DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o."

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani udzialem w poste.powaniu nrk-1/ 2011 Dotyczy: postepowan/a o udzielenie zamowienia publiczneoo prowadzonego w tr/bie orzetargu nieograniczonego na,,udzielenie i obstuga dfugoterminowego kredvtu inwestvcvineao na realizadq przeds/ewz/ec/a on. "Uporzqdkowanie gosoodarki wodno-sciekowei ziewni rzeki Biata w ramach programu 'Czvstv Dunaiec'", prowadzenie rachunku biezqcego Spotki Komunalnej Dorzecze B/atef Sp. z P.O. w Tuchowie oraz udzielenie kredvtu obrotowego w rachunku biezqcvm" Nr oostepowan/a K-l/2011. Zamawiaj^cy: Spolka Komunalna,,Dorzecze Bialej" Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje pytania dotycz^ce wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla przetargu nieograniczonego K-l/2011 na,,udzjelenie i obstuga dfugoterminowego kredytu inwestycyjnego na rea/tzacje przeds/ewz/ec/a pn. "Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej ziewni rzeki Biafa w ramach programu 'Czysty Dunajec'", prowadzenie rachunku biezqcego Spoiki Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z o.o. w Tuchowie oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku biezqcym" oraz udzielone na nie odpowiedzi: Pytanie 1. Prosba o udost^pnienie KRS spolki. Aktualny odpis KRS Spolki jest zal^cznikiem do SIWZ i jest umieszczony na stronie internetowej Spotki Pytanie 2. Prosba o udost^pnienie umowy Spo^ki. Zamawiaj^cy przekazuje uchwat^ Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow Spotki w sprawie wyrazenia zgody na zaci^ganie zobowi^zania (zat^cznik nr 14). Pytanie 3. Prosba o udost^pnienie zaswiadczenia o nr REGON. Zamawiaj^cy przekazuje zaswiadczenie o nr REGON i NIP (zat^czniki nr 15 i 16). Pytanie 4. Prosba o udostepnienie zaswiadczeh ZUS i US dotycza.ce terminowosci regulowania zobowi^zan. Zamawiaja.cy przekazuje zaswiadczenie z ZUS i US (za^cznik nr 17 i 18). Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, Tuchow, tel. +48 U , REGON: NIP; , KRS: TucKow m Cl^zkowice Rzeptenoik Strz/Tewskl

2 Pytanie 5. Prosba o udoste_pnienie sprawozdari finansowych za rok 2009, 2010, I kwartat (F-01), opinii i raportu bieglego za lata 2009 i Dokumenty sa. zala,cznikami do SIWZ i 53 umieszczone na stronie internetowej Spotki Pytanie 6. Prosba o udoste_pnienie opinii i raportu bieglego za rok 2009 i 2010r.. Dokumenty sq zaiscznikami do SIWZ i sa. umieszczone na stronie internetowej Spolki Pytanie 7. Prosba o udost^pnienie SIWZ. SIWZ wraz z zafa.cznikami jest dost^pny na stronie internetowej w zakladce Przetargi - Fundusz Spojnosci. Pytanie 8. Prosba o udost^pnienie biznes planu - projektu pn.,,uporza_dkowanie gospodarki wodno - sciekowej zlewni rzeki Biala w ramach programu 'Czysty Dunajec"". Zamawiaj^cy przekazuje Studium Wykonalnosci projektu pn.,,uporz$dkowanie gospodarki wodno - sciekowej zlewni rzeki Biate w ramach programu 'Czysty Dunajec'" (zata.cznik nr 19). Z uwagi na obszernosc, zat^czniki do SW s^ dost^pne do wgla,du w siedzibie Spotki. Pytanie 9. Prosba o udoste.pnienie pozwoleh na budow^ w zwi^zku z realizowana. inwestycja^ pn.,,uporza.dkowanie gospodarki wodno - sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu 'Czysty Dunajec'". Z racji duzej ilosci pozwoleh na budow^ (ponad 20) Zamawiaja.cy informuje, ze przedmiotowe dokumenty sa. dost^pne do wgla^du w siedzibie Spotki. Jednoczesnie oswiadczamy, ze posiadamy aktualne pozwolenia na budow$ dla Kontraktow realizowanych w oparciu o projekty budowlane sporza.dzone przez Zamawiaj^cego, natomiast w ramach Kontraktow realizowanych w systemie,,zaprojektuj i wybuduj" pozyskanie pozwoleh na budowe^ spoczywa na przysztym wykonawcy robot budowlanych. Pytanie 10. Kiedy zostanie wytoniony Generalny Wykonawca inwestycji, prosba o udost^pnienie kontraktow zawartych z firmami o wykonawstwo robot Inwestycja podzielona jest na 17 Kontraktow budowlanych, 3 kontrakty budowlane zostaly juz zrealizowane. W ostatnich tygodniach wyloniono i podpisano umowy na Kontrakty IV, V, VI. Na bieza,co prowadzane sa. post^powania przetargowe w celu wylonienia pozostatych wykonawcow.

3 Umowy jakie zostana. podpisane z przysztymi wykonawcami robot stanowi^ zata.czniki do SIWZ i 53 dost^pne na stronie Pytanie 11. Prosba o udoste.pnienie umowy o dofinansowanie projektu zawartej 31 maja 2010 r. z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska w Krakowie. Zamawiaja_cy przekazuje umowe. o dofinansowanie projektu wraz z zala.cznikami (zal^cznik nr 20). Pytanie 12. Prosba o udoste.pnienie wniosku do WFOSiGW w Krakowie o dofinansowanie projektu wraz z zal^cznikami. Zamawiaja,cy przekazuje wniosek do WFOSiGW w Krakowie o dofinansowanie projektu (zata.cznik nr 21). Z uwagi na obszernosc, zafa_czniki do wniosku 53 dost^pne do wgla.du w siedzibie SpoJki. Pytanie 13. Informacja o mozliwym prawnym zabezpieczeniu transakcji kredytowych. Prawne zabezpieczenie kredytu zostalo opisane w pkt III ppkt 26 SIWZ. Pytanie 14. Prosba o udoste^pnienie prognozy bilansu, rachunku wynikow oraz przeptywow finansowych na okres do 2024 roku wraz z prognozy zrodet sptaty kredytu inwestycyjnego. Zamawiaj^cy przekazuje prognozy bilansu, rachunku wynikow oraz przepjywow finansowych na okres do 2024 roku wraz z prognozy zrodet sptaty kredytu inwestycyjnego (zata.cznik nr 22). Pytanie 15. Prosba o udoste^pnienie i uzupelnienie studium wykonalnosci inwestycji. Patrz odpowiedz na pytanie 12. Pytanie 16. Prosba o udoste.pnienie i uzupetnienie opinii i raportu niezaleznego biegtego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok. Patrz odpowiedz na pytanie 5 i 6. Pytanie 17. Prosba o udoste^pnienie i uzupejnienie sprawozdania o przychodach kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwate za okres od pocz^tku roku do konca I kwartatu 2011 roku - F-01. Patrz odpowiedz na pytanie 5.

4 Pytanie 18. Prosba o udoste_pnienie i uzupelnienie opinii i raportu niezaleznego bieglego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2009 rok. Patrz odpowiedz na pytanie 5 i 6. Pytanie 19. Prosba o udoste_pnienie i uzupelnienie sprawozdania finansowego z 2008 rok. Dokument jest zat^cznikiem do SIWZ i jest umieszczony na stronie internetowej Spotki Pytanie 20. Prosba o udostejpnienie umowy wsparcia zawartej przez gminy Cie,zkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyzewski i Tuchow oraz Spolke, Komunaln^,,Dorzecze Bialej" Sp. z o.o. w Tuchowie. Dokument jest zal^cznikiem do SIWZ i jest umieszczony na stronie internetowej Spotki Pytanie 21. Prosba o udoste.pnienie wartosci udzialow Zamawiaja.cego ustalonej w oparciu o ListQ Wspolnikow - stan na r. Dokument jest za^cznikiem do SIWZ i jest umieszczony na stronie internetowej Spotki Pytanie 22. Prosba o udoste_pnienie i uzupetnienie KRS. Dokument jest zal^cznikiem do SIWZ i jest umieszczony na stronie internetowej SpdJki Pytanie 23. Prosba o dane uzupetniaj^ce do bilansu tj. struktura zobowia.zah i naleznosci przeterminowanych wg stanu na dzieh r., r. oraz 31.03,2011r - wedlug zal^czonego wzoru. Zamawiaj^cy przekazuje p/w dane w formie tabelarycznej (zal^cznik nr 23). Pytanie 24. Prosba o udoste.pnienie i uzupelnienie sprawozdan finansowych bilans, rachunek zyskow i strat wg danych na dzieh r. Patrz odpowiedz na pytanie 5 i 17.

5 Pytanie 25. Prosba o udoste,pnienie prognozy finansowej bilansu, rachunek zyskow i strat na caly okres kredytowania w ukladzie rocznym na koniec kazdego roku kredytowania. Patrz odpowiedz na pytanie 14. Pytanie 26. Prosba o udoste.pnienie i uzupelnienie opinii bankowych na temat posiadanych rachunkow, kredytow, pozyczek, leasingow wraz z informacja. o wysokosci zaangazowan oraz dat zapadalnosci i rodzajow zabezpieczenia. Zamawiaj^cy przekazuje opinie bankowe (zala,cznik nr 24). Jednoczesnie informujemy, ze Spolka Komunalna,,Dorzecze Bialej" Sp. z o.o, korzysta z pozyczki ptatniczej udzielonej przez WFOSiGW w Krakowie. Pozyczka w wysokosci zl zostanie w calosci splacona po rozpatrzeniu przez WFOSiGW wniosku o platnosc i i wyplacie refundacji (z tych srodkow). Termin splaty pozyczki przewidziany jest na koniec czerwca 2011 r. Spolka jest leasingobiorca. czterech srodkow trwalych: koparko tadowarka JCB o wartosci zt. Ostatnia rata leasingowa be,dzie ptatna do r. w kwocie netto 4 677,97 zl, wartosc resztowa 1 720,00 zl. RENAULT KANGOO o wartosci ,67 zl. Ostatnia rata leasingowa be_dzie platna do r. w kwocie netto 892,49 zl, wartosc resztowa 496,33 zt RANAULT TRAFFIC o wartosci ,08 zl. Ostatnia rata leasingowa bedzie ptatna do r. w kwocie netto 1 228,02 zl, wartosc resztowa 682,92 zl IVECO smieciarka o wartosci zl. Ostatnia rata leasingowa bedzie platna do r. w kwocie netto 2 908,80 zl, wartosc resztowa 800,00zl Prawne zabezpieczenie splaty pozyczki w WFOSiGW Krakow stanowi weksel wlasny,,in bianco" oraz umowy pore_czeh zawarte z gminami Tuchow, Ci^zkowice, Rzepiennik Strzyzewski i Ryglice. Pytanie 27. Prosba o udoste,pnienie i uzupelnienie o dokumentacjq zwi^zan^ z wymaganymi pozwoleniami, zezwoleniami formalno - prawnymi zwia^zanymi z realizacj^ inwestycji. Patrz odpowiedz na pytanie 9. Pytanie 28. Prosba o udoste,pnienie i uzupelnienie umowy wsparcia zawarta, z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Patrz odpowiedz na pytanie 12. Pytanie 29. Prosba o udoste.pnienie operatow szacunkowych nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie kredytu nie starsze niz 12 miesie.cy wraz z aktualnymi (nie starszymi niz 1 miesia,c) odpisami z KW oraz polisami ubezpieczeniowymi.

6 Operaty szacunkowe nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie kredytu sa. z lat: Oczyszczalnia Sciekow w Tuchowie - sierpieh 2010 r. Oczyszczalnia Sciekow w Cie.zkowicach - pazdziernik 2009 r. Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowej - marzec 2008 r. W/w obiekty s$ ubezpieczone. Z uwagi na obszernosc, operaty szacunkowe nieruchomosci dost^pne sa. do wgla.du w siedzibie Spotki. Pytanie 30. Prosba o udost^pnienie wyceny udzialow Zamawiaja.cego. UdziaJowcy Spotki wnosza. swoje udzialy w postaci wkladu pienie_znego lub w postaci aportu rzeczowego, wycenionego w oparciu o operaty szacunkowe, gdzie wartosc 1 udzialu to zl. Pytanie 31. Prosba o udoste_pnienie i uzupelnienie zaswiadczenia ZUS i US dotycza.ce terminowosci regulowania zobowia_zan - nie starsze niz 1 miesia.c. Patrz odpowiedz na pytanie 4. Pytanie 32. Prosba o udost^pnienie i uzupetnienie REGON, NIP, Umowa Spotki. Patrz odpowiedz na pytanie 2 i 3. Pytanie 33. Jaka. strukturq wnoszenia udzialu wtasnego przewiduje Zamawiaj^cy tj. czy uruchomienie kredytu nasta.pi po wniesieniu srodkow wtasnych przez Zamawiaj^cego w wysokosci ,00 PUN, prosba o podanie harmonogramu wnoszenia udziatu wtasnego. Zamawiaja_cy przewiduje wnoszenie udziatu wtasnego przez caly okres trwania inwestycji, harmonogram wnoszenia wkladu wlasnego jest tozsamy z harmonogramem dokapitalizowania Spotki, b^da.cym zat^cznikiem do Umowy Wsparcia. Pytanie 34. W zwia_zku z przedstawianiem tych samych faktur do Wykonawcy oraz IW - czy nie nast^pi powielenie ptatnosci - prosba o doktadne podanie schematu, struktury realizacjt ptatnosci. Sposob realizacji platnosci zostai opisany w SIWZ. Dla przyktadu: I. Faktura na kwote. netto 100 zt - Zamawiaja.cy przedstawia faktur^ do IW - otrzymuje 85% dofinansowania i 15% z banku II. Faktura na kwote. 100 zt - Zamawiaja.cy otrzymuje kredyt z banku na 100 zt - nie otrzymuje z IW dofinansowania

7 Pytanie 35. Zgodnie z pkt III ppkt 7b SIWZ kredyt uruchamiany b^dzie na rachunek Zamawiaja^cego - kiedy Zamawiaja.cy przekaze srodki na rzecz wykonawcow inwestycji? Zamawiaja^cy przekaze srodki na rzecz wykonawcow w terminie wynikaja^cym z faktury wystawionej przez wykonawce. inwestycji. Pytanie 36. inwestycji. Prosimy o podanie daty dziennej planowanego terminu zakonczenia Przewidywana. data zakonczenia inwestycji jest 30 czerwca 2014 r. jako data kwalifikowanych wydatkow. Pytanie 37. Prosimy o podanie daty dziennej ostatecznego terminu wykorzystania kredytu inwestycyjnego zawadaj^cego przesuni^cie terminu zakonczenia inwestycji. Przewidywan$ dat^ wykorzystania kredytu inwestycyjnego jest 31 lipca 2014 r. (pkt III, ppkt 9 SIWZ). Na obecnym etapie nie przewiduje siq przesunie_cia terminu zakonczenia inwestycji. Pytanie 38. Prosimy o podanie ostatecznego terminu sptaty kredytu inwestycyjnego zakjadaja_cego przesunie.cie terminu zakonczenia inwestycji. Na obecnym etapie nie przewiduje sie. przesuni^cia terminu zakonczenia inwestycji. Pytanie 39. Z uwagi na dtugoterminowy okres finansowania, czy Zamawiaja_cy wyraza na zastosowanie dla kredytow stawki referencyjnej WIBOR 3M?, Zamawiaja.cy nie wyraza zgody. Pytanie 40. Prosimy o podanie daty dziennej notowania WIBOR jakie powinno bye przyjejie dla wyliczenia kosztu kredytow. Data r. podana w formularzu oferty to dzieh wolny od pracy, w ktorym nie notowano stawki WIBOR. Zamawiaj^cy zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia tresc SIWZ w pkt XV ppkt oraz w Zat^czniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy pkt 1 w ten sposob, ze zamiast stow,,z dnia r," wprowadza siq zapis z dnia lr", Pytanie 41. Dla wyliczenia kosztow kredytu inwestycyjnego prosimy o podanie wysokosci oraz terminow uruchomienia transz kredytu.

8 Zamawiaj^cy modyfikuje zapisy SIWZ. Informacje w tym zakresie zostana. przekazane niezwlocznie. Pytanie 42. Dla wyliczenia kosztow kredytu obrotowego odnawialnego prosimy o podanie wysokosci zaangazowania oraz terminow wykorzystania. Zamawiaja.cy zmodyfikowat zapisy SIWZ dotycza.ce obliczenia ceny. Pytanie 43. Prosimy o podanie stawki referencyjnej dla kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT. Patrz odpowiedz na pytanie 40. Pytanie 44. Czy do wyliczenia kosztow kredytu inwestycyjnego nalezy przyja^c harmonogram sptaty kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT w zw. z realizacja. inwestycji. Zamawiaja.cy zmodyfikowat zapisy SIWZ dotycza.ce obliczenia ceny. Pytanie 45. Czy zamawiaj^cy akceptuje oprocentowanie zaangazowania przeterminowanego zgodnie z uchwal$ odsetkow^ obowi^zuj^ca. u Wykonawcy. Tak, akceptujemy. Pytanie 46. Czy w pkt III ppkt 12 SIWZ moze zostac wprowadzony warunek, iz marza moze zostac obnizona za zgoda. Banku w drodze aneksu do umowy. Odpowiedz, Zgodnie z zapisami w pkt III ppkt 28 SIWZ,,umowa moze bye zmieniona za zgoda. obu Stron w formie aneksu (...)". Pytanie 47. W pkt III ppkt 15 SIWZ,,za dzieh splaty odsetek nalezy przyja.c dzieh wptywu naleznosci na rachunek Wykonawcy" - prosba o zamiane, na,,za dzieh splaty odsetek nalezy przyja_c dzieh wplywu naleznosci na rachunek wskazany przez Wykonawcy". Zamawiaj^cy zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia tresc SIWZ w pkt III ppkt 15 w ten sposob, ze zamiast stow,,za dzieh sptaty odsetek nalezy przyjqc dzieh wptywu naleznosci na rachunek Wykonawcy" wprowadza sie. zapis,,za dzieh sptaty odsetek nalezy przyjqc dzieh wpfywu naleznosci na rachunek wskazany przez Wykonawcg'. Pytanie 48. Czy kredyt przeznaczony na finansowanie podatku VAT zwi^zanego z realizacja. inwestycji moze bye kredytem odnawialnym w rachunku kredytowym a nie jak

9 pisze Zamawiaj^cy kredytem w rachunku bieza^cym? Nie, kredyt na finansowanie podatku VAT nie moze bye kredytem odnawialnym w rachunku kredytowym. Pytanie 49. Z jakich srodkow spjacany be.dzie kredyt przeznaczony na finansowanie podatku VAT zwia.zanego z realizacjs inwestycji. Ze srodkow zwroconej nadwyzki podatku VAT naliczonego nad naleznym przez Urza.d Skarbowy na konto Zamawiajscego. Pytanie 50. W pkt III ppkt 25.1 SIWZ opisano schemat wykorzystania kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym w powi^zaniu z kredytem obrotowym odnawialnym w rachunku bieza^cym. Czy kredyt obrotowy ma bye kredytem w rachunku kredytowym czy w rachunku biez$cym. Prosba o korekt^ przedmiotowego zapisu SIWZ. Zamawiaja^cy wyjasnia, ze kredyt obrotowy ma bye kredytem w rachunku biez^cym. Pytanie 51. W zakresie zabezpieczenia kredytu prosimy o wyjasnienie zabezpieczenia, tj. cesja naleznosci Spotki w catym okresie kredytowania zabezpieczona do kwoty ,00 PLN na przychodach - prosimy o doprecyzowanie istoty. Zabezpieczeniem kredytu jest prawo banku do przychodow z dziatalnosci Spolki, tj. cesja wierzytelnosci do kwoty ,00 PLN. Pytanie 52. W zakresie zabezpieczenia - petnomocnictwo do rachunku bankowego - prosimy o wskazanie, o ktory rachunek bankowy chodzi - czy rachunek biez^cy prowadzony przez Wykonawce. czy rachunek bankowy prowadzony przez inny bank. Jako jedno z zabezpieczeh przewidujemy petnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Wykonawc^ jak rowniez do rachunku, ktory uruchomiony zostal dla odbiorcow ustug Spotki do wptat gotowkowych za korzystanie z ustug Spolki. Pytanie 53. Czy wskazane w SIWZ zabezpieczenia be.da. stanowity zabezpieczenia obydwoch kredytow? Tak, wskazane w SIWZ zabezpieczenia b$da. stanowity zabezpieczenia obydwoch kredytow.

10 Pytanie 54. Czy Zamawiajacy akceptuje jako zabezpieczenie hipoteke. la^czna. do kwoty 170% kwoty kredytu? Nie, Zamawiajacy nie akceptuje takiego zabezpieczenia. Pytanie 55. Czy Zamawiajacy akceptuje jako zabezpieczenie kredytu cesje. naleznosci z polisy ubezpieczeniowej nieruchomosci stanowiacych zabezpieczenie w formie hipoteki? Tak, Zamawiajacy akceptuje cesje, naleznosci z polisy ubezpieczeniowej nieruchomosci stanowiacych zabezpieczenie w formie hipoteki. Pytanie 56. Czy rachunek bieza^cy prowadzony przez Wykonawc^ be.dzie rachunkiem sluz^cym do obstugi budzetu Zamawiaj^cego? Tak, rachunek bieza.cy prowadzony przez Wykonawce. be.dzie rachunkiem stuza^cym do obstugi budzetu Zamawiaja.cego. Pytanie 57. konsolidacji? He rachunkow pomocniczych przewiduje Zamawiajacy, ktore beda, podlegaty Zamawiajacy przewiduje 4 rachunki pomocnicze, ktore be.da, podlegaty konsolidacji. Pytanie 58. IIu uzytkownikow bankowosci elektronicznej przewiduje Zamawiajacy? Zamawiajacy przewiduje 4 uzytkownikow bankowosci elektronicznej, Pytanie 59. Jak^ minimaln^ kwot^ podlegaj^ca. automatycznemu lokowaniu przewiduje Zamawiajacy? PLN. Pytanie 60. W pkt III ppkt 24.1 Zamawiajacy oczekuje stalych optet zw. z czynnosciami bankowymi w catym okresie obowiazywania umowy - prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o umowe_ kredytow^ czy umow^ o prowadzenie rachunku bankowego. Zamawiajacy oczekuje statych optat zwigzanych z czynnosciami bankowymi zarowno jezeli chodzi o umowe. kredytow^ jak i umowe. o prowadzenie rachunku bankowego..

11 Pytanie 61. W zakresie kryteriow wyboru oferty tj. cena czy cena powinna bye podana f^cznie dia obydwoch kredytow czy powinna bye wyszczegolniona dia kazdego kredytu. Odpowiedz, Zamawiaj^cy zmodyfikowat zapisy SIWZ dotycza.ce obliczenia ceny. Z powazaniem Prezes/PetnomgMikds. Realizacji Projektu FundU&uJSpiinfl^CLMAO Umowa nrfpmmjt.fl /08 mgr inz. Slftwomir Jqdrusiak Zal^czniki: Ptyta CD z za^cznikami w wersji elektronicznej Otrzymuj^: Adresat A/a

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSG DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SP6jNO$Ci Tuchow, dn. 22.06.2011r. L.dz. JRP/612/PZ/P/K1/6/2011/920 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urz^dowego Unii Europejskiej. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urz^dowego Unii Europejskiej. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urz^dowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publicatlons.europa.eu Informacje 1 formularze

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ. SpcMka Komunalna Sp. z o.o. nrk-2/ 2011

DORZECZE BIALEJ. SpcMka Komunalna Sp. z o.o. nrk-2/ 2011 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ SpcMka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SP6JNO$CI Tuchow, dn. 2(}.1.211r. Ldz. JRP/1318/JS/P/K2/1/211/1892 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnkow, dnia 09.06. 2014r ZAWIADOMIENIE Dotyczy poste_powania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wsparcia Spolki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o)

UMOWA (wsparcia Spolki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o) UMOWA (wsparcia Spolki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o) Zawarta w dniu 7 pazdziernika 21 r. w ie, pomiedzy: 1) (tiiiina Cifzkowice ul. Tysiaclecia 19, 33-19 Ciezkowice, reprezentowana przez: Jozef

Bardziej szczegółowo

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn.

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Dotyczy: zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym o sygn. JRP-4/2010

Bardziej szczegółowo

Odpowiedz: Ogiaszajacy potwierdza powyzsze.

Odpowiedz: Ogiaszajacy potwierdza powyzsze. zzoz.pow.atowy CZARNKOW ZESPOL ZAKLADpW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnkow, dnia 05.06.2014r

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

MPGK Krosno Sp. z o.o.

MPGK Krosno Sp. z o.o. MPGK Krosno Sp. z o.o. DZ-2300-19/2010 Firms Hliska Srodovusku 2003 Krosno, dn. 11.10.201 Or. PRZEOS^BIOBSTWO FAIR PLAY www.ekrosno.pl Wyjasnienie do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowicnia W zwi^zku

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DLA PAŁAC KSIĄŻĘCY SP. Z O.O. W ŻAGANIU W WYSOKOŚCI 5 000 000,00 PLN." PYTANIA Z DNIA 07.02.2011r. Pytanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn:

FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

WSTE.PNE OGLOSZENIE INFORMACYJNE

WSTE.PNE OGLOSZENIE INFORMACYJNE 1/7 ENOT/CES_dorzeczebialej 25/08/2010-10:2010-111859 Formulae standardowy 1 PL Kontrakt VI - Budowa magistrali wodociqgowej Jodlowka Tuchowska - Rzepiennik UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/8836/14 Bielsko-Biała, dn. 12.12.2014r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 3.000.000,00

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu 1/7 ENOTICES_dor7eczebialej 25/08/2010-10:2010-111860 Formularz standardowy 1 PL Kontrakt VII - Budowa sieci wodociqgowej od Jodlowki Tuchowskiej do centrum adm. Rzepiennika Strzyzewskiego. Budowa magistral!

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Elbląg, dnia 17.04.2015 Dotyczy: postępowania nr na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy 15/12/2010 Pahstwa czlonkowskie -Zamowienie publiczne na 1/9 dostawy - Ogloszenie o zambwieniu - Procedure otwarta NiniejszeogloszeniewwitrynieTED:http://ted.europa.eu/udl?url«TED:NOTICE:371518-2010:TEXT:PL:HTML

Bardziej szczegółowo

wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o'

wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o' wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o' - 26-600 Radom, ul- Filtrowa 4 tel. 48 38-31-600, sekretariafi tel. 48 38-31-602, fax 48 38-31-601 NIP: 796-010-15-60 Regon: e-mail: woda@ woda-radom-pl

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA MIKSTAT ul. Krakowska 17 63-510 MIKSTAT NIP 514-02-55-464

MIASTO I GMINA MIKSTAT ul. Krakowska 17 63-510 MIKSTAT NIP 514-02-55-464 MIASTO I GMINA MIKSTAT ul. Krakowska 17 63-510 MIKSTAT NIP 514-02-55-464 Dot.: post~powania 0 udzielenie zamowlema publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie kredytu dlugoterminowego

Bardziej szczegółowo

2) obniżenia wartości przyjętego zabezpieczenia. 3) zmiany wysokości stopy procentowej skutkującej zmianą wysokości raty kapitałowo- odsetkowej

2) obniżenia wartości przyjętego zabezpieczenia. 3) zmiany wysokości stopy procentowej skutkującej zmianą wysokości raty kapitałowo- odsetkowej Zapytania w sprawie specyfikacji istotnych warunków zmówienia (S.I.W.Z.) dotyczącej ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr 2/2011 na kredyt długoterminowy w wysokości 4 800 000,00 zł na mocy art.38

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: 34/ 367-36-74 e-mail: szp@dala.pl Częstochowa, dnia 28 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 MIEJSKIE wodoctaglwodoci{gi MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o. Regon: 670 I r 0416 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 c- nrai

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS'* kredytem ze środków

wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS'* kredytem ze środków URZĄD GMINY Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10 tel. 75 610 62 92 fax 75 744 28 57 NIP 614-15-10-367 Kamienna Góra, dnia 09.08.2011r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK. Strona 1

KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK. Strona 1 KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK Strona 1 PODSTAWOWE PARAMETRY FIRMY: MINIMALNY PRZYCHÓD ROCZNY - liczy się ostatni zamknięty rok o 50 000 zł wszystkie formy rozliczeń MAKSYMALNY ROCZNY PRZYCHÓD - liczy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I OPOWIEDZI. Pytanie1 Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje otwarcie rachunku pomocniczego u Wykonawcy?

PYTANIA I OPOWIEDZI. Pytanie1 Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje otwarcie rachunku pomocniczego u Wykonawcy? RZP-2003- /14 Poznań, dnia 22.07.2014 r. PYTANIA I OPOWIEDZI Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych.

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych. STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20 NIP: 924-16-33-119 Żagań, dnia 18 maja 2015 r. ZP.272.5.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Czerwionka-Leszczyny 30.12.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.21.2013 ZP.271.21.2013 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego

Do uczestników postępowania przetargowego IŚ.271.4.2015 Pionki, dn. 10. 07. 2015 r. Do uczestników postępowania przetargowego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ ŚZZP.272.5.2016 Maków Mazowiecki, 08.12.2016 r. WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ Powiat Makowski z/s w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, prowadząc procedurę zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Postępowania

Uczestnicy Postępowania KZP/317/12/DB Kozienice 19.09.2012 r. Uczestnicy Postępowania Dotyczy: postępowania na obsługę bankową rachunków Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 26/2012. Wyjaśnienie / Zmiana nr 3 do treści

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax 74/

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax 74/ ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Marciszów 22.06.2011 r. ZP/PN/271/04-4/11 WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

CZĘŚĆ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie przez PWiK Sp. z o.o. opracowania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do oferenta nr 1: 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 5 lutego 2011 r, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011.

Odpowiedzi do oferenta nr 1: 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 5 lutego 2011 r, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011. Odpowiedzi do oferenta nr 1: 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 5 lutego 2011 r, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011. w/w załącznik nr 3 został zamieszczony na stronie BIP z możliwością

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pytanie 2: Pytanie 3: Pytanie 4:

Pytanie 1:  Pytanie 2: Pytanie 3: Pytanie 4: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na sprzedaż wierzytelności (zabezpieczonej hipoteczne). Tak, Zamawiający złoży takie oświadczenie. Pytanie 2:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 01.04.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane

Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 1d do Standardu IF nr 4 Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Deutsche Bank Polska S.A. (DBP),

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%.

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 561-13-30-172 REGON: 092361628 tel./fax: (52) 55 90 112 e-mail: zdp@tuchola.pl strona: www.bippowiat.tuchola.pl Tuchola, dn. 24.11.2010 r.

Bardziej szczegółowo

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UG. 2710/21/14 Jarosław, dnia 20.11.2014 r. W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16 Grudziądz, dnia 15.03.2016 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 518 / 16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego złotowego kredytu / pożyczki (znak sprawy: K/1/PN/16). W związku z wpłynięciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r Sprawa 48/2013 Wszyscy wykonawcy W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IGPM.271.6.2013 Pacanów, dnia: 14.05.2013r. Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: IGPM.271.6.2013 Pacanów, dnia: 14.05.2013r. Wszyscy Wykonawcy Znak sprawy: IGPM.271.6.2013 Pacanów, dnia: 14.05.2013r. Zamawiający: Gmina Pacanów ul. Rynek 15 28-133 Pacanów, Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: Postępowania przetargowego na Udzielenie i obsługę długoterminowego,

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Kostrzyn nad Odrą, 5 sierpnia 2010r. Wg rozdzielnika Znak sprawy: ZP -341/21/2010 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego n realizację usługi pn.: Udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 186/2016 z dnia 28.12016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 53/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010.

ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. Chorzów, dnia 18.08.2010r. ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. W związku z pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-24 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug@wielkieoczy.info.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWASTRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o UNIAEUROPEJSKA PLNDUS2 SPOJNOSCI Tuchow, dn. 15.05.2012r. Ldz. JRP/353/PZ/P/XV-2/05/2012/657 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową.

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, dn.20.03.2015 r. al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są udziałem w przedmiotowym postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_dorzeczebialej 24/08/2011- ID:2011-117894 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Komunalnej Dorzecze 2, rue Białej Mercier, Sp. L-2985

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZP.272.GS.170.417.2013.LU Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. lnformuj, ze do Zamawiaja^cego wptyne^o zapytanie do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo