalny SYSTEM FINANSOWO-KSIGOWY Obszar funkcjonalny INFRASTRUKTURA Oprogramowanie dla Oddziału Oprogramowanie dla Przedstawicieli Handlowych Oprogramowanie dla Sklepów Szkolenia i prace wdroeniowe Licencje Gwarancje i opieka techniczna Gwarancja Opieka techniczna Frontier C/B Systems 2

3 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart Chcielibymy zainteresowa Pastwa naszym produktem platform informatyczn imart, która zaprojektowana została z myl o firmach pragncych zwikszy efektywno procesów zakupu, dystrybucji i sprzeday towarów. Połczylimy w niej wypracowane przez nas i sprawdzone w praktyce rozwizania organizacyjne z nowoczesn technologi informatyczn. Podstawow właciwoci systemów budowanych na tej platformie jest ich otwarto i rozwojowo, a wic moliwo dostosowywania si do zmieniajcych si warunków działania firmy. W szczególnoci powoduje to, e zarówno zwikszenie poziomu obrotów firmy (nawet bardzo znaczce), jak i radykalna nawet zmiana w stosowanym modelu dystrybucji nie oznaczaj koniecznoci istotnej przebudowy uytkowanego systemu. Oprogramowanie systemów imart jest przygotowane na tego typu zmiany, a ewentualne modyfikacje mog by wprowadzane stopniowo, stosownie do potrzeb i moliwoci firmy. Oprogramowanie systemów imart zaprojektowalimy bowiem w taki sposób, aby przez wiele lat mogło efektywnie wspiera działania danej firmy. Dotychczasowe dowiadczenia wskazuj, e system zbudowany na platformie imart prawidłowo wdroony w firmie stwarza w niej realne szanse na: zwikszenie wskanika ROI w wyniku skrócenia cyklu obrotu towarów uwolnienie rodków obrotowych w wyniku znaczcej redukcji poziomu zapasów magazynowych racjonalizacj zatrudnienia w efekcie zautomatyzowania najbardziej pracochłonnych i/lub uciliwych operacji ewidencyjnych moliwo szybkiej reakcji na zmiany rynkowe dziki dostpnej na bieco aktualnej informacji o zapasach i sprzeday we wszystkich oddziałach terenowych lub sklepach podniesienie jakoci obsługi klienta - w wyniku wprowadzenia sprawdzonych i efektywnych procedur postpowania poprawienie cash flow - w wyniku redukcji iloci przeterminowanych płatnoci zacienienie współpracy z kontrahentami - w wyniku udostpnienia za porednictwem Internetu swoich zasobów informacyjnych 1.2. Modele dystrybucji towarów obsługiwane przez platform imart Platforma imart zaprojektowana jest do wspierania rónego rodzaju modeli dystrybucji towarów. Niewielki nakład pracy na etapie wdroenia danego systemu umoliwia jego skonfigurowanie i dostosowanie do praktykowanego przez firm sposobu działania na rynku. Znajdujcy si poniej schemat ilustruje obsługiwane przez platform imart warianty przepływu towarów (gdzie kolorem niebieskim oznaczone s elementy struktury firmy, za kolorami zielonym i fioletowym elementy otoczenia rynkowego firmy). Frontier C/B Systems 3

4 1.2. Biblioteka standardowych modułów platformy imart Istotnym elementem platformy informatycznej imart jest biblioteka gotowych modułów, z u yciem których zestawiane s systemy dla poszczególnych firm-u ytkowników. Systemy te mog swoj funkcjonalno ci obj praktycznie wszystkie obszary obsługi obrotu towarowego w firmie, wspieraj c działania Centrali przedsi biorstwa, jego oddziałów terenowych, regionalnych przedstawicieli handlowych, jak równie sieci sklepów firmowych. Pełny zestaw modułów składaj cych si na bibliotek platformy imart, czyli innymi słowy maksymaln konfiguracj systemu zbudowanego na tej platformie z gotowych elementów, przedstawia poni szy schemat: Poszczególne moduły oznaczone na powy szym schemacie przy pomocy symbolu - stanowi informatycznie i funkcjonalnie wyodr bnione elementy dostarczanego systemu, jakkolwiek ci le ze sob współpracuj ce. W szczególno ci, wszystkie moduły korzystaj z tych samych danych (s zintegrowane na poziomie bazy danych), a generaln zasad systemów imart jest: Konkretna informacja jest wprowadzana do systemu tylko raz, w miejscu i chwili jej powstania Powy ej wskazana wła ciwo systemów budowanych na platformie imart wi e si z jeszcze jedn istotna ich cech e cho systemy te przewidziane s do obsługi u ytkowników rozproszonych lokalizacyjnie, kierownictwo firmy mo e liczy na pełn i bie c informacj zwrotn, spływaj c nie pó niej ni nast pnego dnia z oddziałów, sklepów i innych placówek terenowych firmy. Frontier C/B Systems 4

5 Obecno poszczególnych modułów w konkretnym systemie zbudowanym na platformie imart jest opcjonalna i zaley tylko od specyfiki organizacji oraz aktualnych potrzeb danej firmy-uytkownika. Niektóre moduły musz si jednak zawsze znale we wdraanym systemie, gdy inaczej niemoliwe byłoby zachowanie cigłoci obiegu informacji wewntrz systemu. Wymagany zestaw modułów, czyli innymi słowy minimaln konfiguracj systemu imart, przedstawia poniszy schemat: UWAGI: System F-K (finansowo-ksigowy) jest na obu powyej przedstawionych schematach zaznaczony innym kolorem. Cho stanowi on element naszej oferty i jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi innymi czciami systemów budowanych na platformie imart, nie jest on naszego autorstwa. Został przygotowany przez firm AWEK Sp. z o.o. z Gdaska, która od kilkunastu lat specjalizuje si w produkcji oprogramowania finansowo-ksigowego, a z któr to firm od kilku lat cile współpracujemy przy realizacji projektów informatycznych. Jednoczenie jednak, system F-K jest elementem opcjonalnym oferowanego przez nas oprogramowania. W praktyce oznacza to, e dostarczane przez nas systemy imart jestemy w stanie zintegrowa z dowolnym systemem finansowo-ksigowym równie z systemem dotychczas uytkowanym przez naszego klienta. Taka integracja dokonuje si wtedy przy pomocy specjalnie przygotowanego przez nas na tak okoliczno modułu wymiany danych z systemami zewntrznymi (pokazanego na pierwszym ze schematów konfiguracyjnych w obszarze funkcjonalnym INFRASTRUKTURA). Frontier C/B Systems 5

6 2. Przegld waniejszych modułów platformy imart 2.1. Oprogramowanie dla Centrali Obszar funkcjonalny ZARZDZANIE Moduł: Planowanie działalnoci Moduł ten jest nasz propozycj dla firm, które działaj konsekwentnie według ustalonego planu. Składa si z programów, które umoliwiaj przygotowanie planu sprzeday towarów, a na jego podstawie zaplanowanie poziomu zapasów i dostaw. Powizanie z innymi modułami systemu skutkuje tym, e kada operacja sprzeday oraz dostawa towaru powoduje natychmiastow aktualizacj planu o faktyczne wykonanie. Dziki temu moliwa jest bieca kontrola stopnia realizacji planu i natychmiastowe reagowanie na wszelkie odchylenia od planu. a) dla planowania w układzie przedmiotowym: definiowanie wielopoziomowej struktury jednostek terminów - fundamentu planowania definiowanie warunków brzegowych procesu planowania (ograniczenia powierzchni magazynowych, wielkoci dostaw, cen zakupu, mar itp.) tworzenie ilociowego planu sprzeday przeliczanie planu sprzeday na plan zapasów i plan dostaw przeliczenie planu ilociowego na plan wartociowy (z uwzgldnieniem cen zakupu i zakładanych mar) b) dla planowania w układzie podmiotowym: dekompozycje planu sprzeday na plan sprzeday obszarów dystrybucji dekompozycja planu sprzeday na plan sprzeday pracowników Moduł: Zarzdzanie asortymentem Moduł zarzdzania asortymentem stanowi fundament całego systemu, umoliwia bowiem definiowanie i składowanie w bazie danych opisów wszystkich towarów, jakie s przedmiotem obrotu w firmie. Przewidziane zostały trzy poziomy opisu towarów: grupa towarów, model, pojedynczy indeks towarowy. Dodatkowo, kady towar moe by opisany przez list wybranych parametrów, opisujcych dowolne własnoci towaru (np.: wersja, gramatura, kolor, rozmiar, gatunek itd.) i dla kadego z parametrów ustalon konkretn warto. Moduł wymusza wprowadzenie i stosowania logicznej klasyfikacji towarów, Frontier C/B Systems 6

7 dajc w efekcie praktycznie nieograniczone moliwoci parametryzacji opisu poszczególnych towarów. W konsekwencji moliwe jest dokonywanie wszechstronnych analiz i kontroli zakupów, zapasów i sprzeday według wartoci dowolnie wybranych parametrów towarów. specjalne procedury tworzenia opisu modeli, ułatwiajce prac operatora i gwarantujce spójno opisu modeli towarowych wykorzystanie kodów EAN-13 moliwo definiowania specyfikacji materiałowej i struktury konstrukcyjnej modelu moliwo definiowania procesu przygotowania towaru do obrotu (uszlachetnianie, konfekcjonowanie, kontrola jakoci) moliwo dołczania zdj oraz rysunków pogldowych lub konstrukcyjnych wielopoziomowy opis opakowa z podziałem na opakowanie podstawowe i opakowania zbiorcze oraz z moliwoci zdefiniowania rónych opakowa dla tego samego towaru moliwo deklarowania opakowa zwrotnych moliwo tworzenia indeksów towarowych bdcych kompletami (zbiorami innych indeksów towarowych) moliwo kojarzenia indeksów z dostawc lub grup dostawców Moduł: Raporty i analizy Narzdzie to stwarza ogromne moliwoci wszechstronnej analizy zgromadzonych danych o wszystkich wielkociach opisujcych obrót towarami w ujciu ilociowych i wartociowym. Moduł grupuje programy oferujce dwa rodzaje raportów: 1) Stałe predefiniowane raporty dotyczce wybranych zasobów informacji. Opracowane zostały dla najbardziej typowych, rutynowych raportów tworzonych w codziennej pracy. Dziki temu uytkownicy mog si koncentrowa wyłcznie na ustaleniu zakresu analizowanych danych. Posta raportów jest stała. 2) Raporty definiowane przez uytkownika. W przypadku tych raportów uytkownik samodzielnie ustala zakres oraz posta raportu. rozbudowany mechanizm filtrowania danych pobieranych do raportu dowolny sposób uporzdkowania raportu (dla raportów projektowanych przez uytkownika) moliwo zmiany kolejnoci i postaci kolumn tworzenie kolumn wyliczalnych i agregowalnych grupowanie danych według dowolnego klucza obliczanie sum czciowych i całkowitych moliwo tworzenia raportów przestawnych moliwo eksportu zawartoci raportu do innych standardów (html, txt, csv) automatyczne tworzenie i wysyłanie - z ustalon czstotliwoci - do wybranych odbiorców (poprzez wbudowany system poczty elektronicznej) okrelonych "predefiniowanych" raportów parametryczny opis towarów handlowych daje praktycznie nieograniczone moliwoci analizy zapasów, sprzeday, rotacji, wyników, itp. według dowolnych parametrów opisujcych towar (na przykład: kolor, rozmiar, gatunek, gramatura, opakowanie, itp.) Frontier C/B Systems 7

8 Obszar funkcjonalny ZAOPATRZENIE Schemat funkcjonalny obsługi sfery zaopatrzenia w systemach imart jest nastpujcy. Moduł: Zakupy krajowe Programy tego modułu wspieraj zadania zwizane z przygotowaniem i organizacj zakupu towarów od dostawców krajowych. Umoliwiaj koordynacj wymiany informacji pomidzy handlowcami i kupcami firmy, a dostawcami. zastosowanie etykiet logistycznych z kodem EAN-128 wewntrzny system poczty elektronicznej informuje wszystkie zainteresowane osoby o istotnych zdarzeniach zwizanych ze zleceniami zakupu i dostawami towarów ledzenie postpu prac zwizanych z obsług kontraktu Frontier C/B Systems 8

9 Moduł: Zakupy importowe Zasady funkcjonowania tego modułu s identyczne jak modułu Zakupy krajowe, ale uwzgldniaj specyfik importu towarów midzy innymi poprzez: wielowalutowo opisu towarów mechanizmy automatycznej kalkulacji kosztów transportu dodatkowe elementy opisu towarów i dostawców niezbdne do dokonania odprawy celnej towarów Moduł: Zarzdzanie dostawami Oprogramowanie modułu wspomaga działania zwizane z koordynacj dostaw towarów. Jest to kolejne narzdzie dla kupców, ułatwiajce prac w zakresie planowania dostaw, kompletacji dokumentacji, a w przypadku towarów importowych przygotowania dostawy do odprawy celnej. skojarzenie dostaw ze zleceniami zakupu automatyczna aktualizacja opisów zlece zakupów o zrealizowane dostawy pełna kontrola stanu realizacji dostawy informowanie magazynierów i planowanych dostawach i potrzebnej iloci miejsca magazynowego opis planowanej dostawy jest podstaw ewidencji przychodów w magazynie odbierajcym towar współpraca z programem WinSAD firmy Huzar w zakresie przygotowania dokumentów SAD Frontier C/B Systems 9

10 Obszar funkcjonalny SKŁADOWANIE Moduł: Zarzdzanie zapasami Ogólny schemat mechanizmu automatycznego odnawiania zapasów ilustruje schemat przedstawiony poniej. Na moduł ten składaj si procedury wspomagajce czynnoci zwizane z ustalaniem i utrzymywaniem racjonalnego poziomu zapasu towarów w magazynach firmy. Moduł zarzdzania zapasami dostpny jest w dwóch wariantach: (1) podstawowym, w którym poziom zapasów ustalaj ludzie, a oprogramowanie czuwa nad automatycznym odnawianiem zapasów. (2) automatycznym, w którym zarówno ustalenie poziomu zapasów, jaki równie ich odtwarzanie jest realizowane automatycznie przez oprogramowanie. Kadej operacji wydania towaru z magazynu towarzyszy porównanie aktualnego stanu magazynowego i normy zapasu. Przekroczenie normy skutkuje automatycznym wysłaniem zamówienia do nadrzdnej komórki zasilajcej w towary. Kadej operacji przyjcia towaru do magazynu towarzyszy analiza rotacji towaru i ewentualna korekta normy zapasu. Frontier C/B Systems 10

11 Własnoci oprogramowania modułu w wariancie automatycznym: samouczcy si mechanizm automatycznego odtwarzania zapasów całkowicie zastpuje pracowników w zakresie zamawiania towarów pomidzy magazynami firmy procedury automatycznego przekazywania zamówie do magazynu nadrzdnego z porednictwem łczy telekomunikacyjnych eliminuj konieczno składania zamówie telefonicznie lub za porednictwem faksu automatyczny mechanizm kontroli realizacji zamówie i ledzenia towarów w drodze (pomidzy magazynami) Moduł: Obsługa magazynu krajowego Moduł został zaprojektowany z myl o maksymalnym usprawnieniu czynnoci zwizanych z obsług magazynu. Zastosowane rozwizania jednak nie tylko ułatwiaj obsług magazynu, ale jednoczenie radykalnie zmniejszaj moliwo wystpienia ludzkiego błdu. Osignito to m.in. przez zastosowanie czytników kodów kreskowych oraz specjalne procedury wstpnego przygotowania dokumentów obrotu. rozliczenia wartoci rozchodów według reguły FIFO, LIFO, FEFO, WAC, ewidencyjnych lub tak zwanych indywidualnych wyj automatyczne rozliczanie wartoci obrotu w cenach zakupu i cenach sprzeday dokonywane w momencie zarejestrowania operacji daje natychmiastow informacj o wyniku na sprzeday moliwo obsługi magazynowania wszelkiego typu towarów, wymagajcych kontrolowanych warunków przechowywania nieograniczona liczba magazynów obsługiwanych przez moduł; magazyny mog tworzy struktur hierarchiczn, jak równie by przyporzdkowane do okrelonych kanałów lub obszarów dystrybucji wszechstronna i aktualna informacja o stanach i obrocie towarów Moduł: Obsługa składu celnego Oprogramowanie modułu wspiera działanie magazynów składu celnego. Rozumiemy przez to procedury przyjmowania, składowania oraz wydawania towarów z magazynów składu celnego. Programy modułu wspomagaj czynnoci zwizane bezporednio z ewidencj ruchu towarów oraz przygotowaniem dokumentacji niezbdnej do dokonania odpraw celnych złoenia i wyjcia towarów. Specjalny program zamówie na towary składu celnego upraszcza komunikacj pomidzy osobami zamawiajcym towar, a pracownikami składu celnego odpowiedzialnymi za przygotowanie odprawy celnej. Frontier C/B Systems 11

12 kontrola stanów i rozchodów towarów ze składu celnego (z punktu widzenia pozycji dokumentu SAD, faktury dostawcy, dostawy) rozliczenia wartociowe w walutach dostaw ewidencja poziomu zabezpiecze (cło, podatki: akcyzowy i VAT) bieca kontrola kosztów towarów importowych - w momencie wydania towaru ze składu celnego program automatycznie oblicza jego cen jednostkow w złotówkach z uwzgldnieniem wszystkich czynników tworzcych cen zakupu (kosztu towaru, transportu, ubezpiecze, akcyzy, cła itp.) współpraca z programem WinSAD firmy Huzar w zakresie przygotowania danych niezbdnych do przygotowania dokumentów SAD Moduł: Zarzdzanie wysokim składowaniem Jest to narzdzie dedykowane dla firm dystrybucyjnych, dla których kluczowe znaczenie ma efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz precyzyjny i bezbłdny ruch towarów. Istot tego oprogramowania jest identyfikacja towaru i miejsca składowania za porednictwem kodów kreskowych. Konsekwencj tego prostego załoenia jest: - przejcie przez oprogramowanie roli zarzdcy magazynu, - całkowita zmiana organizacji pracy magazynu, - duy stopie automatyzacji czynnoci zwizanych ze składowaniem towaru. Moduł jest swego rodzaju "nakładk" dla modułu Magazyn i zapasy", a jego wdroenie nie wymaga jakichkolwiek zmian w dotychczas uytkowanym oprogramowaniu. Moduł jest dostpny w dwóch wariantach: (1) w wersji przeznaczonej dla obsługi magazynu krajowego; (2) w wersji przeznaczonej dla obsługi składu celnego. identyfikacja opakowa zbiorczy za pomoc etykiet logistycznych z kodem EAN-128 powszechne zastosowanie przenonych terminali z czytnikami kodów kreskowych automatyczne procedury zarzdzania powierzchni magazynow automatyzacja procesu ustalania miejsca składowania towaru Moduł: Kompletacja przedwysyłkowa Podstawowym zadaniem oprogramowania tego modułu jest zarzdzanie prac zespołów zajmujcych si kompletowaniem oraz konfekcjonowaniem towarów, przeznaczonych do wysyłki dla odbiorców zewntrznych lub wewntrznych (np. sklepów własnych). Niezalenie od charakteru towarów, proces przygotowania ich do wysyłki jest podobny. W kadym przypadku jest to konieczno wykonania szeregu operacji polegajcych na konfekcjonowaniu, pakowaniu lub uszlachetnianiu towaru. Dziki temu, e z kadym zamawianym towarem jest zwizana lista operacji, które naley wykona przed przekazaniem towaru klientowi oraz jest okrelona przez program pracochłonno tych operacji, stwarza si warunki do bilansowania, planowania, kontroli oraz rozliczenia wykonania operacji. dowolno w wyborze jednostki terminów bdcej podstaw zarzdzania kompletacj towarów definiowanie zdolnoci produkcyjnych zespołów (brygad roboczych) mechanizmy efektywnego podziału zada na zespoły automatyzacja rozliczenia wykonanych zada Frontier C/B Systems 12

13 Obszar funkcjonalny SPRZEDA Moduł: Zarzdzanie strukturami sprzeday Moduł został opracowany z myl o komórkach handlowych firmy. Słuy do zdefiniowania struktury sieci dystrybucyjnej, a w tym: - administrowania baz adresow kontrahentów, - wydzielenia obszarów dystrybucji o wielopoziomowej strukturze, - przyporzdkowania kontrahentów do obszarów dystrybucji, - przydzielenia pracowników do obszarów dystrybucji, - ustalenia zada pracowników w zakresie obsługi kontrahentów. dowolne kryteria klasyfikacji kontrahentów definiowanie obszarów dystrybucji według kryterium regionalnego lub klasyfikacji kontrahentów gromadzenie szczegółowych danych o osobach kontaktowych po stronie kontrahentów ewidencja kontaktów z kontrahentami Moduł: Obsługa zamówie Na ogół kontrahenci nie pamitaj setek sprawnie zrealizowanych zamówie, ale wystarczy cho by jedno zamówienie le obsłuone, aby straci kontrahenta lub narazi si na cigłe wytykanie wpadki. Dlatego warto zadba o to, aby procedury obsługi kontrahentów ograniczały moliwo popełnienia błdu. Zastosowane w pakiecie rozwizania umoliwiaj indywidualizowanie sposobu obsługi poszczególnych kontrahentów. Moduł został tak zaprojektowany, aby z jednej strony ograniczy do minimum moliwo popełnienia błdu w trakcie obsługi kontrahentów, a z drugiej da handlowcom firmy pełny zakres narzdzi, wspomagajcych ich codzienne działania. automatyczna weryfikacja klienta, eliminujca moliwo przekazania do realizacji zamówienia otrzymanego dłunikom firmy automatyczne ustalanie trybu realizacji przyjtego zamówienia - w zalenoci do aktualnego stanu zapasów automatyczne rezerwowanie towaru - z aktualnych zapasów lub z dostaw przyszłych - na potrzeby zamówienia przyjtego do realizacji ustalanie i prowadzenie indywidualnych cenników dla poszczególnych kontrahentów emisja wewntrznej dokumentacji zamówieniowej, stanowicej podstaw kompletacji i ekspedycji zamawianych towarów Frontier C/B Systems 13

14 Moduł: Sprzeda krajowa hurt / detal Zadaniem tego modułu jest wspomaganie czynnoci zwizanych z obsług operacji sprzeday. W module przewidziano dedykowane programy wspierajce wiele wariantów organizacji obsługi sprzeday hurtowej i detalicznej. Podstawowym zadaniem programów tego modułu jest usprawnienie powtarzalnych czynnoci zwizanych z zarejestrowaniem dokumentu sprzeday oraz maksymalne ograniczenie moliwoci popełnienia błdu. automatyczna weryfikacja klienta, eliminujca moliwo sprzeday towarów dłunikom firmy pełna integracja dokumentu sprzeday z wczeniej złoonym przez klienta zamówieniem dostp do informacji o stanie towarów we wszystkich magazynach firmy (równie zamiejscowych) scalanie pozycji dokumentu sprzeday zgodnie z sugestiami klienta stosowanie na dokumentach sprzeday symboliki i nazewnictwa towarów zgodnej z klasyfikacjami klienta wykorzystanie indywidualnych cenników dla poszczególnych kontrahentów akceptacja zapłat gotówkowych, kart magnetyczn lub wydłuonych terminów płatnoci obsługa rejestrów VAT wszechstronna analiza struktury sprzeday i uzyskanego wyniku Moduł: Sprzeda eksportowa Moduł ten został opracowany z myl o firmach eksportujcych towary handlowe. Wspomaga czynnoci zwizane z obsług zamówie od kontrahentów zagranicznych i fakturowaniem sprzeday eksportowej. Upraszcza i nadzoruje procedury kompletowania towarów przeznaczonych na eksport z rónych magazynów własnych lub zamawianych u rónych dostawców. obsługa eksportu towarów krajowych obsługa eksportu towarów ze składu celnego kontrola stanu realizacji zamówie złoonych przez kontrahentów zagranicznych automatyzacja operacji wystawiania faktury na podstawie zamówie kontrola stanu rozrachunków z kontrahentami rozliczenie sprzeday w walutach obcych i PLN Frontier C/B Systems 14

15 Moduł: Internetowe serwisy sprzeday Moduł ten jako serwis internetowy umoliwia autoryzowanym kontrahentom zdalny dostp do wybranych zasobów informacyjnych firmy celem przypieszenia i ułatwienia biecej współpracy. Dziki temu kontrahentowi moe zdalnie miedzy innymi: - przeglda asortyment oferowany przez firm; - sprawdza aktualn i planowan dostpno poszczególnych towarów oraz aktualne ich ceny i ew. promocje; - kontrolowa aktualny stan rozlicze - składa nowe zamówienia; - kontrolowa stan realizacji konkretnych zamówie. Serwis internetowy moe zosta zintegrowany z posiadan ju przez firm witryn (stron) WWW, ewentualnie interface serwisu moe zosta ujednolicony graficznie i funkcjonalnie z rozwizaniami przyjtymi na stronie WWW firmy. Serwis moe równie zawiera w sobie sklep internetowy dla odbiorców indywidualnych. zdalny dostp do zasobów bazy danych za porednictwem Internetu (z uyciem standardowej przegldarki) bezpieczestwo danych uzyskane w efekcie szyfrowania przesyłanych danych moliwo ustalania zakresu dostpu do danych indywidualnie dla kadego zdalnego uytkownika informacja o szczegółowym stanie magazynowym lub tylko dostpnoci towaru - zalenie od poziomu zaufania udzielonego kontrahentowi Frontier C/B Systems 15

16 Obszar funkcjonalny EKSPEDYCJA Moduł: Obsługa i monitorowanie przesyłek Moduł ten został zaprojektowany z myl o klientach, którzy intensywnie korzystaj z usług firm kurierskich. Istot tego oprogramowania jest daleko idca integracja z systemem informatycznym firmy kurierskiej. Działanie modułu wyglda nastpujco: - opis kadej wysyłanej do odbiorcy przesyłki z towarem jest "eksportowany" do systemu informatycznego firmy kurierskiej przy okazji wystawienia faktury lub dokumentu rozchodu; przekazywane informacje to midzy innymi: adres odbiorcy, zawarto przesyłki, specjalne dyspozycje itp., - nadany w systemie informatycznym kuriera identyfikator przesyłki jest zwrotnie przekazywany do programu, - z ustalon czstotliwoci jest prowadzony "nasłuch" bazy danych firmy kurierskiej i pobierana informacja o stanie realizacji przesyłek. automatyczna wymiana danych o przesyłkach z programem firmy kurierskiej automatyczne kontrola stanu przesyłki moliwo równoczesnej współpracy z wieloma firmami kurierskimi obsługa reklamacji z tytułu nieterminowego dostarczenia przesyłki lub jej niedostarczenia rozliczanie kosztów przesyłek Moduł: Obsługa zlece transportowych Moduł został opracowany z myl o logistykach odpowiedzialnych za organizacj przewozów samochodowych. Wspomaga czynnoci zwizane z organizacj przewozów. Umoliwia ustalenie potrzeb ładunkowych, wybór przewonika i rodzaju pojazdu, a nastpnie ustalenie harmonogramu załadunku i rozładunku oraz wydrukowanie specyfikacji przewozowej. integracja z modułem obsługi zamówie od odbiorców planowanie kolejnoci załadunku i rozładunku weryfikacja terminów załadunku i rozładunku z godzinami pracy klientów obsługa własnych rodków transportu i zewntrznych firm przewozowych harmonogramowanie dostaw Frontier C/B Systems 16

17 Moduł: Zarzdzanie rodkami transportu Nieodłcznym elementem rozbudowanej sieci dystrybucji jest rzesza przedstawicieli handlowych. Na ogół trzeba ich wyposay w samochody. Sprawne zarzdzanie pojazdami nie jest łatwe zwłaszcza w sytuacji gdy ilo pojazdów jest dua i s one uytkowane intensywnie i daleko od siedziby firmy. Programy tego modułu wspieraj wikszo czynnoci zwizanych z biecym zarzdzaniem flot pojazdów. Wspomagaj midzy innymi: - obsług ubezpiecze, - rozliczenia napraw biecych i powypadkowych, - planowanie oraz ewidencj dysponowania pojazdami. - planowanie, realizacj i rozliczenie przegldów. kontrola i rozliczanie polis ubezpieczeniowych planowanie przegldów technicznych i okresowych automatyczne zawiadamianie uytkowników pojazdów o planowanych przegldach historia uytkowania pojazdu Frontier C/B Systems 17

18 Obszar funkcjonalny SIE SKLEPÓW Moduł: Planowanie sprzeday w sklepach Projektujc oprogramowanie tego modułu przyjlimy załoenie, e dla zarzdzanej centralnie sieci sklepów plan powinien by tworzony według reguły "z góry na dół". Oznacza to, e plan sprzeday jest ustalany centralnie w skali całej firmy, a nastpnie rozdzielany na plan sprzeday poszczególnych sklepów, a na samym kocu na plan sprzeday kadego sprzedawcy w sklepie. Planowanie, o którym tu mówimy ma wyłcznie aspekt wartociowy. Oznacza to, e plan okrela wyłcznie warto sprzeda i nie dotyczy struktury asortymentowej. Moduł stanowi podstawowe narzdzie do sprawnego zarzdzania sieci sklepów, które umoliwia: - ustalanie zada, - biec kontrol realizacji zada, - ocen i wynagradzanie. hierarchiczna zasada planowania "z góry na dół" definiowalne okresy planowania (np.: rok rozrachunkowy od wrzenia do wrzenia) integracja z programem sprzeday w sklepie (polegajca na automatycznym aktualizowaniu planu o wykonanie na podstawie sklepowych rejestrów sprzeday) automatyczny proces przekazywania danych ze sklepów do Centrali Moduł: Zaopatrzenie sklepów w towary Moduł czuwa nad precyzyjnym zaopatrzenia sklepów w towary handlowe, co polega na codziennym przygotowaniu przez sklep zamówienia do Centrali. Zamówienie jest tworzone automatycznie na podstawie opracowanej przez program prognozy sprzeday i analizy zapasu towarów, a nastpnie przedstawiane kierownikowi sklepu. Ten za ma moliwo ostatecznego ustalenia struktury i wielkoci zamówienia i przekazania go do Centrali. Oddzielnym elementem modułu s procedury centralnego zarzdzania promocjami. Obejmuj one analiz wskaników rotacji towarów w poszczególnych sklepach i na tej podstawie przygotowanie terminów, formy, listy sklepów oraz listy towarów objtych promocj sprzeday. Frontier C/B Systems 18

19 automatyczna analiza zapasów i sprzeday codzienne przygotowanie propozycji zamówienia moliwo rcznej korekty przygotowanych przez program zamówie automatyczne przekazywanie przez Internet zamówie do Centrali codzienna analiza rotacji towarów przekładajca si na decyzje o promocjach Moduł: Analiza skutecznoci sklepów Istot modułu jest nastpujce podejcie: personel sklepu nie ma wpływu na ilo klientów, którzy w cigu dnia wchodz do sklepu, ma jednake decydujcy wpływ na to, jak wielu z nich wyjdzie ze sklepu z zakupionym towarem. Aktywna obsługa klientów jest kluczem do sukcesu. Zastosowanie w sklepie liczników klientów w połczeniu ze specjalnym oprogramowaniem umoliwia dokonanie rzetelnej oceny skutecznoci pracowników sklepu, a równoczenie dopinguje ich do wikszej aktywnoci w obsłudze klienta. analiza skutecznoci personelu na podstawie porównania iloci klientów i wartoci sprzeday w kolejnych jednostkach czasu analiza adekwatnoci iloci pracowników w sklepie do ruchu klientów w poszczególnych dniach i godzinach pracy sklepu analiza skutecznoci sprzeday na poziomie sklepu, grupy sklepów, regionu Frontier C/B Systems 19

20 Obszar funkcjonalny OBSŁUGA FINANSÓW Moduł: Obsługa windykacji Aby w maksymalnym stopniu zmniejszy poziom przeterminowanych płatnoci został opracowany specjalny mechanizm "wczesnego ostrzegania". S to procedury, które automatycznie informuj wyznaczonych pracowników firmy o poziomie i strukturze przeterminowanych płatnoci. Uzupełnieniem tych rozwiza jest program obsługi spraw windykacyjnych, który wspiera czynnoci zwizane z kontaktami z klientem, przygotowaniem dokumentacji sdowej i egzekucj długu. mechanizm zarzdzania warunkami współpracy z klientami automatyczne wysyłanie i z raportami o stanie przeterminowanych płatnoci pełna obsługa cyklu windykacji nalenoci (od monitu, poprzez spraw sdow i egzekucj nalenoci przez komornika) Moduł: Obsługa finansowania importu Moduł jest przeznaczony dla pracowników działu finansowego odpowiedzialnych za dokonywanie rozlicze bezgotówkowych z dostawcami zagranicznymi. Programy modułu umoliwiaj midzy innymi zarzdzanie limitami akredytyw w bankach, przygotowanie i rozliczenie akredytyw oraz inkas, rozliczenie kontraktów oraz harmonogramowanie spłat nalenoci. Własnoci programów modułu: pełna integracja z modułami Zakupy importowe i Zarzdzanie dostawami kontrola stanu limitu akredytyw zarzdzanie liniami kredytowymi do obsługi spłat akredytyw weryfikacja dokumentacji od dostawcy Frontier C/B Systems 20

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

WF-Mag BIZNES - program magazynowy

WF-Mag BIZNES - program magazynowy WF-Mag BIZNES to program magazynowy przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie lub punkty sprzedaży detalicznej. W

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Kongres Logistyczny PTL 2001

Kongres Logistyczny PTL 2001 Kongres Logistyczny PTL 2001 Logistyczne zaplecze sprzedaży Sklep internetowy merlin.pl Od kontrahenta do konsumenta KrzysztofJerzyk@merlin.pl MalgorzataGunerka@merlin.pl Sklep internetowy merlin.pl Założenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku 2012 Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku Wincenty Kurczuk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Działalność przedsiębiorstw EKSIM, JVD i VELKOM powiązanych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego 10.02.2005 r. Optymalizacja lokalizacji i rejonizacji w sieciach dystrybucji. cz. 2. Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego dla wielu uczestników Przyczyn rozwizywania problemu wielu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Grupy użytkowników Osoby decyzyjne Kupujący Realizatorzy ZAM - Główne moduły Plany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

JOPAL MOBILNY HANDLOWIEC

JOPAL MOBILNY HANDLOWIEC Przedstawiamy Państwu aplikacje do mobilnego wsparcia przedstawicieli handlowych. Aplikacja wykorzystuje najnowsze technologie i przeznaczona jest na urządzenia przenośne takie jak smartphony i palmtopy.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów w trybie SaaS

Porównanie systemów w trybie SaaS Porównanie systemów w trybie SaaS lipiec 2013 O ISOF-START w skrócie ISOF-START jest uproszczoną wersja systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

System zarządzania materiałami firmowymi

System zarządzania materiałami firmowymi System zarządzania materiałami firmowymi jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie materiałami firmowymi korporacji sieciowych. zadania zalety funkcje schemat PromoCentrum 4 6 8 14 zadania PromoCentrum!

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis programu

1. Ogólny opis programu 1. Ogólny opis programu rodzaje dokumentów. magazynowych rodzaje dokumentów. sprzedaży powiązanie dokumentów rozchodowych z dokumentami sprzedaży raporty sprzedaży (kontrola pracowników, systemy prowizyjne)

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line.

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Komunikator Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Geneza powstania programu Program Komunikator został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na funkcję internetowego połączenia

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data

Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data Twój nowy asystent logistyczny Prościej Szybciej Wszystkie informacje w jednym miejscu Przyjazna i bezpieczna aplikacja I Każdy użytkownik

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo