Udzielenie pożyczki w wysokości ,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: Dział Zamówień Publicznych fax: (0 22) L. dz. DZP/93/98/2014 Warszawa, dn. 12 lutego 2014 r. PT WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Udzielenie pożyczki w wysokości ,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 01 / 2014 W związku z otrzymaniem zapytania do ww. postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi: Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie przepisów ustawy Prawo Bankowe w zakresie roszczeń wynikających z umowy pożyczki/ kredytu jak również z wystawionego weksla? Odp.: Jeżeli Wykonawca który wygra postępowanie będzie podmiotem do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie przepisów Prawo bankowe. Pytanie nr 2 Czy przewidziany w SIWZ skutek braku spłaty kwoty pożyczki/ kredytu w terminie odnosi się również do braku spłaty w terminie rat? Odp.: Skutek braku spłaty pożyczki odnosi się również do braku spłaty w terminie raty kapitału. 1/8

2 Pytanie nr 3 Czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę kredytu, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem dostosowania jej postanowień do treści SIWZ? Odp.: W przypadku określonym w pytaniu Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę z zastrzeżeniem że jej postanowienia nie będą różniły się od postanowień zawartych w SIWZ, a w szczególności nie będą zmieniać warunków określonych we wzorze umowy oraz innych postanowień których zmiana mogłaby być uznana za nierówne traktowanie Wykonawców. Pytanie nr 4 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie niżej wymienionych dokumentów i informacji, niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu: 1. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2011 oraz 2012 przez organ założycielski, Raporty biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za 2011 oraz 2012 r. 2. sprawozdanie finansowe za III kw r. I IV kw r. 3. informację o wysokości, strukturze należności i zobowiązań przeterminowanych, zobowiązań pozabilansowych oraz zapasów niewykazujących ruchu według stanu na koniec 2011 r., 2012 r. oraz na koniec III kw r. i IV kw. 2013r. 4. prognozy sprawozdań finansowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat na cały okres kredytowania z uwzględnieniem zaciągnięcia oraz spłaty kredytu będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Odp.: Zamawiający nie posiada wskazanych dokumentów. 5. aktualne ( tj. Nie starsze niż 1 miesiąc) opinie bankowe z banków prowadzących rachunek/- i Zakładu oraz z instytucji finansowych, w których Zamawiający posiada zaangażowania o charakterze kredytowym Odp.: Zamawiający nie posiada wskazanych dokumentów. 6. aktualne (tj. Nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US. 2/8

3 Odp.: Zamawiający nie posiada wskazanych dokumentów. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający może określić cel/ przeznaczenie środków z wnioskowanego kredytu? Odp.: Działalność bieżąca. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający może przedstawić uchwały właściwego organu w prawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie wnioskowanego kredytu? Pytanie nr 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę by z przedmiotowej pożyczki było możliwe potrącenie wzajemnych wierzytelności zgodnie z art. 488 i 489 KC? Odp.: Zamawiający nie przewiduje możliwości potrącenia wzajemnych wierzytelności z przedmiotowej pożyczki, która przeznaczona jest przez Zamawiającego na określone cele. Pytanie nr 8 Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1, 5 razy stopa odsetek ustawowych, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 9 Prosimy o informację czy Zamawiający przeznaczy udzieloną kwotę usługi finansowej na spłatę bieżących zobowiązań czy na cele inwestycyjne? Odp.: Zamawiający przeznaczy kwotę pożyczki/ kredytu na spłatę bieżących zobowiązań. Pytanie nr 10 Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek oferenci mają przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych, czy też Zamawiający oczekuje zastosowania kalendarza rzeczywistego, w którym dla lat przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 366 dni? 3/8

4 Odp.: Zamawiający w celu wyliczenia odsetek przyjmuje rok obrachunkowy 365 dni. Pytanie nr 11 Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 12 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco? W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia tego zabezpieczenia. Odp.: 7 Wzoru umowy zawiera odpowiedni zapis - Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego. Pytanie nr 13 W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie, tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona? Odp.: Zamawiający zobowiązuje się aktualizować zabezpieczenie na kontrakcie NFZ. Pytanie nr 14 Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia oprocentowania pożyczki na zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny ofertowej oraz wzrostu konkurencyjności złożonych ofert. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikuję treść SIWZ i zamieszcza równolegle na stronie internetowej. 4/8

5 Pytanie nr 15 Prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 6M w celu złożenia oferty? Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu (przykładowo WIBOR 6M z dnia r.) Odp.: Należy przyjąć dzień przypadający na 3 dni przed dniem otwarcia ofert. Pytanie nr 16 Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 17 W przypadku zgody na zmienne oprocentowanie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy pożyczki poniższych zapisów: 1. Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 6M (dla depozytów 6-miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości (słownie ) punktów procentowych rocznie. 2. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 6M z dnia, tj. wartość % p.a. (słownie ). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBO R6M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres rozliczeniowy wynosi 6 miesięcy. 3. O aktualizacji harmonogramu płatności Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleconym ub faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności. 4. Zmiana oprocentowania pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy. Odsetki od pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikuję treść SIWZ i zamieszcza równolegle na stronie internetowej. Pytanie nr 18 W związku z tym, że Zamawiający przewiduje wyłącznie jako zabezpieczenie umowy, weksel własny in blanco, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności przysługujących Zamawiającemu od NFZ? 5/8

6 Odp.: Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w postaci cesji kontraktu jako alternatywę dla zabezpieczenia w postaci weksla in blanco ( Wybór Wykonawcy). Uruchomienie cesji może nastąpić w przypadku braku zapłaty trzech kolejnych rat. Tym samym modyfikuję treść SIWZ i zamieszcza równolegle na stronie internetowej. Pytanie nr 19 W związku z powyższym, prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 stosownych zapisów : Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności przysługującej Wykonawcy Zamawiający, pod warunkiem uzyskania zgody na przelew wierzytelności wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przelewa na rzecz Wykonawcy wierzytelności jakie przysługują mu w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy świadczenia usług zdrowotnych nr z dnia, czego dowodem będzie przedłożona przed terminem uruchomienia środków umowa przelewu wierzytelności, której wzór stanowi załącznik nr oraz odpis oświadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia o wyrażeniu zgody na cesję wierzytelności. Brak ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności opisanych w zdaniu poprzedzającym uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na cesje kontraktu jako alternatywę dla zabezpieczenia w postaci weksla in blanco ( Wybór Wykonawcy). Uruchomienie cesji może nastąpić w przypadku braku zapłaty trzech kolejnych rat. Jednak z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych ( Dz. U nr 210 poz. 2135) nie wynika obowiązek uzyskania zgody NFZ na cesję kontraktu. Pytanie nr 20 W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy zabezpieczenia w zakresie dotyczącym cesji z kontraktu zawartego z NFZ na wzorze Wykonawcy? Odp.: W przypadku określonym w pytaniu Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę z zastrzeżeniem że jej postanowienia nie będą różniły się od postanowień zawartych w SIWZ, a w szczególności nie będą zmieniać warunków określonych we wzorze umowy oraz innych postanowień których zmiana mogłaby być uznana za nierówne traktowanie Wykonawców. 6/8

7 Pytanie nr 21 Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie ( jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin zaproponowany poniżej). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Odp.: Zamawiający dopuszcza. Postawienie pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności możliwe będzie jedynie, gdy płatności będą opóźnione w zakresie co najmniej trzech kolejnych rat o okres dłuższy niż 30 dni każda. Pytanie nr 22 W przypadku akceptacji prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy stosownych zapisów:.. a) W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości: b) strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę. c) Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. d) Przez pozostałą część długu, o której mowa w ust. 1 lit. a, należy rozumieć kwotę niespłaconych należności określonych w, przypadających na kolejne raty płatności określone w harmonogramie spłaty. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane zapisy są zawarte w 8 Wzoru Umowy. Pytanie nr 23 Prosimy o wskazanie wyłącznie dla potrzeb obliczeniowych i sporządzenia oferty hipotetyczny dzień wydania środków każdej transzy oraz wskazanie daty spłaty pierwszej raty kapitałowej płatnej wraz z kosztami (odsetkami i prowizją). Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert dostarczanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie nieuczciwych praktyk. przez Oferentów Odp.: Przewidywana hipotetyczny dzień wydania pierwszej transzy , termin wypłaty każdej następnej transzy wynika z SIWZ. 7/8

8 Pytanie nr 24 Ze względu na brak precyzyjnego określenia kosztu pożyczki w postaci prowizji, a co za tym idzie, brak pewności Wykonawców co do oczekiwanego sposobu kalkulacji ceny ofertowej, prosimy o doprecyzowanie maksymalnej wartości prowizji. Odp.: Zamawiający określa maksymalną wartość prowizji na 1 %. Pytanie nr 25 Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie całego kosztu pożyczki w postaci prowizji? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 26 Prosimy o informację na temat Szpitala, tj. liczby łóżek. Odp.: 392 łóżka. Pytanie nr 27 Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: -danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący -kopii kontraktu zawartego z NFZ wraz z aneksem aktualizującym kwotę płatności na 2014 rok Pytanie nr 28 Prosimy o zmianę treści 8 ust. 2 Wzoru umowy pożyczki stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ i nadanie mu brzmienia: Strony ustalają, że wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 8/8

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo