DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o."

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani udzialem w poste.powaniu nrk-1/ 2011 Dotyczy: postepowan/a o udzielenie zamowienia publiczneoo prowadzonego w tr/bie orzetargu nieograniczonego na,,udzielenie i obstuga dfugoterminowego kredvtu inwestvcvineao na realizadq przeds/ewz/ec/a on. "Uporzqdkowanie gosoodarki wodno-sciekowei ziewni rzeki Biata w ramach programu 'Czvstv Dunaiec'", prowadzenie rachunku biezqcego Spotki Komunalnej Dorzecze B/atef Sp. z P.O. w Tuchowie oraz udzielenie kredvtu obrotowego w rachunku biezqcvm" Nr oostepowan/a K-l/2011. Zamawiaj^cy: Spolka Komunalna,,Dorzecze Bialej" Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje pytania dotycz^ce wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla przetargu nieograniczonego K-l/2011 na,,udzjelenie i obstuga dfugoterminowego kredytu inwestycyjnego na rea/tzacje przeds/ewz/ec/a pn. "Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej ziewni rzeki Biafa w ramach programu 'Czysty Dunajec'", prowadzenie rachunku biezqcego Spoiki Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z o.o. w Tuchowie oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku biezqcym" oraz udzielone na nie odpowiedzi: Pytanie 1. Prosba o udost^pnienie KRS spolki. Aktualny odpis KRS Spolki jest zal^cznikiem do SIWZ i jest umieszczony na stronie internetowej Spotki Pytanie 2. Prosba o udost^pnienie umowy Spo^ki. Zamawiaj^cy przekazuje uchwat^ Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow Spotki w sprawie wyrazenia zgody na zaci^ganie zobowi^zania (zat^cznik nr 14). Pytanie 3. Prosba o udost^pnienie zaswiadczenia o nr REGON. Zamawiaj^cy przekazuje zaswiadczenie o nr REGON i NIP (zat^czniki nr 15 i 16). Pytanie 4. Prosba o udostepnienie zaswiadczeh ZUS i US dotycza.ce terminowosci regulowania zobowi^zan. Zamawiaja.cy przekazuje zaswiadczenie z ZUS i US (za^cznik nr 17 i 18). Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, Tuchow, tel. +48 U , REGON: NIP; , KRS: TucKow m Cl^zkowice Rzeptenoik Strz/Tewskl

2 Pytanie 5. Prosba o udoste_pnienie sprawozdari finansowych za rok 2009, 2010, I kwartat (F-01), opinii i raportu bieglego za lata 2009 i Dokumenty sa. zala,cznikami do SIWZ i 53 umieszczone na stronie internetowej Spotki Pytanie 6. Prosba o udoste_pnienie opinii i raportu bieglego za rok 2009 i 2010r.. Dokumenty sq zaiscznikami do SIWZ i sa. umieszczone na stronie internetowej Spolki Pytanie 7. Prosba o udost^pnienie SIWZ. SIWZ wraz z zafa.cznikami jest dost^pny na stronie internetowej w zakladce Przetargi - Fundusz Spojnosci. Pytanie 8. Prosba o udost^pnienie biznes planu - projektu pn.,,uporza_dkowanie gospodarki wodno - sciekowej zlewni rzeki Biala w ramach programu 'Czysty Dunajec"". Zamawiaj^cy przekazuje Studium Wykonalnosci projektu pn.,,uporz$dkowanie gospodarki wodno - sciekowej zlewni rzeki Biate w ramach programu 'Czysty Dunajec'" (zata.cznik nr 19). Z uwagi na obszernosc, zat^czniki do SW s^ dost^pne do wgla,du w siedzibie Spotki. Pytanie 9. Prosba o udoste.pnienie pozwoleh na budow^ w zwi^zku z realizowana. inwestycja^ pn.,,uporza.dkowanie gospodarki wodno - sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu 'Czysty Dunajec'". Z racji duzej ilosci pozwoleh na budow^ (ponad 20) Zamawiaja.cy informuje, ze przedmiotowe dokumenty sa. dost^pne do wgla^du w siedzibie Spotki. Jednoczesnie oswiadczamy, ze posiadamy aktualne pozwolenia na budow$ dla Kontraktow realizowanych w oparciu o projekty budowlane sporza.dzone przez Zamawiaj^cego, natomiast w ramach Kontraktow realizowanych w systemie,,zaprojektuj i wybuduj" pozyskanie pozwoleh na budowe^ spoczywa na przysztym wykonawcy robot budowlanych. Pytanie 10. Kiedy zostanie wytoniony Generalny Wykonawca inwestycji, prosba o udost^pnienie kontraktow zawartych z firmami o wykonawstwo robot Inwestycja podzielona jest na 17 Kontraktow budowlanych, 3 kontrakty budowlane zostaly juz zrealizowane. W ostatnich tygodniach wyloniono i podpisano umowy na Kontrakty IV, V, VI. Na bieza,co prowadzane sa. post^powania przetargowe w celu wylonienia pozostatych wykonawcow.

3 Umowy jakie zostana. podpisane z przysztymi wykonawcami robot stanowi^ zata.czniki do SIWZ i 53 dost^pne na stronie Pytanie 11. Prosba o udoste.pnienie umowy o dofinansowanie projektu zawartej 31 maja 2010 r. z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska w Krakowie. Zamawiaja_cy przekazuje umowe. o dofinansowanie projektu wraz z zala.cznikami (zal^cznik nr 20). Pytanie 12. Prosba o udoste.pnienie wniosku do WFOSiGW w Krakowie o dofinansowanie projektu wraz z zal^cznikami. Zamawiaja,cy przekazuje wniosek do WFOSiGW w Krakowie o dofinansowanie projektu (zata.cznik nr 21). Z uwagi na obszernosc, zafa_czniki do wniosku 53 dost^pne do wgla.du w siedzibie SpoJki. Pytanie 13. Informacja o mozliwym prawnym zabezpieczeniu transakcji kredytowych. Prawne zabezpieczenie kredytu zostalo opisane w pkt III ppkt 26 SIWZ. Pytanie 14. Prosba o udoste^pnienie prognozy bilansu, rachunku wynikow oraz przeptywow finansowych na okres do 2024 roku wraz z prognozy zrodet sptaty kredytu inwestycyjnego. Zamawiaj^cy przekazuje prognozy bilansu, rachunku wynikow oraz przepjywow finansowych na okres do 2024 roku wraz z prognozy zrodet sptaty kredytu inwestycyjnego (zata.cznik nr 22). Pytanie 15. Prosba o udoste^pnienie i uzupelnienie studium wykonalnosci inwestycji. Patrz odpowiedz na pytanie 12. Pytanie 16. Prosba o udoste.pnienie i uzupetnienie opinii i raportu niezaleznego biegtego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok. Patrz odpowiedz na pytanie 5 i 6. Pytanie 17. Prosba o udoste^pnienie i uzupejnienie sprawozdania o przychodach kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwate za okres od pocz^tku roku do konca I kwartatu 2011 roku - F-01. Patrz odpowiedz na pytanie 5.

4 Pytanie 18. Prosba o udoste_pnienie i uzupelnienie opinii i raportu niezaleznego bieglego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2009 rok. Patrz odpowiedz na pytanie 5 i 6. Pytanie 19. Prosba o udoste_pnienie i uzupelnienie sprawozdania finansowego z 2008 rok. Dokument jest zat^cznikiem do SIWZ i jest umieszczony na stronie internetowej Spotki Pytanie 20. Prosba o udostejpnienie umowy wsparcia zawartej przez gminy Cie,zkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyzewski i Tuchow oraz Spolke, Komunaln^,,Dorzecze Bialej" Sp. z o.o. w Tuchowie. Dokument jest zal^cznikiem do SIWZ i jest umieszczony na stronie internetowej Spotki Pytanie 21. Prosba o udoste.pnienie wartosci udzialow Zamawiaja.cego ustalonej w oparciu o ListQ Wspolnikow - stan na r. Dokument jest za^cznikiem do SIWZ i jest umieszczony na stronie internetowej Spotki Pytanie 22. Prosba o udoste_pnienie i uzupetnienie KRS. Dokument jest zal^cznikiem do SIWZ i jest umieszczony na stronie internetowej SpdJki Pytanie 23. Prosba o dane uzupetniaj^ce do bilansu tj. struktura zobowia.zah i naleznosci przeterminowanych wg stanu na dzieh r., r. oraz 31.03,2011r - wedlug zal^czonego wzoru. Zamawiaj^cy przekazuje p/w dane w formie tabelarycznej (zal^cznik nr 23). Pytanie 24. Prosba o udoste.pnienie i uzupelnienie sprawozdan finansowych bilans, rachunek zyskow i strat wg danych na dzieh r. Patrz odpowiedz na pytanie 5 i 17.

5 Pytanie 25. Prosba o udoste,pnienie prognozy finansowej bilansu, rachunek zyskow i strat na caly okres kredytowania w ukladzie rocznym na koniec kazdego roku kredytowania. Patrz odpowiedz na pytanie 14. Pytanie 26. Prosba o udoste.pnienie i uzupelnienie opinii bankowych na temat posiadanych rachunkow, kredytow, pozyczek, leasingow wraz z informacja. o wysokosci zaangazowan oraz dat zapadalnosci i rodzajow zabezpieczenia. Zamawiaj^cy przekazuje opinie bankowe (zala,cznik nr 24). Jednoczesnie informujemy, ze Spolka Komunalna,,Dorzecze Bialej" Sp. z o.o, korzysta z pozyczki ptatniczej udzielonej przez WFOSiGW w Krakowie. Pozyczka w wysokosci zl zostanie w calosci splacona po rozpatrzeniu przez WFOSiGW wniosku o platnosc i i wyplacie refundacji (z tych srodkow). Termin splaty pozyczki przewidziany jest na koniec czerwca 2011 r. Spolka jest leasingobiorca. czterech srodkow trwalych: koparko tadowarka JCB o wartosci zt. Ostatnia rata leasingowa be,dzie ptatna do r. w kwocie netto 4 677,97 zl, wartosc resztowa 1 720,00 zl. RENAULT KANGOO o wartosci ,67 zl. Ostatnia rata leasingowa be_dzie platna do r. w kwocie netto 892,49 zl, wartosc resztowa 496,33 zt RANAULT TRAFFIC o wartosci ,08 zl. Ostatnia rata leasingowa bedzie ptatna do r. w kwocie netto 1 228,02 zl, wartosc resztowa 682,92 zl IVECO smieciarka o wartosci zl. Ostatnia rata leasingowa bedzie platna do r. w kwocie netto 2 908,80 zl, wartosc resztowa 800,00zl Prawne zabezpieczenie splaty pozyczki w WFOSiGW Krakow stanowi weksel wlasny,,in bianco" oraz umowy pore_czeh zawarte z gminami Tuchow, Ci^zkowice, Rzepiennik Strzyzewski i Ryglice. Pytanie 27. Prosba o udoste,pnienie i uzupelnienie o dokumentacjq zwi^zan^ z wymaganymi pozwoleniami, zezwoleniami formalno - prawnymi zwia^zanymi z realizacj^ inwestycji. Patrz odpowiedz na pytanie 9. Pytanie 28. Prosba o udoste,pnienie i uzupelnienie umowy wsparcia zawarta, z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Patrz odpowiedz na pytanie 12. Pytanie 29. Prosba o udoste.pnienie operatow szacunkowych nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie kredytu nie starsze niz 12 miesie.cy wraz z aktualnymi (nie starszymi niz 1 miesia,c) odpisami z KW oraz polisami ubezpieczeniowymi.

6 Operaty szacunkowe nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie kredytu sa. z lat: Oczyszczalnia Sciekow w Tuchowie - sierpieh 2010 r. Oczyszczalnia Sciekow w Cie.zkowicach - pazdziernik 2009 r. Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowej - marzec 2008 r. W/w obiekty s$ ubezpieczone. Z uwagi na obszernosc, operaty szacunkowe nieruchomosci dost^pne sa. do wgla.du w siedzibie Spotki. Pytanie 30. Prosba o udost^pnienie wyceny udzialow Zamawiaja.cego. UdziaJowcy Spotki wnosza. swoje udzialy w postaci wkladu pienie_znego lub w postaci aportu rzeczowego, wycenionego w oparciu o operaty szacunkowe, gdzie wartosc 1 udzialu to zl. Pytanie 31. Prosba o udoste_pnienie i uzupelnienie zaswiadczenia ZUS i US dotycza.ce terminowosci regulowania zobowia_zan - nie starsze niz 1 miesia.c. Patrz odpowiedz na pytanie 4. Pytanie 32. Prosba o udost^pnienie i uzupetnienie REGON, NIP, Umowa Spotki. Patrz odpowiedz na pytanie 2 i 3. Pytanie 33. Jaka. strukturq wnoszenia udzialu wtasnego przewiduje Zamawiaj^cy tj. czy uruchomienie kredytu nasta.pi po wniesieniu srodkow wtasnych przez Zamawiaj^cego w wysokosci ,00 PUN, prosba o podanie harmonogramu wnoszenia udziatu wtasnego. Zamawiaja_cy przewiduje wnoszenie udziatu wtasnego przez caly okres trwania inwestycji, harmonogram wnoszenia wkladu wlasnego jest tozsamy z harmonogramem dokapitalizowania Spotki, b^da.cym zat^cznikiem do Umowy Wsparcia. Pytanie 34. W zwia_zku z przedstawianiem tych samych faktur do Wykonawcy oraz IW - czy nie nast^pi powielenie ptatnosci - prosba o doktadne podanie schematu, struktury realizacjt ptatnosci. Sposob realizacji platnosci zostai opisany w SIWZ. Dla przyktadu: I. Faktura na kwote. netto 100 zt - Zamawiaja.cy przedstawia faktur^ do IW - otrzymuje 85% dofinansowania i 15% z banku II. Faktura na kwote. 100 zt - Zamawiaja.cy otrzymuje kredyt z banku na 100 zt - nie otrzymuje z IW dofinansowania

7 Pytanie 35. Zgodnie z pkt III ppkt 7b SIWZ kredyt uruchamiany b^dzie na rachunek Zamawiaja^cego - kiedy Zamawiaja.cy przekaze srodki na rzecz wykonawcow inwestycji? Zamawiaja^cy przekaze srodki na rzecz wykonawcow w terminie wynikaja^cym z faktury wystawionej przez wykonawce. inwestycji. Pytanie 36. inwestycji. Prosimy o podanie daty dziennej planowanego terminu zakonczenia Przewidywana. data zakonczenia inwestycji jest 30 czerwca 2014 r. jako data kwalifikowanych wydatkow. Pytanie 37. Prosimy o podanie daty dziennej ostatecznego terminu wykorzystania kredytu inwestycyjnego zawadaj^cego przesuni^cie terminu zakonczenia inwestycji. Przewidywan$ dat^ wykorzystania kredytu inwestycyjnego jest 31 lipca 2014 r. (pkt III, ppkt 9 SIWZ). Na obecnym etapie nie przewiduje siq przesunie_cia terminu zakonczenia inwestycji. Pytanie 38. Prosimy o podanie ostatecznego terminu sptaty kredytu inwestycyjnego zakjadaja_cego przesunie.cie terminu zakonczenia inwestycji. Na obecnym etapie nie przewiduje sie. przesuni^cia terminu zakonczenia inwestycji. Pytanie 39. Z uwagi na dtugoterminowy okres finansowania, czy Zamawiaja_cy wyraza na zastosowanie dla kredytow stawki referencyjnej WIBOR 3M?, Zamawiaja.cy nie wyraza zgody. Pytanie 40. Prosimy o podanie daty dziennej notowania WIBOR jakie powinno bye przyjejie dla wyliczenia kosztu kredytow. Data r. podana w formularzu oferty to dzieh wolny od pracy, w ktorym nie notowano stawki WIBOR. Zamawiaj^cy zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia tresc SIWZ w pkt XV ppkt oraz w Zat^czniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy pkt 1 w ten sposob, ze zamiast stow,,z dnia r," wprowadza siq zapis z dnia lr", Pytanie 41. Dla wyliczenia kosztow kredytu inwestycyjnego prosimy o podanie wysokosci oraz terminow uruchomienia transz kredytu.

8 Zamawiaj^cy modyfikuje zapisy SIWZ. Informacje w tym zakresie zostana. przekazane niezwlocznie. Pytanie 42. Dla wyliczenia kosztow kredytu obrotowego odnawialnego prosimy o podanie wysokosci zaangazowania oraz terminow wykorzystania. Zamawiaja.cy zmodyfikowat zapisy SIWZ dotycza.ce obliczenia ceny. Pytanie 43. Prosimy o podanie stawki referencyjnej dla kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT. Patrz odpowiedz na pytanie 40. Pytanie 44. Czy do wyliczenia kosztow kredytu inwestycyjnego nalezy przyja^c harmonogram sptaty kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT w zw. z realizacja. inwestycji. Zamawiaja.cy zmodyfikowat zapisy SIWZ dotycza.ce obliczenia ceny. Pytanie 45. Czy zamawiaj^cy akceptuje oprocentowanie zaangazowania przeterminowanego zgodnie z uchwal$ odsetkow^ obowi^zuj^ca. u Wykonawcy. Tak, akceptujemy. Pytanie 46. Czy w pkt III ppkt 12 SIWZ moze zostac wprowadzony warunek, iz marza moze zostac obnizona za zgoda. Banku w drodze aneksu do umowy. Odpowiedz, Zgodnie z zapisami w pkt III ppkt 28 SIWZ,,umowa moze bye zmieniona za zgoda. obu Stron w formie aneksu (...)". Pytanie 47. W pkt III ppkt 15 SIWZ,,za dzieh splaty odsetek nalezy przyja.c dzieh wptywu naleznosci na rachunek Wykonawcy" - prosba o zamiane, na,,za dzieh splaty odsetek nalezy przyja_c dzieh wplywu naleznosci na rachunek wskazany przez Wykonawcy". Zamawiaj^cy zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia tresc SIWZ w pkt III ppkt 15 w ten sposob, ze zamiast stow,,za dzieh sptaty odsetek nalezy przyjqc dzieh wptywu naleznosci na rachunek Wykonawcy" wprowadza sie. zapis,,za dzieh sptaty odsetek nalezy przyjqc dzieh wpfywu naleznosci na rachunek wskazany przez Wykonawcg'. Pytanie 48. Czy kredyt przeznaczony na finansowanie podatku VAT zwi^zanego z realizacja. inwestycji moze bye kredytem odnawialnym w rachunku kredytowym a nie jak

9 pisze Zamawiaj^cy kredytem w rachunku bieza^cym? Nie, kredyt na finansowanie podatku VAT nie moze bye kredytem odnawialnym w rachunku kredytowym. Pytanie 49. Z jakich srodkow spjacany be.dzie kredyt przeznaczony na finansowanie podatku VAT zwia.zanego z realizacjs inwestycji. Ze srodkow zwroconej nadwyzki podatku VAT naliczonego nad naleznym przez Urza.d Skarbowy na konto Zamawiajscego. Pytanie 50. W pkt III ppkt 25.1 SIWZ opisano schemat wykorzystania kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym w powi^zaniu z kredytem obrotowym odnawialnym w rachunku bieza^cym. Czy kredyt obrotowy ma bye kredytem w rachunku kredytowym czy w rachunku biez$cym. Prosba o korekt^ przedmiotowego zapisu SIWZ. Zamawiaja^cy wyjasnia, ze kredyt obrotowy ma bye kredytem w rachunku biez^cym. Pytanie 51. W zakresie zabezpieczenia kredytu prosimy o wyjasnienie zabezpieczenia, tj. cesja naleznosci Spotki w catym okresie kredytowania zabezpieczona do kwoty ,00 PLN na przychodach - prosimy o doprecyzowanie istoty. Zabezpieczeniem kredytu jest prawo banku do przychodow z dziatalnosci Spolki, tj. cesja wierzytelnosci do kwoty ,00 PLN. Pytanie 52. W zakresie zabezpieczenia - petnomocnictwo do rachunku bankowego - prosimy o wskazanie, o ktory rachunek bankowy chodzi - czy rachunek biez^cy prowadzony przez Wykonawce. czy rachunek bankowy prowadzony przez inny bank. Jako jedno z zabezpieczeh przewidujemy petnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Wykonawc^ jak rowniez do rachunku, ktory uruchomiony zostal dla odbiorcow ustug Spotki do wptat gotowkowych za korzystanie z ustug Spolki. Pytanie 53. Czy wskazane w SIWZ zabezpieczenia be.da. stanowity zabezpieczenia obydwoch kredytow? Tak, wskazane w SIWZ zabezpieczenia b$da. stanowity zabezpieczenia obydwoch kredytow.

10 Pytanie 54. Czy Zamawiajacy akceptuje jako zabezpieczenie hipoteke. la^czna. do kwoty 170% kwoty kredytu? Nie, Zamawiajacy nie akceptuje takiego zabezpieczenia. Pytanie 55. Czy Zamawiajacy akceptuje jako zabezpieczenie kredytu cesje. naleznosci z polisy ubezpieczeniowej nieruchomosci stanowiacych zabezpieczenie w formie hipoteki? Tak, Zamawiajacy akceptuje cesje, naleznosci z polisy ubezpieczeniowej nieruchomosci stanowiacych zabezpieczenie w formie hipoteki. Pytanie 56. Czy rachunek bieza^cy prowadzony przez Wykonawc^ be.dzie rachunkiem sluz^cym do obstugi budzetu Zamawiaj^cego? Tak, rachunek bieza.cy prowadzony przez Wykonawce. be.dzie rachunkiem stuza^cym do obstugi budzetu Zamawiaja.cego. Pytanie 57. konsolidacji? He rachunkow pomocniczych przewiduje Zamawiajacy, ktore beda, podlegaty Zamawiajacy przewiduje 4 rachunki pomocnicze, ktore be.da, podlegaty konsolidacji. Pytanie 58. IIu uzytkownikow bankowosci elektronicznej przewiduje Zamawiajacy? Zamawiajacy przewiduje 4 uzytkownikow bankowosci elektronicznej, Pytanie 59. Jak^ minimaln^ kwot^ podlegaj^ca. automatycznemu lokowaniu przewiduje Zamawiajacy? PLN. Pytanie 60. W pkt III ppkt 24.1 Zamawiajacy oczekuje stalych optet zw. z czynnosciami bankowymi w catym okresie obowiazywania umowy - prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o umowe_ kredytow^ czy umow^ o prowadzenie rachunku bankowego. Zamawiajacy oczekuje statych optat zwigzanych z czynnosciami bankowymi zarowno jezeli chodzi o umowe. kredytow^ jak i umowe. o prowadzenie rachunku bankowego..

11 Pytanie 61. W zakresie kryteriow wyboru oferty tj. cena czy cena powinna bye podana f^cznie dia obydwoch kredytow czy powinna bye wyszczegolniona dia kazdego kredytu. Odpowiedz, Zamawiaj^cy zmodyfikowat zapisy SIWZ dotycza.ce obliczenia ceny. Z powazaniem Prezes/PetnomgMikds. Realizacji Projektu FundU&uJSpiinfl^CLMAO Umowa nrfpmmjt.fl /08 mgr inz. Slftwomir Jqdrusiak Zal^czniki: Ptyta CD z za^cznikami w wersji elektronicznej Otrzymuj^: Adresat A/a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej wymaganych do zawarcia umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW w Poznaniu poniższe dokumenty zostaną doprecyzowane w piśmie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo